bild
Serie

Handlingar

John Ekströms samling

 Volymer (22 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11800 – 1883Nr. 1
Poesibok:
Innehåller skrifter av dikter. Synes ha tillhört F.W. Rydindswärd.

Nr. 2
Poesibok:
Innehåller avskrifter av dikter. Anteckning på pärmens främre insida. "Christine Askegren, den 24 dec 1824". Enligt blyertsanteckning av Ekström härrör volymen från professor P.D. Holms sterbhus.

Nr. 3
"Minnessång öfver Gustaf II Adolf till Hans Hansson Den gamle trubadure".

Försättsbladet bär titeln: "Tal till sällskapet E K s nyutkorade ordensband signature Hans Hansson 1883. Vers och prosa.
 
21775 – 1786Nr. 4
"Colleccaõ de discorsos prozaicos arespeito de diversas materias organizados, juntos e escritos como aqui se comprehendern por Antonio Correya Vianna, Lisboa 1786".

Med innehållsregister.

Nr. 5
"Zamperineida mëtrica laudatica - satirica ou colleccaõ das obras poezicas pro et contra que em Lisboa se fizeram a cântora italiana Anna Zamperine. Ea hû dos sens mayres Apaixonados de quem he ode prima deste tomo juntas, destribuidas, e escritas por Antonio Correya Vianna, Lisboa 1780."

Dikter på portugisiska, med inledning.

Nr. 6
"Abregé de l´hostoire des etats qui ont fleuri dans l´antiquité et des revolutions qui y sont arrivées par Frederic Reutersvärd, page de son Altesse Royale Monseigneur le duc d´Ostrogothie Tome I, Stockholm 1775".

Med Hammers exlibris på insidan av främre pärmen. Anders Fredrik Reutersvärd (1756 - 1828) var page hos hertig Fredrik Adolf av Östergötland. Reutersvärd var sedemera löjtnant (1783 - 1791) vid regimentet Royal Suédois i Frankrike och deltog i Ludvig XVI:s och Marie Antoinettes, av greve Axel von Fersen d.y. organiserade, flyktförsök i juni 1791.
 
31565 – 1800Nr. 7
Samtida översättning till danska av riksdagsbeslutet 1650 i Stockholm rörande drottningen Kristinas kröning m.m.

I slutet av häftet finnes en längd över danska adelsmän som dödats eller sårats i strid eller saknas efter slaget vid Axtorna den 20 oktober 1565. Av stilen och innehållet att döma har längden upprättats strax efter slaget. Det kan dock alternativt röra sig om en nästan samtida kopia av originallängden.

Nr. 8
"Samling af åtskilligt till tidsfördrif för Daniel Ad. Lindqvister".

Visor m.m. från 1800-talets början.

Nr 9.
Bouppteckning den 4/4 1738 efter fru Susanne Eleonora Schiterin, grevinna av Knefstein.

Pergamentsband. Har tillhört Börje Israelsson.

Nr 10.
Handskrifter i geometri, planmetri, mekanik, perspektivlära och matematik.
Geometrie pratique.

Fransk handskrift med akvarellerade planscher. Å första sidan namnteckning
(Le Rooj Dalque?) samt datering februari 1747.

Nr 11.
Handskrift i goemtri och matematik.

Pergamentsband. Försättsblad (titelblad) utrivet. På ryggen delvis utplånad anteckning ("Ett collegium i Mathematiken"?).
Svensk text.

 
41841Nr. 12
Geometry.

Engelsk text. Främre pärmen loss. Två exlibris finnes: ett på främre pärmen med namnet "C.....rus Lambard Esq." (Namnet delvis utplånat) och devisen "Ut quocanque paratus" och ett på försättsblad med initialerna M B en adlig (?) krona.

Nr. 13
Lärobok i geometri och trigonemetri.

Svensk text. Innehållsregister. Namnteckning på försättsblad: "C.J.D. Sandell År 1841".
 
