bild
Arkiv

John Ekströms samling


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0844
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/RaYqg7tIWazA6e3IW0nze6
ExtraID0844
Omfång
2,1 Hyllmeter 
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)
Arkivbildare/upphov
John Ekström (1858 – 1924)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

ArkivhistorikTeckningsläraren John Ekströms samling.

Teckningsläraren John (Johan Petrus) Ekström föddes den 8 augusti 1858 i Stockholm där han även avled den 8 september 1924. Han utexaminerades år 1877 från Konstakademin och avslutade påföljande år Tekniska skolans kurs för teckningslärare. Han tjänstgjorde därefter, till dess han år 1923 pensionerades, som teckningslärare vid en rad folkskolor och läroverk i Stockholm. Han var livligt verksam inom Svenska teckningslärarsällskapet (sekreterare 1882 - 1897, ordförande 1897, 1903 - 1917) samt blev, sedan år 1917 Stockholms teckningslärarförbund tillkommit, dess första ordförande. Ekström anlitades även som av olika skolkommittéer som sakkunnig. Sin största insats gjorde emellertid som ivrig förespråkare för en reformerad teckningsundervisning. Han ville överge det äldre kopieringssystemet och övergå till teckning från verkligheten. Ekström skrev själv ett flertal läroböcker och handledningar samt var flitigt verksam som ledare av teckningskurser som anordnades av Centralstyrelsen för Sveriges allmänna folkskollärarförening.
Som ett led i och stöd för sitt arbete samlade Ekström ett omfattande material av föremål, handskrifter, dokument, teckningar, teckningsförlagor m.m. ägnade att belysa tecknings- och välskrivningsundervisningens utveckling. Då samlingen av handskrifter går tillbaka ända till 1300-talet belyser den även skriftens utveckling från medeltiden till våra dagar. Efter Ekströms död inlöstes samlingen av Sveriges allmänna folkskollärarförening och överlämnades till Svenska skolmuseet. I samlingen ingående dokument, handskrifter och teckningar har år 1965 från skolmuseet överlämnats till Stadsarkivet (acc. 8/1965). Huvuddelen av Ekströms samling bestående framförallt av teckningar, akvareller, laveringar, ritningar m.m. har tidigare förtecknats i Ny ritningssamling nr 49. Nedan förtecknat material består främst av handskrifter, strödda handlingar med autografkaraktär och pergamentsurkunder och dylikt, men innehåller även en del skissböcker och teckningar samt en mindre samling trycksaker.

Stockholm den 16 september 1970
Werner Pursche, 1:a arkivarie.

Ulla Frost
Runebergsgatan 1 b
632 30 Eskilstuna -78 10 31

Arkivarie Sven Olson
Till att börja med vill jag tacka så hjärtligt för den generositet som visats mig i och med att jag fick låna de värdefulla arkivalierna under ett halvårs tid. Arbetsplatsen på stadsarkivet i E-a var idealisk, inga distraherande inslag förekom. Personligen har jag haft mycken behållning av studierna i de gamla ritböckerna i John Ekströms samling. Jag hoppas nu kunna göra något som kan vara till glädje och åtminstone för min yrkeskår, teckningslärarna.

Några iakttagelser som kan vara till gagn för Stockholms stadsarkiv kan härmed noteras:

N S 49 b 34 Ritbok tillskriven Brita E Silfverstolpe. Den är förmodligen gjord av sönerna, troligast
Adolf von Troil, vilken var kapten och kan ha gjort teckningarna på Krigsakademin.
Flera av de inklistrade teckningarna är signerade Troil. Motiven martialiska.

N S 49 b 35 ½ Maria Tempelmans porträttsamling. Värdefulla personhistoriska dokument. Maria T, f. Welin i Visby, har skildrat flera namngivna personer. En nu levande släkting till henne,
Fru Emmy Holmgren, f. Tempelman, med vilken jag fått kontakt, har sagt sig vilja ta del
av samlingen för att komplettera sin släktforskning, vilken hon bl.a. bedrivit i Visby.

N S 49 h 6 Här ingår några, som jag uppfattar det, ytterst värdefulla gravyrer av William Hogarth.
Det är dels ”Subscription Tickets” för The Harlots Progress och ett annat verk, dels tre
gravyrer av Analysis of Beauty I och II. Även gravyren ”The Bathos” är signerad
Hogarth. Detta vill jag nämna med stöldrisken i samband med den stora efterfrågan på grafik i dagens läge.

