Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1694 – 18821694, 1775-1882
Handlingar angående kyrka m.m.
Se J: 2
Inneh: (numren inom ()=akt-
numren i vol. J: 2 ).
Bänkdelningslängder 1775-1842
(14-15, 20, 21, 32, 37,).
Handl. ang. invigning av utvidgad
begravningsplats 1876 (76).
Handl. ang. vederlagsspannmål
1694, 1825 (29, 31 ).
Resolutioner ang. prästboställets
skogar 1870, 1881 (68, 88).
Donationshandl. 1808, 1867, 1882
(26, 67, 89).
 
- [H0002]1718Koncept till syne instrument
Se Gästriklands domsaga F I: 1
 
- [H0003]1730Husesyn å prästbostället
Se L I a: 1
 
- [H0004]1731 – 1856U.Å. Handlingar angående kyrka m.m. Se H I: 1
Inneh: Handl. ang. inköp av
kaplansboställe 1731.
Handl. ang. omgjutning av kyrk-
klocka 1745.
Handl. ang. inköp av grav 1754.
Handl. ang. reparation å präst-
bostället tillhöriga fäbodar u.å.
Bänkdelningslängder u.å. (före
1788), 1788-1811.
Borgen för organist 1832.
Prot. över besiktning och vär-
dering av komministerboställets
gärdesgårdar och lador 1856.
 
- [H0005]1854Bänkdelningslängd
Se K IV c: 1
 
- [H0006]1900 – 1916Handlingar angående kyrka m.m.
Se J: 12
Inneh: (numren inom()= akt-
numren i vol. J: 4).
Handl. ang. kyrkogårdens utvidgning 1900 (128).
Handl. ang. klockstapeltomten i
Berg 1912 (146) med dels Karta
öfver klockstapelåkern inom Bergs
by, delvis kopierad från byns laga skiftes karta 1912 av Rich.
Andre'n; (nr276) dels karta öfver
de till socknen hörande platser
inom Bergs by såsom dessa platser
äro utmärkta dels å storskiftes-
kartan dels å laga skifteskartan
till Bergs by utdragen i länets
lantmäterikontor år 1912 af Magnus Hofre'n.
Kartorna överförda till kartsamlingen nr 275 resp.276.
Utslag ang. förslag till ändrad
kyrklig indelning 1909 (141).
Utslag ang. tillsättning av
komministertjänst med ändring
i lönevillkor m.m. 1909 (142)
Resolution ang. lönereglerning
för prästerskapet 1915 (147 1/2).
Fastställelse av arbetsordning för prästerskapet 1916 (147 3/4, 148).