bild
Volym

[PAPPERSHANDLINGAR]

PERGAMENT OCH PAPPERSHANDLINGAR OBS EGENTLIGEN 500 SERIEN

Grunddata

ReferenskodSE/R006/VGMU_500-1/F 2/[H0108]
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/1uzBp7OBrYD9zPvVlUigo7
ExtraID[H0108]
Datering
16421844(Tidsomfång)
ArkivinstitutionVästergötlands museum

Innehåll

Allmän anmärkningKonung Valdemars Halnabrev, daterat Gälakvist. (1 st. avskrift + fotokop.) (3 st. fotokop. av originalet). Skara 1273.
Konung Johan III förlänar två skattegårdar i Barne och Ryda gäll åt Anders Mårtensson. (Avskrift finns i avskriftssamlingen). Kalkputssigill. Vesterås 1571-04-21.
Köpebrev, Jöns Bonde till Hästeryd, N. Vedbo härad, säljer några gårdar i Vestbo härad, Småland, till Per Kijl. Rådby 1576-06-29.
Salubref på Almeshult med Kolstorp till Nils Månsson. Solberga 1602-11-30.
Jordbyte. Sidonia, grefvinna till Raseborg och Falkenstein, friherrinna till Vinäs och Törne gör jordbyte med Svante Carlsson i Degbo. Långared 1634-12-06.
Intyg, Häradshöfding Anders Torkelsson i Pighbord intygar att Rosendal har sin ensilda afdelta skog från Vångaby, och att Vånga socken äger Vångboris skog. Tärby 1637-06-22.
Utnämning. Rikskansleren Axel Oxenstierna till bergskollegiet ang. utnämningen af Mårten Mårtensson till sekreterare i bergsamtet. (Officiellt vidimerad copia). Stockholm 1637-11-21.
Köpebrev. Bengt Nilsson i Tubbetorp och Sven Elfsson i Oltorp säljer 1639 till Herr Lars i Örslösa, Lillegården i Etrum. Försett med bomärken. Tubbetorp och Oltorp 1639.
Riksrådet Åke Tott utfärdar instruktioner för sin kamrer Olof Andersson. Eskilstuna 1639-06-24.
Riksrådet Ture Bielke, förmyndare för systersonen Klas Tott, utfärdar fullmakt för Olof Andesson såsom kamrer för Klas Totts gods. Stockholm 1641-08-20.
Instruktioner från 24 juni 1639 vidimeras af Åke Totts svåger, riksrådet Ture Bielke. Stockholm 1641-11-19.
Förmyndarregeringens resolution på menige allmogens i Redvägs härad underdån. supplicationspunkter - 6 sådana. Beseglat med Kungl. secretet. Undertecknat af riksdrots Per Brahe m.fl. Stockholm 1642-02-25.
Fullmakten från 20 Aug 1641 bekräftad af Ture Bielke i Stockholm. Stockholm 1642-04-25.
Krigs Collegium beviljar f.d. ryttmästaren Bengt Brehms anhållan att Krono-Hemmanet Stommen i Tressbergs socken, att gården, efter hans d.d, får innehas af hans son Johan mot utgörande af rusttjänst. Undertecknat af Gustaf Horn och Melchior von Falckenberg m.fl. Stockholm 1650-09-07.
Tillstånd. Magnus Gabriel De la Gardie ger Lars Carlsson tillstånd att på grefvens bekostnad uppbygga en ny qvarn i Hammarström vid Klostret. Höjentorp 1654-04-27.
Fullmakt. Riksrådet Klas Tott utfärdar fullmakt för Olof Andersson Strömsköld att vara kamrer och tillsyningsman öfver alla Klas Totts gods i Sverige, Finland, Lifland och Tyskland. Upsala 1654-06-07.
Fullmakt. Riksrådet Klas Tott förnyar fullmakten för Olof Andersson Strömsköld. Marienborg 1656-06-24.
Intyg. Kyrkoherden i Klara församling "mäster Samuel" Hamarinus och församlingens kyrkovärdar intygar att kamreraren Olof Andersson Strömsköld den 16 April 1654 köpt grafplats åt sig och sin hustru i Klara kyrka. Stockholm 1657-08-12.
Fastebref, utfärdat av assessor i Göta Hofrätt och häradshöfding öfver Gäsened, Redväg, Åhs och Kinds härader Olaus Gammel, för Corporalen, manhaftig Erik Christoffersen i halfa delen i Skattegården i Hälliunda. Timmele 1664-01-20.
