För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Serie

HANDLINGAR

HANDSKRIFTSAMLINGEN

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11700 – 1891Acc nr:3.816, 1704 - Tacksägelseskrift m. påskrift: "Reo Dn Pastom in Räffsund Liten släktbeskrivning om Carl Is Alstadius och Petrus A."
Acc nr: 3.533, 1772 - Delicae Natura. Tal hållit vid Uppsala Domkyrka, Carl von Linné.
Gåva från Grosshandlare Olof U. Edbom;
1837, 1/2 - Räkenskap för tullförvaltaren Uno Stranberg, signerad av Gawenius.
1865, 15/7 - Skadad/halv skrift från Luleå Landskansli ang. spritförsäljning och utskänkning.
1874 - Lista över försvarsarbeten i Gällivare malmfält, föreståndare J.G. Nordwall, klockare N.J. Söderberg.
Odat. fragment av utslag, nämda personer; Nils Johansson, Isaac Ersson i Buddbyn, A. Lindström.
1844, 20/9 - Resepass för resa till Hernösand, Wilhelmina Fahlstedt, Umeå landskansli.
1849, 18/9 - Resepass för resa till Stockholm handlanden A. Grahn, Umeå Landskansli.
1817 - Avskrift av Nya Psalmboken No. 352, av Anna Lisa Bergman från Sunderbyn, Luleå.
1815, 11/2 - Översättning av kyrkoherde Isak Johanssons lapska nykterhetsskrift "Vårt folks farligaste fiende", verkställd av kontraprosten mm. fil. dr. K.F. Karlsson, Nyköping.
1827, 31/11 - Köpebref för lagfartsprotokoll, Carl B. Moden.
1743, 28/2 - Utdrag ur Malungs, Lina och Äppelboda sn:s laga ting betr. arv och arvingar. Pehr Persson.
1731, 2/3 - Häradsrätten, Malungs sn. resolution ang. Anders Larssons och Erik Pehrssons flyttande av fäbohus, Sillarö.
1770, 28/2 - Häradsrättens skr. rörande feste- och köpebrev för Mats Jonsson i Sillarö. Sigill.
1783, 24/1 - Häradsrätten Malungs tingslag betr. resolution rör. stemning mot Sillarö byamän för bristande inhägnad av skogsmark.
Troligen 1700-tal, fragment av handskriven bok. Bibliskt innehåll.
1789, " Besynnerligt Nytt" ironisk skrift om kungahusets intriger. Underskrivet; Fustificator.
Odat. Avskrift rör. assesor Crusenstolpes angrepp emot yttrandefriheten.
Kongl. Ränte Kammaren 1813 års quittenser på dit remitterade medel hörande till 1813 års specialräkning.
Herr Landshöfdingens och Kongl. stats kontorets anordningar hörande till 1813 års special räkning med bl.a. löningsförslag för det med Kongl. Westerbottens regemente införlivade norra Finska Gränse kompaniet.
Reversaler hörande till 1813 års specialräkning Luleå och Torneå Fögderi samt Luleå och Piteå stad.
1813/14 års Annotosjonjonsbok öfver lefveringar till, och remisser ifrån Norrb:s Lands Ränterie.
1813 - Special räkning för Norrbottens Läns Landsmäteri över ordinarie och extraordinarie räntor med landträntemästaren assessorn Carl Jacob Boström.
1813, 23/9 Övertogs avskrivne reversaler och quittenser hörande till 1813 års special räkning, Torneå fögderi.
1826,- Avskrift, herr Assesoren och landtränkemästaren Carl Isac Boström har för Herr Landsfiskalen Baudins räkning i Liquid om Wallmarska sterbhusets fodringar till mig levererat, nämda personer; Johan Eric Erson i Bensbyn, Kronolänsman Olof Bergström i Råneå.
1828, 24/8 - Program för musicisyskonen Binnes uppträdande, Nbm nr. 3.
1846- 1848, 17/4 - Norsk utdrag af Senjen och Tromsø Sorenskriveries Extrarets Protocol ang. felagtigt mått- och viktenheter vid Zvanangens Kobberverk. Stämning mot C.O. Bergmarck, (Svanstein, Övertorneå). Sigill från Senien och Tromsø.
1883-1896 - Papper rörande lotsen C. F. Sandberg, Luleå. Handlingarna kommer från K. H. Öströms sterbhus;
Utdrag af inteckningsprotokoll och fastighetsboken för Luleå stad avseende kv. Tuppen fastighet nr. 458 31/3 1879 och 1/9 1884.
Kreditivbrevs kontrakt 1883 - 1887.
3 st. brandförsäkringsbrev; fastighet nr. 458 12/7 1878, lösegendom 18/6 1883 och 29/10 1887.
Sterbhushandlingar Nbm. nr: 735:
11: Köpekontrakt mellan J.J. Sanberg och C.F. Sanberg betr, sjättedelen eller 1/12 delen i Sandö Laxfiske 30/5 1881.
12: Lagfartsbevis och utdrag ur fastighetsboken för Luleå stad 30/11 1891.
13: Utdrag af protokoll hållet vid Luleå Byggnadsnämd sammanträde 24/4 och 26/6 1886, 29/1 och 28/5 1887 samt 8/9 1888, taxeringsvärdeintyg för Nr. 458 14/11 1879.
14: Anhållan om inteckning uti änkan Anna Chatarina Harlins, f.d. Lundmark i gården under nr. 73 i kv. Skatan Landsvägagärdan nr. 385 samt Vretan nr. 106 i Ytterviken, 8/3 1869, C.F. Sandberg.
16: Avskrift av redovisning för C.F. Sandbergs sterbhus samt lax för fisket.
17: Fastighetsbrev 22/4 1861, maskinisten Johan Arvid Nilsson och August Nilsson från Gäddvik upplåter och försälja undertecknade sterbhusdelägare efter avlidne Lotsen C.F Sandberg.
1844, 22/3 Avertissement, Adolf Nahlbom.
Odat, Vers till Hilma.
1808, 27/3 - Marschorder till majoren och riddaren Lagerborg. (transkibering och orginal).
 
21755 – 1796No.132 - Olof Olofsson i Sikforsen och Anders Andersson i Arnemark, skrivelse till landshövdingen ang. resolution på Borg-e? mäster Krögers och övr. intressenters ansökning ”att få intaga det ställe i qvarn eller Storträskbäcken som vi äga och wår sågqvarn uppbyggd” (u.å.).
Uå. - Kontrakt med tjär-värkstagare.
1749, 7/2 - Afskrift av skr. Från Kungen Fredrich, ang. Meldersteins järnverk.
1750, april - Utdrag av rannsakningsprotokoll ang. fördelning av hö på Degermyran, Arnemark.
No. 1 - 1753 - Resolution rör syn av Arnemarks, Sikforsens, Byns och Mandjerfs (Manjärv) byars utmark.
No. 3 el. 7 - 1755, 12/7 - Utdrag af Häradssynerättens protokoll, Arnemark, Sikforssens och Byns byar, Piteå socken rör. fridlysning av skogen.
No. 5 - 1755, 17/6 - Utdrag av synerättens protokoll rör. rågången mellan Sikfors och Arnemarks byar.
No. 231 (6) - 1756, 12/8 - Resolution rör. syn av tract för sågwärks anläggande.
No. 7 - 1757, 16/7 - Resolution rör. anläggningen av finbl. sågwärk. (avskrift).
Lit O No 1 - 1757, 5/8 - Kontrakt vid nybygge, - änges och mjöträsket med Anders Jansson Svart. Meldercreutz.
No. 9 - 1757, 9/11 - Protokoll från sammanträde med Sikfors och Arnemarks byamän samt borgm. Kröger och övriga medintressenter ang. utsynt ställe för finbladigt sågwärk.
Lit O No 2 - 1758, 3/3 - Anders Jansson Svart afstår ½ nybygge (Möträsket) till Anders Ersson från Prästholm.
Lit O No 2a - 1758, 3/3 - Kontrakt mellan Anders Ersson från Prästholm och Anders Johansson Svart vid delning av nybygge.
Lit T No 2 - 1758, 4/3 - Kontrakt om nybygge upprättande wid Lappträsk, Pehr Pehrsson Forsberg. Meldersteins bruk.
No. 140 - 1758, 12/8 - Carl Björck till landshöfdingen angående en dehl av Öjebysboers ansökning att få intaga Granträskmyren.
No. 11 - 1758, 27/6 - Resolution rör. Storträsket och Renträsket efter skriv. från Carl Björck, kronobefallningsman.
No. 19 - 1758, 9/10 - Resolution rör. kronoallmänningen Granträsket och Stormyran. Sigill.
No. 71 - 1759, 21/5 - Michel Christiersson ifrån Böle landshöfdingen om bifall och resolution på nybygget å kronans allmänning wid Granträsket samt efterlåtande till ½ mantahl enligt insändt syningsinstrument.
No. 22 - 1759, 21/9 - Utslag rör. Michel Christierssons räkning för utlägg vid syn av nybygget i Granträsket. (avskrift)
No. 24 - 1760, 7/1 - Utslag rör. Michel Christierssons ifrån Böhle af Piteå socken ansökning om bärgning av hö för creatur.
No. 21 - 1761, 23/11 - Utslag rör. transport av timber på älven. Borgfors sågverks intressenter.
No. 73 - 1762, 22/4 - Utslag rör. förbindelse för Arnemarks och Sikforsens byamän.
No. 35 - 1763 - Nils Kröger, J. M. Sterner, Nils Degerman, till landshövdingen rörande Borgfors så kallade sågverk. (avskrift).
No. 74 - 1763, 8/1 - Bekräftelse rör. nybyggaren wid Åträsket i Piteå socken, Johan Olofssons nyttjande av kronoskogen. (avskrift)
No. 74 - 1763, 4/7 - Jacob Andersson, Nils Nilsson i Långnäs skrivelse ang. byggande vid Borgfors sågverk.
No. 39 - 1764, 12/8 - - Skrivelse rör. byggmästaren Krams räkning för förbättringar vid Borgfors finbladiga sågverk. Johan Johansson ifrån Piteå. (avskrift).
No. 45 - 1766, 18/1 - - Synebeskrivning efter anmodan av borgmästaren Nils Kröger, av tracten vid Sikforsen för uppodling och husbyggnader för Borgfors sågverk. (avskrift).
No. 45 - 1766, 20/5 - Avskrift af syn enligt Lantmätaren Bergströms charta öfver Sjulsnäs pretenderade utmark.
No. 45 - 1766, 11/6 - Fullmakt för Olof Olofsson ifrån Sikforsen vid syneförrettning. Borgfors sågverk.
No. 44 - 1766, 11/6 - Besigtning av timber, framfört till Sjulsnäs byamän Jon Larsson, Olof Johansson ifrån Öjebyn, (avskrift).
No. 44 - 1766, 6/8 - Besigtning av timber hugget av Sjulsnäsborna för Borgfors finbladiga sågintressenter.
Lit T No 1 - 1766, 7/9 - Kontrakt med Pehr Pehrsson Forsberg, nybyggare. Jonas Meldercreutz.
No. 49 - 1768, 9/1 - Olaf Olafsson i Sikforsen och Olaf Olafsson i Långnäs intyger om förbättringar samt byggande av nytt tröskverk (?) över Storträskbäcken. (Borgfors sågverks intressenter).
No. 59 - 1770, jan - Skrivelse rör Granträsk nybygge. Borgfors finbladiga sågverk samt utsett ställe för grovbladig sågkvarn.
(avskrift).
Lit A No 43 - 1777, 1/2 - Intyg rör Lars Larsson ifrån Svartbyn, åboen soldaten Eric Olofsson Gren, åboen Nils Pålssons nybyggen tillhörighet till herr Capitän Meldercreutz. (Intyg rör herr Capitän Meldercreutz ägande av Lars Larssons, Eric Olofssons, Nils Pålssons nybyggen).
No. 64 - 1780, 29/5 - Synebeskrivning på anmodan av intressenterna vid Borgfors finbladiga sågverk rör. åverkan å allmänningstracten.
Lit R No 1 - 1781, 5/6 - Nybyggeskontrakt med Nils Nilsson Swärdfisk, Jonas Meldercreutz.
Lit M No 4 - 1783 - Jöns Jönsson försäljararbete, aflagd på nybygget Hoflös till Zachris Larsson. (avskrift).
No. 66 - 1784, 1/10 - Utdrag af domboken, Piteå tingslag. Syneinstrument på anmodan av nybyggarna Anders Stridsbogas och Nils Nilsson i Arvidsträsk.
No. 82 - 1786, 7/12 - Johan Olofssons i Storsträsks nybygge förbindelse vid nybyg:s upptagande under Borgfors finbladiga sågverk.
Lit T No 3 - 1788 - Kontrakt med Pehr Persson Forsberg, nybygget Lappträsket. J. Bedoire.
Lit P No 2 -1788, 25/3 - Kontrakt med Olof Hansson ½ nybygget Degervattnet, Råneå socken. Meldersteins bruk.
Lit P No 3 -1788, 28/3 - Kontrakt med Abram Ersson ½ nybygget Degervattnet, Råneå socken. Meldersteins bruk.
Lit Y No 1 - 1789, 7/1 - Åbokontrakt med Lars Andersson, nybyg. Holsvattnet (?) Johan Bedoire.
Lit B No 3 - 1789, 16/11 - Skrivelse (intyg) rör. nybyggda fähus som Herr Inspector Brodin påstår sig vara ägare till. Eric Renman, Strömsund.
1796, 14/9 - Transumt av Utdrag av Kammar Collegiets utslag rör. bonden Eric Ericsson klagan.
1784, 3/12 - Avskrift av Överenskommelse mellan "förgångsmoder hustru" Magdalena Runnberg och Hindric Callin, Luleå stad.
1776, 15/4 - Utdrag avprotokoll Råneå tinget betr. Getrud och Sigrid Hansdotter i Vitåns testamente. Se även v. 3.
Lo No 19g - 1780, 12/6 - Resolution på besvär över en år 1749 upprättad taxa för skatt. Kalix allmoge. Sammanhäftade skrivelser. Avskrift. Trasig.
Lit A No 56 - 1780, 3/4 - Protokollsutdrag laga bergstinget, allmogen och bruksfolket under Meldersteins bruk. Mål rör skogsåverkan, mot bönder i Prestholm.
1777, 10/10 - 1780, 16/10 - Utslag på ansökning från Anders Ersson i Hvitå by att få anlägga nybygge eller torp på oskiftad utmark. (avskrift)
1780, 30/6 - Resolution rör. Anders Erssons ansökning.
Lo No 1, (No 16) 1788, 3/2 - Stämning mot brukspatronen Jean Bedoire, Råneå byamän ang. påbörjat bygge av ny mjölkvarn.
Lo No 13, Litt A No 53, 1780 - Utdrag ur protokollet, Nederkalix socken ang. insp. vid Meldersteins bruk Nils Stares besvär över allmogens åverkan på skogen. Sammanhäftade handlingar.
Dq No 20, 1789, 6/10 - Utdrag av domboken, laga tinget Luleå. Mål mellan nybygg. Jöns Renklof vid Ahlträsk och grannen Anders Hansson ang. olaglig höbärgning. Sammanhäftade handlingar.
Lo No 19h, Litt No 57, 1781, 25/3 - Kungl. Maj:s öppna utslag rör. pris på betjening som allmogen utför åt Meldersteins bruk. (avskrift).
1780, 19/10 - Utdrag av protokollet. Råneå tingslag, stämningsmål mot bruksinspektoren (Melderstein) Nils Stare ang. lilla Fräknäs myrans utsyning. Hvitå byamän, bonden Anders Eriksson.
Lo No 1, Litt E No 11, 1780, 19/10 - Utdrag av protokollet, Råneå, stämning mot omyndiga Stina Nilsdotter, af Petter Magnus Nicander.
Lit N No 1, 1788, 6/9 - Åbokontrakt med Henrik Henricsson (Hendersson) på halva nybygget. Grundträsket, Johan Bedoire, Meldersteins bruk.
1780, 3/4 - Utdrag av protokollet, laga bergstinget, allmogen och bruksfolket (Melderstein) Råneå, stämning mot Henrik Jansson och Jan Andersson i Skatamark för försummat kolning för Meldersteins bruk.
Lit P No 1, 1758, 26/1 - Nybyggeskontrakt med Gunnar Gunnarsson och Lars Larsson. Stora Degervattnet, Råneå socken. Cap. Meldercreutz, Meldersteins bruk.
Lit N No 1, 1755, 21/3 - Nybyggeskontrakt med Daniel Pehrsson Broms vid Grundträskets östra ende. Meldercreutz.
Lit E No 12, (Lo No 1) 1780, 25/1 - Utdrag av protokollet, laga tinget, Råneå socken. Stämning mot Nils Holmgren och Johan Ahlström i Råneå by. Petter Magnus Nicander ang. återställande av tract, utsynt till quarnvall för herr N:s quarn.
Lit A No 58, 1781, 29/6 - Resolution ang. uppsägning av änkan efter kohlaren Mårten Törnquist och hennes son.
Ba No 16e, Nr 39 - 1781, 12/7 - Resolution rör. tjärubränning å mark, utsynt under Borgfors finbladiga sågverk.
Gd No 2 - 1781, 10/10 - Utdrag ur protokollet, Luleå tingslag. Stämningsmål mot nybyggarna Hans Bäckström och Pehr Olofsson i Ljusåquarn för bärgning, olaga bärgning. Buddby byamän.
Ab No 18, nr 36 - 1783, 19/2 - Avhandling ang. enkan Margaretha Cajanas tillhörigheter. Sigill.
Ab No 18, nr 38 - 1783, 21/2 - Fullmakt för svågern, handelsmannen Mikael Bladh, eller av denne förordnat ombud. Margaretha Cajana, Bendwijk. Sigill.
T No 58 - 1783, 4/2 - Avskrift av Protokoll, laga tinget med allmogen, Jockmocks lappmark. Mål mellan nybyggarne Nils Larsson och Nils Jacobsson ifrån Nederluleå, och lappmännen Jöns och Påhl Larssöner ifrån Sjockswik ang. landstycke för mullbete.
T No 65 - 1782, 19/2 - Protokoll, laga tinget, Gellivara lappmark. Mål mellan Arvid Arvidsson i Sockjock och Nils Nilsson, samma by rör. fiske.
Lit Ac, No 12, Gd No 3 - 1782, 8/10 - Utdrag af protokoll, Luleå tingslag. Nybyggaren Hans Bäckström vid Ljuså egendom mot bonden Pehr Jönsson i Buddbyn för tillgripande och bärgning af äng, Forssmallen kallad.
Gd No 2 - 1782, 17/1 - Utdrag af protokoll, laga tinget, Luleå socken. Mål mellan Hans Bäckström, Pehr Olofsson och Buddby byamän. (avskrift)
Ba No 19 - 1783 - Resolution rör. ansökning om nödig skogshugge på sågwerkstract vid Piteå elf.
1783, 14/4 - Utdrag af protokollet, laga bergstinget, Råneå. Mål rör. skuldfordring. Meldercreutz och bokh. Johan Röström mot belgmakaregesellen Olof Nilsson Åberg, Meldersteins bruk.
1783, 16/10 - Utdrag av domboken, laga tinget, Råneå. Syneinstrument, Anders Ersson i Hvitåbyn.
T No 138 - 1783, 7/11 - Utslag på ansökning från kronobyggare och skattelappar i Jockmock och Luleå lappmark rör. laxfiskebruk. (avskrift)
Fm No 5 - 1783, 5/12 - Utslag på ansökning från kronobyggarna Olof Larssöner samt Pehr och Olof Larssöner ifrån Råbäcken rör. skogsåverkan.
Ab No 19, nr 61 - 1784, 28/1 - Utdrag af protokollet, Piteå tingslag, Arnemarks byamän mot nybyggare (vid Alter) ang. åverkan.
Ab No 19, nr 62 - 1784, 28/1 - Utdrag ur protokoll, Piteå tingslag. Arnemarks byamän mot nybyggarna på Piteå stora nybygge för åverkan.
Lit O No 8 - 1784, 2/2 - Utdrag af domboken, Råneå. Stämning mot Jonas Meldercreutz för att denne låtit soldaten Per Spikklubba inrätta nybygge vid Mjöträsknäset.
Lo No 83, Lit E No 13 - 1784, 2/2 - Utdrag av domboken, Råneå. Stämningsmål rör. jämkning och rättelse uti lotterna af laxfisket och sikfisket i Råneå elf. Meldercreutz.
Lit A No 62 - 1784, 13/4 - Transumt af bergstingsrättens utslag ang. ägor nyttjade af smidesmästaren Hans Bergström wid Meldersteins bruk. 2 st. (avskrift).
Fm No 6 - 1784, 6/8 - Utslag på ansökning från Pehr Pehrsson ifrån Råbäcken att få bärga den äng som honom vid ägodelningen frångått. Sammanhäftad med resolution i målet. Sigill.
Ab No 20 - 1784, 2/9 - Resolution rör. skogsåverkan å stora nybyggets ägor. Påhlträsket.
Lo No 21 - 1785, 7/2 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag. Stemningsmål rör. fiske i Grundträsket. Daniel Pehrsson och Nils Johansson i Degersel mot nybygggarna Nils Hindricksson och Hindrick Hindricksson wid Grundträsket.
Dg No 13 - 1785, 15/1 - Resolution rör. ansökning från Anders Ottonius att få anlägga en hästhägnad efter afwittringsdomstolens granskning af Afwabys skog och utmark.
Gd No 4, Lit AC, No 13 - 1785, 11/10 - Utdrag av domboken, Luleå tingslag. Åverkanmål mellan Pär Jönsson i Buddbyn och nybyggaren Hans Bäckström i Ljusån.
Dg No 14 - 1786, 3/4 - Bouppteckning efter Daniel Jönsson i Ahle. Enkan Margareta Andersdotter. (avskrift).
Lit A, No 64 - 1786, 11/8 - Utdrag af protokollet, bergstinget, Råneå. Stämningen rör. röjselrätt som smeden wid Orisbergs bruk. Hans Bäckström haft under sin lifstid af ägor tillh. Meldersteins bruk.
Lo No 83, Lit A, No 65, Mo 3 - 1786 - Sammanhäftade skrivelser och avskrifter rör. laxfiske- och sik- i Råneå elfven. Sigill
Ab No 21, nr 49 - 1786 - Utslag på C.J. Ekmans ansökning rör. höbärgning inom det s.k. stora nybyggets gränser. Övriga parter i målet, Byens, Porsnäs, Arnemarks och Sikfors byamän.
Dg No 15 - 1787, 26/1 - Utdrag af domboken, Luleå tingslag. Mål mellan Måns Månsson i Ahlvik och Per Olofsson, Jöns Larsson ang. åverkan på Måns Månssons ängestag Svedjeholmen.
Lo No 1 - 1788, 19/10 - Skrivelse ang. besiktning över fisket i Råneå elv. (avskrift).
Lit A, No 68a - 1788, 7/10 - Utdrag af domboken, Luleå tingslag. Mål rör. notfisket vid Tjufholmen.
Lit a No 71 - 1789, 16/3 - Utdrag ur protokollet, laga bergstinget, bruksfolket och allmogen i Luleå, Calix och Råneå socknar. Stämningsmål ang. oloflig järnhandel. Inspektoren vid Meldersteins bruk Lars Löfgren mot hammersmedsmästarna Lars och Anders Drugge.
Lo No 1 - 1789, 6-7/4 - Skrivelse till Svea Hofrätt ang. ändring av Mjölqvarns byggnad i Råneå ström.
1789, 13/9 - Christina Schildt ang. underskrift på Fredric Nyströms ansökning rör. nys quarnbyggnaden.
No No 1, nr. 20 - 1789, 18/5 - Resolution på utslag rör. den nya quarnbyggnaden i Råneåforsen. Avskrift.
N 27 - 1789 - Protokoll från brukspatron Jean Bedoires sammankallande af Råneå bys jordägare rör. dessas stämning mot honom ang. den påbörjade quarnbyggnaden i Råneåforsen.
1788, 1/9 - Besiktning rör. flyttningen af quarnen i Råneåforsen. Brukspatron Bedoire. Avskrift.
1788 - Brukspatron Bedoire ang. mjölquarnen i Råneåforsen.
1789 - Gustaf Biörling till bruksp. Bedoire ang. rättegången med Råneå byamän. brev.
 
31748 – 1774T No 25 - U.å - Ansökan från Knut Larsson, Korpik om frihetsår från skatt. (avskrift).
T No 27 - U.å - Ägoskiftning mellan Michel Hansson och Eric Ericsson.
Lit A No 11a - 1748,10/2 - Besiktning av förövat åverkan å Meldersteins bruksägor.
Lit A No 15 - 1749, 9/6 - Avskrift ang. besvär från Johan Jönsson Ekman.
Lit A No 106 - 1750, 5/9 - Utdrag av allmänningsavvittringscommissionsprotokoll, hållit på Woxna bruk. (avskrift)
Lit A No 19 - 1752 - Avskrift ang. förteckning över stål- och jernmanufakturverkens årliga produktion, till riksdagen.
Lit A No 21 - 1753, 3/5 - Skr. till borgmästare Pehr Adlerheim ang. kungliga förordningar för smeder och bruksfolk.
Lit A No 28 - 1754, 18/9 - Skr. till borgmästare Pehr Adlerheim ang. hammersmidarnas bristande kunskap eller vårdslöshet med järnet. (avskrift)
Ba No 4 - 1755, 13-17/6 - Utdrag av häradssynerättens protokoll. Arnemark, Sikfors sn. och Bensbyar samt Piteå älv. (avskrift)
1757, 5/9 - Protokollsutdrag, lagatinget Råneå. Förbud för åbor att tillverka och försälja kol.
1758, 25/5 - Protokollsutdrag, lagatinget Råneå ang. stämning mot bönder för försummelse med malmtransport.
Ms No 20 - 1759, 4/2 - Åbokontrakt med bönderna Anders, Jöns Jönsson, herr captain och professor Meldercrants, Meldersteins bruk, för kronohemmanet no. 2 i Hoflös by.
1759, 18/7 - Protokollsutdrag, laga bergstinget vid Meldersteins bruk ang. leverering av skattekol. (avskrift)
T No 73 - 1762, 20/2 - Åbokontrakt, bonden Lars Knutson och kapten Meldercreuts.
1759, 15/12 - Utslag på Hans Larssons i Jämtöns ansökan att få bebo kronohemmanet no. 16 Jämtön efter sin fader. (avskrift).
Lit A No 35 - 1761, 7/1 - Utdrag av häradsrättens protokoll, laga tinget i Råneå, ang. olagligt fiske.
Lit A No 28 - 1762 - Wilhelm Burmans beskrivning av till honom inkomna skrivelser från bergskollegiet. (avskrift)
1763, 1/9 - Utdrag ur domboken, lagtima bergstinget Råneå kyrkoby, ang. udstedelse av orlovssedel till smeden Per Jonsson vid Meldersteins bruk.
1768, 28/6 - Protokollsutdrag, bergstinget, ang. stämning mot Jonas Meldercreutz av byggmästaren Lars Löfgren.
Ba No 12 - 1766, 14/5 - Skrivelse till landshövdingen ang. timmerhugge å kronoallmänning i Storträsktrakten. (?) (avskrift).
1766, 14/3 - Protokollsutdrag från Bergstingsrätten i Råneå ang. stämning av bönder för bristande leverering av kol till Meldersteins bruk, Råneåbyn och Råneå.
1766, 14/3 - Protokollsutdrag från Bergstingsrätten i Råneå ang. stämning av bönder för bristande leverering av kol till Meldersteins bruk och Råneå.
1766, 14/3 - Protokollsutdrag, bergstinget, Råneå ang. stämning av åboer för bristande leverering av kol till Meldersteins bruk, Kalix.
1766, 15/3 - Protokollsutdrag, bergstinget, Råneå ang. vite för åboer i Råneå, Luleå och Kalix betr. försummelse mot Meldersteins bruk.
1766, 15/3 - Protokollsutdrag, bergstinget, Råneå ang. olagligt öppnande av håldamm till skada för Meldersteins bruk.
Ba No 10 - 1766, 3/4 - Skrivelse (resolution och utredning) ang. Sikfors byamarks utsträckning och byamännens timmerhuggning och uppbyggda sågqvarn där.
Ba No 13 - 1766, 8/10 - Protokollsutdrag, laga tinget i Piteå, avskrifter rörande Sjulnäsbyamännen olagliga timmerhuggning och uppbyggande av sågqvarn.
(Lit E No 2), Lo No 1 - 1767, 14/3 - Resolution ang. immission på kronohemman i Råneå by no. 22.
Lo No 1 - 1767, 7/4 - Ansökan till landshövdingen om öppnande av qvarnställe söder om Råneåfors, P. A. L. Niander. (avskrift).
1767, 7/4 - Protokollsutdrag, Råneå bergsting ang. antagande av edsvurna kolmätare vid Meldersteins bruk och Strömsunds masugn. (2 ex).
Lo No 1 - 1767, 22/10 - Protokollsutdrag, laga tinget i Råneå ang. ålderman Eric Sundboms i Ranbyns skyldighet att kungöra om byastämma.
1768, 28/5 - Skrivelse till borgmästaren ang. laxfiskeinrättning vid Arnemarks by, samt även större kladd rörande samma laxfiske.
B No 4 - 1768, 23/1 - Protokollsutdrag, laga tinget, Piteå ang. finbladiga sågen i Arnemark, Borgfors finbladiga sågverk.
Lit A No 35 - 1768, 20/2 - Skrivelse ang. Cap och prof. Jonas Meldercreutz ännu icke verkställda undersökningar av bryten järnmalm vid Burträsk socken (Bygdsilje bys ägor)
Ba No 14a - 1768, 15/3 - Resolution ang. åverkan Borgfors såg (3 st, därav avskrift).
1768, 27/6 - Protokollsutdrag, laga bergstinget Råneå - Allmogen och bruksfolket under Meldersteins bruk, ang. stämning för bristande kolleverering.
1768, 27/6 - Protokollsutdrag, laga bergstinget, Råneå, ang. stämning mot Rutviksbönder för bristande kolleverering till Meldersteins bruk.
1768, 28/6 - Protokollsutdrag, bergstinget, Råneå, ang. stämning mot bönder för bristande kolleverering till Meldersteins bruk.
1768, 28/6 - Protokollsutdrag, bergstinget, Råneå, ang. stämning mot bönder för förfalskning av kolstig vid framkörning av kol till Meldersteins bruk.
1768, 28/6 - Protokollsutdrag, bergstinget, Råneå ang. bönders försummande av foror.
1768, 28/6 - Protokollsutdrag, bergstinget, Råneå ang. forors framförande.
No 92 - 1795, 19/1 - Kontrakt. (Baron Grafström), signerad av Anders Andersson i Öjebyn.
Lit A No 33 - 1767, 7/10 - Cirkulaire från tillförordnad övermassmästare i Hernösand Joh. P. Christiernin. Avskrift.
1764, 3/8 - Domboksutdrag, lagtima bergstinget i Råneå ang. brukinspectorns vid Meldersteins bruks, Eric Hesselius vägran att utstäda orlovssedel till Jöns Holmström.
T No 136 - 1764, 8/8 - Utslag på herr Fredrick Köpings ansökan om insättande av laxfiskebruk i Lule elv. Avskrift.
Ba No 9 - 1764, 8/9 - Protokollsutdrag från rågångsyn vid Borgfors sågverks ägor.
1765, 22/4 - Protokollsutdrag, lagtima bergstinget i Råneå ang. olaglig järnhandel mellan Meldersteins bruks arbetare och allmogen.
1765, 22/4 - Protokollsutdrag, lagtima bergstinget i Råneå ang. allmogens lämning av tjärdalskohl till Meldersteins bruk i st. för Mihikol.
Fm No 12, nr. 6 - 1793, 17/12 - Kungl. befh. i Nb.läns utslag på krononybyggarna vid åbohemmans i Råbäcken ansökning.
Lo N 18 - 1791, 23/2 - Kungl. befh. i Nb.läns utslag på J. Bedoires ansökning betr. fisketaxa.
Dq No 22 - 1791, 27/1 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag. Berörda personer; Jöns (Nilsson) och Olaf Nilsson, Heden.
Dq No 149, nr. 6 - 1797, 26/1 - Orginal och avskrift, Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. utställande av vite. Anders Ottonius kräver ersättning för åverkan på kvarn och damm vid Mockträsket, Selets bruk
Dq No 36, nr. 7 - 1797, 26/1 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag i mål se ovan. Nämda personer; Mickael Röckner, Unbyns byamän, A. Ottonius.
Ab No 25, nr. 31 - 1796, 28/2 - Utdrag ur protokollet, Sthlms justitiecollegio mm. Berörda personer; Johan Edqvist, Pehr Johanssons Ekmans minderåriga barn, sönerna Johan Georg, Peter Magnus, Carl Fredrik och Gustaf samt döttrarna Engel Brita, Sofhia Lovisa och Johanna Christina Ekman.
Ab No 23 - 1797, 20/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag - Kamreren Ekmans sterbhus i Sthlm.
No 4 Lit A - 1790, 6/2 - Resolution med bifogad ansökning till Häradsrätten från Eric Ericsson, hemman Nr. 13 i Hvitå by, rör. ytsyning av nya trakter, avhandling och kontrakt samt uppodlingar av nya lägenheter.
1790, 6/2 - Se ovan.
Lit A No 73 - 1790, 15/2 - Utdrag av protokollet Råneå tingslag. Meldersteins bruksägare mot instämda bonden Johan Andersson i Skatamark och sonen Johan Johansson.
1790, 1/6 - Utslag betr. ovanstående.
Lit A No 74 - 1790, 15/2 - Utdrag av protokollet, Laga bergstinget i Råneå tingslag betr. stämningsmål. Meldercreutz mot bonden Pehr Persson i Prästholm.
Lit A No 75 - 1790, 23/6 - Utdrag av inteckningsprotokollet Luleå tingslag. Meldersteins bruk. A. Wallgren, Olof Bolin, Lars Löfgren.
Lit A No 76 - 1790, 29/4 - Avskrift av Resolution. Berörda personer, se nedan.
Lit A No 79a - 1790, 16/8 - Utdrag av landstingsprotokollet hållet i Rånbyn mjölkvarns?, J.Bedoire, Joh. Unbom, allmogen mellan luleå och Kalix, Pher Pehrsson Dryg och Nils Nilsson i Heden, Hans Johansson i Rutvik, Olof Johansson i Rånbyn, Jacob Olofsson i Gammelgården samt Nils Nilsson och Nils Jacobsson i Wännäs.
Nr. 10 - 1790, 18/8 - Utdrag ur protokollet Nederkalix, allmogen i Luleå, Råneå och Kalix sn. samt J. Bedoire, Jacob Olofsson från Gammelgården, Nils Nilsson och Nils Jacobsson från Wännäs.
Nr 12 - 1790, 29/8 - Utdrag ur protokollet, Luleå sn´s rådhus. Berörda parter; Allmogen i Luleå och Kalix sn. J. Bedoire, F. von Stenhagen, Anders Häggström, Joh. Unbom samt häradsnotarien Pehr Pehrsson Dryg och Nils Nilsson i Heden och Hans Johansson i Rutvik.
Lb No 2, Lit A No 82 - 1791, 31/3 - Kungl. befh. i Västerbottens utslag på J. Bedoires ansökning rör. Fredriksfors finbladiga sågverk.
Lo No 24, Lit O No 11 - 1791, 28/6 - Kungl. befh. i Västerbottens län utslag på ansökning rör. fisketaxa mm. från J. Bedoire. Råneå byamän. Meldersteins bruks nybyggen. Avskrift och orginal.
Dq No 24 - 1791, 24/6 - Nybyggaren Jöns Ericsson och Olof Nilsson i Alträsk, svarande - Nils Nilsson, Lars och Johan Nilsson och Zackris Johansson i Heden kärande betr. kreatur. Sigill.
Lo No 1, Lit E No 15 - 1792, 18/7 - Syneprotokoll efter anmodan av J. Bedoire för hemman nr. 4 5/16 mntl i Rånbyn, Sven Nilsson och Eric Larsson. Meldersteins bruk.
Lo No 1, Lit E No 14 - 1792, 18/7 - Kontrakt för hemman nr. 5 5/16 mntl i Råneå by, Eric Larsson och Sven Nilsson. Meldersteins bruk.
Fm No 13 - 1793, 10/5 - Kungl. befh. i Västerbottens län utslag på krononybyggaren åbonden i Råbäcken Gustaf Gustafsson ansökning.
Lit E No 17 - 1793, 1/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. Johan Johansson och Lars och Anders Persson i Rånbyn kräver ersättning för förstörd åkermark av Lars Löfgren.
Lit A No 86, No 15 - 1792, 14/12 - Avskrift av Kungl. befh. i Västerbottens län utslag. Berörda personer; J.Bedoire, Joh. Unbom, allmogen mellan Luleå och Kalix, Pher Pehrsson Dryg och Nils Nilsson i Heden, Hans Johansson i Rutvik, Olof Johansson i Degersel, Anders Johansson i Rånbyn, Jacob Olofsson i Gammelgården samt Nils Nilsson och Nils Jacobsson i Wännäs.
Ba No 27 - 1790, 11/10 - Resolution rör. tillstånd för Lars Olofsson i Lyktforsen att efter utsyning få taga tjärurtillverkningsämnen på kronoallmänningen. Borgfors finbladiga sågverk.
Lit A 88 - 1793, 11/9 - Avskrift av faställande för taxor och hammarskatt för stångjärn mm.
Lo No 86, Lit A No 89 - 1793, 16/9 - Protokoll hållet vid oekonomisk besiktning å Råneå pastors bostället. Melderstein.
Ba No 29 - 1793, 27/9 - Utdrag ur domboken betr. klander. Långviks såg. Johan Degerman.
Lo No 1, Lit L No 4 - 1793, 14/10 - Avskrift av Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. syneinstrument efter anmodan Nils Nilsson i Böle samt Jämtöborna.
Lo No 1, Lit F No 1, 1793, 14/10 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. syneinstrumen på anmodan av Nils Nilsson Berggren i Böle.
Lit A No 90, No 48 - 1794, 3/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. dragning av bruksvägen över Prästholms borna ägor och nybruk. Lars Löfgren, svarande - Prästholms byamän, kärande.
T No 139 - 1774, 18/1 - Befh. i Västerbottens hövdingedöme utslag på Anders Jansson i Svartlå ansökning betr. fiske.
1793, 14/10 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr.testamente, pigorna Gertrud och Sigrid Hansdöttrar från Hvitån.
Avskrift å 1774, 8/8 - Resolution på brukspatron J.Bedoires inlämnade skrift No 39 Litt B 7/8 rör. klagande på allmogen i Råneå sn. skogsavverkning.
 
