bild
Serie

Kyrkorådets handlingar

Älvsby kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong KR uttytt Kyrkorådet
BU " Beredningsutskottet
AU " Arbetsutkottet
FU " Församlingsutskottet
KF " Kyrkofullmäktige

 Volymer (36 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1936 – 1943Se K II b:1 
- [H0002]1943 – 1948Se K II b:2 
11948 – 1952Bilagor och utdrag ur KR:s och KF:s protokoll Häri även handlingar och ritningar ang utvidgning av Nya Kyrkogården 
21952 – 1954Bilagor och utdrag ur KR:s och KF:s protokoll Häri även ritningar och handlingar ang vatten och avlopp till kyrkan 
31955 – 1956Bilagor och utdrag ur KR:s och KF:s protokoll Häri även handlingar och ritningar ang komministerbostad i Vidsel och ombyggnad av församlingshem 
41957 – 1958Bilagor och utdrag ur KR:s och KF:s protokoll Häri även ritningar och handlingar ang järnstaket och grindar vid Älvsby kyrkogård 
51959 – 1960Bilagor och utdrag ur KR:s och KF:s protokoll Häri även handlingar ang reparation av kyrkoherdebostaden samt uppförande av förrådsbyggnad
i kv Anden
 
61961 – 1972Bilagor och utdrag ur KR:s och KF:s protokoll Häri även handlingar ang isolering av kyrkans vapenhus och inläggning av matta i kyrkan; ritningsförslag till soprum med tillbyggnad till förråd i
kv Anden samt till kylanläggning
i bårhusets källare
 
71973 – 1975Bilagor och utdrag ur KR:s och BU:s protokoll
Häri även kostnadsberäkning för nybyggnad av församlingsgården
(f d Tingshuset)
 
81976 – 1978Bilagor och utdrag ur KR:s och BU:s protokoll 
91979 – 1980Bilagor och utdrag ur KR:s och BU:s protokoll Häri även handlingar från Riksarkivet
ang energibesparande åtgärder
i kyrkor
 
101981 – 1982Bilagor och utdrag ur KR:s, BU:s och FU:s protokoll Häri även handlingar ang utvändig målning av bårhuset; hörslinga och trådlös mikrofon till befintlig högtalaranläggning i kyrkan samt elkassett till varmvattenberedare i församlingsgården 
111983 – 1984Bilagor och utdrag ur KR:s,
AU:s, FU:s samt KF:s protokoll
Häri även Beredskapsplan
 
121985Bilagor och utdrag ur KR:s,
AU:s, FU:s och KF:s protokoll
 
131986Bilagor och utdrag ur KR:s,
AU:s, FU:s och KF:s protokoll
Häri även fyra (4) kartor ang förslag till Bevarandeplan för Älvsbyns tätort med intilliggande
byar och med angivande av kulturhistoriskt värdefulla områden och byggnader samt
två (2) kartor över tätorten
ang allmän skotertrafik inom planlagda områden
 
141987Bilagor och utdrag ur KR:s,
AU:s, FU:s och KF:s protokoll
Häri även handlingar ang nya bestämmelser för kyrkstugorna
 
151988Bilagor och utdrag ur KR:s,
AU:s, FU:s och KF:s protokoll
Häri även handlingar ang kontraktsindelningen inom stiftet; tjänstebostäder samt
enkät ang relationerna mellan
svenska kyrkan och staten
 
161989Bilagor och utdrag ur KR:s,
AU:s, FU:s och KF:sprotokoll
Häri även handlingar ang begravningsclearing; fyra förslag
ang ombyggnad av köket i Vidsels församlingsgård samt elva (11) skisser över kv Järpen (biskops- gården) i Luleå
 
17a1990Bilagor och utdrag ur AU:s
och FU:s protokoll Häri även handlingar ang Samverkans- projektet för tillsyn/ omsorg
av flyktingbarn; detaljplan för Sågfors 1:10 ang utbyggnad av Sågfors industriområde samt överenskommelse ang fd församlingshemmet (stg 320)
 
