För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Volym

[SKRIVELSER, YTTRANDEN OCH BESIKTNINGAR]

GÖTEBORGS KOMMUN. BYGGNADSNÄMNDENS BYGGNADSAVDELNING

Grunddata

ReferenskodSE/O258/GS_2248-1/E 3 A/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vdPuPjbsY4syhyvfcjy1X2
ExtraID1
Datering
18471896(Tidsomfång)
ArkivinstitutionRegionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göt

Innehåll

Allmän anmärkning1. 2 st. kopior av "Detalj av af planritningen till Artillerikasernbyggnaden i Göteborg. Exhib. Göteborgs Inqvarteringskommission den 6 febr. 1871 av Carl G. Hjärne", uppgjord av G. von Paykyll. [Flyttad till planförvaring i 9B:24 med beteckning A 17986]
2. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande stadsplan för Stora Otterhällan, 13 november 1894 av V.G?
3. Yttrande angående uppförande av 2 vånings stenhus på tomt nr 2 i 8 kvarteret i 17:e roten, 27/10 V.G, koncept. [Stadsäga 8545]
4. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande uppsättande av två klosetter för vattenspolning på tomt nr 105 i 13:e roten, 20/10 1894, Victor von Gegerfelt.
5. Besiktning av hälsovård 12-14/9 1894 av tomt 105 i 13:e roten, tomt 4A och 4B i Västra Haga, tomt 8 i 11:e kvarteret Lönnen i 13:e roten, tomt nr 2 i 9:e kvarteret i Haga, tomt nr 3 i 19:e kvarteret i Haga, tomt 173 i 13:e roten samt tomt 5 i 13:e kvarteret Lärkträdet i 13:e roten.
6. Avskrift av skrivelse till byggnadsnämnden rörande avsyning av pågående grundläggningsarbete för fattighusbyggnaden vid Vegagatan, 11/4 1894, Richert.
7. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande ändringsarbeten i landeriet Lorensberg (Restauranten Lorensberg).
8. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande borttagande av skjulbyggnader på tomt nr 4 i stadens 6:e kvarter, 19/3 1894, Emil Mellquist. [Tomt nr 2 i 1:a kvarteret Gustavus Primus i Nordstaden]
9. Utdrag av protokollet hållet hos byggnadsnämnden i Göteborg 20/2 1894 rörande förändring av härvarande museibyggnad. [Museum]
10. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande anfört besvär av bokhållaren C. Bergström om uppförande av nybyggnad på tomten nr 101 i stadens 13:e rote, 6/2 1894, Victor von Gegerfelt (koncept). [Tomt nr 4 i 11:e kvarteret Lönnen i Vasastaden]
11. Skrivelse till Frälsningsarmén i Göteborg angående utkast till byggnad och tomerna nr 4-5 i 11:e kvarteret i 11:e roten, 12/6 1894, Victor von Gegerfelt.
12. Yttrande rörande besvär av C. Bergström rörande nybyggnad på tomt nr 101 i 13:e roten. (Skrivelsen ställd till Konungen av Victor von Gegerfelt 5/5 1894). [Tomt nr 4 i 11:e kvarteret Lönnen i Vasastaden]
13. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande gjord avvikelse från fastställd ritning för huset nr 1 i 7:e roten, 22/9 1892, Victor von Gegerfelt och Carl Fahlström. [Tomt nr 13 i 8:e kvarteret Köpmannen i Nordstaden]
14. Skrivelse till Magistraten med anledning av besvär av herr August Kobb rörande fastigheten nr 98 i 14:e roten, 19/12 1894, Victor von Gegerfelt (koncept). [Tomt 4 i 56:e kvarteret Sturefors i Lorensberg]
15. Bevis rörande gårdsbyggnads på tomt nr 35 i Västra Haga, 31/7 1895, Victor von Gegerfelt. [Tomt nr 7 i 11:e kvarteret Kadetten i Haga]
