bild
Serie

Brev och andra handlingar

Anna Lindhagens samling

Arkivet i buntar.

 Volymer (72 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1-2aInnehåller:
1) Brevkoncept
2a) Brev till Anna Lindhagen (A-H) Innehåller även brev och telegram ang. Anna Lindhagens inval i Stockholms Stadsfullmäktige 1911. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella fört.
 
2bBrev till Anna Lindhagen (I-P)
Innehåller även brev och telegram angående Anna Lindhagens inval i Stockholms Stadsfullmäktige 1911.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella fört.
 
2cBrev till Anna Lindhagen (R-Övrigt) Innehåller även brev och telegram ang. Anna Lindhagens inval i Stockholms Stadsfullmäktige 1911.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella fört.
 
3-6Innehåller:
3) Brev till Anna Lindhagen angående inköp av trädgård i Visby.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
4) Brev till andra personer än Anna Lindhagen. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
5) Handlingar ang. justitierådet Albert Lindhagens frånfälle 20/10 1887. Nekrologer över Albert Lindhagen och fotografier av denne på dödsbädden, ett manuskript "Filosofiens historia" (av densamme?) samt diverse andra handlingar.
6) Diverse biographica.
Fotografier, tidningsurklipp, nekrologer över Anna Lindhagen, samt andra "personliga minnen".
 
7aPersonliga handlingar.
Pass, betygsavskrifter, koncept till testamente, lagfartsbevis å fastighet, diplom, hyllningsadresser m.m. medlemskort i olika föreningar, förlagskontrakt
 
7bPersonliga handlingar.
Pass, betygsavskrifter, koncept till testamente, lagfartsbevis å fastighet, diplom, hyllningsadresser m.m. medlemskort i olika föreningar, förlagskontrakt
 
8-131923 – 1941Innehåller:
8) Handlingar ang. Anna Lindhagens avgång ur Stadsfullmäktige 1923.
Tidningsurklipp och brev (jfr brevskrivarförteckning), även andra klipp (artiklar).
9) Handlingar ang. Anna Lindhagens 60-årsdag den 7 april 1930.
Se även vol. 72: I-II
Förteckningar över subskribenter till banketten och placeringsplan.
10) Handlingar ang. donation och fridlysning av Sandböteöarna i Stockholms skärgård 1937-38.
Brev och andra handlingar. (Jfr brevskrivarförteckning)
11) Handlingar ang. memoarverket "Vad vi tänkt" 1940-41. Manuskriptfragment, brevkoncept och brev (jfr brevskrivarförteckning).
12) Diverse medlemskort, inbjudningskort, matsedlar och dylikt.
13) Räkningar 1908-30.
 
14aHandlingar rör. Anna Lindhagens verksamhet som inspektris i Stockholms stads barnavårdsnämnd.
Innehåller (fasc. 1-12):
1) Föredragningslista den 22/12 1924; koncept
2) Ink. brev från E-P. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
3) Ink. brev från S-T. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
4) Handlingar rör. Anna Lindhagens förmyndarskap för Johansson, Elin, född 31/12 1908.
Koncept, brev från Ahlgren med bilagor m.m. Handlingar rörande barn.
5) Berggren, Esther Hertha, född 11/1 1918.
6) Bergendahl, Sonja Eleonora, född 27/12 1917.
7) Berlin, Hildegard Gunborg, född 16/1 1918.
8) Carlsson, Gunilla
9) Karlsson, Margit Sofia, född 12/3 1918.
10) Lysholm, Sten Gunnar, född 19/12 1917.
11) Nordström, Agnes Birgitta, född 30/1 1918.
12) Handlingar rör. utackorderade barn.
Akter, redogörelser, koncept.
 
14bHandlingar rörande Anna Lindhagens verksamhet som inspektris i Stockholms stads barnavårdsnämnd.
Innehåller (fasc. 13-17):
13) Handlingar rör. inspektion av fosterhem.
Koncept, brev, inspektionsrapporter och reseräkningar.
14) Handlingar rör. övervakningsuppdrag och förmyndarskap m.m. Anteckningsböcker.
15) Manuskript till artiklar i barnavårdsfrågor.
Även bilagor.
16) Statistik "över mödrarnas ordentlighet och ansvarskänsla"
17) Fotografi.
Från sammanträde med BN:s kretsombud 1930.
 