Intyg. Karin Olofsdotter i Skoug m.fl. intygar att salige Anders Larsson köpt 3 1/2 marks smörränta i Skoug av sin hustru.
Skoug 1664-05-03.
Karl XI:s förmyndarregering förlänar borgmästaren i Venersborg, Claudius Cloot, 2 1/4 hemman i Frenneforss, Dal. Undertecknat av Ulrika Eleonora m.fl. Stockholm 1667-09-23.
Lånehandlingar, undertecknade av Magnus Gabriel De la Gardie. Stockholm 1670-09-26.
Copia af Karl XI:s försvarsbref för herredagsmannen från Väne härad, Elfsborgs län, Hufud Nilsson. 1682-12-09.
1/ Ett ej dateradt eller underskrifvet bref ang. biskopen i Skara mäster Johannes afsättande af sysslomannen för Skara domkyrka 1666 och 1667.
2/ Landshöfding Örnclou höll 1684 en stor commission i Skara; expenserna för den var 200 dal. s.m. Ovanstående är PS till ett brev ang. början till "Skara-oredan". Skara 1684.
Prosten J. Rudberus i Lidköping afger till Landshöfding och Biskoparna i Skara förklaring gällande användande af kyrkans medel till kyrkobänkar. Skara 1687-08-26.
Johan Schröder och Henrik Johansson intyga på ed, att de hört af sina föräldrar, att stadens myndighet gjort byte med kyrkan vad gäller tomter. Lidköping 1687-09-01.
Kyrkoherde J. Rudberius intygar, att han, på grund af Borgmästaren i Lidköping, Joh. Anderssons begäran hos Landshöfding Gabriel Kurck fått befallning att taga penningar till skolans betäckning af kyrkans medel. Lidköping 1687-09-01.
Bengt Hof till majoren Axel Sturck (Stårk) till Rosendal ang. stolerum åt hans familj i Kiråkra kyrka. Börstig 1688-05-27.
Concept till protokoll, fördt i Skara konsistorium. Skara Okt. 1690.
Copia af Karl XI:s brev till deputerade öfver reduktionsverket ang. indragning af grefve Anders Torstenssons köpe- och pantegods. Stockholm 1692-05-09.
Uträkning på Kinne härads ränta 1683-1696, som skulle inräknas enligt reduktionskommissionens observation.
Stockholm 1695-11-12.
Protokoll, hållet vid häradstinget med allmogen i Kållands härad ang. utlösning af jord. Ettum 1698-01-07
Gustaf Gyllengrip gör gårdsbyte med sin son. Trästena 1698-04-28.
Utdrag ur domboken ang. Syhlarp och Trälunda åbon. Redväg 1699-01-18.
Karl XII till sin syster (Ulrika Eleonora) ang. sin förhoppning att enkedrottningens tillstånd är bättre. (Original). Lais 1701-03-01.
Extra ordinarie tingsrätten i Skånings härad dom öfver likskändning på Marums kyrkogård. Stora Wånga 1703-08-04.
Jöns Andersson med fru i Degebo, Långareds socken, Kullings härad framför klagomål till Landshöfdingen i Venersborg David Macklier, ang. frälsefogden i Gräfsnäs, som förvägrat dem fälla träd.
Resolution af David Macklier, dat. Venersborg 19.02.1706 ang. remiss för förklarings afgifvande. Degebo Februari 1706.
Kammarkollegium försäljer kronohemman i Laske härad till skatt, enligt Karl XII:s bref från Lais den 20 Mars 1701.
Stockholm 1710-06-03.
J.S. Bergius Jönsdotter testamenterar sina lösören till sin morbror regementsqvartermästaren Per Reuterholm och hans fru.
Rurr (Bohuslän) 1711-12-08.
Karl XII:s fullmakt för vice presidenten i Svea Hofrätt Petter Scheffer till förste ombudsman. (Original). Demotica 1714-01-02.
Enkefru Margareta Reuterholm qvitterar en afbetalning. Siggatorp 1714-08-12.
Tjänstgöringsintyg, utfärdat av Ulfsparr Hobross, för Sven Abramsön Kylander från Västergötland. Aalborig, Danmark 1720-03-26.
Berättelse om tvisten mellan generalmajor G.R. Patkull och kommerserådet Tham ang. betalning. Stockholm 1720.