16. Uppgift angående skjulbyggnader som får kvarstå viss tid.
17. Intyg rörande Rabitz-patent-system på tomt nr 7 vid Vasagatan, 22/1 1890, Victor von Gegerfelt (koncept).
18. Utdrag av protokollet hållet hos byggnadsnämnden i Göteborg 25/2 1890 rörande ett av H.W. Brandel uppgjort förslag till bestämmelser rörande koppling av gårdar till de tomter som är belägna i kvarteren mellan Engelbrektsgatan, Sten Sturegatan, Skånegatan och Södra Vägen i stadens 15:e rote.
19. Skrivelse till byggnadsnämnden från Victor von Gegerfelt rörande besvär av handlaren A. Wockatz angående skorsten på fastigheten 29 i stadens 2:a rote (koncept).
20. Skrivelse till byggnadsnämnden från Victor von Gegerfelt rörande förslag av H.W. Brandel till kopplingsbestämmelser av gårdar i 15:e roten, 10/12 1889.
21. PM angående F. Nymanssons kabitett (toaletter).
22. Skrivelse till byggnadsnämnden från Victor von Gegerfelt rörande stadsplan för landeriet nr 9 Mariedal i 12:e roten.
23. Intyg från Victor von Gegerfelt angående uppförande av ångkvarnar i tättbebyggda kvarter, 1/3 1889.
24. Utdrag av protokollet hållet hos byggnadsnämnden 5/6 1888 rörande avloppsledningar vid tomtgränser med mera samt Kungliga Byggnadsstyrelsens beslut rörande ändringav och tillägg till byggnadsordningen för Göteborgs stad § 20, 24, 32 och 35.
25. Brev från stadsingenjören och stadsarkitekten K. Hj. Thedenius i Karlskrona med förfrågan angående ändringar och tillägg till byggnadsordningen för Göteborg rörande byggnadsställningar 19/3 1891 + svar.
26. Skrivelse till byggnadsnämnden i Göteborg från Victor von Gegerfelt 9/2 1892 rörande anförda klagomål från förmannen Johannes Andersson angående uppförande av ett boningshus av trä på tomten nr 17 i stadens 7:e rote.
27. Utdrag av protokollet hållet hos byggnadsnämnden i Göteborg 24/11 1891 rörande vissa förändringar i kopplingsbestämmelserna för tomterna i andra och tredje kvarteren i stadens 11:e rote.
28. Skrivelse till Magistraten angående förändring av yttertrappa till fastigheten nr. 18 i Majornas 4:e rote 6/11 1891, Victor von Gegerfelt.
29. Anmärkningar vid granskning av ritning till byggnader på tomt nr 51 i 13:e roten, 5/5 1891, Victor von Gegerfelt.
30. Skrivelse till Konungen från Victor von Gegerfelt rörande besvär av Carl Vilhelm Lagergren angående fastställda ritningar på tomten nr 27A i Annedal, 19/5 1891, Victor von Gegerfelt (koncept).
31. Uppgift på antalet nybyggda boningshus 1886-1890, 26/5 1891, Victor von Gegerfelt (koncept).
32. ----
33. Skrivelse till byggnadsnämnden i Göteborg rörande anförda besvär angående uppförande av ny gårdsbyggnad på tomten nr. 27 litt A i Annedal, 7/1 1891, Victor von Gegerfelt (koncept). [Annedal 6:e kvarteret Ollonet nr. 5]
34. Skrivelse till byggnadsnämnden av Victor von Gegerfelt 11/11 1890 rörande förslag till ändring av § 30 i stadens byggnadsordning (koncept).
35. Utdrag ur protokollet hållet hos byggnadsnämnden i Göteborg 4/3 1890 rörande besvär angående nekad fastställelse av ritningar över tillbyggnad på tomten nr 15 litt A & B i Majornas 4:e rote.
