bild
Arkiv

Kristianstads läns landskanslis arkiv t o m ca 1900


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/10893-1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/4CsqfYLTZ4gQFzOEc5QCG0
Omfång
314,5 Hyllmeter  (Tidigare uppgift 604 hm korrigerad utifrån uppmätning i maj 2021.)
Datering
17191899(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning 1975/44
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Länsstyrelsen i Kristianstads län. Landskansliet (1719 – 1952)
Kategori: Statlig myndighet. Landskanslier (odelade) 1635-1952

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr LLA/10893

Förteckning 44/1975

Förteckning

över

Kristianstad läns landskanslis

arkiv
Allmän anmärkningArkivet är uppdelat på två arkivförteckningar som ev. i framtiden kommer att samförtecknas: äldre delen 1719-ca 1900 och yngre delen ca 1900-1952. Tilläggsleverans av 9 hyllmeter bilregisterkort 1997-12-22.
Inledning (äldre form)HISTORIK

Kristianstads länsstyrelse tillkom 1719 och dess
indelning i ett landskansli och ett landskontor
kvarstod t o m 1971-06-30.
De handlingar från tiden före 1719, som i äldre
förteckningar förtecknats i landskansliets arkiv,
återfördes vid ordnings- och förteckningsarbetet
av Skånska generalguvernementets och Skånska guver-
nementets arkiv till dessa arkivbildare.
Arkivet är levererat t o m 1899.
I görligaste mån har äldre signumbeteckningar angetts.
Serien supplikakter (D IV) börjar först 1812 och det
är troligt att dess äldre handlingar har förstörts av
fukt. I övrigt företer de stora genomgående serierna
såsom protokoll, diarier och inkomna skrivelser inga
luckor.
I äldre tid var inte alltid uppdelningen i
kansli och kontor konsekvent varför vissa ärenden kan
ha behandlats omväxlande i kansliet och i kontoret.
Sammanblandning av dessa två arkivbildares handlingar
har också skett och det har inte varit möjligt att
alltid avgöra till vilken arkivbildare en handling
hört.
Amanuens Kjell Nicklasson har hjälpt till med
förtecknandet av vissa serier och amanuens Jan Dahlin
har biträtt vid slutgranskningen.

Lund den 19 december 1975
Anna-Christina Meurling


Kristianstads län fick sin nuvarande omfattning 1719
vid delningen av guvernementet. Inom länstyrelsen låg
den ekonomiska förvaltningen och den kamerala redo-
visningen på landskontoret som förestods av en lands-
kamrerare (ang landskontorets arbetsuppgifter se
Lars Gustaf Linde: systematisk framställning av Svenska
kameral-Lagfarenheten, Örebro 1867).
Viss sammanblandning med landskansliets handlingar har
skett under den första tiden och gäller inkommande
skrivelser och suppliker som diarieförts omväxlande i
landskansliet och i landskontoret. Inom landskontoret
har inte någon konsekvent uppdelning mellan inkomna
skrivelser och suppliker skett för tiden 1719-1739.
De inkomna skrivelserna har inte bundits in förrän 1811
och framåt. Dessförinnan är de oinbundna, vilket med-
fört en viss oordning. Vid ordningsarbetet har med
diariernas hjälp skrivelserna lagts i diarienummer-
ordning i så stor utsträckning som möjligt. Dock saknas
en hel del inkomna skrivelser i serien D I.
Supplikserien D IV har av Karl Gustaf Weibull ämnes-
ordnats för tiden 1811-1860. Denna ämnesordning har
lösts upp och supplikerna har återförts till den
ursprungliga arkivläggningen i diarienummerordning.
Register över den "Weibullska" ämnesordningen har upp-
rättats och återfinnes efter arkivförteckningen som en
bilaga.
Supplikserien har liksom många av landskontorets hand-
lingar utsatts för omfattande fuktskador. Viss konserv-
ering har skett.
Mantalslängderna företer en lucka 1813-1822. Serien upphör med utgången av 1851 och detta sista år omfattar inte alla fögderierna.
Lantränteriets handlingar och räkenskaper är för-
tecknade i serierna F I - F VII. Lantränteriet har inte
haft någon självständig ställning inom länsstyrelsen
såsom tex bränneriexpeditionen, vilken haft egen
diarieföring och handläggning. Bränneriexpeditionen har
alltså betraktats som en egen arkivbildare. Det gäller
också kyrkokontoret som 1735-1752 var en självständig
avdelning inom länsstyrelsen.
Amanuens Jan Dahlin har biträtt vid slutgranskningen.

Lund i juni 1977
Anna-Christina Meurling

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2021-05-25 11:09:09

Nyheter

den 23 februari 2023
Uppdatering av Riksarkivet söktjänst
Riksarkivets söktjänst på sok.riksarkivet.se har ...


den 10 februari 2023
Ny arkivguide om järnvägar
Nu släpper vi en ny arkivguide: Järnvägsarkiven -...


Tidigare nyheter