151903 – 1905Handlingar rörande Stockholms Tjänarinneförening 1903-05.
Styrelseprotokoll i koncept, andra handlingar samt tryck. Brev (jfr brevskrivarförteckning).
 
161903Handlingar rörande Kungl. Kommerskollegii arbetsstatistiska specialundersökningar 1903.
Anna Lindhagen verkade som ombud med insamling av uppgifter om tryckeriernas kvinnliga arbetskraft. I handlingarna ingår en anteckningsbok, en tablå över tryckeriernas kvinnliga personal
samt diverse tryck.
 
171905 – 1908Handlingar angående insamling till vandringsbibliotek för samerna 1905-08. Brev och diverse andra handlingar (jfr brevskrivarförteckning). 
18aHandlingar angående Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm 1905-1938.
Innehåller (fasc.1-15):
1) Årsberättelser 1907-1920
2) Protokoll och andra styrelsehandlingar
3) Brevkoncept
4) Ink. skrivelser från: C-G
Jfr bil. i den manuella förteckningen
5) Ink. skrivelser från: H-J
Jfr bil. i den manuella förteckningen
6) Ink. skrivelser från: K-La
Jfr bil. i den manuella förteckningen
7) Ink. skrivelser från: Le-Lj
Jfr bil. i den manuella förteckningen
8) Ink. skrivelser från: N-Ni
Jfr bil. i den manuella förteckningen
9) Inkomna skrivelser från: Nobelstiftelsen. Jfr bil. i den manuella förteckningen
10) Ink. skrivelser från: No-Ru
Jfr bil. i den manuella förteckningen
11) Ink. skrivelser från: Ry-S
Jfr bil. i den manuella förteckningen
12) Ink. skrivelser från: Th-Ö
Jfr bil. i den manuella förteckningen
13) Anteckningsböcker; kassaböcker
14) Fotografier
15) Hyreskontrakt
 
18bHandlingar ang. Föreningen Koloniträdgårdar i Stockholm 1905-1938.
Innehåller (fasc. 16-19):
16) Ritningar till lusthus för koloniträdgårdar
17) Handlingar rörande vattenåtgång 1911-1919
18) Strödda handlingar
19) Spridda fragment till föredrag och artiklar
 
19-221910 – 1925Innehåller:
19) Handlingar angående petition till Kungl. Maj:t om förbättrad lagstiftning rör. behandling av försumliga familjeförsörjare 1910. Förteckningar över underskrifter, diverse handlingar samt brev (jfr brevskrivarförteckning).
20) Handlingar ang. lagstiftning om kvinnoarbete i utlandet 1912.
Diverse utredningsmaterial, brevkoncept samt brev från M. Rutgers-Hoitsema.
21) Handlingar ang. barnbespisning i Solna 1914.
Spridda räkenskapshandlingar.
22) Handlingar ang. den internationella barnavårdskongressen i Genève 1925.
Föredragsmanuskript, brevkoncept, samt diverse tryck.
 
231927 – 1935Handlingar angående Kommittén för Stigbergets ungdomsgård 1927-35.
Innehåller (fasc. 1-6):
1) Protokoll
2) Koncept
3) Inkomna handlingar
4) Protokollsutdrag från Stockholms barnavårdsnämnd
5) Års- och revisionsberättelser
6) Räkenskaper och verifikationer
 
241930 – 1938Handlingar angående Kommittén för medborgerlig ungdomsundervisning 1930-38.
Innehåller (fasc. 1-5):
1) Brevkoncept
2) Inkomna handlingar
3) Föreläsningsprogram, klipp, diverse tryck
4) Elevförteckningar
5) Räkenskaper
 
251932 – 1935Handlingar ang. Stiftelsen Fredrik Eens Minne 1932-35.
Innehåller (fasc. 1-5):
1) Inkomna handlingar
2) Personalfrågor och arbetsplaner
3) Handlingar för barnhem m.m.
4) Handlingar för stiftelsens nybyggnad i kvarteret Pontonjärkasernen
5) Statförslag, stiftelseberättelser och diverse räkenskaper + 1 klipp
 