51700 – 1800Nr. 14
"Planimetria und die vier Species der Planorum".

Tysk handskrift med färglagda illustrationer. 1700-tal? Spår efter bortdrivet exlibris och utraderad namnteckning. På ryggen initialen "K W".

Nr. 15
Handskrift i geometri.

svensk text. Namnteckning på första sidan: "H. Lindegrén". Spår efter bortrivet exlibris. 1700-tal eller tidigt 1800-tal?
 
61754 – 1922Nr. 16
"Mechanik M de Jennings, 1793".

Tysk handskrift med akvarellerade illustrationer. Denna, liksom nedanstående volym har möjligen ägts av Marc Anne Charles Jennings, sedemera köpman i Paris (1778 - 1852) tillhörande den naturaliserade svenska adliga ätten Jennings.

Nr. 17
"Hydrautique de Marc Jennings, 1794".

Tysk handskrift med akvarellerade illustrationer. Jämför för övrigt ovan nr. 16

Nr. 18
Exempel i mekaniken.

Svensk handskrift. På försättsbladet är antecknat: "P.D. Holm Stockholm i Juni 1855". Volym torde ha tillhört sedemera professor vid konstakademien Per Daniel Holm (1835 - 1903).

Nr. 19
"Inledning till perspectiven".

"af San. M. Beronius und. Conduct. vid Kong. Fortificat. Stockholm 1754". Inhäftat bak i häftet 15 sidor illustrationer i tusch. På försättsbladet har Ekström bland annat antecknat: "Köpt i oktober 1922 av enskild person".

Nr. 20
Matematiska övningar.

"Af A.T. Björklund 1829". Björklund, född 1814, blev sedemera kamrer och hamnfogdeinspektör.
 
71853 – 1854Nr. 21
Anteckningsböcker i kemi, geometri och fysik samt anteckningar rörande prägling av mynt.

Böckerna härrör från professorn Per Daniel Holm (jämför nr. 18) och är daterade till åren 1853 - 1854.
 
81650 – 1699Nr. 22
Paleografiska handskrifter, läroböcker i välskrivning m.m.

"Verzaichnus aller der ienigen Sprachen si in dieser gegenvertigen Führschrift begriffen und zubefinden sein..."

Kraftiga träpärmar, dellvis klädda med pergament. Enligt i volym förvarat urklipp ur auktionskatalog har volym daterats till ca: 1650. Enligt numera helt utplånat exlibris skall skrivaren ha varit "Benedictus Coler Ultimus Familiae ser." Förlaga med text på olika språk bl.a. grekiska, arabiska, turkiska, etiopiska m.fl.

Nr. 23
Skrivprov

Pergamentsband med pärmstämpel i guld på fram- och baksida. Volymen avsedd för eleverna vid den latinska skolan i
s´Hertogenbosch. Kan möjligen dateras till 1699 (jämför nedan Nr. 24).

Nr. 24
Skrivprov

Samma utförande och Pärmstämpel som ovan (Nr. 23). På andra bladet återfinns dateringen 26/10 1699.

 
91500 – 1771Nr. 25
Paleografiska teckningar

Odaterat, troligen 1500-tal.

Nr. 26
Anfanger

Odaterat, 1600-tal troligtvis. Tyskt ursprung. På första sidan anteckningen "3 hefte".

Nr. 27
Brevställare (med alfabet, anfanger, och dylikt).

Härrör sannolikt från år 1748 (samtliga brev är daterade detta år). Volymen har ägts av en I.G. Schütz.

Nr. 28
Välskrivningsbok

1768 - 1771. Härrör från den i Stockholm verksamme skrivmästare och handelsbokhållaren Johan Henrik Tode (1754 - 1801).
 
101820 – 1878Nr. 29
Skrivhäften m.m.