844 36 C.J Fahlcrantz ritbok från resa i Norge 1827. Skisserna daterade, orter och motiv namngivna. Trakten av Jostedalbräen.

844 37 Den dövstumme artisten C.G Westell ritbok från år 1836.
Gjord på Manhem, nuvarande Manilla. En särledes intressant bok genom att den är daterad och innehåller bilder av en myckenhet av de vardagsföremål man omgav sig med. Föremålen är namngivna. - Ett värdefullt etnologiskt dokument. Jag har kontaktat Linköpings konstmuseum för att om möjligt få några uppgifter om artisten Westell, vilken var född i Lönsås utanför Motala. Jag har fotograferat hela boken i färgdia och vill om möjligt använda dessa, kanske i bidrag i en årsbok. Jag har haft kontakt med studierektor Irenius på Manilla och spårat källorna till Westells bok.

844 49 (Hör ej till de böcker jag lånat). Maria Mankells ritbok. Intressant att se hur det blå skyddspapperet på pärmen hindrat ritningsbladen från att gulna.

Nu skall jag försöka göra min uppsats färdig, det tar lite tid ännu, eftersom jag har mitt arbete som lärare. Jag har också hittat resten av Ekströms samling, på SPPB, och det har gjort mig fundersam. Någon måste göra något. Jag önskar att det kan bli jag.

Stockholms stadsarkivs presentation av 844 avslöjar inte mycket om Ekströms samling som helhet. Där nämns att huvuddelen av E:s samling förtecknats i N S 49. Jag kan ännu ej överblicka helheten men på SPPB fanns c:a 60 hyllmeter facklitteratur. Och var finns alla föremål av museal karaktär som omnämns i Quelq'unes intervju i SvD 1917?


Än en gång tack.
Hälsningar
Ulla Frost
Svenska Dagbladet 4 maj 1917
En pedagog och en samlare
Skol- och kulturhistoriska skatter i enskild mans ägo.

Sitt 40-årsjubileum som lärare har i dagarna teckningsläraren vid Norra realläroverket John Ekström firat.

Det är en lång af intensivt, plikttroget arbete uppfyllda bana, som den snart 60-årige men ännu helt ungdomlige jubilaren har bakom sig. Läroverksmatrikeln har en lång rad af fakta att meddela härom. Här omnämnes den utmärkelse han såsom elev vid Katarina folkskola erhöll vid Nordiska industri- konstutställningen i Köpenhamn 1872, hans elevtid vid konstakademin 1872-79, hans anställning som ritlärare vid Klara folkskola april 1877 och vid Realläroverket 1880, hans tjänstgöring vid en mängd andra skolor och läroanstalter, hans medverkan i skollagskommittén, vid de allmänna läraremötenas tekniska sektioner, i Pedagogiska sällskapet teckningsutställning, hans ledarskap för de stadsunderstödda af Sveriges allmänna folkskolelärareförening för lärarepersonalen anordnade sommarkurser i teckning, af hvilka den elfte detta år kommer att hållas i Ulricehamn, hans utmärkelser vid Nordiska industriutställningen i Köpenhamn 1888, vid industri- och konstutställningen i Stockholm 1897 samt världsutställningen i S:t Louis 1904.

Men läroverksmatrikeln nämner ej ett ord om det arbete, som framförallt annat varit bärande, det allt uppslukande intresset i denne mans lif: hans förträffliga, i åtskilligt unika samlingar rörande den elementära tecknings- och skrifundervisningen.

I den våning, på Sveavägen, där han nu bott i 27 år, har hr E. hopat sina skatter, frukterna af många års outtröttligt samlarnit. De döljas på de väldiga bokhyllorna, som kläda väggarna, i skåp, i lådor och montrar av alla slag och storlekar. Hr E. visar med berättigad glädje och stolthet den besökande omkring i sitt sanktuarium, låter gästen placera sig i en bekväm stol och berättar och förklarar det helas tillkomst.
- Min boksamling, säger hr. E., omfattar boktryck, planschverk, anteckningar, ritningar, undervisningsmaterial m.m. rörande elementär teckningsundervisning samt kalligrafi och skrifundervisning. Stommen till hela samlingen bildades under 80-talets första år, hufvudsakligen genom inköp af omkring ett 50-tal arbeten ur teckningsläraren J.G Köhlers och generallöjtnant K.M Thulstrups efterlämnade boksamlingar. I början önskade jag företrädesvis få svenskt tryck rörande nyssnämnda ämnena sammanfört så fullständigt så möjligt. Men så måste ju äfven anskaffas utländsk litteratur för att åskådliggöra undervisningens historiska utveckling, och så har mitt bibliotek vuxit undan för undan. Dessutom har jag i portföljer och kartonger förvarade massor litografier, koppartryck, handskrifter, elevarbeten m.m. De arbeten som röra skrifundervisningen, hanskriftsprov, textning, stenografi och en afdelning med blidskrift, hemlig skrift, tryckprof m.m.

