bild
Serie

Lignell Anders (1787-1863) komminister, lärare, sekreterare, kyrkoherde, prost och riksdagsman

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar. Serien innehåller sigillata. Se även Jean Silvings samling (Lignell).
Lignellska samlingen i Kristinehamns realskolas är i riksarkivet deponerade volymerna; "Handlingar om Dalsland 1565-1808." "Jordeboks- och mantalshandlingar för Värmland 1581-1825." Diverse handlingar om Värmland 1571-1825." "Kyrktionde i Värmland 1617-1710."

 Volymer (23 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11581 – 1798I. Brev till F. Fryxell, A - K.
II. Studenter vid Värmlands nation i Uppsala 1581-1773.
III. Wermlandica Ecclesisatica, Fryxell 1750.
IV. Wermlandica Ecclesiastica, första afdelningen om Wärmeland.
 
2ca 1580tal – ca 1850V. Wermelandia Ecclesiastica eller Carlstads Stift Kyrko och Prästekrönika. Första boken. Folioband. 206 s. Under titeln finnes följande anteckning; Afskrifvet efter originalet på Carlstads gymnasiibibliotek år 1821 af And. Lignell. Av originalet, som förkommit vid Karlstads brand, finnes ett dubblettexemplar på Kungl. Biblioteket. Jfr. Lindahl, s. 2. Den Fryxellska texten slutar å sid. 189. På sid. 191 börjar en egenhändigt införd självbiografi av biskop Olof Bjurbäck, "endast blotta barken af mitt lifslopp".

VI. 1. Bibliothexa Wermelandica. Fol. 278 s. + reg. 8 s. Fryxells hand.Titelblad saknas. På första pärmens insida finnes följande anteckning; "Kila d. 17 juli 1848. Denna bok köpte jag i en handelsbod i Carlstad 1815, dit hon blifvit såld till strutpapper".
2. Wermelandia Nobilitata eller Adliga släkter från Karlstads stift. Fol. 81 s. + reg. 2 s. Fryxells hand. I margen en del anteckningar av Lignell. Av båda verken finnes exemplar i Karlstads stifts och läroverksbibliotek samt i Kungl. Biblioteket. Jfr. Lindahl, s. I f.

VII. Lösa Handlingar. (Där ej särskilt anmärkes, Fryxells hand).
1. Företal till Bibliotheca Werelandica. 1 ark.
2. Företal till Wermelands Slägtebok. 1 ark + ½ bl.
3. Företal till Wermelandia Litterata. 1 bl.
4. Wermeländningar som blifvit riddare och kommendörer, riksråd, presidenter, landshövdingar och deras vederlikar samt Kungl. Maj:ts tromän. 16 sid. Fört framförd till 1800.
5. Diverse samlingar till Wermelandia Eccleasiastica och Litterata.
6. Pastores och Sacellani uti Millesvik (serien framförd till Walingius och Tingelholm) jemte beskrifning öfver pastoratet. 8 s. Sista sidan följande anteckning: Detta är funnit ibland Sal. Herr Prosten Nils Spaks skrifter och af honom sielf skrifwit. E. T. (Esaias Tegnér d. ä.?).
7. Series pastorum från Älvdalen jämte brev från Magnus Fryxell, 3 ark, d:o från Sunne, Emtervik och Gräsmark. 1 ark. Ej Fryxells hand.
8. Inskriptioner å gravstenar. 8 bl. De flesta ej Fryxells hand.
9. Anmärkningar och tillökningar till samt anteckningar ur Rhyzelii Westrogothia Ecclesiastica. 3 ½ ark. Annotationer ur Åeter Olofsson Piscators manuskript. 1 bl. Diverse andra anteckningar.
10. Runstenar. Avbildningar av: Ullerudsstenen med anteckningar av komminister Sven Kihlman, korrigerade av Fredrik Fryxell; en sten som skulle ha funnits vid Wäshärads kyrka i berget brevid elfwen... uthuggen d. 14 october 1748 af Fridrik Fryxell; Runstenen på Sunne kyrkogård efter Probsten i Fryksdalen Mag:r Johan Fryxell, uthuggen 1786 uti juni månad af Fridrik Fryxell; ett antal stenar i andra landskap 1740 tal.
 