Innehåll:
a)"Provskrift af kamrer Björklund född 1814". Jämför Nr. 20.
b) Fyra häften härrör. från Carl Dahlgren (latinska skrivövninngar 1837 - 1839 för docent Dahlström och docent Östling).
c) Tysk skrivbok för Emelie Norman, 1859.
d) Välskrivningsbok Gustaf E. Rabe, 1861.
e) Fyra räkneböcker för Ernst G. Rabe, 1878.
f) Två häften och ett omslag välskrivning, uppsatsskrivning och tyska härrörande från Wilhelm Stål, Carlberg 1853, 1853.
g) Engelsk skrivbok härrörnade från Carl Theodor Webenhamp, Linköping 1836.
h)Fransk skrivbok för Alfred E. Warberg, 1862.
i) Skrivbok härrörande från garvaren och boksamlaren Jacob Westin, 1820.
j) Fransk skrivbok härrörande från Gustaf Åkerhjelm, 1845.
k) "Afhandling i Tekne-Konsten". Odaterat och osignerat. På sista bladet är antecknat: Förmodligen är detta skrifvet af Handl. Alfr. Thörne. D 22 dec. 1899".
l)"Allmän Grammatik utgifwen af Anders G. Ahlstrand Philosoph. Lector vid Wexjö Gymn. Uppfattad af Arvid Joh. Rydén. Wexjö Wår-Terminen 1871".
m) "Allmän Grammatik" (4 lösa ark).
n) Skrivprov (3 blad) av "Oscar Arwprinds (Oscar II), Karl XV, prins August och prins Gustaf (på norska).
o) Skrivprov (Oscar Mauritz Wiklander, 1855 - 1857).
 
111742 – 1828Nr. 30
Teckningar

1742 Helena Bergström. En del teckningar laverade.

Nr. 31
Teckningar

Blyertsteckningar, delvis laverade.
1700-talets senare del?

Nr. 32
Ritbok

Delvis färglagda teckningar samt teckningar (med verser) till alfabetets olika bokstäver utförda av lantmätaren Carl Christian Graf (1769 - 1838). Teckningar härrör från åren 1790 - 1828.
 
121795 – 1825Nr. 33
"Samling af åtskilliga diur utur grefve Thessins cabinett tecknade efter naturen af M. Ovdri Kungl. målare och copierade af Frederick Wilhm. Wohlfahrt".

1795.

Nr. 34
Blyertsteckningar

På insidan av främre pärmen är antecknat namnet "Nicolas de Thornon"? På några teckningar kommentarer på franska. En teckning av en stadsbild har påskriften "Lübeck avril 22. 1798".

Nr. 35
Teckningar (rödkrita), stick m.m.

En teckning har på baksidan påskriften "Louise den 3 Februari 1825".
 
131827 – 1847Nr. 36
Skisser från en resa i Norge,
sommaren 1827.

Skisserna utförda av professorn och landskapsmålaren Carl Johan Fahlcrantz (1774 - 1861).

Nr. 37
Ritbok med tecknningar utvisande klädesplagg, husgeråd m.m.

1836 Teckningar utförda av den artonårige dövstumme artisten Carl Gustaf Westell (1818 - 1886). Främst i bandet ett fotografi av konstnären.

Nr. 38
Ritbok innehållande blyertsanteckningar.

Ritningar utförda av Johan Henr. Gotth. Fredholm. Vol. påbörjad 10/11 1847.
 
141868 – 1870Nr. 39
Ritbok

Blyertsanteckningar (ornament) utförda av Fredrik Lorichs 1868.

Nr. 40
Ritbok

Blyertsanteckningar (främst av djur) utförda av Oscar E Varberg den 15/9 1870.

Nr. 41
Ritbok

1870 A.L. Andersson. Innehåller även strödda lösa ritningar med annan proveniens.

Nr. 42
Ritbok

1870 - 1871, Elin Roggen.

Nr. 43
Ritbok

II J.A. Södergren, Uppsala seminarium.

