bild
Arkiv

Sjöbefälsskolan i Stockholm


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1194A
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Mlmn5cZv3awHMKxHftIGa1
Omfång
21,4 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/12128

Förteckning 1194

Förteckning

över

Sjöbefälsskolan i Stockholm
Inledning (äldre form)Bakgrund

1658 4/6 Karl X Gustav anbefaller Kommerskolle-
gium "att låta oprette een Styremans
Schola i Stockholm".

1662 Skolan togs i bruk och fungerade utan av-
brott till 1711, därefter tycks ingen styr-
mansskola finnas förrän

1728 27/6 då den nya styrmansskolan under löjtnant
Carl Freidrich Hauwolff kom till stånd och
var bruk fram till 1841, då de statliga
navigationsskolorna inrättades.

1774 8/8 utfärdades instruktion av K. Slotts Can-
celliet för navigationsskoleföreståndaren.
Högsta överseendet över skolan fick över-
ståthållaren.

1828 K.Maj:ts framställning till 1828-30 års
riksdag om ett statligt navigationsskole-
väsende avslogs. Undervisningen bedrevs
fortfarande enligt 1774 års instruktion.
Avslaget väckte en kraftig opinion bland
sjöfartens män. I Göteborg arbetades för
ett organ med möjlighet att nedslå mot-
ståndet.
1831 7/3 bildades Sjömanna-Sällskapet i Göteborg. En
filial startades i Stockholm 1833 och då
avdelningen blev självständig 1835, blev
P.J.Högfeldt dess sekreterare.

1834 Högfeldt uppehåller tjänsten som naviga-
tionsföreståndare.
1835 I oktober 1835 erhåller han tjänsten som
stadsmathematicus.

1836 I maj 1836 skriver Högfeldt till sjömans-
husdirektionen med begäran om dess med-
verkan till inrättande av statliga navi-
gationsskolor och att Stockholm och Göte-
borg borde utrustas så väl, att de skulle
betraktas som högskolor.

1839 6/3 tillsatte Kungl.Maj:t en kommitté för ut-
arbetande av förslag till navigationssko-
lor i riket samt föreskrifter rörande ex-
mina. Högfeldt ingick i kommittén. Under
tiden 6 mars till 17 juli hade kommittén
haft 21 sammanträden och betänkandet före-
låg färdigt sistnämnda datum.

1840 I maj 1840 överlämnades detsamma till
K.Maj:t.

1841 7/4 Utfärdade K.Maj:t navigationsreglementet i
huvudsak enligt det förslag som 1839 års
kommitté utarbetat.Organisation

1841 25/8 En direktion för navigationsskolan bildades
och borgerskapet utsåg dess medlemmar.
Kommerskollegium var överstyrelse.

1956 Sjöfartsstyrelsen bildades och blev över-
styrelse för skolan.

1964 Direktionen upphörde och skolan förvaltades
skoldirektionen i Stockholm och skolöver-
styrelsen (SÖ) blev överstyrelsen fr.o.m.
höstterminen samma år.

1979 21/3 Riksdagens beslut om nedläggning av Sjöbe-
fälsskolan i Stockholm och Malmö.

1980 1/7 Tekniska Högskolan (KTH) övertog skoldirek-
tionens roll och Universitet- och högskole-
ämbetet (UHÄ) blev överstyrelse. Därmed
upphörde sjöbefälsskolan som självständig
skola.

1982 19/5 De sista sjökaptens- och sjöingenjörselev-
erna utexamineras.

Utbildning

1842 3/10 startade undervisningen för nautiska elev-
er.

1851 tillkom maskinutbildning, maskinistexamen
av 1:a klass, sedermera övermaskinist och
sjöingenjörer (1952).

1851-1912 utexaminerades ångfartygsbefälhavare.

1858 Inspektör för navigationsskolorna till-
sattes för första gången.

1872-1890 bedrevs undervisning av lokomotivförare.

Se vidare den manuella förteckningen

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2009-12-11 12:25:07