bild
Arkiv

Adolf Fredriks kyrkoarkiv


ADOLF FREDRIKS KYRKOARKIV

Arbetsuppgifter och organisation:
Adolf Fredriks församling (Domkyrkokontraktet i Stockholms stift) i Stockholms län var t.o.m. 1999-12-31 en lokal myndighet som en del av svenska statskyrkan.
Beslutanderätten utövades av kyrkostämma och kyrkofullmäktige (Församlingslagen § 10). Närmast under fullmäktige lydde pastor och kyrkoråd. Pastor var chef på pastorsexpeditionen, arkivansvarig och ansvarig för kyrkobokföringen. Pastor var även självskriven ledamot av kyrkorådet. Kyrkorådet var församlingens styrelse och svarade för den kyrkokommunala verksamheten.
Pastor var arkivansvarig för kyrkoarkivet och dess vård samt ADB-register som hörde till pastorsexpeditionens verksamhet. Pastor ansvarade för att uppgifter ur kyrkoarkivet utlämnades i överensstämmelse med gällande lag och författning. Kyrkorådet var registeransvarigt för medlemsregister (och verksamhetsregister, förda med hjälp av ADB).

Inom myndigheten har handlagts frågor rörande:
- Folkbokföringen t.o.m. 1991-06-30.
- Kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.
- Kyrkorådets verksamhet.
- Kyrkokommunal ekonomi.
- Begravningsverksamheten.

Historik:
Adolf Fredriks församling (eget enförsamlingspastorat) utbröts 1773 (eller 1775) ur Klara (S:ta Clara) församling. 1752-08-01 utbrutet Sabbatsbergs fattighus, 1786-03-03 införlivat Barnhusförsamlingen, 1888-07-01 införlivat Sabbatsbergs fattighus, 1888 eller 1889 införlivat Borgerskapets änkhus samt Straff- och arbetsfängelset å Norrmalm. 1906-05-01 utbröts de områden som kom att bilda S:t Matteus och Gustav Vasa församlingar.
1674 stod ett kapell färdigt mellan Barnhuset och Brunkeberg och som kom att kallas S:t Olofs kapell efter dess upphovsman Olof Larsson. Detta kapell, ursprungligen avsett som gravkapell, kom att bli huvudkyrkan för Olofs församling och även hysa den s.k. Kungsbacksförsamlingen. 1764 fick Olofs församling eget kyrkoråd och fyra år senare lades grundstenen för en ny kyrka av konung Adolf Fredrik. 1773 beslöt Kungl. Maj:t att Olofs församling skulle utbrytas ur Klara och samtidigt byta namn, men det dröjde till 1775 innan delningen och namnbytet var komplett genomfört.
I och med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten 1999-12-31 ingår församlingen sedan 2000-01-01 i Samfundet Svenska Kyrkan.

Beskrivningar av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess):
- Viktiga ADB-register inom verksamheten:
- Ministerialböcker.
- Församlingsregister.
- Medlemsregister.
- Verksamhetsregister.

Andra viktiga handlingar inom verksamheten:
- Ministerialböcker på papper (dop-, vigsel-, begravnings- och
konfirmationsböcker) med tillhörande ej gallringsbara handlingar.
- Protokoll (kyrkofullmäktige, kyrkoråd m.m.).
- Ämbetshandlingar (inspektionsprotokoll m.m.).
- Ritningar rörande församlingens byggnader och kyrkogård.
- Minneslundsbok.
- In- och utflyttningsböcker.
- Diarium och diarieförda handlingar.
- Gravböcker.
- Inventarieförteckningar.
- Räkenskaper.

Sökingångar till arkivet:
- Arkivförteckning.
- Diarium.

Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2021-04-08

 Serier (131 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderVolymerna 54-98 med kvartersregister.

Serien avslutad. Se även serien A II.
 
A IIFörsamlingsböckerSe även serien A I.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad. Se även serien H I c.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-11 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort och egentillverkade kort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 12-14 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-22 består av egentillverkade kort lagda i bokstavsordning.

