Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Utredningssektionen, Us

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
Utredningssektionen, Us

Utredningssektionen nyinrättades i samband med SÖ:s
omorganisation 1964-10-01 såsom ett stabsorgan direkt
underställt SÖ:s verksledning. Sektionens omfång varierade under åren mellan fyra och tio anställda, beroende på vilken verksamhet som förekom. Därutöver anlitades i vissa fall konsulter och experter.

Sektionens uppgifter i stort, enligt arbetsordningen:
- Intern organisationskonsultation gentemot SÖ, statliga skolor under SÖ samt den regionala statliga skoladministrationen.

- Övergripande frågor rörande tillämpning och utveckling av statens ekonomiadministrativa system inom SÖ:s verksamhetsområde.

- Utformning av blanketter för skolväsendet m.m.

- Sammanhållande enhet i fråga om utnyttjandet av ADB
och i standardiseringsfrågor.

Exempel på verksamheter:
- Organisationsöversyner av enheter och funktioner i SÖ.

- Dito av arbetsmarknadsutbildningens (AMU) fältorganisation, som då hörde till SÖ.

- Motsvarande gällande lärarhögskolornas lednings- och
kansliorganisation samt specialskolorna.

- Utredningar tillsammans med kommunförbunden om blankettsystem och rutiner inom skolväsendet, t.ex. för elevregistrering och elevstatistik.

- Utveckling och i flera fall genomförande av olika datorstödda system, t.ex. för antagning till lärarutbildning och lärarfortbildning, för registrering av den lagstadgade undervisningen i svenska för invandrare och för statistik och stastsbidragsutbetalning avseende studiecirkelverksamheten.

- Utredningar av möjligheterna att utnyttja datorstöd
för intagning till gymnasieskolan, för meritvärdering
av lärartjänster och för skolornas schemaläggning.

- Ansvarig för utredningar, genomförande och utbildningsverksamhet gällande den successiva uppbyggnaden av SÖ:s redovisningsgrupp och redovisningscentral, som till sist omfattade hela den statliga skoladministrationen, AMU, lärarutbildningsanstalterna, specialskolorna m.fl., såväl ekonomisk redovisning som löneuträkning.

Inför den nya omorganisationen av SÖ 1982 trappades sektionens verksamhet successivt ner i takt med att SAK-kommitténs verksamhet kom igång. Flera av sektionens medarbetare engagerades som utredare åt kommittén. Sektionens uppgift övertogs till viss del av en funktion i det nya SÖ 1982, men inordnad i den administrativa avdelningen.

Under åren 1970-1977 fungerade chefen för utredningssektionen samtidigt som chef för det till SÖ 1970 lokaliserade kontoret för redovisningsrevision (Rk), som också utgjorde ett stabsorgan till SÖ:s verksledning. Det omfattade under dessa år mellan tre och fem anställda, utöver chefen. Fr.o.m. 1977-07-01 utvidgades revisionskontorets uppgifter och bemanning väsentligt och fick en heltidsanställd chef.

En viss samplanering av verksamheterna och resursutnyttjandet kunde ske mellan Us och Rk. Chefen svarade för verksamhetens planering och ledning och tog slutlig ställning till de rapporter som framkom i verksamheten. I begränsad utsträckning deltog chefen dock direkt i revisionsprojektet. Ungefär 25 % av chefens tid ägnades under dessa år åt revisionskontoret.

 Serier (25 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokollBlankettprotokoll samt övriga
protokoll, se A-avdelningens
protokoll.
Okt 1964-juni 1982.
 
BUtgående handlingar 
B IUtgående skrivelserDiarieförda skrivelser, se
A-avdelningens diarieförda
handlingar.
Se även serierna F I a-F I f.
Okt 1964-juni 1982.
 
CDiarier 
C IDiarier med registerSe A-avdelningens diarier med
register.
Okt 1964-juni 1982.
 
DRegister och liggare 
D IBlankettförteckningarSerien i kartong.

Kronologisk ordning.

Blanketter, se serie
F II a och F II b.

Serien avslutad.

1982-07-01--
Se Ps-avdelningen.
 
EInkomna handlingar 
E IUtgående skrivelserDiarieförda skrivelser, se
A-avdelningens diarieförda
handlingar.
Se även serierna F I a-F I f.
Okt 1964-juni 1982.
 
FHandlingar odnade efter ämne 
F IUtredningar 
F I aInterna översynerSerien i kartong.

Kronologisk ordning efter respektive utrednings begynnelseår.

Innehållsförteckning finns i
flertalet volymer.

Serien avslutad.
 
F I bExterna översynerSerien i kartong.

Kronologisk ordning efter respektive utrednings avslutningsår.

Innehållsförteckning i varje volym.

Serien avslutad.
 
F I cIntagningsrutinerSerien i kartong

Kronologisk ordning efter respektive utrednings avslutningsår med undantag för
volymerna 6 och 7.

Serien avslutad.
 
F I dElevregistreingSerien i kartong.

Kronologisk ordning efter respektive utrednings begynnelseår.
Med innehållsförteckning i varje
volym.

Serien avslutad.
 
F I eSkoladministrativa kommittén, SAKSerien i kartong.

Se även arkivförteckning för
verksledningen, VL.

Kronologisk ordning.

Innehållsförteckning till viss del av materialet i respektive
volym.

Serien avslutad.
 
F I fUtredningssektionens inre arbeteSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F IIBlanketter 
F II aBlanketter fastställda av SÖ t.o.m. 1972Serien i kartong.

Blankettförteckningar,
se serie D I.

Serien avslutad
(jfr. serie F II b).
 
F II bBlanketter fastställda av SÖ fr.o.m. 1972Serien i kartong.

Blanketter som tagits ur bruk
--1982-06-30.
Blankettnummerordning.
Blankettförteckning,
se serie D I samt appendix 33.

Serien avslutad.

1982-07-01--
Se Ps-avdelningen.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.