bild
Serie

Handlingar från Kristinehamns Högre Allmänna Läroverk

Värmlandsarkivs pergamentshandlingar

Serien i särskilda syrafria omslag.

 Volymer (43 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11572Fastebrev på jordpanter i Fjäll, Glava sn, för Engelbreckt i Sibbenebyn, Glava sn. 2 vidhängande sigill. 
21610Kerstin Andersdotter i Mariestad säljer sin i staden befintlige gård till Jöns Pedhersson, fogde i Marieholm och Vadsbo härader. Sigillen borta. 
31624Borgmästare och råd i Mariestad lämnar fasta åt Arvid Pedersson på Peder Svenssons gård, vilken tagits i mät för gäld. Sigillen borta. 
41625Förläningsbrev för översten Nils Assersson Mannersköld på Leneburg i Livland. Sigillet borta. 
51630På begäran av Arvid Pedersson, bokhållare över Nerike och Värmland samt Nora och Linde bergslager har Petter Dobber, underlagman i Värmland, kopierat på pergament k. M:ts fullmakt för Arvid Pedersson att till ett belopp av 10.000 riksdaler försälja kronohemman under skatte samt Kungl. Maj:ts konfirmation på verkställda försäljningar. 3 sigill, 1 borta. 
61632Borgmästare och råd i Mariestad lämnar fasta åt Arvid Pederseon på av honom förvärvade Jöns Pederssons och Hans Svenssons gårdar. 3 sigill. 
71632Boo Ribbing till Säby har till landshövdingen i Nerike och Värmland, Carl Bonde, bortbytt gården Lunger i Götlunda s:n, Glanshammars härad mot en gård i Säters s:n, Vadsbo härad. Sigillen borta. 
81637Jacob Lithman, underlagman i Värmland, angående Bergsjö gård i Varnums s:n. Ölme härads sigill, 1 sigill borta. Fuktskadad. 
91637Jacob Lithman meddelar fasta åt Arvid Pedersson, landskamrer över Nerike och Värmland, på tvenne gårdar Hullesiöö (Ullsjö?) i Ölme s:n på vilken han inför rätten uppvisat konungen Gustav II Adolfs gåvobrev. 1 sigill, 2 borta. 
101653Borgmästare och råd i Kristinehamn meddela fasta åt rådmannen Georg Camitz på en gård "belägen på torget på nordre sidan om elfven", vilken gård denne förvärvat från Johan Svensson Wijndrufva, borgare i Göteborg. Stadens och de båda borgmästarnas sigill. 
111656Mathias Pleningsköld, underlagman i Värmland, meddelar fasta åt fru Ingeborg Lindelöf till Kolsholm och Långås på en tredjepart i Uved, Nedre Ulleruds s:n, vilken hon förvärvar från Carl Lilliebielke till Olstorp och Ryttersjöholm. 2 sigill. 
121657Mathias Pleningsköld meddelar fasta åt rådmannen i Karlstad, Nils Månsson Ekebohm, på halva Övre Mölnbacka hammaren i Nedre Ulleruds s:n. 2 sigill. 
131670Mathias Pleningsköld meddelar fasta åt kyrkoherden i Nor, Erland Norenius, på Mölnbacka med hela nedre hammaren i Nedre Ulleruds s:n. 2 sigill. 
141680Häradshövdingen Magnus Gustafsson Ekebohm meddelar fasta åt hammarpatronen och handelsmannen Daniel Johansson Carlberg på halva Övre Mölnbacka hammare, som han förvärvat från rådmannen Nils Månsson Ekebohm. 2 sigill. 
151682Av Anders Ollonberg, häradshövding i Frökinds härad, utställt fastebrev för länsmannen Torbjörn Eriksson på skattehemmanet Sandhem i Börstigs s:n. Sigillen borta. 
161691Sköldebrev för kornetten Jonas Fältstierna (adelsbrev). 
171700-tal (?)Fuktskadad. 
181700-tal (?)Fuktskadad. 
