Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Volym

[HANDLINGAR]

HANDSKRIFTSAMLINGEN

Grunddata

ReferenskodSE/BD003/NBM_2-1/F 1/4
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/tIVbqq6UKaQGQeDFFKMYj3
ExtraID4
Datering
17951818(Tidsomfång)
ArkivinstitutionNorrbottens museum

Innehåll

Allmän anmärkningNo. 47, No 41, Lit A No 91, No 39 Litt B - 1774, 8/8 - Resolution på allmogen i Råneå klagan på Meldersteins bruk och masugns skogsavverkning.
Ba No 38, No 33 - 1794, 1/6 - Utslag på intressenterna av Borg- och Storfors finbladiga sågverks ansökning att få rensa redan huggna marker, stubbar och vindfällor.
Lo No 87, Lit C No 10 - 1794, 4/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Landsfiskalen Olof Rutberg mot J. Bedoire och Rånbyns byamän, Meldersteins bruk.
Ba No 35 - 1774, 17/9 - Avskrift av Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegies utslag på Långnäs byamäns överenskommelse med innehavaren av Finnbäckens fäboställe.
Ba No 37 - 1795, 16/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. Sikfors byamän - J. Degerman mm. Borgfors sågverk.
Lit A No 97 - 1795, 15/2 - Avskrift av skr. till landshövdingen betr. J. Bedoire missnöje över häradsrättens utslag ang. Böle byamäns ägande rätt till skog.
Fm No 14, No 7 - 1795, 9/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag, Lars Larsson i Råbäcken.
Fm No 16, No 8 - 1795, 9/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag. Nybyggaren Olof Larsson i Råbäcken, mot sin granne Lars Larsson.
E (S) No 4 - 1795, 8/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. syneinstrument. Anders Stenberg. Rödingeträsk, Hvitbergträsk mm.
Lit A No 95 - 1795, 20/10 - Utdrag av protokollet Piteå Roknäs tingslag betr. Olof Nilssons änka Margaretha Eriksdotter tjuvtagit hö vid Meldersteins bruk.
1795, 20/10 - Utdrag ur protokollet Råneå tingslag J. Bedoire. Margaretha Eriksdotter. Meldersteins bruk.
1796, 2/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. mål mellan J. Bedoir för A. Ottenius, Meldersteins bruk mot avlidne Olof Nilssons änka Margaretha Eriksdotter. Meldersteins bruk.
No 2 Lit K (L) - 1795, 21/2 - Skr. till landshövdingen. Råneå häradsrättsprotokoll rör. Eric Hindersson och Nils Berggren i Böle förslagit sig att taga tjärurvirke på Meldersteins bruks skog.
Litt Lo No 117 - 1796, 11/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts utslag på allmogen mellan Luleå och Kalix älvar ansökning
L No 23, (Lit A) - 1796, 3/4 - 2 st. Avskrifter av Kungl. Maj:ts utslag på allmogen mellan Luleå och Kalix älvar ansökning om ersättning från J. Bedoire betr. skogsåverkan.
Ei No 3 - 1796, 26/11 - Befh. i Västerbottens hövdingedöme utslag på charta sigillade, Kronolänsman Anders Stenbergs ansökning om att inrätta ett krononybygge vid Rödingsträsket.
(Ba) No 39, No 70 - 1796, 14/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag. betr. mål mellan delägarna i Borgfors finbladiga sågverk och bönderna Anders Andersson och Erik Persson i Sikfors. Samma mål No 72 - 1796, 28/9.
Lit A No 99 - 1796, 1/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål mellan Paul Lindbom och Lars Löfgren rör. ersättning.
Bg No 30 - 1796, 14/1 - Avskrift av Resolution från Landskansliet i Umeå rör. mjölkvarns inrättande. Berörda personer; Borgmästare Ottonius, Kungl. befh. Degerman, Lantmätare Bergner, Kronobefh.man Boström och byggmästare Alm. Signerad av Pehr Strömberg, And. Häggström.
1796, 17/10 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Vitå byamän kärande och Eric Ersson i Vitå svarande ang. skogsåverkan. Meldersteins bruk.