Michael Rhydell begär att häradsrätten i Gäseneds härad må bekräfta han upplåtande till kyrkoherden Mathias Abelin i Nårunga, af hemmanet Barnagården i Nårunga. Nårunga 1721-01-16.
Försäkran. Enkefru Margareta Reuterholm försäkrar, att hennes systerson skall bekomma frälsehemmanet Idebacken i Främmestad, Viste härad. Bosgården, Härlunda 1723-03-20.
Fredrik I utfärdar öppet bref på besittningrätten för Mathias Abelins enka Ebba Linning och deras barn på Barnegården i Elfsborgs län. Stockholm 1724-11-14
Märit Knutsdotter testamenterar till sin man, sina lösören och rätt att under sin lifstid blifva vid gården (Blankann).
Blankann 1725-04-07.
Göta hofrätts förslag till taxa för skarprättarens arvode för verkställande af halshuggning, stegling, hudstrykning, paskillers (smädeskrifters) uppbrännande. Jönköping 1727.
Drottning Ulrika Eneonora tackar friherrinnan Fleetwood, f. Sparre, för hennes nyårs-önskan. (Originalbrev).
Stockholm 1730-01-02.
Extrakt af Södra Vedbo ordinarie tingsrätts protokoll. Besvärade sig skattejordägandena i flemanshult bl.a. över att de ej hade någon kohage. Eksjö 1732-11-14.
Riksrådsprotokoll ang. lösen af handlingar. (Copia) Stockholm 1733-05-23.
Elfsborgs läns Landskontor: uträkning på Kronans besparde hemman Nårunga, Barnagården. Venersborg 1735-03-27.
H. von Baumann till Monsieur de Gothenstierna, Juge Territoriale du Sa Majeste Le Roy, Svenljunga, ang. ogillande af föreslagen prest-väg. Gammalsöö 1736-01-30.
Krigskollegium ang. uppgifter om boställen till generalmajor Carl Henrik Wrangel. Stockholm 1740-09-02.
Ebba Linning (kyrkoherde-enka) testamenterar till sin dotter Maria Abelin sin egendom. Norunga, Barnegården 1743-01-28.
Jonas Winrot till landshöfdingen generalmajor Axel Roos, ang. att få bruka qvarnen på Barnegården. Norunga Sept. 1746.
Fastebref, borgmästaren J.G. Wennberg och Råd, utfärdar fastebref åt handelsmannen Gabriel Skarin för Sven Skräddare lycka. Lidköping 1747-03-16.
Meritförteckning för Kaptenlöjtnanten vid flottan L. Hierta. Göteborg 1749-01-03.
Kammarkollegium försäljer kronohemman till åbon Anders Andersson i Kåkinds härad. Stockholm 1751-12-19.
Per Mannercrantz till handelsman Christian Lindström, Skara, ang. inköp af örhängen. Tråfvad 1752-05-14.
Skrift af fändriken Carl Strösten till Skara Domkapitel ang. gåfva från honom (ett av honom med egen hand förfärdigat mynt).1754.
Biskop Engelbrecht Hallenii brev gällande prestvigning. Stockholm 1755-09-07.
Kammar-Colligii försäljningsbref till häradsskrifvaren David Davidson, gällande Kronohemmanet Lunnagården No.1 i Redvägs härad. Kalkputssigill. Stockholm 1758-09-11.
Kammarkollegium utfärdar skattebref för kaplanen Jonas Winroth på hemmanet Barnegården i Nårunga. Kalkputssigill.
Stockholm 1758-11-20.
Fastebref, utfärdat av häradshöfdingen i Wartofta, Barne, Laske och Frökinds härader, Johan Gabriel Creutz, för skogvaktaren Hans Brodahl på kronoskattehemmanet Bislätt i Larfs socken. Onsjö, Gästgifvaregården 1759-06-21.
Fastebref, utfärdat av häradshöfdingen öfver Skånings, Kinne, Viste, Åse och Kållands härader, Erik Lundin, för Per Jonsson i Boberg, på fem marker skattejord i Boberg. Örslösa 1763-11-03.
Tillstånd. Harald Brisman anhåller om tillåtelse att få uppbygga en qvarn till husbehof å sitt frälsehemman Knapegården i Ribbonäs. Vadsbo häradsrätt 1768-01-25.
Fastebref, utfärdat av häradshöfdingen i Kåkinds, Valle, Gudhems och Vilske härader, Alexander Löfvenskiöld, för Jonas Persson, på Kronoskatterusthållet i Bierg, Mofalla. Wärsås 1769-06-28.