191714Av häradshövdingen i Östersysslet, Olof Lundstedt, utställt fastebrev för brukspatronen Gunnar Låstbohm på Niclasdam och Elfbro m.fl. hemman. 1 sigill, 1 sigill borta. 
201726Av Olof Lundstedt utställt fastebrev för brukspatronen Leonard Herveg på en fjärdedel i Övre Mölnbacka 1/2 hammar, en lika stor andel i Åsen m.fl. hemman. 2 sigill. 
211727Sköldebrev för agenten Joachim von Ditmer. 
221733Av häradshövdingen i Östersysslet, Carl von Numer, utställt fastebrev för Axel och Jan Gustaf Lindroth på Gunneruds säteri jämte Myroms mjölkvarn i Väse s:n. 2 sigill. 
231735Av borgmästare och råd i Karlstad utställt fastebrev för handelsmannen Petter Jacobsson på "tegelbruket öster ut om staden beläget". Sigillen borta (ytterst lite kvar). 
241736Av häradshövdingen Carl von Numer utställt fastebrev för brukspatronen Leonard Herveg på en fjärdedel i Övre Mölnbacka halva hammare, en lika stor del i Åsen m.fl. hemman. 2 sigill. 
251743Av häradshövdingen i Östersysslet, Christopher Lundstedt, utställt fastebrev för brukspatronen Anders Lostbohm på 9/12 i Älvbro och 1/12 i Niclasdams stångjärnshammare med tillhörande hemman, skog och mark. 2 sigill. 
261748Av tillförordnade domaren notarien i Göta hovrätt, Nils Hager, utställt fastebrev för brukspatronen Anders Lostbohm på 3/12 Älvbro stångjärnshammare. 1 sigill , 1 sigill borta. 
271757Av tillförordnade häradshövdingen i Östersysslet, Olof von Nackrei, utställt fastebrev för brukspatronen Leonard Herveg på hälften av Övre Mölnbacka stångjärnshammare m.m. 2 sigill. 
281762Av häradshövdingen i Grythytte m.fl. härader, Carl Engelbrecht Grevesmöhlen, utställt fastebrev för bergsmannen Erik Månsson Dahlberg på 1/36 hemman i Brunnsjötorp, 1/36 i Finnhytte masugn och stångjärnshammare m.m. 2 sigill. 
291762Bytesbrev för riksrådet, akademikanslern, riddaren och kommendören av Kungl. Maj:ts orden greve Carl Gustaf Löwenhielm. Sigill. 
301783Av häradshövdingen i Västbo och Östbo härader, David Lillienberg, utställt fastebrev för Nils Månsson på 5/24 i kronohemmanet Näset. Sigillet borta. 
311654Fastebrev, Saknar sigill. 
321431Avskrift av indulgensbrev (avlatsbrev = dokument som innehåller en försäkran om avlat; bevarade avlatsbrev berättar mycket om medeltida kyrkobruk och helgonkult) avseende Rudskogs kyrka, daterat 1431 första söndagen efter Christi lekamens fest. 
331567Fragment av medeltida kyrklig handskrift. 1 latinsk sångtext, med noter. 
34-351567Ett konvolut. Fragment av medeltida kyrkliga handskrifter. 2 latinska texter. 
361567Fragment av medeltida kyrklig handskrift. 1 latinsk text. 
371567Fragment av medeltida kyrkliga handskrifter. 4 sidor latinsk text. 
381568 (?)Fragment av medeltida kyrkliga handskrifter, 4 sidor latinsk text. 
39-41u.å.Ett konvolut. Fragment av medeltida kyrkliga handskrifter. 6 sidor latinsk text. Samt register? 
421561Fragment av medeltida kyrklig handskrift. 1 latinsk text. 
43u.å.Fragment av medeltida kyrklig handskrift. 1 latinsk text 
44u.å.Fragment av medeltida kyrklig handskrift. 
451567 (?)Fragment av medeltida kyrklig handskrift. 1 latinsk text. 
461567Fragment av medeltida kyrkliga handskrifter. 4 sidor latinsk sångtext med noter. Fortsättning på F 1 a: 33?