SDHK-nr: 32951

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven

Datering
1493  juni  22
Utfärdandeort
Södertälje 
Innehåll

Sten Sture om bp Korts köp av jord i Haresta i Stigtomta socken av Anders Martinsson, borgare i Nyköping. Sten Sture och rådet beslutar om (skatte)frihet och frälse för biskop Kort i fråga om den köpta jorden, vilket biskopen anhållit om. Detta ska på utfärdarens befallning införas i rikets register. ("Tha fore hans bøøn skuld haffuer jach ok meniga rikesens raadh wnth tillatiidh ok samtycht ath fornempda tw peningxland minne skall friith oc frælsth bliffua effter thenna dagh . som thet tilforinde warit haffuer / och haffwom befalath thet inscreffues j rikesens register som widerbør."

Språk

svenska

Källor
  • Original: Or. perg. RA 0101 bilder
  • Eftermedeltida avskrifter: Peringskiöld: E 21, E 59:D f. 146 (reg.); Örnhielm: V p. 1232
Litteratur och kommentar

Schück, Rikets brev och register (1976), s. 553 (rikets register).

J. Öbergs festskriftsuppsats om Kort Rogge i Supplementa humanistica Lovaniensia XII (Leuven 1997, särtr. DK), s. 24-38.

Senast ändrad

2016-08-24Kommentera post/rapportera fel