bild
Arkiv

Länsstyrelsen i Stockholms län, äldre


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1451
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/TtHrj6IXjaIvBYDtLYSNg0
ExtraID1451
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Stockholms län
Kategori: Statlig myndighet. Fastighetsmäkleri
Kategori: Statlig myndighet. Vigsel
Kategori: Statlig myndighet. Medborgarskap
Kategori: Statlig myndighet. Stiftelser
Kategori: Statlig myndighet. Handelsregister

Innehåll

ArkivhistorikLandskansliets arkiv i Stockholms läns länsstyrelse

Länsstyrelsen är den högsta statliga myndigheten i varje län och infördes 1634. Under åren 1641-1654 var Stockholms och Uppsala län uppdelade på två landshövdingedömen, som senare återförenades till Upplands hövdingedöme. 1714 delades detta slutligen i två län. Från 1600-talet till 1958 var Stockholms läns länsstyrelse organiserad i två huvudavdelningar med egna arkiv: landskontor och landskansli. Efter 1958 organiserades myndigheten i mindre sektioner, vilka blev nya arkivbildare. Landskansliet hade hand om alla ärenden som inte berör skatteförvaltningen. Det hade hand om de ärenden som inte gällde skatteförvaltningen. Militära ärenden fanns på båda avdelningarna.

I Stockholms stad fanns sedan 1634 en egen förvaltningsmyndighet som motsvarade länsstyrelsen - överståthållarämbetet (ÖÄ). Stockholm var trots detta länets residensstad och förenades med övriga länet 1968. Denna myndighet är en egen arkivbildare.

Landskansliets arkiv omfattar framför allt, serien E5 - Handlingar till avgjorda enskilda mål - som omfattar 1844 volymer och är den överlägset största serien. Arkivet har också en omfattande andel av suppliker, inkommande handlingar från allmänheten (ansökningar och skrivelser) samt korrespondens med andra myndigheter. I övrigt kan nämnas protokoll, utslag, resolutioner, koncept, diarier, liggare, kungliga brev, avgjorda mål i fattigvårdsärenden, handlingar till diarier samt ämnesordnade handlingar.

Serieindelningen bygger, lätt korrigerad, på länsstyrelsens egen förteckning insänd till Uppsala landsarkiv (ULA) den 17 april 1958. Denna i sin tur bygger på K K den 10 oktober 1903 rörande förteckningsplan över länsstyrelsers arkiv (SFS 104/03). Efter det att Stockholms stadsarkiv blev arkivmyndighet också för Stockholms län 1994 flyttades detta arkiv till Stockholm.

Sökvägar in i arkivet är arkivförteckningen och de diarieserier som är kopplade till handlingar i arkivet: brevdiarium, barnavårdsdiarium, brottmålsdiarium, exekutiv diarium, fiskerimålsdiarium, försvarsdiarium, jordavstyckningsdiarium, luftskyddsdiarium, militärdiarium, stadsbyggnadsdiarium, supplikdiarium och vapentillståndsdiarium. Supplikdiariet är viktigast, då supplikerna eller de enskilda målen tillhör de viktigaste handlingarna.

Handlingarna söks i kronologisk ordning efter datum. I andra hand finns också ärendenummer. Principen vid eftersökning av dokument är denna: Du söker efter handling rörande Kalle Svensson som 1912 klagade över en taxering för inkomst av rörelse ingående i Besvär över prövningsnämndens beslut. Du börjar med att söka i Supplikdiariet för 1912 och efter Besvär över prövningsnämndens beslut. När du har hittat ärendet ser du det registrerade ankomstdatumet, exempelvis 10 september. Du går nu vidare till serien Handlingar till avgjorda enskilda mål. Där ser du att det finns sex volymer (637-642) för september 1912. Du måste nu söka i alla volymer tills du har hittat ärendet.

Arkivets handlingar är både handskrivna och maskinskrivna. De äldsta dokumenten från 1700-talet och början av 1800-talet är skrivna med så kallad tysk skrivstil. Denna kräver viss vana för att tyda och därför rekommenderas en handbok i paleografi - handskriftsläsning. Handskriften under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet är däremot lättläst. På länsstyrelserna började skrivmaskin att användas på 1910-talet, men detta förfarande slog igenom helt först under 1930-talet.

Jörgen Skoglund, Peter Wattman & Magnus Åberg
arkivarier, Stockholms stadsarkiv december 2012


Ordlista - förklaringar:

Anslagsbok: en för allmänheten tillgänglig bok, där kungörelser anslås.
Autoärenden: ärenden gällande automobila fordon (bilar, motorcyklar)
Koncept: utkast
Länskungörelser: offentligt meddelande av påbud, föreskrift eller
underrättelse med rättsligt bindande kraft.
Memorialprotokoll: minnesprotokoll eller minnesanteckningar
Promotorialdiarium: skrivelse från en myndighetsperson till en annan
myndighetsperson, där en viss skyndsamhet anbefalldes.
Resolutioner: yrkande på resolution som förpliktande
ståndspunktstagande.
Saköreslängder: förteckning av alla rättsliga mål, där straffet blev böter.
Salubrev: dokument på ägarskiften av fastigheter.
Supplikdiarium: för inkommande skrivelser från allmänheten.
Tergalresolution: domstols eller myndighets icke slutliga beslut med
anledning av inkommen skriftlig framställning.
Utslag: beslut.
Utsökningsmål: mål om verkställighet.
Vederhäftighetsintyg: äkthetsintyg.

Hänvisningar

Relaterade arkivenheter
Se-hänvisning från: Övriga register och liggare (SE/ULA/10538/D III)
Se-hänvisning från: Övriga register och liggare (SE/ULA/10539/D II)

Kontroll

Skapad2005-04-13 00:00:00
Senast ändrad2022-11-18 17:02:05