41795 – 1818No. 47, No 41, Lit A No 91, No 39 Litt B - 1774, 8/8 - Resolution på allmogen i Råneå klagan på Meldersteins bruk och masugns skogsavverkning.
Ba No 38, No 33 - 1794, 1/6 - Utslag på intressenterna av Borg- och Storfors finbladiga sågverks ansökning att få rensa redan huggna marker, stubbar och vindfällor.
Lo No 87, Lit C No 10 - 1794, 4/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Landsfiskalen Olof Rutberg mot J. Bedoire och Rånbyns byamän, Meldersteins bruk.
Ba No 35 - 1774, 17/9 - Avskrift av Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegies utslag på Långnäs byamäns överenskommelse med innehavaren av Finnbäckens fäboställe.
Ba No 37 - 1795, 16/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. Sikfors byamän - J. Degerman mm. Borgfors sågverk.
Lit A No 97 - 1795, 15/2 - Avskrift av skr. till landshövdingen betr. J. Bedoire missnöje över häradsrättens utslag ang. Böle byamäns ägande rätt till skog.
Fm No 14, No 7 - 1795, 9/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag, Lars Larsson i Råbäcken.
Fm No 16, No 8 - 1795, 9/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag. Nybyggaren Olof Larsson i Råbäcken, mot sin granne Lars Larsson.
E (S) No 4 - 1795, 8/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. syneinstrument. Anders Stenberg. Rödingeträsk, Hvitbergträsk mm.
Lit A No 95 - 1795, 20/10 - Utdrag av protokollet Piteå Roknäs tingslag betr. Olof Nilssons änka Margaretha Eriksdotter tjuvtagit hö vid Meldersteins bruk.
1795, 20/10 - Utdrag ur protokollet Råneå tingslag J. Bedoire. Margaretha Eriksdotter. Meldersteins bruk.
1796, 2/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. mål mellan J. Bedoir för A. Ottenius, Meldersteins bruk mot avlidne Olof Nilssons änka Margaretha Eriksdotter. Meldersteins bruk.
No 2 Lit K (L) - 1795, 21/2 - Skr. till landshövdingen. Råneå häradsrättsprotokoll rör. Eric Hindersson och Nils Berggren i Böle förslagit sig att taga tjärurvirke på Meldersteins bruks skog.
Litt Lo No 117 - 1796, 11/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts utslag på allmogen mellan Luleå och Kalix älvar ansökning
L No 23, (Lit A) - 1796, 3/4 - 2 st. Avskrifter av Kungl. Maj:ts utslag på allmogen mellan Luleå och Kalix älvar ansökning om ersättning från J. Bedoire betr. skogsåverkan.
Ei No 3 - 1796, 26/11 - Befh. i Västerbottens hövdingedöme utslag på charta sigillade, Kronolänsman Anders Stenbergs ansökning om att inrätta ett krononybygge vid Rödingsträsket.
(Ba) No 39, No 70 - 1796, 14/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag. betr. mål mellan delägarna i Borgfors finbladiga sågverk och bönderna Anders Andersson och Erik Persson i Sikfors. Samma mål No 72 - 1796, 28/9.
Lit A No 99 - 1796, 1/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål mellan Paul Lindbom och Lars Löfgren rör. ersättning.
Bg No 30 - 1796, 14/1 - Avskrift av Resolution från Landskansliet i Umeå rör. mjölkvarns inrättande. Berörda personer; Borgmästare Ottonius, Kungl. befh. Degerman, Lantmätare Bergner, Kronobefh.man Boström och byggmästare Alm. Signerad av Pehr Strömberg, And. Häggström.
1796, 17/10 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Vitå byamän kärande och Eric Ersson i Vitå svarande ang. skogsåverkan. Meldersteins bruk.
Ba No 40, 10 Litt D - 1796, 20/5 - Resolution betr. målet mellan Långnäs byamän - Borgfors finbladiga sågverks intressenter rör. rätt till trakter kring Bana- och Strykgraven.
Fm No 21, No 12 - 1797, 4/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts Befh. i Västerbottens hövdingedöme utslag på inhysemannen Pehr Pehrsson i Råbäcken krononybygge avstäder besittningsrätten till Lars Larsson.
S No 27 - 1797, 14/2 - Utdrag ur domboken Jokkmokks Allmoge laga ting ang. olovlig bärgning av höskog. Nils Larsson och nybyggaren Jakob Mickelsson i Storluleå kärande, Jonas Hansson i Storbäcken svarande.
Di No 4 - 1797, 20/2 - Avskrift av Kungl. Maj:ts Befh. i Nb.län utslag på skattebonden Erik Jönsson och Nils Månsson från Alvik ansökning betr. fiske.
U.å - 28/2 - Skr. från Jonas Meldercreutz ang. besvär med Vitå byamän å sitt torpställes inrättande.
Ms No 36 - 31/10 1800 - Landshövdingens avvittringsutslag för Övermorjärv.
Lo No 1, (Lit E no 29) - 1802, 8/1 - Förbindelse mellan Lars Bergner och bonden Lars Nilsson, brukshemmanet no. 5, Melderstein.
Lo No 1, (Lit E No 26) - 1802, 9/1 - Lantbondekontrakt mellan Hermelin och torparen Jöns Nilsson Holm från Prästholm. Sigill.
Ms No 23 - 1802, 9/1 - Åbokontract för frälse hemman Storliden uti Råneå socken mellan S. G. Hermelin och Hans Larsson. Sigill.
T No 98 - 1802, 18/2 - Contract med Nils Hendriksson Kyro från Gällivare rörande Puoitacks frälsenybygge. Hermelin. orginal och avskrift.
T No 119 - 1802, 21/2 - Överenskommelse med nybyggaren Marcus Hindricsson å kaptensnybygge i Gällivare. Hermelin. Avskrift.
T No 124 - 1802, 22/2 - Kontract med åbonde, drängen Lars Jacobsson från Nattavare på frälsenybygget Kadderåfva (?) (Hermelin), (Avskrift).
S No 4 - 1802, 19/4 - Contract mellan S. G. Hermelin och antagen åbo å frälsehemman (nybyggt) Koskas, Jokkmokks lappmark, Jacob Renman. Sigill.
Cr No 28 - 1802, 28/4 - Syneprotokoll över Strömbacka nybygge, bebodd av drängarna Lars Hallin och Johan Larsson. Hermelin.
1802, 12/7 - Kvitto på skatteköpeskilling för hemmanet no. 1 i Hoflös by. 2 st papper.
Fm No 54 - 1802, 7/8 - Syneprotokoll över Bowalls frälsenybygge, bebodd av Hans Larsson i Harads.
T No 50 - 1802, 4/10 - Syneprotokoll från komminister Grönlunds prästabord i Kvikkjokk.
1802, 8/10 - Tillägg till contractet från 1801 om hemmanet no. 8 i Årrbyn med Lars Björn och hustru Elsa Andersdotter.
1803 - 1 st. skriftövningsark, därav en baksida med någon sorts räkenskap för Lars Wikström i Antnäs. Trasigt.
S No 18 - 1803, 3/1 - Besiktning. Uppteckning hos skattebonden Pehr Andersson i Engesbyn Nörviks frälsenybygge. 2 ex.
S No 17 - 1803, 12/2 - Åbokontrakt med snickaren Hans Olofsson Norström från Mauste å frälsenybygget Norrvik. (Hermelin).
Lo No 1 - 1803, 11/3 - Utdrag ur domboken, Råneå tingslag ang. syne-instrument, sökande Nils Löfgren i Årrby. Hermelin.
T No 45 - 1803, 27/3 - Åbokontrakt och överenskommelse med Olof Eriksson från Parkejaur. Sigill.
Lo No 33 - 1803, 4/4 - Domboksutdrag från laga tinget i Luleå, rörande Jakob Jakobsson i Rutviks stämning av brodern soldaten Jöns Sundman.
Dg No 76 - 1803, 17/8 - Arrendekontrakt mellan Lars Larsson, Södra Slumpen Ahlträsk och Hermelin.
Dg No 77 - 1803, 17/8 - Överenskommelse mellan Hermelin och skattebonden Anders Larsson, Ahlträsk ang. Fräkennabben (äng).
T No 85 - 1803,11/9 - Kungörelse om syn vid Leipipira och därvarande myrar för Hermelins räkning.
T No 18 - 1803, 21/11 - Husbyggnadskontrakt vid Paritimjaurs frälsenybygge med Michel Larsson från Storfors och Pål Michelsson i Lommejaur.
T No 103 - 1803, 16/12 - Åbokontrakt med drängen Nicklas Backlund, Nattavara hemman under no. 7.
T No 115 - 1804, 13/2 - Åbokntrakt med drängen Hendric Jacobsson ifrån Dockas på frälsenybygget Lombolivare vid Råneå. (Hermelin) Avskrift och original. Sigill.
T No 130 - 1804, 17/2 - Åbokntrakt med Hindric Hindricsson Kyro å frälsenybygget Kelva, Abborrträsk. (Hermelin).
Avskrift och original.
1804, 3/4 - Domboksutdrag, Råneå tingslag ang. Nils Johansson i Hvitåns krav på odlingstrakt.
Domboksutdrag, Råneå tingslag. Nils Johansson i Hvitån. Syneinstrument.
Litt T No 8 - 1804, 3/4 - Domboksutdrag, Råneå tingslag. Stämning mot nybyggarna Nils och Henrik Henrikssöner i Grundträsk ingiven av gamla Pehr Pehrsson i Lappträsk.
C No 5 - 1804, 1/9 - Värdering av Hedensfors finbladigade sågverk, tillhörigt S. G. Hermelin, - därunder kronoskattehemmanet
no. 10 i Hedens by. (avskrift).
T No 103 - 1804, 3/9 - Kontrakt rörande malmskjuts till - från Nattavara mm. med Nicklas Backlund.
S No 30 - 1804, 12/9 - Uppgörelse rörande lappmännen Påhl och Jöns Larssöner, land vid Storbacken (avskrift)
(ev. värdering).
Lo No 33 - 1804, 17/9 - Klagan från Jacob Hansson före detta åbo på Rutviks bruks hemman no. 2.
Dq No 79 - 1804, 20/10 - Intyg om misslyckad utbrytning av hemman no. 4 från hemman no. 5 i Westmarken. Förrättningsman Montell m. vittnenas underskrift.
S No 53 - 1804, 22/10 - Förbindelse mellan S. G. Hermelin och Anders Högling - Jacob Renman om uppbyggnade av hus vid frälsenybygget Sarkavare (Edefors).
Ba No 58 - 1805, 20/4 - Köpebrev mellan säljare Sven Olofsson, Sikforsen och Borgfors sågverks intressenter.
Litt M No 13 - 1805, 2/6 - Meddelande från Bellander, Melderstein till Henrik Hendersson i Hoflös rörande såning å åker.
Litt B No 11 - 1805, 7/6 - Utdrag ur protokoll från Norra Westerbottens avrättningsrätt rörande s. k. Bocköns upplåtande för mullbete.
Ba No 61 - 1805, 24/7 - Syneprotokoll från värdering av Borgfors sågverks ägor.
T No 99 - 1805, 8/9 - Förbindelse mellan S. G. Hermelin och Nils Backlund om byggande av källare, Nattavara, (Tjärnträsk).
Mo No 26 - 1805, 30/9 - Nils Hindersson i Hvitån ansökan om tillägg i syneprotokoll. Orginal och avskrift.
S No 32 - 1805, 25/11 - Anmodan om stämning av Anders Högling i Vuollerim.
T No 15 - 1806, 20/2 - Kontract mellan S. G. Hermelin och Eric Jacobsson från Stackas, som åbo å Millajoks frälsenybygge.
S No 34 - 1806, 20/9 - Värdering av hö från Storbacka hemman, Nils Andersson värderingsman.
Dq No 81 - 1806, 21/10 - S.G. Hermelins tillstånd för flyttande av hus, hemman no. 8 i Avan, till Niccodemus Markstedt i Avan.
(Avskrift).
S No 33 - 1807 - Ägoskiftning vid Storbacken. Söderberg och Eric Nilsson. Förteckning och uppritad karta över ägorna.
Ba No 173 - 1807, 4/4 - Testamente, skrivet av Gabriel Hansson i Sikforsen.
1807, 1/9 - (Skrivelse) Överenskommelse ang. förmånsrätt till skatteköp på åbondebruks skattehemman i Hoflös by. Underskriven av Olof Larsson, Henrik Henriksson.
Ba No 15 - 1805, 1808 - Arvodesräkning för hållen syn. Jacob Klingstedt.
1808, mars - Uppteckning av hus (ägor) och djur hos Michel Larsson i Roudna.
T No 11 - 1808, 20/2 - Åbokontract vid frälsenybygget Anutskasku, Lars Jacobsson- S. G. Hermelin + avskrift.
Lo No 1 (Litt F No 6) - 1808, 19/9 - Skrivelse rörande syn i Böle by och Långtjärn.
Ms No 15 - 1808, 27/9 - Contract med lantbonden Hans Larsson å frälsehemmanet Hoflös. Sigill.
1812, 24/1 - Följebrev till konungen, vidlagt en skrivelse med förslag till bolagsordning för Piteå trävaruaktiebolag, namn och själva förslaget saknas. Avskrift.
Dg No 93, nr. 25 - 1817, 11/11 - Wilkor för Bönderna unga Hans Hansson, Pehr Hansson och Olof Jönsson i Hedens by wid Wänträskets utgräfning. (Klingstedt). Sigill.
1817, 12/11 - Fullmakt för Olof Jönsson att upprätta contract rör. Wänträskets utgräfning med Herr Öfverste Klingstedt.
S No 2 - 1817, 17/2 - Åbokontract med Amund Isacsson från Nitjavare å Alakjaurs nya nybygge, S. F. Fahlroth.
S No 4 - 1816, 20/2 - Åboförbindelse med Jöns Jönsson från Vajmat på frälsenybygget Koskos, Jockmock lappmark, S. J. Fahlroth.
Sigill.
1816, 10/12 - Meddelande om verkställd uppsägning av lantbönderna Hindric Hindricsson och Nils Mickelsson i Hoflös.
Ba No 88, nr. 144 - 1817, 26/8 - Resolution från landshövdingeämbetet (Borgfors) rör. sågverks ägaren Steinvals ansökning om kvarstad å 70 tolfter fartygsklofvar till handlanden Gabriel Burman. Sigill. Sammanhäftad m. följande;
1816 - Resolution från Norrb. Landscancellie om verkställande av syn och wärdering av plankor till handlanden Gabrel Burman, Avskrft.
1813 - Resolution och ansökning ang. samma hygge som ovan.
1817 - Synebeskrivning af omtalade hygge. (Slut sammanhäftning).
Dg No 92, nr 35 - 1815, 25/10 - G. Klingstedts ansökning om undersökning av Nybyggens (2), Ahlträsk benämnda beskaffenhet.
T No 27 - 1816, 14/2 - Åbokontract med Erik Eriksson ifrån Purkejaur å 2/3 nybygget Silbo. S. F. Fahlroth.
T No 28 - 1816, 14/2 - Åbokontract med Michell Hansson å 1/3 av nybygget Silbo, S. F. Fahlroth.
T No 24 - 1816, 16/2 - Åbokontract med Knut Larsson Korjock, Påhl Knutsson Korjok samt Hans Michelsson i Jockmocks lappmark. Svarlå bruksägare. S. F. Falroth.
S No 16 - 1815, 24/7 - 5-årskontrakt med nybyggaren Hans Olofsson på Norrviks nybygge. S. J. Fählroth, Svartlå bruk.
S No 39 - 1815, 5/12 - Förbindelse med förre åbon i Edefors, Jacob Renman å Långnäs frälsenybygge vid antagande till bruksarbetare under Svartlå bruk.
T No 87 - 1812, 25/2 - Överförande av åbokontrakt från Hendric Granqvist vid Ripas till drängen Per Olofsson Puka.
(S. G. Hermelin).
T No 102 - 1812, 24/2 - Åbokontrakt med Johan Johansson Bengt i Nattavare. S. G. Hermelin. Sigill.
Ba No 86, No. 140 - 1810, 23/2 - Kontrakt rörande ersättning för skada å höö wid updämning af Bodträsket,
Jacob Andersson i Sikforsen.
Ba 16 - 1810, 23/2 - Avskrift av ovanstående.
Ms No 3 - 1810, 19/10 - S. G. Hermelin till Landshöfdingen i Norrbottens län, ansökan om anläggande av finbladig såg i Hvitån.
Fm No 62 - 1810 - Skrivelse till landsh. rörande delning av Råbäcks hemman no. 1, S. G. Hermelin.
Fm No 63 - 1810, 18/12 - Nämndemannen Nils Erssons från Harads meddelande om verkställd uppsägning av åbon Arent Hansson på frälsenybygget no. 2 i Forsnäs. (S. G. Hermelin).
Fm No 66 - 1812, 6/10 - Överenskommelse mellan magazinsskrifvaren Hans Bergstrand och Hermelin rörande den förres åbodde Råbäcks nybygge. Sigill.
T No 44 - 1812, 21/10 - Åborättighet för smeden Per Jonsson från Arjeplog till Parkejaur frälsenybygge. Svartlå bruk.
Fm No 69 - 1813, 15/2 - Utdrag af Diarie, Landscontoirs Expedition i Norrbottens län, rör. Ubyträskets upplåtande till förädling åt Hans och Nils Hanssöner, Svartbyn. (Avskrift).
Ms No 18 - 1814, 7/11 - Resolution ang. uppförande av kyrkostufvabyggnad å Råneå kyrkowall. Norrb. Landscansellie i Luleå Gammelstad. Sammanhäftad med: Ansökan om tomt och tillstånd för upprättande av kyrkostufva, Nils Nilsson och Henric Henricsson i Hoflös. Sigill.
T No 43 - 1813, 16/9 - Överlåtelse av Parkejaur frälsenybygge i Jockmocks lappmark Per Jonsson till drängen Olof Isacsson från Björkholm med därav följande förbindelse med brukspatron Fahlroth.
S No 35 - 1815, 22/5 - Förbindelse med nybyggaren Jacob Renman å Långnäs nybygge, Svartlå bruksägare. Sigill.
S No 35 - 1815, 6/12 - Åbokontrakt med Jacob Renman, Långnäs å frälsenybygge, Svartlå bruksägare.
T No 1 - 1815, 24/7 - Nybyggeskontrakt och förbindelse med drängen Per Persson Björnberg å Björnbergsträsk frälsenybygge, Svartlå bruks ägare S. F. Fahlroth.
Dq No 98 - 1815, 18/1 - Avskrift av kungörelse från kungen rör. uppgifter för prästerskapet, tull, sågverk o. dyl.
T No 2 - 1812, 6/3 - Åbokontrakt med nybyggaren Per Nilsson Biskop, frälsenybygget Björnberg i Lakaträsk. Svartlå bruk.
Ab No 49 - 1818, 24/1 - Utdrag af Piteå Härads Rättsprotokoll, Mål mellan bonden Israel Rönnberg i Portsnäs och frälsehemmansåborna Christopher Andersson, Olof Andersson Berglund samt Samuel Markström i Alter, rör. åwärkan genom kreatursbete å Alter ängen.
Litt D No 27 - 1818, 23/12 - Stämningsansökan mot Herr Översten och Riddaren Klingstedt ang. kökeafhandling om 2- ramiga finbladiga sågverket uti Sikforsen. O. Nordsten.
Fa No 6 - 1812, 2/7 - Syneinstrument, Luleå - Piteå Alter, Klövertjärn, Bjurträsk och övriga tracter för nya hemmans inrättande, gårdstomter, åker - ängeslägenheter. 3 st.
T No 82 - 1816, 30/9 - Åbon Lars Larsson Pannock, kontract vid begagnandet af hemmanet Saivavara, (Selets bruk, Klingstedt).
1817, 21/3 - G. Klingstedt, rör. byggmästaren Israel Israelssons begäran att få G. Klingstedts åtkomsthandlingar på hemmanet Alterländningen.
 
51797 – 1869Ur Borgmästare Tryséns efterlämnade papper.
Missundsbergs Grufve aktiebolag;
1863 - Bolagsordning. Häfte.
Hemman No. 5 i Sunderbyn;
1851, 20/12 - Lagfart för bonden Eric Johan Sundberg för hemmanet 1/16 mntl No. 5 i Sunderbyn. Sigill.
1859, 5/1 - Köpekontrakt för ovanstående hemman.
1859, 13/4 - Utdrag av uppbuds- och lagfartsprotokollet Luleå tingslag. Uppbud för August Wikström å hemmansdelen 1/16 mntl. No. 5 i Sunderbyn. Wikström överlåter och försäljer.
1863, 14/3 - Bekräftelse på överlåtande av hemman No. 5 i Sunderbyn. Carl W. Richman till Missundsbergs gruvab.
1863, 1/5 - Kontrakt för förre bonden Erik J. Sundberg i Sunderbyn, sign. av C.W. Richman.
1863, 1/5 - Avskrift av Bekräftelse å uppskattningsvärde för älvbyggnad betr. brandförsäkring, som finnes på hemmanet No. 5 i Sunderbyn.
1863, 16/5 - Arrendekontrakt för Emanuel Sundström betr. hemman No. 5 i Sunderbyn.
1863, 29/6 - Fullmakt till bergmäst. Abr. Trysén att avsluta köpet av hemmanet No. 5 i Sunderbyn.
1863, 28/12 - Förlaga till fullmakt betr. bestyrning av hemmanet No. 5.
1865, 25/5 - Arrendekontrakt samt borgenförbindelse för bonden Eric Johan Sundberg, hemmanet No. 5 1/16 mntl. i Sunderbyn.
1866, 4/6 - Arrendekontrakt med hemmansägaren Emanuel Sundström i Sunderbyn för hemmanet No. 5 1/16 mntl i Sunderbyn.
1867, 5/1 - Bekräftelse från Abr. Frydin att ej disponibla medel rör. betalande av återstående köpeskillning för Sunderbyhemmanet No. 5.
1867, 6/4 - Arrendekontrakt med snickaren Emanuel Sundström i Sunderbyn för hemmanet No. 5 1/16 mntl i Sunderbyn.
1867, 6/4 - Arrendekontrakt med Erik Johan Sundberg i Sunderbyn för hemmanet No. 5 1/16 mntl i Sunderbyn.
1867, 26/8 - Köpeavhandling för arrendeskuldsbet. i 12 st. skrindor hö. hemmanet No. 5 i Sunderbyn.
1867, 22/11 - Utdrag ur avhandlingsprotokollet Nederluleå tingslag rör. försäljning av hö, hemmansdelen No. 5 i Sunderbyn.
1868, 9/3 - Arrendekontrakt med förre bonden Eric Johan Lundberg, Svedjeskiftet för hemman No. 5 1/16 mntl i Sunderbyn.
1869, 5/1 - Avskrift av intyg för missväxt till bonden Emanuel Sundström på hemman No. 5 1/16 mntl i Sunderbyn.
1863, 23/2 - Förbindelse mellan A.G. Norlén och MGAB. 2 st. ex.
1863, 24/3 - Förlaga till rekommendationsbrev för Anders Gustaf Malmström, signerad av C.K. Eriksson, Falun.
1863, 4/10 - Förbindelse för ovanstående rör. anställning som förman vid gruvan.
1863, 30/4 - Räkning till MGAB från Gustaf Eriksson för utfört arbete.
1863, 17/8 - Mutsedel nr. 48 för Insp. D.E. Ström för kopparfyndighet vid Missundsbergetsgruvan.
1864, 15/10 - Mutsedel nr. 104 för C.O. Hagberg på kopparmalmsfyndighet vid Missundsbergsgruvan.
1863 - Års- och månadsredovisning för Missundsbergs Gruvaktiebolaget.
1864 - Månadsredovisning för ovan nämda bolag, Jan/feb/mars/juni - avskrift samt 11/6 1864.
1864, 11/1 - Skr. till bergmästare A. Trysén från H.W. Cornelius betr. inbet. av 20% å aktier samt funderingar rör. A.G. Malmströms avlöning.
1864, 4/2 - Avskrift av räkning vid uppmätning vid gruvan från Abr. Trysen.
1864, 11/1 - Förbindelse för Olof Lindberg att utföra sprängning vid gruvan.
1864, 27/6 - Avskrift av Protokoll hållet vid Missundsbergs Gruvab. ordinarie bolagsstämma i Sthlm.
1865, 16/5 - Telegram till bergm. Trysén från D.E. Ström rör. hemmans utarrenderande.
1865, 19/12 - Avskrift av Hviloståndsresolution No. 1 för Missundsbergsgruvan från Bergmästarämbetet.
1867, 21/6 - Avskrift samt avskrift av avskriften av protokoll fört vid ordin. bolagsstämma med aktieägarna i Missundsbergs gruvab. Sigill.
1868, 21/2 - Skr. till Abr. Trysen från D.E. Ström rör. försäljning av Missundsbergergs Gruv AB.
1868, 22/3 - Telegram från D.E. Ström till Trysén rör. Wikströms anbud.
1868, 12/5 - Telegram från D.E. Ström till Trysén rör. Holms anbud.
1868, juli - Redovisning för arb. utgifter vid grävning å Missundet, W.P. Rutquist till Trysén, samt 2 st. kvitteringar för emottagen lön vid utdikningen i Missundet och räkning från W.P. Rutquist till Trysén.
Odat. 2 st. Inventarium vid Missundsbergs koppargruva.
1864 - 1869, Redovisning och kalkyler för Missundsunds gruv ab.
Domboksutdrag Piteå;
1820, 5/5 - Hovrättens dom mellan Sikfors byamän och M.W och G.R. Steinvall, Borgfors finbladiga sågverk.
1820 - Utdrag ur Supligne diarium förd vid Nb. landskontoret i Piteå stad betr. förättande av syn för upprättande av krononybyggen vid Råneå- Luleå - Gällivare socken samt Jokkmokks Pastorat.
1820, 18/1 - Domboksutdrag Piteå tingslag betr. stämningsmål rör. förstörd flottning vid Brattfors Sågverk. Berörda personer; Bönderna Sven och Olof Mattson, Pehr Pehrsson, Johan Jacobsson och Pehr Sundman i Wistträsk, Soldaten Olaf Cartau.
1822, 11/11 - Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegiums utslag på de besvär förvaltaren för Selets bruk A.R. Rosensvärd rör. Nb.läns prövningskommités värdering av bruket. Sigill.
1822, 26/9 - Avskrift av skr. till Konung. befh. i Piteå rör. frihetsår för skattehemman från föreståndaren av Selets och Svartlås bruk A.R. Rosensvärd.
1822, 26/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. Bönderna Olof Larsson och gamle Eric Andersson i Sikforsen mot intressanterna i Borgfors sågverk; Lars von Knorring, C.U. Schildt, Mats Törnsten, Efrain Wikström samt Gabriel Svensson i Långnäs.
1823, 24/1 - Utdrag ur domboken rör. stadgande av vite för borttagande av timmer tillhörigt Borgfors sågverk, Disp. C.U. Schildt.
1823, 24/1 - Utdrag ur domboken rör. skuldfodringsmål, mellan förre frälsehemmanåboen Erik Johansson Lindgren i Storfinnträsk och C.U. Schildt. 2 ex.
1823, 8/10 - Utdrag ur domboken rör. nybyggaren Erik Johansson Lindgrens uraktlåtande att framföra hugget sågtimmer till älven för Borgfors sågverk.
1823, 24/1 - Utdrag ur domboken rör. skuld av sågdrängen Lars Anton Sundberg i Pitholm till Disp. vid Borgfors sågverk Schildt.
1823, 24/1 - Utdrag ur domboken rör. skuld av soldaterna Carl Adolf Stridsb(uss) och Daniel Dunderborg i Böle , Lars Nögder i Arnemark och Lars Modig i Hortlax till C.U. Schildt.
1823, 24/3 - Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegiums utslag rör. sak mellan Borgfors sågägares intressenter och bönderna Eric Ericsson, Johan Jonsson och Jon Johansson i Älvsbyn samt krononybyggarna Elias Andersson och Nils Ersson i Hällan, betr. olovligt tagande av virke utmed stränderna.
1823, 26/8 - Utdrag ur protokoll hållet vid Nb.läns allmänna prövningskommitté rör. lagfart. Disp. Schildt och von Knorring, Borgfors.
1824, 22/1 - Utdrag ur domboken rör. obetald ränta. Soldaten Carl Slunga i Kopparnäs till C.U. Schildt.
1825, 19/1 - Utdrag ur domboken betr. stämningsmål mellan C.U. Schildt, Borgfors sågverk och Johan Rokström.
1825, 3/8 - Utdrag ur protokoll hållet i Nb.läns landskansli rör. Övre Tväråsels krononybygge. Nils Carlsson Flink och intressanterna i Borgfors sågverk.
1825, 5/8 - Stämning mot G.F. Klingstedt till högsta ting rör. utdikning. Hemmanet No. 1 i Råbäcksbyn.
1825, 13/8 - Konung. befh. utslag på C.U. Schildst och övriga intressanter i Borgfors sågverk ansökan om tillstånd att förädla träd till tjära.
1825, 26/8 - Protokollsutdrag från Nb.läns prövningskommitté sammanträde rör. värdering av Borgfors sågverks ägor.
1825, 15/9 - Utdrag av domboken rör. skuld mellan C.U. Schildt och handlanden Samuel Johansson Degerman.
1825, 21/9 - Kronofogden, byggmästare och nämdemäns värdering av Rosfors sågverk för brandförsäkring.
1825, 11/11 - Utdrag ur domboken betr. stämningsmål rör. äganderätten samt ersättningsskyldighet av åverkan å nybygget Tväråselet. Kronolänsmannen Eric Nordström kärande, krononybyggaren Nils Carlsson Flink och C.U. Schildt svarande.
1825, 22/11 - Utdrag ur domboken i målet mellan C.U. Schildt kärande och förre bonden Nils Mattson i Böle svarande rör. olaglig bärgning av sågtimmer.
1826, 1/2 - Utdrag ur domboken i målet mellan C.U. Schildt kärande och krononybyggaren Nils Carlsson Flink svarande, rör. åverkan på nybygge.
1826, 6/2 - Utdrag ur domboken i målet mellan Kronolänsmannen Jon Sandman kärande och bröderna Johan Persson och Samuel Samuelsson i Hortlax svarande, betr. åverkan å Borgfors skog.
1825, 18/1 och 1826, 3/10 - Utdrag ur inteckningsprotokoll rör. 1/6 av Borgfors sågverk. Schildt och grosshandlaren J. Burgman.
1826, 13/10 - Konung. befh. i Nb.läns utslag med sammanhäftat utdrag ur domboken från den 1/2 1826 betr. utmätning hos Eric Johansson Lindgren i Wistträsk. C.U. Schildt.
1826, 9/8 - Köpekontrakt mellan inspektor vid Altersbruk G Håkansson och inhysemannen Jon Jönsson från Böle.
1826, 6/3 - Konung. befh. i Nb.läns utslag på Borgfors sågverks intressenters ansökan från den 13/9 1825, betr. uppgrundad mark vid Bodträsket. Motpart Sikfors byamän. Sigill.
1827, 6/6 - Avskrift av avskrift. A. Söderlings och C. Hermelins skr. till Konungen rör. Fjellfors nybygge.
Selets bruk;
1820, 29/9 - Avskrift av specifierad räkning rör. skjuts, utlösning av protokoll och förlorad arbetsförtjänst, signerad av Johan Andersson från Ale by.
1821, 16/3 - Soldatförbindelse för rotåker på roten nr. 12, signerad av Olof Ahlqvist.
Gällivare lappmarks tingslag;
1821, 22/2 - Utdrag ur domboken rör. tvist mellan Selets och Svartlå bruk samt Nattavara by om Aitiks fiskevatten. Berörda personer; Mathias Michelsson, Hans Larsson, Lars Jonsson, Olof Mattson från Nattavara samt åboerna Radnilombolo nybygge Henric Jacobsson från Dockas kärande, Israel Michelsson, Eric Mattson, Olof Jacobsson och Nils Backlund svarande.
1822, 28/2 - Utdrag ur domboken rör. skuld till förv. av Selets och Svartlå bruks egendomar. A.R. Rosensvärd och Johan Michelsson.
1822, 28/2 - Utdrag ur domboken Gällivare lappmarkmarks tingslag betr. obetald ränta av frälsenybygge, bebott av Erik Stålnacke, till A.R. Rosenswärd.
Luleå tingslag;
1820, 26/4 - Utdrag av domboken rör. stämning av Selets bruks förre ägare Gustaf Fredric Klingfeldt betr. ersättnings åläggande rör. iståndsättande av soldattorpet i roten nr. 12. Käranden; Bönderna Johan Nilsson, Elias Abrahamsson, Olaf Ericsson, Johan Andersson och Johan Danielsson i Alvik.
1822, 21/6 - Avskrift av Kungl. Maj:ts och Rikets Svea hovrätts dom betr. stämningsmål. Erik Nordström, Nils Eriksson i Harads i egenskap av avlidne Lantmätaren Carl Reinhold Montells gäldbundna bo kärande, Förmyndare för drängen Eric Hansson i Harads bonden Anders Jönsson svarande ang. Harads hemman No. 3 16/1 mntl.
1822, 27/4 - Utdrag ur domboken rör. uppsägning av åbönder; Jöns Hansson och Eric Ericksson på hemman tillh. bruk i Ljusån.
1823, 24/11 - Utdrag ur domboken betr. stämningsmål. Borgmästare J. Qvensell mot Svartlå bruks förre ägare Pehr Juhlin.
1825, 25/11 - Utdrag ur domboken betr. det uppskjutna målet mellan gamle Hans Larsson och Jöns Larsson i Bredåker kärande samt Patron Pehr Juhlin svarande.
1827, 16/6 - Transumt av protokoll hållet vid laga tinget. Stämning mot avlidne bokhållaren H.J. Hults borgenärer.
Råneå tingslag;
1820, 19/9- Utdrag ur domboken betr. stämningsmål rör. färdsel på privata vägar och mark tillhörande brukspatr. Anders Lythreus vid Meldersteins bruk.
1820, 24/3 - Utdrag ur domboken betr. stämningsmål. Disp. vid Hvitåfors sågverk Olaf Fred. Moosberg instämmer bönderna Jöns Brännvall, David Pehrsson, Lars Drugge, Fred. Björkbom, Henric Olofsson, gamle Jöns Jönsson, Jacob Ersson, Jöns Nilsson, Johan Ersson, unge Johan Johansson, gamla Nils Jönsson, Pehr Larsson, unge Pehr Johansson, Johan Pehrsson, Pehr Nilsson, Jöns Wikström och Grels Wikström för åverkan på sågdammen.
1821, 28/4 - Utdrag ur domboken, bergstinget, rör. fodran från Aron Ferner till brukspatr. A, Lythreus, Meldersteins bruk. Häri även förteckning över försålt järn vid Meldersteins bruk åren 1815 - 1816.
1822, 23/9 - Utdrag ur domboken rör. änkan Catharina Jönsdotters (änka efter bonden Johan Löfgren) tillstånd av S.G. Hermelin att bebo ett hemman på brukets mark.
1824, 23/6 - Utdrag ur domboken, bergstinget, rör. räkenskaper vid Meldersteins bruk. A. Lythreus. Häri även förteckning över utgifter och behållning för bruket åren 1803 - 1823.
1825, 5/9 - Arrendekontrakt mellan G.F. Klingstedt och A. Lythreus för Meldersteins lantegendom.
1826, 15/3 - utdrag ur domboken betr. stämningsmål mellan Disp. vid Hvitåfors sågverk C.F. Moosberg och lantbonden Johan Drugge i Hoflös.
1826, 11/9 - Utdragen av domboken betr. stämningsmål mot Insp. vid meldersteins järnverk E.R. Hedman för undanlåtande av underhållning av landsvägen tillhörig hemmanet Fredrikafors, Mjöträsk och Holstvattnet samt skattehemmanet Orrby No. 8. Kronolänsmannen Sam. Rosenius å kronas vägnar.
1826, 12/9 - Utdrag ur domboken rör. det uppskjutna målet mellan Disp. Moosberg, Hvitåfors sågbruk och lantbonden Johan Drugge med son Gabriel Drugge rör. anläggande av krononybygge kallad Långsund på brukets ägor. Orginal och avskrift.
1826, 16/9 - Kallelse till häradsting rör. änkan Maria Christjansdotter i Högsön, borgenärer och fodringsägare vid Meldersteins bruk.
1827, 27/8 - Liquide med Vitåbyamänn betr. rothuggning vid Hvitåfors.
1827, 7/9 - Utdrag ur domboken betr. stämningsmå rör. klanderl. Bonden Pehr Andersson i Hvitå kärande, Disp. C.F. Klingstedt svarande.
1831, 13/9 - Utdrag ur domboken rör. fodran. Insp. O. R. Hedman Meldersteins bruk kärande samt gammalåboen Lars Larsson Nordström i Furudhal svarande.
Övrigt;
F No 59 - 1797, 17/8 - Avskrift av Baron Hermelins överklagande av krononybyggena No. 1 i Storbacken, Långnäsbäcken, Norrvik, Messanisbäcken och Anajock.
1798, 29/8 - Avskrift av Skatteläggning över Näverbergs nybygge.
F No 16 - 1799, 2/9 - Byggnadskontrakt av stuga vid Hillajock mellan Baron mm. Gustaf H. Wegner och Cnut Larsson Tebla och Pål Larsson Lampvik.
Lo No 88 - 1799,22/10 - Avskrift av Skr. till Konung. befh från Böle och en del av Råneås byamän rör. besvär över befh. utslag och avslag ang. upprensningen av Råneå forsarna.
Lo No 88 - 1802, 25/2 - Avskrift av memorial ang. ovanstående.
1821, 1/9 - Överenskommelse med åbon Jonas Olofsson rör. torpet Bastaviken, signerad av A.R. Rosensvärd, Selets bruk.
Dg No 115 - 1825, 11/7 - Resolution samt bifogad ansökning från G. F. Klingstedt rör. väglagning mellan Antnäs och Avan. Sigill.
Ba No 134 - 1825, 7/12 - Resolution till konung. befh i Nb.län ang. C.U. Schildts ansökning att få göra uppgrundning i Bodträsket.
Bo No 131 - 1825, 25/11 - Avskrift av memorial och beslut ang. återbetalning av för hög uttagen besiktningsavgift för Bergfors finbladiga sågverk efter anförande av C.U. Schildts.
 