Ba No 40, 10 Litt D - 1796, 20/5 - Resolution betr. målet mellan Långnäs byamän - Borgfors finbladiga sågverks intressenter rör. rätt till trakter kring Bana- och Strykgraven.
Fm No 21, No 12 - 1797, 4/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts Befh. i Västerbottens hövdingedöme utslag på inhysemannen Pehr Pehrsson i Råbäcken krononybygge avstäder besittningsrätten till Lars Larsson.
S No 27 - 1797, 14/2 - Utdrag ur domboken Jokkmokks Allmoge laga ting ang. olovlig bärgning av höskog. Nils Larsson och nybyggaren Jakob Mickelsson i Storluleå kärande, Jonas Hansson i Storbäcken svarande.
Di No 4 - 1797, 20/2 - Avskrift av Kungl. Maj:ts Befh. i Nb.län utslag på skattebonden Erik Jönsson och Nils Månsson från Alvik ansökning betr. fiske.
U.å - 28/2 - Skr. från Jonas Meldercreutz ang. besvär med Vitå byamän å sitt torpställes inrättande.
Ms No 36 - 31/10 1800 - Landshövdingens avvittringsutslag för Övermorjärv.
Lo No 1, (Lit E no 29) - 1802, 8/1 - Förbindelse mellan Lars Bergner och bonden Lars Nilsson, brukshemmanet no. 5, Melderstein.
Lo No 1, (Lit E No 26) - 1802, 9/1 - Lantbondekontrakt mellan Hermelin och torparen Jöns Nilsson Holm från Prästholm. Sigill.
Ms No 23 - 1802, 9/1 - Åbokontract för frälse hemman Storliden uti Råneå socken mellan S. G. Hermelin och Hans Larsson. Sigill.
T No 98 - 1802, 18/2 - Contract med Nils Hendriksson Kyro från Gällivare rörande Puoitacks frälsenybygge. Hermelin. orginal och avskrift.
T No 119 - 1802, 21/2 - Överenskommelse med nybyggaren Marcus Hindricsson å kaptensnybygge i Gällivare. Hermelin. Avskrift.
T No 124 - 1802, 22/2 - Kontract med åbonde, drängen Lars Jacobsson från Nattavare på frälsenybygget Kadderåfva (?) (Hermelin), (Avskrift).
S No 4 - 1802, 19/4 - Contract mellan S. G. Hermelin och antagen åbo å frälsehemman (nybyggt) Koskas, Jokkmokks lappmark, Jacob Renman. Sigill.
Cr No 28 - 1802, 28/4 - Syneprotokoll över Strömbacka nybygge, bebodd av drängarna Lars Hallin och Johan Larsson. Hermelin.
1802, 12/7 - Kvitto på skatteköpeskilling för hemmanet no. 1 i Hoflös by. 2 st papper.
Fm No 54 - 1802, 7/8 - Syneprotokoll över Bowalls frälsenybygge, bebodd av Hans Larsson i Harads.
T No 50 - 1802, 4/10 - Syneprotokoll från komminister Grönlunds prästabord i Kvikkjokk.
1802, 8/10 - Tillägg till contractet från 1801 om hemmanet no. 8 i Årrbyn med Lars Björn och hustru Elsa Andersdotter.
1803 - 1 st. skriftövningsark, därav en baksida med någon sorts räkenskap för Lars Wikström i Antnäs. Trasigt.
S No 18 - 1803, 3/1 - Besiktning. Uppteckning hos skattebonden Pehr Andersson i Engesbyn Nörviks frälsenybygge. 2 ex.
S No 17 - 1803, 12/2 - Åbokontrakt med snickaren Hans Olofsson Norström från Mauste å frälsenybygget Norrvik. (Hermelin).
Lo No 1 - 1803, 11/3 - Utdrag ur domboken, Råneå tingslag ang. syne-instrument, sökande Nils Löfgren i Årrby. Hermelin.
T No 45 - 1803, 27/3 - Åbokontrakt och överenskommelse med Olof Eriksson från Parkejaur. Sigill.
Lo No 33 - 1803, 4/4 - Domboksutdrag från laga tinget i Luleå, rörande Jakob Jakobsson i Rutviks stämning av brodern soldaten Jöns Sundman.
