bild
Serie

Alsterlund, Johan Wilhelm (1821-1891)

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar om ej annat anges.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
11793 – 1886Spridda år.Brev till J.W. Alsterlund från:
1. Rudolf Adlersparre, od., C.M. Almqvist 18/11 1871. Jeana Alsterlund 14/9 1864. S.R. Alsterlund 14/10, 24/10, 26/10 1864, 24/5 1870. Maria Andersson, od., Augusta ? 3/2 1866. G.A. Berger 29/9 1868. G.P:son Beijer 14/9 1866 (på baksidan ett koncept: Alsterlund till Djurklou). A.J. Brattström 6/6 1886 (på baksidan div. anteckningar rörande släkten Göthe samt om Erik Fernow). Carl Magnus Bågenholm 12/6 1863. Knut Cgristianson 25/8 1868, 19/2 1870. Clara ? 21/4 1866 (på baksidan ett koncept: Alsterlund till Djurklou). J.M. Dalin 17/12 1869. N.G. Djurklou 13/9 1866. Kristinehamns arbetarförening genom K.A. Grundel, od. B.E ? Hammarstrand 4/11 1866. J. Herlenius 2/1 1856. Carl Hygrells Bokhandel 29/8 1889. J.P. Höjer 5/12 1864, 29/10 1873. Anders Jeurling 6/1 1877. Ossian Jeurling 30/9 1873. Gustaf Klingberg 28/2 1877. Therese Kamph 1/2 1864, 13/8, 14/9 1866, 17/1 1870, 20/3 1872, od. E. Laurell 13/9 1863. Elin Laurell 25/10 1864, 6/6 1872, od. Gustaf Laurell 7/8 1862, 3/12 1866, 12/2 1867. Per Lignell 7/9, 26/10, 27/10 1864. H ? Lindskog 23/11 1869. Johan Jacob Magnell od. Elise Magnell 10/9 u.å. Louise Mitander 2/2 1872. R. Mejdling 29/3 1864. Carl Henrik Nordenfelt 1/3 1867, 15/10 1872. Emilie Nordenfelt od. Hjalmar Roth 12/2 1870. C.O. Schenson 29/3 1865 (bilagt ett brev från dens. till prosten Undén 15/3 1865). C.G. Sjöstedt 8/11 1872. Ad. Svalander 6/3 1867. T. Säve 17/1 1877. Nora Tenow 31/1 1862. Antropologiska sällskapet genom C.F. Waern 19/7 1877. G. Östling 26/ 2 1870.
2. Brevkoncept. Alsterlunds hand. 5 bl. 1866-1876 spridda år.
3. Räkningar m.m. 5 bl. 1860, 1875, u.å.
4. Förordnanden för Johan Wilhelm Alsterlund, 1869, 1871. 3 ark. Diplom som ledamot i Svenska forminnesföreningen u.å.
5. Fullmakter för Jonas Alsterlund 1793-1836 spr.år.
6. Invitationer till dop 1856-1874 spr.år. 5 st.
7. Invitationer till bröllop 1855-1877 spr.år 27 st.
8. Invitationer tll begravning, 1856-1877 spridda år. 55 st.
9. Notifikationer om dödsfall, 1858-1870 spr.år. 5 st.
 
2Kristinehamns kyrkor.ca: 1600 tal – ca: 1800 talKristinehamns kyrkor:
1. Beskrivning över Christinehamns kyrkas anläggning jämte biografisk förteckning över där tjänstgörande prästmän och skollärare. 2 ex, 8:o. 16 s. Kyrkoherdelängden slutar med Jonas Alsterlund. - Ej J.W. Alsterlunds hand.
2. Kristinehamns första kyrkoherdar. Stadskomministerns årsinkomst.
3. Gamla prästgårdsbyggnaden 2 blad.
4. Handlingar rörande gamla kyrkan.
5. Kyrkoinventarier m.m. bl.a. Professor Brunius beskrivning över Kristinehamn (ur sockenstämmoboken för år 1709-1763).
6. Dopfunten i Kristinehamns kyrka.
7. Upprop om gravhällarnas vård 1 blad.
8. Biskops och prostvisitationer i Kristinehamn.
9. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från 1600 och 1700 talet. 38 bl.
10. Nya kyrkan, div., anteckningar och skisser. 41 bl. och en anteckningsbok.
11. Bruniús promemorior av 1/2, 19/4, 1855 samt 6/1 1856. Två brev från Brunius till G. Wanlund. (Avskrifter) 7 bl.
12. Sockenstämmoprotokollsutdrag rörande kyrkans byggnadshistoria m.m. fol. 17 bl.
13. Alsterlunds redogörelse för kyrkobyggnadsarbetet 4:0. 238 s. Har delvis dagboksform. I tjugonde arket en skildring av Bruniús besök i staden i juli 1855.
 