61787 – 1849Selets bruk, gamla åbokontrakt;
1808, 12/9 - Åbokontrakt för hemmanet Ericsberg, Johan Skog - S.G. Hermelin.
1810, 20/9 - Åbokontrakt för Ericsberg frälsehemman. Carl Pehrsson antages av J.A. Sandels samt G.F. Klingstedt, Selets bruk.
1815, 9/10 - Avskrift av Åbokontrakt för Dammtorpet, Lars Espling - G.F. Klingstedt.
1815, 28/3 - Åbokontrakt för Wästanträsk hemman No. 1 och 2. Bonden Hans Isaksson i Måttsund antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1815, 25/3 - Åbokontrakt för halva Lombäcks hemman No. 1. Johan Larsson antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk, med tillägg år 1821. Åbokontrakt för torpet Bastaviken. Jonas Olsson antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk. tillägg år 1821, samt överförande av kontraktet på Anders Juhlin 1826. 2 ex.
1815, 1/4 - Åbokontrakt för torpet Bastaviken. Jonas Olsson antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1816, 20/7 - Nybyggekontrakt med Johan Skog, f.d. Johannisberg för Myråsen. Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1817, 19/8 - Åbokontrakt för torpet Korekaln No. 1. Arbetskarlen Andreas Carolin antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1817, 25/9 - Kontrakt med Maria, änka efter Anders Carlsson, på Västra Råbäck. Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk.
1818, 24/11 - Åbokontrakt för hemmanet Johannisberg. Fredric Berg antagas av Gustaf Fredric Klingstedt, Selets bruk, med tillägg år 1821.
1825, 17/10 - Försäkran till Hans Fredric Berg om fortsatt besittning av Johannisbergs hemman under Selets bruk.
1821, 7/7 - Kontrakt med Erik Eriksson i Hohlstvattnet för Klostersjömyran, Lappmyran och Långmyran under Ahlträsk frälsehemman No. 6 samt Klostertjärn, Selets bruk.
1821, 6/11 - Arrendekontrakt för Selets Tullmjölkvarn med Nils Peter Bentzlin från Mikeli. Med tillägg 1822 och 1823.
1822, 30/9 - Köpebrev för Storsvedjan. Johan Aron Lundgren i Ahlträsk säljer till Olof Markström.
1825, 18/10 - Kvitto å emottagen betalning för Storudssvedjan.
1825, 27/9 - Kontrakt för Storsvedjan, Olof Markström i Ahlträsk med tillägg den 19/10 samt 3/10 1826.
1822, 27/5 - Nybyggeskontrakt på brukets ägor med stalldrängen Hindrick Sundqvist.
1825, 22/11 - Arbetskontrakt för Nils Petter Turfjell från Alvik vid Selets bruk.
1827, 5/11 - Förbindelse för Anders Juhlin att uppföra fähus på Selets bruks hemman Lombäcken.
1828, 7/1 - Borgensförbindelse. Johan Berg till Selets bruksägare.
1829, 17/11 - Förbindelse, skriven av Johan Persson Dahl i Ersnäs, att i laga stånd hålla landsvägen vid och omkring Ersnäs by, tillhörig Selets bruk.
1829, 4/7 - 3 st. förteckningar över brädsorter, skickade med Anders Ersson m.fl. ifrån Bodens by - Hedensforss sågverk till Gäddviks lastagieplats samt 1 st. d.o. skickade med Rhutström från Ljusåker.
1829, 9/6 - Debet räkning till åtskilliga personer vid Selets bruk; Målarsmeden Lars Ahlqvist, Befalningsman Henric Sundqvist, Arbetaren Nils Petter Sundqvist, Arbetskarlen Nils Petter Thurfjell, Knivsmeden Bergström, Carl Olof Westman, Pehr Pehrsson, Anders Carolin samt Gustaf och Lars Olof Löfgren, överlämnad till unge Pehr Hendricsson i Gäddvik.
1830, 27/9 - Förbindelse att leverera hästhö för redan emottagen betalning. Nils Bergström i Bjurträsk till Selets bruk.
1830, 27/9 - Förteckning över brädförsändelse till Avans lastagieplats med bonden Anders Ersson från Boden.
1830, juli - Räkning för dagsverken utförda å Selets bruk och Svartlå hemman, 2 st.
1830, 27/10 - Förpliktelse att kohla för Selets bruk. Anders Lång och Eric Nordström i Heden.
1830, 9/7 - Räkning för rep. av väg, bro och vattenlopp utförda av Sävast byamän.
1830, 20/4 - Kvitto å erlagd betalning till rådmannen Abrh. Ruth från Johan Björkman.
1831, 22/3 - Tillåtelse för Anders Andersson Rehmann att bebygga och bebo Thomasgårns hygge samt löfte om kontrakt. G. Ström.
1831, 22/7 - Förteckning över brädförs. med Selets bruks nybyggare till Avans lastagieplats.
1831, 15/4 - Sortament för smidet vid Selets och Alters bruken.
1831, 2/2 - Debet Selets bruks höga ägare, påförda 1830 års klockares hus för nedannämda hemman mm.
Selets bruk;
1830 - Förteckning över smeder och bruksarbetare som antecknat sig för att givadiscrition till Pastor (Wiekner) vid husför vid Selets bruk.
1844, mars - Förteckning å inventarier, fodringar, skulder och dylikt vid Selets bruk.
H No 24 - 1798, 20/8 - Avskrift av A. G. Hermelins förbindelse att från Edefors nybygges skogsmark avränta nödigt byggnadsvirke till kronolaxfisket i Luleälven el. s.k. Holmforsen.
Dg No 128 - 1829, 16/9 - Brev från Ström, Selet till landsfiskalen ang. landshövdingeämbetets utslag vid inköpt trakt från Alviks by.
H No 24 - 1849, 13/9 - Skr. till Disponenten av Selets bruk med därunder hörande egendomar Herr Baron Düben rör. åverkan å laxfiskebyggnader vid Edefors. Borgmästare E.A. Curtelius.
D No 17 - 1835, 31/8 - Avskrift av Kungl. Maj:ts resolution rör. skattefrihet för Selets masugn.
Dg No 154 - 1840, 27/6 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag betr. saluskrift och kontrakt rör. Nils Larssons i Avan hus vid färjstället.
Dg No 157 - 1841, 28/6 Borgmästare E.A. Curtelius skr. rör. förstörd skeppslast. Skepparen Isac Ruth, skonerten Tre bröder och Insp. Nils D. Holm vid Selets bruk. Sigill.
Dg No 162 - 1843, 27/3 - Konungens befh. i Nb.läns utslag på häradsskrivaren Eric J. Sundbaums ansökning om betalningskrav på åbon Eric Nordström från Bjursträsk.
Dg No 120 - 1836, 5/10 - Överenskommelse emellan Selets bruks ägare och Unbyns byamän rör. väghållning på Unbyns område.
Dg No 153 - 1840, 5/5 - Utdrag av domboken Nederlule tingslag betr. mål mellan G.L. von Schmidt och smeden Johan E. Stenström m. fl. i Selets bruk.
Dg No 155 - 1840, 12/5 - Resolution med ihopsatta handlingar, Piteå Landskansli, Baudin, betr. skuldfodran. Bonden unga Olof Rosengren i Ahle samt Nils Bucht. Sigill.
Dg No 156 - 1841, 30/4 - Utdrag av domboken Luleå tingslag rör. stämningsmål. Bonden Abram Ersson Sundström i Långnäs mot G.L. von Schmidt.
1841, 13/9 - Kvitto å emottagen betalning av skuld från bonden Abram Ersson Sundström i Långnäs. Selets bruk N.D. Holm.
Dg No 161, 1842, 26/8 - Utdrag ur protokoll Piteå landskansli rör. besvär över smederna Lars Ahlqvist och Johan Stenströms befrielse från mantalspenningar och bevillning, från Insp. N.D. Holm, Selets bruk.
Kontrakt med Avans och Wästanträsk byamän samt åtskilliga mindre viktiga handlingar. Selet;
Odat - Register över Alviks hemmanshandlingar No. 7 mm.
1798, 14/10 - Protokoll vid hölottning efter bärgning av Måns Månssons hemman i Alvik, samt samanfogad med sigill, uppteckning på höbärgning på brukshemman tillhörig Nils Månsson.
1799, 3/10 - Lottning på det av lantbonden Jan Jönsson inbärgade höfoder på hemmanet nr. 7 i Alvik.
1803, 18/10 - förteckning över 1803 års hö vid Alviks hemman till bruket enl. lottning.
1821, 8/2 - Arbetskontrakt med Nils Bloman i Sävast rör. fällning, huggning och framskaffning av mastspiror till Selets magasin i Avan.
1821, 8/2 - D.o. för Olof Wikström i Råbäcken och Jöns Bergdal i Sävast.
1821, juni - Pantsättning av egendomar för skuld till Selets bruk. Lars Larsson i Ahlträsk No. 6.
1823, 29/3 - Bekräftelse från G. Burman betr. rätten att uppköpa tjära.
1825, 17/10 - Preliminärt kontrakt för Hans Fredric Berg, Johannisbergs hemman under Selets bruk.
1825, 7/12 - Överenskommelse mellan Mats Persson, gästgivare i Svartlå och G. F. Klingstedt.
1826, 29/1 - Överenskommelse rör. tegelleverans mellan Insp. Bergman vid Selets bruk och Jan Andersson och Olof Jacobsson från Ahle.
Meldersteins bruk;
1787 - Förteckning på de inventarier som bör åtfölja försäljningen av Råneå kvarn till herr Brukspatron Bedoire.
Litt A No 113 - 1791, 4/1 - Avskrift av bouppteckning efter Olof Nilsson Åberg.
1799, 12/4 - Förteckning på de ifrån bokhållaren Johan Brattström vid dess dödstima tagna räkenskaper tillhör. Meldersteins bruk.
1803, 1/3 - Restlängd på förmögenhet, Baron Hermelins bruk, säteri, frälse- och skattehemman i Råneå sn.
1836 - Förteckning å smeder, svenner och kohldrängar samt arbetare, jämte deras förmåner vid Meldersteins bruk.
1840 - Förteckning över odlingsskyldigheter å nybyggen samt bortarrenderad ängsmark.
1844, 15/11 - Tidningsartikel från N-K, "Meldersteins bruk och vårt jordbruk, hur bruksåboerna fingo äganderätt till innehavda hemman".
Lo No 19f - 1791, 30/3 - Kungl. Maj:ts befh. i Wb.län utslag rör. jämkning på kohlpriset, 1781 års reglering.
Lo No 25 - 1795, 17/5 - Kungl. Maj:ts resolution uppå brukspatron J. Bedoires underdådiga ansökning att få nyttja en arbetskommendering utav Västerbottens regemente för uppbyggande av masugn.
No 70 - 1796, 11/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts. utslag uppå allmogens mellan Luleå och Kalix älvar ansökning rör. ofredan av trakter kring Meldersteins bruk.
Gd No 14 - 1829, 6/11 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag rör. åverkan å Ljuså sågverks skog av bönderna Pehr Larsson i Svartbjörnsbyn samt Johan Wikström i Buddbyn. Förvaltaren G. Ström klagande. 2 ex.
1837, 26/8 - Arrendekontrakt för rättaren på Ljuså lantegendom Nils Henric Pehrsson.
Dg No 152 - 1840, 19/3 - Utdrag av domboken, 2 ex, lagtima bergstinget, Meldersteins bruk distrikt i Rånbyn rör. smederna N.P. Ahlqvist samt Carl Olof Westman. D.O. 1841, 3/4.
1840, 30/4 - Syneförättning hållen vid Lamtorp, tillhörigt Meldersteins bruk, 2 ex, 1 med sigill.
1842, 17/5 - Bekräftelse å emottagen ko för vård som Svenonius och bonden Henric Ström i Skatamark inköpt. Signerad Johan Engström.
Lo No 52 - 1844, 15/11 - Värderingsinstrument för Degerbäckssvedjan efter anmodan från häradsskrivare Sundbaum, ombud för Melderstein bruksägare.
Lo No 58b - 1844, 1/7 - Syne- och besiktningsprotokoll för hemman nr. 12 i Skatamark tillhörig konungen.
Lo No 58d - 1845, 17/11 - Syneprotokoll för Krononybygge i Rörån tillhörig Pehr Johansson, Råneå sn.
Lo No 58c - 1844, 10/7 - Syne- och besiktningsprotokoll för hemman nr. 10 i Degersel, Lars Hindric Larsson.
Lo No 58e - 1846, 24/3 - Syneprotokoll för hemman nr. 10 i Degersel Överstbyn, Lars H. Larsson.
Odaterad förlaga till kontrakt med Förgångsmannen Lars Larsson Björn för hemman nr. 8 1/4 mntl i Orrbyn.
Lo No 71 - 1849, 31/7 - Stämning. Hammarsmeden Johan Rehnbäck i Vitåfors mot Bruksförest. J. Krook rör. ersättning.
H No 8 - 1849, 5/11 - Utdrag ur protokoll vid magistraten i Luleå. Synebesiktning ingiven av tullförv. Uno Strandberg rör. Gellivare Bruks Bolag. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
H No 9 - 1849, nov - Skr. rör. Baron von Dübens ansökan att skepparen Brännström måste skyldigkännas att ersätta förstörd last. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
H No 9 - 1849, 5/11 - Utdrag ur protokoll rådstuvarätten Luleå rör. Skepparen Ch. Brännströms skonert. Baron von Düben. Sigill. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
Lo No 106 - 1849,15/8 - Kungl. Maj:ts befh. i Nb.län utslag på bruksförvaltaren Johan Fredric Krokks ingivna ansökan rör. skogs- och nybyggestrakter. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
1845, 17/10 - Utdrag ur domboken Laga tinget Piteå tingslag betr. överenskommelse mellan Olof Steinwall och Anders Christophersen, båda i Arnemark. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
1846, 2/2 - Avskrift av Kungl. Maj:ts befh. i Nb.läns utslag på nämdemannen Lars Henric Lindströms i Degerselet av Råneå sn. samt tull - jaktuppsyningsmannen J.P. Lindström i Börjeslandet av Nederluleå sn. inlämnade ansökan att inrätta 2 st. nyhemman, Kesaslandet och Klingersehlet. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
1846, 2/2 - Avskrift av Utlåtande rör. ovanstående. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
Lo No 72 - 1849, 24/7 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. målet mellan förv. av meldersteins bruk J.F. Krook och T. Svenonius. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
Lo No 72 - 1849, 7/11 - Utdrag ur domboken lagtima bergstinget med Meldersteins bruks distriktet rör. stämningen mot f.d. bruksinsp. vid nämda bruk Th. L. Svenonius. OBS! hanteras varsamt, väldigt skört.
Lo No 61 - 1849, 6/11 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. mål mellan handlanden Petter Löfgren i Rånbyn och Insp. Johan Fr. Krook, Meldersteins bruk.
Lo No 1 - 1840, 20/3 - Utdrag ur protokoll vid lagtima bergstinget med Meldersteins bruksdistrikt betr.stämningsmål rör. klander av redovisning mellan landsh. G.L. af Schmidt och f.d. Insp. vid Afva- Hvitåfors bruk J.D. Wahlberg samt bilagda skrivelser. Sigill.
H No 42 - 1849, 19/6 - Transumt av häradsrätten i Råneå protokoll. Sammanträde rör. räkning.
H No 39 - 1849, 25/6 - Landshövdingeämbetets utslag uppå det bifogade brev daterad 8/5 1849 betr. besvär från förv. J. Fr. Krook rör. fattigvårdsstyrelsen i Råneå.
Lb No 2 - 1849, 14/11 - Kungl. Maj:ts befh. i Nb.län utslag uppå handlanden C.A. Winroth å egna och övriga Meldersteins bruksägare vägnar ansökning att få anlägga en finbladig såg 1/4 mil ovanför bruket.
 
71759 – 1910Handlingar från pärm med påskriften: Brukshandlingar 1800-tal;
Norrb. museum ark. no. 43a/b - 1900 - Norrbottens Kuriren, nr. 148 B med kungörelser/auktion rör. gruvor.
Norrb. museum ark. no. 19 - 1910 - Kungl. Maj:ts Nåd. Preposition Nr. 119 betr. krafstation vid Porjus.
1800, 20/8 - Räkning över hemmanet no. 7 uti Alviks by för år 1799.
(1802) - Uppteckning från hemman no. 7 och 11 i Alvik.
1802, 24/9 - Överlåtelse av hemman no. 7 i Alvik till Nils Månsson.
(1800/1802) - Uträkning över vad som tillkommer Baron Hermelin av Måns Månssons hemmanet, ½ Bälingshemmanet.
1801, 22/6 - Avskrift av ansökning betr. Hvitbergsträsks och Hapaträsks nybyggen. Anders H.
Handlingar rör. skog, sågverk och bruk;
1817 - Karta över ställe vid Pettersborg säteri i Piteå sn. utsett för finbladigt sågverk av översten och riddaren Klingstedt.
1842/44 - Avskrift av brev till H.M. Konungen rör. hemman och lägenheter å kronoallmänningarna, vilka är upplåtna åt sågverksägarna. Signerad av S.A.K & E.K.M.
1849, 19/3 - Kvitto på mottaget skuldbelopp från sågverksägaren C.M. Björkk. Signerad N. Lindquist. Björkfors sågverk.
1840 - 1841, - 3 st. ihopbundna handlingar; Resolution från landshövdingämbetet betr. avslaget på C.F. Bergners immissionsansökan med den bilagda ansökan från 15/12, samt avskritf av Köpebrev för Hedens krononybygges andelar No. 2 och 3 i Råneå sn. Sigill.
1839, 23/7 - Syneprotokoll för Hedens krononybygge no. 2 och 3.
1840, 27/2 - Resolution från landshövdingämbetet betr. tillstånd till beläggning av lös egendom hos fäljägaren Olof Johan Ahlquist från Alvik och Anders Dahlberg, ihopbundet med; 1840, 26/2 - Ingiven ansökan från Insp. Holm om beläggning av lösa egendomar hos förutnämda samt 1839, 26/10 - Avskrift av Kontrakt med Olof J. Ahlquist betr. kolning åt Selets bruk, borgesman Bonden A. Dahlberg. Sigill.
1840, 1/4 - Köpebrev för kokreatur. Jonas Hedlund försäljer till Insp. Holm. Selets bruk.
1843, 14/7 - Avskrift av arrendekontrakt för Hoflös hemman no. 1, 3/32 mntl. med Eric Björkbom i Vitån. Selets bruk.
1843, 14/7 - Avskrift av arrendekontrakt för Hoflös hemman no. 2, 3/32 mntl. med Johan Ståltz i Hoflös. Selets bruk.
Alter brukshandlingar;
1829, 18/11 - Avskrift av utdrag ur räkenskapsbok betr. Alters bruks förlag år 1828.
1829, 16/12 - Orginal och avskrift; Protokoll hållet vid revision av 1828 års räkenskaper vid Alters bruk och sågverk, sign. av Baudin och Moosberg.
1845, 27/3 - Uppgift i Alters hemmans åboars skulder till Alters bruks kontor.
Borgfors sågverk;
1794, 13/1 - Kontrakt betr. leverans av timmer mellan Borgfors sågverks intressenter och Sikfors byamän, underskrifter med bomärken.
1829, 30/4 - Balans extract vid Borgfors Sågverk för år 1829.
1840 - 1841, Avskrifter , 2 st. rör. tillstånd för uppförande ett sågverk vid ett strömdrag kallat Klosan i Arnemark. Arnemark byamän och Carl Mattias Björck. Sigill.
1849, 23/3 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. skogsåverkanmål. Sikfors byamän mot Insp. A.R. Lundblad.
1849, 23/3 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. skogsåverkanmål. Johan Larsson i Sikfors mot Insp. A.R. Lundblad.
1849, 1/8 - Orginal och avskrift, Generell beskrivning över sågtimmerstillgångarna på följande skogar; Borgfors sågskogar, Svartlå, Krononybygget Kroktjärns skogar, Selets bruk, Västra och Östra Råbäcks skogar, Ljuså och Hedensfors samt Alters bruk.
1837, 5/9, 1853, 21/7 - Avskrift av Resolution rör. tillstånd att försåga timmer behörigt att sågas vid Brattfors sågverk vid Borgfors.
Brattfors sågverk;
Nbm. nr: 3.880: 1821, 12/12 - Besiktnings- och inventarieprotokoll samt bifogad avskrift av avskrift betr. fullmakt för Överstelöjtn. och riddaren C.U. Schildt att utföra ovanstående.
1823, 16/7 - Avskrift av Kungl. befh. resolutions överlämnande rör. frågan om Sikfors sågs anläggnings sammanförande med Borgfors såg.
1815, 4/1 - Avskrift av Förslag på materialer och dagsverken till en finbladig såg med tvenne ramar uti Sikforsen, Piteå sn.
1821, 16/2 - Avskrift av skr. till Kungl. befh. i Nb.län från ägarna till Borgfors och Sikfors sågverk rör. skatteläggning.
1822, 11/6 - Skr. till Kungl. befh. i Nb.län C.U. Schildt, betr. priviligier för sågverksägarna, Borgfors/Sikfors.
1823, 9/10 - Skr. till Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegie i Nb.län från C.U. Schildt betr. besvär över deras beslut den på Klingfeldts ansökning att få anlägga ett finbladigt sågverk vid Sikforsen 1817.
1825, 22/12 - Påminnelse vid Sikfors byamäns förklaring över min - C.U. Schildts - ansökan att mot skatt till Kongl. Maj:ts och Kronan få begagna uppgrundningen i Bodträsket, Borgfors sågverk - Kladd.
1823, 19/11 - Avskrift av Kontrakt med Jon Olofsson Berggren som uppsyningsman vid Brattfors sågverk samt Noter. 2 st. handlingar.
1826, 27/11 - Räkning för sågställaren Jon O. Berggren vid Brattfors, Selets bruk.
1822, 6/4 - Brev till Kungl. sekreteraren A.R. Rosensvärd vid Selets bruk från Olof Cartan med anhållan om utbetalning för bräder vid Brattfors sågen.
1821, 6/12 - Brev till Kungl. sekreteraren A.R. Rosensvärd vid Selets bruk från G. Burman med anhållan om utbetalning.
1821, 12/12 - Avskrift av förteckning över kvarliggande timmer vid Brattfors, signerad av Israel Rönberg och Olof Cartan. 2 st. handlingar.
1822, 26/1 - Räkning till Piteå stad för verkställande av inventering o. d. från I. Rönberg.
1831 - Förteckning över kolleverering åt Selets bruk.
Hedensfors sågverk;
1823 - 3 st. förteckningar över dokument i Hedensfors finbladiga sågverk, avlämmnade till justitiekanslern och riddaren Bergenschöld.
1823, 14/9 - Avskrift av specifierad räkning för byggnadstimmer levererat vid dammreparationer vid Hedensfors sågverk.
1823, 6/10 - Avskrift av specifierad räkning för dammreparationer vid Hedensfors sågverk.
1823, 10/10 - Skr. till Bergenschöld ang. betalning för Kuså och Rasmyra från Jan Vyntzell samt bilagd förteckning på inventarier vid Hedensfors finbl. sågverk. Sigill.
1824, 23/2 - Bekräftelse på emmotagandet av handlingar - inventarieförteckning och köpekontrakt för Hedensfors sågverk.
1824, 31/5 - Protokoll hållet vid tillträde av Hedensfors finbl. sågverk.
1824 - Avskrifter av köpekontrakt. Hedensfors sågverk säljs till J.H. von Holst. 2 st. å svenska, 1 st. å franska.
1840, 29/8 - Förteckning över till Insp. Mannberg översända handlingar rör. Hedensfors sågverk och Hedenshemman no. 10. Signerad av Holst.
1827 - Avskrifter av Salukontrakt för Kuså och Rasmyra hemman. 1 st. å svenska, 1 st. å franska.
Helleströms sågverk;
1842, 20/9 - Utdrag ur protokoll hållet vid Nb. prövnings kommittés sammanträde i Piteå ang. bevittning för en sågställare.
1849, 11/2 - Förteckning rör. försäkring av Helleströms sågverk samt Helleströms kronohemman 3, mntl; 1. Signerad M. Falck.
Hvitåfors sågverk;
1849, 25/8 - Protokoll hållet vid syn och besiktning å Storliden och Hoflös frälsehemman samt Hoflös skattehemmansskogar i Råneå sn.
1828, 23/6 - Räkning med Hvitåfors bruk okt. 1826 samt aug. - nov. 1827, signerad Eric Hedberg.
1829, 26/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag ang. ansökan från G.E. Pettersson om utvidgning av lagstadgat ansvar för åverkan å spardamm vid Hvitåfors bruk.
1836, 28/8 - Avskrift av överenskommelse mellan Hvitå byamän och Landshöv. och kommendören G.L. von Schmidt betr. vissa ersättningar.
1814, 26/4 - Avskrift av kontrakt med handelsmannen Benjamin Hahn med rätt att anlägga ett finbladigt sågverk i Hvitå by.
1827, 11/12 - Avskrift av avskrift rör. skr. till rikets bergs kollegium från Carl Jacob Örnberg, J.F. Moosberg, Benjamin Hahn, M. Söderholm samt J.J. Rutberg såsom ägare till Hvitåfors sågverk i ärende om att få anlägga en el. flera masugnar för tillverkning av tackjärn vid Wikströmsforsen eller de flera andra vattenfall som finnas i Hvitån eller Storån.
Kusån;
1799, 18/10 - Skr. till Kungl. kom. kollegium ang. Kuså nybygge.
1800, 20/1 - Skr. ang. lantmätaren Rönngrens förordnande till avmätande av Kuså nybygge.
1788 - 1827 - Orginal och avskrift över handlingsförteckningar överlämnade till rådman Nordström i Luleå rör. Kuså och Rasmyra frälsehemman.
Matfors sågverk;
1830, 30/9 - Avskrift av Kungl. Maj:ts resolution för lastageplats anläggande uppå den av ägarna till det vid nära Sundsvall belägna sågverket Matfors; Handelshuset i Göteborg, James Dickson & Co. gjorda ansökning.
Ljuså bruk;
1828, 28/11 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag rör. skogsåverkansmål. Insp. vid Ljuså Sågverk Karl Bergwall och Pehr Larsson i Svartbjörnsbyn samt Johan Wikström i Buddbyn.
1828, 18/11 - Bevis för i laga tid utsänd stämning samt inkallande av vittnen till Luleå tingslag i målet rör. olaglig tjärtäck på Ljusåskogen av bonden Carl Engström i Skatamark. Signerad Nils Nilsson.
1849, 16/6 - Avskrift av Landshövdingsämbetets i Nb. län utslag på Johan Wikström i Buddbyn ansökan att få anlägga såg vid Holmforsen vid Ljuså vattendrag.
1862, 30/12 - Kongl. Maj:ts befh. i Nb. läns utslag över verkställd avvittrings- och skattlagningsberedning inom Över luleå sn.
1837, 24/10 - Resolution uppå ägarnas av Ljuså sågverks besvär däröver att 150 st. träd har fällts å till sågverkets höranden skogar. Bonden Olof Olofsson i Svartbjörnsbyn.
Ljusåns gamla kontrakt;
1759, 4/2 - Kontrakt med nybyggaren Olof Persson i Lappträsk. Jonas Meldercreutz. Även 1788, 4/10 och 1790, 4/1.
1760, 11/4 - Åbokontrakt med Svend Nilsson i Ljuså.
1768, 26/8 - Övertagande av åbokontrakt. Pehr Bergdahl övertar nybyggarkontrakt från Sven Nilsson.
1760, 11/4 - Åbokontrakt med Jonas Westerberg. J. Meldercreutz.
1768, 24/8 - J. Westerberg avsäger sig nybyggeskontrakt till J. Meldercreutz,
1768, 26/8 - Övertagande av åbokontrakt. Hans Bäckström övertar nybyggarkontrakt från Jonas Westerberg.
1803, 4/10 - Åbokontrakt med Jöns Hansson betr. övertagande av faderns, den avskedade soldaten Hans Bäckströms nybygge i Ljusån. Orginal samt avskrift.
1790, 3/3 - Åbokontrakt. Eric Ersson å halva frälsenybygget Ljusån. Jean Bedoire, Meldersteins bruk.
1803, 4/10 - Förnyelse av Åbokontrakt med Eric Ersson, Ljuså frälenybygge No. 1. S.G. Hermelin. Orginal samt avskrift.
1791, 21/1 - Avskrift av Förening mellan bruksnybyggaren Per Persson i Lappträsk och krononybyggaren Jöns Jönsson i Sandträsket rör. den omstridda Svanamyran.
1815, 24/7 - Nybyggarekontrakt med Hans Åkerström på Åkerby nybygge. Svartlå bruk, S.J. Fählrot.
1815, 24/7 - Nybyggarekontrakt med Arndt Hansson på Forsnäs hemman. Svartlå bruk, S.J. Fählrot.
1826, 10/10 - Förteckning över inventarier vid Ljusån sågverk.
1826, 29/6 - Räkning till Sikfors byamän betr. fullmäktige arvode i mål om Bodträskdammens stängning.
1828, 8/2 - Skrivelse med avskrift av motbok till Konungens befh. i Nb.län ang. soldaten Fredrik Kancks fodran på lön för utförd arbete vid Ljusåns sågverk. Sigill.
1845, 12/9 - Fragment av handling, troligen rör. bestämmelser vid byadelning eller dylikt.
1875, 8/6 - Kronofogdens bekräftelse på emottagen avskrift av resolution ang. Hermelins anläggande av finbladigt sågverk i Kvarnforsen i Ljuså älv.
 
81801 – 1849Lit E No 32 - 1801, 11/10 - Kontrakt med Mjölnaren Johan Norsten, Råneå vid Mjöl Tullqvarn Råneå elf, Samuel Gustaf Hermelin.
No 11 - 1802, 1/12 - Sävast byamän ansökning om att få inrätta och upplaga på Majestästs och kronans blivande skattskyldigt nybygge å det så kallade Pereriksberget. ( S.G. Hermelin). (sigill).
No. 108 - 1803, 1/10 - Arfvodesräkning med intressenterna i Borgfors finbladiga sågverk för verkställd rörläggning emellan berörde wärks privilligerade skog och Altergårds ägendomen i Pite socken. Pehr Klingberg.
No. 160 - 1806 - Upplåtande af ¾ af Nättingfisket under Sehlsborgs nybygge till Olof Olofsson, Swen Larsson, Anders Christophersson och Olof Swensson. Johan Degerman.
No. 161 - 1806, 22/2 - Bevis för meddelat utslag rör fiske uti Piteå elf vid Sehlsborgs krononybygge till Arnemarks hemmans ägare. (Bonden Eric Ericssons ansökning). Hedström.
No. 167 - Räkning på kostnader Erik Eriksson i Arnemark haft vid nybygget Selsborg, som nu innehafves af Borgfors sågintressenter (u.å.).
No. 169 - 1806, 13/10 - Arfvodesräkning för tretentjons Liniernas uppgående för Borgfors priv. sågverks skogar mot södra sidan om Piteå Elf. Berghmark.
1812, 4/8 - Bönders återkallelse av stämningar å Herr Degerman efter öfverenskommelse om ersättning.
Dq No 107 - 1820, 20/10 - Beskrivning av fartyget Kråkan, byggt i Luleå. Borgm. I Luleå. Sigill.
1821, 26/2 - Skr. O. W. Sundberg till Kungl. Secreteraren Herr A. R Rosenswärd ang. malm, tidigare upplagd vid Edefors.
Fm No 75 - 1821, 23/5 - Skr. från Benjamin Hahn, å stadens å ägna wägnar till Herr Wälborna Herr Kungl. Secreteraren, anhållan om utsyning av virke för reparation av stadens laxfiskebyggnad.
1821, 29/5 - Selets bruk, rör. sprängning vid Näteberget mot förbud.
Dq No 108 - 1821, 14/8 - Anbefallning från A. R. Rosenswärd. Selets bruk till frälseåborna i Ahlträsk att slå och bärga äng vid Slyån, Flackerna och Slumpen, (ner till Ahlträsket) som tillhör frälsehemmanet No. 1 och 2 i Ahlträsk.
Fm No 73 - 1821, 27/9 - Meddelande rörande innehafvarnas af Holmfors Priviligerade laxfiske i Luleå elf vägran att emottaga protokollsutdrag ifrån Kgn:s befh. i Norrb. län rör. gräfning eller sprängning öfver udden Näteberget. Johan Sundman, stadswaktmestare.
S No 46 - 1822, 21/2 - Förbindelse för Abraham och Mats Abrahamsson från Sarkavare att leverera 1 lispund smör årligen till förvaltaren av Selets och Svartlå bruks egendomar.
1822, 27/3 - Carl Johan, Stockholm Slott, rörande lastageplatsen Svartviks tillstånd till seglats med utländska fartyg med bevakning av tullkammaren i Sundswall.
1824,24/3 - Carl Johan rör. beslut efter omprövning om seglats med utländska fartyg till Svartviks lastningsplats.
F No 29 - 1822, 28/3 - Bestämmelse för åbon i Silbojocks Nybygge, Mickael Hansson, rörande fisket i Purkijaur. Selets Bruk.
F No 131 - 1822, 23/4 - Kontrakt med åbon Nils Petter Åström, Abborträsks nybygge.
Fm No 75 - 1822, 7/5 - Ansökning till disp. av Selets bruk och Edefors Nybygge att innehafvarna af Laxholmens fiske få begagna skogen inom Edefors nybygges område för fiskets behof.
Gd No 8 - 1822 - 1823 - Div, resolutioner och utslag rör brobyggnad öfver Bosån. Sammanhäftade. Sigill.
Dq No 107 - 1823, 28/2 - Eric Sandberg försäljer lastbåten Kråkan till bergmästaren J. J. Zvensel.
Inventarieförteckning för lastbåten Kråkan och Beskrivning av lastbåten Kråkan, Eric Sandberg.
Er No 47 - 1823, 13/5 - Utslag på bl.a. J. J Qvensels, förvaltare af Selets och Svartlå bruks besvär över fattigvårdsförsörjningen i Luleå socken. Sigill.
Dq No 112 - 1823, 5/6 - Utslag på besvär från A. R. Rosenswärd, mål mellan inspectoren Olof Alm och bönder i Heden samt åborna å frälsehemmanet Ahlträsk ang. åverkan. 2 ex.
Fn No 79 - 1823, 14/10 - J. J. Qvensel, åborättigheter för hemman no. 1, Nedre Edefors, Bokhållaren Hult och hemman no. 2, Öfre Edefors Eric Nilsson.
Dq No 111 - 1823, 26/10 - Utdrag av protokoll, Norrb. Läns Landscontoir, Piteå stad. Borgmästaren och disponenten af Selets bruk J. Qvensel ansökning rör frihetsår för hemman.
Lo No 40 - 1823, 28/10 - Överenskommelse vid gärdsgårds uppmatande. Meldersteins bruksägare och Årrby byamän.
A No 22 - 1824, 6/7 - Kungl. Maj:ts resolution rör. frihetsår för Alters frälseegendom, (ansökning från disponenten J. J. Qvensel).
samt Kungl. Maj:ts resolution rör. frihetsår för Alter frälsehemman (J. J. Qvensel) (avskrift).
Ba No 122 - 1825, 27/1 - Resolution rör. afvittring af Skomanstjälens krononybygge (Schildt). Sammanhäftad med följande; Lundquist i Skomanstjälen vägran att låta ägarna af Borgfors sågverk hugga sågvirke på afstånd från dennes bostad. Sigill.
T No 104 - 1825, 3/3 - Åbokontrakt med Nils Petter Åström i Gällivare, no. 6 i Naattavara, Svartlå bruk.
T No 71 - 1825, 4/3 - Åbocontract med Jacob Jacobsson (f. d. Ruodna ), Njarkevara frälsenybygge.
T No 90 - 1825, 5/3 - Åbocontract med drängen Nils Michelsson från Nattavare, frälsehemmanet no. 2 i Ruodna.
T No 30 - 1825, 22/3 - Förmaning från Selets bruks contoir till nybyggaren Eric Ersson i Silbo att ej överdriva sin rätt till fiskevatten i Purkijaurs träsk.
1825, 18/7 - Räkning till Öfversten, Riddaren och Distrikt Chefen G. F. Klingstedt. Math. Nordberg.
Nr. 32 - 1825, 18/7 - Räkning till Herr handelsman Isaac Hellman, Uleåborg. G. F. Klingstedt för brädor lev. per båt.
Lo No 43 - 1825, 1/11 - Överenskommelse wid Brukspatron Lythraus afträdande från Meldersteins bruk - och arrendekontrakt för Meldersteins wid Råneå bro belägne Tullmjölquarn. (Avskrift).
Dq No 118 - 1826, 31/1 - Utslag på ansökning från G. F. Klingstedt om (motskjutspenningar) åläggande av Ale och Afva byamän att skjutsa resande från stora landsvägen till Selets bruk.
Sd No 148 - 1826, 25/4 - Resolution rör. syn av Svartlå, Selet och Meldersteins bruksnybyggen. (ankom d. 28 april 1826, Syn förordnad d. 8 maj).
1826, 26/1 - Utslag på C. U. Schildts ansökning att frälsehemmansåbon Johan Pehrsson i Alter skall betala skuld enligt tidigare utslag. Sammanhäftat med följande; Bevis för överlämnad utslag på ansökning från C. U. Schildt och 1824, 22/1 - Utdrag af domboken, Piteå tingslag, stämningsmål mellan C.U Schildt, Borgforss sågverk och Johan Pehrsson i Alter betr. skuld samt 1826 - Anhållan att frälsehemmansåboen Johan Pehrsson i Alter måtte åläggas bysättning undergå tills han rätt förgjordt. (Avskrift m. sign.) Sigill.
1826, 26/1 - Utslag på C. U Schildts ansökning rör frälsehemmansåboen Sven Söderbergs i Alter skuld. Sammanhäftad med följande; Meddelande (bevis) om tillställd ansökning från Herr C. U. Schildt. 1824 - Utdrag af domboken rör. Sven Söderbergs skuld samt 1826 - C. U. Schildts anhållan hos Kg:s befh. att Sven Söderberg i Alter måtte åläggas bysättning för skuld. (Avskrift). Sigill.
Gd No 12 - 1826, 27/5 - Utdrag av inteckningsprotokollet rör. Ljuså finbladiga sågverk och frälsehemmanet Ljuså, Lappträsk och Krokträsk. Pehr Juhlin. Sigill.
1826, 6/9 - Räkning för skjuts för tillställande av Häradsrättens dom i ägotwist med Hvitåfors Intressentskap (lantbonden Joh. Drugge) och inkallande av vittnen. Jöns Hwitman.
1826, 2/10 - Skuldebrev till Selets bruks ägare, Lars Larssons änka, Birgitta Aronsdotter i Ahlträsk.
1826, 21/12 - Utdrag av Suppliq (ue)- Diarium, fört wid Norrb. läns landscancelli i Piteå ang. ansökning från G. F. Klingstedt (såsom ombud för ägaren till masugnsanläggningen vid Vitåforss) rörande hämtning av timber å Storlidens och Hoflös frälseskogar.
1826, 21/12 - Utdrag av Supplique Diarium, Piteå landscancellie, G. F. Klingstedt (fullmäktig för generalmajoren m.m. Herr de Bamyes) ang. införsel uti Storånäs krononybygge i Råneå.
Ms No 10 - 1826, 21/12 - Resolution från landshöfdingeämbetet. Avslag på Översten och Riddaren Klingstedts vidhäftade ansökning att få hämta timmer och bjälkor ifrån Storliden och Hoflös frälseskog för byggnad vid Witåforss. Sigill.
Er No 52 - 1827, 20/2 - Utdrag af Protokollet, Norrb. Läns Landscacellie, Piteå stad rör. ansökning från assessorn C. J. Boström och vice expeditionsfogden kronolänsmannen L. U Öqvist om skogshugst för uppbyggande av kyrka å Aldermyrberget, (Kungl. maj. och kronans recognitionsskog omkring Selets Bruk).
Ga No 3 - 1827, 20/2 - Utdrag ur Protokollet, Norrb. läns Landscansli, Piteå. Mål mellan krononybyggaren Johan Markström ifrån Grundträsk och disponenten af Helleströms sågverk, Öfverjägmästaren J.O. Oterdahl ang. timmerhygge.
Ba No 143 - 1827, 18/9 - Kon. bef. - utslag på ansökning ifrån bonden Anders Jönsson i Mandjerf, Piteå socken att få avhämta tjärutillverkningsämnen å kronoallmänningstracter.
Ba No 144 - 1827,18/9 - Utslag på ansökning från afskedade soldaten Johan Kanons i Byn, Piteå socken om tillstånd att å kronoallmänningstracter få upptaga tjärutillverkningsämnen.
Ba No 145 - 1827, 20/12 - Utslag på ansökning från herr Öfverjägmästaren J. O. Oterdahls ansökning om tillstånd att upptaga tjärutillverkningsämnen å för Borgforss sågverk anslagna kronoallmänningstracter. Sigill.
1827, 10/4 - Samuel Wännström, Mjöträsk hemman, kontract med Meldersteins bruk. (E. R. Hedman).
1827, 10/4 - Kontrakt med Joseph Jönsson på hemmanet Ängesträsk (tidigare Mjöträsk). Meldersteins bruk.
No 20 - 1827, 1/11 - Contract med anställde eldvaktaren Johan Kählström, Meldersteins bruk, E.R. Hedman. (avskrift).
No 26 - 1828, 5/7 - Anhållan om stadfästelse av gratification till gamla knippsmedsmästaren Nils Bergström med hustru, Meldersteins bruk, E. R. Hedman.
1828, 4/10 - Carl Johansson i Skatamark försäljer 1/2 hemman i Skatamark no. 12 till brodern Johan Olofsson i Smedträsket. (avskrift).
Gd No 13 - 1828, 1/5 - Utdrag av Domboken, Luleå, mål rör. skogsåverkan å Ljuså sågskog. Inspector Carl Bergvall mot bonden Pehr Larsson i Svartbjörsbyn.
T No 118 - 1828, 2/1 - Tillstånd för Hendric Jacobsson i Lombolivare att begagna husbehofsfiske i Atjickträsket utom intrång. Svartlå bruk.
1828, 17/4 - Bergenschölds överlåtande av förvaltningsansvar till landsfiskalen J. M. Baudin. Sigill.
1833 - Kontrakt med åboen Nils Pehrsson på Engeträsk hemman. (avskrift).
1833 - Kontrakt med lantbonden, bondesonen Nils Petter Pettersson Sandberg ifrån Forssbyn. (avskrift)
1833, 19/10 - Bevis för överlämnande av handlingar rör. Krokträsk no. 4, 5, 6 till låns - till häradsskrifvaren Sundbaum.
1835, 9/9 - Förteckning öfver handlingar som öfwerlemnats till Herr Afvittrings Lantmätaren J. Bergdahl. (D. Wahlberg, Meldersteins bruk).
1837, 26/8 - Contract med drängen Nils Henric Pehrsson från Prästholm som rättare vid Ljuså såg och lantegendom. Meldersteins bruk.
1839, 20/2 - Utdrag af räkningar från skifte i Råneå, Årrbyn, berörande hemmanet no. 8, Årrbyn, tillh. Hans Majestät Konungen.
1839, 25/7 - Synebeskr. av det arbete som lantbonden Lars Johansson Blomqvist, Meldersteins brukshemman vid Degersel och Överstbyn förrättadt.
1840, feb - apr. - Kontrakt med byamännen i Prästholm, Böle, Årrbyn rör underhåll av brukslandsvägen. (Meldersteins bruk).
Dq No 150 - 1840, 29/4 - Avskrift av Utdrag af 1825 års jordebok för Luleå socken, Norrbottens län.
1841, 13/5 - - Kontrakt med bonden Anders Olofsson från Neder-Calix rör uppsikt med ägor till Meldersteins bruk.
Dq No 158 - 1842, 5/4 - Isac Sundströms, hemmansegare uti Afva by, anhållan om mutsedel å uppfunnen jernmalm uti Bergmyrberget.
Dq No 159 - 1842, 5/4 - Isac Sundström i Afvan försäljer 1/12 av uppfinnarerätten uti järnmalmsanledningar i Bergmyrberget, bruksinspektör N.D. Holm, Selets bruk.
Dq No 160 - 1842, 10/10 - Jöns Jönsson i Säfvast by försäljarandel uti Bergmyrbergs järnmalms Grufva, insp. N.D.Holm.
1843, 24/4 - Rekommendation för smeden N.P. Wikström Björlingsson, Töreforss bruk (brukets sigill).
1843, 19/10 - Bevis för mästersvennen N.P. Wikströms skuldfrihet vid afflyttande från Törefors.
1844, 23/4 - Protokoll, byastämma i Årrbyn rör underhåll av s.k. brukslandsvägen. (Meldersteins bruk)
1844, 19/9 - Bevis för överlämnande av ansökning om tillträdesrätt till besittningen af frälsenybyggda Fjelfors och Bergnäsudden. Pehr Staaff till A. Wretforss (båda Stockholm).
No No 1 - 1845, maj - Uppmätnings- och fördelningslängd af åkern emellan lantbönderne å Grundträsk Frällse Hemman i Råneå Socken, hörande under Meldersteins bruk. Nämda personer; Per Larsson, Henric Nilsson Söderholm, Lars Petter Persson.
Dq No 159 - 1846, 16/2 - Kong. befh. Utslag på byggmästaren O.G. Alms ansökning att få anlägga en tullmjölkvarn på Norra Sidan Gäddvikssundet. (avskrift) .
1846, 24/4 - Bevittnad uppsägelse av dagkarlarne Eric Nordström och Peter Kohlström samt Johan Kohlström, eldvaktare vid Meldersteins bruk.
Ba No 171 - 1846, 6/5 - Utslag ang. rättighet till skogshygge å åtskilliga allmänningetrakter omkring Piteå elf i Norrbottens län. Berörda personer; Johan Larsson i Sikfors och Anders Burman i Arnemarks klagan.
1846, 28/9 - 1848, 17/5 - Köpehandling. Skattehemman no. 2 i Arnemark. Olaf Stenvall i Arnemark säljer till Olaf Stenberg från Lillkolsträsket.
Ba No 134 - 1847, 26/3 - Kong. befh. i Norrbottens län utslag på förvaltaren vid Borgfors sågverk P.O. Wanboms ansökan om ansvar för vissa bönder, inhysesman och soldat för bortdrivande av anställda arbetare vid sågverket, samt olofligt bygge å kronoallmänningsskog.
1847, 29/3 - Utdrag av domboken, Piteå tingslag, rör. bonden Anders Christophersson Granberg, Arnemark konkurs. Övriga personer; A. Klum och Anders Hedqvist i Öjebyn - godemän.
K No 1 - 1847, 1/6 - Skuldebrev, Jungfru C. Engman till brukspatron Eric Degerman. Sigill.
Ba No 158 - 1847, 26/6 - Utslag på ansökning från handlanderna i Piteå att få intaga stränderna rundt omkring kronolägenheten Fingermanholmen för uppläggsplats för tjära och brädvaror.
Ms No 30 - 1848, 29/5 - Avskrift av Arrende Contract för Johan Snabb från Hvitån på Storånäs kronobygge, Hvitåforss bruk, J.G. Hjerpe.
Fm No 99 - 1848, 16/9 - Utdrag af Extra Roteringscommissionens i Norrb. Län Protokoll betr. Lombäcken No. 1, Ö. Råbäcken, No. 1, V. Råbäcken , No. 1, Degerbäcken, No. 1.
Er No 63 - 1848, 27/11 - Resolution rör. Isac Olof Engfors´s anhållan ang. Hwitbergsträsk. Selets bruk.
Ba No 157 - 1849, 2/1 - J.A. Clausén återkallar inteckning i E.M. Björks andel i Anamarks såg.
H No 29 - 1849, 20/10 - - Bevis för protests lämnande av skepparen C. Brännström, Skonerten Juno, mot betalning av förstörd last. (avskrift).
 