Dg No 76 - 1803, 17/8 - Arrendekontrakt mellan Lars Larsson, Södra Slumpen Ahlträsk och Hermelin.
Dg No 77 - 1803, 17/8 - Överenskommelse mellan Hermelin och skattebonden Anders Larsson, Ahlträsk ang. Fräkennabben (äng).
T No 85 - 1803,11/9 - Kungörelse om syn vid Leipipira och därvarande myrar för Hermelins räkning.
T No 18 - 1803, 21/11 - Husbyggnadskontrakt vid Paritimjaurs frälsenybygge med Michel Larsson från Storfors och Pål Michelsson i Lommejaur.
T No 103 - 1803, 16/12 - Åbokontrakt med drängen Nicklas Backlund, Nattavara hemman under no. 7.
T No 115 - 1804, 13/2 - Åbokntrakt med drängen Hendric Jacobsson ifrån Dockas på frälsenybygget Lombolivare vid Råneå. (Hermelin) Avskrift och original. Sigill.
T No 130 - 1804, 17/2 - Åbokntrakt med Hindric Hindricsson Kyro å frälsenybygget Kelva, Abborrträsk. (Hermelin).
Avskrift och original.
1804, 3/4 - Domboksutdrag, Råneå tingslag ang. Nils Johansson i Hvitåns krav på odlingstrakt.
Domboksutdrag, Råneå tingslag. Nils Johansson i Hvitån. Syneinstrument.
Litt T No 8 - 1804, 3/4 - Domboksutdrag, Råneå tingslag. Stämning mot nybyggarna Nils och Henrik Henrikssöner i Grundträsk ingiven av gamla Pehr Pehrsson i Lappträsk.
C No 5 - 1804, 1/9 - Värdering av Hedensfors finbladigade sågverk, tillhörigt S. G. Hermelin, - därunder kronoskattehemmanet
no. 10 i Hedens by. (avskrift).
T No 103 - 1804, 3/9 - Kontrakt rörande malmskjuts till - från Nattavara mm. med Nicklas Backlund.
S No 30 - 1804, 12/9 - Uppgörelse rörande lappmännen Påhl och Jöns Larssöner, land vid Storbacken (avskrift)
(ev. värdering).
Lo No 33 - 1804, 17/9 - Klagan från Jacob Hansson före detta åbo på Rutviks bruks hemman no. 2.
Dq No 79 - 1804, 20/10 - Intyg om misslyckad utbrytning av hemman no. 4 från hemman no. 5 i Westmarken. Förrättningsman Montell m. vittnenas underskrift.
S No 53 - 1804, 22/10 - Förbindelse mellan S. G. Hermelin och Anders Högling - Jacob Renman om uppbyggnade av hus vid frälsenybygget Sarkavare (Edefors).
Ba No 58 - 1805, 20/4 - Köpebrev mellan säljare Sven Olofsson, Sikforsen och Borgfors sågverks intressenter.
Litt M No 13 - 1805, 2/6 - Meddelande från Bellander, Melderstein till Henrik Hendersson i Hoflös rörande såning å åker.
Litt B No 11 - 1805, 7/6 - Utdrag ur protokoll från Norra Westerbottens avrättningsrätt rörande s. k. Bocköns upplåtande för mullbete.
Ba No 61 - 1805, 24/7 - Syneprotokoll från värdering av Borgfors sågverks ägor.
T No 99 - 1805, 8/9 - Förbindelse mellan S. G. Hermelin och Nils Backlund om byggande av källare, Nattavara, (Tjärnträsk).
Mo No 26 - 1805, 30/9 - Nils Hindersson i Hvitån ansökan om tillägg i syneprotokoll. Orginal och avskrift.
S No 32 - 1805, 25/11 - Anmodan om stämning av Anders Högling i Vuollerim.
T No 15 - 1806, 20/2 - Kontract mellan S. G. Hermelin och Eric Jacobsson från Stackas, som åbo å Millajoks frälsenybygge.
S No 34 - 1806, 20/9 - Värdering av hö från Storbacka hemman, Nils Andersson värderingsman.
Dq No 81 - 1806, 21/10 - S.G. Hermelins tillstånd för flyttande av hus, hemman no. 8 i Avan, till Niccodemus Markstedt i Avan.
(Avskrift).
