Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Revisionskontoret, Rk

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
Revisionskontoret (RK)
Revisionskontoret (RK) vid Skolöverstyrelsen (SÖ) inrättades budgetåret 1967/68.

Utvecklingen inom den offentliga sektorn, i mitten av 1960-talet, föranledde ett förslag som syftade till
att förbättra de statliga redovisnings- och revisionssystemen. Förslaget låg till grund för en regeringsproposition och riksdagsbeslut 1967.
Beslutet innebar att redovisning och utbetalning skulle centraliseras till kamerala enheter vid vissa större myndigheter, så kallade värdmyndigheter, varav SÖ var en. Inom SÖs redovisningsområde ingick även andra statliga skolmyndigheter. Samtidigt upprättades revisionskontor (RK) vid varje värdmyndighet.

Verksamheten vid RK/SÖ började den 1 juli 1968 och RK
inordnades i utredningssektionen (Us). Chefen för Us
var också chef för RK.

1977 fick RK/SÖ regeringsuppdrag att revidera statsbidragen till grundskolan och gymnasieskolan, även
hos användarna d.v.s. kommuner, skolor och skolkontor.
RK hade vid den tiden ca 15 tjänster. Uppdraget avrapporterades hösten 1978.

I slutet av 1970-talet gjordes en översyn som ledde
till beslut av regeringen och riksdagen om vissa förändringar av revisionskontorens oberoende i förhållande till de reviderade myndigheterna.
Ändringarna innebar dels att RK frigjordes från US,
samt att chefen för resp RK skulle fastställa revisionsplanen i stället för tidigare chefen för resp.
myndighet. Tjänst som chef för revisionskontor skulle
tillsättas av riksrevisionsverket (RRV) samt avsatta
anslagsmedel för RK skulle redovisas åtskilda från värdmyndighetens övriga medel.

Efter en ny översyn sammanfördes revisionskontoren
vid Sö och Socialstyrelsen (SoS) budgetåret 1982/83.
Sö var värdmyndighet för det nya kontoret.

Genom beslut av riksdagen 1986 fick RRV hela ansvaret
för redovisningsrevisionen och revisionskontorets verksamhet överfördes till RRV.

Våren 1988 flyttade revisionen, enhet R9 vid RRV, från
Garnisonen till Kungsholmen.

 Serier (17 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokollJuli 1968-juni 1982 se A-avdelningen (A-reg.).

(Juli 1968-juni 1977 är RK sammanslaget med utredningssektionen, US).

samt
PS-avdelningen (Ps-reg.)
juli 1982-juni 1986.

Revisionskontoret överförs till riksrevisionsverket, RRV, juli 1986.
 
BUtgående handlingar 
B IUtgående diarieförda handlingar ("koncept")Se A-avdelningen (A-reg.)
juli 1968-juni 1982.

(Juli 1968-juni 1977 är RK sammanslaget med Utredningssektionen, US)

och
Ps-avdelningen (Ps-reg.)
juli 1982-juni 1983

samt
serie F I juli 1983--.
 
CDiarier 
C IDiarier med registerSe A-avdelningen (A-reg.)
juli 1968-juni 1982.

(Juli 1968-juni 1977 är RK sammanslaget med Utredningssektionen, US)

och
PS-avdelningen (Ps-reg.)
juli 1982-juni 1983

samt
serie C II juli 1983--.
 
C IIDiarier med registerSerien inbunden.

Diarium med diarienummerordning per år.

Diarieregister föreligger ej för 1983-07-01--1984.

Tillhörande diarieförda handlingar se serie F I.

--1983-06-30 se serie C I.

Serien avslutad.

Revisionskontoret överförs till Riksrevisionsverket, RRV, juli 1986.
 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E IInkomna diarieförda handlingarSe A-avdelningen (A-reg.)
juli 1968-juni 1982.

(Juli 1968-juni 1977 är RK sammanslaget med Utredningssektionen, US)

och
Ps-avdelningen (Ps-reg.)
juli 1982-juni 1983

samt
serie F I juli 1983--.
 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F IDiarieförda handlingar ordnade efter diarie/dossiéplanSerien i kartong.

Huvudsakligen revisionsrapporter med bil.

Dossiénummerordning per 3-årsperiod.

Tillhörande diarium med register se serie C II.

Serien avslutad.

Revisionskontoret överförs till Riksrevisionsverket, RRV, juli 1986.
 
F IIGranskningsrapporter/PM, revisionsplaner, årsberättelser m.m.Serien i kartong.

Ordnade efter verksamhetsområde (huvudsakligen samlade inom RK; serien ofullständig, se även diarieförda handlingar inom A-avdelningen och Ps-avdelningen).

Serien avslutad.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografierFinns ej.