91790 – 1817Ms No 23, 1789 - 1808, 8 st. handlingar rör. åboekontrakt för. S.G. Hermelins Frälsehemman Storliden uti Råneå sn.
Eh No 3, 1798, 30/10 - Avskrift av Utslag på ansökning från bergsrådet Herr Baron Samuel Gustaf Hermelin om frihetsbref för kronobygget Navasberg. Kgl. Maj:s befh. i Westerbottens Höfdingedöme.
Eh No 3, 1798 - Samma som ovan. Original sammanlackad med:
Eh No 1, 1798 - Beskrivning, gjord av lantmätaren Pehr Novander, över Navasbergs Nybygge.
Eh No 2, 1798 - Skatteläggning öfver Navabergs Nybygge.
T No 93, 1799, 7/5 - Till Landshöfdingeämbetet angående Mickel Larsson Ruokoks ansökning om ett kronobygges inrättande på skattelandet Ruodna i Gällivare Lappmark. (kladd),
T No 89, 1801, 30/11- 3 st. avskrifter betr. åbokontrakt mellan S.G. Hermelin och Mickel Larsson Ruokok.
1799, 9/10 - Till Landsh. angående John Mickelssons från Kilvo ansökning om krononybygges inrättande wid
Koskevara i Gällivare Lappmark. (kladd).
Fm No 33, 1799, 22/10 - Avskrift av Utslag. Kungl. Maj:s befh. i Wästerb. Höfdingedöme, uppå åbons på krononybygget no. 1 i Åkerholmen och Luleå sn. Lars Larssons ansökning om fiske (aborre) i Hatttjärnarna.
Er No 8, 1799, 12/11 - Bevis för att Cammer Colegers utslag på anmodan af Baron Sam. Gustaf Hermelin är tillstält samteliga (Wittjärfs) Vittjärv byamän. Rörande Kuså nybygget.
QB No 1, 1799, 18/9 - Avskrift av Kungl. Maj:s befh:s utslag på ansökning från Sam. Gustaf Hermelin att få uppodla och inrätta ett frälse nybygge mot frihetsår wid Dokkasvara, Gällivare.
QE No 1, 1799, 18/9 - Avskrift av Utslag. Kgl.m.befh., på ansökning från Baron Sam. Gustaf Hermelin ang. uppodling och inrättande av frälse nybygge wid Baltakivara. Gällivare.
T No 41, 1799, 14/9 - Förbindelse för Ingeborg Ericsdotter, frälsenybygget wid Parkijaur.
T No 52, 1799, 15/8 - Enkan Brita Eriksdotter i Quickjock (Kvikkjokk) uplåter och afstår Winbersholmen till Baron S.G. Hermelin.
Er No 16, 1799, 7/8 - Byggnadskontrakt med Hans Hansson i Svartlå, Öfverängen, S.G. Hermelin.
10/No 3, 1799, 3/8 - Bevitnad meddelande om utslag rörande Hermelins rättighet till fiske för Storbacka och Långnäs nybyggen i Lule elf samt resolution rörande återwinnande av ängar wid Långnästräsket som tingstolken Nils Högling försåld till Baron S.G. Hermelin.
1799, 23/7 - Avskrift av Utslag på ansökning från Baron och bergsrådet Sam. Gustaf Hermelin om inrättning av frälsenybygge wid Idbäcken (Nederkalix sn).
1799, 20/7 - Avskrift av Utslag på Baron o. Bergsrådet Samuel Gustaf Hermelins ansökning om immission och införsel utå påbörjade nybygget No. 3 i Långsele (Nederkalix sn) samt utvidgning av nybyg. till ett helt hemman.
Lo No 1, (Lit C No 19) 1799, 19/3 - Utdrag af Domboken, Råneå tingslag, rör. Syneinstrument uppå anmodan af Anders Spikklubba i Orrbyn (tracter för uppodling vid hemman) Meldersteins bruksägare.
1799, 19/3 - Utdrag af Domboken, Råneå tingslag, Syneinstrument på begäran af Nils Johansson i Hwitån (Vitån) (tracter för uppodling). Meldersteins bruksägare.
1799, 21/3 - Utdrag af Domboken, Råneå tingslag. Mål mellan Torparen Eric Ersson i Hvitån (kärande) och förre ägaren af Meldersteins Bruk Bruks Patronen Jean Bedoire jämte Lantbonden Nils Johansson (svarande) rörande odlings tracter.
1799, 21/3 - Utdrag af Domboken, Råneå tingslag, mål mellan torparen Eric Eriksson i Hvitån, samt f. Brukspatron Jean Bedoire o. Nils Johanssson. D:o.
S No 15, 1799, 26/4 - Avskrift av Resolution uppå ansökning från Hermelin om lantmätares förordnande för affallningar af krononybyggens områden samt kronomarken på nordöstra sidan om Lule elf. (Bestämmelse om syneförrättnings avhållande).
Er No 15, 1799, 25/4 - Syneinstrument över husbyggnader uppsatt enligt Contract år 1797 av Lars Persson, Lars Larsson, Johan Ek och Lars Nilsson i Svartbjörsbyn, (Åkerby).
T No 100, 1800, 25/8 - Husbyggarkontrakt; Mickel Israelsson försäljer till S.G. Hermelin. Nattavare no. 6.
T No 101, 1799, 1/8 - Överenskommelse med Nattavare Nybyggare rör. hemmanet no. 6. Baron S.G.Hermelin.
Lit A No 114, 1798, 20/3- Utdrag ur Protokoll, Bergstinget Råneå kyrkby. Berörda personer: Nils och Johan Bergström samt Johan Löfgren mot Extra ordinarie lantmätaren Lars Bergner, bokhållaren Johan Brattström ang. Skiljoräkning.
Lit A No 114,1799, 25/2 - Utdrag ur Protokoll, Bergstinget Råneå kyrkby. Berörda personer: Nils och Johan Bergström samt Johan Löfgren mot Extra ordinarie lantmätaren Lars Bergner, bokhållaren Johan Brattström ang. Skiljoräkning.
Lit A No 116, 1799, 25/2 - Utdrag ur Protokoll, Bergstinget Råneå kyrkby. rör. kohldrängs Hendric Renbäck avlöning. Brukspatron Jean Bedoire. Original samt afskrift.
Litt A No 109 (113), 1798, 20/3 - Utdrag av protokollet laga bergstinget med bruksfolket, allmogen i Luleå, Råneå och Kalix sn. rör. smidesmästrarne Johan och Nils Bergström samt Johan Löfgrens stämning mot brukspatronen Jean Bedoire för bristande avlöning.
Lit A No 115 (No 22), 1799. 25/2 - Utdrag ur Protokoll, Bergstinget, Råneå kyrkby. Stämningsmål rör. smidars betalning mot Brukspatron Jean Bedoire. 2 st.
T No 117, 1799, 18/2 - Kvittering för betalning av ängesmark, avstått till S.G. Hermelin av Matts Nilsson, Michel Israelsson, Jacob Israelsson, Nattavare.
Dq No 60, 1798, 24/11 - Utdrag ur domsboken, Luleå tingslag. Mål mot Nybyggaren Anders Hansson för skogsåverkan genom eld. (S.G. Hermelin).
Dq No 58, 1798, 22/11 - Utdrag af domboken, Luleå tingslag. Rör. stadfästelse av förening (Nybygge) mellan friherre S.G. Hermelin och Zachris Isacsson.
1798, 4/10 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag. Torparen Eric Ersson, Hwitån, stämning mot brukspatron Jean Bedoire och lantbonden Nils Johansson rör. nybruks och uppodlings tract för underläggande av N.J:s åboendehemman i Hwitån (Vitån). 2 st.
Lo No 1 (Litt E No 23), 1798, 31/10 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag. Mål rör. avståelse av åker. Nämndemannen Lars Persson i Rånbyn mot bönderna Jacob Andersson, Anders Andersson, Israel Johansson samt ägaren, brukspatronen Jean Bedoire.
Fn No 34, 1798, 28/8 - Förbindelse rör. nybygget Edefors. Sam. Gustaf Hermelin. 2 st. afskrift.
Lo No 1, Lit C No 14, 1798, 5/2 - Utdrag ur domboken, Råneå tingslag. Syneinstrument på anmodan av Olof Söderberg, Nils Löfgren, Lars Christophersson i Årrbyn. Brukspatron Bedoire.
Ms No 36, 1798, 1/7 - Undersökning till följd av (Kgl. befh.) Resolution rör Sandviksheden. Öfwermorjerfs (Övermorjärvs) Byamän - Nederkalix sockens allmoge, Capitain och Riddaren af Kungl. Swerds Orden Johan Jacob P(B) thën, f. Expeditionsfogden Nils Isaac Rutström.
Lit A No 106a, 1798, 20/3 - Utdrag av protokoll, laga bergstinget med bruksfolket och allmogen uti Luleå, Råneå och Calix socknar på gästgifwaregården i Råneå kyrkoby ang. stämning mot rådmannen i Luhleå stad Nils Stare för dennas skuld till Meldersteins bruk.
Lit E No 23a, 1798, 20/3 - Utdrag af protokoll, laga bergstinget med bruksfolket och allmogen i Luleå, Råneå och Calix socknar ang. förra handlandens Isaac Holm (nu Råneå by) i Luleå stad befriande för skuld till brukspatron Bedoire efter afståelse af sin egndom till borgemännen.
Lit W No 5, 1798, 20/2 - Utdrag af protokoll, laga bergstinget, Luhleå, Råneå och Calix socknar rör. stäm mot bruksnybyggaren Pehr Larsson i Storliden för skuld till Strömsund masugn. Bruksinspector Olof Georg Brodin.
Lit h No 5, 1798, 20/2 - Utdrag af protokollet, bergstinget, Luleå, Råneå, Calix socknar, ang. stämningsmål mot soldaten Anders Fanspets änka Beate i Jämtön samt Anna Stare i Degersel för skuld vid Meldersteins bruk.
Lo No 1 (Lit C No 12),1795, 19/10 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag. Syneinstrument på begäran av Christopher Larsson Orrbyn, nybrukstillfälligheter. Brukspatron Bedoire.
Lo No 1 (Lit A No 112),1798, 24/6 - Förbindelse mellan Ånby (Årrby?) byamän och Meldersteins bruksägare rör. rättegång om bruksägarens hemman i Ånbyn. Cristopher Larsson.
Lo No 1 Lit C No 16, 1798, 24/7 - Wästerbottens lagmansrätts dom i mål rör. Hemträsket bergmän, byamän samt brukspatron Bedoire.
1798, 19/2 - Utdrag af protokoll, bergstinget, Lu, Rå, Calix socknars rör. Nils Nilssons från Ryssbält by skuld till brukspatronen Jean Bedoire.
Dq No 48, 1798, 29/2 - Utdrag af domboken, Luleå tingsrätt rör. Löfudds krononybygge, innehafvaren Extra Ordinarie lantmätaren Lars Bergner samt Bälinge, Måttsund och Gäddwiks byamän.
Fm No 23, 1798, 27/1 - Utdrag av domboken, Luleå tingslag. Mål rör. åverkan å allmänningen mot åborna Olof Larsson, Pär Pärsson, Jöns Olofsson i Råbäcken samt Jon Jonsson i Säfwast.
Fm No 22, 1797, 9/9 - Avskrift av Förbindelse mellan Pär Persson i Råbäcken och Per Persson den yngre samma ställe.
T No 69, 1797, 7/9 - Förbindelse mellan S.G. Hermelin och kyrkoherden i Jockmocks förs. Nath. Fjällström presterättighet för de Lappland - Alta Vouobni S.G.H inköpt af lappmännen Paul och Jöns Larssöner.
Dq No 45, 1797, 17/8 - Avskrift av Resolution rör. Selets och Lombacks krononybyggens åkrar, ängar och uppodlingsland med tillstötande skog och mark.
1797, 16/8 - Avkrift av Resolution rör. kronoallmänning. Petronellaström eller Hedenfors finbladiga såg. S.G. Hermelin.
Ei No 2, 1797, 16/8 - Utslag på ansökning från Baron S.G. Hermelin att mot frihetsår få upprätta krononybygge vid Rödingsträsket.
Lit P No 5,1790, 6/3 - Åbokontrakt med Hans Hansson halfwa nybygget Degervattnet, Råneå socken. Jean Bedoire.
T No 127, 1799, 19/2 - Åbokontrakt för Abborträsk mellan Bedoire och Mickel Mickelsson.
Lo No 1 Nr 27, 1801, 5/10 - Överenskommelse med Landtbonden Lars Larsson Björn och hans hustru Elsa Andersdotter för Hermelins hemman Nr. 8 i Åbyn.
Litt O No 16, 1801, 15/10 - Åbokontrakt med Pher Andersson Spikklubba, Mjöträsk. S.G. Hermelin.
Tn No 126, 1801, 13/12 - Förbindelse med Nattavare byamän betr. framförsel av virke till bruksnybygge på Solberget.
Lo No 97, 1801, 14/10 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. olika hemmansrättigheter. Melderstein.
Lo No 1, 1801, 24/10 - Syneprotokoll över brukshemmanet No. 5 i Råneå by.
T No 95, 1799, 24/7 Kontrakt/Överenskommelse med Hans Pehrsson Kleinström från Keinosuanso i Gällivare lappmark rör. Puoitack frälsenybygge. Hermelin.
T No 100, 1800, 25/8 - Avskrift av Husbyggnadskontrakt mellan Mickel Israelsson och Nils Hansson Nattavara, ena part samt motpart Hermelin. Hemman no. 6.
T No 100, 1800, 24/8 - Avskrift av Köpebrev. Jöns Larsson Nattavara försäljer höbod vid hemman no. 6 till Hermelin.
T No 120, 1800, 21/2 - Avskrift och orginal, Arbetskontrakt med Mickel Hendricsson från Kaudovoma, Torneå sn. ang. förättande av arbete vid det utsynta nybygget vid Gällivare berg kapitains nybygget kallad.
T No 12, 1800, 12/8 - Åbokontrakt med Nils Nilsson Svartlå betr. nybygge vid Anutkaske. Hermelin.
T No 13, 1800, 28/2 - Husbyggnadskontrakt med Christopher och Anders Johansson från Tjärnträsk, Anutkaske. Hermelin.
T No 16, 1800, 28/2 - Avskrift av Husbyggnadskontrakt mellan Baron Hermelin och Christoffer och Anders Johansson från Tjärnträsk.
T No 135, 1801, 11/2 Domboksutdrag ur domboken från laga tinget med allmogen av Jokkmokks lappmark betr, syning av Vuollerimnybygge.
T No 51, 1800, 6/9 - Överenskommelse mellan Jonas Grönlund, Tarnejocks nybygge Kvickjock och Hermelin.
T No 121, 1801, 20/2 - Avskrift av Överlåtande av kontrakt på kaptensnybygget i Gällivare mellan Mickel Mickelsson och Marcus Hendriksson från Vittangi. Hermelin.
T No 2, 1801, 6/6 - Anhållan om syneförättning för anläggande av ett el. två nybyggen vid Starkån, Lakaträsk, ej signerad.
T No 48, 1801, 13/2 - Utdrag ur domboken Jokkmokks tingslag betr. synebetyg över Isak Persson i Björkholm, Parkijaure.
T No 106, 1801, 15/8 - Avskrift och Orginal, Åbokontrakt med lappmannen Mattias Nilsson å Muorki frälsenybygge. Hermelin.
T No 123, 1800 18/8 - Avskrift av Tillstånd för åbon Mickel Mickelsson på Abborträsks frälsenybygges änka att utan ränteserläggande bo på bygget 1 år.
1801, 12/10 - Åbokontrakt med Nils Ericsson å hemmante Lombäcken i Luleå sn. Hermelin, Selets bruk. Sigill.
Zn No 51, 1800, 25/8 - Uppteckning efter syn av åker och ängar vid frälsehemmanet Båtträsk.
Lo No 33, 1800, 1/10 - Imissionsbrev för Jöns Jacobsson Sundman i hemmante no. 2 i Rutviks by efter hans fader Jacob Hansson Dryg samt Lo No 33, 1800, 5/7 - bilagd överenskommelse mellan sonen Jöns Sundman och fadern Jacob Hansson.
Lo No 19 d, 1801, 20/1 - Maj:ts och Rikets Kammarkollegies utslag på allmogens besvär rör. deras innehavande hemmans omförande ifrån kron- till skattehemman under Meldersteins bruk.
Fm No 41, 1800, 9/8 - Avskrift av skr. från S.G. Hermelin betr. att på kronoskogen på sydvästra sidan om Lule älv tillåta Svartlå hemmansägare bete på ovan nämda trakt.
Fm No 52, 1801, 22/6 - Avskrift av Skr. till landshövdingen ang. Råbäckens nybyggens storskiften, från ägaren till hemmanet no. 1, bilagd uträkning. Ej signerad.
Er No 27, 1801 - Förteckning på de vid Kuså och Rasmyr traktes nybyggen befintliga nybruk samt ängar.
L.o No 32, 1800,16/5 - Avskrift av handling rör. hemmansskatt.
Lo No 93, Lit H No 6, 1800, 5/3 - Immisionsbref för åbon Gustaf Hansson Bergman i Mjöfjärdens by i Råneå. Hermelin.
Lo No 93, 1802, 10/10 - Handling betr. överenskommelse och åbokontrakt rör. Mjöfjärds torpet. Berörda personer; Hindric Skidlöpare, Anders Hindricsson Norman, S.G. Hermelin. Sigill.
A.c No 39, 1800, 28/5 - Avskrift av skr. till Hermelin betr. tillstånd för samtliga Arnemarks byamän att få anlägga krononybygge på överbliven mark i Piteå sn.
Ab No 38, 1801, 15/1 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. åverkansmål mellan Hermelin och Arnemarks byamän.
Ms No 25, 1801, 27/5 - Köpekontrakt betr. krononybyggestillfällen. Abraham Hindricsson Bjugg försäljer/överlåter till sin broder skattebonden Nils Hindricsson i Vitån.
Litt Zn 4, 1800, okt - Handling, kladd, betr. utsyning för Nattavara krononybygge no. 6, ej signerad.
Qå No 1, 1801, 28/1 - Syneprotokoll efter syn på frälsenybygge vid Lomberget.
1800, okt - Kladd, Skr. till Kungl. kammarkollegiet betr. besvär från nybyggare och lappmän över Jonas och Anders Höglings tillstånd att inträda laxpator i Luleå älv. Vuollerim.
1800, 24/2 - Avskrift av skr. betr. besvär rör. Nasa silververks rättigheter. Inlämnad av notarien Fredrich Jönsson.
1802, 21/5 - Kungl. Maj:ts befh, i Västerbottens läns utslag på besvär framställt av S.G. Hermelin på taxering? vid förättande av 1801 års allmänna besiktnings taxering uti 3 sågverk. Hedenfors, Selets bruk och Melderstein.
Fm No 56, 1802, 1/12 - Skr. från Jöns Olofsson till Kong. befh. betr. dess utslag den 30/8 1802 rör. Råbäcken. Sigill.
Er No 40 (XI 173),1807, 10/11 - Utdrag af Uppbuds och Lagfarts Protokollet hållit å Laga Tinget med Luleå Tingslag. Kjöpebref för Skattehemman no. 3, Harads by. C.R. Montell - Cath Montell försäljer till kronobefattningsmannen Carl Jacob Boström.
Ms No 28 (xm 74),1805, 1806, 1817 - Ansökning och utslag rörande Fredrich Stenhagens önskemål om sågqvarns inrättande samt krononybyggen i Hvitån i Råneå socken. 3 st handlingar.
Fm No 78 (XII 60), 1815, 19/12 - K Befsi. Norrb, Utslag på ansökning från unga Nils Nilsson och Lars Nilsson i Heden att genom utdikning få tillgång under deras hemman förädla den s.k. Hönsjön. (ägare Herr G.F. Klingstedt samt brukspatron S.F. Fahlroth. M. Sigil: "Norrbottens Läns Sigill". 2 st.
Ba No 77 (XI 172), 1807,17/10 - Utdrag af domboken. Piteå tingslag. rör. afträdande af uppodlad tract i den s.k. Stryck Swedjan. Handelshuset Johan Degerman kärande, förra bonden Eric Ersson i Arnemark svarande.
Ba No 70 (XI 161), 1806, 30/9 - Utdrag af Syneförrättningsprotokollet, Älvsbyn, Piteå socken. Syn af tract för blifvande Cappel-predikanten i byn. Brukspatron Joh. Degerman.
Mg No 3 (XII 38), 1812, 19/9 - Utdrag af Domboken, Råneå tingslag ang. syn af nybrukstillfällen för Bergdahls andel af Hedens krononybygge.
 
101791 – 18091796, 20/1 - Utdrag ur uppbuds och lagfartsprotokollet Luleå tingslag betr. hemman no. 3 i Vittjärvs by som delas av bröderna Nils och Lars Larsson.
1799, 23/4 - Avskrift av beslut från Borgmästare och lagman Eric Roland ? rör. olovlig tackjärnsupphandling och vägande.
1798, 31/12 - Kvitto på emottagen avbetalningssumma för hemmansdelskatt till S.G. Hermelin från Lars Jonsson Håkansö, Bomärke.
1798, dec, - Skrivelse betr. Anajocks masugns inredande samt nybyggens inrättande vid järnverkets anläggning vid trakterna runt Lillberget.
1799, 16/4 och 19/9 - Fragment av Kvitto å betald summa till Olof Larsson i Bodträsk och Alter. Betalare Samuelsson i Porsnäs. Fram och baksida. Bomärken.
1798, 13/3 - Synebeskrivning av skogstrakt vid Älgberget, efter åverkan av samtliga Sikfors byamän, efter anmodan från råd- och handelsmannen Johan Degerman.
1798, 22/11 - Utdrag av inteckningsprotokollet Luleå tingslag rör. skuldebrevs fodran hos Måns Månsson i Alvik.
1797, 13/10 - Erik Persson i Sikforsen bekräftar emottagandet av ersättning för skada å Kastackmyran.
1796, 28/12 - Utdrag av Piteå rådstuge rättsprotokoll rör. åverkan å Pehr J. Ekmans sterbhus, å stora nybygget Alters skog.
1796, 7/7 - Avskrifter, 2 st. av häradssyn med Pite tingslag och sn. samt Sjulsmarks by.
1804, 3/10 och 1815, 24/7 - Åbokontrakt mellan Hermelin och Anders Andersson från Dalarna på nybygget no. 1 Bovallen.
1802, 15/7 - Kung Gustaf Adolf ang. ansökning från riksdagsmannen Anders Johansson från Jönköpings län rör. storskifte för åborna sedan åtskilliga kronohemman i Tabergs bergslag och de omkring liggande härader uti nämda län av bruksägare blivit lovade att fördrivning ej ska ske efter fullgjorda åtaganden mm.f
1802, 19/10 - Fragment av Häradsrättens utslag rör. soldaten Anders Lang i Heden, utsynt trakt på livstid.
1800, 18/8 - Avskrift av skr. rör. skatten för frälse nybygget Abborträsk . Tillstånd för änkan efter Michel Mickelsson Kelva att få bo kvar från Hermelin.
1793,19-20/8 - Transumt utav avvittringsdomarens protokoll och betänkande över Högsböle by i Västerbottens län.
1794, 28/10 - Avskrifter av Kungl. Maj:s befh. i Nb.län utslag rör. byarna Sundom och Börjeslandets ägor.
1799, 19/2 - Kontrakt med nybyggaren Johan Hindriksson Kyro från Gällivare att få upptaga ett nybygge vid den s.k. Hänkmyran för Johan Bedoires räkning.
1791, 10/3 - Avskrift av Allmän stämma och sammankomst protokoll i Rånbyn betr. reglering av priser på kol, roteved, dagsverk och körslag. Allmogen mellan Luleå och Kalix och Meldersteins bruk. Här även sammankopplat med föregående handling; Kungl. Maj:ts utslag.
1800,16/9 - Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegies utslag på besvär från Råneå och Vitå byamän över fastställande av Aunnelandtalet.
1801, 20/1 - Avskrift av Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegies utslag på besvär från åboer på hemman upplåtet till understöd för Meldersteins bruk.
1801, 19/9 - Skr. från Jacob Hansson i Lule och Rutvik till Högvälborne Baron och Bergsråd, betr. sonen Jöns Sundmans vanskötsel av f.d. tidigare innehavande hemmanet no. 2 i Rutvik.
1801, 20/2 - Överlåtande av kontrak. Muka Hindersson i Torneå till Manus Hindricksson Vittangi.
1806, 20/9 - Utdrag av domboken betr. stämningsmål. Brukspatron Johan Degerman mot förra bonden Eric Andersson i Arnemark om trakt vid Strycksvedjan.
1807, 29/7 - Redogörelse från Bruksinsp. Bellander, på order utfärdade av Samuel Gustaf Hermelin, över uppsagda överflödiga arbetare och personer vid Meldersteins bruk/Strömsund. Namn och yrken. Sigill.
1809, 3/1 - Köpebrev. Wilhelm Degerman försäljer andelar i Borgforss och nya såganl. vid Tvärån till S.J. Degerman. Sigill.
1809, 4/12 - Avskrift av Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. avhandling ingiven till häradsrätten efter Nils Jönssons i Rånbyn död ang. kronoskattehemmanet no. 18.
1809, 17/4 - Utdrag av domboken Råneå tingslag. Anders Törnquist boskap till brodern Petter Törnquist mot dennes betalning av skuld till Meldersteins bruk.
1808, 28/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. målet mellan S.G. Hermelin och torparen Eric Ericsson i Vitån rör. underhåll för sistnämda.
1807, 9/4 - Syneprotokoll över skogsåverkan å Borgfors och Storfors sågskogar.
1807, 26/1 - Utdrag av domboken Piteå tingslag. Brukspatr. Rådmannen Johan Degermanns antagande av bönderna Olof Olofsson i Arnemark och Lars Olofsson i Lillpite som brädvakter vid Storfors och Borgfors. Här även förbindelse för brädvakten Olof Olofsson i Arnemark 1807, 14/1.
1807, 22/1 - Utdrag av domboken Piteå tingslag betr. delägande i Borgfors finbladiga sågverk. Johan Samuel och Wilhelm Degerman.
1807, 17/1 - Utdrag av domboken Piteå tingslag betr. mål mellan J. Degerman och bonden Eric Ericsson i Arnemark ang. odlingstrakt i Strycksvedjan.
1806, 28/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. äganderätten till två trakter, lantbonden Nils Johansson i Vitån och soldaten Nils Lampa.
1806, 12/2 - Utdrag av domboken Jokkmokk lappmarks tingslag betr. synebesiktning på lägenheter vid Storbacken på Hermelins ägor, begagnad av Påhl och Jöns Larsson i Tullnäs.
1806, 5/2 - Kungl. Maj:s befh. i Wästerbottens hövdingedöme utslag på krononybyggarna Jan Eliasson och Eric Karlsson från Granträsk och Piteå ansökan om befrielse från fisketaxa.
1804, 2/11 - Synebesiktning över Hoflös frälsehemman.
1804, 27/10 - Utdrag ur Piteå häradsrätts protokoll betr. Arnemarks fin- och grovbladiga sågverk.
1804, okt. - D:o.
1804, 14/4 - Utdrag av domboken Luleå tingslag betr. målet mellan Nils Olofsson i Bredåker och överjägmästaren Gustaf Eric Pettersson och Jöns Ryttares änka Chatarina Ryttare i Bredåker ang. odlingstrakter.
1802, 13/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. delning av Hemträskets och Orrbyns ägor. Baron Hermelin, Melderstein.
1803, 12/3 - D:o.
1803, 10/3 - Westerbottens lagmansrättsdom i mål rör. delning av Hemträsket och Orrbyns ägor. Baron Hermelin, Melderstein.
1804, 3/4 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål mellan f.d. riksdagsmannen kyrkovärden Nils Nilsson i Prästholm, bönderna Eric Andersson i Orrbyn, Pehr Falgren i Hägsån? samt Gabriel Sigfridsson i Jämtön mot Baron Hermelin.
1804, 5/4 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål mellan Bergsmannen Nils Löfgren och Bergsrådet Baron Hermelin rör. uppodlande av uppsynt trakt i Katasvedjan.
1804, 11/2 - Utdrag av domboken Jokkmokks lappmarks tingslag betr. bruksfrälsenybyggaren Hans Olofsson i Norrviks uppodlande på Jon Larssons mark.
1803, 11/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. syneinstrum. uppå anmodan av Pehr Danielsson i Degersel över de bybrukstillfälligheter han tänker intaga.
1803, 11/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. åverkan å byalagen Rånbyn och Mjöfjärdens skogsmark.
1803, 11/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. oordning å byalagens mark. Se ovan. Här även ytterligare 4 st. utdrag av domboken, handlingarna är märkta; Lit.K.No. 8 - 14.
1803, 9/12 - Utdrag av domboken Luleå tingslag betr. inhysekarlen Pehr Jönssons olaga höbärgning på Åkerby frälsehemmans område. Hermelin.
1803, 12/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. lantbonden Nils Johanssons rätt till utsynt trakt i Vitån.
1803, 15/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Nämdemannen Lars Persson i Råneå, landsfiskalen Olof Rutberg, baron Hermelin och åborna gamla Anders Andersson, Jacob Andersson och Israel Johansson rör. åker inom Lars Perssons skifte. Även 1803, 12/3 och 1802, 14/10.
1803, 10/9 - Westerbottens lagmansrätts dom i ovanstående mål.
1803, 12/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål mellan Hermelin, Meldersteins bruk och jordägare i Jämtön rör. åverkan å byamännens skog.
1803, 14/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål mellan blinda drängen Nils Hindriksson Skidlöpare, Mjöfjärdhemmansåbon Anders och Lars Larsson, Gustaf Hansson Borgman, Arfvid och Anders Olofsson, kärande och torparen Anders Norman och dennes moder Chatarina Sivarts, svarande.
1802, 30/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål rör. torparen Michel Perssons arrende.
1802, 30/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. delningen av de förmåner Orrbyborna; Jöns Jönsson m.fl. ånjuter av Meldersteins bruk.
1802, 30/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. delningen av mark uppodlad av avlidne torpare, soldater el. inhysehjon. Orrbyn.
1802, 6/4 - Kungl. Maj:s utslag på Böle och en del Rånbyn byamäns besvär rör. grävning i de s.k. Råneforsarna.
1802, 12/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. syneinstrument för Hoflös hemman Lars Olofsson och Henrik Henricsson i Hoflös.
1802, 29/4 - Landhövdingsämbetets resolution ang. utbrytande av ägor tillhöriga nybyggen vid Storfors-Borgfors finbladiga såg.
1802, 27-28/4 - Synebesiktning från trakt nära Arnemarks by.
1802, 6/4 - Avskrift av Kammarkollegiets utslag på besvär från byamän i Böle och Rånbyn över undersökning och besiktning.
1801, juli, - Skr. till landshövdingen i Västerbotten ang. Kilvo nybyggen och byamäns klagan över brist på utfodring åt kreatur.
1801, 11/4 - Utslag på ansökan från S.G. Hermelin rör. åbon Samuel Samuelsson, Hoflös frälsehemman.
1801, 17/9 - Utdrag av domboken Piteå tingslag betr. åverkansmålet mellan S.G. Hermelin och Arnemarks byamän.
1801, 18/9 - Utdrag av domboken Piteå tingslag. Nybyggarna Joseph Josephsson och Johan Nilsson i Storforsens stämning mot samtliga Mandjärfs byamän för åverkan.
1800, 11/2 - Utdrag av domboken Jokkmokks lappmarks tingslag betr. S.G. Hermelin till Häradsrätten: avskrift av resolution och frihetsbrev.
1800, 19/2 - Utdrag av domboken Gällivare lappmarks tingslag rör. synebeskrivning från Nils Hanssons i Nattavara innehavda ängeslägenheter.
1801, 31/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag rör. syneinstrument för Anders Christopherssons hemman i Orrbyn?.
1800, 14/4 - Skr. till landshövdingen rör. ansökningar om nybyggesanläggningarna inom Meldersteins bruks distrikt.
1800, 9/4 - Utdrag av domboken Luleå tingslag betr. mål rör. tjuvfiske. Harads byamän instämda nybyggarna Arendt och Olof Hansson i Forsnäs, olagligt sikfiske.
1800, 26/3 och 1/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. Samuel Samuelssons olaga fiske i Henrik Henriksson och Olof Olofssons taxerade fiskevatten, Hoflös.
 
111810 – 18291811, 28/12 - Bouppteckning efter borgaren Henric Kalins hustru, Helena Öström i Luleå.
1812, 27/10 - Hovrättens dom i mål mellan borgaren Heric Callin och arvingarna efter dennes avlidna hustru, Helena Öström.
1812, 27/10 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. testamentvisten mellan Henric Callin och arvingarna efter dennes avlidna hustru, Helena Öström.
1814, 24/1 - Förrättningsprotokoll vid laga arvskifte efter avlidna Helena Öström.
1816 - Testamente. Hindric Calin i Luleå testamenterar sin egendom till svägerskan Margaretha Catharina Olofsdotter.
1816, 18/4 - Utdrag ur protokoll Luleå rådhusrätt betr. testamentet efter fiskaren Hendric Kallins hustru Anna Kallin i Luleå.
1817, 2/6 - Utdrag ur Uppbuds- och Lagfartsprotoko, Rådhusrätten Luleå. Ansökning om lagfart på gården Köpmangatan no. 18 i Luleå, enligt köpeavhandling, Anders Magnus Söderholm.
1826, 10/2 - Resolution rör. masugns anläggande vid Ljusån. Sigill.
1825, 21/9 - Synebeskrivning för brandförsäkring av åbyggnader och järnverk å egendomen Alterlänning i Piteå sn. förvaltare Klingstedt.
1825, 24/9 - Kontrakt med soldaten Ferm, Bastuviks torpet betr. kohlugns skötande.
1826, 18/5 - Avskrift av Contrakt mellan ägaren af Selets och Meldersteins Bruk och Herrar Tottie och Arfwedson. E. Gyllenhaal försäljer två tusende Skeppund Stapelstadsvikt Stångjern af dess Brukens tillverkning och stämpeln att fritt på Stockholms wäg ... lefverera.
1828, 23/7 - Protokollsutdrag från Rådhusrätten i Piteå betr. protest ingiven av skepparen Eric Andersson på galeasen Freden rör. last vid Borgforss.
1828, 10/9 - Ansökning från E.R. Hedman vid Meldersteins bruk, om fortsatt tilldelande av medel åt gamle Lars Erssons änka i Engesträsk.
1828, 20/8 - Förpliktelse för åbonden Jacob Michelsson i Nattavaara att uppföra 2 st. stallbyggnader.
1838, apr - Anders Andersson i Bodwallen avhyses från sitt hemman.
1828, 15/9 - Skr. till Borgmästaren från Granström i Jokkmokk rör. synebeskrivning på Silbo frälsenybyggen,
1828, 9/10 - Skr. från Franz von Scheele till herr commissarien E. Hedberg, Gällivare ang. mutsedlar vid handeln med gruvorna.
1828, 17/9 - Resolution på ansökning rör. Bovallens frälsehemman från J.M. Baudin. Anders Andersson. Sigill.
1828, 22/8 - Skr. från J.M. Baudin till Konungens Befallningshavare i Nb.län ang. lägenheter till upptagande av nyhemman vid Sverko i Gällivare lappmark.
1828, 23/9 - Kungl. Befh:s utslag på ansökning på Disp. G.F. Ströms ansökning om åtal för nybyggaren Anders Andersson i Bovallen för dennes åverkan å Svartlå bruksskog.Sigill.
1828, 16/9 - Kungl. Befh:s utslag på ansökning från postmästaren Axel Fabian Tinnerholm, Insp. vid Borgfors sågverk om verkställande av revision. Sigill.
1829, 14/9 - Åbokontrakt mellan Egaren till Meldersteins bruk och Johan Olsson från Smedsträs skattehemman no. 12 i Skatamark.
1829, 24/2 - Åbokontrakt med Henric Nilsson Nordström på frälsehemmanet no. 1 under Meldersteins bruk. Sigill.
1829, 24/2 - Åbokontrakt med Pehr Larsson i Grundträsk på frälsehemmante no. 1 under Meldersteins bruk. Sigill
1828, 19/12 - Bevittnad avskrift av fullmakt för landsfiskalen i Nb.län J.M. Baudin att bevaka alla juridiska angelägenheter vid kungliga egendomar i nämda län. Sigill.
1828, 1/12 - Skr. till Baudin från Ström, Selets bruk, ang. närlagda dokumenter och överklagande av resolutioner.
1828, 17/11 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. stämningsmål. Ljuså kvarn mot Greve Lagerberg och Generalkonsul Dehn, Disp. för H.M. Kon:s egendomar.
1825, 24/10 - Köpekontrakt. L.M. Bergner försäljer kronoskattehemmanet no. 3 i Harads till G.F. Klingstedt. Sigill.
1827, 6/2 - Avskrift, 2 st. av Köpekontrakt. Gyllenhaal försäljer kronoskattehemmanet no. 3 i Harads till G.F. Klingstedt. Sigill.
1828, 28/11 - Utdrag av uppbörds- och lagfartsprotokollet Luleå tingslag betr. köpebrev för kronoskattehemmanet no. 3 i Harads. G.F. Klingstedt till Kabinetskammerherren Gyllenhaal.
1828, 20/3 - Köpebrev kronoskattehemmanet no. 3 i Harads. G.F. Klingstedt till Carl XIV Johan. Sigill.
1829, 31/12 - Luleå häradsrätt ang. fastebrev å kronoskattehemmanet no. 3 5/32, dels mantal i Harad försåld till Carl XIV Johan av G.F. Klingstedt. Sigill.
1827, 14/7 - Borgmästare C.A. Modin ang. Skepparen J.C. Peterssons protest mot fraktkontrakt, gjord av fartygets tidigare ägare.
1829, 29/8 - Utdrag av protokollet Luleå magistrat ang. skepparen Johan Antman protesterar mot ingiven protest från disp. vid Selets bruk, G.F. Ström. Sigill. Här även fragment av kladd till den ingivna protesten.
1829, 28/8 - Utdrag av protokollet Luleå magistrat betr. skepparen Mats Dygnasius ingivna skrift ang. stångjärnsleverans.
1838, 7/11 - Skr. från Eric Hedberg i Gällivare till "Högvälborne Herr Krigsråd" ang. malmbrytningskontrakt samt försåld gruva till Generalen Louis de Cams.
1828, 11/10 - Utslag på ansökning från Lars Olof Pehrsson i Långsel Råneå om inträttande av kronohemman i och omkring det s.k. Lappselet. (Strandfors - Selets nybygge) samt 2 st. avskrifter. Sigill.
1829, 24/2 - Åbokontrakt med Henric Johansson i Söderholm rör. frälsehemmanet no. 1 i Grundträsk Råneå sn. Melderstein.
1829, 31/3 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. stämningsmål rör. skogsåverkansmål. Skogsvaktare Gustaf Blomberg mot bonden Eric Pålsson Öqvist i Storsand.
1829, 31/3 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. stämningsmål rör. skogsåverkansmål. Ljuså skog. G.F. Ström mot bönderna Pehr Larsson i Svartbjörnsbyn och Johan Wikström i Buddbyn.
1829, 31/3 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. stämningsmål rör. skogsåverkansmål. Disp. G.F Ström mot lantbonden Anders Andersson, Bovallens frälsehemman. Även 1828, 31/3.
1828, 8/11 - Utdrag ur domboken, Laga tinget Luleå tingslag betr. stämningsmål rör. skogsåverkansmål. Skogsvaktare Petter G. Blomberg i Heden mot bönderna Lars Isaksson, Nils Larsson, Anders Andersson, Lars Andersson och Isak Larsson i Vittjärv.
1829, 4/14 - Kalix, Skr. till landsfiskalen J.M. Baudin med anmodan om lösen och kvitto på Kammarkolleg. utslag.
1827, 5/11 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. stämningsmål rör. skogsåverkansmål å Ljuså såg skog. Insp. Carl Bergvall mot bonden Pehr Larsson i Svartbjörnsbyn.
1829, 2/12 - Syn av utförd arbete betr. röjning av skog av frälsehemmanåboen Joseph Lindström i Alter.
1828, 1/7 - Bevis att uti Olof Johansson Häggströms förre innehavda kronohemman i Bjurträsk by ej finnes inteckning för skuld. Sigill.
Handlingar från Hermelins tid 1810 - 1820- talet:
1810, 15/5 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. avstående av avlidne lantbonden, gamla Per Perssons i Lappträsk sterbhus till borgenärernas förmån. Baron Hermelin part i målet.
1810, 15/5 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål rör. betalning för odling. Avlidne avskedade soldaten Eric Bläckts änka och arvingar i Fredrikaforss mot Hermelin.
1811, 30/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Degersels, Niemisels och Orrbyns byamän mot Prästholms byamän rör. överfartsled vid Råneå älv.
1811, 1/11 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål ang. flyttning av fiskebyggnad vid Lillholmen i Råneå älv. Orrby byamän mot Hermelin, bönderna Eric Sellberg, unga Pehr Pehrsson, Nils Häggquist, Anders Sundqwist i Prästholm och Jöns Nilsson i Rånbyn.
1811, 30/10 - Utdrag av Inteckningsprotokollet Råneå tingslag. Hans Larsson i Hoflös försäljer häst samt 2 st. kokreaturer, 4 st. får och en not av 30 famn längd till Baron S.G. Hermelin.
1813, 16/2 - Utdrag ur domboken Jokkmokks lappmarks tingslag betr. mål rör. ängeslägenheterna Svanträskbacken och Svanträskmyran. Paul Michelsson Tullnar i Sjocktjock mot Jacob Michelsson i Nederluleå. Samt 1749, 6/8 - Resolution på ansökan rör. ängeslägenhetrna från Jacob Michelsson i Nederluleå och Beskrivning på bärgade ängeslägenheter under nybygget Porsi, på begäran av Jacob Michelsson i Nederluleå år 1793 den 26/6.
1815, 18/9 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. kärande änkan Elsa Johansdotter i Vitå avstår från målet mot handlanden i Luleå stad, Benjamin Hahn ang. Vitåtorpet, tillhörigt B. Hahn.
1816, 3/12 - Kungl. befh. utslag på ansökning från Råneå socknemän att ägaren av Meldersteins järnbruk, Rådmannen Anders Lythreus samt handlanden B. Hahn som ägare av Hoflös och Storliden frälsehemman åläggas vissa förpliktelser. Sigill.
1817, 28/3 - Utdrag av domboken Luleå tingslag betr. stämningsansökan från Gustaf Fredric Klingstedt mot Olof Mattson Ahlman för olaglig upptagande av avgift för mäld vid Selets tullmjölkvarn.
1819, 16/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål rör. storskifte. Johan Johansson d.ä. m.fl. i Vitå mot övriga Vitå byamän.
1814, 18/7 - Avskrift samt orginal, Syneprotokoll från syn å kronoallmänningen kring Hoflös älven, Långsund, på begäran från drängen Nils Nordqvist. Ägare B. Hahn.
1813, 20/4 - Borgenförbindelse samt rekommendation rör. drängen Nils Nordqvists ansökan att få inrätta ett krononybygge å kronoallmänningen vid Hoflös älven. Sigill.
1817, 25/10 - Avskrift av synebeskrivning samt skatteläggningsprojekt över Långviks krononybyggesanläggning enl. ansökning från lantbonden på Hoflös hemman, Nils Michelsson.
1814, 8/9 - Förättsblad till syninstrument för nybyggeslägenhet som B. Hahn lämnas tillfälle att yttra sig om - med påskrift "sökande rest utrikes, hvarför ansökningen torde förfallad".
1815, 13/4 - Förbindelse rör. Nils Johanssons i Vitåns avståelse från hemmanet no. 12 i Vitån. Nils underskrift samt bomärke.
1811, 12/2 - Utdrag av domboken Jokkmokks tingslag betr. synebeskrivning av Olof Michelssons åker och ängar.
1818, 12/9 - Utdrag av domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. Sikfors byamän mot ägarna av Borgforss finbladiga sågverk. G.R. och M.W. Steinwall och Johan Wikström ang. gärde vid Bodträsksstranden.
1819, 8/8 - Västerbottens lagmansrätts dom i ovan nämda ersättningsmål samt avskrift.
1818, 12/9 - Utdrag av domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål mellan Sikfors byamän mot ägarna av Borgforss finbladiga sågverk.
1819, 22/11 - Utdrag av domboken Luleå tingslag betr. stämningsmål. Bönderna i Alvik mot G.F. Klingstedt rör. sistnämdas skyldighet att deltaga i kostnaderna för soldathusens uppsättande för Rotan no. 12 i Alvik.
 