3Samlingar till Värmlands historia I.ca: 1700 tal – 1887Samlingar till Värmlands historia 1.
1. Källor och källskrifter.
2. Diverse anteckningar om förläningar i Värmland samt om Tingvalla. 23 blad.
3. Risberga klostergods i Värmland (efter Fernow) 1 blad.
4. Brev rörande Värmland (efter Styffe) fogdar under 1500-talet, 1 blad.
5. Värmland en geografisk översikt (större delen koncept) 19 blad.
6. Kristinehamn.
6.1. Anteckningar rörande Bro gård och Kristinehamns stad.
6.2 Kristinehamns folkskolor, 1868.
6.3 Handlingar rörande planteringar i Kristinehamn 1872, u.å. 3 blad.
6.4 Koncept "yttrande angående slutpunkten för Mora - Vänerns järnväg", A:s hand 1 blad.
6.5 Drätselkammarens yttrande angående tillämnad plats för ett centralhospital för sinnessjuka, Koncept, A:s hand. 1 blad.u.å.
6.6 Ett häfte; Några anmärkningar vid herr A.W. Westerdals motion om Åmåls Elementar-läroverk, 1874 samt skrivna dokument härtill. Plan av Elementarskolan i Kristinehamn, u.å. Skiss av elementarskolan i Kr-hamn ?? Ritning av skolhus och rektorsgård, u.å.
6.7 Kristinehamns källa, 1848.
6.8 Inlaga till borgmästare och råd i Kristinehamn rörande arvet efter brukspatronen A. Ahrenberg, 27/9 1741.
6.9 Kladdanteckning rörande mantalslängder, u.å.
7. Wermelands berg och Kroppa kungsgård, manuskriptfragment 16 sid.
8. Diverse samlingar för uppsatserna i Wermelandsberg etc 59 blad spr.år.
9. Handlingar rörande Gustafsvik ( förut kallat västervik),19 blad spr.år.
10. Egendomar i Varnums socken bl.a. mantalslängder på "Elfbro och Niclasdams bruksfolk" 1799-1810. Med mera.
11. Ölme; fragment av manuskript, 8 sid, odat.
12. Diverse handlingar rörande Ölme socken(bl.a. kyrkan) 22 blad.
13. Anteckningar rörande Väse kyrka samt om egendomar i Väse 2 bl.
14. Avbildningar av Boo Ribbings gravsten samt altarskåpet i Visnums kyrka 4 bl.
15. Geometrisk statistisk tabell över Kihls socken, 1827.
16. Tidningsartikel; När blev Karlskogaorten en självständig kyrklig kommun? (Wermlands Allehanda) 1887.
 