261898 – 1899Handlingar angående Sveriges Kvinnliga Fredsförenings namninsamling för adress till kejsar Nicolaus II, med sympatiuttalande för dennes "fredsmanifest" 1898-99.
Innehåller (fasc. 1-8):
1) Protokoll
2) Brev till Anna Lindhagen
3) Brev angående medlemskap
4) Brev angående fredspetitionen
5) Rekvisitioner på teckningslistor
6) Förteckning över återsända och påtecknade listor
7) Missivskrivelser till påtecknade listor
8) Diverse handlingar och tryck
 
271916 – 1917Handlingar angående opinionsyttringar i nationalitetsfrågan 1916-17.
Mötesresolutioner m.m. och brev
Se brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
 
28-321914 – 1941Handlingar ang. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. 1917-1941. Förbundet bildades i Haag 1915 och har nu sektioner i nästan alla länder i västerlandet. Här förtecknade handlingar har tillhört fröken Anna Lindhagen och kom till Stadsarkivet med hennes övriga efterlämnade papper år 1957. Hon var från början en av de ledande inom den svenska sektionen och en tid redaktör för tidskriften "Fred och Frihet".
Innehåller (fasc. 1-14):
1) Brevkoncept rörande flyktinghjälp 1936-1941
2) Brev från Ghalib Kemaly Bey. Handlingar angående planerad opinionsyttring mot förföljelserna av armenier i Turkiet 1919-1922
3) Inkomna brev rörande en planerad kvinnlig fredskonferens i Stockholm 1917 från: A-F. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
4) Inkomna brev rörande en planerad kvinnlig fredskonferens i Stockholm 1917 från: H-M. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
5) Inkomna brev rörande en planerad kvinnlig fredskonferens i Stockholm 1917 från: R-W. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
6) Inkomna brev rörande flyktinghjälp 1936-1941 från: A-Hei. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
7) Inkomna brev rör. flyktinghjälp 1936-1941 från: Hel-K.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
8) Inkomna brev rörande flyktinghjälp 1936-1941 från: Lindström, Marie. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
9) Inkomna brev rör. flyktinghjälp 1936-1941 från: L-Pe. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
10) Inkomna brev rörande flyktinghjälp 1936-1941 från: Pf-R.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
11) Inkomna brev rörande flyktinghjälp 1936-1941 från: S-U.
Jfr brevskrivarförteckningen i den manuella förteckningen
12) Handlingar rörande kongressen i Wien 1921. Diverse resolutionsförslag, föredragsmanuskript och andra handlingar.
13) Strödda handlingar rörande flyktingar m.m.
14) Manuskript m.m. för Medlemsbladet Fred och Frihet
 
331902 – 1917Handlingar angående Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt 1902-17.
Innehåller (fasc. 1-16):
1) Spridda protokoll och koncept
2) Inkomna brev från: A. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
3) Inkomna brev från: B. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
4) Inkomna brev från: C. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
5) Inkomna brev från: D-E. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
6) Inkomna brev från: F-G. Jfr
brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
7) Inkomna brev från: H. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
8) Inkomna brev från: K. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
9) Inkomna brev från: L. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
10) Inkomna brev från: M. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
11) Inkomna brev från: N-P. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
12) Inkomna brev från: R-Se. Jfr
brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
13) Inkomna brev från: Sj-Su. Jfr
brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen.
14) Inkomna brev från: T-W. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
15) Spridda räkenskapshandlingar och verifikationer
16) Diverse handlingar och tryck
 
341912Handlingar angående Fredrika Bremer-kommittén 1912 inom Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt i Stockholm.
Innehåller (fasc. 1-2):
1) Koncept och insamlingslistor
2) Brev. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
 