Nr. 44
Ritbok

III J.A. Södergren, Uppsala seminarium.
 
151872 – 1900Nr. 45
"Frihandsteckningar efter hofmålare G. Salomons method":

1872 - 1873, C.G. Svenssons klass, Göteborg.

Nr. 46
"Profblad ritade af eleverna i Högre Elementar Läroverket för flickor i Uppsala".

VT 1874

Nr. 47
Ritbok

1876 - 1878, Gertrud Bratt

Nr. 48
Blyertsanteckningar

Uppsala seminarium, 1882.

Nr. 49
Ritbok

1876 - 1877, Maria Mankell.

Nr. 50
Ritbok

1897, Stockholm Borgarskola Maria-avdelning: Frans Hagström.

Nr. 51
Ritbok

1900 Tekniska skolan; Lennart Svedmark.
 
161900 – 1904Nr. 52
Ritbok

Odaterat, osignerat; enkla blyertsanteckningar; 1900-tal?

Nr. 53
Blyertsanteckningar

1830-talet?; utförda av Betty Wrangel.

Nr. 54
"Studier i beskrifvande geometri vid Teknologiska institutet, utförda af P.D. Holm."

Från professor P.D. Holms sterbhus, mars 1904 (enligt anteckning av Ekström).
 
171866Nr. 55
Tuschtekningar (även inklistrade stick).

Odaterat, osignerat. Främst spegelornament.

Nr. 56
Blyertsteckningar (landskap och blommor) delvis laverade.

Odaterat och osignerat. På främre pärmen initialerna L.R?

Nr. 57
Blyertsteckningar (ornament, landskap).

Oscar Emil Varberg, 1866
 
181900Nr. 58
Ritböcker

Odaterat, Tekniska skolan; Robert Envall.

Nr. 59
Häften med färglagda skolteckningar.

1900-talet:
Innehåll: 4 häften samt en översikt över olika moment i teckningsundervisningen vid Stockholms folkskolor.
 
191500 – 1918Nr. 60
Handlingar, 1503 - 1923 och odaterat.

1) Svenska handlingar av huhvudsakligen officiell karaktär (inlagor till myndigheter, utdrag ur myndigheters protokoll och räkenskaper, fastbrev och dylikt) 1570 - 1907.

2) Huvudsakligen svenska handlingar med enskilt ursprung 1764 - 1850-talet.

3) Utländska strödda handlingar 1503 - 1904 och odaterat.

4) Arabiska och asiatiska handskrifter (1800-talets mitt? och odaterat).

5) Skrivprov 1500 - 1800-talen däribland en fasc. härrörande från bokhållaren och skrivmästaren i Stockholm Johan Henrik Tode (1754 - 1801).

6) Gratulationsadresser, minneskonst, klippbilder m.m. huvudsakligen 1700- och 1800-tal.

7) Från Ekström härröande handlingar rörande.
a) inköp av handskrifter 1903, 1923.
b) Fotografier av J. Ekström, 1902 - 1918.
 
201897Nr. 61
Tryck

Innehåller följande fasciklar:
1 - 2) Tryckta skrivprov och förlagor.
3) Diverse tidningsurklipp och tidningsnummer med artiklar belysande främst skrivstilens utveckling.
4) Reklamtryck och tillfällighetstryck (bl.a. specialnumret av "strix" utgivet till 1897 års utställning).
5) Asiatiskt tryck samt diverse broschyrer samt utgåvor av texter (faksimiltryck av handskrifter).
 
211770 – 1840Nr. 62
Tyskt adelsbrev utfärdat den 14 juli 1770 av greve Johan Vöhlin von Frickenhausen, friherre till Neuburg, Hochenraunau, för Johann Georg Wagner född i Waldmünchen i Oberpfalz.

På pergament. Band i vinrött i sammet. Sigilldosa av mässing.