4Samlingar till Värmlands historia II .ca: 1743 – 1883Samlingar till Värmlands historia II.
1. Anteckningsbok som innehåller huvudsakligen teckningar, på sid. 16 en förteckning över Lignells papper, odat.
2. Handlingar om Bjurtjärns, Karlskoga och Filipstads kyrkor även teckningar 10 bl. odat.
3. Anteckningar och teckningar av diverse kyrkor, odat.
4. Om kommunikationerna i Värmland, 1 bl., 1867.
5. Häfte; Utdrag ur Fernows Archivum Wermlandicum I. 4:o.
6. Diverse folkloristiska uppteckningar bl.a. kämpen Grimborg (folkviseuppteckning) m.m.
7. En handling rörande "Allmogens mansdräkt i Warnum, de gamles, i min barndom, 1 bl. odat.
8. Ordspråk från Varnumstrakten jämte en ordlista för Östra Värmlands slättbygd m.m. odat.
9. Handlingar om Värmlands åkerbruk, efter Mörner 10 bl. 1762.
10. Anteckningar om fornfynd och fornminnen bl.a. Hildesheimer-Silfverfyndet m.m. 16 bl.
11. Skrivelse till Värmländska fornminnesföreningen angående publiceringen av Djurklous bidrag etc. 1 bl.
12. Lusthuset på Kummelön 3 bl. varav det ena en teckning.
13. Handlingar om d.s.k. Carl IX:s rustning, bl.a. förteckning över en samling antikviteter m.m., 1867.
14. Några handlingar rörande gåvor till läroverkets museum, 1870, 1883 samt odat.
15. Slotten i Värmland, 1743 4 sid.
 
5Samlingar till Värmlands historia III.Spridda årArkivbox. "Samlingar till Värmlands historia III". En inb. Diverse anteckningar (en del historik) om Kristinehamn med omnejd bl.a. om rådstugan, magistratet (borgmästare och rådmän), tullförhållanden, brandvakt, vattenverk i Varna älv (storälven kallad), herrgården, stadens offentliga byggnader, Vik eller Gustafsvik, Värmlands forntid en historisk/etnografisk översikt, något om previlegierna som utfärdades i Oktober 1642 för staden Kristinehamn m.m. 
6Genealogi.ca: 1600 tal – ca: 1800talGenealogiska anteckningar om släkterna;
1. Eldh, Stierneld, Eldstierna och Engelbrecht.
2. Handlingar angående släkten Wähnerman, 1700-1800 tals handlingar.
3. Släkten Bagge. Häri två häften; genealogisk översikt över släkten Bagge (från Marstrand) 1872 och Nauclérska släkten (som härstammar från den adliga släkten Vergen i herredömet Justingen i Schwaben). Ett par häften tillägg och rättelser till ovanstående häften.
4. Hjertzeel 1 bl.
 
7Spridda årTeckningar. Originalomslag med en inb. +Lösa blad 12 st. Avbildade är: runstenarna i Värmland, gravstenar, dopfuntar, de gamla kyrkdörrarna i Ölme, Saxholms slottsnyckel, forngravar, domarringar m.m. En del av teckningarna av W.L. Rydberg; av honom också akvarell (Gerdsberg 1863, Saxholmen).
 
8Miscellanea.ca: 1730 – ca: 1920Miscellanea.
1. Religösa symboler, latinska förkortningar m.m. 5 bl., odat.
2. Dikter i avskrift, 1820 talet. 43 bl.
3. Ett häfte; Inventarium över inköpta skrifter (bl.a. Carl von Linnés), odat.
4. Riksvapen, odat.
5. Regentlängder, m.m. 43 bl., odat.
6. Ett häfte; Taciti Germaia i Svensk översättning (46 kapitel), odat. ca: 1835
7. Kartor till antikens historia 43 blad på latin, odat.
8. Diverse anteckningar, bl.a. uppgifter om Kilsby egendom ca: 1910-1920 tal. Utdrag ur Ölme dopbok mellan 1730-1782. Stockholms Stad och Birger Jarl m.m., odat. P.M. rörande Askenstedtska donationen, 1851. 3 st. sigillata; 1. Avec le temp je láurai (med tiden skall jag hafva det). 2. Il nya place gul pour moi? (det finns ej utrymme för flera än mig). 3. Une sence me fonche? (en enda har träffat mig)., odaterade.m.m.
9. Teckningar; Domring på Refstenomon i Rudskoga, odat, Gravhögar och bautastenar vid Sommerstad, odat. Orubbad lämning av ett Domaresäte vid Boåsen.W-?, odat. Dopfuntar från Grums kyrka, Råda kyrka, Kila kyrka år 1865. Runsten vid Rör i Väse 1864. Runsten vid Hoflanda vid Hammarö, 1864. Del av en spis funnen i trappan till Källmo, 1868-1870. Med fler teckningar.
10. Handlingar rörande "Runsten funnen i hemmanet Gerdsberg" i Varnums socken 1862.