Fastebref, utfärdat av häradshöfdingen öfver Skånings, Kinna, Viste, Åse och Kållands härader, Erik Gustaf Lindecrona, för Anders Jonsson på skattegården Kasegården i Gösslunda. Örslösa 1771-02-21.
Köpebref. Joachim Testing försäljer till prosten i Tådene, Magnus Hagström, frälsehemmanet Schierteberg, Iohaga kalladt, i Tådene. Tådenes prestgård 1771-10-17.
Kammarkollegium försäljer till rusthållaren Jonas Andersson, 3/8 mantal krono af Östbäck Sörgården No.4, 3/4 mantal indelt till rustnings hemman under No. 19, vid Majorens vid Västgöta Kavalleri regemente i Lengium Laske härad. Stockholm 1773-06-21.
Eva Lovisa Knös brev till sin broder Monsieur Olof Knös i Uppsala, ang. mag. Luts oration m.m. Skara 1774-10-20.
Fastebref, utfärdadt af lagmannen och häradshöfdingen öfver Vadsbo juris doktor Jonas von Engeström, för Anders Jonsson, på 1/8 kronoskattehemman Skiäfvened i Ransbergs socken. Valla, Vadsbo 1780-11-10.
J.O. Lillie m.fl. afsäga sig bördsrätten till säteriet Såtenäs. Venersnäs 1780-12-13.
Skuldförbindelse mellan David Matsen och Anna Maria Hierta och Riksens Ständers Låne-bank. Rylanda 1781-10-25.
Köpebrev. Mattias Winroth och Nils Lidberg försälja till komministern Christopher Baumbach, Barnegården Elfsborgs län, Gäseneds härad, Nårunga socken. Fyrunga 1784-03-05.
Syneprotokoll å säteriet Staffanshagen i Wånga socken, Skånings härad. Wånga 1788-06-18.
Utdrag ur Domboken med Skånings härad, No.144, ang. förbud mot ofredande av säteriet Staffanshagen. Stora Wånga 1788-09-27
Utdrag ur förmyndarprotokoll vid Gäseneds härad, varå förmyndare förordnades för Måns Anderssons i Bleke dotter Catharina. Ljung 1789-06-08.
Notificens, om rådmannen Magnus Wenerstens död. 1791-04-16.
Syneprotokoll å Barnegården, Nårunga. Barnegården 1791-07-13.
Fastebref, utfärdat af tillförordnad häradshöfdinge i Åhs, Gäseneds och Kullings härader, Henric Wolter Elers, för pastorskan Maria Elisab. Brisman, på Barnegården, Nårunga. Ljung, Gästgifvaregården 1791-10-14.
Utdrag af förmyndare-protokollet, där häradshöfding Henric Wolter Elers intygar enligt § 15 ang. de prg, som 2 förmyndare haft för Catharina Månsdotter i Bleka. Ljung 1792-10-23.
Peter Jonsson för åt sig upplåtet af syskonen deras skattehemman 1/4 i Klostret. Varnhem 1793.
Anders (Knös) till gymnasisten J.O. Carlmark i Skara. Mariestad 1795-01-19.
C.J. Afzelius till gymnasisten Jean Pierre Carlmark, Skara, ber att få låna komminister Soundbergs grafskrifter.
Mariestad 1795-04-29.
Konungens befallningshafvanden i Skaraborgs län utslag ang. frälsehemmanet Ribbonäs och mjölqvarnen vid Tidan. Avskrift. Marieholm 1795-06-23.
Elias von Otter och Maria Elisabeth Brisman pantsätta Barnegården i Gäseneds härad till dannemännen Anders Eriksson i Algutsgjerde och Ambjörn Jonsson i Hålsåkra, Nårunga. Råfoija vid Lidköping 1796-03-08.
Häradshöfdingen i Gäsened härad, B.L. Temtander, dömer vid tinget förmyndarna för Catharina Månsdotter att sälja hennes arfslott. Ljung 1796-10-06.
Johan Afzelius, M.E. Trygg m.fl. afsluta köpeafhandling ang. 3/64 delar i frälsehemmanet Knapegården, Ribbonäs. Tiavad 1797-06-08.
Studented aflagd af stud. Johannes Otto Erasmie med intyg härom af Fil. fakultetens Orcanus J.O. Höijer med tryckt utdrag af Upsala universitets statuter af 27 Juni 1655. Uppsala början av 1800-talet.