36. Besiktningsinstrument rörande Artillerikasernbyggnad i Göteborg 4/11 och 8/11 1887, Carl Fahlström, Ernst Wendal (avskrift).
37. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande anhållan att på gården på tomten nr 46 och 48 i stadens 6:e rote få inrätta ångmaskin med tillhörande skorsten, 9/3 1893, Carl Fahlström, Victor von Gegerfelt (koncept).
37a. Skrivelse till byggnadsnämnden med yttrande angående besvär av Magnus Olsén rörande förändring av portvagnen till fastigheten nr 3B i stadens 10:e kvarter, 27/3 1893, Victor von Gegerfelt. [Pustervik 3:e kvarteret Röda Bryggan nr 3]
38. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande ändring av stadsplanen för 16:e roten, ävensom alternativa ändringsförslag av major Åqvist, 16/5 1893, Victor von Gegerfelt.
39. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande stadgande av vissa villkor för behörighet att utöva byggnadsyrket med mera jämte bilaga.
40. Skrivelse till byggnadsnämnden rörande Haga församlings kyrkoråds skrivelse angående kyrkans ytterdörrar, 14/2 1888, Victor von Gegerfelt (koncept). [Hagakyrkan]
41. Skrivelse till byggnadsnämnden i Göteborg med yttrande rörande förändringar i byggnadsordningen.
42. Intyg rörande fastställelse på inlämnade ritningar till fastigheten nr. 18 i 12:e roten Gubbero pastorsboställe, koncept, 5/9 1888, Victor von Gegerfelt. [Prästgård]
43. Skrivelse till byggnadsnämnden i Göteborg rörande besiktning av bjälklaget i fastigheten nr 1 och 2 i Magasinskvarteret tillhörande grosshandlaren D.O. Francke, koncept, 4/9 1888. G. Mellquist, Victor von Gegerfelt.
44. Skrivelse till byggnadsnämnden i Göteborg rörande besvär av Carl Wockatz om tillstånd till uppförande av en gårdsbyggnad och avträde på fastigheten nr 62 med del av 63 i stadens 1:a rote, koncept, 27/8 1888, Victor von Gegerfelt.
45. Skrivelse till byggnadsnämnden i Göteborg rörande besvär av Carl Wockatz.
46. Kvitto på överlämnade ritningar rörande Nya Hospitalet på Hisingen, 2/11 1888 på Hospitaldirektionens vägnar, W.T. Evert. [Göteborgs Hospital/S:t Jörgens hospital/S:t Jörgens sjukhus/Sankt Jörgens sjukhus]
47. Skrivelse till byggnadsnämnden i Göteborg rörande yttrande på besvär av byggmästare Robert Hanson om inredande av rum i källaren i huset nr. 172 i stadens 13:e rote, 27/11 1894, Victor von Gegerfelt. [Vasastaden 13:e kvarteret Lärkträdet nr 5, Föreningsgatan 22]
48. Skrivelse till Konungens befallningshavande rörande besvär av Hjalmar Pripp över byggnadsnämndens beslut rörande sättet för bebyggande av hans tomt nr 117 i 13:e roten, 10/3 1896, Victor von Gegerfelt (koncept). [Vasastaden 13:e kvartet Lärkträdet nr 1]
49. Skrivelse till Konungens befallningshavande rörande anfört besvär av handlaren F. Sven angående föreläggande för klaganden att ombygga en mellan fastigheterna nr 102 och 12 uppförd mur i Göteborgs stads 4:e rote. [Inom Vallgraven 53:e kvarteret Residenset nr 5-6]
50. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 3/7 1875 rörande byggnadsstadgan för rikets städer i och för anordnande av goda stadsplaner med mera.
51. Borgare och råds meddelande 19/2 1867 angående besiktning av brandgaveln till fastigheten nr 76 och 77 i stadens 4:e rote. [Inom Vallgraven 63:e kvarteret Ekelunden]
52. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkammaren i Göteborg 2/1 1867 rörande upplåtande av lokal åt Kungliga trafikstyrelsen i östra flygeln i nya tullhusbyggnaden.