3ca 1820 tal – ca 1830 talMikrofilmad. VIII Fryxell - Hammarin. Ecclesiastica Vemelandia et Dalia af Fredrick Fryxell, fortsatt intill närvarande tid af Johan Hammarin. Förra delen Folio. 406 s. På titelbladet: Onsdagen den 3 Dec. 1829. Saknar originalets företal, och dess vidlyftiga inledning är sammandragen till fyra sidor. Innehåller längder över superintendenter och biskopar, domkapitlets ledamöter, behandlar domprosteriet samt Kils, Grava, Hammarö, Elfdalens, Ekshärads, Wisnums, Carlskoga, Christinehamns, Rudskoga, Råda, Nyeds, Philipstads, Wäshärads, Ölmehärads, Kroppa, Sunne, Fryksände, Brunskogs, Arvika och Kölns pastorater. ca 1600-1800 tal. 
4ca 1830 – 1831Mikrofilmad. IX. Ecclesiastica Vermelandia ... Johan Hammarin. Senare delen. Folio 357 s. På titelbladet: Fergelanda prestgd den 1 october 1831. Behandlar återstående pastorat i Värmland samt samtliga i Dalsland. I båda delarna förekommer blott Hammarins hand. Avskriften ej nämnd av Lindahl. 
5– -- 1839Mikrofilmad. X. 1. Bibliotheca Wermelandica af Fredrik Fryxell fortsatt till närvarande tid af Johan Hammarin. 1839 första delen. Folio 226 s. + register 8 s. Innehåller samma antal auktorer som det Fryxellska originalet med ett antal tillägg av Hammarin till såväl biografierna som skriftförteckningarna. Lindahl, s. 2. 2. Vermelandia Nobilitata eller Adeliga slägter från Carlstads Stift af Fredrik Fryxell fortsatt till närvarande tid af Johan Hammarin. --1837. Forio. 75 + 3 s. Avskriften ej nämnd av Lindahl. 
61848 – 1850Mikrofilmad. XI. Hammarin.
1. Adeliga ätter från Vermland och Dalsland antecknade ur Stiernmanns matrikel. Första häftet. 61 + 1 s. På titelbladet: Ferglanda den 10 febr. 1850.
2. Adeliga ätter... Andra häftet. 14 + 25 s. På titelbladet: Ferglanda den 12 mars 1850.
3. Läkare och Chirurger födda eller tjenstgörande i Wermland och på Dal. 55 + 7 s. På titelbladet: Ferglanda den 1 januari 1850.
4. Annotationer rörande Wermland och Dal. 51 s. På titelbladet: Ferglanda prestgård 25/10 1848.
 
7– - - 1800XII. Högvall.
1.Ytterligare forskning om svenska finnarnas uphof och öden samt om Wermlands i synnerhet. -- 1800. Folio. 200 + 19 s. På första pärmens insida finnes följande anteckning av Lignells hand: Observera att på åtskilliga ställen tyckas blad blifvit bortklippta, hvilket likväl måtte vara gjort af författaren, emedan meningen derigenom ej blifvit afbruten. Deremot befinnes en stor confusion vara skedd vid inbindningen, föranledd genom bokbindarens okunnighet. Sedan Lignells anteckning tillkom, har fyra blad bortrivits mellan sidorna 44 och 53.
2. Till finnarnas historia 88 bl.
3. Samlingar till Värmlands historia 157 bl.
 
8ca 1700 tal – ca 1850talXIII. Lignell. (Jfr. även Jean Silfvings samling).
1. Prosten J. P. Höjers upplysning rörande äganderätten till de Lignellska samlingarna med sigill år 1892.
2-4. Brev till Anders Lignell från: Abr. Ahlquist 13/1 1841, J Backlund 10/10, 7/11, 16/11 1856, 1/1, 24/1, 20/2, 6/3, 24/4, 1/5, ?/5, 29/5k 26/6, 7/8 1857, 1/6 1860, 15/2, 7/3, 26/4, 7/7 1861; P. Cronhielm 11/5 1850, S. Florelius 1/10 1850, J. af Forselles 28/2 1848, H. Hamilton 3/5 1850, J. Hardin 6/1 1834, A. Gust. Laurell 29/9 1848, J. Th. Nathorst 20/4 1848, 15/11 1849, 16/11, 19/12 1850, Arvid Olsson 12/4 1816, N. Salén 28/4 1857, Carl Sandberg 29/11 1848, J. Stenbeck 23/2 1850, J. Zegolson 31/1 1859. Jfr. vidare under nr: XVII och XX.
5. Reflektioner af en åskådare. Fol. 18 s. Manuskript av Lignells hand.
6. Om svenska språket, bibel, katekes och handbok. Fol. 22 s. Manuskript av Lignells hand. Jfr. Carlstads stiftstidningar 1857, nr: 2. Bibelkommissionens ledamöter och sekreterare. 1 bl. Utdrag ur specialräkning för Kungl. Bibelkommissionens inkomster och utgifter den 11 juni 1773. 11 bl. Promemoria vid formulären till nya kyrkoböcker. Fol. 4 s.
7. Skrifter utgivna av Lignell. Försök till beskrifning öfver Dalskogs socken uti Elfsborgs län och Dals land, Carlstad 1814. Om kyrko och prestegodsen uti Carlstads stift, Carlstad 1848. (Det förefaller, som om det åtminstone kan ifrågasättas, om ej Lignell är författare till artikeln "Albano och Historien", införd i Morgonen, nr: 43 1845.)
Handskrift av Anders Lignell "Moral-Principerna" volymen inkom som gåva 4/9 2015 (skriften ej digitaliserad)

XIV. Handlingar rörande vissa offentliga uppdrag.
1-5. Riksdagshandlingar.
1. Riksdagspostulater från Fröskogs allmoge 1833, lemnade till Hans Jansson från Bräcketorp, riksdagsman för Wedbo och Tösbo härader.
2. Lignells motion om representationens förbättring. Egenhändig avskrift.
3. Handlingar rörande motionen om de dubbla tjänsteårens avskaffande.
4. En anmälan till konstitutionsutskottet.
5. Yttranden.
6. Uppgifter, tabeller och beräkningar för Carlstads stift, uppgjorda i ecklesiastika pensionskommitténs i Stockholm 1846. Folioband. 282 s. + en del tryckta reglementen och betänkanden, bl.a. kommitténs eget.
7. Handlingar rörande änkehjälpstaxeringen inom Carlstads stift. (Jfr. Carlstads stiftstidningar nr: 14 1856.).
 