N. Insulin till N.N. ang. sin lille son Nils resa och studier. Bro 1801-03-10.
Apologisten i Skara (Björkegren (?) till Melbin ang. osanningen att Blomros examinerat lektor Scarin m.m. Skara 1801-05-16.
Intyg. Komminister Nils Cleander intygar, att hemmansåbon å Stora Ringsåsen, Holmestads socken, Götene pastorat, Magnus Palmgren är slägt med kapten N. Gök, som af Karl XI erhållit donationsbref på nämnda hemman. Holmestad 1802-08-17.
Anders Persgården. Realisations eller förmögenhetsafgift för nämnda gård 1802 och 1803. Bonden Lars Jonsson. Kjestad 1803 april.
Utdrag af protokoll, fördt vid Säsened häradsting, No. 29. Häradshöfding B.L. Temtander utfärdar intyg om 1sta uppbud på frälse-hemmanet Asklanda Vestergården i Asklanda socken. Ljung 1804-10-01.
Kyrkoherde Ol. Sundholm till kand. Carlmark ang. afsändande af de Ulleniska manuskripten m.m. Horns prestgård 1805-10-30.
Debetsedlar till Sven Larsson på Skog för Per Andersgården 1/4 mantal, åren 1806, 1809, 1810, 1811 och 1812. (Dessa sitter tillsammans uppklistrade på ett ark). Skog 1806.
Debetsedlar för Johan Svensson, egare af 1/4 af Stora Aspelunda. 1806-03-19.
Köpebrev. Adam Ekeblad, öfverstelöjtnant, säljer frälsehemmanet 1/2 mantal Korsbyn i Söne, Kålland, till provinsialläkaren Dr. E.J. Olander. Lagfart gafs härå den 25 Sept. 1807. Lidköping 1806-09-22.
Utdrag af protokoll, fört vid Gäseneds häradsting i Ljung. Häradshöfding B.L. Temptander, meddelar första uppbud för Barnegården, Norunga socken. Ljung 1806-10-01.
Bouppteckning efter bruks-Inspektoren Herr Lars Lundwik som aflidit på Glasfors Bruk i Glafva socken den 24 Aug. 1807. 1807-10-09.
Per Afzelius meddelar underrättelser om kriget med Ryssland. Fruktar under hösten mycket för det värnlösa Stockholm. Upsala 1808-10-14.
Debetsedlar för Kjestad socken, Anders Persgården, Erik Svensson. Kjestad 1814.
Fastställelse å den mellan Österplana sockenmän träffade öfverenskommelse om anläggande af Socken Magasin. Mariestad 1810-03-18.
Fastebref, utfärdat av häradshöfdingen öfver Frökinds och Wartofta härader, för Anders Svensson, på Skatte Hemmanet Möllebo. Dimbo, Gästgifvaregården 1812-02-22.
Grafskrift öfver fru Ulrika Emerentia Kjellberg, död å Leckö den 12 April. 1812-04-12.
Fastebref, utfärdat av häradshöfdingen öfver Östra härad, Johan Broman, för Johan Magnus Rossander, på frälsehemmanet Mederled. Hvetlanda 1812-05-20.
Fastebref, utfärdat av tillförordnad Särskild Domare öfwer Wartofta och Fräkinds Härader, Berendt Johan Silfverskiöld, för Dannemannen Wälförståndige Anders Larsson, på Krono-Skatte Hemmanet Klipparegården, Kunglsena. Dimbo, Gästgifvaregården 1813-02-21.
Revers utfärdad af generalmajor, friherre C.G. von Döbeln till grosshandlare Johan Fredrik Sederholm. Kristianstad 1813-04-04.
Krigs-Collegii och Kammar-Collegii arrendekontrakt för Västgöta regemente med åboarna Per Hurtig och Nils Johansson om bostället Carlsberg i Larfs socken, Laske härad. Stockholm 1813-12-15.
Debetsedel till Anders Nilsson för nybygget Torsgården. 1814-04-25.
Fastebref, utfärdat av vice häradshöfding och tillförordnad serskild domare öfver Åhs, Gäseneds och Kullings härader, Johan Jakob von Döbeln, för fröknarna Lilliehöök, på frälse-säteriet Mollungen. Ljung, Gästgifvaregården 1814-01-17.
Debetsedel för Kjestad socken, Anders Persgården, Erik Svensson. Kjestad 1815.