S No 33 - 1807 - Ägoskiftning vid Storbacken. Söderberg och Eric Nilsson. Förteckning och uppritad karta över ägorna.
Ba No 173 - 1807, 4/4 - Testamente, skrivet av Gabriel Hansson i Sikforsen.
1807, 1/9 - (Skrivelse) Överenskommelse ang. förmånsrätt till skatteköp på åbondebruks skattehemman i Hoflös by. Underskriven av Olof Larsson, Henrik Henriksson.
Ba No 15 - 1805, 1808 - Arvodesräkning för hållen syn. Jacob Klingstedt.
1808, mars - Uppteckning av hus (ägor) och djur hos Michel Larsson i Roudna.
T No 11 - 1808, 20/2 - Åbokontract vid frälsenybygget Anutskasku, Lars Jacobsson- S. G. Hermelin + avskrift.
Lo No 1 (Litt F No 6) - 1808, 19/9 - Skrivelse rörande syn i Böle by och Långtjärn.
Ms No 15 - 1808, 27/9 - Contract med lantbonden Hans Larsson å frälsehemmanet Hoflös. Sigill.
1812, 24/1 - Följebrev till konungen, vidlagt en skrivelse med förslag till bolagsordning för Piteå trävaruaktiebolag, namn och själva förslaget saknas. Avskrift.
Dg No 93, nr. 25 - 1817, 11/11 - Wilkor för Bönderna unga Hans Hansson, Pehr Hansson och Olof Jönsson i Hedens by wid Wänträskets utgräfning. (Klingstedt). Sigill.
1817, 12/11 - Fullmakt för Olof Jönsson att upprätta contract rör. Wänträskets utgräfning med Herr Öfverste Klingstedt.
S No 2 - 1817, 17/2 - Åbokontract med Amund Isacsson från Nitjavare å Alakjaurs nya nybygge, S. F. Fahlroth.
S No 4 - 1816, 20/2 - Åboförbindelse med Jöns Jönsson från Vajmat på frälsenybygget Koskos, Jockmock lappmark, S. J. Fahlroth.
Sigill.
1816, 10/12 - Meddelande om verkställd uppsägning av lantbönderna Hindric Hindricsson och Nils Mickelsson i Hoflös.
Ba No 88, nr. 144 - 1817, 26/8 - Resolution från landshövdingeämbetet (Borgfors) rör. sågverks ägaren Steinvals ansökning om kvarstad å 70 tolfter fartygsklofvar till handlanden Gabriel Burman. Sigill. Sammanhäftad m. följande;
1816 - Resolution från Norrb. Landscancellie om verkställande av syn och wärdering av plankor till handlanden Gabrel Burman, Avskrft.
1813 - Resolution och ansökning ang. samma hygge som ovan.
1817 - Synebeskrivning af omtalade hygge. (Slut sammanhäftning).
Dg No 92, nr 35 - 1815, 25/10 - G. Klingstedts ansökning om undersökning av Nybyggens (2), Ahlträsk benämnda beskaffenhet.
T No 27 - 1816, 14/2 - Åbokontract med Erik Eriksson ifrån Purkejaur å 2/3 nybygget Silbo. S. F. Fahlroth.
T No 28 - 1816, 14/2 - Åbokontract med Michell Hansson å 1/3 av nybygget Silbo, S. F. Fahlroth.
T No 24 - 1816, 16/2 - Åbokontract med Knut Larsson Korjock, Påhl Knutsson Korjok samt Hans Michelsson i Jockmocks lappmark. Svarlå bruksägare. S. F. Falroth.
S No 16 - 1815, 24/7 - 5-årskontrakt med nybyggaren Hans Olofsson på Norrviks nybygge. S. J. Fählroth, Svartlå bruk.
S No 39 - 1815, 5/12 - Förbindelse med förre åbon i Edefors, Jacob Renman å Långnäs frälsenybygge vid antagande till bruksarbetare under Svartlå bruk.
T No 87 - 1812, 25/2 - Överförande av åbokontrakt från Hendric Granqvist vid Ripas till drängen Per Olofsson Puka.
(S. G. Hermelin).
T No 102 - 1812, 24/2 - Åbokontrakt med Johan Johansson Bengt i Nattavare. S. G. Hermelin. Sigill.