9ca 1700 tal – ca 1850 talXV. Handlingar rörande Lignells kyrkliga ämbeten.
1. Consistorii Notriens till tiden bestämda göromål. Folio. 32 s.
2. Gillbergs Prosteri. Foliband. 12 s. Redogör för tidigar kontraktsindelning inom stiftet samt uppräknar kontraktsprostar med utnämningsår och dödsår. Utförliga biografier över prostar inom Gillbergs kontrakt. Lignells egen biografi framförd till år 1836.
3. Inb. Pastorsagenda. Ämbetsmemorial, försedda med skriftliga tillägg av L:s hand.
4. Ur Gillbergs prostarkiv. In och utgående diarium för år 1829 2 bl. Protokoll hållet i Kila moderkyrka den 26 febr. 1834. 4 bl. Avskrift. Rör biskopsvalet. Sammandrag av äktenskapslysningarna i Gilbergs prosteri 1855. 1 bl. Samma för 1858. 1 bl. Räkning öfver Exponenda af Stafnäs Pastorat för år 1858 4 bl. Avskrift av Ämbetsmemorial. 1805 nr: 9.

XVI Mikrofilmad. Biografiska och genealogiska samlingar.
1. Biografiska anteckningar om Carlstads stifts Presterskap. Folioband. 280 + 39 s. I volymen ingår också en i Carlstad 1822 tryckt likpredikan av P. N. Helling över Nils Kjellin. På titelbladet följande anteckning av Lignells hand: Dessa anteckningar äro började av consistoriinotarien Georg Norström från p. 1-72. Därefter följa notarien Pär Ahlstedts anteckningar med Carlstads Stifts Matrikel d. 1 maj 1815 börja mina. Anders Lignell.
2. Biografier över prästmän inom Karlstads stift, dels i form av tjänsteförteckningar och egenhändiga anteckningar, dels sammanställda av Lignell. Möjligen har några tillhört Fryxells samlingar, 43 bl.
3. Kyrkoherdar uti Carlstads Stift, hvilkas namn finnas i kongl. kammararchivets jordeböcker och andra handlingar, antecknade år 1834. Fol. 10 s. Lignells hand.
4. Catalog å Carlstads Stifts Prästerskap i den ordning de blifvit ordinerade ... författad i mars månad 1810. Fol. 8 s. Ej Lignells hand.
5. Karlstads domkapitels förslag till prästerliga tjänster 1814-1838. 52 s + 1 löst bl. Ej Lignells hand.
6. Genealogisk anteckning om släkten Bågenholm. 11 bl. Huvudakten sammanställd av kyrkoh. i Väse S. M. Bågenholm. (1790-1834).
7. Protokoll hållet vid i Carlstads domcapitel den 18 juni 1834 anstäldt pastoralförhör med gymnasii adjukten mag:r Fr. Melchior Rystedt. Fol. 16 s.
8. Paskiller över biskopsval: Strängnäs 1793 2 ex., Linköping 1819, Karlstad 1829 3 ex.
 
10spr.år – spr.årXVII. Av Lignell upprättade stamtavlor över släkterna:
1. Faxell 4 bl.
2. Frykmanska släkten 28 bl.
3. Hedlundska och Wahlströmska 25 bl.
4. Linrothska släkten 7 bl.
5. Lövenhjelmska familjen 17 bl.
6. Släkten Svinhufvud 1 bl.

I bunten finns en hel del brev till Lignell, vilka utgöra svar på av honom gjorda förfrågningar.
 
11ca 1700 tal – ca 1800 talXVIII. Födda ca: slutet på 1500 talet och avlidna ca: 1800 talet. Genealogiska tabeller (släkt/stamtavlor)
m.m. I. (A-M). 207 ark eller blad. På samma blad förekomma ofta flera tabeller. Det kan sålunda hända, att om ett blad lagts på D, på detsamma också förekommer namn, som börjar på t. ex. S. eller annan bokstav.
 
12ca 1700 tal – ca 1800 talXIX. Födda ca: slutet på 1500 talet och avlidna ca: 1800 talet. Genealogiska tabeller (släkt/stamtavlor)
m.m. II. (N-Å). 161 ark eller blad. Samma anmärkning som vid föregående. I denna bunt ingå också en del series pastorum samt oordnade anteckningar. Troligen ha en hel del av dess tabeller tillhört Fredrik Fryxells samlingar.
 