35aHandlingar angående Kommittén för insamling för Belgierna av den 6 november 1914. 1914-18. Kommittén bestod av Natanael Beskow, Ivan Bratt, Emilia Broomé, Ellen Key, Anna Lindhagen, Edvard Wavrinsky och Jules Åkerman. Den gjorde under hela första världskriget ett uppmärksammat insamlingsarbete för det härjade Belgien. Hjälpverksamheten bestod i direkta ekonomiska bidrag, till stor del förmedlade av svenske konsuln i Antwerpen, Harald Petri, hjälp till yrkesutbildning för internerade belgare i Holland, återuppbyggnad av förstörda områden med svenska trähus, och liknande insatser av ekonomisk eller social natur. Dessa handlingar kom till Stadsarkivet med fröken Anna Lindhagens efterlämnade papper 1957.
Innehåller (fasc. 1-18):
1) Protokoll och kallelser. (ej fullständiga)
2) Diverse brevkoncept.
3) Brev till Anna Lindhagen från: A-B. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
4) Brev till Anna Lindhagen från: Buyse, Omer. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
5) Brev till Anna Lindhagen från: C-D. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
6) Brev till Anna Lindhagen från: E-J. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
7) Brev till Anna Lindhagen från: af Klercker, C. Fr. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
8) Brev till Anna Lindhagen från: Ko-L. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
9) Brev till Anna Lindhagen från: M-O. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
10) Brev till Anna Lindhagen från: Peters, Magda. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
11) Brev till Anna Lindhagen från: Petri, Harald 1915. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
12) Brev till Anna Lindhagen från: Petri, Harald 1916. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
13) Brev till Anna Lindhagen från: Petri, Harald 1917-18. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
14) Brev till Anna Lindhagen från: Pousette, Harald. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
15) Brev till Anna Lindhagen från: S. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
16) Brev till Anna Lindhagen från: T. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
17) Brev till Anna Lindhagen från: U-Ö. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
18) Brev till andra personer än Anna Lindhagen från: P-W. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
 
35bHandlingar angående Kommittén för insamling för Belgierna av den 6 november 1914. 1914-18.
För kort historik se anmärkningskolumnen till vol. 35a.
Innehåller (fasc. 19-24):
19) Handlingar rörande insamlingsverksamheten
20) Handlingar rör. hjälpverksamheten för de belgiska flyktingarna
21) Bilder från ett belgiskt flyktingläger i Holland
22) Anteckningar rörande en broschyr om Belgien
23) Tryck m.m. rörande insamlingen I
24) Tryck m.m. rörande insamlingen II
 
361918Handlingar ang. insamling till förmån för en hjälpexpedition till Finland 1918.
Innehåller (fasc. 1-3):
1) Brev. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
2) Div. handlingar avskrifter, tryck m.m.
3) Verifikationer
 
37-381920 – 1922Handlingar angående Kommittén för hjälp åt de baltiska länderna 1920-22. Kommittén bestod av Anna Lindhagen som ordförande, Carin Isberg-Branting, Anna Gernant, David Froste, Vilhelm Lundstedt, Sigurd Ribbing, Maja Sandler och Anna Ålander. Den bedrev, under samarbete med Röda Korset och Föreningen Rädda Barnen, hjälpverksamhet med kläder och livsmedel till de efter första världskriget svårt förhärjade baltiska staterna, vars handlingar här nedan förtecknats under A., samt införskaffade genom en insamling medel till att bekosta ett porträtt av Gustaf II Adolf för universitetet i Dorpat. Handlingarna rör. insamlingen återfinnes nedan under B. Handlingarna rörande hjälparbetet, 9 fasciklar, som inte torde vara fullständiga, kom till Stadsarkivet med fröken Anna Lindhagens efterlämnade papper år 1957.
Innehåller (fasc. 1-9):
1) Protokoll med bilagor
2) Diverse strödda koncept
3) Inkomna brev från: A-Le. Jfr
brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
4) Inkomna brev från: Li-V. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
5) Diverse andra handlingar. Rapporter, manuskript och utkast
6) Diverse tryck, sedlar och klipp
7) Strödda räkenskapshandlingar
8) Insamlingslistor
9) Fotografier
Handlingar angående insamling till Gustaf II Adolfs porträtt åt universitetet i Dorpat. Denna insamling riktade sig till akademiska kretsar och resulterade i att en kopia (utförd av Martha Rydell-Lindström) av kungaporträttet i Kungsholms kyrka överlämnades till universitetet i januari 1922. Handlingarna har liksom Baltiska kommitténs övriga handlingar kommit till Stadsarkivet tillsammans med fröken Anna Lindhagens efterlämnade papper år 1957.
Innehåller (fasc. 1-4):
1) Koncept
2) Inkomna brev. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
3) Insamlingslistor
4) Räkenskaper
 
