bild
Volym

[Originalförordningar]

Originalförordningar

Grunddata

ReferenskodSE/RA/1137/38
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/U992ba3XiawNtTPzQqDwS4
ExtraID38
Datering
1827 (Tidsomfång)
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby

Innehåll

Allmän anmärkningRegent: Karl XIV Johan

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående det pris, hwartill myntbara metaller under loppet af innewarande år i Rikets Ständers Bank inwexlas: Gifwen Stockholms Slott den 11 januarii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående wisza åtgärder för bestyrkandet af Danska fartygs och båtars nationalitet; Gifwen Stockholms Slott den 23 januarii 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående den, under Kongl. Maj:ts resa till Norrige, i Nåder tillförordnade Regering: Gifwen Stockholms Slott den 25 januarii 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, att den, under Kongl. Maj:ts frånwaro, i Nåder tillförordnade Regering kommer att uphöra: Gifwen Stockholms Slott den 23 mars 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående förlängning af tiden för införsel af utländsk spanmål dels emot nedsatt tull, dels tullfritt; samt om tillåten tullfri införsel af potatoes: Gifwen Stockholms Slott den 29 mars 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse om ändring i Kongl. Förordningen af den 16 Januarii 1728, rörande måttet å den wed, som till salu införes i städerne: Gifwen Stockholms Slott den 25 april 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse om böter för Magistratspersoners förfallolösa uteblifwande wid besigtningar af lefweranser för landt- och sjö-förswarets behof samt om dem, för biträde derwid, tillagt tractamente: Gifwen Stockholms Slott den 25 april 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Instruction för General-Landtmäteri-Contoret, Province-Landtmäteri-Contoren, samt Landtmätarne i Riket: Gifwen Stockholms Slott den 4 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Stadga om Skifteswerket i Riket: Gifwen Stockholms Slott den 4 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående beräkning och fördelning af den ersättning, som Boställs-Innehafware, i anledning af werkstäldte Ägoskiften, för husflyttning, odling, hägnad, dikning, ståndskog eller plantering, kunna erhålla eller få widkännas: Gifwen Stockholms Slott den 4 maji 1827.

- Skrivelse till Riks Arkivet gällande förordning och Reglemente angående Lots- och Båtsinrättningar i Riket. Stockholm 12 Maji 1827-

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående åtskillige föreskrifter för bewakandet af Kronans rätt i de henne rörande Rättegångar wid Domstolarne: Gifwen Stockholms slott den 16 Maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående uphäfwande tills widare af Product-Placatet, i hwad det rörer Nederländska fartyg, samt om likhet i afgifter för waror införda med Nederländska eller Swenska fartyg: Gifwen Stockholms slott den 16 Maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga förordning och reglemente angående lots- och båk-inrättningen i riket: Gifwen Stockholms slott den 16 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, angående werkställigheten af en emellan Kongl. Maj:t, å ena, samt Hans Maj:t Konungen af Preuszen, å andra sidan, afslutad Handels- och Sjöfarts-Tractat; Gifwen Stockholms slott den 25 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående answar för den som olofligen förskaffar sig eller innehafwer Arsenik; Gifwen Stockholms slott den 26 maji 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, att Desz och Rikets Kammar-Collegii Bewis om Frälsejords gravationsfria beskaffenhet icke hädanefter erfordras. Gifwen Stockholms slott den 20 junii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående Revision af Stats-, Banco- och Riksgälds-Werken, samt af de Fonder och Räkenskaper, hwilka i sammanhang dermed granskas. Gifwen Stockholms slott den 20 junii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående ömsesidigt återfordrande och utlefwerering af Swenska och Nederländska undersåtare, hwilka, såsom Matroser, eller i annan egenskap, tillhöra ettdera Rikets i det andras hamnar wistande skepp, men derifrån afwikit. Gifwen Stockholms slott den 27 junii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående åtskilliga ändringar och tillägg i Stadgan om inrikes tullförpaszning och bewakning. Gifwen Stockholms slott den 5 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Taxa på Arfwode för Landtmäteri-förrättningar: Gifwen Stockholms slott den 5 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Förnyade Allmänna Nådiga Rese-Reglemente; Gifwet Stockholms slott den 5 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Reglemente, angående lån utur Armeens Pensions-Casza. Gifwet Stockholms slott den 11 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Förordning och Reglemente, angående styrelsen och förwaltningen af Armeens Pensions-Casza; Gifwet Stockholms slott den 11 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Reglemente för Armeens Enke- och Pupill-Casza. Gifwet Stockholms slott den 11 julii 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående ändring och förklaring af 15. §. i Kongl. Kungörelsen af den 5 Junii 1822, om Gårdfarihandeln. Gifwen Stockholms slott den 29 augusti 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående förlängning tills widare af Dykeri- och Bergnings-Compagniets octroy; Gifwen Stockholms slott den 12 december 1827.

- Kongl. Maj:ts Placat om Fyra Allmänne, Högtidlige, Tacksägelse- Faste- Bot- och Bönedagar, som öfwer hela Sweriges Rike och alla Sweriges Krona tillhörige och underliggande Landskaper, hållas och begås skola nästkommande år 1828; Gifwet Stockholms slott den 19 december 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående grunderne och wilkoren för Hemmansklyfning, samt Afsöndring af jord eller andre lägenheter från hemman: Gifwen Stockholms slott den 19 december 1827.

- Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående åtskilliga förändringar i tull-afgifterna å inkommande och utgående waror; Gifwen Stockholms slott den 29 december 1827.

Kontroll

Skapad2011-06-28 14:21:56
Senast ändrad2011-06-28 14:22:46