13ca 1700 tal – ca 1800 talXX. Mikrofilmad (se Lignell XX a + XX b). Antikvariska samlingar. Carlstads Stifts Fornminnen. Inb. Folio. 443 bl. På blad 1 finnes en plan för ett arbete över Värmlands fornålder, som här återges förkortad. 1. Inledning. 2. Skrifliga urkunder om stiftet i allmänhet. 3. Fornminnen i varje särskild socken. På de följande 80 sidorna ha mom. 1 och 2 utförts. Dock råder en viss konfusion och förekomma rätt betydande luckor. På blad 42 vidtager t. ex. en omfattande (7s.) plan för en fullständig landskapsbeskrivning, varpå 16 sidor av en mycket brett upplagt inledning följa. Emellertid hade Lignell igångsatt arbetet på en allsidig inventering av stiftets fornminnen. Ett cirkulär, dat. Kila i november 1836, trycktes, däri han anhåller hos herrar ämbetsbröder och andra män... om den välvilliga handräckning, som för ändamålet är oumbärlig. Tillika trycktes särskilda formulär för ifyllande och utsändes enligt en förteckning på blad 68 f. till 118 personer och 132 socknar. I volymen följer så förteckningar över de fornlämningar från hedendomen och katolska tiden, som år 1837 finnas uti följande socknar: Frykerud, Övre Ullerud, Ransäter, Grava, Hammarö, Wisnum, Rudskoga, Warnum, Södra Råda, Ölme, Väse, Sunne (undert. Anders Fryxell), Östra Ämtervik, Lysvik, Östmark, Vitsand, Ekshärad, Råda, Sunnemo, Gustav Adolf, Dalby, Norra och Södra Finnskoga, Segerstad, Borgvik, Värmlands Ed, By, Älgå,, Ny, Köln, Eda, Järnskog, Skillingmark, Boda, Långserud, Kila, Tveta, Svanskog, Glava, Värmskog, Högerud, Sillerud, Blomskog, Trankil, Holmedal, Töcksmark, Östervallskog, Fogelvik och Karlsanda. Uppgifterna ha kompletterats av Lignell ur Fernow, Tuneld och andra källor. För Dal 13 blad + en sammanfattning i tabellform. I volymen har också inbundits följande handlingar: Förteckning på stensaker från forntiden jämte några saker av järn och metall m.m., som Lignell överlämnat till stiftsmuseum i Karlstad 11/3 1839; avbildningar av dessa och andra fornlämningar. Avskrifter av dobrev: rör. hemmanet Hudherud i Stavnäs (1563), ½ gård Knösta i Kila sn. (1579), torpet Krokebol i Älgå sn. (1563) och kronohemmanet Backa i Bro sn. (1563). Emanuel Branzell: Beskrivning över Norra och Södra Finnskoga nya Capell-Församlingar i Carlstads Stift. 32 s. Egenh. koncept. Manuskriptet är tryckt i P. Nordmann, Finnarne i mellersta Sverige, Hfors 1888. Utdrag ur Fernows Archivum Vermelandicum 20 s. Lignells hand. Cusiositeter urur Carlstads Consistorii Protocoller. 16 s. Lignells hand. Carlstads Consistorii berättelse om de i Stiftet befintliga Adel. famillers grafwar med de minnesmärken, som der wid äro. (1756). 12 s. Koncept. Jfr. Nygren, C. E., Ett aktstycke om Frälsegravar i Karlstads stift 1756. (Värmland Förr och Nu, 1927). Sockenbeskrivningar upptar 79 blad. Lignells hand. Protokoll över biskopsvisitation i Södra Finnskoga den 30 juli 1836. 14 bl. Koncept. Visitator: C. A. Agardh. Protokollet har förts av A. Lignell. Närvarande bl. a. Em. Branzell. I volymen förekommer också en del brev till Lignell, bl. a. två från Anders Fryxell. Jfr. f. ö. Nygren, E., En bortglömd källa till Värmlands antikvariska topografi. Värmland förr och nu, 1919. 
14ca 1500 tal – ca 1800 talXXI. Samlingar till föregående.
1. Manuskript av Lignells hand. 2½ fol.ark. Hör till det i föregående volym inb. arbetet om Värmlands fornålder.
2. Berättelse om Gundlaug Ormstunga och Rafn skald... Översättning från isländskan av A. L. Fol. 32 + 3 s.
3. Utdrag ur sagorna om Egil, Sverre, Olof den helige, Harald Hårdråde, Guttorm Sigurdson, Inge Baardson och Håkon Håkonson om vad som rör Värmland. Fol. 32 s. Lignells hand.
4. Manuskript behandlande Sveriges historia till o. 1500. Fol. 38 + 2 s. Ej Lignells hand.
5. Sockenbeskrivning över Visnum och Kil i Värmlands län, författad av And. Hedrén, Carlstad 1811. Fol. 22 s. Avskrift. Blott titelbladet av Lignells hand.
6. Avbildning av hällristningen vid Högsbyn 2 bl.

XXII. Samlingar av övervägande ecklesiastik natur.
Samling af Kongl. Bref och Resolutioner rörande Ecklesiastikstaten, Undervisningsverket, Lazaretter, Hospitaler, Församlingar och Kyrkor uti Carlstads Stift från konung Gustaf den förstes tid. Fol. 371 + 8 s. Prydlig renskrift. Lignells hand.

XXIII. 1. Kungl. Brev: till pastor i Karlskoga rörande hans underhåll (1597); till prästerskapet i Skara stift om frihet från alla utlagor från en stom utom den de bebo (1597); konfirmation på föregående (1613); till prästerskapet i Värmland Vadsbo och Valla rör. åtagen bevillning (1604). 4 bl. Samtida kopior.
2. Om kapellanernas boställen. 8 s. Exerpter ur riksregistaraturet för åren 1675 - 1694 samt ur i kammararkivet bef. akter från ungefär samma tid. 8 utdrag ur 1699 års Landsbok och Avkortningsbok för Älvsborgs län rörande kapellansbol. Lignells hand.
3. Utdrag af Prästerskapets Uppgifterrörande Pastoraten i Carlstads stift, till Consistorium inlemnade i jan. och febr. 1809. 53 sidor även register, rörande prästerskapets inkomster. Lignells hand.
4. Register på Kongl. Bref till Consistorium i Carlstadh effter datum med des innehåldh. Fol. 24 s. Original. Förtecknar 110 brev för åren 1680-1707.
5. Voteringslängd vid kyrkoväktarevalet i Carlstd den 10 december 1837. Utdrag ur d:0. Fol. 24 s. Ej Lignells hand.
6. Drottning Christinas brev, dat. Stockholm den 27 juli 1647, rörande överflyttningen av superintendenten från Mariestad till Karlstad. Fol. 1 bl. Avskrift. Pastorernas vederlag enligt tionderegistret och kronoräkenskaper. Pastorernas stomhemman och tascoscar. Fol. 1 ark. Om altartavlan i Värmskog 2 bl. Antiquitates Ecclesiasticae 16 s. Diverse andra handlingar 11 bl.
 