Volymerna 23-87 består av egentillverkade kort och avtryckskort lagda i bokstavsordning.

Volym 88 består av mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning. De filmade pavilerna är utgallrade. Se serie A VI b.

Volymerna 89-94 består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångsregister 1967-1977Serien består av mikrofilmade paviler lagda i bokstavsordning. De filmade pavilerna är utgallrade. 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegister som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B I aInflyttningslängderVolymerna 1-166 består av inflyttningslängder.

Volymerna 167-178 består av diarier över inkomna personakter.

Volymerna 1-10 är kronologiskt ordnade.

Volymerna 11-178 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B I bRegister till inflyttningslängder
 
B II aUtflyttningslängder, huvudserieVolymerna 1-7 är kronologiskt ordnade.

Volymerna 8-127 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B II bRegister till utflyttningslängder
 
B II cUtflyttningslängder till landsorten och utlandetSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad. Se vidare serien B II a.
 
C I aFödelse- och dopböcker, huvudserieVolymerna 1-2 och 9-41 omfattar alla barn.

Volymerna 3-8 omfattar endast äkta barn.

Volymerna 1-28 är kronologiskt ordnade.

Volymerna 29-41 är alfabetiskt ordnade.

Volymerna 21-22 och 29-41 med register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C I bFödelse- och dopböcker, oäkta barnSerien avslutad. Se vidare serien C I a.
 
C I cRegister till födelse- och dopböckerSerien avslutad.
 
C IIDopkladdar
 
C IIIDopböcker i kyrkan 
C IVDopböcker över okända föräldrars barn i Pro Patria
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Volymerna 28-29 endast summarisk anteckningsbok i kyrkan som endast anger antalet nattvardsgäster.

Serien avslutad.
 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysningsböckerVolymerna 9 och 12-16 med alfabetiska register.

Serien avslutad. Se vidare serien E III.
 
E IIVigselböckerSerien avslutad. Se vidare serien E III.
 
E IIILysnings- och vigselböckerSerien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E V.
 
E IVRegister till lysnings- och vigselböckerSerien avslutad.
 
E VÄktenskapsböckerSerien med alfabetiska register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F IIRegister till död- och begravningsböckerSerien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G I aFörteckningar över främmande trosbekännare, utländska undersåtar och över personer som icke tillhör svenska kyrkanVolymerna 1-3 består av förteckningar över främmande trosbekännare och utländska undersåtar.

Volymerna 4-6 består av förteckningar över personer som icke tillhör svenska kyrkan.

Volymerna 1-2 är alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad.
 
G I bFörteckningar över sinnessjuka, sinnesslöa, fallandesjuka och omyndigförklaradeSerien avslutad.
 
G I cFörteckningar över sinnesslöaSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad. Se vidare serien G I b.
 
G I dFörteckningar över omyndigförklaradeSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G I fFörteckningar över blinda och dövaSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G I gFörteckningar över fallandesjukaSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad.
 
G I hLängder över personer som undergått kyrkoplikt etc.Serien avslutad. 
G I iFörteckningar över personer som utträtt ur och inträtt i svenska kyrkanSerien avslutad. Se vidare serien G I a.
 
G IIDiarier (med handlingar) för kyrkobokföringsärendenHandlingarna till diariet kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt sekretesslagen 7:15.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
G IIIDiarier över tjänsteförrättningar 
G IVBefolkningsstatistiska tabeller 
G VKyrkostatistik 
G VIAllmänt diarium med handlingar  
G VIIÖvriga längder 
H II aLegalisationerSerien avslutad. 
H III aFödelseattester 
H III cDiverse bilagor till födelse- och dopboken 
H V bLysningshandlingarSerien i kartong, med undantag för vol 111-115 som är inbundna.
Serien avslutades 1991-06-30.
 
H VI aTacksägelseböckerSerien är gallringsbar enl. Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SF 1946/48).
Gallringsfrist 10 år.
 
H VI bDödsattesterSerien är gallringsbar enl. Kungl. Maj:ts kungörelse den 22/2 1946 (SF 1946/48).
Gallringsfrist 10 år.
 