121830 – 18391836, 30/11 - Utdrag av domboken Nederluleå laga ting betr. mål mellan Elias Bergdal och G.L. af Schmidt.
1837, 6/5 - Utdrag av domboken Nederluleå tingslag betr. D:o.
1837, 26/7 - Protokoll från häradssyn och värdering av torplägenheten Bergdalen.
1838, 4/2 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål mellan A.R. Lundblad och inhysemannen Per Nilsson i Vitå för borttagande av några hus mm.
1837, 16/4 - Befh.i Nb.län utslag på ansökan från J.P. och Olof Eric Johansson i Boden att få hugga ved på kronoallmänningen och frälsehemmansskogar i Sandträsk, Ljuså och Lappträsk.
1836, 14/10 - Avskrift av Syneförrättning av skogstrakt betr. Krononybyggaren Lars Hindrik Olofsson i Solskinnsberget begäran att få hugga kolved.
1833, 30/8 - Avskrift av Befh.i Nb.län utslag på ansökning ifrån bonden Isak Hansson i Svartlå by, att få på kronoallmänningen Inbergshufvudet kallat, taga tjärutillverkningsämnen.
1833, 5/9 - Avskrift av förpliktelse. Matts och Jacob Jacobsson i Överluleby, Ajmalobbal förplikter sig till ersättning till Knut Påhlsson i Wantnajaur för dennes utgrävning.
1833, 15/3 - 2 st. Avskrifter av Befh. i Nb.län utslag på ansökning från Pehr Olofsson och Anders Umström från Gällivare att få anlägga nytt hemman å odisponerad allmänning vid Orravara, nära Råneträsk.
1833, 15/3 - Avskrift av Befh. i Nb.län utslag på ansökning ifrån Johan Petter Rönnberg från Nybyn rör. immision på hemmet no. 1.
1833, 12/1 - Skr. till Advokatfiskalen J.M Baudin från Knut Påhlsson Jokkmokk Voudnajaur förande grundläggningshandlingar för Voudnajaur frälsehemman.
1833, 21/5 - Förordnande av E.J. Sundbaum, häradskrivare vid advokatfiskalen Baudins död den 12/5. Sigill.
1834, 19/3 - Kontrakt med Emanuel Wennström vid överlämnande av besittningsrätten å Ladnivara frälsenybygge.
1833, 2/9 - Avskrift av Kontrakt med Anders Andersson Silpa, frälsehemmanet Ruodna, Gällivare sn. tillhörigt ägaren av Svartlå bruk.
1832, 26/4 och 18/12 - Utdrag av domboken betr. målet mellan bonden Johan Eric Åström i Avan och inspektorn vid Selets bruk P.N. Svenonius.
1833, 22/8 - Utdrag av domboken betr. skuldfodringsmålet bonden Johan Eric Åström i Avan och inspektorn vid Selets bruk P.N. Svenonius.
1833, 16/9 - Nb.läns lagmansrätts dom i mål mellan bonden Johan Eric Åström i Avan och inspektorn vid Selets bruk P.N. Svenonius.
1834, 23/8 - Utdrag av domboken betr. målet mellan bonden Johan Eric Åström i Avan och inspektorn vid Selets bruk P.N. Svenonius.
1836, april - Fullmakt med sigill för Paul Svenonius att vid instundande Häradsting i Nederluleå tingslag den 26 dennes, enligt Selets Bruks Bok och Räkning bedriva den fodran bruket äger uti avlidne bonden Johan Åström.
1833 - Befh. i Nb.län utslag på ansökning ifrån Pehr Pehrsson Hedström från Laduberget, Älvsby kapells församling, att få flytta bostaden till Bergträsket.
1832, 17/7 - P.M. från Bergenschöld, på uppdrag av Kapten von Foliant betr. lagmansrätts dom den 10/9 1831 ang. förgång av Harads hemman samt dom av laga hovrätt den 21/6 1822 mm.
1830, 10/1 - Stämning mot G.L. af Schmidt samt förvaltaren G. Ström ang. underhåll för drängen Eric Hansson i Harads hemmansdel no. 3.
1831, 10/9 - Avskrift av Nb. lagmansrätts dom i tvist mellan landshövdingen G.L. af Schmidt och drängen Eric Hansson i Harads rör. hemmansdel no. 3.
1831, 8/3 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. målet mellan insp. vid Meldersteins bruk E.R. Hedman och nybyggaren Johan Peter Nordström i Bodträsk ang. fodrans utbekommande.
1831, 25/2 - Synebeskrivning av nybyggaren Jacob Mickelssons i Nattavara stallbyggning.
1830, 21/12 samt 1831, 20/1 - Resolution samt skr. till Befh. i Nb.län betr. skogsåverkan i Mjöträsk.
1830, 10/11 - Befh. i Nb.län utslag på ansökning från ombud för ägaren till Alters bruk, säteri och frälseegendom rör. överlappsmarks nyttjande.
1830, 20/9 - Avskrift av Kungl. Maj:s frihetsbrev för Georg Vilhelm Palmstruck uppå ödestrakt i Västerbotten, givet på Ulriksdahl 1775.
1830, 16/11 - Uppsägelse av frälsehemmansåboerna Jonas Seger, Pehr Markström och Jöns Andersson Burman i Alter.
1830, 22/6 - Befh. i Nb.län utslag på ansökning från landsfiskalen Johan Magnus Baudin rör. skuld, Joseph Jönsson. Sigill.
1830, 8/4 - Resolution rör. födran på räkning betr. spannmål och andra varor samt bilagd räkning, från handelsmannen Jonas Sundberg i Luleå Gamla stad för Selets bruks räkning E.J. Sundbaum. Sigill.
1831, 6/4 och 10/4 - Anmärkningar gjorda vid granskning av böcker förda av Insp. P.G. Håkansson åren 1828/29 vid Alters bruk och såg.
1839, 31/12 - Resolution på ansökan från bruksinsp. Holm vid Selets bruk om ytterligare avhysningsbeslut för förre arbetskarlen vid bruket Johan Hedlund med hustru. Sigill. Flera ihopbundna handlingar.
1838, 19/9 - Kungl. Maj:ts och Rikets kammarrätts utslag betr. ansökning från G.L. Schmidt, admin. för H. MK`s egendomar inom Nb.län, om restitution av bevillningsavgiften.
1838, 14/9 - Befh. i Nb.län utslag på ansökning från f.d. bruksinsp. Anders Lindström från Heden att få hugga och hämta åtta st. träd från kronoallmänningen.
1839, 31/9 - Avskrift av avskrift, Befh. i Nb.län utslag på ansökning från bonden Olof Olofsson ifrån Svartbjörnsbyn att få hugga och försälja träd ifrån Backiberget kronoallmänningstrakt, Ljuså sågverk.
1838, 13/3 - Skr. betr. besvär från Meldersteins bruksägare, genom M. Silverbrandt, mot Nederkalix tingsrätts dom i mål ang. yrkat ansvar å förvaltaren av Törefors bruk för kolköp. Sigill.
1837, 1/9 - Utdrag av sammanträdesprotokoll. Nb.läns prövningskommitté Piteå betr. besvär från Häradsskrivaren P.J. Sundbaum ang. befrielse från rote vacanil avgifen för hemmanen Lappträsk, Forssnäs och Ljusån.
1836, 18/5 - Avskrift av Kungl. Maj:ts resolution på ansökning från disp. och bergmästare G.F. Ekenstam, Robertsforss bruk att få förtulla laster från tullstation Rothan nära Sikå lastageplats, brukets egen.
1836, 22/10 - Befh. i Nb.län utslag på ansökning från inspektoren vid Helleströms sågverk, Marcus Falck att på kronoallmänningen, Bredträskberget, få hämta träd.
1836, 17/10 - Delägarna i Vitå bys kvarn förklarar sig nöjda med vägen till nya kvarn. Underskrifter med bomärken.
1837, 10/1 - Resolution från Landskontoret betr. special jordeböcker från år 1795 för byarna Vittjärv, Buddbyn, Ljuså och Ljuså kvarn år 1760.
1837, 23/2 - Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegies utslag på besvär från advokatfiskalen Gustaf Hökerberg över utslag om kungörelse med föreskrifter om allmänna sommarvägarnes iståndsättande och utvidgning.
1835, 31/8 - Resolution uppå Justitia Canszlern Bergenskölds, i egenskap av ombud för Kungl. Maj:s, gjorda ansökning rör. frihetsår för Selets masugn.
1835, 31/8 - Resolution uppå Justitia Canszlern E.J. Bergensköld, i egenskap av ombud för Kungl. Maj:s, rö. utfärdade privilegier för anläggande av masugn, Kårpforss i Råneå sn. samt stångjärnsbruk, Rehnsundsbruk.
1835, 11/7 - Överenskommelse betr. kvarn vid utloppet av Storsjön, byamännen samt förvaltaren av Hvitåfors sågverk. Underskrifter med bomärken.
1835, 11/7 - Försäkran från åboerna i Strandfors- Selets krononybygge, att de ej har något att invända emotflyttandet av damm från utloppet av Hoflösträsket till Hedhusforsen.
1835, 21/7 - Protokoll av Lantmätaren Joh. Rutbäck vid uppmätning och punktsättande milstolpar från Selets bruk till allmänna landsvägen.
1836, 12/4 - Tillstånd för bruksdisp. från Anders Jacobsson i Sunderbyn, att nedsätta ett mindre boningsrum nära landsvägen för att användas till färgkart stuga sommartid.
1835, 11/7 - Avskrift av Kontrakt med åboer i Strandfors Selets krononybygge, Långsands och Långviks kronotorp vid dammflyttandet.
1835, 3/3 - Kontrakt med Anders Ungström från Vassara på skattehemmanet Kilua under Selets bruk.
1835, 2/4 - Kontrakt med Avans byamän rör. färjställe och priser samt regler i förbindelse med nya färjbyggnaden, Selets bruk.
1834, 17/8 - Konungens Befh. utslag över nybyggesanläggningarna Dödfiskträsket, Rehnberget, Tallträsklandet, Tallberget och Tallträsk i Råneå sn.
1834, 21/3 - Nb. Lagmansrätts dom i mål mellan Högsö byamän och generaladministratorn av konungens egendomar i Nb.län Landshövding G.L. af Schmidt ang. bristande betalning av överenskommen summa från Hvitåfors sågverk. Sigill.
1834, 18/9 - Kungl. Befh. i Nb.län utslag på ansökning från inspektoren Nils Lundström om förpliktelse för Nils Nilsson i Källbomark att betala skuld.
1834, 17/11 - Rågångsprotokoll betr. Wästanträsk frälsehemman och Mockträsk by.
1835, 29/3 - Skr. till E.W. Svenonius från byåldermannen Lars Wikström ang. bidrag till färjbryggas byggnad av Sunderby jordägare.
1834, 5/8 - Befh. i Nb.län utslag på ansökning från häradsskrivaren Eric Julius Sundbaum ang. kvarstad för bönder som åverkat ämnen för tjära. Landskansliet Piteå.
1834, 23/1 - Förteckning på åtskilliga nybyggens handlingar, lappmarkerna tillhörliga, återställda från skogsvaktaren H.P. Holmströms sterbhus; Repasvaare, Nattavaara. Poitaiks, Muorki, Harioja, Solberg, Launndisuando, Lombolivaara, Ruodna, Nortokono, Ladnevaara, Siheldsive, Njarkavaare, Abborträsk, Såtiauna, Stora Muddas.
1833, 22/12 - Skiljeräkning i målet mellan Insp. P.G. Håkansson, kärande och Lanshöv. G.L. af Schmidt, svarande ang. fodran.
1837, 23/10 - Befh. i Nb.län utslag på ansökning från inspektoren vid Helleströms sågverk Markus Falck att få hugga träd på kronoallmänningstrakterna mellan Alvik, Solbergets, Holsvattnets och Klöverbergets hemman.
1834 -1837, 14/11 - Sammanhäftade skrivelser och protokoll rör. utmätning av Alters hemman. Här ingår även; 1835 års sammandrag av sockneinbördes medel uti Piteå socken, ex. reparationer, fattigas undershåll, väghållningskostnader mm. Sigill.
1833, 14/10 - Avskrift av Protokoll från delning av hemman no. 2 i Nattavara. Konungen ägare av 3/32 dels mantal och Olof Jakobsson ägare av 3/32 dels mantal. Häri även; Häfdeförteckning och taxeringslängd över ägorna under hemmanet no. 2 3/16 mantal, upprättad i laga delning åren 1833/34 samt för hemmanet no. 6 och delningsbeskrivning av no. 2, 6 och 7.
 
131830 – 18421830, 9/3 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr.stämningsmål rör. köpekontrakt på Degervattnets frälsehemman. Landsfiskalen J.M. Baudin (Meldersteins bruk) mot frälsehemmansinnehavarna Nils Sandgren och Lars Petter Sundberg.
1830, 13/4 - Utdrag af domboken, Luleå tingslag betr. det uppskjutna skogsåverkanmålet mellan Löjnanten G.F. Ström, Ljuså sågverk och bonden Johan Wikström i Buddbyn.
1830, 13/4 Utdrag af domboken, Luleå tingslag betr. stämningsmål mot G.L. af Scmidt och G. Ström. Drängen Erik Hanssons i Harads förmyndare bonden Hans Petter Hansson rör. bristande förgånga hemmansdel no. 3 i Harads. D.o 1830, 15/11.
1930, 15/11 - Utdrag ur inteckningsprotokollet, Luleå tingslag, betr. drängen Erik Hanssons i Harads hemmansdel no. 3, inteckning i samma hemman.
1830, 16/11 1830, 9/3 - Utdrag af domboken Luleå tingslag betr.stämningsmål rör. bjelkars beläggande med quarstad. Handlaren Olof Bergman Luleå mot G. Ström, Svartlå bruk.
1830, 24/3 - Råneå häradsrätts utslag rör. Krokträsk frälsehemmans område. Kronotorparna Olof Pehrsson, Olof Larsson, Nils Nickaulason i Långviken innehavarna av nybygget Fors el. Bjurånäs, Anders Ericsson, Henric Larsson, Cajsa Olofsdotter Lars Larsson-omyndigebarns förmyndare i Forsnäs.
1831, 28/5 - Utdrag av protokoll hållet vid Rådhusrätten i Piteå betr. åläggande för Hortlander att betala avgift till tullvaktmästare N. Holmgren.
1831, 11/3 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. skuldfodringsmål. Bruksinspektören E. R. Hedman, Meldersteins bruk mot frälsebonden Samuel Wannström i i Mjöträsk.
1831, 11/3 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. skuldfodringsmål. Bruksinspektören E. R. Hedman, Meldersteins bruk mot frälsenybyggaren Lars Hermansson i Mjöträskhemmanets änka.
1831, 10/3 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. skuldfodringsmål. Bruksinspektören E. R. Hedman, Meldersteins bruk mot frälsehemmanåboen Henric Nilsson Nordström i Grundträsk.
1831, 10/3 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. skuldfodringsmål. Bruksinspektören E. R. Hedman, Meldersteins bruk mot kronohemmansåbon Johan Johansson i Grundträsk.
1831, 9/3 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. skuldfodringsmål. Bruksinspektören E. R. Hedman, Meldersteins bruk mot kronohemmansåbon Johan Henricsson i Grundträsk.
1831, 8/3 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. åverkansmål mot lantbonden Pehr Pehrsson för tjärutillverkning å Mjöträsk hemmans område. Häradsskrivaren E.J. Sundbaum är ombud för H.M. Konungens egendomar, Meldersteins bruk.
1831, 17/2 - Norrbottens lagmansrätts dom i mål rör. änkan Christina Persdotters i Voullerims ansökan att få intaga lägenheter för nytt kronohemman, Svartå bruk. Sigill.
1831, 13/9 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. skuldfodringsmål. Bruksinspektören E. R. Hedman, Meldersteins bruk mot kronohemmansåbon Johan Johansson i Grundträsk.
1831, 14/9 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. skuldfodringsmål. Bruksinspektören E. R. Hedman, Meldersteins bruk mot lantbonden Daniel Danielsson i Degerselet.
1831 - Utslag på ansökning från förra disp. J.O. Otterdahl att avhämta tjärutillverkningsämnen för Bergfors sågverk på kronoallmänningen.
1831, 14/9 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. skuldfodringsmål. Bruksinspektören E. R. Hedman, Meldersteins bruk mot frälsebonden Samuel Wannström i i Mjöträsk.
1832, 25/1 - Avskrift av Kongl. Maj:ts utslag i mål ang. lotsregleringen vid Jämtösunds nya lotsplats i Råneå socken.
1832, 16/2 - Avskrift av Utdrag af domboken, Gällivare tingslag betr. ansökning från Johan Andersson i Sjauna att få intaga åtskilliga lägenheter vid Nänäsvara till nybygge.
1832, 11/2 - Utdrag af domboken, Jokkmokks lappmarks tingslag rör. ansökning från J.M. Baudin, ombud för H.M. K:s egendomar i Norrbotten, om reglering av skatter för nyhemman i Jokkmokks lappmark.
1832, 4/5 - Utdrag af domboken, Luleå tingslag. Inspektör Svenonius, Selets bruk mot bonden Hans Peter Hansson i Unbyn för åverkan av Selets tullmjölkvarn.
1833, 24/2 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Häradsskrivare J. Sandman, ombud för Ljuså sågverk, samt tillhörande frälsehemman Ljuså mot fjärdingsmannen Eric Lindström i Boden för flottning på Gyttjeån genom Ljuså Hemmansägor.
1834, 21/3 - Utdrag af domboken, Råneå tingslag betr. stämningsmål. Högsö byamän mot General Administratorn Landshövdingen och Kommendören av Kongl. Nordstjärneorden samt Riddare av Kongl. Svärdsorden G.L. af Schmidt för dennes försummande av överenskommet avgift i virke från Hvitåfors sågverk åt Högsöborna.
1834, 16/12 - Utdrag af domboken, Nederluleå härad betr. skuldfodringsmål. Provincial läkaren Dr. E.M. Walderström mot G.L. af Schmidt.
1834, 10/5 - Utdrag af domboken, Nederluleå härad betr. skuldfodringsmål. G.L. af Schmidt mot förre lantbonden Johan Wäst i Långnäs. D.o den 16/12 1834.
1835, 25/4 - Utdrag af domboken, Nederluleå härad. G.L. af Schmidt mot åtskilliga bybor, rör. ersättning av förkommen last under frakt från Gäddvik till Avan. D.o 7/12 och 16/12 1835.
1835, 18/2 - Utdrag af domboken, Gällivare lappmarks tingslag. Synebeskrivning över lägenheter i nejden af Palovara och Koskevara som Nils Micaelsson sökt till nytt hemman få upparbeta.
1835, 30/6 - Utdrag ur protokoll, bergstinget med Meldersteinska bruksdistriktet i Råneå. Skuldfodringsmål. Schmidt ombud för Alters bruksägare mot f.d. inspektören P.G. Håkansson. 2 ex.
1835, 7/12 - Utdrag av domboken, Nederluleå tingslag betr. stämningsmål. Åboen Elias Bergdahl i Bergdalen mot inspektören vid Selets bruk, C.W Svenonius ang. Bergdahls rättigheter enl. kontrakt med f.d. förvaltaren av Selets bruk, löjnanten G.F. Ström.
1835, 15/9 - Utdrag ur domboken, Överluleå tingslag betr. stämningsmål. G.L. af Schmidt mot förre lantbonden Johan Erik Lindqvist i Alträsk.
1835, 18/2 - Utdrag af domboken, Gällivare lappmarks tingslag. Synebeskrivning över lägenhete som Fredric Ersson Strömbäck och Pehr Olofsson till nytt hemman sökt få inrätta i nejden av Wuortovuoma.
1836, 21/1 - Utdrag ur domboken, Överluleå tingslag betr. skuldfodringsmål. G.L. af Schmidt mot lantboen Johan Erik Lindqvist i Alträsk. D.o 22/11 1836 och 31/3 1837.
1837, 18/9 - Utdrag ur domboken, Råneå härad betr. stämningsmål. G.L. af Schmidt mot krononybyggesökanden Nils Petter Samuelsson Ek i Forsträskheden. D.o 4/4 1838.
1839, 10/12 - Avskrift av Kungörelse rör. fråga om friare kolhandel. Piteå landskontor.
1840, 22/10 - Avskrift av skr. till Konungens befh. i Norrb.län ang. prövning om förlängning i frihetstiden för Hvitåfors bruk.
1842, 7/5 - Auktionsprotokoll för Rådmannen Benjamin Hahns konkurs.
1842, 4/7 - Utdrag ur Uppbuds- och Lagfartsprotoko, Rådhusrätten Luleå. Råd- och handelsmannen A.M. Söderholms ansökning om lagfart och uppbud på av honom inropade sjöbryggor från Rådmannen Benjamin Hahns konkursauktion.
1842, 28/11 - Rådhusrätten i Luleå utslag ang. Råd- och handelsmannen A.M. Söderholms rättmätiga ägandeskap till avlidne B. Hahns gäldebundna bofastigheter.
 
141843 – 1849H No 13 (XIX 116), 1849, 28/11 - Utdrag af Intecknings-Protokollet, Nederluleå tingslag. 6 st. sammanbundna. Rörande inteckningar i fastigheter för skulder. N.G. Liliekrona.
H No 14, XIX 117, 1849, 28/11 - Utdrag af Intecknings-Protokollet. Neder Luleå Tingslag, ansökning om inteckning i fastigheter, N.G. Liliekrona. 2 st. handlingar.
H No 17 - 1849, 29/8 - Utdrag ur protokoll Norrb.läns prövnings kommittés sammanträde i Piteå ang. lästetalsavgift för brigg uppbyggd vid Afva skeppswarv, disp. för Gällivare bolaget Baron August von Düben.
1849, 20/3 - Utdrag av inteckningsprotokollet Piteå tingslag rör. inteckning i Eric Olofssons hemman, av avlidne sågverksägaren Anders Hedqvists i Öjebyn änka Sofia Hedqvist.
1849, 11/9 - P.M. rör. skuldsedel. Berörda personer: Baron von Schwerin och Löjtnant Liljehook mot Gellivare bolag.
1849,19/2 - Avskrift av utdrag ur domboken, Jokkmokks lappmarks tingslag ang. överflyttade av åborätten till krononybygget Njatjakorsa. Berörda personer: Nils Jacob och Matts Mattson, Nils Mickelsson.
1849, 15/3 - Transumt av domboken, Råneå tingslag betr. stemningsmål. Handlanden Petter Löfgren i Rånbyn mot inspek. vid Meldersteins bruk Werkmästare J.F. Krook för avhämtning av stångjern tillhörigt kärande.
1849, 15/3 - D:o samt 1849,2/7 - Stämning av meldersteins bruksägare.
1849, 14/2 - Utdrag ur domboken, Jokkmokks lappmarks tingslag betr. stemningsmål. Nämdeman Paul Nils Pehrsson i Randijaur mot frälsehemmansåboen Anders Johansson i Parkijaur, rör. ersättningsansvar för svarandes bergning av myran Sjednats.
1849, 3/2 - Utdrag ur domboken Överluleå häradsting betr. ersättningsansvar. Mockträsk byamän mot disp. P.D. Holm Selets bruk, för att svarande uraklåtit att hålla dammluckorna öppna i Spardammen vid sjön Mockträsket.
1849, 27/2 - Utslag på ansökning från Ryttmästaren och Riddaren C.V. Hammarsköld att för Borgfors och Brattfors sågverk få avhämta kullblåsta och skadade träd å kronoallmänning.
1848, 15/12 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. skogsåverkansmål. Häradsskrifwaren E.J. Sundbaum, juridiskt ombud för HM K:s Norrbottniska egendomar, mot förre bonden Aron Pehrsson i Lomaka Nedre Torneå.
1848,19/2 - D:o
1849,3/2 - D:o.
1849, 21/9 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. skogsåverkansmål. Kronolänsmannen J. Stolpe mot f.d. bonden Aron Pehrsson i Lomaka, Nedertorneå sn.
1848, 7/11 - Utdrag ur domboken Rådhusrätten i Fhilipstad betr. kontrakt med åboen Lars Olsson om besittning av halva nybygget Niorkavaara.
1848, 15/11 - Resolution på ansökning från handlanden Carl August Winrot om tillstånd att idka handel vid Meldersteins och Vitåfors bruk samt Avafors masugn i Råneå sn.
1848, 15/10 - Utdrag ur inteckningsprotokollet Piteå tingslag betr. sågverksägaren A. Hedqwists änka ansöker om inteckning i Eric Olofssons i Sikfors hemman enl. skuldebrev.
1848, 18/7 - Utdrag ur synerättens protokoll Råneå härads synerätts sammanträde vid Mjösunds sågverk ang. inrättande av damm.
1848, 17/3 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. Insp. vid Alters bruk P.A. Stenbäck mot bonden Johan Stenberg i Kopparnäs för skogsåverkan.
1848, 16/5 - Avskrift av utdrag ur domboken Nederluleå tingslag ang. unga Johan Anderssons i Sundbom avsäger sig förmynderskap över sina 3 omyndiga döttrar; Greta Kajsa, Hendrika och Mathilda Lovisa, samt förmågan att uppehålla hemmanet no. 4 i Sundbom.
1847, 30/8 - Utdrag av inteckningsprotokoll, Piteå stads rådhusrätt ang. inteckningen i jungfrun Margaretha C. Engmans gård no. 23 i Piteå.
1847, 30/8 - Rådhusrättens dom Piteå i målet mellan stadsfiskalen J. F. Rosengren, förmyndare för M.C. Engman mot urfabrikören M.W. Sjöblom rör. gården no. 23 i kvarteret Gripen.
1848, 3/4 - Utdrag ur uppbuds- och lagfartsprotokollet Piteå stads rådhusrätt betr. Margaretha Christina Engman försäljer sin gård no. 23 i kvarteret Gripen i Piteå, köpare är Insp. Gustaf Öhman. Samt inteckningsprotokoll ang. ansökning om dödande av inteckning.
1847, 21/10 - Avskrift av Skriv. till Häradshövdingen från E.A. von Hedenberg rör. dålig väghållning av så kallade Luleåverken.
1847, 22/6 - Utdrag ur Rådhusrättens protokoll i Luleå betr. stämningsmål. E.J. Sundbaum, juridiskt ombud, mot skepparen G.W. Thurdin rör. ersättning av reducerad last.
1847, 2/4 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag betr. stemningsmål. N.D. Holm, Selets bruk, mot bönderna Carl Fredrik Johansson i Lombäcken och Nils Petter Ersson i Mellanträsk för skoksåverkan.
1847, 14/5 - Utdrag ur protokollet Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Sundbaum, juridiskt ombud, mot drängen Nils Henric Johansson i Heden för olagligt tillgrepp av bjelkar och sparrer.
1847, 11/3 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. ersättningsmål. Sundbaum, juridiskt ombud, mot frälsehemmanåboen Pher Larsson i Lappträsk rör. innanrede bortförd från Grundträsk hemman. Ihopbunden handling.
1847, 22/10 - Utslag på ansökning från inhysemannen Östen Östensson ifrån Korsträsk att få hugga träd å kronoallmänningen Korsträskfluren och Tjärutjälen.
1846, 23/1 - Utslag på ansökning från bönderna Jonas Öhlund i Åträsk samt Eric Carlsson och Pehr Pehrsson i Lillpite att få hugga träd å kronoallmänningenstrakter. Insp. P.O. Wallbom, förvaltare av Borgfors sågverk är berörd part.
1846, 17/2 - Utdrag ur domboken, Jokkmokks lappmarks tingslag betr. stämningsmål. Frälsehemmansåboen Nils Petter Andersson i Perlholmen mot krononybyggaren Hans Eric Ericsson i Norfwajaur för bortförande av myrhö vid Anderssons åboende frälsehemman.
1846, 20/3 - Utslag på ansökning från Jöns Henric Engström, Eric Engforss, Eric Bergström och Nils Petter Engforss från Mårdselet, Gällivare sn. att ifrån sina kronohemman få avyttra sågtimmer.
1845, 4/10 - Utslag på ansökning från handlanden Eric Asplund och handelsbokhållaren L.A. Moosberg att få hugga och avhämta furuträd å Damåsens, Snöbergstjärns och Kullens nybyggenslägenheter.
1844, 12/10 - Skuldsedel Eric Olofsson och hustru Anna Ericsdotter i Sikfors hemman no. 2, förpliktar sig att betala skuld till skattebonden Nils Andersson i Mandjerf Piteå. D.o 1843, 11/3 och 16/12.
1845, 3/4 - Utdrag ur inteckningsprotokollet Piteå tingslag. Bonden Nils Andersson i Mandjerfs ansökning om inteckning i hemmanet no. 2 i Sikforsen. D:o 1844, 1/3.
1845, 16/4 och 1843, 24/3 - Utdrag ur inteckningsprotokoll med bilagd skuldsedel, Piteå tingslag. Handlanden J.A. Caluséns inteckning i Eric Olofssons och hans hustrus ägande hemman no. 2 i Sikforsen. 1844, 13/3 och 1843, 16/3 - Skuldsedel. Eric Olofsson och hustrun Anna Eriksdotter förpliktar sig att betala skuld till handlanden J.A. Clausén, Piteå.
1845, 3/4 - Utdrag ur domboken bergstinget med Meldersteinska bruksdistriktet Rånbyn. F.D. eldvaktaren vid Meldersteins bruk J. Kohlström mot Insp. T.L. Svenonius.
1845, 23/2 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. konkurssak mellan avlidne Insp. vid Hedensfors sågverk Johan Adolf Örtengrens änka Anna Johanna Wilhelmina Örtengren mot avlidne Örtengrens och hans hustrus samteliga borgenärer. Sammanhäftade dokument. Sigill.
1844-46, 15/4 - Utdrag ur domboken med bilagd redovisningsräkning och auktionsprotokoll, Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Godemännen i konkursen efter avlidne förre sågverksinsp. Anders Lindström i Heden, f.d. nämdemannen Eric Andersson Wikström och bonden Nils Petter Hedström mot den avlidnes änka Brita Maria Ericsdottter Lindström ang. bouppteckningsens avläggande.
Häri även P.M ang. A. Lindström konkurs, verifikat samt förteckning på handlingar i konkursen och Förteckning efter A.Lindströms konkursegendom som blivit såld på offentlig auktion.
1845 - Utdrag i sammandrag från vägfördelningslängd av den emellan Över och Nederluleå kyrkor samt ifrån den senare till Luleå stad råbelägne väg.
1844, 13/11 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. dom rör. f.d. brukspatron Anders Lindströms i Heden änka Brita Magdalena Lindströms önskan att avträda sin andel i arvet åt kreditorierna.
1844, 13/2 - Avskrift av transumt betr. Utdrag av tingsprotokoll Jokkmokk synebeskrivning, enligt ansökaning från krononybyggaren Lars Påhlsson Tullnäs i Muorjevare för flyttande av bostaden Storträsks krononybygge.
1844, 15/1 - Utdrag av protokoll Överluleå tingslag betr. förordnande av godemän uti förre sågv. insp. A. Lindströms i Heden konkurs.
1844, 12/2 - Utdrag av Landskansliets protokoll Piteå stad betr. Kapten Löwenadlers ansökning rör. timmerhugg för Hedensforss sågverk.
1843, 20/11 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag betr. stämningsmål. Alviks byamän mot kronohemmans åboer ang. åverkan å sågtimmer samt uppförande av kvarn i Båthusbäcken utan tillstånd. D.o för kvarnen 1843, 20/4.
1843, 11/4 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag ang. Johan Skogs från Bjursträsk erhållande av storkreatur genom Insp. N.D. Holm samt 1847, 20/1 - Skuldsedel. Johan Skog Bjurträsk för skuld till Selets bruk.
 
151850 – 18511850 - 1851, 13/1 - Rådstugerätten Luleå ang. Folkskolastyrelsens i Luleå stad äganderätt till gården med tomten No. 98 i Luleå stad, efter avlidne handlanden Johan Bergmansson Luleå. Även 1850 29/7 - Köpeavhandling för gården No. 98 J. Bergmanssons arvingar försäljer till Luleå stads folkskolestyrelse samt 1850, 5/8 - Utdrag av uppbuds- och lagfartsprotokollet Rådstugorätten Luleå stad. Försäljning av gården och tomten No. 98.
1850, 27/9 - Utdrag ur inteckningsprotokollet Råneå tingslag. Arrendekontrakt. E.I. Burman upplåter den s.k. Brändholmen vid Råneå älvens utlopp till Meldersteins bruksägare genom J.F. Krook. Orginal samt avskrift. Sigill.
1850, 16/3 - Utdrag ur domboken Gällivare Lappmarks tingslag betr. stämningsmål. Mickel Mattson i Nattavare mot bönderna Anders och Jonas Olofssöner för olaga höbärgning.
1850, 15/3 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Landsfisk. Johan Peter Ekstedt och krononybyggaren Nils Borg i Abrahamså mot bönderna Henrik Anderssen i Degersel, Anders Andersson Selberg i Sundsnäs samt förvaltaren av Meldersteins och Hwitåfors bruk J.F. Krook ang. ansvar och ersättning för åverkan å kronoallmänningsskogstrakter.
1850, 12/3 - Utdrag ur domboken Råneå härad. Förvaltaren av Meldersteins bruk J.F. Krook mot förre Insp. vid samma bruk T.L. Swenonius ang. ett parti bjelkar, som skulle åtfölja köpet av bruket, såsom inventarier.
1850, 16/3 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. F.d. bonden, nybyggessökande Lars G. Nilsson Lindström i Norra Hatträsk mot lantboen Lars H. Larsson i Degersels Överstby och J.F. Krook för skogsåverkan.
1850, 8/5 - Utslag på ansökan från Insp. J.A. Örtengren, förv. av Hedensfors sågverk att få hugga timmer för sågverket å kronoallmänningstrakterna Björkberget, Hornberget och Blåberget.
1850, 8/5 - Utslag på ansökan från Gellivare bolag att få hugga och avhämta furuträn å kronoallmänningen för Hedensfors sågverk räkning.
1850, 13/9 - Utslag på ansökan från förv. av Borgfors sågverk A.R. Lundblad att få hugga och avhämta sågtimmer på kronoallmänningen å ömse sidor av Warisån.
1850, 16/6 - Utslag på ansökning från J. Bodell och hemmansägaren J. Wikström rör. förlängning av byggnadstiden samt inrättande av ytterligare 1 ram vid Buddby sågverk.
1850, 12/6 - Resolution på ansökning från Hvitåfors sågverksägare att från egna frälse och skattehemmans skogar få avhämta och försåga träd.
1850, 20/7 - Avskrift av Utslag på ansökning från P.A. Stenbäck, förv. av Alter såg och egendom, rör. förbud mot byggande i älvar och strömmar.
1850, 5/8 - Rådstugorättens beslut rör. handlanden H.O. Åkerströms borgenärer. Selets bruk bolag.
1850, 27/7 - Utdrag ur domboken, bergstinget med Meldersteinska bruksdistriktet i tingshuset i Råneå betr. stämningsmål. Stångjerns hammarsmeden vid meldersteins bruk unge Johan Bergström mot Bruksinsp. J.F. Krook vid Hvitåfors och bruksbokhållaren J.O. Dahl vid Meldersteins bruk för ansvar och ersättning för övergrepp.
1850, 12/8 - Utdrag ur domboken, bergstinget med Meldersteinska bruksdistriktet i tingshuset i Råneå betr. mål mellan landsf.J.P. Ekstedt, hammarsmeden Joh. Bergström, insp. vid Meldersteins ruk J.F. Krook samt bokhållaren J.O. Dahl ömsesidiga klagande och svarande under ömsesidiga yrkanden om ansvar och ersättning för våldsam behandling m.m.
1850, 21/8 - Utdrag ur protokollet, Magistraten i Luleå stad. E.C. Norlins, Gellivare bolag, anhållan rör. bihlbref för Briggen "Wilhelm Persmeden".
1850, 21/9 - Utdrag ur protokollet, Magistraten i Luleå stad. Häradshövd. Johan Söderholm, byggmästaren E.A. Löfgren, Kapten Norlin, ombud för Gellivare bolag, insp. vid Rosfors bruk Öhman, f.d. nämdemanennen Isac Sundström i Avan och bonden Nils Hansson i Unbyn m.fl. ang. protest mot utfärdandet av Bihlbref för Briggen "Wilhelm Persmeden", byggd vid Avans skeppsvarv.
1850, 22/10 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. J.P. Ekstedt mot inspektoren vid Borgfors sågverk A.R. Lundblad för flottning av timmer, förvarat för kronans räkning vid Nedre Tvärån och Öfra Byn.
1850, 25/10 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. Gellivare bolag mot bönder i Porsnäs för hindran av påbörjad flottning utav Alters brädtillverkning. Se även 1851, 28/3.
1850, 4/11 - Avskrifter av Utdrag ur domboken Piteå stads magistrat betr. skepparen Christopher Brännströms protest mot Kapten E.C. Norlins vägran att tillåta lossning vid Löfholmen istället för Nederluleå-Gäddvik. Skonerten Juno. Här även Rådmannen F.G. Falck bekräfter Skepparen Chr. Brännströms anmälan om svårigheter under transport av last för Gellivare bolag, samt protest över E.C. Norlins vägran att ombesörja lastens utlossande och den mottaga och Borgmästare A.M. Stenberg d:o.
1851,10/9 - Protokoll hållet å Alters bruk rör. flottning å Alterälven. Häradsskrivaren J. Sandman, E.C. Norlin samt Porsnäs och Håkansö byamän berörda parter samt bilagd avskrift av skr. till Konungen.
1851, 13/2 - Utdrag ur domboken Jokkmokks lappmarks tingslag, orginal och avskrift. Nämdemannen Paul Nils Pehrsson i Randijaur mot frälsehemmansåboen Anders Johansson i Parkijaur för olaglig bergning av Sjednatsmyran. Även 1850, 5/3, 2 ex.
1851, 24/12 - Borgensförbindelse. Johan Högling i Voullerim, Nils Jacob Nilsson i Överluleå borgar för kronohemmansåboen Hans Michel Hansson från Allakjaur.
1851, 26/4 - Jacob Dahlberg bekräftar Joh. Fredr. Krooks inlämnande av besvär över beslut å sn-stämma för fråntagande av skogssträckor under Korpfors projekterade masugnsanläggning. Sigill.
1851, 12/10 - Häradshövdingen meddelar misslyckad försök att expidera en avskrift utav Piteå tingslags häradssynrätts protokoll av år 1755 rör. anläggningen av Borgfors sågverk och skogstillgång. Begäran ställd av Gellivare bolag.
1851, 15/2 - Utdrag ur domboken Jokkmokks lappmarks tingslag betr. mål rör. bättre rätt till ett fiskeställe. Skattehemmansägarne Nils H. Jondsson, nämdemannen Johan Påhl J. Jondsson och Johan Jacobsson i Yttre Lule by samt Gellivare bolag mot krononybyggaren Nils P. Johansson Stahre.
1851, 27/3 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. J.P. Ekstedt mot A.R. Lundblad för intagande av först nämdes tillhörigt timmer inom Borgfors sågverksbom.
1851, 28/3 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag. Gellivare bolag mot bönder i Portsnäs för egenmägtigt förfarande, hinder av påbörjad flottning utav Alters brädtillverkning. Se även 1850, 25/10.
1851, 14/6 - Utslag på besvär från A. Rosenblad och W. Hellgren med övriga delägare i Korp- och Rensundsfors priviligierade bruksanläggningar över ansökning från bruksförv. J.F. Krook att få hugga furuträd till uppförande av verkstäder och husbyggnader för verkets drift.
1851, 25/1 - Utslag på ansökan från Insp. J.F. Krook, Gellivare bolag, rör. hemmanet nr. 12 i Jemtön, som åbos av Magnus Persson.
1851, 27/8 - Utslag från Hernösands Consortium rör. klagomål från E. C. Norlin över kyrkoherden J. Dahlberg i Råneå.
1851, 10/9 - Utslag på ansökning från bönderna Johan Petter Nilsson, Lars Nilsson och Gustaf Nordberg i Prästholmen, om tillstånd att hopsamla tjäruved å kronoallmänningsområden mellan Hoflös Kohlarviken samt Lillnäs hemmans område.
1851, 15/9 - Utslag på ansökan från bönderna Johan Ersson i Arnemark och Lars Olofsson i Sikforssen om tillstånd att hugga skeppsrötter å kronoallmänningarna Skurberget, Snöbäcksliden och Kosundmyrberget.
1851, 15/9 - Utslag på ansökan från bonden Johan Larsson i Sikforsen om tillstånd att hugga skeppsvirke samt bjelkar å kronoallmänningstraktor kring Rödjetjernberget, Olsberget och Tullberget.
1851, 25/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag. Anders Nilsson samt bönder i Degersel mot bruksförv. J.F. Krook i Hvitåfors ang. upphävande av överenskommelse rör. såganl. vid Degerselsforsen.
1851, 2/9 - Utslag på bönder i Piteå sn: Anders Flodin, Eric Jonsson, Johan Carlsson, Pehr Flodin samt Johan Eric Erssons, ansökan om tillstånd att hugga och hämta sågtimmer från kronoallmänningstrakter på ömse sidor om Nedre Tvärån.
1851, 20/11 - Rådhusrättens tillkännagivande av skepparen Pehr Anderssons beslut att tillbakadraga sin vädjan över utslag i mål mot E. C. Norlin.
1851, 25/11 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag. Gellivare bolag mot bönder i Porsnäs för hindrande av påbörjad flottning utav Alters brädtillverkning å Alters älv.
1851 - Utslag på ansökning från bönderna Hans P. Larsson och Carl Johansson om tillstånd att hugga furuträn för sågtimmer å kronoallmänningen Båthusberget och Finnberget.
 
