Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Väddö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1586
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/JfjykFWXgw1P6asjNGehi1
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Väddö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13129

Förteckning: 1586

Förteckning

över

Väddö församlings kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)HISTORIK
I bevarade skriftliga källor omnämns Väddö socken första gången 1314 i samband med gäldandet av den s.k. "sexårsgälden". Det geografiska läget innebar att Väddö länge spelade en väsentlig roll för transporter av post, varor och människor mellan Sverige och Finland. Väddö pastorat var ända in på 1900 - talet regalt, vilket betyder att kyrkoherden utsågs av Konungen. Församlingen hörde (och hör) till Uppsala stift och var fram till 1961 en del av Lyhundra kontrakt och ingick därefter i Lyhundra och Närdinghundra kontrakt. Väddö var eget pastorat fram till 1961. Från 1961 har Väddö församling tillsammans med Björkö - Arholma församling bildat en kyrklig samfällighet.
Väster om den nuvarande kyrkan låg fram till 1840-talet en medeltidskyrka. Den kraftiga befolkningstillväxten från 1700 - talets andra hälft och framåt fick till följd, att beslut fattades om ett nybyggnadsprojekt. Den gamla kyrkan revs och en ny uppfördes åren 1840 - 1843. Den nya kyrkan fick en ovanlig nord - sydlig orientering. 1872 slog blixten ned och en förödande brand utbröt. Efter branden stod kyrkans murar dock kvar. Återuppbyggnaden genomfördes efter ritningar av arkitekten Frans Lindskog och innebar till vissa delar en ny gestaltning. Under 1900 - talet har kyrkan genomgått flera restaureringar. Dessa samt kyrkans inredning och inventarier finns beskrivna i Mereth Lindgrens kyrkobeskrivning från 1972. ( utg. Ärkestiftets Stiftsråd ).

ORGANISATION

Väddö församling - Högsta beslutande organ fam till 1931 var kyrkostämman. 1931 inrättades en fullmäktigeinstitution utan att man övergav stämman som en plats för direkt deltagande. Församlingens styrande organ kallas av hävd för kyrkorådet. För förvaltning av fastigheter fanns fram till 1962 Väddö boställstyrelse.

Väddö och Björkö - Arholma kyrkliga samfällighet - Som ett högsta beslutande organ för gemensamma angelägenheter fanns 1961 - 1982 samfällighetens Församlingsdelegerade, men gemensamma stämmor hölls även. Som styrelse verkade ett pastoratskyrkoråd. 1982 inrättades ett gemensamt fullmäktige och ett gemensamt kyrkoråd för samfälligheten. Fastighetsfrågor och kyrkogårdsärenden låg organisatoriskt hos en gemensam fastighetsnämnd respektive kyrkogårdsnämnd.

ARKIVET
Väddö kyrkoarkiv utgörs av dels folkbokföringshandlingar och dels kyrkokommunala handlingar från Väddö församling. Dessutom ingår de kyrkokommunala handlingar som som härrör från verksamheten i Väddö och Björkö - Arholma kyrkliga samfällighet. Någon åtskillnad mellan de olika arkivbildarna har ej beaktats av församlingarna under arkivbildningsprocessen. Bland kyrkoarkivets många handlingar av stort forskningsvärde kan nämnas:

Församlingsliggare från 1765
Dopböcker från 1719
Konfirmationsböcker från 1754
Lysnings- och vigselböcker från 1719
Död- och begravningsböcker från 1720
Ett omfattande material från socknens/församlingens styrelse och förvaltning från 1700 - talet och framåt.
Handlingar angående postföringen på Ålands hav från 1561.

Sökingång till arkivet är arkivförteckningen. Diarium för folkbokföringsärenden finns 1968 - 1991 och för allmänna ärenden endast 1997 - 1999. Arkivet har inga uppseendeväckande luckor från senare år. Protokoll- och räkenskapsserier går fram till 1999. Lönespecifikationer och andra handlingar rörande löneberäkningar har lämnats kvar hos församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H - serierna. Dessa bilagor till folkbokföringen kommer ordnas, gallras och förtecknas senare.
Folk- och kyrkobokföringen omfattas av sekretess enligt sekretesslagen kap. 7§15. Detta innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut förutan sekretessbedömning. I de fall övriga arkivserier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för den volym det gäller.

I arkivet finns även handlingar från andra arkivbildare som varit verksamma i nära anslutning till kyrkan. Dessa finns samlade i serie P III och är:

Väddö missionsförening
Väddö kyrkliga ungdomskrets
Väddö kyrkliga syförening
Väddö kyrkobrödrakår
Väddö kristliga samarbetskommitté

Arkivet levererades till Stockholms stadsarkiv år 2006 och har ordnats och slutförtecknats efter leveransen.

Ämnesord

Ämnesord, ort
Väddö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

KällaArkivförteckning
Senast ändrad2020-09-30 11:23:43