391920 – 1939Handlingar angående Föreningen Rädda Barnen 1920-39.
Innehåller (fasc. 1-28):
1) Protokollsfragment
2) Brevkoncept
3) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: Bauer, Heinrich.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckning
4) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: Berg, Anna.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
5) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: Berg, Anna. Innehåller verifikationer Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
6) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: Bjerre, Andreas och Marianne. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
7) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: Bl-C. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
8) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: D-E.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
9) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: F.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
10) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: G.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
11) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: H-I.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
12) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: J-K.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
13) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: Linderstam, Nils. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
14) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: M.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
15) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: O.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
16) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: P.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
17) Seevesum Palidzibas Korpuss
18) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: Sch-Sv.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
19) Inkomna brev till Rädda Barnen 1920-1927 från: T-W.
Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
20) Inkomna brev till Ditzinger, Fanny från: Timroth, Karin till Fant, Therse från: Söderlund, Sally till Ogranowitsch, Marie från: Lindwall, Gunnar
21) Inkomna brev till Palmstierna, Ellen från: Bjerre, Madelaine till Wrangel, E. från: Mac Kenzie, W.A. till Ålander, Å. från: Walter, Erna
22) Diverse handlingar rörande hjälpverksamheten i Balticum
23) Fullmakter och rekommendationsskrivelser för Anna Lindhagen.
24) Revisionsberättelser 1924-1925, och räkenskapshandlingar
25) Strödda verksamhetsberättelser
26) Koncept till stadgar 1925
27) Koncept till två tal av Anna Lindhagen
28) Diverse tryck
 
401921 – 1924Handlingar angående Svenska Hjälpkommittén för ryska flyktingar 1921-24.
Brevkoncept, andra handlingar, samt brev. Se brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
 
411921 – 1924Handlingar angående Kommittén för studiehjälp åt ryska emigranter 1921-24.
Innehåller (fasc. 1-8):
1) Protokoll och revisionsberättelser
2) Brevkoncept
3) Inkomna brev B-R. Se brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
4) Inkomna brev S-Z. Se brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
5) Diverse handlingar och klipp
6) Handlingar och kvitton rörande fest på Hasselbacken 9/6 1922
7) Handlingar och kvitton rörande soiréer till förmån för ryska flyktingar 1922 och 1923
8) Diverse kvitton
 
42-431924 – 1935(42) Handlingar angående insamling till förmån för de politiska fångarna i Ryssland 1924-29.
Insamlingslistor, brevkoncept, andra handlingar samt tryck i den manuella förteckningen
(43) Handlingar angående Kvinnliga hjälpkommittén för den tyska fascismens offer 1933-35. Brevkoncept, andra handlingar, samt brev i den manuella förteckningen
 
44aHandlingar angående Hjälpkommittén för flyktingar 1935-41.
Innehåller (fasc. 1-28):
1) Kopior av skrivelser till Kungl. Maj:t, även från myndigheter och privatpersoner
2) Koncept
3) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: A. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
4) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Ba-Bla. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
5) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Ble-Br. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
6) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: C. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
7) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: D-Fe. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
8) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Fr-Go. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
9) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Grossman, Kurt. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
10) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Gröhl, Veronica. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
11) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Gu-Ha. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
12) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Heller-Hellstedt. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
13) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Inc-Ins. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
14) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Int-Kom. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
15) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Ku-Le. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckning
16) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Ma-Mü. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
17) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: N. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
18) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: O-Q. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
19) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: R. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
20) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Sch-Sl. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
21) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Sta-Sto. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
22) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: Str-To. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
23) Inkomna brev till Anna Lindhagen från: U-Ö. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
24) Brev till andra personer än Anna Lindhagen från: B-W
25) Ofullständiga eller anonyma brev
26) Protokollsutdrag från andra hjälpföreninger
27) Resolutioner av Ö.Ä. rörande bössinsamling
28) Handlingar rörande enskilda flyktingar
 
44bHandlingar angående Hjälpkommittén för flyktingar 1935-41.
Innehåller (fasc. 29-31):
29) Strödda räkenskapshandlingar
30) Kassaböcker
31) Verifikationer I
 
