bild
Serie

Kartor och ritningar

Attmars kyrkoarkiv

Serien levererad till landsarkivet, men inte fullständigt ordnad och förtecknad. Lev 2010:170 ej förtecknad.

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11763 – 1978Charta öfver åker och ängs delningen uti Skedviks by (1 st), 1763-1765.
Charta öfver prästbordets fäbodskog (1 st), 1776.
Charta öfver hemskogen till Skiedwiks by (1 st), 1826.
Charta öfver Lafvedjörna uti Skiedwiks by (1 st), 1826.
Karta öfver Taljeä Slätts utgods under Skiedwiks by (1 st), 1830.
Geometrisk karta över Prästgärdet och Klockargärdet (1 st), 1839.
Karta öfver Skedwiks by (1 st), 1849.
Karta öfver Tälgslätts utgods (1 st), 1849.
Karta öfver Båtsmans torp tillhörande Skedviks by (1 st), 1901.
Karta över Attmars kyrkoherdeboställe (2 st), 1933.
Åkerjorden till Attmar sockens kyrkoherdeboställe (1 st), 1937.
Attmars prästgård, ombyggnad av befintlig byggnad (6 st), 1964.
Ritning över kyrko- och prästgårdsområdet (1 st), 1978.
Ritning till folkskola (3 st), odaterad.
 
21775Charta öfwer Tuna Prästebords Fäbode Skog uti Attmar sochn och Medelpad. Affattad och beskrifwen uti julii månad år 1775 af Erik Calwagen per Johan Jacob Stagnel (kartbeskrivning se L I c: 1). Lev. 23/1970.
Kartsamlingen nr. 452
 
31839Karta öfver Prästgärdet och Klockargärdet, vid Annexet Attmar under Tuna pastorat uti Medelpad, författad efter Ordres år 1702 af Nils Spohle. Afritad i Kongl. General Landtmäteri Contoret år 1839 af G.W. Wierman. Lev 23/1970.
Kartsamlingen nr. 453
 
41886 – 1908Karta i tvenne delar öfver in och afrösningsjorden till hemmanet no 4 uti Attmar by Attmars socken och Vesternorrlands län upprättad vid hemmansklyfning år 1886 af Jon. Alfr. Horney Kommissionslandtmätare. Kopierad i länets landtmäterikontor år 1908 af H. Hj. Schönström t.f. förste landtmätare (första delen). Lev 23/1970.
Kartsamlingen nr. 454
 
51899Karta öfver Ljunga Elf vid Attmars, Speksta och Bro skifteslag, Värsta och Lunde samt Öhns skifteslag (1 st), 1899. Rullad.
Karta öfver alla egorna till hemmanet 12mål nr 4 uti Attmars by (1 st), 1899. Rullad.
Karta över skiftena 1-17 i Attmars socken (1 st), odaterad. Rullad.
 
61920 – 1985Attmars kyrkogård:
Karta över en föreslagen utvidgning av Attmars kyrkogård (1 st), 1920.
Förslag till ordnande av Attmars kyrkogård (1 st), 1933.
Karta över såväl gamla som nya kyrkogården (1 st), 1944.
Karta i detalj å nya kyrkogården (1 st), 1955.
Gravkarta (4 st), 1967, 1970.
Förslag till markdisposition (1 st), 1968.
Förslag till nya planteringar (2 st), 1968.
Omarbetning av gammalt gravfält (1 st), 1970.
Översiktsplan (1 st), 1985.
Detaljritning och måttritning över sopstation, vattenkar, krattställ m.m. (1 st), 1985.
Utrustnings- och planteringsplan (3 st), 1985.
Över- och underbyggnads samt måttplan (2 st), 1985.
Beläggningsplan (gravkarta) (2 st), 1985.
Markplanering (4 st), 1985.
Elritningar till ny kyrkogård (4 st), 1985.
Förslag till konstverk på kyrkogården (1 st), odaterad.
Karta över del av kyrkogården (1 st), odaterad.
 