161852 – 18521852,1/10 - Utdrag ur protokollet, Luleå häradssynerätts sammanträde i Buddbyn ang. ifrågasatt rätt till timmerflottning uti Altervattensbäcken. Ljuså sågverk, E.C. Norlin.
1852, 19/10 - Utslag på besvär från E.C Norlin, Disp. vid Korpforss och Rensundsforss privata järnverk rör. hygge å de skogstrakter som sträcka sig från Prästholms bys område till Gällivare sn. gräns, mellan Råneå älv och Luleå sn. gräns.
1852, 22/11 - Utdrag ur Lagfarts- och inteckningsprotokoll rådhusrätten i Piteå. Intressenterna i Gällivare bolag försäljer uppräknade egendomar till H.M.K. enligt avskrift av köpebrev samt anhåller om lagfart å gården Nr. 23 i Piteå.
1852,10/8 - Utslag på ansökan från insp. vid Meldersteins bruk E.R. Hellmansson att få hämta träd på Krokträsk frälsehemmans skog.
1852, 26/11 - Kungl. Maj:ts och Rikets Svea hovrätts dom i mål rör. avlidna bruksinsp. Nils D. Holms konkurs. Handlanden O.D. Sundberg, Grosshandlarna L. Montén, L. Meijersson och W.H. Kempe samt sockerbruksbolaget Björling & Kaijser,
(alla fodringsägare), mot Selets bruksägare, det så kallade Gällivare Bolag.
1852, 29/9 - Utslag på ansökan från bonden Matts Johansson i Bredåker att få hugga furuträn å kronoallmänningstrakterna Klöfudden i öster från Bredåkers by.
1852,14/12 - Utslag på besvär från Disp. av Gällivareverken E.C. Norlin Alters ang. ansökning från kronohemmansåboen Elias Andersson i Riddarhällan om avhämtning av träd omkring Knackberget, Älvsby kapellförsamling.
1852, 13/12 - Uppgifter för brandförsäkring av Ljuså sågverk, åbyggnader och lösören under H.M.K:s i Överluleå sn. och Ljuså ägande hemmansdel No. 1, 2 mantal.
1852, 18/11 - Utslag på ansökan från bonden Johan Henric Hällström från Avan by om tillstånd att hugga trän på kronoallmänningen omkring Svartberget och Rödekorrsberget öster om Edefors.
1852, 21/1 och 16/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. C.O. Berghmark mot J.F. Krook ang. översågning vid Hvitåfors sågverk.
1852, 22/1 - Resolution på ansökan från förv. av Hvitåfors bruk och sågverk E.C. Norlin att få avverka sågtimmer utöver privilegierna för nämda bruk och verk.
1852, 20/4 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag.Gellivare bolag mot bönder i Porsnäs rör. ansvar och ersättning för hindrad påbörjad flottning av Alters brädtillverkning.
1852, 28/4 - Resolution rör. Hedens byamäns rätt till fiske i Lule älv. Skickad till E.C. Norlin. Sigill.
1852, 8/4 - Skr.från J.V. Huss å ägarna av Bodträsksfors sågverks vägnar samt E.C. Norlin till Konungens befhavande i Norrb.län rör. Hedens byamäns stängning av Lule älvs Witjerfsfors med bilaga Hedens byamäns intyg rör. stenläggningen i Witjersforsen.
1852, 21/4 - Carl Carlsén, Hedensfors rör. verkställd besiktning av farleden vid översta Hedensforsen.
1852, 15/5 - Avskrift av Skr./ Resolution till Konungens Befallningshavare i Nb.län från E.C. Norlin, disp. vid Gellivareverken rör. vissa personers hygge och bortrödjning av träd kring Altervattensbäcken inom Ljuså frälseområde samt bildande av flottled i Altervattensbäcken. Övrig part i målet: handlanden Bodell.
1852 - Utdrag ur Norrbottens Läns Landskanslies Suppli Diarium ang. E.C. Norrlins anmälan om hygge kring Altervattensbäcken samt bildande av flottled åt handlanden Bodells sågtimmer.
1852, 5/11 - Utslag på Insp. A.R. Lundblads ansökan rör. sågtimmer för Borgfors sågverk.
1852, 25/5 - Avskrift av Skr. till Konungens Befallningshavare Nb.län betr. A. Sundbaums anmälan om skogsåverkan efter undersökningar. Berörda parter: Insp. vid Ljuså sågverk M. Falck, Insp. vid Övre Svartlå sågverk C.O. Schlytern.
1852, 2/8 - Avskrift av Utdrag ur Synerättens protokoll Piteå tingslag vid sammanträde vid Borgfors sågverk ang. häradsskr. Jonas Sandmans, ombud för Gellivareverkens ägare, anhållan om tillstånd att inrätta spardammar för underlättande av sågtimmerflottningen till Borgfors finbladiga sågverk.
1852, 30/12 - Utslag på ansökan från Insp. A.R. Lundblad om åläggande för Anders Boström och Johan Eric Ericsson i Älsbyn att betala skuld.
Utdrag ur Norrbottens Läns Landskanslis supplik diarium år 1852:
Ang. J.P. Hedman och E.M Erikssons begäran att få hugga bjälkar längst Piteå älv.
Ang. J.P och J. Åström samt N.P och C.J Carlssons i Åträsk begäran om tillstånd att hugga träd å kronoallmänningen Näverliden.
Ang. C.M. Björks begäran att få hugga träd å kronoallmänningstrakter omkring Pellaträsk, Tjalaträsk, Gammelträsk, Fullträsk, Lyckoträsk och Benkerträsk.
Ang. J. Perssons Sikfors begäran att få hugga träd å kronoallmänningstrakt vid Piteberget.
Ang. E. Isac Nilssons i Övre byn begäran att få hugga träd å trakterna Näverberget och Storheden m.fl. ställen.
Ang. Anders Olofssons i Isträsk begäran att få hugga skog å kronoallmänningen nära Isträsk krononybygge.
Ang. Johan Johansson Wiklunds begäran att få hugga skog å kronoallmänningen kring Djupträsket m.fl. ställen.
Ang. J.F. Nordqvists i Långviksudden begäran att få hugga skog å samma kronohemman.
Förteckning över begärd tillstånd att få hugga träd: Anders Johansson i Missträsk, J.E. Ericsson i Kisträsk, Jonas Sundberg och Per Olofsson i Nilsdahl.
Ang. Johan Nilssons i Niemisel begäran att få hugga skog å kronoallmänningstrakter vid Grundträskberget.
Ang. Christ. Blomquists i Quarntjern begäran att få hugga skog å sitt krononybygge Quarntjern.
Ang. L.P. och Henric Blomquists ansökan att få hugga skog å krononybygget Korpdahlen i Råneå.
Ang. Anders Linquists, Nils Larssons och Lars Henric Erssons i Prästholm begäran att få hugga skog å kronoallmänningen vid Degersel.
Ang. A.G. Selbergs och Jöns Engmans begäran att få hugga skog ifrån kronoallmänningen Renskinskölen.
Ang. Zachris Enquists och H.P. Olofssons i Råneå begäran att få hugga skog ifrån kronohemmanet Snipträsks område.
Ang. J.E. Johanssons i Lappmotjern begäran att få hugga skog å krononybyggets område.
Ang. Nils Davidssons och Johan Westerlunds i Niemisel begäran att få hugga skog å kronoallmänningen på norra sidan av Råbergets krononybygge.
Ang. J.A. Selbergs begäran att få hugga skog ifrån kronoallmänningstrakter kring s.k. Norrbäcken Niemisel.
Ang. Olof Larssons i Bredvik begäran att få hugga sågtimmer å kronohemmanet Bredviken.
Ang. E. Wikströms och L. Perssons i Lillån begäran att få hugga skog å kronohemmans området Lillån.
Ang. Eric Nordströms i Rånbyn begäran att få hugga skog ifrån kronoallmänningstrakter Aspkölen m.fl. ställen.
Ang. L.P. Ströms i Slättberget begäran att få hugga skog å sitt nybygge Slättberget.
Ang. L. Mobergs i Orrby begäran att få hugga skog å kronoallmänningstrakterna Mustberget och Hedlanderne.
Ang. N.H. Johanssons i Råberget begäran att få hugga skog å sitt nybygge Råberget.
Ang. Henric Åströms och G. Lindströms begäran att få hugga skog å Abbortjernlandet och Mellantjernlandet m.fl. trakter i Råneå.
Ang. Er. Forssbergs i Degersel begäran att få hugga skog å kronoallmänningentrakten Flakaberget.
Ang. Augustin Rensfelts och Johan Wikströms begäran att få hugga skog å kronoallmänningen Slättberget och däromkring liggande hedland.
Ang. Johan Nilssons i Niemisel begäran att få hugga skog i å kronoallmänningen kring Marbäcken.
Ang. Henric Larsson Hoflings och N. Petter i Långsel begäran att få hugga skog ifrån kronohemmanet Långsels område.
Ang. J.E. Johanssons i Lappmotjern begäran att få hugga träd å kronotrakt mellan Lappmotjern och Blomsteråsens nybygge.
Ang. J.P. Hälls i Råneå begäran att få hugga skog å krononybygget Bjuråhed och kronoallmänningen Mustelberget.
Ang. L. Nordlunds och N.P. Perssons begäran att få hugga skog å kronotrakterna Finnberget, Swartberget och det s.k. Röd Ekornsberget.
Ang. J. Edmans begäran att få hugga skog å allmänningen öster, väster och söder om Mustjern.
Ang. A. Anderssons i Finnäset begäran att få hugga timmer och upptaga tjäruved å kronoallmänningstrakter norr om s.k.
Palms(truck)ska odlingsdistriktet m.fl. trakter.
Ang. E. Sandlings begäran att få hugga bjelkar och sågtimmer ifrån kronoallmänningen Pekiberget.
Ang. A. Johanssons i Missträsk begäran att få hugga skog å kronoallmänningstrakter.
Ang. Anders Persson och Jon Jonssons begäran att få tjärutillvrkningsämnen å kronoallmänningstrakterna på västra sidan om Tvärån m.fl. områden.
Ang. J.F. Dunders begäran att få hugga bjelkar å sitt innehavande Bredträsk krononybygges område.
Ang. Olof Åberg och N.P. Henrikssons i Skatamark begäran att få hugga trän å kronoallmänningen Kölen.
Ang. Carl Bröms i Rånbyn begäran att få hugga skog å allmänningstrakterna Kjesoslandet och Klingerselet.
Ang. Nils Jönssons och A. Wikströms i Råneå begäran att få hugga skog iå kronoallmänningstrakterna emellan Lillånäs krononybygge och Kalix rålinia.
Ang. Nils Lindqwists i Roknäs begäran att få hugga tjärutillverkningsämnen å allmänningstrakter kring Byske älv.
Ang. J.P. Wiklunds begäran att få upptaga tjäruved å kronoallmänningstrakter.
Ang. Lars Arvius och Johan Larsson Wikbergs begäran att få hugga tjärutillverkningsämnen å kronoallmänningstrakter emellan byarna Siksjö, Gråträsk och Risberget.
Ang. Sven Anderssons i Backträsk begäran att få hanlägga ett nybygge å kronoallmänningstrakt.
Ang. P. Lindquists begäran att få anlägga ett krononybygge eller torp å kronoallmänningen i Wännträskliden i Överluleå sn.
Ang. Anders Norens begäran att få hugga tjärutillverkningsämnen inom sitt krononybygges i Avaträsk område.
 
171853 – 18541853, 5/1 - Resolution på ansökning från E.C. Norlin om uppskov med syn av Mjösunds sågverksägares överklagande dammbyggnad uti Råneå älv.
1853, 15/2 - Utslag på besvär från E.C. Norlin ang. ansökning från åboen Carl Olof Forssberg i Laduberg, Älvsby kapellförsamling, att få hämta tjärutillverkningsämnen på Gårbergliden, Pingelbergerna och kronoallmänningarna omkring Ladubergs krononybygge.
1853, 11/3 - Utslag på ansökning från krononybyggaren Johan Petter Forslund i Risträsk, Piteå sn. att få avverka furuträn inom skogstrakt som tillkommer Risträsk kronohemman.
1853, 26/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. åverkansmål. C.O. Berghmark mot E.C Norlin och J.F. Krook för skogsåverkan.
1853, 17/3 - Utslag på ansökning från bonden Nils Nilsson från Svartlå om tillstånd att avverka furuträd å kronotrakt.
1853, 29/3 - Utslag på ansökning från nybyggaren Elias Wilhelm Eliasson att få avverka furuträd å allmänningen Skurberget, Dödlofsberget m. fl trakter.
1853, 29/3 - Utslag på ansökning från bönderna Isak Johansson, Johan Sandberg och Johan Andersson i Lillkarsträsk i Piteå sn. att få avverka furuträd å deras kronohemmansområde inom Älvsby kapell församling.
1853, 29/3 - Utslag på ansökning från kronohemmansåboen Jonas Åman i Nattberget, Nattbergs krononybygge samt å där invid belägna kronoallmänningstrakter få avverka träd.
1853, 29/3 - Utslag på ansökning från Nils Carlsson Flink och Johan Erik Sandberg att få avverka träd å sökandes åboende krononybygge Övre Tväråsel.
1853, 8/7 - Utslag på besvär från E.W Montan, ombud för HM K:s egendomar i Norrbottens län, här Rensunds och Korpfors järnverksanl. samt Ljuså sågverk, över ansökning från Nils Petter Hurtig och Carl Olof Swanberg att å ägorna till krononybygget Alternäs i Överluleå få avverka träd för försäljning till Buddby sågverk.
1853, 8/7 - Utslag på besvär från E.W Montan, ombud för HM K:s egendomar i Norrbottens län, här Rensunds och Korpfors järnverksanl. samt Ljuså sågverk, över ansökning från nybyggaren Erik Gustaf Westmans att få avverka timmer å kronoallmänningstrakt vid sökandernas åboende Junkoträsks nybygges bohlstad.
1853, 8/7 - Utslag på besvär från E.W Montan, ombud för HM K:s egendomar i Norrbottens län, här Rensunds och Korpfors järnverksanl. samt Ljuså sågverk, ang. tidspunkten för avverkning av timmer för uppförande av länsresidens och länsfängelse i Luleå stad. Tullförvaltare U. Strandberg.
1853, 8/7 - Utslag på besvär från E.W Montan över ansökning från Hans Petter Engström att få avverka träd å ägorna till nybygget Storheden i Överluleå, Ljuså.
1853, 8/7 - Utslag på besvär från E.W Montan över ansökning från nybyggaren Nils Gabriel Wikström att få hugga träd i ägorna till krononybygget Legoträsk i Överluleå. Ljuså.
1853, 8/7 - Utslag på besvär från E.W Montan över ansökning från nybyggarne Eric Gustaf Sandström och Anders Gustaf Westman att få till försäljning hugga och avhämta träd å kronoallmänningstrakt belägen i sydvest från Alternäs och Altervattens områden. Ljuså.
1853, 8/7 - Utslag på besvär från E.W Montan över ansökning från nybyggarne Nils Petter Holmqvist och Hans Petter Boström att få hugga och avhämta träd å ägorna till krononybygget Hatträsk i Råneå och Överluleå sn. Ljuså.
1853, 27/4 - Avskrift av resolution på ansökning från Disp. E.C. Norlin rör. bifgad uppgift från insp. M. Falck vid Ljuså sågverk ang. åverkan å stockfångstskogen, tillhörlig Ljuså sågverk.
1853, 22/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål för skogsåverkan. C.O Berghmark mot E.C. Norlin och J.F. Krook, Vitåfors.
1853, 24/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. ersättningsmål rör. hästkreatur. Inspek. vid Meldersteins bruk C.R. Hellmasson mot handlanden Carl J. Tengman i Rånbyn och kronolänsm. C.O. Berghmark.
1853, 6/10 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. änkan Jeanette Örtengrens ansökning att få avstå egendom för befrielse för vidare ansvar för boets skuld. Sigill.
1853, 8/10 - Utdrag ur inteckningsprotokollet, Överluleå tingslag betr. Inspektoren vid Hedenfors sågverk C.O Slythern söker inteckning i nämdemannens H.P. Anderssons Sandlings ägande hemmansdel för skuld enligt räkning.
1853, 23/11 - Utdrag ur domboken, Piteå tingslag betr. stämningsmål. A.R. Lundblad, förval. av Alter bruk mot drängarna Fredric Markström och Jonas Burman i Alter för åverkan mot gärdesgård i trakten av Holmträsk.
1853, 23/11 - Utdrag ur domboken, Piteå tingslag betr. stämningsmål. A.R. Lundblad, förval. av Alter bruk mot bondsönerna Carl och August Bäckström i Böle för skogsåverkan.
1853, 23/11 - Utdrag ur domboken, Luleå tingslag betr. stämningsmål. A.R. Lundblad, förval. av Alter bruk, och kronohemmansåboen Olof Backman i Nybyn mot kronoåboen Petter Magnus Johansson i Nybyn för skogsåverkan å Alters bruks och O. Backmans hemmansskog.
1854, 24/2 - Utdrag ur domboken Gällivare Lappmarks tingslag betr. stemningsmål. Insp. C.O. Slythern mot nybygges sökande Pehr Israelsson i Tjuråware rör. klander för nybyggessyn.
1854, 24/2 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Landboen Erik Olofsson Nordström i Kuså mot Insp. vid Svartlå och Hedensfors C.O. Schlytern och bokhållaren, handlanden Carl Carlsén för fråntagan lös egendom samt skörd och utdrivning ifrån Kuså hemman.
1854, 6/4 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. stämningsmål. A.R. Lundblad förv. av Alters bruk och kronohemmansåboen Olof Backman i Nybyn mot kronohemmansåboen Petter Magnus Johansson i Nybyn och bonden Johan Lundberg i Håkansö för åverkan å O. Backmans i Nybyn och Alters bruks hemmansdelars skogsskiften.
1854, 31/3 - Avskrift av kontrakt betr. uppgrundningen av Porsi- och Vuollerimforsarna. C.O. Schlytern och krononybyggareåboer.
1854, 11/10 - Resolutioner, 2 st. på ansökan från bonden Anders Larsson och Fredric Skog i Orrbyn Råneå sn. att hämta träd från trakter vid Kuokträsberget och Jernmalmheden m.fl. ställen. Samt utslag på resolution rör. Fredric Skogs ansökning om tillstånd för Anders Wallin att hämta träd från trakter vid tidigare nämda områden.
1854, 14/10 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. J.F. Krook mot inhysemannen Pehr Nilsson i Vitå för olaga bosättning och odling å hemman nr. 12 i Vitå.
1854, 21/11 - Utdrag ur domboken Piteå tingslag betr. åverkansmål. A.R. Lundblad, förvalt. av Alters bruk, och kronohemmansåboen Olof Backman i Nybyn mot kronohemmansåboen Petter Magnus Johansson i Nybyn och bonden Johan Lundberg i Håkansö för olaglig skogavverkning.
1854, 11/10 - Resolution på ansökning från bonden Lars Fredricsson i Orrbyn ang. avslag på ansökning från Fredric Degerström att få hugga träd på Lillåholms och Långhedsträsks nyhemmans områden.
1854, 11/10 - Resolution på ansökning från bonden Lars Jönsson i Råneå ang. avslag på ansökning från Nils Petter Stenberg att få hugga träd å Hammelträsks nybygges område.
1854, 13/10 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. J.F. Krook mot nybyggarna Johan Magnus Drugge och Olaf Persson i Storholmen för olovlig höbärgning å Hoflös hemmans ägor.
1854, 18/9 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Anders Bränström i Östra Bovallen mot C.O. Schlytern, Svartlå sågverk, drängen Nils Peter Jacobsson och Lars Peter Nilsson Engfors i Ö. Bovallen för olaglig avhysning ifrån Ö. Bovallen. Hopbunda handlingar 4 st. med bla. åbokontrakt, resolution och utdrag ur domboken 1853, 27/3 samt 1855, 9/10.
1855, 30/8 - A.R. Lundblad, Svartlå bruk, ålägges ansvar för gröde som A. Sundbaum enligt resolution belagt med qvarstad hos Lar Petter Nilsson i Ö. Bovallen. Sigill.
1854, 24/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. åverkansmål. C.O. Berghmark, kronolänsman, mot Disp. E.C. Norlin och Insp. J.F. Krook Hvitåfors sågverk för skogsåverkan, översågning samt qvarstadsbrott.
1854, 24/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. mål rör. undersökning om orsaken till den vanhävd som blivit anmärkt på åtskilliga under Hvitåfors bruk och Avafors masugn anlagde krononybyggen. Berörda personer: E.J. Sundbaum och E.C. Norlin.
1854, 18/9 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag. J. Sandman, ombud för Ljuså sågverk och frälehemman, mot fjärdingsmannen Eric Lundström i Boden och kronolänsmannen Anton Sundbaum för flottning på Gyttjeån.
1854, 18/9 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. E.C Norlin mot nämdemannen Olof Ericsson och bönderna Johan Sundström och Fredric Isacsson, alla Svarby, Nils Petter Engström i Bredåker och Johan Petter Johansson i Boden, f.d. nämdemannen Isac Påhlsson Nordby i Broby, handlanden i Luleå Carl Palmgren, nybyggarna Olof Sundling och Nils Gabriel Wikström i Legoträsk för flottning å Gyttjeån.
1854, 18/9 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Landboen Erik Olofsson Nordström i Kuså mot C.O. Schlytern, Svartlå och Hedenfors, och bokhållare Carl Carlsén för fråntagande av lös egendom samt utdrivning ifrån Kuså hemman utan uppsägning.
 
181855 – 18561856, 21/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. skogsåverkanmål. Lassby sågverks bolag mot bonden Lars Gustaf Johansson i Degersel mot Kronolänsmannen C.O. Berghmark. (Såverksinsp. P.G. Lampa).
1856, 2/2 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. skogsåverkanmål. C.O. Berghmark mot bonden Eric Magnus Bergman och inhysemannen Carl Johan Sundling i Rånby.
1856, 4/2 - Överklagande av utslag med tillstånd för hemmansägaren Johan Sundling i Storsand (kronobygget Kertikvallen) att avhämta furuträd.
1856, 11/2 - Utdrag ur domboken Gällivare tingslag betr. stemningsmål rör. ängeslägenheten Tjejkalomkelen. Jacob Weike i Tjonträsket mot frälsehemmanåboerne Johan Johansson och Mickel Johansson i Neilisuando.
1856. 4/3 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Erik Olofsson Nordström i Ratå mot f.d. Insp. C.O. Schlytern vid Svartlå bruk och Hedensfors såg, samt bokhållaren Carl Carlsén.
1856, 5/3 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. åverkansmål rör. flottning å Gyttjeåen, igenom Ljuså frälsehemmans ägor. E.C Norlin kärande.
1856, 11/3 - Resoluion på besvär från E.C. Norlin för Johan Sundlings i Storsand skogsavverkning vid och omkring Kertiksvallen i Jokkmokk.
1856 - Utslag på besvär rör. Bodträskfors sågverksanl. Berörda parter: E.C Norlin, C.O. Schlytern samt N.E. Bergström och Olof Bergmans änka.
1856, 25/5 - Utdrag ur Piteå häradsting betr. bilagd makulerad skuldsedel från 1849 24/2. Berörda parter: Gällivare bolaget till Löjtnanten N.G. Liljecrona.
1856, 25/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. åverkansmål rör. otillåtet skogshygge å kronoallmänningen Blåkölen. Berörda parter: Landsfiskalen J.P. Ekstedt mot sågverksinsp. P.G. Lampa Lassby sågbolag jämte bönder, åboer och sågställare.
1856, 25/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Mjösund sågverksägare m. fl. mot Lassby sågverksbolag m. fl.
1856, 2/1 - Resolution på ansökning från Pehr Stenberg om syn av lägenheter i kronoallmänningen för nytt kronohemman.
1856, 24/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål ang. olagligt uppförande av hus och odling av hemman nr. 12 i Vitå by. E.C. Norlin, J.F. Krook Hvitåfors mot inhysemannen Per Nilsson i Vitå.
1856, 2/1 - Resolution på ansökning från Alfred Hagberg i Råneå om syn för upprättande av nytt kronohemman.
1856, 2/1 - Resolution på ansökning från J.O. Petersson i Råneå om syn för upprättande av nytt kronohemman.
1856, 2/1 - Resolution på ansökning från Albert Langman, Råneå sn. om syn för upprättande av nytt kronohemman, 2 st.
1856, 2/1 - Resolution på ansökning från E.A. Enhörning i Råneå sn.om syn för upprättande av nytt kronohemman.
1856, 7/11 - Utdrag ur domboken med bilagd väghållningskontrakt, Nederluleå tingslag betr. stämningsmål. Insp. vid Selets bruk Pehr Löf mot avlidne bonden Joseph Larssons i Ersnäs arvtagande bönderna Isac Johan Åström och Lars Olof Larsson Ersnäs för försummande av kontraktsenlig väghållning. Bilagd väghållningskontrakt mellan J. Larsson och P. Löf 1854, 15/7. Se även:
1854, 30/3 - Utdrag ur domboken Nederluleå härad betr. stämningsmål. A.R. Lundbland mot bonden Joseph Larsson i Ersnäs arvtagare, bönderna Isac Aron Åström och Lars Olof Larsson ang. kontrakts fullgörande rör. landsvägsunderhåll.
1856, 4/3 - Utdrag ur domboken betr. stämningsmål. Gällivareverken genom E.C. Norlin kärande, nybyggaresönerna Nils Peter, Carl och Jacob Lindqvist samt nybyggaren Olof Rutberg i Vändträsk svarande ang. ansvar och skadestånd för åverkan på Ahlträsk Frälsehemmans skog.
1855, 4/12 - Utslag på besvär från Häradshövdingen E.W. Montan, ombud för HM K, Ljuså sågverk rör. krononybyggaren Paulus Strömbergs ansökning att få avhämta träd å till Ljuså sågverk anslagen skog.
1855, 5/12 - Kontrakt mellan Övre Svartlås sågverk och Eric Hedström i Harads betr. kornleverans.
1855, 14/12 - Utdrag ur Norrb.läns Landskontors supplik diarium åren 1843/44, på begäran av insp. Lundblad Svartlå.
1855, 31/12 - Utdrag ur protokoll Piteå landskontor ang. postexpeditören N. O. Nilssons ansökan att få anlägga nyhemman på mark varå Strömsunds masugn m.fl. hus varit uppförda. Har skickats som brev till Stadsfiskalen F.G. Lagerwall Luleå.
1855, 10/10 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. E.C. Norlin mot bönder för olaglig flottning å Gyttjeån igenom Ljuså frälsehemmans ägor.
1855, 20/11 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. P.G. Lampa Lassbyn mot tjärurvräkaren Jacob Linder Luleå för oegentlighet.
1855, 9/10 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Erik Olofsson Nordström i Kuså mot C.O. Schlytern och Carl Carlsén ang. ersättning för fråntagande av egendom m.m.
1855,19/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Lassby sågverksbolag och bonden Lars Gustaf Johansson i Degersel mot C.O. Berghmark rör. skogsåverkan.
1855,19/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. J.F. Krook, förvaltare av Vitåfors bruk, mot nybyggarna Johan Magnus Drugge och Olof Pehrsson i Storholm ang. obehörig höbärgning å ängarna Westmyran och Rörmyran.
1855,19/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. J.F. Krook Vitåfors mot inhysemannen Pehr Nilsson för olagligt uppsättande av hus och odling på hemman nr. 12 i Vitå by.
1855,19/9 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Bonden Lars Henric Pehrsson och f.d. handlanden A.F. Bergenstråhle i Lappträsk mot P.G. Lampa med åtskilliga bönder för olaga skogshygge.
1855, 9/8 - Resolution på besvär från Häradshövdingen E.W Montan, ombud för ägarna av Hedenfors sågverk rör. ansökning från förvaltaren C.O. Slythern om avverkning av träd.
1855, 7/8 - Utslag på besvär från Häradshövdingen E.W Montan, ombud för ägaren av Hvitåfors sågverksägare, över anmälan från C.O. Berghmark om åverkan å kronans skogar.
1855, 26/4 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag betr. stämningsmål. P.G Lampa mot timbermannen Johan Sundvall i Luleå för dennes tillgripande av bräd- och plankstumpar vidd Gäddviks lastageplats.
1855, 26/4 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag betr. stämningsmål. P.G Lampa mot tjäruvräkaren Jacob Linder i Luleå för oegentligheter.
1855, 27/3 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål. Erik Olofsson Nordström i Kuså mot f.d. insp. vid Svartlå bruk och Hedenfors såg, sågverksägaren C.O. Schlytern och bokhållaren Carl Carlsén för olagligt fråntagande av egendom och utdrivning ur Kusåhemmans åbyggnad.
1855, 27/3 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. åverkansmål. Disp. E.C. Norlin mot nämdemannen Olof Eriksson samt åtskilliga bönder rör. flottning på Gyttjeån genom Ljuså.
1855, 16/2 - Utdrag ur domboken Jokkmokks lappmarks tingslag. Gällivare bolag mot frälsenybyggaren Anders Larsson i Aimaluobal ang. klander å nybyggesyn.
1855, 23/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Bruksförv. J.F. Krook mot nybyggarna Johan Magnus Drugge och Olof Pehrsson i Storholm rör. ansvar och ersättning för olaglig höbärgning å Hoflös hemmans ägor. 2 ex.
1855, 23/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Insp. vid Meldersteins bruk Albert Langman mot drängen Lars Johan Larsson i Orrbyn ang. skogsåverkan.
1855, 23/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Kronofogden Erik Julius Sundbaum mot Disp. av Meldersteins bruk E.C. Norlin ang. ansvar för vanhäfd av Åträsk krononybygge i Råneå sn.
1855, 19/1 - Utdrag ur domboken Råneå tingslag betr. skogsåverkansmål. Bönder i Lassby och Degersel mot Lassby sågbolag och Lars Gustaf Johansson i Degersel.
1855, 11/10 - Utslag på ansökning från bruksförvaltaren P. Löf om tillstånd att kola å Kroktjerns hemmans område.
1855, 16/3 - Utdrag ur domboken Råneå härads tingslag betr. stämningsmål. Förvaltaren av Meldersteins- och Hvitåforss bruk J.F. Krook mot förre bonden Lars Gustaf Lindström från Degersel för för åverkan av timberskog.
 
191856 – 18591856, 21/3 - Befh. i Nb.län utslag på ansökning från Eric Julius Sundbaum rör. allmänna vägen, berörda parter; Selets bruk, Antnäs och Ersnäs.
1856, 5/6 - Kungl. hovrättens dom i målet mellan delägarna i Bodträsksfors sågverk och delägarna i Bodträskå bolag, kärande samt Kapten E.C. Norlin och övriga delägare i bolag bildat för sågverksanläggning vid Krokforsen, svarande.
1856, 17/6 - Kammarkollegiets utslag på besvär från Anders Johansson i Vissträsk över utslag 1855 rör. hans ansökan om skepps- och utskeppningsplankor i Storbergsträskliden.
1856, 17/6 - Kammarkollegiets utslag på besvär från C.O. Schlytern över bönders ansökan att få hugga och avhämta sågtimmer å allmänningarna; lilla Ringelberget, Snåltjern och Jönshansalandet.
1856, 17/6 - Kammarkollegiets utslag på besvär från C.O. Schlytern över hemmansägares från Traneträsk ansökan att få avhämta sågtimmer å allmänningarna; Gäddberget, Gäddträskberget och Gäddträskhattarna.
1856, 22/9 - Utdrag av domboken Torneå tingslag betr. åverkan å Hedens kronohemmans skog. Länsmannen C.O. Berghmark mot bonden Eric Magnus Bergman och inhysemannen Carl Johan Sundling i Rånbyn.
1856, 22/9 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål mellan J.F. Krook, bruksförvaltare vid Hvitåfors, bruksdisp. E.C. Norlin, kärande, samt inhysemannen Per Nilsson i Vitå, svarande, rör. Nillsons uppsättande av hus och odlande av mark å Hvitåfors bruksägare tillhörigt hemman no. 12.
1856, 22/9 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. otillåtet skogshugge å kronoallmänningen Blåkölen. J.P. Ekstedt, kärande, mot sågverksinsp. P.G. Lampa i Tjemifors, bönderna Fredrik Jönsson Åström, David Nilsson, Anders Johansson Degerman och Anders Johansson samt lantboen Eric Andersson Forssberg i Kvarnheden, tillika med kronohemmansåboen och sågställaren Nils Petter Grots i Niemiholm, svarande.
1856, 22/9 2 st. och 1857, 2/2 samt 13/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. stämningsansökan rör. föreläggande och fullbordande av ett sågverksutbyggande vid Lassbyforsen, Degersel. Johan Eric Solander i Rånbyn, Insp. J.G. Holmgren i Mjösund samt handlanderna Eric Asplund i Haparanda och A. Klum i Piteå, såsom ägare av Mjösunds sågverk, kärande, samt Lassby sågverks-bolag och Kapten E.C Norlin svarande.
1856, 23/9 och 1857, 2/2 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. stämningsmål. Insp. Alb. Langman, Meldersteins bruk mot inhysemannen Grells Nilsson för olaga höbärgning å Mörtträsk frälsehemman no. 3 ängsmark.
1856, 13/10 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag rör. fråntagande av lös egendom. Eric Olofsson Nordström i Kuså mot Schlytern och Carl Carlsén.
1857, 27/1 - Kammarkollegiets utslag på besvär från Nils Nilsson i Buddbyn över avslag å ansökan att få hugga träd på kronomark.
1857, 2/2 - Utdrag av domboken Råneå härad betr. åverkan å Hedens kronohemmansskog. C.O Berghmark mot bonden Eric Magnus Bergman och inhysemannen Carl Johan Sundling i Rånbyn samt bruksförv. J.F. Krook.
1857, 2/2 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. olaga uppsättning av hus samt odling å Hvitåfors bruksägares hemman no. 12. E.C. Norlin mot inhysemannen Per Nilsson i Vitån.
1857, 30/3 - Utdrag av inteckningsprotokollet Nederluleå tingslag betr. kapten E.C. Norlin och skepparen J.P. Petterssons ansökan om inteckning i hemmanet no. 13 i Avan, tillhörigt Isac Isaksson.
1857, 23/4 - Avskrift av Befh. i Nb.län utslag betr. frihetsår för egendomar tillhöriga f.d. disp. för Gällivareverken E.C. Nordin.
1857, 21/4 - Befh. i Nb.län utslag på de besvär Häradskrivaren J. Sandman, ombud för Gällivareverken, över beslut av fattigvårdsstyrelsen i Överluleå den 31/12 1855.
1857, 14/11 - Orginal och avskrift av Befh. i Nb.län utslag på Disp. A.R. Lundblad vid Gällivareverken, förnyade ansökning om huggning av sågtimmer vid olika trakter.
1857, 13/6 - Utdrag ur syneprotokoll Råneå härad ang. Meldersteins bruksägares mjölkvarn i Rånbyn.
1857, 13/8 - Utdrag av synerättsprotokoll Överluleå härad betr. Holmfors anläggande av sluss eller dammlucka för ohindrad av transport vid Ljuså dammbyggnad.
1857, 24/9 - Befh. och rikets kammarkollegie i Nb.län utslag på besvär från A.R. Lundblad mot ansökan från hemmansägarna Johan Petter och Olof Eric Johansson i Boden att få utbryta område från Hollsvattnets nyhemmansanliggning mot Petträsket och Sörberget emot Gyttjeå.
1857, 24/9 - Befh. och rikets kammarkollegie i Nb.län utslag på besvär från A.R. Lundblad mot ansökning från bönderna Olof Ersson och Nils Fredrik Isaksson i Svartbyn samt krononybyggaren J.A. Almqvist att få hugga och avhämta skadade träd vid Gyttjeån.
1857, 24/9 - Befh. och rikets kammarkollegie i Nb.län utslag på besvär från A.R. Lundblad mot tillstånd för bonden Johan Sundström i Svartbyn att hugga timmer å sitt krononybygge Norra Gyttjeån.
1857, 30/9 och 1858, 11/3 - Utdrag av domboken Överluleå tingslag betr. instämt mål mellan Ljuså sågverksägare och insp. vid Holmfors sågverk Oscar Fr. Gyllengahm rör. kostnad på skada vid Gyttjeåns vattendrag.
1857, 13/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. avverkansmål mellan bonden Eric M. Bergman och inhysemannen Carl J. Sundling i Rånbyn samt C.O. Berghmark.
1857, 13/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. ersättningsmål mellan Albert Langman, Meldersteins bruk och inhysemannen Hans Nilsson i Niemisel.
1857, 13/10 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål mellan J.F. Krook, Hvitåfors och E.C. Norlin mot inhysemannen Pehr Nilsson i Vitå ang. borttagande av hus.
1857, 11/11 - Befh. i Nb.län utslag på besvär A.R. Lundblad, Gällivareverken, över Överluleås sockenmäns beslut rör. omgjutning av kyrkoklocka.
1857, 21/11 - Utdrag ur inteckningsprotokollet Luleå tingslag betr. underlåtande av uppfyllande av kontrakt. E.C. Norlin mot f.d. timmermän vid Avans skeppsvarv.
1858, 4/2 - Utdrag av domboken Råneå tingslag betr. mål mellan C.O Berghmark mot bonden Eric M. Bergman och inhysemannen Carl J. Sundling i Rånbyn.
1858, feb - 3 st. Utdrag av Rådhusrättens protokoll rör. samma skuldfodringsmål. A.R. Lundblad mot garvaren L.O. Bergman.
1858, 17/2 - Befh. och rikets kammarkollegie i Nb.län utslag på besvär från E.W. Montan, Gällivareverken, över tillstånd för J.F. Krook, Hvitåfors bruk att avhämta timmer på Dödfiskträskhedens krononybygges område.
1858, 12/3 - Utdrag av domboken Överluleå härad betr. ersättningsmål. C.W. Hjorthberg, Ljuså sågverk och bonden Nils Petter Strandberg i Svartbjörnsbyn.
1858, 16/3 - Kongl. Maj:ts och Rikets Svea hovrätts utslag på besvär från Sikfors byamän över insp. vid Bergfors sågverk A.R. Lundblads skogsavverkning vid Zwarnberget.
1858, 30/3 - Utdrag av inteckningsprotokollet Nederluleå tingslag betr. E.C. Norlin och J.P. Pettersson mot f.d. timmermän vid Avans skeppsvarv.
1858, 27/4 - Utdrag av inteckningsprotokollet Piteå tingslag betr. anhållan om inteckningsförnyelse för arrendekontrakt rör. Stenknabben på Hellerströms ägodomar i Älvsbyn. Här även arrendekontrakt för Stenknabben utfärdat 10/2 1841 fram till 6/2 1856.
1858, 31/5 - Utdrag av protokoll vid rådhusrätten Luleå betr. mål mellan lanthandlanden Eric Hedström från Harads, kärande och Disp. A.R. Lundblad, Gällivareverken svarande ang. fodrans utförande för till Svartlå sågverks avlämnande korn.
1858, 7/10 - Utdrag av uppbuds- och lagfartsprotokoll Överluleå tingslag betr. skattehemman under no. 3, 3/128 mantal i Hedens by. J.E. Pettersson upplåter och försäljer till Kronolänsmannen Johan Oscar Söderqvist.
1858, 20/9 och 1859, 10/5 - Utdrag av protokoll Råneå tingslag i det fortsatta målet rör. sågverks uppbyggande i Lassbyforsen.
1859, 26/5 - Avskrift av Landshövdingeämbetets resolution på ansökan från Johan Petter Ericsson Ölund ang. hans åboende kronotorps Stockberget, Älvsbyn.
1859, 31/5 - Avskrift av Kungl. Maj:ts och rikets kammarkollegiets utslag på besvär från Disp. A.R. Lundblad, f.d. bruksinsp. N.P. Manberg över att de tidigare tillhörda frälehemmanen Rödingsträsk, Ahlträsk no. 3, Umtjern och Näfvasberg i Överluleå sn. är outnyttjade mm.
1859, 15/7 - Avskrift av beslut betr. avverkningsrätt, Gällivare bolagsägare. Selet.
1859, 16/6 - Kongl. Maj:ts och Rikets Svea hovrätts dom i målet mellan länsmannen C.O. Berghmark och hemmansägaren J.C. Forsman rör. rätt till uppdämmning i Råneå älv. Rånby Fullmjölkvarn.
 