44cHandlingar angående Hjälpkommittén för flyktingar 1935-41.
Innehåller (fasc. 32):
32) Verifikationer II
 
44dHandlingar angående Hjälpkommittén för flyktingar 1935-41.
Innehåller (fasc. 33-37):
33) Utbetalnings- och understödslistor
34) Verksamhetsberättelser
35) Revisionsberättelser
36) Strödda anteckningar
37) Diverse stencilerade handlingar
 
451936 – 1937Handlingar angående "Skandia-Hjälp".
(Skandinavisk förening för hjälp till nödlidande tyska kvinnor och barn) 1936-37.
Innehåller (fasc. 1-3):
1) Protokoll och bilagor
Koncept
2) Inkomna brev från: B-K. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
3) Inkomna brev från: N-S. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
 
46-471905 – 1940(46) Handlingar angående Kommittén
för barns anbringande i Sverige 1939-40.
Innehåller (fasc. 1-4):
1) Protokoll och bilagor
2) Brevkoncept
3) Brev från K. Utrikesdepartementet
4) Handlingar rörande barn
(47) Handlingar angående föreningen "Tolfterna" 1905-13. Kallelser till möten, anteckningsbok över medlemmar m.m., samt brev från Mimmi Hansson.
 
48-511908 – 1911Handlingar angående Radikala Klubben 1908-1911.
Dessa handlingar, 1 bunt, kom till Stadsarkivet år 1957 tillsammans med fröken Anna Lindhagens efterlämnade papper. Hon var, enligt vad som framgår av handlingarna, klubbens sekreterare och tidvis dess ordförande under dessa tre år.
(48) Handlingar rörande Radikala klubben
Innehåller (fasc. 1-5):
1) Sammanträdeskallelser Stencilerade
Föredragningslistor Medlemsförteckning
2) Manuskript och koncept till offentliga uttalanden
3) Inkomna brev. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
4) Stadgar för Radikala klubben och Sällskapet för yttrandefrihet (koncept)
5) Tidningsurklipp och diverse lösa
anteckningar
(49) Handlingar rörande Radikala klubbens opinionsuttalande mot domarna över Wicksell och Swahn 1908.
Innehåller (fasc. 6-11):
6) Inkomna brev från: A-D. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
7) Inkomna brev från: E-H. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
8) Inkomna brev från: J-P. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
9) Inkomna brev från: S-U. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
10) Inkomna brev från: U-Ö. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
11) Påskrivna namnlistor
(50) Handlingar rörande Radikala klubbens inbjudan till radikal konferens i Stockholm 1908.
Innehåller (fasc. 12-17):
12) Inkomna brev från: B. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
13) Inkomna brev från: C-F. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
14) Inkomna brev från: G-H. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
15) Inkomna brev från: J-N. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
16) Inkomna brev från: P-Sch. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
17) Inkomna brev från: Sj-V; diverse handlingar. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
(51) Handlingar rörande det skandinaviska radikala mötet i Köpenhamn 1909.
Innehåller (fasc. 18-27):
18) Protokoll med handlingar och deltagarlista.
19) Inkomna brev från: Ba. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
20) Inkomna brev från: Be-Fu. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
21) Inkomna brev från: Ga-Ha. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
22) Inkomna brev från: He-Hä. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
23) Inkomna brev från: K-M. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
24) Inkomna brev från: P-Ro. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
25) Inkomna brev från: Ru-T. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
26) Inkomna brev från: W. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
27) Diverse anteckningar
 
53-551908 – 1941(53) Handlingar ang. Folkbildningsförbundet 1908-12. Föreläsningsprogram m.m.
(54) Handlingar ang. studiecirklar om Stockholms historia 1927-28. Program, förteckning över deltagare m.m. Brev från Ragnar Stigen och Anton Sörlin.
(55) Handlingar angående Samfundet för Hembygdsvård 1926-41. Diverse protokollsavskrifter och andra styrelsehandlingar i avskrift, tryck, samt brev från Fritjof Hazelius och Hilding Kjellman.
 