Nr. 63
Juris licentiat-diplom utfärdat den 10 mars 1804 av Ludvig-Maximiliam Universitetet i München för Emanuel Joan.

På pergament. Band i ljusrött sammet. Sigilldosa av trä. Locket till dosan saknas. Latinsk text. Volymen har tillhört Börje Israelsson.
 
221200 – 1575Nr. 64
Påvebulla utfärdad den 12 april 1403 av Bonifatius IX.

På pergament. Dimensioner 67,5 x 50,5 cm. Bullan är adresserad till "de vördnandsvärda bröderna" patriarken i Aquileja (i nordöstra Italien) och biskopen i ett ungerskt stift samt "den älskade sonen" abboten i ett Wienkloster. De nämnda prelaterna uppmanas att bistå franciskanermunkarna i Salzburg och Bayern, vilka av prästerskapet hindrats att förrätta bikt och upptaga allmosor. Blysigillet saknas.

Nr. 65
Skuldbrev avseende 400 rehnska gulden.

På pergament. Brevet är utfärdat 1430 av Johan von Leuen och dennes hustru Lisbeth. Fordringsägare är Gerard von Bluen (Peuen). Utom von Leuen har brevet sigillerats av "Wilhelm an dem Vorste genannt von Schoyren", "Lutter Staele von Hoylstegn' samt av "die Schaffen gemeynlichen des Gerychtz zu Portze". Med "Portze" avses förmodligen tullstationen Porz belägen på vägen från Köln till Frankfurt am Main. Ett av de fyra sigillen saknas.

Nr. 66
Pergament. Säljbrevet daterat den 3 april 1495.

Brevet är utfärdat av borgaren i Augusburg. Hans Härndl och dennes hustru Margaretha. Försäljningen gäller ett hus i München i Senntburgergasse mellan Sigmund kopparsmeds och Hans smeds hus. Huset, som ärvts av Margaretha Härndl - hennes far var avllidne borgaren i München Christoffer Rudolf Walent - försåldes till borgaren i München Walter Camerer. Sigill i träkapsel.

Nr. 67
Pergament, brev. Kvitto (?) år 16 "libros" utfärdat den 30 december 1497 av Philip de Stenanell son och arvinge till Michael de Stenanell från "Sancte Andrée de Thowa" (Förmodlingen Tova norr om Barcelona).

På latin. Sigill saknas.

Nr. 68
Pergament, brev. Köpebrev utfärdat "vff Pettrj Cathedra Stulfeyer genant" (jfr. tergalpåskrift) d.v.s. den 22 februari 1575 av Balthasar Hannselmann och dennes hustru Anna Brobstin beträffande deras egendom i Buch bey kleinen Almarspandt" som de sålt för 2000 gulden till Albrecht von Creilsheim (Crechsheim?).

Sigill i nutida celluloid-dosa.

Nr. 69
Blad ur Pandectae eller Digesta, en del av den internationella civilrätten, jämte kommentar av Accursius (död 1263).

Bladet har tillhört en volym, som nedskrivits på 1300-talet och innehåller ett avsnitt ur den 31:a boken "Om legat om fideikommiss" (De legatis et fideicommississ). Lib. 31, (c. 45), c. 46 - 50 (in 2 part. div), c 51 - 57 c. 58 - 66 (inc. Seius). Uppgifterna lämnade av fil. lic. O. Odenius.

Nr. 70
Blad ur dominikanerlektorn Johannes Friburgensis' (död 1314). Summa confessorum (handbok för biktfäder författad i slutet av 1200-talet).

Bladet, som tillhört ett exemplar skrivet under 1300-talets förra del, omfattar slutet av den tredje bokens 27:de titel (De differentiis officiorum) och början av den 28:de (De transitu clericorum). Lib. 3, Tit. 27, (questio 9) questio 10, Tit. 28, prol., questio 1 - 2.
Uppgifterna lämnade av fil. lic. O. Odenius.