201857 – 18611861, 8/11 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. fodringsmål. Disp. av Gällivare bolags egendomar A.R. Lundblad mot f.d. Insp. Nils Petter Mannberg i Heden.
1859, 9/2 - Utdrag ur domboken Gällivare lappmarks tingslag betr. fodringsmål. Krononybyggaren Johan Nordenlöf i Nattavara mot svärfadern Michel Matsson.
1859, 23/12 - Hovrättens dom i fodringsmålet mellan Disp. av Gällivare bolags egendomar A.R. Lundblad mot f.d. Insp. Nils Petter Mannberg i Heden.
1859, 9/4 - Utdrag ur domboken Luleå tingslag betr. stämningsmål ang. återbäring av köpeskilling för kronohemmanet Forssträsk eller Sörviksudden. Disp. A.R. Lundblad mot lanthandlanden Erik Hedström. 13 st. sammanhäftande handlingar.
1859, 8/4 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. ersättningsmål. Insp. vid Ljuså sågverk C.W. Hjortberg mot bonden Nils Peter Strandberg Svartbjörnsbyn för bristande sågtimmerleverans.
1859, 11/4 - Hofrättens dom i mål rör. kontrakt på fartygsbygge vid Avan varv för Disp. A.R. Lundblads och Kapten J.P. Petterssons räkning.
1859 - 1861 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. fodringsmål. Disp. A.R. Lundblad mot förre sågverksinsp. N.P. Mannberg i Heden. 4 st. sammanhäftade handl. Sigill.
1859, 10/1 - Hovrättens dom i mål rör. kontraktsenligt underhåll av vägar och broar. Disp. A.R. Lundblad mot Häradsdomaren Nils Bergdahl i Sävast och nämdemannen Olof Ersson i Svartbyn.
1859, 7/11 - Avskrift av Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. stämningsmål rör. handlanden och gästgivaren H.J. Lindbloms i Boden begäran om inteckning i länsmannen Oscar Söderqvists hemmandel no. 3 i Heden.
1859, 31/12 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag betr. stämningsmål rör. resterande löneförmåner. F.d. rättare vid Selets bruk Nils P. Johansson mot Insp. vid Selets bruk E. Garberg.
1859, 13/9 - Utdrag ur domboken Nederluleå tingslag betr. stämningsmål, se ovan.
1859, 15/12 - Hovrättens dom i stämningsmål rör. kontraktsbrott och ersättning. Disp. A.R. Lundberg mot bonden Abraham Jacobsson och Anders Enqvist i Boden. Samt bilagd kontrakt från 1854, 19/12 mellan Övre Svartlå sågverk och A. Enqvist samt A. Jacobsson.
1859, 7/11 - Utdrag ur domboken Överluleå härad betr. ersättningsmål. C.W. Hjortberg mot bonden Nils P. Strandberg i Svartbjörnsbyn för bristande sågtimmerleverans. Även 1858, 6/10.
1859, 31/10 - Utdrag ur inteckningsprotokollet Överluleå tingslag. Hemmansägaren J.E. Petersson Boden anhåller om inteckning i länsmannen Oscar Söderqvist hemmansdel i No. 3 i Heden enl. skuldsedel, orginal samt avskrift.
1859, 7/11 - Utdrag ur inteckningsprotokollet Överluleå tingslag. Bonden och sågverksdelägaren Per Nilsson i Vittjärv samt lanthandlaren Eric Hedström söker inteckning i länsmannen Oscar Söderqvists hemmansdel No. 3 i Heden. Även 21/6 1859.
1859, 8/4 och 7/11 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. mål rör. ansvar för stöld av bjälkar, tillhörige Svartlå övre sågverksägare. Insp. F. Eckhell och Disp. A.R. Lundblad mot bonden Nils Nilsson Sandling i Storsand. Även 1858, 8/10 och 1857, 29/9.
1859, 31/8 - Bevis rör. inteckningar i länsmannen Oscar Söderqvist förra ägda hemmansdel No. 3 i Heden.
1859, 8/4 och 7/11 - Utdrag ur domboken Överluleå tingslag betr. mål rör. ansvar för stöld av sågtimmer och bjälkar, tillhörige Svartlå övre sågverksägare. Insp. F. Eckhell och Disp. A.R. Lundblad mot lanthandlanden Johan Sundling och sonen Nils Petter Johansson Sundling. Även 1858,12/3, 7/10 och 8/10 och 1857, 29/9.
1859 - Resolution på ansökning från Bruksdisp. A.R. Lundblad att återbekomma de för Ahlträsk frälsehemman i Överluleå sn. för mycket erlagda kronoutskylder.
1859, 4/2 - Resolution på besvär från Bruksförv. A.R. Lundblad ang. Disp. E.C. Norlins anhållan om restitution av kronoutskylder som blivit för mycket erlagda för hemmanet Ahlträsk No. 5.
1858 - Utslag på ansökan från Disp. A.R Lundberg, Gellivare verken, ang. avhysning av lapper som nedsatt sig i Rödingsträsks frälsehemmans område. Berörda personer: Paul Larsson Svensks änka, Matts Andersson (Tejlus Juckel), Nils Peter Granström, Per Pålsson, Mathias Andersson Hedström och Lars Pehrsson Granström.
1858, 27/9 - Utdrag ur domboken Luleå härad betr. ersättningsmål. Ljuså sågverksägare mot Insp. vid Holmfors sågverk Gyllengahm eller Holmfors sågverksägare för skada förövat vid flottning på Gyttjeån inom Ljuså frälsehemmans område.
1858, 2/8 - Utdrag ur rådstugerättens protokoll Luleå stad betr. fodringsmål. Lanthandlanden i Harads Eric Hedström mot Disp. A.R. Lundblad för till Svartlå sågverk avlämnat korn. Även 21/6.
1858 - Hovrättens dom i mål mellan förre lantbonden Eric Olofsson Nordström från Kuså kärande och Insp. C.O. Schlytern samt bokhållaren C. Carlsén rör. utdrivningen av Nordström från Kuså frälsenbygge. Hedensfors sågverk.
1858, 30/9 - Utslag på ansökning från Disp. A.R. Lundblad rör. tillåtelsen för ägarna av Storbäckens, Långnäså, Norrwiks och Östra Sarkawaara eller Andersviksuddens frälsehemman samt Altajaurs kronohemmans områden i Jokkmokks lappmark att avverka trän. Bilagda ihophäftade synprotokoll över berörda frälsehemman.
1858, 9/8 - Utslag på besvär från Disp. av Gällivareverken A.R. Lundström och Insp. L.A. Nyström över beslut å sn-stämma med Överluleå församling om omgjutning av sn´s gamla kyrkoklocka.
1858 - Avskrift av Utslag på besvär från Disp. av Gällivareverken A.R. Lundström ang. väghållning. Motpart länsmannen O. Söderqvist.
1859 - Resolution på ansökning från A.R. Lundblad ang. ännu ej fullbordade privilegier, utförda år 1828 för Korpfors masugn och Rensunds stångjärnverk.
1859, 15/1 - Avskrift av Utslag rör. verkställd avvittrings och skattläggnings beredning av Råneå sn. Berörd part i målet: Åboen i Stenträsk krononybygge.
1859, 1/2 - Kammarkollegiets utslag på besvär från hemmansägaren Johan Edman i Vistträsk rör. tillstånd att hugga och avhämta tjäruvirke å kronoskogstrakter kring Storbergsträsket. Borgfors och Brattfors sågverksägare.
1859, 18/5 - Hovrättens utslag på besvär från C.O. Berghmark ang. stemning mot Insp. vid Meldersteins bruk C.R. Hellmansson samt lantbönderna Erik Björkbom och Johan Ståltz i Hoflös, och Olof Larsson i Långvik rör. ansvar för skogsåverkan.
1859, 2/8 - Avskrift av Kammarkollegiets utslag på besvär från förvaltaren A.R. Lundblad ang. nybyggesanl. Norra Gyttjeå och Hollsvattnet. Ljuså sågverk.
1859, 16/12 - Avskrift av Utslag på besvär från A.R. Lundblad ang. jägmästaren C.A. Ennets protest mot utsyning och utstämpling av träd å kronomarker, anslagna för Ljuså sågverks stockfångst.
1859, 19/12 - Utdrag ur Civildepartementets Diarium ang. besvär från A.R. Lundblad över utslag ang. besittningsrätten till Rödingsträsk, Ahlträsk No. 3 och Limtjärn m.fl. hemman i Norrbottens län.
1857, 3/12 - Kammarkollegiets utslag efter ansökning från Kaptenen E.C. Norlin rör. restitution av för mycket erlagda kronoutskylder för Ahlträsks frälsehemman.
1857, 10/3 - Utdrag ur domboken med bilagd skusedel, Överluleå härad ang. hemmansägaren Lars Olofssons i Engesbyn inteckning i bonden Nils Petter Bobergs i Heden hemmansdel No. 3. Bilagd makulerad skuldsedel: 1847, 28/6 Bonden Nils P. Boberg till hemmansägaren Lars Olofsson.
1857, 14/10 - Utslag på ansökning från Sågverksinsp. L.A. Nyström Hedensfors sågverk ang. fältjägare Långs skuld till Hedensfors sågverk.
Handlingar från fasikel med påskrifen Gällivare bolag:
1858, 21/10 - Utslag på ansökan från f.d. nämdemannen Isak Sundström i Avan och kyrkvärden Johan Nyström i Luleå gamla stad om inrättande av tvenne kronohemman på kronoallmänningen vid och omkring Rödingsträsket, Överluleå sn.
1859, 15/1 - Utslag rör. verkställd avvittrings- och skattläggningsberedning av Råneå sn. , Korp- och Rensundsfors järnverksanl. berörda parter:
Utslag L.o N. 148 No 34: Krononybygget Korsudden, Utslag märkt L.o.No 187: där också Krononybygget Mjövattnet näms och L.J. No. 1 No. 26: Kronohemnybygget Djuptjern med avskrift samt Lo No 160 No 25: Hedträsk, No 20: Hummelträsk- avskrift, No 16: Myrträsk, Lo No 169: Kullen, Lo No 172 No 8: Damåsen, Lo No 164 No 3: Aldernäs, Lo No 165 No 2: Hultet, L.A. No 1 No 36: Lillåudden * 2.
Mn No 3 No 81: Katträsk - avskrift, No 80: Hattspolen, No 73: Lillspiken - avskrift, No 72: Furuberget - avskrift, No 71: Aspberget nr. 2 - avskrift, L.E. No1 No 70: Aspberget nr. 1 * 2, Lo No 183 No 68: Abbortjernlandet, Lo No 156 No 67: Rörmyran, Lo No 158 No 58: Tjerhalsen, No 41: Västra Holmsvattenselet - avskrift, Lo No 175 No 90: Bergträsk, No 100: Norrbäck eller Krokbäck - avskrift, Lo No 179 No 98: Storberget.
Avan- och Hvitåfors Järn- och sågverk:
My No 1 a No 84: Långselsås, Mq No 3 No 88: Renberget,
Mm No 3 No 86: Orrmyrholmen, Avanfors masugn och Vitåfors järn- och sågverk, Mk No 3 No 85: Orrträsk, M.A.N. 1 No 117: Rensträsk, M B No 1 No 116: Flakabergsåsen,, M.E. No 1 No 103: Lappå, M.E. No 2 No 102: Bänkhed.
Lo No 150 No 57: Bjuråträsk, Gällivare bolag Mjösunds sågverk intressenter.
Lo No 166 No 97: Kilberget Melderstein.
Lo No 152 No 93: Slättberget, Gällivare bolaget.
1859, 9/3 - Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till krononybyggen, motpart Gällivare bolaget:
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Mjövattnets krononybygge. Lars Petter Sundberg.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Damåsens krononybygge. Handlandena L.A. Moosberg och E. Asplund.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Storbergets krononybygge. E. Asplund.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Abbortjernslandets krononybygge. Lars P. Blomqvist.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Kullens krononybygge. Eric Asplund.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Kilbergets krononybygge. E. Asplund.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Bergträsk krononybygge. E. Asplund.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Bjuråträsk krononybygge. P.J. Sundbaum och E. Asplund.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Tjernhalsen krononybygge. Johan P. Sandberg, Degersel.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Rörmyrans krononybygge. Lars H. Lindström.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Mörttjärns krononybygge. Nils F. Sandberg, Anders Skogqvist.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Slättbergets krononybygge. Lars Peter Ström, sökande C.P. Rotqvist.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Åldernäs krononybygge. Lars Jacob, Johan P. Sundström, Erik Olofsson, Lars P. Persson - Svartbjörnsbyn, Anders Andersson Sellberg - Degersel.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Hultets krononybygge. C.O. Schlytern.
Utslag rör. åbo- och besittningsrätten till Hedträsk krononybygge. Isac Häggström, Anders Gustaf Sellberg.
Utslag rör. verkställd avvittrings- och skattläggningsberedning av Råne sn år 1859:
Krononybygget Mörttjern, Korp- och Rensundsfors järnverk. (Gällivare bolag) = GB.
Krononybygget Dödfiskträskheden, Avanfors masugn samt Vitåfors järn- och sågverk. (GB).
Krononybygget Tallträsklandet, Avanfors masugn samt Vitåfors järn- och sågverk. (GB).
Krononybygget Tallträsk, Avanfors masugn samt Vitåfors järn- och sågverk. (GB).
Krononybygget Tallberg, Avanfors masugn samt Vitåfors järn- och sågverk. (GB).
Krononybygget Sörliden, Avanfors masugn samt Vitåfors järn- och sågverk. (GB).
Krononybygget Källkölen, Avanfors masugn samt Vitåfors järn- och sågverk. (GB).
 
211865 – 1896Aktomslag med Debetsedel för år 1873 från Luleå stad till Landshövdingen och Riddaren S.P. Bergman.(donation från NF 20180201).
(med reservation för felstavningar av efternamn och ortsnamn).
Lapplagskommitténs inneliggande handlingar;
Olika formuleringar i avvittringsutslagen rör. renbetesrätt för Arjeplog, Jokkmokk och Gällivare socknar. Sigill.
1895 - 3 st. Skr. till Landshövdingen och Kommendören K.S Hushey från Almén, Länsstyrelsen i Norrbotten, rör. överlämnande av transportkartor över (Jukunki), Gällivare, Arjeplog och Arvidsjaur socknar betr. lappskatteland.
Bilaga till skrivelen;
Förteckning över lappskatteland i Stensele sn. Tärna sn., Sorsele sn., Dorotea sn., Villhelmina sn. samt Malå sn. med inneliggande handlingar; Skr. till Landshövding och Kommendör J Crusestjärn Sthlm från F. Bergenholts, Länsstyrelsen i Umeå betr. översändande av avskrifter av avvittringsprotokollen för Malå, Stensele och Åsele efter avslutad förättning, bilagorna är så som följer; Skr. till Kon. befh. i Västerbottens län betr. resolution remitterad till avvittringsmannen Karl Vidmark för att behandlas i sammanhang med avvittringen i Malå församling, orter som näms; Släppejaur, Björkå, Aspliden, Fårträsk, Slåppträsk samt Långudden. Protokoll hållet med avvittringsmannen i Åsele Tingshus 19/7 1881, betr. Östra Norets byamän ansökan att erhålla mulbetesrätt i kronoparken söder om Blankvattnets fäbodar hvarjämt Elgejö, Ycsjö, Sensjö och Gigeele byar ansökte att bibehålla vid sina lappskatteland i och för mulbete. Protokoll hållet vid förberedande sammanträde rör. avvittringen uti Stensele sn. i Stensele kyrkoby 21/6 1878. D.o för Malå kapellag i Malå kyrkoby 13/6 1881. Samtliga avskrifter.
Avskrifter av utslag rör. införsel uti lappskatteland, berörda personer; Anders Sjulesson till Bångfjin Sorsele sn., Oscar Sjulsson till Noulpfjen Tärna sn., Gustaf Mattson till Stångberg Tärna kapellförsamling, Johan Valfrid och Nils Petter Fjällström till Luobben Unbyn i Stensele sn., Nils Aron Sjulsson till Båfjen Granbyn Sorsele sn., Sivert Jonas Olofsson och hans hustru Anna Julianna Nilsdotter till Gitsfjen Vilhelmina sn., Thomas Thomasson till Asksjö, f.d. innehavare Lars Larsson Volgström Dorothea sn. , Anders Jonsson och Matts Jonsson Borgström till Västertåsjö Doroteha sn., Nils Eric Hansson till Malgomaj, Jonas Larsson, Vilhelmina sn.
Skr. från Almén till Landshövdingen 1895 betr. exempel på hur upplåtelsen av lappskattelanden ibland fattas.
Bifogade skrivelser;
Avskrifter av Utslag på lappmannen Nils Nilsson Stocki den 25/7 1863 hit ingivna ansökning om erhållande av immission uti Malmasjaurs lappskatteland i Arvidsjaurs lappmark.
Jonas Wilhelm och Petrus Jonssöners ansökning om immissions erhållande i hälften vardera uti den andel av Granselets lappskatteland i Arvidsjaurs lappmark, som deras fader Jon Jonsson förut innehavt.
Avskrift av skr. till landshövdingeämbetet i Nb.län från P. Forssell 15/3 1842 betr. begärd anbefallning av utlåtande om lapparna Klement Sjulsson och Nils Hanssons från Malmesjaur tvistemål om bättre rätt till renbetesland.
Avskrift av skr. till Kungl. Maj:ts Befh. från S.P Bergman 8/2 1873 betr. Nils Andersson, Anders Henriksson, Erik Eriksson, änkan Maria Nilsdotter i Södra Jerfojaur, Arvidsjaur sn.
Avskrift av skr. till Kungl. Maj:ts Befh. från H.A. Vidmark 15/11 1883 betr. besittningsrätt för Anders Hezekiel Svensson genom dess hustrus föräldrar Matts Nilsson och Maria Persdotter för Skautek skatteland i Arjeplog sn.
Utslag i fråga om avvittring av Jokkmokks lappmarks sn. och därigenom belägna såväl förut befintliga och behörigen upplåtna hemman i nybyggen som sedemera under avvittringens fortgång ansökta nybyggen samt häradsallmänningar 15/12 1890.
D.o för Arjeplog lappmarks sn. 1/2 1893.
D.o för Arvidsjaur sn. under år 1883.
Utslag ang. skatteläggning och avvittring av byar, hemman å lägenheter i Malå sn. 10/12 1887.
Slutligen aktar KLS onödgt förklara att i frågan byhemmans nybygges område, som från forno varit renbetsland, må såvitt för skogslapparnas behov av renbete erfodras av dem därtill användas i Gällivare sn.
Upplåtelser av lappskatteland, belägna utom lappmarkena i Norrbottens län med uppgifter om; Rättighet som upplåtits, Den berättiges namn, Upplåtelse dag samt Villkor eller förbehåll vid upplåtelsen. Berörda personer; Sjul Pehrsson från Arvidsjaur Piteå sn. för Knipträsket 1793, Uppgifter om namn saknas för Luleå sn. 1797, Nils Thomasson för Ris- Krokträsk- Bränd- och Björkberget 1797 samt Matts och Pehr Amundssöner för flertalet trakter 1799 Råneå sn., Eric Ersson , fångesman Nils Nilsson för Sockberget 1815 Över Kalix sn.
Upplåtelser av lappskatteland, belägna inom Arvidsjaur sn. med uppgifter om; Rättighet som upplåtits, Den berättiges namn, Upplåtelse dag samt Villkor eller förbehåll vid upplåtelsen. Berörda personer; Sjul Persson för Knipträsket, Matts Ersson för ett näs med två mindre berg Sarvanojve och Jetkenojve, Pehr Pehrsson jämte sin svärfader Erik Larsson för Sleppträsk, Lars Clementsson och hans svärson Clement Larsson för Marksele, alla år 1793, Clement Nilsson änka m.fl för Levattnet 1795, Matts Ersson, fångestman Hindrik Svensson för Baktejaur1799, Jon Jonsson den yngre för Granselet/Lappselet 1816, Jon Jonsson och Erik Mattson för Granselet 1818, Olof Mattson för Klokträsk 1819, Olof Sjulsson och Sara Larsdotter för Kilfvejaur 1821, Anders Persson för Njalovardo, Njaineswagge och Påme 1821, Nils Larsson och Sjul Jonsson för Kåtaselet 1823, Matts Nilsson för Kackjaur 1824, Hans Larsson, Olof Sjulsson innehavare av andra hälften för Kilfejaur eller Gullejaur 1824, Pehr Nilsson och Nils Sjulsson för Hjertejaur 1825, Nils Andersson för Lauker 1826, Nils Nilsson för Lambour med vissa undantag 1826, Jon Nilsson för Levattnet 1826, Klement och Erik Larssöner för Maskesoen 1826, Lars Sjulsson och Jon Jonssons änka Maria Olofsdotter för Lappselet eller Granselet 1826, Lars Nilsson för hälften av Levattnet 1826, Sjul Sjulsson för hälften av Njallejaur 1826, Anders Pehrsson och Erik Mattson för Auktsjaur 1826, Matts Larsson och Johan Persson för Lomträsk 1826, Jon Hansson för hälften av Jerfvejaur 1826, Aron Andersson eller Aronsson för Serresjaur 1841, Matts Mattson för hälften av västra Kickjaur 1842, Erik Mattson för Kilfejaur 1842, Nils Ersson för Levattnet 1843, Nils Nilsson den yngre för norra Woutnejaur 1843, Hans Larsson Lindström för Sjul Perssons innehavda andel av Jerfejaurs norra kallad Gaucha 1843, Nils Andersson för Anders Henrickssons andel av södra Jerfijaur 1843, Nils Jonsson Douldin och Olof Mattson för Douldenjaur 1843, Sjul Larsson för en andel av Jerfejaur 1844, Matts Nilsson, fångesmän Nils Aronsson och Christina Olofsdotter för en andel av västra Levattnet 1844, Matts Mattson och Olof Larsson för hälften av östra Malmesjaur 1844, Nils Hansson och Per Bengtsson för hälften av västra Malmesjaur 1844, Nils Olofsson och Anders Andersson för Serrejaur u.å, Nils Nilsson, fångesman Aron Aronsson för Kotefoen 1845, Matts Clementsson och hans hustru Sara Sjulsdotter, fångesman Sjul Olofsson för en andel av västra Kickjaur 1846, Lar Ersson för östra hälften av Auktsjaur 1846, Pehr Andersson för Tjacktjejaur, Stora Appejaur och Njuktijaur 1847, Matts Nilsson, fångesmännen Pehr Jonasson och Anna Jonsdotter för del av Levattnet 1847, Nils Andersson och Sjul Andersson för Lauker 1847, Nils Persson, fångesman Pehr Nilsson för at besitta hälften av Hjertejaur 1848, Henric Pehrsson, fångesman Aron Nilsson för en andel av Granselet 1848, Matts Klementsson för Kickjaur 1848, Sjul Jonsson för västra Pjeskejaur 1850, Hans och Erik Sjulssöner för en andel av västra Kickjaur 1850, Anders Johansson med hustru för en andel av Lomträsk 1850, Erik Larsson för Måskesoen med vissa undantag rör. fiske 1847, Mathias Olofsson för Jarvisjaur 1850, Olof Hansson med hustrun Anna Sjulsdotter för västra Pjeskejaur 1850, Erik Nilsson i Klotselet för Pjesker 1855, Matts Olofsson i Duoldenjaur, fångesman Sjul Clementsson för en andel av Jerfvesjaur 1855, Matts Nilsson för västra hälften av Malmesjaur 1855, Lars Mattson och Nils Eriksson för östra hälften av Malmesjaur 1855, Jon Nilsson för Kilfvesjaur 1856, Lars Eriksson och Per Andersson för Auktsjaur 1856, Nils Andersson för östra Jäffojaur 1856, Per Bengtsson och Matts Nilsson för Malmesjaur 1857, Clement Ersson och Britta Pehrsdotter för Gastnejaur 1857, Erik Larsson och Sjul Larsson för Betejaur 1857, Sjul Ersson och Matts Ersson, fångesman Nils Ersson för Levattnet 1857, Erik Clementsson i Auktsjaur för hälften av Lassträsk som Ingrid Persdotter och hennes man i livstiden, Johan Persson innehavt 1861, Hans Nilsson för norra Järfwesjaur 1858, Nils Nilsson Stokki för Luonejaur 1861, Lars Mattson för Guskijaur och Räfvaberget 1830.
Upplåtelser av lappskatteland, belägna inom Arjeplog sn. med uppgifter om; Rättighet som upplåtits, Den berättiges namn, Upplåtelse dag samt Villkor eller förbehåll vid upplåtelsen. Berörda personer; Bengt Jonsson Tjånk för Salwowaggw 1793, Pehr Pehrsson Tjånk för tjatsi Waggi med Kaskewaara 1797, Jon och Nils Larssöner för Gardivare och Fäntanjauri 1814, Nils Larsson för Baites med vissa undantag 1815, Nils thomasson för Mattbenoifve och Kardevare jämte Tjuktenklobba 1815, Lars Pålsson för Borgoivi 1815, Matts Larsson Stocks för Stockibanda mm. 1815, Pastorn Nils Sundelin för Tjidtjok 1817, Anders Persson Fjellman för förmeringslägenheten Kisgenoifi i samband med lappskattelandet Örfjell 1818, Jon Jonsson för hälften av Jutis 1818, Anders Enarsson för Laino och Labba 1818, Jon Andersson (Idnip) för Repnaskaisse och Walle 1820, Påhl och Lars Perssöner för Arfwaswacksal, Bornawagge och Sjåntjokk 1820, Anders Pehrsson Fjellman och Anders Påhlsson för Sjattjagåppe 1821, Isak Olofsson för Laisvik 1825, Johan Granström för Kasker 1826, Jon Larsson Wollok för Gardevare 1831, Per Jonsson för Jardevare 1831, Anders och Matts Larsson för Staecki jämte där underlydande Utja, Batja, Tjäppis mm. 1831, Nils Larsson Stockis änka för Rourewaare 1834, Henrik Henriksson för hälften av Nausta 1835, Anders Sjulsson för Stensund 1838, Amund Larsson för östra ändan av Utsa Nats 1840, Mårten Persson i Säwesterbyn för Randurte Idkes med därunder liggande trakter 1840, per Jonsson för Njangalis jämte ?latjåkk och Websa Kuma 1841, Anders Ericsson för Kuikawardo och Saulo 1841, Jon Persson Stope i Makaswuome för Bartimolki, Tjålkotjomejs, Tjetjekussa mm. 1841, Pehr Pehrsson i Sörvesterby för Rebvebouta samt Skogsliden Skärra mm. 1841, Lars Andersson Sorra för norra sidan av Njerinåicde samt Storwakka, Rikker Wuostridalketje mm. 1841, Gustaf Fjellman i Semistjaur för Querpa Kjellas, Kaisats och Gäkkukhabnen 1841, Jan Larsson i Semisjäur för Krappawaare 1841, Lars Andersson i Lockta för lägenheterna Plassisnjunni, Kargoktjokk, Bjessetjokk, Hakimkjellas mm. 1842, Lar Persson i Niavgo by för västra Ardnaboute 1842, Sjul Larsson och Pehr Pehrsson för Kjöttfjället och Boitas samt Nepasnite 1842, Nils Påhlsson Kaddik i Sokte för Joutsa, Dalpotak, Wadwik mm. 1843, Anders Larsson Låkta för Tafels Kettje och Båtsa Voubme 1843, Enar Jonsson i Lochte by för Sädene och Koppel Kjellas 1843, Erik Persson i Semisjaur för Tjika Poulta och Kvossa Poulta 1843, Pål Mårtensson i Sörvesterbyn för Mållki och Gaisats Bjelljeram 1844, Anders persson i Sörvesterbyn för Karrentjokk, Voubbme Kettje, Kvappisvaretjokk mm. 1844, Anders Larsson Stocki i Lakti för Ståkkitjävilk, Tjavikls Katje samt Båtsa Voubme 1844, Olof Olofsson, fångesman Johan Granström, för hälften av Kasken 1845, Anders Andersson för Welfe, Wällojve, Wuowaware mm. 1845, Nils Påhlsson Kaddik för Sejdevare och Kibb(m)er 1848, Anders Nilsson Lismi och Pehr Nilsson för Lessenwagge, Balleswuobme, Berga mm. 1850, Sjul Andersson för Storboda eller Krut(vi) 1850, Pehr Erik Renström för Soudevagge 1850, Carl Gustaf Westerlund för sin del av Jutis 1850, Pehr Andersson för Kvama Woubbue samt Krappiware 1851, Sjul Sjulsson för Stocki, Tjavils, Sjasvilskjetje samt Båtsavoubme 1851, Lars Jonsson Staggo för Tjidtjakk 1852, Christian Jonsson och Paulus Fjellman för Gardevare 1852, Mathias Nilsson för Skåntik 1852, Anders Påhlsson för Målke, Kaisatsvalle, Krutavoubme samt Latourvoubme 1854, Änkan Ingrid Enarsdotter för Rakkåive 1854, Frans Ulrik Carlberg och Carl Petter Sundström för Saskavaare 1854, Lars Jonsson och hans svärmoder ? Perhrsdotter för Svajpa 1856, Erik Måns Abrahamsson för Kvamavuobme samt Krappisvaare 1856, Gustaf och Johan Granström för Kasker insynade lägenheter 1856, Pehr Pehrsson i Semisjaur och Lars Pehrsson i Storvästerby för Rebnesaive mm. 1856, Jonas Andersson och Anna Pehrsdotter för Gaitsvare 1856, Johan Clementsson för Birko eller Björkfjell 1856, Olof Påhlsson, fångesman Lars Jonsson Barta, för hälften av Svaipa 1857, Änkan Greta Jonsdotter i Lokte för Pårkavare 1857, Jon Larsson i Semisjaur med hustrun Anna Stina Nilsdotter för Tjedtjokk 1860, D.o med fångesman Lars Andersson för Garwa 1860, Måns Eriksson för Swaipawalli 1862, Lars Persson Norsa för Moutkevare, Toulpawardo samt Talvatesoive 1841, Anders Hezekiel Svensson för Skantik 1883, Nils Andersson Bastim i Lokte för Avdnåjve 1858, Lars persson Pegde i Lokteå för Arvas 1858, Hinne Andersson för Gargjaur 1860, Matts och Abrahamssöner jämte Johan Wallström för Båtsträsk 1862, Nils Nilsson Nillto för Bastuti 1862.
Upplåtelser av lappskatteland, belägna inom Gällivare sn. med uppgifter om; Rättighet som upplåtits, Den berättiges namn, Upplåtelse dag samt Villkor eller förbehåll vid upplåtelsen. Berörda personer; Lars Larsson för Saivits 1797, Israel Olofsson från Sjokksjokk för Kikkadoulder 1820, Olof Andersson Njalsu för Puoitokk Ätnan 1840.
Upplåtelser av lappskatteland, belägna inom Jokkmokk sn. med uppgifter om; Rättighet som upplåtits, Den berättiges namn, Upplåtelse dag samt Villkor eller förbehåll vid upplåtelsen. Berörda personer; Lars Olofsson Jerki i Sirkas för Vuototjokki 1800, Anders Pålsson Kjeppasl för Avvasoivi och Raivisiki 1816, Anders Pehrsson Kjerkjas eller Kvistjas i Linkas för Wattur och Tjågusjokk 1827, Nils Larsson Tuorda för Sjubtjåkk och Warto 1827, Pehr Ommasson Pouja i Siskas för västra stravasse 1831, Anders Jonsson Jovik i Siskas för Kouka, Tjolma, Svallak och Tallbokk 1831, Pehr Knutsson Mårvakk i Sjokkojokk för Njungessa Tjärvo, Jakkavare, Roufvevare, Jofia Jobbo, Sanfkesvare 1832, Amul Pannasson Parrakk för Kerkkam och Kaillevare eller Gaillevare 1832, Olof Panasson Parrakk i Sirkas för Rafåive 1832, Ivar Nilsson Halvik i Sirkas för Gåppewarre och Gellwogållas 1832, Pehr Pannasson Parrakk i Sirkas för Samenåive och Torresåive 1832, Amund Nilsson Kitalif i Sirkas för Aimeware, Tefve och norra Nauftaswartto 1832, Ivar och Anders Thomassöner Salla för Tjörre, Bonjir och Nabban 1832, Pehr Pålsson Påval i Turpen för Rasåivi, Nuttelakks och Båttewåive mm. 1832, Anders Påhlsson Kintokk för västra ändan av Kalldiware, Taustic Tjfda, västra ändan av Tjeddeware, västra Sorgeware 1832, Michel Thomasson i Sirkas för Tjatuwarre 1832, Påhl Amunsson (Parjats) för Hangagobbo och Sevikes Vuolma samt Allaware 1832, Anders Jonsson Kilati eller Jofvik från Nederbyn för södra Appakes, Talbok och Gardeware 1832, Pehr Persson Parrakk i Sirkas för Njutjotis 1832, Phål Påhlsson Pilakk för Råttekk och Wuvijatwoubme 1834, Knut Amundsson Stuvki i Sjokksjokk för Tjoulakkberget, Wialbäcken, Hallbäcken, Tullpakkberget, Onastbäcken, Skaiti och Raikati jämte Maxuberget 1834, Jofva Nilsson Kilati från Likas för Rakaspallda och Tvipekåttje 1834, Jakob Andersson Skott för Ubbavare mm. 1834, Phål Knutsson Korpikk i norra Waulleseta för Atjekaive, Mauresvare och Tjålmesvare med vissa undantag 1834, Anders Nilsson Kukkak från Sirkas för Takkakk eller Säkkokk och Kaskaskvossa 1834, Nils Michael Granström och Hans Petter Granström för Maituwåime, Rovivare och östra sidan av Luoballbäcken 1835, Jofva Ommanasson Spik från Sirkas för Waneberget, Uttja Denfva, Mokkalakk och Humskårdu 1834, Pehr Ommansson Ponja i Sirkas för Randutjavilk, Raudavaruts, Skaite mm. 1834, Anders Jonsson Jofvik för Appakis och Skaite1837, Michel Thomasson Koljokk för Rakkteboutjos, Naumaware och Bottjastjock inom Sjokksjokks by 1837, Jofva Ommasson Koljokk för västra Stakkas samt (Tjäve) 1834, Petter Pannasson Pavvakk i Sirkas för Svarti och Ragkamm 1835, Johan Andersson Slabrikk i Sirkas för Jokkokaska, Paktekatje och Tjola samt Påitevara mm. 1835, Påhl Ersson Mulka och Påhl Larsson Sigga för Palatjokko 1838, Israel Jakobsson och Matts Nilsson, båda i Juggijaur för förut upplåttet renbetesland åt Jakob Styrman 1839, Anders Pålsson Tjidda för Palotjokko 1844, Påhl Larsson (Stimi) och Anders Pehrsson Panto för Ryggtjernlandet 1844, Anders och Junka Påhlssöner Gedda eller Tjedda för Båhlatjokko, Akka och Basebouda mm. 1844, Matts Andersson Unna för Tjärsavaare och Dellepotke mm. 1852, Per Andersson Rim för Skållerim i Sjokksjokk med undantag 1859.
Förteckning över antal hemman i samtliga byar eller skifteslag i Arjeplogs sn. samt Jokkmokks sn.
Förteckning över kronohemman i Arvidsjaur.
Förteckning över skifteslag i Gällivare sn.
Sammandrag över alla ägor hörande till byar, hemman, lägenheter, häradsallmänningar, priviligiesågskogar, urfjällsägor, överlappsmarker och kronoparker i Arvidsjaurs sn. upprättade vid avvittring år 1882.
Sammandrag över alla ägor hörande till byar, hemman, lägenheter, häradsallmänningar, urfjällsägor, överlappsmarker och kronoparker i Arjeplog sn. upprättade vid avvittring år 1892.
Avskrift av Resolution på skriften No. 9 fol. 40 af 1799 års Ans. Diarium betr. skattesumman som Lappallmogen i Juckasjärvi och Torneå Lappmark i långliga tider utgjort mm.
Avskrift av Arrendekontrakt till Kyrkoherden Salomon Svensson i Tännäs, Jämtlands län, 30/4 1890.
1 st. ex. på arrendekontrakt rör. bete och slåtter, ej ifyllt samt 1 st. ex. på arrendekontrakt för arrenden och ägor, ej ifyllt.
1895, 1/10 - P.M. rör. ang. dels svar på kommiténs för revision av gällande lagbestämmelser rör. de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige och ang. renmärken mm. signerad av F. Forsström.
1895, 8/11 - Skr. till Lanndshövdingen och Kommendören K. S Husberg från Georg Kronlund betr. påpekande om brister i renmärkeslagen mm.
1895, 1/10 - P.M. rör. renmärkeslagen signerad av F. Forsström.
1889, 23/1 - Fastställning av renmärke av laga tinget Euonteki för Jan Andersson Utsi.
1895, 4/2 - Utdrag av domboken Jokkmokks lappmarks tingslag betr. önskad anhållan från Anders A. Kurrak, Sirkkas lappby om fastställande av bifogat renmärke.
1889, 16/2 - Utdrag av domboken Gällivare tingslag betr. önskad anhållan från K. P. Wiltok om fastställande av avritat renmärke.
1896, 17/2 - Skr. rör. landskontorets befintliga anteckningar betr. köpeskillingarne för samtliga de egendomar hvilkas inköpts till renbetesfjellens inom länets utvidgning Kongl. Maj:t i nåder medgivit, till fullo betalt, med undantag av följande köpeskillnings belopp på hemmanen; 5/6 mntl Hanabacken No. 1, 1/3 mntl. Westnår No. 2 och 1/2 mntl Westnår No. 4 samt No. 10 Tunäsdalen.
1896, 15/2 - Avskrift av skr. från E.F. Groth till Konung. Befh. i Jämtlands län betr. anmodan om att inkomma med uppgifter, dels å det antal timmerträd på renbetesfjellen som ytterligare anses bör försäljas, dels om värdet dårpå, med anledning därpå får jag avge följande .... samt bifogad förteckning över efter1895 års utgång till betalning förfallande ersättningsbelopp för från Jämtländska renbetesfjellens försålt virke 1893 - 1895.
 
