Torsdag den 22 februari kl. 16.30–20.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Såväl söktjänst som bildvisning kommer att vara oåtkomliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Göteborgs andre stadsfogdes arkiv


Grunddata

ReferenskodSE/GLA/12896
Omfång
76 Hyllmeter 
Datering
18791964(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Fört 81/66
ArkivinstitutionLandsarkivet i Göteborg (depå: Polstjärnegatan)
Arkivbildare/upphov
Andre stadsfogden i Göteborg
Kategori: Statlig myndighet. Stadsfogdar 1879-1964

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr GLA/12896

Förteckning 81/1966

Förteckning

över

Göteborgs andre stadsfogdes arkiv
Inledning (äldre form)P.M. angående exekutionsväsendet i Göteborg

I enlighet med 1621 års privilegier för Göteborgs stad utövade magistraten rätten att ombesörja verkställig-
het av dess egna domar och utslag. Detta var förhållan-
det framtill 1734, då landshövdingen i Göteborg och Bo-
hus län i anledning av den nya landshövdingeinstruktio-
nen av den 4 november, enligt vilken magistraten en- dast ägde föranstalta om exekution i civila mål för la-
ga kraftvunna domar t.o.m. 50 daler silvermynts värde, vände sig till regeringen med klagomål över att magi-
straten i Göteborg ej velat avstå från sina åberopade privilegier. Genom kungl. brev den 7 juli 1736 förkla-
rades emellertid, att Göteborgs stad skulle "orubbad bibehållas vid possessionen och bruket av berörda pri-
vilegier och exekutioners föranstaltande." Härefter sy-
nes magistraten handhaft exekutionen i samtliga mål. (Se överskultens ämbedsed 1752, vol. K:21, Göteborgs stadsarkiv).

Exekutionen verkställdes efter holländskt mönster av en skult (holl. schout) såsom underexekutor, biträdd av stadstjänarna. Skulten hade även uppsikt över sta-
dens fångar. Före tillsättandet av en stadsfiskal i Göteborg år 1660 uppträdde skulten dessutom som offent-
lig åklagare inför rådstuvu- och underrätten.

Fr.o.m. 1630 förekommer förutom skulten även en under-
skult. Två skultar finnas därefter fram till exeku- tionsväsendets omorganisation 1878. Under 1800-talet kallades båda skultarna överskultar. Arbetsfördel-
ningen mellan dem var enligt magistratens instruktion den 8 oktober 1818 den följande: Överskulten på ordi-
narie stat ålåg det att indriva och redovisa konungens ensaks- och vitesböter, att uttaga och redovisa alla handräckningsmedel, att ombesörja indrivning och leve-
rering av krono- och stadsutskylderna "i de Stadens Rotar, för hwilka Restlängder emottagas" och att vid de årliga marknaderna i staden reglera uppsättningen av stånden samt uppbära och redovisa ståndpenningar-
na. På överskulten på extra stat ankom det att indri-
va och redovisa alla saköresmedel, att verkställa alla utslag i brottmål, att ha tillsyn över stadshäktet samt upprätta och avlämna fånglistorna för varje må-
nad och att efter restlängderna indriva och leverera krono- och stadsutskylderna i stadens första, andra och tredje rotar. Denna arbetsfördelning varade i stort sett till 1878. Överskultarna biträddes i tjänsteutövningen av stadstjänare och från 1860-talet även av skatteexekutorer och en bötesexekutor.

Till följd av 1877 års utsökningslag omorganiserades exekutionsväsendet i Göteborg. Genom kungl. brev den 29 november 1878 utbyttes de två överskultsbefattningarna fr.o.m. 1 januari 1879 mot två stadsfogdebefattningar. Förste stadsfogden övertog då domar och utslag samt andra exekutoralier i enskilda mål medan andre stads- fogden övertog indrivning av krono- och kommunalutskyl- der m.fl. allmänna avgifter, böter eller viten och andra straff. Liksom tidigare överskultarna bi-
träddes förste stadsfogden av stadstjänare och andre stadsfogden av exekutorer och stadstjänare och en för bötesindrivning och straffmeddelande särskilt anställd tjänsteman benämnd bötesexekutor och kassör. Denna be-
fattning ersattes den 1 januari 1905 av en tredje stadsfogdebefattning, vars innehavare även omhänder-
hade redovisningen av saköresmedel och mål angående införsel för underhållsbidrag och avflyttningsförbud för underhållsskyldiga. Källskattereformen 1948 med-
förde förändrade arbetsuppgifter inom skatteindriv-
ningen och föranledde en omorganisation, varvid den exekutiva verksamheten fr.o.m. den 1 januari 1961 ånyo fördelades mellan två stadsfogdar. Jämlikt kungl. brev 18 november 1960 förordnades, att förste stadsfogden skulle behandla samtliga exekutionsmål av enskild na-
tur, utmätning, vräkning, återtagande av avbetalnings-
gods, införsel för underhållsbidrag etc., medan andre stadsfogden skulle ha hand om ärenden angående indriv-
ning av alla allmänna fordningar, skatter, böter m.m. Samtidigt bemyndigades magistraten att för den tid, varunder dåvarande innehavaren av tjänsten som tredje stadsfogde kom att kvarstå i tjänsten efter den 1 januari 1961, anvisa honom uppgifter likvärdiga med hans tidigare uppgifter.

Samtliga stadsfogdebefattningar upphörde i och med ut-
gången av år 1964 i samband med exekutionsverkens för-
statligande och ersattes av kronofogdemyndigheten i Göteborg.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad1995-04-24 00:00:00
Senast ändrad2018-01-12 15:34:55