bild
Serie

ÄMNESORDNADE HANDLINGAR

Stockholms scoutdistrikt (SSD)

 Serier (10 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F 1Administrativa handlingarHandlingar rörande stadgar, organisation, arbetsordningar m.m.

Serien uppdelad på följande dossiéer för distrikt under Svenska Scoutförbundet:
1. Stadgar och bestämmelser
• Stadgar och stadgeförslag
• Distriktsledningens organisation
• Ersättningar till distriktsfunktionärer
• Gemensamma förläggningar, bestämmelser
2. Övergripande planering
• Långtidsplaner, verksamhetsplaner, minneslistor o.dyl.
3. Arbetsordningar (liknande)
4. Förbundets medlemsregistrering
• Diverse instruktioner m.m.
5. Idé- och programskrifter
• författade av Nils Orrling på 1960-talet
• diverse
6. Anställd personal
• Persondossiéer
7. Platsannonser
8. Platssökande som ej anställts
9. Konsulentfrågor
• Förhandlingar med förbundet, avtal m.m. (berör i stor omfattning ekonomi)
10 Intyg rörande genomgångna kurser, tjänstgöring mm (personal, se p 6). Till denna serie har förts även tillfällig personal från tjänstgöring t ex på Vässarö
11 Diverse handlingar
• Jourkårer
• Minneslistor
• Förbundsstämmor, distriktets planering etc.
• Diverse brev och fullmakter
• Förslag till kretsindelning
• Operation "Din kamrat" 1965
12. Informationsverksamhet
• Utsändningsplaner för D-med
13. Dispensfrågor.
 
F 2IntendenturHandlingar rörande stugor, lokaler, materialförråd m.m. 
F 3EkonomiHandlingar rörande löner, skatter, försäkringar, bidrag m.m.

Ekonomihandlingarna har fördelats på ett antal olika serier, beroende på deras ursprung och betydelse för framtida forskning. Till huvudavdelning A har förts bokslut (A 3) och revisionsberättelser (A 4), jämte handlingar från arbetet med budgeten har lagts bland handlingarna från årsmötena (A 5). Till huvudavdelning G har förts samtliga räkenskaper. Serie F 8 innehåller en del handlingar rörande bidrag till olika kurser och liknande. Till ekonomihandlingarna hör även delar av de handlingar som från mitten av 1950-talet till början av 1970-talet har samband med statsbidragen till studiecirklar och s.k. fritidsgrupper. Administrationen av dessa frågor handhades i stor utsträckning av Sveriges Kyrkliga Studieförbund (SKS), varför hithörande handlingar förts till serierna F 10 a och F 10 b.
Övriga ekonomihandlingar har samlats i serie F 3, som i sin tur delats i tre underserier. Struktureringen har försvårats såväl av materialets skiftande karaktär som av dess skick när det överlämnats för arkivering. För att öka överskådligheten har upprättats ett särskilt sakregister, se bilaga F 3.
Handlingarna i serie F 3 har fördelats på en huvudserie (a) och två serier rörande bidragsfrågor, ”diverseserien” (b) och serien med handlingar rörande bidrag från olika fonder (c).
 
F 4LägerRörande konfirmationsläger hänvisas till F 7 b och V II. Innehåller fotografier.
Seniorscoutläger MXM 1990, se serie F 6.
 
F 5Tävlingar 
F 6ÄldrescoutingUnder denna rubrik har sammanförts handlingar rörande verksamhet bland scouter som lämnat patrullåldern, dvs
• Nyings-, vandrar- och örjanscoutverksamhet till utgången av 1952
• Seniorscoutverksamhet från 1947 (försöksverksamhet, permanent från 1953)
• Oldscoutverksamhet 1953-1960.

Handlingar rörande distrikt under Svenska Scoutförbundet förvaras hos föreningens närarkiv.
 
F 7Program 
F 8UtbildningSe bilaga till F 8. Kursförteckning 1961-, med inledande beskrivning och detaljerad förteckning. 
F 9FältarbeteNydaning, rekrytering, medlemsutveckling. Distrikt under Svenska Scoutförbundet. 
F 10Sveriges Kyrkliga studieförbund (SKS)