bild
Arkiv

Stockholms scoutdistrikt (SSD)


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/4597
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vy3UqrBsAw7LwSN7Uz7jy2
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv

Innehåll

ArkivhistorikDet material som här samlats under samlingsrubriken ”Scoutarkiven i Stockholm” härrör uteslutande från distrikt, samlingsorganisationer och kårer inom Stockholms stad och/eller Stockholms län, vilka tillhör, har tillhört eller har anknytning till Svenska Scoutförbundet och dess båda föregångare Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund.
För kårernas del är materialet dock än så länge begränsat till kårer med anknytning till Stockholms stad. Kårer med anknytning till kommuner utanför staden har tills vidarehänvisats till respektive kommunarkiv eller motsvarande.
Av praktiska skäl har ett gemensamt arkiv sammanställts för Stockholms Scoutdistrikt utan åtskillnad mellan de tre olika distriktsbildningar som funnits med detta namn (1925-1936, 1936-1960 och 1961–). Huvudanledningen är att materialet överlämnats utan nämnvärd åtskillnad; i själva verket synes de befattningshavare, som varit verksamma inom distriktet, fortsatt att samla sina papper som om ingenting hänt.

Till Stockholms Scoutdistrikts arkiv har även som särskilda serier under huvudavdelning Ö förts arkiven för Stockholmsregionen, S:t Göranskommittén och Scoutfrämjandets lokalförening. Huvudskälet härtill är att delar av materialet är intimt förknippat med distriktets verksamhet och torde komma bäst till sin rätt tillsammans med övriga distriktspapper. Härtill må noteras att ingen av de tre berörda organisationerna själva haft något ordnat arkiv utan fortlöpande överlämnat sina handlingar till distriktet.

Urvalet av handlingar är tills vidare begränsat till att avse pappersdokument och fotografier. Digitalt framställt material arkiveras enbart i form av utskrifter på papper.

1 Arbetet med uppordning av arkiven
1.1 Allmänt
Någon genomtänkt arkivordning existerade inte före 1984. Protokoll hade visserligen i någon utsträckning samlats i särskilda protokollsböcker, varjämte även en del andra handlingar inbundits på ett mer eller mindre genomtänkt sätt. Huvuddelarna av arkiven hade dock förvarats tämligen ostrukturerat i pärmar och buntar. För att skapa någon som helst form av överskådlighet blev det varit nödvändigt att gå igenom hela materialet, papper för papper, samt gallra och sortera det.

I slutet av 1970-talet erbjöd sig Stockholms Stadsarkiv att ta hand om allt arkivmaterial samt ordna och förteckna det enligt gängse arkiveringsprinciper. Uppgiften visade sig dock snart övermäktig för personer utan närmare kunskap om scoutrörelsens uppbyggnad och historia. Arbetet avstannade därför efter några år. Vid den tidpunkten hade till Stadsarkivet överlämnats distriktsarkiven från Stockholms stad samt några enstaka kårarkiv.

1984 påbörjade undertecknad arbetet med att strukturera handlingarna enligt vedertagna arkiveringsprinciper, vilka dock anpassades till de speciella förhållanden som rådde. Särskilda förteckningsplaner utarbetades för distrikts- och kårarkiv. Efter samråd med Stadsarkivet förnyades det tidigare erbjudandet till distrikt och kårer att, oavsett skicket, kostnadsfritt avlämna sina arkiv, varefter jag åtog mig att ordna och förteckna det. Arbetet visade sig snart så omfattande att jag undan för undan samlade omkring mig en arbetsgrupp, bestående av äldre scouter med god kännedom om rörelsens historia. Stadsarkivet tillhandahöll inledningsvis både arbets- och arkivlokaler samt erforderligt förbrukningsmaterial. I slutet av 1992 föranledde dock en omorganisation att Stadsarkivets medverkan inskränktes till att arkivutrymme ställdes till förfogande utan kostnad; däremot fick Stockholms Scoutdistrikt på egen bekostnad tillhandahålla arbetslokaler och förbrukningsmaterial.
Alla handlingar överlämnades till en början som depositioner. 2009 framställde dock Stadsarkivet anspråk på att materialet fortsättningsvis skulle överlämnas som gåvor och att detta även skulle gälla allt som dittills deponerats. Motivet härför var att Stadsarkivet tog hand om handlingarna kostnadsfritt. Härom underrättades alla som dittills deponerat sina arkiv. Ingen av dem hade något att invända, varför undertecknad i december 2010 ändrade samtliga depositioner till gåvor, dock med följande förbehåll
1. Givaren skall kontaktas av Stadsarkivet om gallring av handlingarna ifrågasätts. Givaren skall då beredas tillfälle att återta sådant som eljest skulle ha gallrats.
2. Önskar Stadsarkivet göra ändringar i eller tillägg till de av givaren upprättade arkivförteckningarna skall detta föregås av samråd med givaren.
I och med överlämnandet har ägande- och förfoganderätten samt det fullständiga ansvaret för handlingarna i övrigt från och med den 16 december 2010 övergått till Stockholms Stadsarkiv. Av avtalet framgår härtill att handlingarna kan utlämnas till forskning utan förbehåll.
Den nya ordningen kommer fortsättningsvis att tillämpas på allt material som överlämnas till Stadsarkivet.