221788 – 1849Ba No 30 - 1794, 19/11 - Synehandling utförd av Johan Degerman rör. Sikfors byamäns skogsåverkan på mark tillhörande Borgfors enbladiga sågverk.
T No 55 - 1797, 29/7 - Contrakt handling:Henric Jacobsson i Överluleå åtager sig att vid Missenijiki på östra sidan upprätta en byggnad för Baron Hermelins räkning. Olof Mickelsson i Överluleå på samma ställe ett fähus. Jacob Jacobsson i Överluleå att framföra sågvarorna och i utbyte få avhämta spannmål och andra varor vid Hedens by. 1798, 24/8 - Henric Jacobsson och Olof Mickelsson uti Överluleå har jag för Hermelins räkning överenskommit att upprätta vid Missenemi en kronolada. 1797, 7/9 & 1798, 27/8 - Med Jacob och Nils Mattson i Juggijaur har jag, Hermelin, överenskommit att för min räkning uppbygga en kornlada mm. vid Anajoik älv, likaså med Paul Mickelsson samt även vid samma ställe med Jan Andersson i Waijkijaur den 24/8 år 1798. (avskrifter).
T No 55 - 1799, 9/2 - Häri även förbindelse från ovan nämda personer att anlägga broar över vattendrag samt spångande av myrar mm.
T No 57 - 1798, 12/7 - Kvittens rör. köpeskillingen för Lapplands Karkaskilan, som Amund Amundsen till Bergsrådet Baron Hermelin försålt.
T No 96 - 1798, 15/7 - Kvittens rör. Bergsrådet Baron Hermelin betalar till Herr Peter Burman så som Rödnings kostnad för dels äng på Gvorats bäckmyren en summa av fem riksdaler sedan berörda myra nu hel o hållen under Gellivare nybygge blifvit.
S No 4 - 1798 , 22/9 - Avskrift av överenskommelse mellan Olof Olofsson i Mattisudden och för Baron Hermelins räkning, vid Kåjkats upptimmra en stugbyggnad, sign. Carl Govenius.
S No 4 - 1798, 4/12 - Avskrift av överenskommelse mellan ? och Erik Pålsson i Sajkum samt på sida 2 med Olof Olofsson från Mattisudden att upptimra mm. vid Kåskats kronomark, sign. Carl Govenius.
H No 36 - 1815, 24/7 - Besittningsrättskontrakt på Bredträsk nybygge på fem år till nybyggaren Olof Holmgren.
H No 36 - 1815, 24/7 - Besittningsrättskontrakt på östra Edefors nybygge på fem år till nybyggaren Olof Bergdahl.
H No 36 - 1815, 24/7 - Besittningsrättskontrakt på nedre Edefors frälsehemman på fem år till åboen Olof Långström.
H No 36 - 1820,17/1 - Änkan Brita Långström säger upp sitt kontrakt och besittningsrätten på Nedre Edefors.
H No 36 - 1823, 13/10 - Åbokontrakt för Bredträsk frälse nybygge lydande under Svartlå bruk med förre åboen Hans Petter Olofsson son.
H No 36 - 1843, 5/8 - Arrendekontrakt. Såsom Lantbonde i Övre Edefors hemman No. 2 antages Anders Sundholm.
Dq No 96 - 1818, 25/2 - Kontrakt mellan Selets bruksägare och Wästmarks byamän rör. utgrävningen av Westmarksträsket, sign. Klingstedt med sigill.
Dq No 96 - 1817, 26/11 - Extra Lantmätare Joh. Rutbäck ang. Dombäcks och Wästanträsks frälsehemman vid utgrävningen av Wästmanträsket.
Dq No 96 - 1818, 14/9 - Kontrakt med Jan Andersson, Nils Bergström och Nils Blomfeldt i Ahle och Selets bruk samt Wästmarks by rör. utgrävningen. (avskrift).
Dq No 96 - 1818, 27/10 - Joh. Rutbäcks utredning om hur Selets bruk bör vidkännas uti utgrävningen av Wästmarksträsket.
Aa No 10 - 1856, 17/5 - Överenskommelse mellan Gellivare verken och Håkansö och Portsnäs byamän rör. Granholms strand eller lastageplats, som är gemensamt avsatt för nämda byalag, till upplag av brädtillverkningen från Alters bruk som för andra från annan ort mot ersättning.
Ab No 79 - 1850, 12/1 - Utdrag af lagfartsprotokollet hållet å lagtima höstetinget med Piteå härad rör. genom häradskrivare J. Sundman har Herr Ryttarmästare och Riddare E.W. Hammarsköld, för upbuds och lagfarts erhållande genom säljande köpebrev. Alexind Bachman till E.W Hammarsköld.
Ab No 79 - 1853, 23/1 - Avskrift av P.M. skrivet av sysslomannen i C.W Hammarskölds konkurs betr. anmälan från herrarna Liljehöök och von Schwenin att i sammanhang med handeln af de Norrländska verken träffades den emellan den överenskommelse att Hammarsköld skulle af Gellivare egendomarna få tillhanda sig ett mantal No 1 Bredträsk samt ett Nybyn hemman av Schwenin bekomma.
Ab No 79 - 1853, 29/7 - Anna Marte Ström avstår och upplåter hemmansdelen 1/32 mntl av Nyby Kronojord, eller av hemmanet No 3, som min numera avlidne man Smedsdrängen Anders Markström oss förvärvat genom avhandling av den 15/10 1842 till Alters bruksägare. (avskrift och kopia).
Ab No 79 - 1854, 18/2 - Tramsunt af protokoll hållet vid sammanträde med borgenärerna uti Ryttmästare C.W Hammarskölds konkurs.
Ab No 79 - 1854, 29/4 - Utredning efter begäran ang. inteckningar i No 3 Nybyn, vilken voro af Nils Nilsson Swedberg försålt till Hammarsköld. Övriga nämda personer: Nils Björk, änkan Sofia Hedquist i Öjebyn, Nils Swedberg i Sjulsmark, Nils Forsberg i Nybyn. Häradshövdingsämbetets Sigill.
Ab No 79 - 1854, 29/4 - Intyg från Häradshövdingsämbetet att uti Bredträsk hemman No 1 1 mtnl är inte någon inteckning under beviljan, föringad eller såhlt efter vad Piteå häradsrätts inteckningsprotokoll för de senaste tio åren. Sigill.
Gs No 28 - 1854, 23/1 - Utdrag af Norrbottens Landskansli (sapplik) Diarium för år 1853. (Ljuså 2).
Lo No 121 - 1854, 7/2 - Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkollegium utslag uppå de besvär Handlaren F. Moosberg i egenskap av förmyndare för avlidne L.A. Moosbergs omyndiga barn ang. avverkning av skog på krononybygget Lillådalen. Övriga berörda personer: Johan Degerman och Anders Gustaf Johansson i Degersel samt Anders Wallius. (Korpfors och Rensundsfors, Melderstein). (orginal och avskrift).
Lo No 121 - 1854, 7/2 - D.o rör. östra och västra Holmsundselet. Berörda personer förutom de ovannämda, häri även Lars Erik Strutz och Olof Norberg. (Melderstein).
H.No 36 - 1801, 12/10 - Åbo kontrakt för hemman no. 1 Ahlträsk. S.G. Hermelin och Sven Hansson Norberg. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1801, 12/10 - Åbo kontrakt för hemman no. 2 Ahlträsk. S.G. Hermelin antager Hindrik Nilsson Carén. Sigill. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1801, 12/10 - Åbo kontrakt för hemman no. 5 Ahlträsk. Jan Johansson antages av S.G. Hermelin. Sigill. (orginal och kopia).
H.N 36 - 1801, 12/10 - Åbo kontrakt för hemman no. 6 Ahlträsk. S.G. Hermelin antager Gabriel Månsson. Sigill. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1801, 12/10 - Åbo kontrakt för hemman no. 7 Ahlträsk. Nils Nillson antages av S.G. Hermelin. Sigill. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1801, 12/10 - Åbo kontrakt för hemman no. 8. S.G. Hermelin och Johan Nilsson. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1821, 6/11 - Åbo kontrakt för hemman no. 7 Ahlträsk. Gabriel Månsson antages av Selets Bruk. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1821,27/6 - Åbo kontrakt för hemman no. 8 Ahlträsk. Selets Bruk och Pher Pehrsson Segerström. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1822,15/8 - Besittningsrätt för hemman no. 3 Ahlträsk. Selets Bruk och Olof Nilsson. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1823, 10/2 - Åbo kontrakt för hemman no. 6. Ahlträsk. Selets Bruk och Olof Phersson Markström. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1825, 18/9 - Åbo kontrakt för hemman no. 6. Selets Bruk och Pher Ollson Markstedt. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1928, 19/9 - Åbo kontrakt för hemman no. 3. Selets Bruk och Olof Nilsson. (orginal och kopia).
H.N 36 - 1828, 19/9 - Åbo kontrakt för hemman no. 5 Ahlträsk. Selets bruk och Olof Markström . (orginal och kopia).
H.N 36 - 1828, 19/9 - Åbo kontrakt för hemman no. 6 Ahlträsk. Selets Bruk och Petter Gustaf Boquist. (orginal och kopia).
H.N 36 - 1828, 19/9 - Åbo kontrakt för hemman no. 7 Ahlträsk. Selets Bruk och Johan Erik Lindquist. (orginal och kopia).
H. No 36 - 1828, 19/9 - Åbo kontrakt för hemman no. 8 Ahlträsk. Selets Bruk och Jonas Andersson. (orginal och kopia).
H.No 36 - 1847, 14/5 - Åbo kontrakt för hemman no. 5 Ahlträsk. Gustaf Fredric Klingstedt upplåter till Gabriel Månsson. (orginal och kopia).
Råneå:
E No 2 - 1788, 23/12 - Avskrift av Värdering av Petronelleströms sågverk i betr. undersökning av den allmänna Brandförsäkrings Fonder.
Lit N No 6 - 1788, 6/9 - J. Bedoire antager Nils Hindersson till halva nybygget Grundträsket i Råneå socken.
Lo No 23 (lit A No74a) - 1790 - Redogörelse om de nybyggande beskaffenhet som uppsätta äro år 1790 och vilka lyda under Meldersteins bruk: Mjöträsk, Ängesträsk, Lappträsk, Grundträsk, Storliden, Hålvattnet, Degervattnet och Sjäruträsk.
Lo No 27 - 1794, 1/3 - Skivelse innehållande intyg att J. Bedoire har utfört reparationsarbet vid masugnen i Strömsholm.
Lo No 1 (Lit F No 2) - 1794, 27/6 - Skrivelse betr. Wargbäckens och Brobäcks gator genom Meldersteins bruks ägor samt ägorna längst med och dagsverken.
Lo No 1 (Lit E No 19) - 1794, 1/7 Råneå tingslags protokoll betr. husesyn vid kyrkoherdebostället i Råneå. Sigill.
Fm No 15 - 1795, jan. - Utdrag af domboken laga tinget med Luleå Tingslag rör. stämningsmål. Krononybyggaren Jöns Jönsson i Sandträsket samt Pär Andersson i Svartlå mot Olof Pärsson i Lappträsk ang. dennes deltagande i kostnader för Grundträskets utsyning och utgrävning.
1795, 18/2 - Resolution betr. besvär över utslag. Böleå byamänns ang. tjäruveden och tjäruvräkning.
Lo No 89 - 1797, 29/3 - Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarcollegiums utslag uppå de besvär Brukspatronen Jean Bedoire anfört mot bönderna Nils Berggren och gamle Erik Henrichson i Böleå.
Litt A N 105 - 1797, 8/6 - Avskrift av förättning gjord av Kungl. Maj:ts och Bergskollegiet som bifaller de inrättningar som tillhör S.G. Hermelin genom tillhöriga Hedenfors eller Petronellaströms sågverk i Luleå socken mm.
1798 - Ansökning till Konungens Befällhavare om nybbygget Ghartornes granskande och godkännande.
Litt L No 3 - 1798, 20/2 - Utdrag af protokoll hållet å laga bergsting med bruksfolket och allmogen i Luleå, Råneå och Calix socken i Råneå kyrkoby betr. stämningsmål. A. Ottenius mot Lars Korp och dess hustru Catharina Anders dotter i Jämtön rör. deras faders och svärfaders Anders Andersson, Jämtön, fodrande skuld till Meldersteins bruk.
Lit E No25 - 1798, 20/2 - Avskrift av utdrag af protokoll hållet å laga bergsting med bruksfolket och allmogen i Luleå, Råneå och Calix socken i Råneå kyrkoby betr. Johan Åbergs i Råneå by skuld till Meldersteins bruk.
Lit E No 26 - 1798, 20/2 - Utdrag af protokoll hållet å laga bergsting med bruksfolket och allmogen i Luleå, Råneå och Calix socken i Råneå kyrkoby betr. gamle Anders Andersson Gers i Råneå by skuld till Meldersteins bruk.
1798, 20/2 - Avskrift av utdrag af protokoll hållet å laga bergsting med bruksfolket och allmogen i Luleå, Råneå och Calix socken i Råneå kyrkoby betr. gamle Anders Andersson Gers i Råneå by skuld till Meldersteins bruk.
Lit E No 24 - 1798, 20/2 - Utdrag af protokoll hållet å laga bergsting med bruksfolket och allmogen i Luleå, Råneå och Calix socken i Råneå kyrkoby betr. Pher Ljungs i Råneå änka Anna Davids dotter (sönerna Anders och Lars Pehrssöner) skuld till Meldersteins bruk.
Fm No 28 - 1798, 26/8 - Fullmakt för Carl Govenius på Storbacken att vid Lantmätare förättningen å Edefors nybygge å mina vägnar sig infinna, Selets bruk S.G. Hermelin.
Lit C No 17 - 1798, 5/11 - Domstolshandling med utdrag av protokoll hållet å laga ting med bruksfolket och allmänningen uti Luleå, Råneå och Calix socken betr. J. Bedoires övertagande av den avlidne Bergmakare gesselen Olof Månsson Åbergs änka Margareta Eriks Dotters skuld och därigenom sökt införsell uti hus och jordägor hvilka bemällte änka innehaver på Årrby jordägares mark.
T No 96 - 1798, 12/7:
Nr. 2 - Kvitto på betalning till Kyrkoherden Johan Björkman uti Gällivare för avträdandet av en hömyra, Pazasmyran kallad till Gällivare nybygge från Bergsrådet S.G. Hermelin såsom ersättning för röjningskostnad. 2 ex.
Nr. 3 - Kvitto till betalning till Kronolänsman Eric Hedberg i Gällivare betalar Bergsrådet S.G. Hermelin, för avträdande av den slåtter han nu brukat vid och omkring Fräkentjärn samt (N)alloträsk, för en ersättning av röjnaskostnad. Sigill.
No. 4 - Kvitto till betalning till inhysemännen Henric Kyro och Olof Olsson vid Gällivare betalar Bergsrådet S.G. Hermelin för avträdandet af några af dem nyttjade skogar vid och omkring (N)alloträsk, samt efter den bäckfåra som uti den östra ändan av den berörde trakt, för röjnadskostnad. Sigill.
Lit A No 121 - 1799, 11/2 - Skrivelse till Herr Lagman Printzsköld ang. krut rekvisitioner.(avskrift).
Lo No 1 (Lit C No 18) - 1799, 19/3 - Utdrag af domboken hållet å laga tinget med Råneå tings lag betr. syneinstrument för Pher Jönsson i Orrbyn. (Meldersteins bruk).
Lo No 1 - 1799, 21/3 - Utdrag af domboken, laga tinget Råneå tingslag betr. stämningsmål. Årrby byamän mot Niemisels byamän ang. de genom utdikning uppgrundade ängeslägenheterna i och omkring Mjöträsket. (Meldersteins bruksägare).
1815, 28/6 - Resolution på ansökan från Råneå sockensmän ang. skjutsar för Meldersteins bruk.
1827 - Handling/utredning betr. Hvitås byamäns skuld efter uträkning för Hvitå /8 mntl och torp med bifogad odlings liquid (avskrift av avskrift) med Hvitå by efter förättad ägodelning av Bergner år 1827.
Lo No 44 - 1827,19/9 - 5 st. protokoll rör. syn enligt anmodan från Inspektoren å Meldersteins bruks hemman: Fredricaforss, Mjöträsk, Mjöträsklommen, Grundträsk, Engesträsk, Spiken eller Furudahl och Holmsvattnet.
M S No 31 (XIX/104) - 1849, 20/4 - Arrendekontrakt för hemman No 1 18/del mtln Ängesträsk - Lars Anton Pehrsson - Melderstein.
 
231796 – 1859Fm No 18 - 1796, 18/7 - Resolution betr. Råbackens krononybygges ej ännu behörig skatteläggning undergått, kan någon ordentlig avvittring för detta nybygge ej anhållas. (Jöns Olofsson, Olof Larsson och Pehr Persson ifrån Råbacken).
Cr No 4, (Litt S No 61) - 1796, 20/9 - Resolution betr. lappmännen rätt att nyttja mulbete och dagfiske vid nämda träsk: Hapaträsket, Sellet och tjärnarna omkring, tvenne Wittbergsträsken, Rödingsträsken, Björnbergsträsket och Spiksellet.
Ei No 1 - 1797, 28/7 - Rödingsträsk grundhandling på begäran av Hermelin.
Er No 12 - 1798, 21/8 - Kvittens att Nils Larsson från Svartlå by fått betalt av Hermelin för den Små Holms Rådningens befintliga hölada.
Di No 8 - 1798, 14/12 - Kvittens, Hermelin betalar bonden Johan Johansson i Unbyn för Ahlträsk krononybygge. Sigill och överstruken.
Er No 22 - 1801, 8/4 - Förbindelse/kontrakt mellan gamle och unga Lars Andersson, Anders Andersson och Isac Larsson från Wittjärv att för Brukspatron Hermelins räkning framskaffa timmer mm. till nedannämda hus vid Kuså östra nybygge.(2 ex.).
Er No 29 - 1802, 21/7 - Besiktningsprotokoll av en byggnad som Hans Hansson i Svartlå uppfört på entreprenad åt Hermelin ägande Öfverängen.
Er No 45 - 1822, 6/4 - Auktionsprotokoll hållet i Luleå sockenstuga betr. Commissions Lantmätaren C.R. Montells och Sysslomannen sockenskrivaren och krono länsmannen Eric Nordströms konkurs betr. hemmans hälft 5/32 mntl No. 3 i Harads. Häri även en "Ödmjuk Promemoria" från den 11/8 1822. (Orginal och avskrift).
1833, 22/10 - Kungörelse betr. ägarna av Selet- Alter- Meldersteins- Hvitåfors- Borgfors- Brattfors- Sikfors- Helleström- Svartlå- Ljuså- Edefors- Avafors och Strömsunds verk och egendomar nådiga vilja och befallning är att hvar vid en skall senaste den 15/11 inlämnat fodringskrav om så finnes.
1850, 20/2 - Inbundna handlingar betr. Sikfors byamän utfört åthal mot Disponenten af Borgfors sågverk för åverkan å bya skogen.
H No 6 - 1850, 8/4 - Kungl. Maj:ts och Rikets Kammargollegiums utslag uppå de besvär af Friherre August von Düben, å Gällivare Bruksbolags vägnar rör. beslut från Pröfnings Committen att bolaget under året haft vid Afva Skeppsvarv låtit bygga ett skeppet Skåne, briggen Hedvig Charlotta och skonerten Eric Baken.
Litt A No 38 - 1850, 16/4 - Kungl. Maj:ts och Rikets Kammargollegiums utslag betr. skatteläggning av kronohemmanet Laduberg i Älvsby kapellförsamling af Luleå fögderi.
H No 12 (Litt F) - 1850, 10/6 - Skrivelse till vederbörande Disponent över den så kallade Luleå Lotten av de Kungl. Bruken inom Norbotten betr. vissa tillkännagivanden.
H No 12 (Litt E) - 1850, 10/6 - D.o rörande Piteå Lotten.
Ba No 163 - 1850, 29/7 - Skrivelse till Konungens Befallningshavande i Nb.län betr. anbud på J.P. Ekstedts uti Övre Twärån timmer.
Anbud från Gällivare bolaget.
H No 17 - 1850, 28/8- Utdrag af protokoll hållet med Nb.läns prövnings kommite i Piteå betr. Gellivare bolagen såsom ägare till Skonerten Gellivare.
H No 17 - 1850, 28/8- Utdrag af protokoll hållet med Nb.läns prövnings kommite i Piteå betr.Upplysning att Kaptenen Norlin anställer Bokhållare A. d`Aubigne med en årlig inkomst av 1000 Rsc Banco.
H No 28 - 1850, 14/9 - Utdrag af protokoll betr. styrelsemannen efter avvittring uppgivit att han voro i saknad av privilegier för åtskilliga af de sågverk under Piteå, Neder- och Överluleå samt Råneå sn.
1850, 20/9 - Skrivelse betr. Disponenten af Gellivare Bolag Herr Kapitenen Norlin hos mig gjort anbud på upplagd skog i Övre Tvärån.
litt ? No 48 - 1850,20/9 - Överlåtelse av Kungl. Maj:ts Befallningshavare till Disponenten af Gellivare Bolag egendomar, allt det af piteåbygden som sträcker sig från Storforsen till lägsta delen af det så kallade Bredselet, befintliga huggna timmer mm.
Ab No 55 - 1850,4/11 - Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts utslag på P.A. Stenbäcks besvär i egenskap av förvaltare af Alters såg och egendom.
Fg No3 - 1851, 8/9 - Intyg på begäran skrivet av Karl S. Grape rör. Hafsträsket å nordvästra sidan uppförda dammbyggnad är belägen inom det för Hafsträskets Frälsehemman af mig uppgångna område. (Svartlå sågverk).
Litt H No 54 & 55 - 1851, 3:e & 6:e oktober - Smidesräkning för Meldersteinska verken, Alter, Selets och Meldersteins bruk samt för Hvitåfors bruk.
LH No 61 - 1851, 21/10 - Avskrift av norsk skrivelse rör. skeppet "Haabet" af Arendals befragningskontrakt. (stämpel med Norrbottens vapnet).
Litt Lo 116 - 1851, 21/12 - Utdrag af protokoll hållet i allmän lagligen utlyst sockenstämma i Råneå rör.att Korpfors projekterande masugnsanläggning måtte få åter förnyade privilegier å den under lagda skogen.
Litt H No 52 - 1851, 30/12 - Resolution (med ihopbunden bigogad handling rör. Gellivare verken) betr. överklagande då alla syner och besiktnignar som Konungen Befallningshavare anbefaller vare sig för anläggande av nyhemman mm. är avklarade.
Litt N No 14 - 1852 - Skrivelse till Konungen betr. begäran om ytterligare anstånd för Korpfors Masugn samt Rensunds priviligierade stångjärnsbruk uti Råneå sn. uppförande från Råneå sockensmän. (Gellivare bolaget).(avskrift av avskrift).
L B 56 - 1852, 6/3 - Skrivelse angående en uti så kallade Arnemarks(stycken), eller beviljad finbladig såganläggning, har jag Joh. Rutbäck blivit ombedd av Kapten E.C. Norlin att jag måtte meddela bevis.(itu riven).
Litt H No 49 - 1852, 21/3 - Utdrag af protokoll, hållet i Härnösands Consitorium betr. E.C. Norlin i egenskap av Disponent för Konungens verk och egendomar i Norrbotten anhållit om en Brukspredikant till Gellivare Verken.
Litt Ms No 52 - 1852, 3/5 - Resolution efter anhållan om åtal mot Disponenten vid över Hvitåfors sågverk, E.C. Norlin och föreståndare J.F. Krook för åverkan och översågning vid berörda sågverk samt kvarstad för resterande timmer vid Jämtö lastageplats. Sign. B. Berghmark.
Litt Gd No 21 - 1852, 15/5 - Protest till syneprotokollet efter flera utsag, från Ljuså Sågverk rör. skogs trakterna och stubböresavgift för Pettberget, Risberget, (Jafsberget) och Stadstjälen eller nu synade skogstrakter som äro belägna inom Ljuså sågverks priviligierade skog.
1852, 5/6 - Protokoll hållet på Ljuså sågverks kontor rör. ansökan från Disponent Norlin betr. begäran om ägnsröjning och vattenöversilning vid den s.k. Altervattenbäcken.
Litt A No 51 - 1852, 17/6 - Skrivelse betr. Sjökaptenen C.D. Otto, förande skeppet "Baccus" anmälan till undertecknade Borgmästare rör. utebliven last från Gellivare verken. Avskrift av skrivelse rörande samma ärende 7/6 1852.
1852, 26/6 - Intyg rör. leverans av korn till Strömsund som blivit lastad på Råneå verkens räkning, med undantag av 150 ton som anågs skadat, sammanledes för maltet men rågen var brukbar.
Ms No 68 - 1852, 26/6 - Avskrift av skrivelse till Länsmannen C.O Bergmark från Landshövdings ämbetet betr. underrättelse till Bruks Inspektören J.F. Krook att ämbetet beslutat att den lagda qvarstad å en del av Hvitåfors sågverks tillverkning må så förfalla, så snart Krook ställer underhäftig borgen. Bilagt utdrag af Norrbottens Läns Lands Canslie Bref diarium för år 1852.
Litt Ms No 58 - 1852, 29/6 - Auktionsprotokoll hållet i Hoflös by rör. 8 å 10 000 stycken sågtimmer som finnes liggande vid Hvitå by, Hvilket timmer av Bruksförvaltaren Krook uppgivit tillhöra Hvitåfors sågverksägare. Häri även intyg skrivet av C.O. Bergmark att han har av Krook mottaget ingiven skrift mm.
1852, 1/7 - Skrivelse från Krook till Landssekreteraren A.M. Eurén betr. tack för upplysning om förestående auktion med Dr. Bergmark rör. uppstakade timmer efter Hvitå by mm. Häri även avskrift av skrivelsen från Eurén av den 30/6 1852.
Litt U No 6 - 1852, 8/9 - Protokoll hållet vid Bolagsstämma med Lassby Bolags intressanter.
Litt U No 3 - 1853,14/5 - Protokoll hållet vid Bolagsstämma med Lassby Bolags intressanter.
Litt Ms No 59 - 1852, 14/9 - Inspektorn vid Hvitåfors bruk J. Fr. Krook lagt å Konungens och Änke Drottningens vägnar erlagt vid mot Råneå Härads synerätts utslag av den 7/9 att rådmannen och apotekaren J.A. Huss, handlaren J. Bodell och O.D. Sandbergs ansökan, att vid den så kalladeQvarnforsen vid Sörby kvarnställe i Degersels skattemark få anlägga ett finbladigt sågverk med tvenne ramar.
1852, 31/10 - Avskrift av Kungörelse betr. Lars Fredriksson i Årbyn ej kunnat betala det inropade sågtimmer på auktion vid Bjurahed den 27:e juli, utan uppgivit att nämda timmer skulle ånyo få försäljas.
Litt P No 13 - 1852, 18/11 - Avskrift av förteckning på de ännu ej upplåtne Krono nybygges anläggningar som vid avvittringen i Råneå sn. blivit på den under Korpfors och Rensunds tillämnade jernverks anslagne Krono allmänning afsattde samt sedemera skattlagda och i Charta utbrutna. Häri även förteckning över krononybyggen som är sen förut, enligt jordboken, beviljade för Korpfors och Rensunds jernverks anläggning.
Litt Ms No 50 - 1852, 18/11 - Se ovanstående rör. Hvitåfors bruk och sågverk samt Afvafors masugn.
1853, 7/3 - Utdrag af protokollet hållet hos Kungl. General Tullstyrelse rör. anhållan om bemyndigande måtte för Tullkammaren i Piteå utfärdas att i avseende på ballastade och tomma fartyg, anlända från utrikes ort och destinerade till uthamnarna Svinöra, Granholmen, Berkö och Harrbäcken eller till Pitsund, meddela vanlig inklarering i nämda ställen. Sigill.
Lo No 131 - 1853,31/3 - Resolution ang. nedanstående skrivelse från E.C. Norlin rör. avsägande av rättighet att avhämta virke pga tidigare förvägrad stubböres från den Kronomark som blivit antagen till kolfångst för Korp- och Rensundsfors järnverk.
1853, 11/5 - Resolution och skrivelse rör. samma ärende som ovanstående.
Litt G No 9 - 1853, 13/5 - Överenskommelse emellan E.C. Norlin såsom Disponent över Gellivare verken, tillåter ägarna av Buddby Sågverken Handlaren J. Bodell att verkställa virkesflottning igenom den så kallade Alterswattensbäcken för såvidt den genomflöder Ljuså frälsehemmans område.
Litt U No 5 - 1853, 13/7 - Uppdraga och bemyndiga av Billing & Son för en tredjedel uti Lassby sågverks anläggnings vidtaga de åtgärder för fullbordande av nämde sågverksanläggning.
Lo No 135 - 1853, 28/5 - Landshövdingsämbetets resolution uppå en av Disponent E.C. Norlin den 6/4 hit angiven ansökning rör. restituerande utur kronans kassa återbekomma orätterligen inflytet stubböresavgift för år 1851.
H No 70 - 1853, 30/5 - Utdrag af protokollet hållet wid Rådstufvu Rätten i Luleå stad betr. stämningsmål. Rådmannen Adolph Hammarén stämmer E.C. Norlin för yrkandet att utfå fodran enligt bok och räkning.
H No 720 - 1853, 6/9 - Utdrag af protokoll hållet vid Norrbottens läns prövnings commités sammanträde i Piteå betr. Besvärsskrift från E.C. Norlin rör. beskattning.
Lit Ad No 15 - 1854, 3/1 - Köpehandling betr. Anders Markströms änka Anna Olsdotter genom köpekontrak af den 29/7 till Alters bruk egan försålt sitt i Piteå sn. och Nybyns by innehafande Kronohemman 1/32 dels mntl.
Lo No 124 - 1854, 14/4 - Inbunden resolution med flera bifogade handlingar betr. Östra och västra Holsvattenselet. Berörda personer: Olof Norberg och Lars Eric Strutz.
1854, 4/5 - Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarcollegiums utslag uppå de besvär, bönderna Paulus Bergström, Emanuel R? och Carl Petter Engström från Skatamark anfört över att Konung. Befällh. i Nb.län hvarest klagande sökt att å den Kronoallmänning som vore för stockfångst upplåtit Ljuså Sågverksägare ansökning Pittberget, Smålanderna och Jössberget. Häri även mot den byggnadsrätt till de Hemmansägarna Johan Sundström och Nils Petter Olofsson såsom sökande till de under avvittringen affattade Holsvattnets och Norra Gyttjeå mm
1854, 4/5 - Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarcollegiums utslag uppå de besvär bönderna Ivar Lindström och Lars Olof Isacsson anfört över att Konung. Befällh. i Nb.län hvarest klagande sökt att å den Kronoallmänning som vore för stockfångs upplåtit Ljuså Sågverksägare ansökning Pittberget och Risberget. Häri näms även J. Bodell och Hemmansägaren Johan Sundström från Svartbyn, där Bodell är innehavaren av ansökningsrätten för anläggning av Holsvattnet och senare av Gyltjeån nyhemman och de klagandes besvär över byggnadsrätten.(avskrift).
Gd No 25 - 1854, 15/6 - Resolution uppå af Häradshövdinge Montell, såsom ombud för Ljuså sågverksägare anförde besvär över Johan Sundström i Svartbyn beviljats stockfångst från kronoallmänningen Gyttjeån.
Ab No 82 - 1854, 30/8 - 2 st. Värderingsprotokoll på Krono nybygget Altersvattnet tillhörande Lars Larsson (1) och Hans Sandström (2) efter uppdrag från Bruksförvaltaren A.R. Lundbladh. (orginal och kopia).
La No 136 - 1854, 6/9 - Utdrag af protokoll hållet vid Nb.läns Pröfningskommités sammanträde i Piteå stad rör. Norlins anmärkning av taxeringen af Meldersteins bruk.
H No 71 - 1854, 20/11 - Förteckning över de byar och hemman i Överluleå sn. som efter avvittringen ligger under Gellivare verken: Ahlträsk by, Lombäcken 1 mntl, Östra Råbäcken 1/2 mntl, Degerbäcken 1 mntl. Åkerby 1 mntl. Österby 1 mntl. Wisterby 1 mntl. Navasberg 1 mntl. Forsnäs 2 mntl. Norrhed 1/2 mntl. Bredträsk 2 mntl. Östra o västra Brovallen 2 mntl. Öfverången 1 mntl. Hafsträsk 3 mntl. Lappträsk 1 mntl. Ljuså 2 mntl. Björnberg 2 mntl. Umtjern 1 mntl. och Krokträsk 2 mntl.
H No 64 - 1855, 25/1 - Smidesräkning för Meldersteins verken eller Alters, Selets och Meldersteins bruk. (orginal och kopia).
Ms No 67 - 1855, 25/1 - Smidesräkning för Hvitåfors bruk.
Gd No 27 -1855, 2/3 - Avskrift av Resolution betr. remiterat ärende till Länsman i Överluleå att skyndsamt undersöka huruvida åverkan blivit förerättad på Holsvattnets nyhemmans skog, efter ansökan av J. Bodell.
Gd No 30 - 1855, 29/3 - Resolution betr. I. Lindström och Lars Olof Isacssons ansökan. Se 1854, 4/5.
Gd No 32 - 1855, 29/3 - Resolution betr. P. Bergström, Emanuel R? och Carl Petter Engströms ansökan. Se 1854, 4/5.
Gd No 27 - 1855, 23/4 - Protokoll hållet vid anställd undersökning, efter anhållan om olaglig hygge på Holsvattnets ansökta nybygges skog.
Gd No 27 - 1855, 7/5 - Avskrift av Kungörelse betr. beslut av Kongl. Befalln. att de sågstockar förövats å Kronans mark vid Hosvattenträsket utbjudas till försäljning.
Gd No 32 & 33 - 1855, 26/5 - Resolution (2 st.) rör. inlämnad besvärskrift av Handlande J. Bodell och Hemmansägaren Johan Sundström betr. det bifogade Kongl. Kammar collegiets utslag af den 4/5 1854.
Gd No 36 - 1855, 16/5 - Utdrag af protokollet hållet i Landscansliet i Piteå betr. skriftlig anmälan från handlaren J. Bodell rör. begäran att ett kronohemman under Ljuså sågverk borde tagas i beslag p.g.a oerhörd averkan.
Gd No 36 - 1855, 26/5 - Utdrag af protokoll hållet å Landskansliet i Piteå betr. insändande av bifogat (avskrift) auktionsprotokoll från den 16/5 1855, av Länsmannen A. Sundbaum, samt avskrift av överlåtelse rör. det auktionsinropade sågtimmer som ligger vid Flarkån och dels vid Holsvattnet till Ljuså Sågverk, sign. Isac Lindström.
Litt U No 7 - 1855, 5/7 - Överenskommelse och beslut från delägarna av Lassby sågverk att avvakta Konunungens utslag i anäggningspriviligerings rättegången.
1853, 9/7 - Utdrag av protokollet hållet vid Rådstugorätten i Luleå betr. en inlämnad protest från skepparen A. Andersson förande skonerten "Familjen" mot Gällivare verken rör. tonvikten av en malm last leverans. Bifogad Kontrakt på befraktnings-Police rör. kvantitet och sortiment.
H No 67 - 1855, 9/7 - Avskrift av Utdrag av protokoll hållet vid Rådstugorätten i Luleå betr. en inlämnad protest från skepparen A. Andersson förande skonerten "Familjen" mot Gällivare verken rör. ovanstående. Häri även en fullmakt och räkningsintyg.
H No 68 - 1855, 2/7 - Avskrift av Utdrag av protokoll hållet vid Rådstugorätten i Luleå betr. en inlämnad anmälan från skepparen A.P. Olsson förande skonerten "Swan" mot Gällivare verken rör. en malmlast vikskillnad.
H No 69 - 1855, 23/7 - Skriftlig protest inlämnad till undertecknade Borgmästare E.A Curtelius från E.C. Norlin rör.tvisten mellan Norlin och Thomas Schlytter med Kapten C.(J) Busch förande skeppet "Providentia".
1855, 23/7 - J.G Söderling upplåter och avstår sin åbo och besittningsrätt till krono nybygge vid Rikhamarn till drängen Mickel Gustaf Mickelsson. (orginal och avskrift).
L No 50 - 1856, 16/2 - Hb. Langman, Meldersteins Bruk överlåter sin rätt som han vunnit till Såganläggning i nedersta Rensundsforsen eller s.k. Trumma.
F No 8 - 1856, 19/2 - Resolution betr. E.C Norlins bifogade borgenförbindelse rör. åboskyldigheters kungörelse samt frestibetyg och därigenom anhålla om att få Kronomarken å ömse sidor om Flarkån och emellan Bredträsk och Notsels områden få anlägga så många lägenheter som blivande syn medgiver. Sigill.
F No 9 - 1856, 19/2 - D.o betr. Kronomarken å ömse sidor av Költräsket inom Överluleå sn. Sigill.
L No 57 - 1856, 1/3 - Resolution efter begäran från bonden Anders Nilsson i Lassbyn att få tillstånd att till nybygge inom Råneå sn. få upparbeta den krono odisponerade allmänningstrakt som finnes mellan Furubergs, Asplidens, Lillvikens, Gällivare rålinje, Lappån, Flakabergs, Flakabergs åsens krono hemmans område och att till syn bli remitterad.
L No 58 - 1856, 1/3 - Resolution efter begäran från bonden Anders Johansson i Lassbyn att få tillstånd att till nybygge inom Råneå sn. få upparbeta den krono odisponerade allmänningstrakt som finnes mellan Lappshelsberg, Lillbergs och Långselsberg samt Långsels krono hemmans område och att till syn bli remitterad.
L No 59 - 1856, 1/3 - Resolution efter begäran från bonden Hans Petter Hansson i Sörbyn att få tillstånd att till nybygge inom Råneå sn. få upparbeta den krono odisponerade allmänningstrakt som finnes mellan Asplidens, Abbortjärn, Rörmyr och Långhedsberg, Åsarna och Lillånäs krono hemmans område och att till syn bli remitterad.
L No 60 - 1856, 1/3 - D.o efter begäran av bonden Eric Nordström i Sörbyn för de krono odisponerade allmänningstrakter som finnes emellan Degersels, Hwalsträsk, Asplidens, Flegjit, Stora lappträsk och Qvarntjerns områdena mm. (orginal och kopia).
L No 61 - 1856, 1/3 - D.o efter begäran av bonden Olof Hedström i Sörbyn för den odisponerade allmänningstrakt som finnes mellan Röråns, Ytterholms, Lappträsk, Nattpols, Bergträsk och Wästeträsks krono hemman mm.
L No 62 - 1856, 1/3 - D.o efter begäran av bonden Mårten Persson i Gäddvik för de krono odisponerade allmänningstrakterna som finnes mellan Lappträsk, Grundträsk, Furubrännberg, Furudal, Flakabergsåsen, Bränn?, Orrmyrsholms och Nattspalos krono hemman områden mm.
L No 65 - 1856, 1/3 - D.o efter begäran från bonden Nils Petter Andersson i Gäddvik att få tillstånd att till nybygge inom Råneå sn. få upparbeta den krono odisponerade allmänningstrakt som finnes mellan Gusafsbergs, Långhedsbergs, Aspbergs, Furubergs, Furudals och Furubrännbergs krono hemmans område och att till syn bli remitterad.
M s No 70 - 1856, 31/5 - Betr. inkommen skrivelse till Bergmästare ämbetet från Disponent E.C. Norlin af Hvitåfors jernbruk rör. befrielse från hammarskatt samt även stångjärnsmidet och (Wågferenigsrätt).
M s No 69 - 1856, 20/6 - Protokoll betr. Galeasen Jonas, hemmanhörande i Råneå och Hvitåfors, grundstötning i Torneå älv med skepparen G.A. Fjellström. Sigill.
Ba No 195 - 1856, 30/6 - Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarcollegiums utslag i anledning av de besvär Carl Olof Johansson i Björnberg anfört över Konung. Befall.havare. utslag den 6/7 1855, hvarigenom tillåtit åboerna Sven Svensson från Böhle, Anders Lundström och Pehr Björk från Granträsk, Nils Peter Nordgren, Isak Nordgren, Johan Erik Nordgren från Arnemark, Nils Carlsson och Anders Boström här Arfvidsträsk, Johan Erik Erikson från Sikforsen samt Carl Johan Nilsson från Tvärån att och avhämta sågtimmer vid allmänningstrakten vid nedre Tvärån mm.
Nb No 2 - 1856, 7/3 - Utslag emellan C.G Björkman och E.C. Norlin rörande besvär över tidigare utslag betr. Kronofogden E.J. Sundbaum å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar instämte E.C. Norlin. Nybygget Åträsk i Råneå sn./Åboskyldigheter.
Litt T lm No 10 - 1856, 21/8 - Avskrift av Syn och besiktningsprotokoll för Krononybygget Storheden efter begäran av Hans Petter Engström.
L No 66 - 1856, 28/11 - Protokoll efter ansökan från Bruksförvaltaren Albert Langman att verkställa provisinoell utstakning av Krononybyggena Kullen, Damåsen,( Mellandet) och Snöbergstjärn. Meldersteins bruk.
Ab No 56 - 1857, 12/2 - Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts dom uti den af Piteå Tingslags Häradsrätt genom utslag den 28/12 1854, dömde och genom wad till Hovrätten komne sak emellan Håkansö & Portsnäs byamän - kärande och ägarna av Gällivare verken - svarande betr. flott- och farledsrätten i Alter älv. (avskrift).
1857, 14/2 - Stämningsansökan. Nils Petter Degerman hemman No. 8 å Degersel och (Lidenshedens) hemman No. 4 anmält besvär över Utslag den 3/12 1852 där E.C. Norlin i Meldersteins bruk, Långviks Bruks Bolag och Handlande H.A. Benckett i Luleå stad å utsynt ställe uti Lassby forsen inom Degersels bys område uppföra ett finbladigt sågverk med tvenne ramar.
H No 81 & 82 - 1857, 29/4 - Gällivare verken anställer Alexander Daniel Lund i Strömsund och Anders Fornberg i Böhle såsom spannmålsmätare vid Strömsund m. fl lastageplatser inom Råneå socken.
T No 159 - 1857, 8/5 - Kungl. Maj:ts befallningshavares utslag uppå dels en av Israel Jacobsson och Michel Påhlsen i Gellevare lappmark ingiven ansökan om grundläggning dels utsynande av nybygge vid stora Muddusträsk mm.
Ba No 198 - 1857, 19/5 - Utslag ang. nybyggaranläggningar på norra sidan av Piteå älv mellan de så kallade Tellbergen och Luleå sockrar i Elvsby kapellförsamling. Johan Lindmark och Nils Petter Wikström.
D No 24 - 1857, 30/5 - Förbindelse av Gällivare Werken enligt Kongl. Maj:ts förordning om fattigvården i Riket af den 13/7 1853, förpliktar sig Gellivare Werken att till Nederluleå fattigvårds skyldigheter årligen bidraga med halva personal avgifterna mm. (orginal och kopia).
F m No 115 - 1857, 16/10 - Resolution uppå häradshövdingen E.W. Monters besvär i fråga om skogsavverkning i allmänningen vid krononybygget Kertiksvallen. Johan Sandling i Storsand samt en avskrift från år 1855 betr. förestående bevis av upplysning rör. avvittringshandling.
Lit Ad 9 - 1857, 20/10 - Arvodesräkning för verkställd ägarbyte emellan några av Alterbruks ägare och Byggmästare J.O. Rönberg tillhöriga ägor i Nybyn af Piteå socken. (orginal och kopia).
H No 83 - 1857, 21/12 Utdrag av inteckningsprotokollet, hållet å lagtima höste tinget med Råneå härad med kopia av protokoll vid sammankomst med delägarna av Gällivare Werken hållet den 7-9/2 1856 i Christiania.
1859, 15/1 - Kongl. Maj:ts Befallningshavare i Norrbotten Län utslag i fråga om verkställd avvittring och skatteläggningsberedning av Råneå socken: Krononybyggena Dockasberg, Njallats, Lappå, Bänkhed, Flakabergsåsen, Renoträsk, Orrkölen. Renberget, Orrmyrsholmen, Orrträsk, Långselsås, Fiskelträsk, Hatt-träsk och Kråkheden. (avskrift och utslag).
Fg No 9 - 1859, 14/10 - Överenskommelse emellan Nils Petter Olsson i Bastuträsk och Olof Nilsson i Svartlå betr. hemmanet (Hafsträsk) beläget vid Lillträsket.