56Handlingar angående Arbetsförbundet för tankefrihet och nutidsproblem (ATON).
Innehåller (fasc. 1-11):
1) Protokoll med bilagor
2) Koncept
3) Inkomna brev. Jfr brevskrivarförteckning i den manuella förteckningen
4) Spridda års- och revisionsberättelser
5) Kallelser, biljetter och affischer
6) Medlemsförteckning; förslag till inval
7) Handlingar rörande kurser i levnadskunskap
8) Utkast till stadgar och programförklaringar
9) Manusutkast till "Utdrag ur det filosofiska och religiösa tänkandet"
10) Div. räkenskapshandlingar
11) Tryck och pressklipp
 
57-631917 – 1938(57) Handlingar angående Massprotest mot de tyska deporteringarna i Belgien 1917. Undertecknade namnlistor och brev i den manuella förteckningen
(58) Handlingar angående planerad svensk vädjan till den finska regeringen om humanitet mot de politiska fångarna i juli 1918. Brev. (se brevskrivarförteckning).
(59) Handlingar angående möten för asylrätten i National i Stockholm den 1 mars 1935.
Diverse kvitton.
(60) Handlingar ang. högtidlighållande av den ryska marsrevolutionens 20-årsminne på Borgarskolan i Stockholm den 30 mars 1937.
Räkenskaper och verifikationer, samt brev från Stockholms stads kammarkontor.
(61) Handlingar angående massprotest mot Sveriges erkännande av Italiens annektering av Etiopien 1938. Undertecknade namnlistor, förteckning över undertecknare samt brev (se brevskrivarförteckning).
(62) Handlingar ang. insamling för resande av monument över konstnären Carl Larsson i Stockholms stadshus 1923.
Insamlingslistor, jämte ett brev från Thorsten Laurin.
(63) Handlingar ang. opinionsuttalande om religionsundervisningen i folkskolan 1930.
Undertecknade namnlistor m.m., samt brev i den manuella förteckningen
 
64-65(64) Register över artiklar av Anna Lindhagen.
(65) Tidningsurklipp. Artiklar av Anna Lindhagen.
 
66aManuskript. Innehåller även tidningsartiklar och broschyrer skrivna av och om A.L.
Av Anna Lindhagen.
 
66bManuskript. Innehåller även tidningsartiklar och broschyrer skrivna av och om A.L.
Av Anna Lindhagen.
 
66cManuskript. Innehåller även tidningsartiklar och broschyrer skrivna av och om A.L.
Av Anna Lindhagen.
 
66dManuskript. Innehåller även tidningsartiklar och broschyrer skrivna av och om A.L.
Av Anna Lindhagen.
 
67Manuskript. Av andra personer. 
68aDiverse anteckningar, utkast och excerpter. 
68bDiverse anteckningar, utkast och excerpter. 
68cDiverse anteckningar, utkast och excerpter. 
69Diverse handlingar i skilda ämnen. Bl.a. tidningsurklipp 
70Diverse tryckta upprop och föreläsningshandlingar. 
71Förvärv av fru Margareta Rossipal f. Lindhagen, Bergshamra. (Komplettering) Brev m.m. u.g.u. 
72aHyllningar till AL:s 50- och 60-årsdagar 
72bDito till 60-årsdagen 
73Dito till 65- och 70-årsdagarna 
74aDiverse fotografier 
74bDiverse fotografier 
75Diverse memorial, SFS m.m. 
76Medaljer, stämplar (1 kart.) 
77Tidningsurklipp, broschyrer m.m. rör. Ellen Key m.fl. 
78Åtskilliga manus, artiklar m.m. 
791936 – 1937Spanien 
801938 – 1940Tjeckoslovakien 1938
Polen 1940
 
811920 – 1940Flyktingfrågor 
821930tFredsfrågor 
831897 – 1921Kvinnorösträtten 
841881 – 1905Unionsfrågan 
851934 – 1941Saar 1934
Ossletzky 1936
Norge 1940-41
 
86Brev 
- [R1061]Handlingar ang. Byggnadsföreningen Hjorten 1908. Överlämnade till arbetarrörelsens arkiv 1961. 

Nyheter

den 26 juni 2024
Rosenbergs geografiska lexikon som öppna data
Nu finns Rosenbergs geografiska lexikon att ladda...


den 30 maj 2024
Riksarkivet öppnar nya möjligheter med AI
Varför jobbar Riksarkivet med artificiell intelli...


Tidigare nyheter