1.2 Några detaljer
I huvudsak har arbetet koncentrerats på att sortera allt material på ämnesserier i enlighet med förteckningsplanerna. Särskild uppmärksamhet har ägnats handlingar från de enskilda kårerna (motsvarande). Dessa handlingar har sorterats på sådant sätt att framtida forskning i dessa enheters historia skall underlättas. En bidragande orsak till denna prioritering har varit att de enskilda kårarkiven i stor omfattning visat sig ytterst ihåliga.

Inom flertalet av de enskilda serierna förekommer ett stort antal handlingar, som saknar nämnvärt inbördes samband, frånsett att de hör hemma i en viss serie. Sådant material har i möjlig mån sorterats i datumordning och lagts i dossiéer årsvis. I arkivförteckningarna har de sedan noterats som årstryck.
Medel för professionell inbindning av böcker har endast stått till förfogande i mycket begränsad omfattning. I stället har handlingarna i stor utsträckning sammanfogas genom s.k. blocklimning enligt Planax-metoden eller genom nithäftning enligt de principer som Riksarkivet 1998 godtog för domstolarnas handlingar, se RA-MS 1998:36.

Stora bestånd av arkivhandlingar saknas. Orsaken därtill är huvudsakligen bristfälliga rutiner i det fortlöpande arbetet med arkiven i förening med det faktum att en stor del av verksamheten bedrivs av fritidsarbetande personer, som ofta underlåter att lämna sina arbetspapper till arkivering. Sammanställningen av arkiven måste därför ständigt kompletteras med material som på olika sätt tillkommer, såväl genom gåvor från enskilda personer som vid uppsortering av andra arkiv.
Huvudkällan till kännedomen om de olika enheternas historia är samlingarna av protokoll och i viss mån även verksamhetsberättelserna. En ytterligare källa av väsentlig betydelse utgörs av förbundens tidskrifter. Dessa har dock inte tillförts arkivet i formell mening utan förvaras i Svenska Scoutförbundets referensbibliotek. Detsamma gäller den tämligen rikhaltiga litteratur som utkommit under årens lopp. Distriktens och kårernas egna tidskrifter har dock lagts tillsammans med övriga arkivhandlingar i den mån de finns i behåll.
Vid uppordnandet av arkiven har handlingarna i huvudsak lagts i arkivboxar. Detta gäller i viss omfattning även inbundna böcker. I arkivförteckningarna anges i kolumnen längst till höger vilken typ av volymer som förekommer i denna. Härvid har följande förkortningar använts :
A Album
B Inbundet av bokbindare eller enkelt sammanfogat med dokumenttråd eller genom blocklimning eller nithäftning
H Häfte
K Handlingarna placerade i kuvert
KK Handlingarna placerade i flera kuvert
M Handlingarna placerade i mapp
MM Handlingarna placerade i flera mappar
P Handlingarna insatta i pärm
Ett stort antal handlingar i större format än A4 har fotokopierats och därvid förminskats till A4-format. Originalhandlingarna har härefter numrerats och förtecknats samt placerats i en särskild serie (Ö I), varefter kopiorna lagts på originalens plats i arkiven. På kopiorna har noterats att nedkopiering gjorts samt under vilket nummer originalhandlingen återfinns. Denna serie har placerats i Stockholms scoutdistrikts arkiv såvitt avser arkivbildare från Stockholms stad.
Såvitt avser de enskilda kårarkiven bör avslutningsvis nämnas, att distriktsarkiven innehåller en del grundläggande handlingar av typen kopior av verksamhetsberättelser och liknande, som kan i viss omfattning fylla ut luckor i de enskilda kårernas arkiv.

Georg Sterzel

Kontroll

Skapad2018-05-18 10:08:21
Senast ändrad2018-07-11 14:31:51