15odat. – odat.XXIV. Strödda handlingar till Värmlands och Dals historia.
1-4. Avskrifter av (och extrakt ur) medeltida diplom rörande Värmland. Antalet avskrivna diplom är 214, och de fördela sig med avseende på tiden på förljande sätt: 1180-1202 3 st., 1280-t. 2, 1300-t. 1, 1310-t. 2, 1320-t. 1, 1330-t. 8, 1340-t. 11, 1350-t. 29, 1360-t. 21, 1370-t. 4, 1380-t. 10, 1390-t 19, 1400-t. 10, 1410-t. 16, 1420-t. 5, 1430-t. 12, 1440-t. 14, 1450-t. 6, 1460-t. 7, 1470-t. 8, 1480-t. 5, 1490-t. 6, 1500-t. 10, 1 st od. Renskrift.
5. Sammanställningar ur föregående rörande i Karlstads stift förefintliga gods tillhörande: Nydala, Varnhems, Alvastra, Mariefreds, Gudhems, Vreta och Fogdö eller Vårfruberga kloster samt Skara domkyrka och Skara biskopsstol. Häntydningar (i diblomen) på Wermlands lag. Ur Additament för Södermannalagen.
 
161844 – 1845XXV. Strödda samlingar synnerligen rörande Dal och Wermland, hämtade ur Kammararkivet, Riksarkivet, Prästståendets och Bergskollegii arkiv, Kongl. Biblioteket och flerstädes i Stockholm åren 1844 och 1845 av A. Lignell. Ryggtitel: Diverse samlingar om Dal m.m. 1. Kvartband. 818 + 8 s. Innehåller förnämligast exerpter ur kammararkivets serier av jordeböcker och fogderäkenskaper m.m. samt ur riksregistraturet för 1500- och 1600-talen. På sidan 775 en alfabetisk ordnad förteckning på 310 personer som förekomma i Carlstads Stifts Permebref. 
17ca 1800 – 1850 talXXVI. Strödda samlingar synnerligen rörande Dal och Wermland, härmtade ur Bergskollegii arkiv, Åmåls rådhushandlingar, Härads, Kyrko och Häradsskrifvarearkiven på Dal, ur Riksarkivet, handskrifter i Uppsala, Carlstad och flerstädes åren 1845-1851. A. Lignell. Ryggtitel: Diverse samlingar om Dal m.m. 2. Kvartband. 928 + 26 s. Denna del sysslar så gott som uteslutande med Dal.
XXVII. En kort Historia om Dals öden i äldre och nyare tider. 142 sidor. Behandlar först Hedniska och Catholska tidevarven. Därpå följer en beskrivning på följande pastorat: Bolstad, Ör, Frändefors, Färglanda, Högsäter, Steneby, Rölanda och Torp, som häftats samman med den föregående historiska skildringen. Bolstads pastorat betecknas med nr: 5 och har väl föregåtts av Åmål, Hesselskog, Tösjö och Ed. Samma hand i hela manuskriptet, som förefaller att vara original (ej Lignells hand). De förekommande prästlängderna slutar omkring 1810.
 
18ca 1500 tal – ca 1850 talXXVIII. Kamerala handlingar rörande Dalsland.
1. Liggare med följande innehåll: Avkortningslängder för år 1655 rörande boskapshjälpen, skjutspenningarna och riksdalerhjälpen; register över adliga avels och sätesgårdar, avsynta och förmedlade hemman och räntor, ödeshemman, avbrända hemman, hemman, bortskänkta under friherre och ärftlig rätt, hemman, köpta under frälse godsbyten, förlänta hemman och räntor, hemman varav räntar går till Lars Krus, Johan Maurits Wrangels, David Sinclairs och Johan Stakes regementen samt till överste P. Hammarskiölds officerare; avkortningslängd på prästgärden samt register över prästernas tilldelningsstommar år 1655. Fol. 118 sidor. Original.
2. Diverse handlingar 36 bl. däribland: Markegångstaxa för Älvsborgs län 1719. (Samtida kopia). Register på adliga gods år 1686, original. Specialräkning för de ord. och extraord. räntorna av Sundals, Nordals och Valbo fögderi för år 1775. (Koncept). En samling av 1700 tals kopior av kungl. brev rörande häradshövdingens säte, klereciets friheter, Karlstads domkyrkas spannemål av Bolstads gäll, kapellanernas boställsräntor m.m.
3. Register över under frälse köpta hemman 1600 talet. Fol. 60 s. Original.
4. Diverse handlingar 27 bl. däribland: Handlingar rörande Leijonskiöldska friherrskapet på Dal. Transumt av ett 1697 upprättat skattläggningsinstrument. Boskapslängd av Örs gäll 1630 (avskrift), av Frändefors 1630 (likaledes avskrift). Utdrag ur 1592 års senare förkomna jordebok rörande säteriet Löfås i Getstads sn. Utdrag ur kvittensregister 1530 och 1540 talen. Förteckning över egendomar, kvarnar och frälseräntor, Fryxell-Langensköldska stiftelsen tillhöriga.