53. Borgare och råds meddelande 27/6 1865 angående besiktning och värdering av brandmuren mellan tomterna 109 och 113 i stadens 2:a rote. [Inom Vallgraven 61:e kvarteret Käppslängaren nr 7]
54. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 7/5 1847 rörande uppförande av stenmur kring kronobageritomten härstädes samt stängsel.
55. Borgmästare och råds meddelande 6/5 1870 rörande besiktning och värdering av brandmurarna mellan tomterna nr. 28, 29 och 39 i 4:e roten. [Inom Vallgraven 19:e kvarteret Bokhållaren nr. 5]
56. Skrivelse från Göteborgs utskänkningsaktiebolag med anhållan om en vattenavtappningskran med rör från nya vattenledningen till stadens hus nr 17 i 12:e roten, 12/12 1870.
57. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkammaren i Göteborg 29/11 och 13/12 rörande vattenledning i Elementarläroverket i Majorna.
58. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkammaren i Göteborg 20/6 1871 rörande förbättringar i tullkammarhuset.
59. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkammaren i Göteborg 12/5 1863 rörande uppförandet av ett nytt spruthus vid Stampen på marken mellan tomterna nr 55 och 56 i stadens 12:e rote.
60. Skrivelse till drätselkammaren Göteborgs från sundhetsnämnden rörande förändringar och förbättringar av stadens slakthus, 21/9 1868.
61. Utdrag ur protokollet hållet hos sundhetsnämnden i Göteborg 31/10 1865 rörande uppförda hus belägna mellan Redberg och Nyfikeliderna.
62. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkammaren i Göteborg 14/6 1864 rörande utvidgning av staden, delen Hagaheden eller den så kallade Hasselbladska ängen.
63. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkammaren i Göteborg 14/6 1864 rörande utvidgning av staden mellan älven och blivande järnvägen från Stora Bommen intill fästningsbastionen Sankt Eriks vänstra flankmur (stadsfullmäktige handlingar nr 19 år 1864).
64. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 17/10 1851, 31/7 1857 rörande förändring av dörr till fönster i fasaden till fastigheterna nr 136 och 137 i stadens 2:a rote. [Inom Vallgraven 20:e kvarteret Snusmalaren nr 10]
65. Utdrag ur protokollet hållet hos stadsfullmäktige i Göteborg 3/5 1866 rörande bebyggande av området mellan Stora Otterhällan och Stora Badhusgatan belägna tomterna (så kallade Surbrunnstomterna).
66. Skrivelse till stadsarkitekten i Göteborg rörande sanitära olägenheter vid den så kallade Prostens äng (nr 107 i Majornas 1:a rote) 14/6 1870, Conrad Luttrop poliskommissarie.
67. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg i juli 1870 rörande reparation av Biskopshusets förornande till stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg.
68. Borgmäster och råds meddelande och förordnande till stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren J.J. Lundström att besiktiga kapellet på nya begravningsplatsen samt uppgöra förslag till kostnader för detsamma.
69. Skrivelser från poliskommissarien Conrad Luttrop och handlaren Adolf Meyer samt grosshandlaren A. Bourn rörande olägenhet av upplat av olja, fotogen och andra brännbara oljor i fastigheten nr 3 och 4 i stadens 11:e rote.
70. Borgmästare och råds meddelande angående besiktning av brandmuren mellan tomt nr 31 och 32, 30 och 33 i stadens 5:e rote.
71. Utdrag ur politiprotokollet hållet hos magistraten i Göteborg 4/2 1870 rörande uppförande av materialbodar på nya posthusbyggnadens tomt mitt emot nya tull- och packhuset.
72. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 29/1 1864 rörande inredande av två spislar [kaminer] i andra våningen i huset nr 13 litt EE på Bagaregårdens ägor.
73. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren Fredrik Wilhelm Ullrich att besiktiga och värdera brandmuren mellan tomterna nr 35 och 34 i Västra Haga. [Haga 11:e kvarteret Kadetten nr 3 och 7]
74. Borgmästare och råds medelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren Fredrik Wilhelm Ullrich att besiktiga och värdera fastigheten nr 40 i stadens 11:e rote.
75. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren J.J. Lundström att besktiga fastigheten nr 1 litt B i stadens tionde kvarter.
76. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren August Krüger att besiktiga brandmuren mellan tomterna nr 67 och 68 i stadens 1:a roten. [Inom Vallgraven 22:a kvarteret Varuhuset nr 10]
77. Borgare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren J.A. Ullgren att besiktiga brandmuren mellan nr 109, 113-116 i stadens 2:a rote. [Inom Vallgraven 61:a kvarteret Käppslängaren nr 5-7]
78. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren N. Andersson att besiktiga husen nr. 2 i 6:e roten jämte bilaga. [Nordstaden 10 kvarteret Kronobageriet nr 14]
79. Borgmästare och råds meddelande och förornande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren August Krüger att besiktiga huset nr 61 och 62 i stadens 2:a rote. [Inom Vallgraven 60:e kvarteret Hästkvarnen nr 7]
80. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 6/2 1857 rörande fastställande av ritning på huset nr 101 på Hagaheden i stadens 12:e rote.
81. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg samt byggmästaren Fredrik Wilhelm Ullrich rörande besiktning av Domkyrkan för utrönande och bestämmande av reparation av densamma.
82. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren T. Ullman rörande besiktning och värdering av huset nr 19 och 20½ i 1:a roten. [Inom Vallgraven 23:e kvarteret Larmtrumman nr 5]
83. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 5/2 1858 rörande fastställande av ett trähus av stadsarkitekten Heinrich Kaufmann på tomterna 53-54 i Östra Haga.
84. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren J.J. Lundström rörande besiktning av fastigheten nr 70 i Västra Haga, 6/10 1862. [Haga 14:e kvarteret Soldaten nr 5]
85. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren N. Andersson att besiktiga tullförvaltaren C.E. Westrings fastighet vid Sankt Eriks torg, 18/6 1864.
86. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsrkitekten Hans Jacob Strömberg och byggmästaren August Krüger att besiktiga och värdera brandmuren på fastigheten nr 43 och 44 i stadens 9:e rote, 27/6 1864. [Nordstaden 25:e kvarteret Göta Kanal nr 7-8]
87. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkommissionen i Göteborg 12/9 1871 rörande uppförande av förvaringsrum för krut med mera på Skansen Kronans fästningsverk.
88. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 5/7 1861 rörande uppförande av boniingshus på tomt nr 24 i Östra Haga. [Haga 30:e kvarteret Laddstaken nr 2]
89. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 9/6 1854 rörande trappbyggnad samt påbyggnad inne på gården till Hypoteksföreningens fastighet på tomt nr 30 i stadens 6:e rote. [Nordstaden 15:e kvarteret Traktören nr 5]
90. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkammaren i Göteborg 18/4 1871 rörande utläggning till plantering av området mellan Engelska kyrkan och Elementarläroverkets byggnader samt platserna norr och öster om Elementarläroverkets gymnastikhus.
91. Medgivande av Anna Maria Wahlberg att tillåta hyrkusken John Andersson att uppföra vagnbod på sin gårdstomt i 3:e roten tomt nr 88 vid Östra Larmgatan. [Inom Vallgraven 9:e kvarteret Perukmakaren nr 9]
92. Beskrivning till en ny laboratoriebyggnad av sten som skall uppföras vid Skansen Göta Lejon, 28/10 1863, Hans Jacob Strömberg.