71925 – 1985Arbetsprofil för vägbyggnad Läreda-Röinge (1 st), 1925.
Karta över områden å fastigheterna Attmarby 6:1, 7:1, 4:6 m.fl. (1 st), 1955.
Karta över ett område å fastigheten Attmarby 6:1, 7:1 (1 st), 1955.
Karta över områden, som tagits i anspråk för ny allmän väg av fastigheterna Attmarby 6:1, 7:1 och 4:6 (1 st), 1955.
Kloratfabrik, situationsplan (1 st), 1964.
Karta över Attmarby 11:1, 6:1, 7:1 m.fl. (1 st), 1967.
Fastighetsreglering berörande Attmarby 1:15, 10:1 och gemensam ägovidd för 6:1, 7:1 (1 st), 1985.
Karta över Attmarby (1 st), odaterad.
 
81948 – 1994Attmars kyrka:
Uppmätningsritning (11 st), 1948.
Ritning till altare och altarring (3 st), 1948.
Ritning till bänkinredning (2 st), 1948.
Restaureringsförslag (6 st), 1948.
Terrängkarta över ett område vid Attmars kyrka (2 st), 1970.
Karta över Attmars kyrka och kyrkogård med utvidgning berörande fastigheterna Attmarby 4:6, 6:2, 10:1 m.fl. (1 st), 1984.
Ritning över fasader och planer (4 st), 1988.
Ombyggnad av förråd till wc (1 st), 1988.
Ombyggnad för wc, elanläggning (1 st), 1988.
Ombyggnad för wc, va-installation (6 st), 1988-1989.
Ritningar angående tele, el, värme och belysning (6 st), 1994.
Skiss över klockstapeln (1 st), odaterad.
Skiss över gipsskölden ovanför gamla altartavlan (1 st), odaterad.
 
91970 – 1985Dräneringsplan, Attmars kyrkogård (1 st), 1970. Rullad.
Utrustnings- och planteringsplan, del 2 (1 st), 1985. Rullad.
 
101977 – 1995Attmars församlingshem:
Ritning över planer och sektioner (2 st), 1977.
Ritning över fasader (2 st), 1977.
Perspektivskiss (1 st), 1977.
Ritning över situationsplan (4 st), 1977.
Ritning över placeringslaternativ 1-3 (4 st), 1977.
Skissförslag till placering av församlingshemmet (1 st), 1977.
Skiss över ornament/ljusstake/prydnad (1 st), 1995.
 
111979Attmars församlingshem:
Ritningar över vindsvåning/fläktrum. El, ventilation och vvs (6 st), 1979.
Ritningar över bottenvåning. El, ventilation och vvs (6 st), 1979.
Ritningar över suterrängvåning. El, ventilation och vvs (7 st), 1979.
Ritningar angående situationsplan. El, ventilation och markplanering (4 st), 1979.
 
121979Attmars församlingshem:
Ritningar över takstolar, bjälklag och takkonstruktion (14 st), 1979.
Ritningar över grundväggar, vikvägg, vägg- och taksektioner (10 st), 1979.
Ritningar över golvtyper, foder, socklar m.m. (4 st), 1979.
 
131979Attmars församlingshem:
Ritningar över innerdörrar/ytterdörrar och fönster. Även monteringsdetaljer för respektive (16 st), 1979.
Ritningar över församlingshemmet, exteriör och interiör. Även el, ventilation och vvs (18 st), 1979.
 
141991Sockenstugan i Attmar:
Byggnadsritningar (8 st), 1991.
Ritningar angående avväxlingar och arkiv, plan och detaljer (4 st), 1991.
Ritningar angående el, kraft och belysning (5 st), 1991.
Ritningar angående va och värme (6 st), 1991.
Förslag på tillbyggnad till sockenstugan (1 st), odaterad.