Fullmakt, utfärdad av Anders Ephr. Stolpe, 1.e collega vid Mariestads Schola, för Vice consistorii Notarien Magister J. Carlmark, att qvittera hans andel i 1814 års mindre lönte Schollärare anslagna Wederlagsmedel. Mariestad 1815-06-14.
Fru C.E. Biljer inbjuder lektor Luth att öfvervara hennes mans begrafning den 27 Febr. 1816. Skara 1816-02-27.
Undertecknad Institutets för Blinda och Döfstuma Stiftan önskade vid sitt Werk anlägga et Boktryckeri till framtida uppehälle för Elever... Undertecknat av Pär Aron Borg. Manilla 1816-03-10.
Fastebref, utfärdat av vice häradshöfding och tillförordnad serskild Domare uti Åhs, Gäseneds och Kullings härader, Salomon Mauritz Hallengreen, för enkefru löjtnantskan Anna Marie Lilliehöök, f. Reenstierna, på 1/2 mantal i frälse Lilla Mollungen eller Finullan i Målla socken. Ljung, Gästgifvaregården 1816-06-01.
Fastebref, utfärdat av vice häradshöfding och tillförordnad serskild Domare uti Åhs, Gäseneds och Kullings härader, Salomon Mauritz Hallengreen, för löjtnantskan Anna Marie Lilliehöök, f. Reenstierna, på 2/11 i säteriet Stora Mollungen. Ljung, Gästgifvaregården 1816-06-01.
Lektor Wilhelm Luth qvitterar af Consistorii Notarien Herr Magister Johan Carlmark, Skara Stifts sammanskattsmedel till Kongl. Gymnasii Bibliotheks-Catalogens tryckning. Skara 1818.
Gesällbref för Peter Blomberg av Snickare-Ämbetet uti staden Skara. Skara 1818-04-10.
Utdrag af protokoll, hållet vid Klockarevalet i Ekby kyrka, Jakob Lungner valdes. Ekby 1818-04-26.
Fastebref, utfärdat av Troman, Lagman, och Häradshöfdinge öfver Skånings, Kinne och Kinnefjerdings samt Laske härader, Sven Erland Heurlin, för Hans Pettersson, på 1/8 mantal Kronoskattehemman Bislätt i Larfs Gäld. Stora Onsjö, Gästgifvaregården 1818-06-09.
Utdrag af domboken. Ang. tvisten mellan Per Kant vid Riddaretorp, käranden och Hans Andersson och hans son, svaranden. Ljung 1820-02-05.
Tryckt kort till Herr Professor Luth. Inbjudan till Slädparti. Skara 1820-03-05.
Utdrag ur Domboken vid Gäseneds häradsting No. 18.20, ang. målet mellan P. Kant, Riddaretorp, käranden och drängarna Hans Andersson och Gustaf Hansson, Blekinna. Ljung 1820-05-31.
Anders Ekman till Consistorii Notarien i Skara, begär att få sända flere exemplar af sin bok om Kristina religionens befordrare m.m. Boxholm, Ekeby Rinna 1820-06-02.
Mästare-Brev för Hattmakare Mästaren Johan Lund. Skara 1820-12-18.
Domkapitlet i Skara till pastor O. Cederbom i Tådene ang. prosten Rezii donation till skolan i Tådene. Skara 1821-06-06.
Landshöfding Georg Adlersparres bref ang. en auktionist och ang. baron Wirséns vederläggning af det lilla finansbrefvet. Gunnarsvik 1822-04-20.
Utdrag ur Domboken för Gäsened härad, No. 128, ang. fordran för förmyndarskap. Ljung 1822-11-14.
Debetsedel för Bomsgården, Löjtnant Hierta. 1824.
Kontrakt mellan Georg W. Granfeldt och rusthållarna för No. 65 Hinsberg, A. Nilsson och L.E. Warfvinge, ang. Granfeldts antagande som husarvolontär vid Lifregementets husarrcorps.
Gesäll-Brev för lärlingen Anders Petter Engström uti Skara Stad. Skara 1837-05-01.
Mästar-Brev för Skomakare Gesällen Anders Petter Engström. Skara 1844-11-04.
Pamflett, undertecknad av Torgny Lagman. Odat.
Blankett till Skräddareämbetets i Lidköping Mästare-brev. Ej ifyllt. Odat.

Kontroll

Skapad2023-03-06 09:51:21
Senast ändrad2023-03-06 09:51:21