93. Besiktningsinstrument från den 4/6 1870 rörande stadsmäklare B. von Holtens fastighet på Tebergsängen.
94. Förslag till varuskjul på Skeppsbron.
95. Besiktningsinstrument rörande huset nr 1 i 9:e kvarteret vid Skppsbron, Hans Jakob Strömberg, 1869? [Inom Vallgraven 52:a kvarteret Stora Bommen 1-3]
96. Utdrag ur protokollet hållet hos drätselkammaren i Göteborg 13/12 1870 rörande inledande av vatten i Kommendantshuset.
97. Avskrift av värderingsinstrument rörande handskmakaren P. Hammarströms fastighet, 4/7 1870, byggmästare J. Svensson.
98. Ritningar till iståndsättande av Mellby kyrka i Älvsborgs län, 15/4 1858, Hans Jakob Strömberg. [Flyttad till planförvaring i 9B:24 med beteckning A 17987]
99. Kostnadsförslag till utvidgning av rådhuset i Göteborg huvudsakligen bestående av uppförande av nya flyglar i tre våningar på västra och norra sidan, 21/5 1867.
100. Karta utvisande brandmur mellan tomterna nr 99 och 100 i 4:e roten avmätt 29/7 1867. [Inom Vallgraven 53:e kvarteret Residenset nr 7]
101. Anteckningar rörande spruthus i Majorna 1867.
102. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren J.A. Ullgren att besiktiga och värdera brandmuren mellan tomt nr 47 i 9:e roten och nr 19 och 20 i 10:e roten här i staden, 9/5 1864.
103. Magistratens förordnande rörande besiktning och värdering av tomten nr 43 i stadens 9:e rote och tomterna 19 och 20 i 10:e roten, 10/5 1864, Hans Jakob Strömberg och J.A. Ullgren, Aug. Risberg.
104. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren August Krüger rörande besiktning och värdering av brandmuren mellan tomt nr 43 i stadens 9:e rote och nr 19-20 i 10:e roten.
105. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten i Göteborg 16/2 1866 rörande fastställelse av ritning till huset nr 105 litt B i stadens 12:e rote. [Landeriet Brantdala]
106. Del av inventerings- och värderingslista för Tullfiskalkontoret.
107. Borgmästare och råds meddelande och förordnande för stadsarkitekten Hans Jakob Strömberg och byggmästaren J. Dähn att besiktiga fastigheten nr 108 i stadens 2:a rote. [Inom Vallgraven 61:a kvarteret Käppslängaren nr 8]
108. Magistratens förordnande om besiktning av Elementarläroverkets byggnad.
109. Utdrag ur protokollet hållet hos magistraten 12/4 1867 rörande uppförande av provisoriskt plank på tomt nr 29 litt C i Östra Haga.
110. Bevis rörande att tullvaktmästare Ahlberg ej sökt eller erhållit byggnadsnämndens tillstånd att uppsätta stängsel på tomten nr 97 B i stadens 4:e rote.
111. Ritningsskiss till grunden för våghuset Bohus?
112. Laga mätningskarta över tomterna nr 9 och 10 i 3:e roten i Göteborgs stad, upprättad år 1855 av C.E. Nyström.
113. Planritning över tomten nr 35 i 2:a roten, 9/4 1823, H. Hallberger.
114. Mätningskarta jämte handlingar över tomten nr 92 litt B och 92 litt C i 12:e roten, upprättad 1854 av L.W. Brandenburg. (Sockerbruksmästare C.F. Lembke och snickaremästare F.O. Malmsjö).
115. Karta jämte mätningsattest över tomterna nr 49-51 belägna i Göteborgs 5:e rote, upprättad år 1846 av C.G. Schalin, mätningsattesten av C.J. Nyström, 3/4 1862.
116. Mätningsattest jämte karta över tomten nr 2 i 8:e kvarteret i Göteborgs stad, upprättad år 1862 av C.J. Nyström.

Kontroll

Skapad2024-02-02 08:31:44
Senast ändrad2024-02-02 08:31:44