XXIX. Jordebok för Dals land 1815... efter originalet på Landscontoiret i Wenersborg.
Folioband 98 s. Lignells hand.

XXX. Strödda samlingar rörande Dalsland.
1. Järnbruks och sågverks tillverkningar 1846-1848 29 bl. Av L. gjorda sammanställningar efter bilagda redogörelser.
2. Gästfivaregårdarna i Vedbo härads västra distrikt. Beväringsskyldige 1845-1850. Kanalleder på Dal, avvägda 1836 och 1838. Triangelmöten. Ordensriddare (och ledamöter). Avskrift av kungl. brev av den 7 nov. 1734 rörande postgång. Utdrag ur tabeller i justitiestatsministerns underd. berättelser 1821-1848. Extrakt ur relation öfver vägen från Venersborg igenom Dalsland.. till gränsen (troligen från Carl XI:s tid. L:s ant.) 29 bl.
3. Utdrag ur Valbo häradsrätts protokoll 1671-1767 spr.år samt ur Dombok af Daals landh 1613-23, 1624-30. 6 bl.
4. Utdrag ur de till domkapitlet inkomna tabellariska uppgifterna om tillståndet med folkskolorna på Dal 1849, 1850. 2 ark.
5. Testamenten och gåvobrev upprättade av: Margareta Fryxell, f. Langenskiöld den 31 maj 1839. (2 ex.). Johan Dahlborg den 7 jan. 1848. Carl I. Engelke den 29 febr. och 25 mars 1844. 9 bl. De två första vid. avskrifter, det senare möjligen original.
6. Kungl. fullmakt för Christoffer Risell att vara kyrkoherde i Bolstads pastorat. (original). Utdrag ur Västerås domkapitels protokoll för den 1 aug. 1772 rör. f. d. Notarien hos Consistoriet Chr. Risell (försett med konsistoriets sigill. 2 ark.
7. L. M. Larsson: Dalstands vegetation. Fol. 8 s. original.
8. Utdrag ur Valbo domböcker 1643-1781, ur Hammarins anteckningar 1844 över Fergelanda (om bröllop, mans och qvinsnamn före 1750, nu brukliga, egna ord och talsätt 64 st., vidskepelse). Fol. 32 . Lignells hand.
9. Röstlängd vid val av komminister i Örs pastorat år 1811. Fol. 30 s. Original.
10. Uppgift på prästrättigheter, som åtnjutits i Örs pastorat. Fol. 18 s. Akten daterad 24 oct. 1818 och undert. Pär Ahlstedt.
 
191814 – 1823XXXI. Spr.år. Samlingar hörande till Carlstads Sifts Historia och Beskrifning gjorde... 1823.
Folioband. 778 s. Ryggtitel: Samlingar 1. Ur innehållet: Utdrag ur 1625 års jordebok på Carlstads landscontoir, ur 1640 års jordebok rör. Dalsland; socknarnas i Värmland hemmantal, utdraget efter jordeboken 1815; d:o för Dalsland samt för Amnehärad och Karlskoga. Avskrifter av originalakterna rörande Wähnermanska, Braemschöldska, Romanska, Lidbackska och Hermelinska stipendiemedlen (däribland vidimerat domboksutdrag rörande jägerifiskalens J. G. Romans testamente samt för. över Wähnermanska och Romanska stipendiater för 1721-1811 och 1775-1819). Skrifter rörande Wermeland och Dal, dels av trycket utgivna, dels i manuskript befintliga; under den förra rubriken uppräknas 25, under den senare 16 nr. (Obs. uppgifterna om J. C. Porath (1690-1753) och dennes samlingar). Utdrag ur G.B. Blutherus, Oratio encomiastica de Dalia, avskrift av L. N. Hesselgren, Diss. academia de Dalia samt av J. Edström, Diss. de Regno Vermelandica. Förteckning på kyrkornas fasta gods i Carlstads stift efter konsistoriets utlåtande 1819. Avskrifter av företalen till Fredrik Fryxells Bibliotheca, Wermelandica, Wärmelands Slägtebok samt till Wermelandia Ecclesistica. Berättelse om råskillnaden mellan Ekenäs och Löfed 1822. (Koncept). Karlstads domkapitels kontrakt med boktryckaren Johan Laur. Hoorn den 10 sept. 1793. (Orig.) Förteckning på växelundervisningsskolor i stiftet i jan. 1826. Utdrag ur tabellverket för Dal och Värmland från 1749 till 1785 samt från 1820 talet. Carlstads Cosistorii uppgift om pedagogiernas beskaffenhet i stiftet 1762 (utdrag). Ett slags diarium, fört av Olavus Scharinius (1617-?), komminister i Eds sn. (Orig. 1 bl.) Johannes Jönsson Bråttz kvittenser på sitt morsarv: akten som är original och som underteckanats även av superintendenten Jonas Nicolai Oriensulanus är ställd till styvfadern, Olavus Erici Luth; dat. 1637 och 1639. Av domkapitlet infordrat yttrande av pastor i Steneby rör. Billingsfors Bruks och Bäcke annexkyrkor 1814 (orig.). Avskrift av kungl. resolution på L. M. Ugglas underd. anhållan att på Billingsfors ägor få anlägga kyrka och skola för bruksfolket, given 1761. Utdrag ur domkapitlets protokoll 1764 rör. samma fråga. (Avskrifter). Likaledes yttranden av pastores loci rörande Borgviks och Elfsbacka, Karslkoga, Sunnemo, Nordmarks, Rämmens och Elfdalens kapell. Handlingar ang. tiondeanslag i Värmland och Dalsland 1819-1820. Förutom en del allm. kungörelser har i bandet också infogats följande tryckta skrifter: Lignell, A., Fattigordning för Dalskogs socken 1813. Lignell, A., Försök till beskrifning öfver Dalskogs socken 1814. Kjelling, N. G. (pres. Georgii), Diss. de regione metallica Carlskoga 1779. Bergström, P. G. (pres. Bring), Diss. de Carlstad 1-2 (1787, 1790). Linderholm, O., Diss. de Fennonibus Vermelaniae 1790.Gagner, L. P., De Colonia de Vermalandia 1819. Sillén, N. J. et Arrhenius, F., Expositio actorum regiae societatis oeconomicae Vermelandiae 1815.
 