H VI cHandlingar angående Hansakatastrofen 
H VII cHandlingar till strafflängdenSerien avslutad. 
H XBilagor till ministerialböckerna fr.o.m. 1991-07-01 som skall bevarasSerien består av ej gallringsbara bilagor, dvs. handlingar som är utfärdade i utlandet eller i annat samfund än svenska kyrkan. 
J ISkrivelserSe även serie P I a. 
J IIKursböckerSerien avslutad.
Se även serien P I a.
 
K I aSockenstämmans och sockennämndens protokoll och handlingar 
K I bSockenstämmans röstlängderSerien avslutad. 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarKyrkostämmans protokoll och handlingar 1864-1934, se serie K III a och K III d.
Kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 1935-1999, se serie K III a.
 
K II bÄrenden vid kyrkostämmor jämte bokslut och budget 
K II cKyrkostämmans röstlängd 
K III aKyrkorådets, kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar, huvudserieSerien innehåller:
Kyrkorådets protokoll t.o.m. 1999.
Kyrkorådets handlingar t.o.m. 1977.
Kyrkostämmans protokoll t.o.m. 1934.
Kyrkofullmäktiges protokoll 1935-1999.
Kyrkofullmäktiges handlingar 1935-1999.
För kyrkorådets handlingar fr.o.m. 1978, se serie K III d.
För kyrkofullmäktiges övriga handlingar fr.o.m. 1987, se serie K II a.

Register fr.o.m. 1891. Före 1891, se serie K III e.
 
K III bKyrkorådets konceptprotokollSe även serie K III d: 4. 
K III cKyrkorådets och kyrkostämmans renskrivna protokoll 
K III dHandlingar till kyrkorådets protokollFr.o.m. 1864 är handlingarna i regel sammanbundna med protokollen. Se serie K III a fr.o.m. volym 9. 
K III eRegister till kyrkorådets och kyrkostämmans protokollRegister fr.o.m. 1891 se K III a. 
K IV aSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet, utom räkenskaperMed register fr.o.m. volym 24.

Serien avslutad.
 
K IV bHandlingar rörande skolväsendetHandlingar fr.o.m. 1864. Handlingar efter 1890 se serie K IV a. 
K IV cRegister och matriklarEnligt anteckning justerad i Folkskoleöverstyrelsen 1910-12-01 och 1912-12-31. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka. Huvudserie t.o.m. 1932
 
L I bRäkenskaper för kyrkan. Huvudserie fr.o.m. 1933 
L I cKassaböcker 
L I dBegravningsväsendets räkenskaper 
L I eRäkenskaper för kyrkan. Koncepträkenskaper t.o.m. 1833Tiden 1745-1763 med avbrott vissa år finns i Klara kyrkoarkiv L I a 1-4, 5-16. 
L II aRäkenskaper för Adolf Fredriks församlings folkskolaVolymerna 1-5, 6-10, 11-15, 16-22 och 23-28 i samma bunt. 
L II bRäkenskaper för folkskolans enskilda fonder
Från och med 1889 kallas räkenskaperna Adolf Fredriks församlings skolråds kassa- och huvudbok (Folkskolans enskilda fonder). 
L II c 1Gamla skolhusbyggnadsfondens räkenskaper
Serien består av huvudbokföring med verifikationer. 
L II c 2Nya skolhusbyggnads- fondens räkenskaper 
L II c 3Adolf Fredriks församlings skolbyggnadsfond/ skolkassa
Fr.o.m. 1905 Adolf Fredriks församlings skolkassa.

För åren 1913, 1919, 1921-1943, 1945-1946 se kyrkokassans verifikationer.

Fortsättning, se serien L I a, volym 442 och framåt.
 
L II d 1Adolf Fredriks folkskolas exercisavdelning 
L II d 2Arbetsskolorna inom Adolf Fredriks församlingFr.o.m. 1882 kallade slöjdskolans verifikationer. 
L III aAdolf Fredriks församlings fattigvårds enskilda
beklädnadsfond
Se även serie L V.
För beklädnad av fattiga skolbarn.
Förvaltning: Kyrkorådet 1871-1877, skolrådet 1878-1890 samt kyrkorådet 1891-1904.
 