Och hr. E. öfvergår till den åskådliga delen av sin skildring och hämtar ur aldrig sinande källor fram den ena klenoden efter den andre. Där äro engelska och tyska förskriftsböcker från 1700-talet, stora som familjebiblar, med sidorna fulla af de underbaraste skönskriftsprof, där äro en dito svensk, ”Grunderna til Skrifkonsten Med Kongl. Maij:ts Allernådigste Privilegio Utgifne av Carl Beckman 1794”, där äro gamla dyrbara pergamentsbref, tyska adelsdiplom med vidhängande vidhängande vaxsigill, rättshandlingar och kontrakt, ett par svenska laghandskrifter i härliga gamla skinnband - den ena bär lagforskaren Schlyters namnteckning - där trängas för våra blickar i brokig blandning en latinsk präntad bönbok - prof på ett omsorgsfullt munkarbete - en gammal runbok, en skrifbok, däri man med eleganta drag låtit en gåspenna måla de luftigaste snirklar och krumelurer, en välskrifningsbok från1658, en dito från 1769 med frankurstil o.s.v.

Hr. E. framvisar flera olika exemplar af den bekanta ”Kronprinsens Barnabok”, d.ä. Abc-bok. Till dess s.k. skriftafla har han till och med lyckats komma öfver den ursprungliga kopparplåten. Han visar vidare en mängd skriftprov, Karl XV:s och hans bröders i 10 - 15 årsåldern, Crusenstolpes (en biljett, skrifven i bysättningshäktet till en vän med bön om hjälp), Nansens, Nils Ericsons o.s.v.

Teckningsundervisningens alla metoder äro rikt representerade. Här finnas Dürers utmärkta perspektivlära och en unik raritet, Jean Pellerins ”Vistor” (den första tryckta lärobok i nyssnämnda ämne), hvaraf i Sverige endast existera detta exemplar samt ett i konstakademiens bibliotek. Elevarbeten från 1700-talet, de gamla karaktäristiska akademiska rödkritsteckningar efter planscher, finnas här i rikt urval äfvensom högst moderna 1900-talssmåttingars små konstnärliga försök med pensel och penna. Cirkelbestick och allahanda ritinstrument, blyerts- och stålpennor, bläckhorn, pennformerare, färglådor o.s.v. af alla tänkbara slag, allt finnes här ordnat med den kärleksfullaste omsorg och rigorös noggrannhet. Det är E:s varmaste önskan att detta hans lifs dyrbara arbetsresultat icke måtte skingras utan kunna behållas helt och odelat. Dock ser han ingen utväg härtill. Det finns nämligen för närvarande ingen institution lämpad att hysa densamma, alldenstund dess innehåll dels är af museislag, dels ägnar sig för bibliotek. När en gång Pedagogiska biblioteket och skolmuseet sammanslås till en gemensam institution ha E:s samlingar där sin gifna plats.

Samlare som han är ut i fingerspetsarna, har hr E. ej kunnat afstå från att äfven lägga sig till med en del föremål af rent kulturhistoriskt intresse. Det är mestadels husgeråd, ljussaxar, alnmått, strykjärn, pipjärn o.s.v. äfven som en del porsliner.

Man kan ej annat än instämma i hr E:s egen önskan, att dessa samlingar, hvarpå nedlagts ett helt männsiskolif af glödande forskar- och samlarintresse, och för hvilka inga kostnader sparats och ingen möda skytts, ej må splittras utan fullständiga och bevaras till eftervärlden som prof på hvad en enskild människas outtröttliga tålamod och brinnande arbetsglädje mäktar åstadkomma.

Quelq'une.
Allmän anmärkningLitterära, kulturhistoriska m.fl. handskrifter samt teckningar och målningar.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2010-12-14 10:47:04
Senast ändrad2018-05-21 12:07:54