17b1990Bilagor och utdrag ur KR:s och
KF:s protokoll Häri även handlingar och karta ang ändring av gränsen mellan Piteå lfs och Älvsby församling
 
181991Bilagor och utdrag ur KR:s,
AU:s, FU:s och KF:s protokoll
Häri även handlingar och kartskiss ang planutredning
över Kyrkmalmen
 
191992Bilagor och utdrag ur KR:s,
AU:s, FU:s och KF:s protokoll
Häri även Rapport från RA ang kyrkotaket och ev ommålning;
detaljplan och genomförande-
beskrivning över Kyrkmalmen
samt handlingar och förslag
till stadgar för Stiftelsen
Kyrka vid Piteå havsbad
 
201993Bilagor och utdrag ur AU:s
och FU:s protokoll Häri även handlingar ang fastigheters
nya registerbeteckningar
 
211993Bilagor och utdrag ur KR:s
och KF:s protokoll Häri även tomrätts- och nyttjanderättsavtal mellan kommunen och församlingen
ang Älvsbyn 25:40 samt skisser och protokollsutdrag ang Kyrka vid Pite havsbad
 
221994Bilagor och utdrag ur AU:s
och FU:s protokoll Häri även rekommendationer ang Begravningsclearing 95 från Församlings- och pastorats- förbundet samt protokoll från Norrbottens Museum efter besiktning av kyrka och kyrkstugor
 
231994Bilagor och utdrag ur KR:s och KF:s protokoll Häri även handlingar ang arbetsmiljö- och miljöpolicy samt ang personalorganisationen med åtgärdsförslag 
241995Bilagor och utdrag ur
AU:s och FU:s protokoll
Häri även karta och handlingar
ang fastighetsreglering för Älvsbyn 25:1-2 och 25:40; protokoll från Yrkesinspektionen
samt en sammanställning över kyrkor i Norrbotten skyddade
enl kulturminneslagen
 
251995Bilagor och utdrag ur KR:s
och KF:s protokoll Häri även befattningsbeskrivning för kyrkoherde och komminister
samt jämställdhetsplan för
Älvsby församling
 
261996Bilagor och utdrag ur AU:s och FU:s protokoll Häri även överläggningar med Arbetsgruppen för kyrkstugeägare; målningsbeskrivning för plåttak
på Älvsby kyrka samt resultat
av radonmätningar
 
271996Bilagor och utdrag ur KR:s och KF:s protokoll Häri även antagen doppastoral; redovisnings- reglemente för församlingen samt genomgång av församlingens fonder och info om nya stiftelselagen 
281997Bilagor och utdrag ur
AU:s och FU:s protokoll
Häri även skiss och handlingar
ang detaljplan för kv Anden 1
 
291997Bilagor och utdrag ur KR:s
och KF:s protokoll Häri även årsredovisning för församlingens stiftelser; remissvar ang Staten och Trossamfunden samt gåvobrev, köpebrev och lagfart ang Vitbäcken 1:42
 
301998Bilagor och utdrag ur AU:s
och FU:s protokoll Häri även lantmäterihandlingar ang
kv Anden 1 och Älvsbyn 25:42; reglemente för Älvsby församlings kyrkstugesammanslutning samt program för biskopsvisitation
 
311998Bilagor och utdrag ur KR:s
och KF:s protokoll Häri även årsredovisning för församlingens stiftelser; visitationskungörelse samt remissvar ang enkäten
Ny kyrkordning
 
321999Bilagor och utdrag ur AU:s
och FU:s protokoll Häri även handlingar ang bevattnings- anläggning på kyrkogården; kostnadsberäkning för projekt Kyrkmalmen; gåvobrev ang nattvardskalk till Vidsels kyrka samt anteckningar ang emottagen äldre kyrkprydnad (vindflöjel)
 
331999Bilagor och utdrag ur KR:s
och KF:s protokoll Häri även Resurs- och bemanningsplan
för Älvsby församling samt organisationsplanSerien avslutad