För närvarande har vi problem med bildvisningen och beställningar till läsesal, felsökning pågår.
bild
Arkiv

Stockholms skolstyrelse


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/2055
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/7OXXAPrwCqkHnEL3CXnXO3
Omfång
684,05 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/16107

Förteckning

Förteckning

över

Stockholms skolstyrelse
1982-1994

OBS! Innehåller sekretessbelagda handlingar
Inledning (äldre form)Genom kungl. stadgan den 27 september 1861 bildades en gemensam överstyrelse för Stockholms folkskolor. Den 13 mars 1914 fick denna styrelse benämningen Stockholms folkskoledirektion. Den 1 juli 1958 ändrades namnet till Stockholms skoldirektion och dessutom ersatte den styrelserna för flickskolor, praktiska realskolor och statsläroverk. Under 1960-talet blev skoldirektionen huvudman även för yrkesskolor och kvällsgymnasier.

Kommunfullmäktige beslutade 1982 att Stockholms skoldirektion skulle benämnas Stockholms skolstyrelse. Dess ordförande utsågs av kommunstyrelsen, ledamöterna av kommunfullmäktige. Ledamöternas antal var under 1980-talet fjorton, men efter ett beslut den 16 december 1991 reducerades de till tretton med lika många ersättare. Under styrelsen löd skolförvaltningen samt de skolor och verksamheter som enligt gällande regelverk var underställda skolstyrelsen. Skoldirektören var, närmast under styrelsen, ledare av skolväsendet i staden. Han var även chef för skolförvaltningen och var inför styrelsen ansvarig för verksamheten. Under skolstyrelsens tid utnämndes två skoldirektörer: Sven Enander (1982 - 1985.06.30) och Sven-Åke Johansson (1985.07.01 - 1996).

1980- och 90-talen var en dynamisk tid på skolområdet. Regelverket för skolväsendet förenklades och skolorna fick ett ökat självbestämmande. I enlighet med detta har skolstyrelsen delegerat till avdelnings- och enhetschefer samt rektorer att besluta i vissa ärenden.

Exempel på sådana ärenden är:
1. Personalärenden såsom tillsättning av tjänster, rehabiliteringsärenden m.m.
2. Skolarbetets organisation rörande den egna skolan samt antagande av basläromedel.
3. Antagning och inskrivning av elever.
4. Ekonomiärenden såsom fördelning av anvisade anslag, upphandling och avrop för verksamhetens löpande behov, skolmåltider, uthyrning av lokaler m.m.

Med riksdagsbeslutet från juni 1991 har utformningen av en reformerad, kursrelaterad gymnasieskola börjat ta form. Nya läroplaner och nya betygssystem har införts både inom de obligatoriska och frivilliga skolformerna.
Fr o m läsåret 1992/93 började vissa skolor med sexårsverksamhet som permanentades enligt ett kommunfullmäktigebeslut fr o m nästföljande läsår.

Stora förändringar genomfördes i grundskoleorganisationen under 1990 och 1991 då rektorsområdena upphörde och varje skola blev självständig administrativ enhet med egen skolledare. 1992-07-01 upphörde förordningen om statsbidrag till uppföljningsverksamhet och ersattes av kommunens skyldighet till utbildningsansvar. I samband med detta omorganiserades stadens ungdomscentra och ungdomar under 20 år knöts direkt till gymnasieskolor.

Under perioden har kommunen tilldelats större ansvar på en rad andra områden och har fått ta över vissa verksamhetsgrenar från statliga och landstingskommunala myndigheter. Därutöver har andra verksamheter överförts från andra kommunala myndigheter till skolstyrelsens ansvarsområde. Bland de överförda verksamheterna kan följande nämnas:

1. Skolbarnomsorgen för lågstadieelever överfördes från socialtjänsten 1991-07-01.
2. Särskolan (grundsär, gymsär) överfördes från landstinget 1994-01-01.
3. Intagningen till gymnasieskolor överfördes från landstinget 1992-12-01. (Under 1992 och 1993 köpte staden intagningstjänster av landstingets intagningskansli. Därefter inrättade skolstyrelsen ett intagningskansli i egen regi).
4. Svenskundervisningen för invandrare övertogs från studieförbunden och SFI-skolan inrättades 1992-01-01.

Fortsättning se den manuella förteckningen.KOMPLETTERING GÄLLANDE SERIE F 12

Förteckningen över Stockholms skolstyrelse serie F 12 från 1996 var en avskrift av en tidigare manuellt upprättad förteckning från 1991. Då materialet levererades från Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) till Stockholms Stadsarkiv i början av 2000-talet hade dock materialet sorterats om, och ordningen överensstämde inte längre med förteckningen. En ny förteckning har därför upprättas, och en konkordans - där förhållandet mellan de tidigare seriernas signum och de nu upprättade seriernas signum framgår - kan ses nedan.

KONKORDANS
Äldre signum - - nytt signum

F 12 AA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -F 12 D
F 12 AB - - - - - - - - - - - - - - - - - - -F 12 D
F 12 B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -F 12 D
F 12 C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -F 12 D
F 12 DA (register) - - - - - - - - - - -F 12 C
F 12 DA (ritningar) - - - - - - - - - - F 12 A och F 12 B
F 12 DBA - - - - - - - - - - - - - - - - - F 12 A och F 12 B
F 12 DBB - - - - - - - - - - - - - - - - - F 12 A och F 12 B
F 12 DBC - - - - - - - - - - - - - - - - - F 12 C
F 12 DCA - - - - - - - - - - - - - - - - - F 12 A och F 12 B
F 12 DCB - - - - - - - - - - - - - - - - - F 12 A och F 12 B
F 12 E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -F 12 D


För några av de tidigare förtecknade serierna har inget material påträffats eller identifierats under förteckningsarbetet. Detta gäller serierna:

F 12 DCC och F 12 DCD – Ritningarna har inte identifierats, men är eventuellt insorterade i serie F 12 A respektive F 12 B. Möjligt är också att de inte blev levererade från SISAB, eller att de tidigare har blivit gallrade.

F 12 DCE – Ritningarna har inte identifierats, men är eventuellt insorterade i serie F 12 A respektive F 12 B. I enstaka fall kan de även finnas i serie F 12 D, om det finns material bevarat från stadsplaneärendet. Möjligt är också att de inte blev levererade från SISAB, eller att de tidigare har blivit gallrade.

F 12 DCF och F 12 DD – Serierna har ej påträffats under förteckningsarbetet. Möjligt är att de inte blev levererade från SISAB, eller att de tidigare har blivit gallrade.

Förteckningen från 1996 finns i kart- och ritningsarkivet.

Det levererade materialet ligger tidsmässigt både tidigare och senare än skolstyrelsens verksamhetsperiod.
Organisatoriskt tillhör materialet:

Stockholms folkskoledirektion, 1862-1958.
Stockholms skoldirektion, 1958-1981.
Stockholms skolstyrelse, 1982-1994.
Stockholms grundskolestyrelse, 1995-1996.
Stockholms arbetsmarknads- och utbildningsnämnd, 1995-1998.
Stockholms utbildningsnämnd, 1999-2007.

Grundskolorna tillhörde stadsdelsnämnderna 1997-2007.

Stockholms stadsarkiv, oktober 2018

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2019-01-09 14:16:49