Ba No 86, No. 140 - 1810, 23/2 - Kontrakt rörande ersättning för skada å höö wid updämning af Bodträsket,
Jacob Andersson i Sikforsen.
Ba 16 - 1810, 23/2 - Avskrift av ovanstående.
Ms No 3 - 1810, 19/10 - S. G. Hermelin till Landshöfdingen i Norrbottens län, ansökan om anläggande av finbladig såg i Hvitån.
Fm No 62 - 1810 - Skrivelse till landsh. rörande delning av Råbäcks hemman no. 1, S. G. Hermelin.
Fm No 63 - 1810, 18/12 - Nämndemannen Nils Erssons från Harads meddelande om verkställd uppsägning av åbon Arent Hansson på frälsenybygget no. 2 i Forsnäs. (S. G. Hermelin).
Fm No 66 - 1812, 6/10 - Överenskommelse mellan magazinsskrifvaren Hans Bergstrand och Hermelin rörande den förres åbodde Råbäcks nybygge. Sigill.
T No 44 - 1812, 21/10 - Åborättighet för smeden Per Jonsson från Arjeplog till Parkejaur frälsenybygge. Svartlå bruk.
Fm No 69 - 1813, 15/2 - Utdrag af Diarie, Landscontoirs Expedition i Norrbottens län, rör. Ubyträskets upplåtande till förädling åt Hans och Nils Hanssöner, Svartbyn. (Avskrift).
Ms No 18 - 1814, 7/11 - Resolution ang. uppförande av kyrkostufvabyggnad å Råneå kyrkowall. Norrb. Landscansellie i Luleå Gammelstad. Sammanhäftad med: Ansökan om tomt och tillstånd för upprättande av kyrkostufva, Nils Nilsson och Henric Henricsson i Hoflös. Sigill.
T No 43 - 1813, 16/9 - Överlåtelse av Parkejaur frälsenybygge i Jockmocks lappmark Per Jonsson till drängen Olof Isacsson från Björkholm med därav följande förbindelse med brukspatron Fahlroth.
S No 35 - 1815, 22/5 - Förbindelse med nybyggaren Jacob Renman å Långnäs nybygge, Svartlå bruksägare. Sigill.
S No 35 - 1815, 6/12 - Åbokontrakt med Jacob Renman, Långnäs å frälsenybygge, Svartlå bruksägare.
T No 1 - 1815, 24/7 - Nybyggeskontrakt och förbindelse med drängen Per Persson Björnberg å Björnbergsträsk frälsenybygge, Svartlå bruks ägare S. F. Fahlroth.
Dq No 98 - 1815, 18/1 - Avskrift av kungörelse från kungen rör. uppgifter för prästerskapet, tull, sågverk o. dyl.
T No 2 - 1812, 6/3 - Åbokontrakt med nybyggaren Per Nilsson Biskop, frälsenybygget Björnberg i Lakaträsk. Svartlå bruk.
Ab No 49 - 1818, 24/1 - Utdrag af Piteå Härads Rättsprotokoll, Mål mellan bonden Israel Rönnberg i Portsnäs och frälsehemmansåborna Christopher Andersson, Olof Andersson Berglund samt Samuel Markström i Alter, rör. åwärkan genom kreatursbete å Alter ängen.
Litt D No 27 - 1818, 23/12 - Stämningsansökan mot Herr Översten och Riddaren Klingstedt ang. kökeafhandling om 2- ramiga finbladiga sågverket uti Sikforsen. O. Nordsten.
Fa No 6 - 1812, 2/7 - Syneinstrument, Luleå - Piteå Alter, Klövertjärn, Bjurträsk och övriga tracter för nya hemmans inrättande, gårdstomter, åker - ängeslägenheter. 3 st.
T No 82 - 1816, 30/9 - Åbon Lars Larsson Pannock, kontract vid begagnandet af hemmanet Saivavara, (Selets bruk, Klingstedt).
1817, 21/3 - G. Klingstedt, rör. byggmästaren Israel Israelssons begäran att få G. Klingstedts åtkomsthandlingar på hemmanet Alterländningen.

Kontroll

Skapad2020-03-26 15:07:50
Senast ändrad2020-03-26 15:07:50