201741 – 1823XXXII. Spr.år. Utdrag ur Jordeboks med fler handlingar uti kammararkivet i Stockholm, presteståndets arkiv, kongl. brev i Kammarkollegium, skrifne 1834 af A. Lignell, samt diverse afskrifter af historiska bref m.m. mig benäget meddelade af kongl. sekreteraren, Philosophie Magistern, Herr Carl Gustaf Styffe. Folioband. 388 s. Ur innehållet: Utdrag ur jordeböcker, fogderäkenskaper, verifikationsböcker, boskaps-, avkortnings- och mantalslängder rörande Värmland och Dalsland för 1500 och 1600 talen. Kalkyl över folkmängden i Carlstads stift på grundval av mantalslängder: i Värmlandsdelen åren 1605-1750, i Dalslandsdelen 1605-1660, 1716, 1720, 1730 och 1750. Utdrag ur Secrete Handlingar i prästeståndets arkiv. Biskop Schröders egenhändiga berättelse till prästeståndets secreta dep:s protokoll den 25 juni 1741. (Original). Förteckningar över Svenska Ecclesiastika handlingar i prästeståndets arkiv. Jfr. det av Lignell utgivna 3:dje häftet av Bidrag till svenska kyrkans och riksdagarnas historia....(1835), där dessa handlingar tryckts. Avskrifter av kungl. brev till kammarkollegium rörande:  
21ca 1700 tal – ca 1820 talXXXIII. Spr.år. Jordeböcker.
1. Förteckning på äldre jordebokshandlingar i kammararkivet angående Värmland och Dal, utdrag ur dessa och ur fogderäkenskaper från 1500 talet. Fol. 13 + 21 s. Lignells hand.
2. Jordebok över Varnums socken. Fol. 28 s. Utgör del av en större liggare, i vilken även ett sammandrag för Ölme medföljt. Tydligen original, första delen av 1700 talet.
3. Jordebok över kristinehamns stads inägor, upprättad år 1760 av Carl Fr. von Hildebrandt. Äldre avskrift. Fol. 50 sidor.
4. Jordebok över Värmlands län 1786. Fol. 86 s. Avskriften, av Lignells hand, innehåller blott uppgifter på hemmanenes namn och natur.
5. Officiellt vidim. utdrag ur kammararkivet befintliga jordeböcker rörande under säteriet Gunnerud lydande hemman. Fol. 36 s.

XXXIV. Liggare innehållande utdrag ur Strödda samlingar rörande Dal och Vermland 1 och 2, ovan redovisade under nr: XXV och XXVI. Folioband. 163 + 70 s.
 
221523 – 1853XXXV. Spr. år. Miscellanea 1.
1. Observation på oköpte räntor för sal. majoren A. Ribbing. 4 s. Orig. Utdrag ur äldre jordeböcker för Ölme sn. 1 bl. Item för en del andra Värmländska socknar. 16 s.
2. Handlingar rörande kanal och slussanläggning vid Deje och Forshaga år 1836 och 1837. 50 bl.
3. Värmlands markegångstaxa för år 1822. Samtida avskrift.
4. Anteckningar rörande fattigskolan i Karlstad 4 bl.
5. Contract mellan C. G. Lövenhielm och C. G. Kjelling, varigenom den senare anställdes som inspektor vid Kungskogs egendom, dat. 27 dec. 1838. Koncept. 12 bl.
6. Laxräkning 1779-1784 (Catrineberg). 48 s.
7. Brandförsäkringsbrev (Karlstad): 1. 1785, 2. 1798, 3. 1804.
8. Kort berättelse om elva trollkäringar, som blevo tagna på Näset år 1720. 8 s. Utdrag ur protokoll rörande häxprocesser i Visnum 1651, på Gösta krog år 1719.
9. Berättelse om räv och varggropar. 16 s. Original ? 1700 talet.
10. Ryskelängd, upprättad d. 17 sept. 1714 och framförd till 1783. Har tillhört E.A. Siögren. 24 s. Gäller fiskevatten inom Karlstads stads område.
11. Diverse handlingar 1, däribland: Register över 1710 års blåsningar samt 1557 års uppbörd av osmundjärn; förteckning över lagmän i Värmland; en år 1814 av Karlstads magistrat godkänd ritning till tomterna nr: 29 och 30 tillämnad byggnad; Svenska akademiens räkning 1834. (Avskr. Lignells hand.) 21 blad.
12. Diverse handlingar 2., däribland: Theses miscellaneas in conventu litteratorum Arviken ventilandas.. 1822; Nybom, J., Helsning till Wermland (tidningstryck); översikt av förhållandet vid bl. a. Filipstads, Kristinehamns och Karlstads sparbanker 1853. 20 bl. Kallelse av ledamot till Stockholms schacksällskap 1849.
13. Dombrev av år 1523; utställt av häradshövdingen i Vadsbo härad Benkt Brunsson. Original 1 blad.
14. Av A.F. Skjöldebrand undertecknad kungörelse till Örebro läns innevånare, dat. 21 april 1809. 1 ark. E. Strokirk till landshövdingen i Örebro, dat. Ölsbo d. 4 mars 1809.