L III bWestinska fondernaT.o.m. 1903 "Westinska beklädnadsfonden", fr.o.m. 1902 "Westinska fonderna". Se även serie L V. 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L V aByggnadsräkenskaper 
L V bAdolf Fredriks församlings boksamling och sockenbibliotekets räkenskaper
 
L V cPrästerskapets avlöningskassaSe även serierna L V a - LV b, L V d - L V h. 
L V dUrnlundenSe även serierna L V a - LV c, L V e - L V h.. 
L V eDonationer och fonderSe även serierna L V a - LV d, L V f - L V h.

Serien är sekretessbelagd enligt sekretesslagen 5:2.
 
L V fRäkenskaper för olika kassor och fonderInnehåller samlingskassaböcker för Westinska fonden, kyrkokassan, skolhusbyggnadsfonden och prästerskapets löneregleringsfond m.m.
Se även serierna L V a - LV e, L V g - L V h.
 
L V gFondkassanSe även serierna L V a - LV f, L V h. 
L V hLån och hyresräkenskaperSe även serierna L V a -L V g. 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
M IHandlingar angående kyrkoherdeval 
M IIHandlingar angående komministerval 
N IInventarieförteckningarInventarium över folkskolan 1870-04-30, inventarieförteckning över katekesskolans gossavdelning 1876-1887 och inventeringsprotokoll över församlingens arbetsskola 1880, se K IV.

Serien är sekretessbelagd enligt sekretesslagen 5:2.
 
N II aArkivförteckningar 
N II bInventeringsinstrument 
N III aÄmbetsberättelser 
N III bVisitationshandlingar 
O IBänkböckerFör serie O jämnför Klara kyrkoarkiv, serie O. Särskilt serie O I: 3-4. 
O II aGravböcker 
O II bBegravningsböcker/begravningsjournaler 
O II cBilagor till gravbok 
O IIIDonationshandlingarSe även serier L V e-g. 
O IVHandlingar angående kyrka, kyrkogård, kyrkliga boställen etc 
O VPrästernas löneregleringar  
O VIPersonalhandlingarVolym 4 är sekretessbelagd enligt sekretesslagen 7:11. 
O VII aKartor och ritningar. Adolf Fredriks kyrkaSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII bKartor och ritningar. Andra kyrkor och kapellSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII cKartor och ritningar. KyrkogårdenSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Volym 3 samt NS 202:341 och 390 är extra stora och förvaras i storskåp.
 
O VII dKartor och ritningar. Odaterade ritningar rörande församlingshuset.Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII eKartor och ritningar. Församlingshuset kvarteret ÅngermanlandSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VII fKartor och ritningar. Övriga fastigheterSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
O VIIITidningsurklipp 
O IXFotografier 
P I aKungörelser  
P I bÄmbetsjournaler 
P I cDagbok över kyrkliga förrättningar 
P I dPålysningar 
P IIHistoriska handlingar och handskrifterVolym 12 förvaras i klimatarkivet. Denna volym kan först lämnas ut en dag efter beställning. 
P III aFrivillig kyrklig verksamhet. Stiftelsen Adolf Fredriks barnhemSerien är sekretessbelagd enligt sekretesslagen 7:11. 
P III bFrivillig kyrklig verksamhet. Stiftelsen Adolf Fredriks sommarhem för gamla 
P III cFrivillig kyrklig verksamhet. Kyrkliga syföreningen 
P III dFrivillig kyrklig verksamhet. Kontakt och Gemenskap (Skyddsföreningen)Skyddskommittén bytte namn 1983 till Kontakt och Gemenskap. 
P III eFrivillig kyrklig verksamhet. Föreningen Inackorderingshem i Adolf FredrikSerien är sekretessbelagd enligt sekretesslagen 7:11. 
P III fFrivillig kyrklig verksamhet. Övriga 
P IVKyrkobladet