bild
Serie

Räkenskaper och andra handlingar rörande kronomagasinen

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Serien avser räkenskaper samt andra handlingstyper rörande: spannmålsmagasinen i länet för åren 1702-1840; länets krono- magasin för åren 1748-1840; Gävleborgs läns kronobränneri för åren 1779-1790. Eftersom seriens volymer innehåller åtskilliga sorters handlingar, i innehåll ofta varierande från volym till volym skulle en allt för detalj- erad beskrivning av innehållet bli för omfattande. Av denna anledning har därför oftast endast en begränsad del av volymernas omfattande räkenskaps- material redovisats i anmärk- ningskolumnen.
Serien i arkivkartonger.
Vol. 1-25 lev. ??

 Volymer (29 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11702 – 1744Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: 1720 års magasinräkningar för ett antal fögderier i länet; 1730-1741 års magasinsräkningar för Fredriks-
skans; auktionsprotokoll för av kronan försålt spannmål och brännvin i Gävle år 1744.
 
21707 – 1712Svårt fuktskadad. Magasins- och provianträkenskaper för Söder- hamns stad. Volymen i arkiv- kartong. 
31743 – 1768Fuktskadad. Innehåller handlingar av varierande slag såsom: maga-
sins och provianträkningar med verifikationer för magasinen i Söderhamn, Härnösand, Härjedalen, och Gästrikland för åren 1743- 1745; handlingar rörande spann-
målstransporter från Uppland till Gävle kronomagasin.
 
- [K0001]1769 – 1770Lucka. 
41771 – 1772Förslag över uppburen spannmål i
Gävleborgs län med tillhörande handlingar.
 
- [K0002]1773 – 1778Lucka. 
51779 – 1781Innehåller handlingar rörande Gävleborgs läns kronobränneri såsom: huvudredogörelse; inven-
tarieräkning; medelpriser på spannmål; kassaräkning för till-
verkningsmedlen; räkning för destillerat brännvin; avräknings-
bok för de olika lagerställena för brännvin i länet. Häri även spannmålsmagasinsräkningar.
 
61781 – 1782Innehåller samma handlingstyper såsom volym G V c:5. Häri även en inbunden konceptbok över de månatliga räkningarna vid krono-
bränneriet samt en inbunden journal över brännvinsförsälj- ningen för år 1782. Med namn på brännvinsköparna samt inköpt kvantitet.
Två volymer samt buntat papper i
arkivkartong.
 
71783Innehåller samma handlingstyper såsom G V c:5. Häri även koncept-
bok över bränneriets månatliga räkningar samt journal över bränneriets brännvinsförsälj-
ning. Två volymer samt buntat papper i arkivkartong.
 
81784 – 1785Innehåller samma handlingstyper såsom G V c:5. Häri även koncept-
bok för bränneriets räkningar för år 1784 samt journal över bränn- vinsförsäljningen vid Strömsbro regala bränneri.
Två volymer samt buntat papper i
arkivkartong.
 
91785 – 1786Innehåller samma handlingstyper såsom G V c:5. En volym samt buntade häften i arkivkartong. 
101787Innehåller samma handlingstyper såsom G V c:5. Häri även journal
över försålt brännvin. Inbunden volym samt buntat papper.
 
111788 – 1789Innehåller samma handlingstyper såsom G V c:5. Häri även andra handlingar såsom: redogörelse för den spannmål som blivit ur Gävle kronospannmålsmagasin levererad och använd för utredningskommi-
sionens räkning; uppgifter om bröd, rågmjöl och korngryn vid Gävle kronomgasin; kassaräkning för Gävle kronoupplagsmagasin; veckorapport från Gävle krono- spannmålsmagasin.
 
121789 – 1790Innehåller samma handlingstyper såsom G Vc:5. Häri även andra handlingar såsom: månadsvisa generalslut vid Gävle kronospann-
målsmagasin; auktionsprotokoll över försålt spannmål vid Gävle kronospannmålsmagasin.
 
- [K0003]1791 – 1799Lucka. 
131800 – 1808Innehåller handlingar rörande Gävle kronomagasin såsom: 1800 års kvartalsförslag; kalkyl; kassajournal för åren 1801-1802. 
141808Innehåller handlingar av varier- ande slag för för perioden januari-september 1808 såsom: redogörelse för den spannmål som för krigsdepartementets räkning ankommit till Gävle kronoupplags-
magasin; fältproviantmagasinet i
Gävles kassajournal; anmärkningar
rörande fältproviantmagasinet.
 
151808Innnehåller handlingar av varier- ande slag för perioden oktober-
december 1808 såsom: månadsprovi-
anträkningar för Gävle fältprovi- antmagasin; inventarie- och provianträkningar.
 
161809 – 1817Innnehåller handlingar av varier- ande slag rörande Gävle krono- magasin såsom: kvartalsvisa kassaräkningar för åren 1809- 1812; månadsräkningar för Kung-
liga krigskommiténs upplag av proviant i Gävle kronomagasin; förteckning över de som angivit
sig till erhållande av krono- spannmål för år 1817.
 
171815 – 1827Innehåller handlingar av vari- erande slag såsom: räkning över de skånska gåvomedlen till Gävle- borgs län för åren 1815-1816; borgensförbindelser för spann- målslån; förteckning över försåld
spannmål vid Gävle kronomagasin.
 
181817Innehåller räkningar av varier- ande slag med därtill hörande verifikationer för Gävle krono- magasin. Buntat med snören. 
191817Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: räkningar över de skånska gåvomedlen till Gävleborgs län; förteckning över
den upplåtna kronospannmålen med därtill hörande borgensför- bindelser.
 
201817 – 1821Delvis svårt fuktskadad. Innehåller räkenskapshandlingar rörande Gävle kronomagasin såsom:
förslag, räkningar och vecko- rapporter.
 
211818 – 1822Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: räkningar över 1818-1819 års kronosädsmedel; förteckning över nödställda
i Gästrikland som erhållit undsättningsspannmål på kredit;
restlängder å undsättningsspann-
målsmedlen; kvitton på återbe- talade undsättningsspannmåls- medel.
 
221822Innehåller räkenskaper för Gävle kronomagasin med därtill hörande handlingar. 
231823 – 1825Innehåller räkenskaper för Gävle kronomagasin med därtill hörande
handlingar.
 
241780 – 1825Innehåller handlingar av varier- ande slag såsom: handlingar rörande spannmålsfrakter med fartyg; förteckning över kost- nader för reparationsarbete av kronomagasinsbostället Strömsbro; uträkningar till bestämmande av Gävle stads brännvinsbränning för åren 1817-1821; avskrifter av Kungliga kammarkollegiets proto- koll m.m från 1600- och 1700- talet; räkningar för undsätt- ningsspannmålen i Gästriklands fögderi för åren 1818-1824. 
251826 – 1831Innehåller räkenskaper för Gävle kronomagasin med därtill hörande handlingar. 
261832 – 1840Innehåller räkenskaper för Gävle
kronomagasin med därtill hörande
handlingar. Häri även handlingar
rörande den avlidne magasinför- valtaren E.J Malmberg såsom bouppteckning, auktionsprotokoll och verifikationer.

Serien upphör.