XXXVI. Miscellanea 2.
1. Bröllopsskrifter (tryckta) av: B. Piscator över Johan Ulberg och Maria Tengvall, Molkom 1719. O. Grentzelius över Peter Vadmark och Johanna Lovisa Struberg, Uddeholm. 1743. Erik Wikander över Olof Gabriel Nordenfeldt och Christina Hedengren, Risberga. 1787. En anonym över samma brudpar. Över Patrick Alströmer och Christina Maria Ollonberg (1760; anon).
2. Gravskrifter (tryckta) av: P. Lagerlöf över Sven Karlström 1683. Anon. förf. över Olaus Piscator 1700. B. Piscator över Sven Vigelius 1719. P. Leetström över Sven Leetström 1724. Anon. förf. över Sofia Norlind 1754. Anon. förf. över Erland Faxell 1754.
J. F. S. över Jacob Crispin Biurman 1756. E. E. över E. Borgström 1770. E. Wikander över Gustaf Wikander 1791. Anon. förf. över Gustaf M. Wenner 1804. Kantat vid paretationen över biskop o. Biubäck. Släkttavlor: Faxellska släkten i Värmland, 1755.
3. Franzén: Frans Mikael, Likpredikan över F. B. von Schwerin. 1834 8 sidor.
4. Likpredikan över Johan Nordenfeldt 1766 38 s. Original.
5. David von Schulzenheims (1732-1823) självbiografiska anteckningar (stor) 26 sidor. Framförd till 1820.
6. Journal hållen under resan från Stockholm till Finland på galeren von Höpken år 1789 16 s. Tvenne andra journalfragment 6 s. Båda troligen original.
7. Utdrag ur Guizot, Histoire de la civilisation en France 52 s. Lignells hand.
8. Tryckta skrifter: Lagerlöf, A. (preses Bring), Diss. de Olavo Trätälja 1796. Collin, L. P. (preses Åberg), Observationes circa oeconomiam Vermelandiae, 1801. Larsson, L. M. (preses Fries), Sombolae ad floram Daliae, 1851. Schéele, Frans von, En blick på wermländska jordytans form, 1848. Berskrivning över Örs pastorat u.å. Äldre kungörelser m.m.
 
231670 – 1831XXXVII. Spr. år. Miscellanea 3.
1. Broman - Fältstierna. Konfirmation på hemmanet Ebbetorp i Kåkinds härad, Västergötland, för ryttaren Jon Svensson Broman 1670; reduktionskommissionen till Jonas (Broman) Fältstierna 1698; fullmakt för Sven Fältstierna som kvartermästare 1705; som löjtnant 1712; d:o för Loretz Fältstierna som löjtnant 1709; avsked för cornetten Carl Fältstierna 1719. Samtliga original.
2. Zelow. Fullmakt för Christer Zelow att vara fänrik, 1778, major, 1796, riddare av Svärdsorden 1809; för Johan von Zelow att vara löjtnant 1783. Original.
3. Elfberg. Fullmakt för Jacob Elfberg att vara korpral 1700, löjtnant 1701, regementskvartermästare 1703, ryttmästare 1704. Original. Balansräkning för framlidne majoren Jacob Elfberg, troligen uppgjord i Krigskollegium, 1735. Samtida kopia.
4. Åbom. Köpebrev och andra handlingar, vilka tillhört rådmannen i Karlstad Johan Åbom samt postinspektoren Johan Åbom. 10 akter, dat. 1729, 1731-1732, 1734-1735, 1740, 1747 och 1777. Original.
5. Palmström - Blanckenfjell. Kontrakt, testamenten och andra handlingar, vilka tillhört Johan, Gustaf och Lars Palmström samt Anna Margareta och Elisabet Blanckenfjell. 17 akter med dat. 1687-1723 spr. år, Original.
6. Konstitutorial för rådmannen och tullinspektoren i Kristinehamn Olof Hellström att inneha överinspektorns namn och värdighet, 1803. Original. Testamente, upprättat av Gotfried Falk och Magd. Löthner 1791. 2 ex., varav den ena original. Arvskrifte efter översten Gustaf von Mentzer 1773. Orig. Ett antal fastebrev. Protokoll inför sundhetsnämnden i Kristinehamn ang. åtgärder mot befarad koleraepedemi, 1831 Kopia.
7. Landshövdingen i Örebro F. Fägersköld till borgmästare och råd i Kristinehamn ang. den nya rådhusbyggnaden, 1697.
8. Arvskifte efter Brita Christina Reuter 1798, original. Öppet brev för kyrkoherden Lars Ljungberg i Askersunds landsförsamling på hovpredikants namn, heder och värdighet, 1825, original.
9. Brev till L. De Gerre (Norköpen)?(troligen Norrköping) , dat. Lybeck 2 sept. 1642 original. Mycket defekt.