bild
Serie

Larsson, Andreas (1820-1880) extra förordnande vid läroverket i Kr-hamn

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar.

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11849 – 18801.1. Betyg, förordnanden, fullmakter, handl. rör. Svenska fornminnesföreningen och Värmlands naturhistoriska förening m.m. 62 blad, 1849-1879. 2-4. Brev till Andreas Larsson från: K. M. Almqvist 15/2, 5/4, 1877, 18/11 1878, G. Andersson 21/9 1874, G. Anrep 18/3 1873, N. A., od., L. B. Bagge 2/6 1877, J. Berg 2/5 1875, J. F. Biberg 25/6 1879, C. G. Bratt 6/2 1879, L. M. Broström 30/4 1879, G. Brunius 28/6 1877, G. Djurklou 24/3, 1/6 1876, O. S. Dreilick 3/7 1869, 26/5 1871, C. Ekelund 12/6 1870, 21/1 1871, P. H. Eldin 16/9 1869, M. Frykholm 27/7, 11/9 1874, O. Gunelius 12/4 1877, G. Hagberg 17/9 1878, F. Hedström 16/9 1874, A. F. Heintz 19/8, 21/9, 12/10, 1869, 8/2, 4/4, 29/12, 1870, 31/10 1871, A. Hesselman (Sthlms tekniska fabrik) 19/6 1878, J. G. H-t 24/7 1870, J. E. Jansson 20/4 1864, A. Jeurling 15/12 1879, K. Fr. Karlsson 2/11 1871, Hj. A. Kindgren, od., Chr. Lagerlöf 26/4, 1879, Es. L. 19/3 1879, A. Larsson 10/2 1879, J. Larsson 29/12 1869, 15/12, 6/4, 2/7, 6/12, 24/12 1870, 26/3, 1/10, 16/12 1871, J. R. Lindgren 11/4 1874, K. Lundgren 12/9 1873, G. Medin 13/12 1878, A. Minon(?) 1/10 1871, E. Mitander 5/10 1879, G. Moring 26/9, 13/11 1879, S. Nilsson 6/7 1866, N. Nordenfeldt 21/10, 5/11 1879, A. M. Nordensson 15/9 1861, 9/11 1869, 16/3 1872, L. M. Nordensson 19/4 1873, T. Nordström 22/5 1879, J. Pehrsson, 28/11 1869, J. E. Planander 4/2 1877, Hj. Roth 21/5 1871, M. Roth 3/2 1878, A. Rosell 16/8 1869, C. O. Schenson 7/7 1875, A. N. Settergren 27/2 1878, 22/8 1879, E. Strjernberg 24/7 1873, C. G. von Sydow 30/4 1863, H. Sylvander 8/1 1871, C. Stål 27/5 1878, K. Zélen 28/10 1879, G. Undén 8/10 1876, J. Wallgren 5/9 1870, J. W. Warholm 31/8 1872, H. Wieselgren 26/3 1873, J. Wittenström 7/9 1869. - En underskrift otolkad. 5. Hyllningsdikter 2 bl., 1849, 1863. 6. Räkningar 15 bl. 1860 tal. 7. Testamente (koncept. Annons i vilken förmäles, att kvarlåtenskapen efter framlidne kollegan Andreas Larsson på offentlig auktion skall försäljas den 18 och 19 maj 1880. 8. Invitationer m.m. 7 bl. 1872-1880, odat. spr.år. 9. Visitkort, odat. 2. Larssonska släktverket. Fol. 228 bl. Register till Larssonska släktverket samt 211 släktutredningar och innehåller ca: 1800 söknamn. A-Ö. ca: 1600-1800 talen. 
2spridda år2. Larssonska släktverket. Genealogiska tabeller över värmländska släkter. 
3aspridda år3. Genealogiska tabeller och anteckningar. Till dels samlingar till F1O:1. Ahlgren- Rystedt. 
3bspridda år3. Genealogiska tabeller och anteckningar. Till dels samlingar till F1O:1. Sandberg-Östberg. Diverse excerpter. Registeranteckningar. 
4ca 1600 talet – ca 1800 talet4. Wermlandia Litterata (studentmatriklar). 1-3. inb. Studiosi Nationis Wermlandicae uti Upsala. (Jfr Larsson, A., Förteckning över Värmlands nations medlemmar från 1595 till 1877 i Värmlands nations historia, Upsala 1877). 1. 4;0. 390 s.; 2. 4:0. 198 s. 3. 4:0. 110 s. I 2. ingår ett Register över Uppsala Student Matrikel, som möjligen tillhör Fryxells samlingar. 4. Häfte. Register över Wermlands nations studentmatriklar. 4:0. 104 s. (häri även om regala pastorat 1692, 1722). 5. Studerande vid Lunds Academia (irnättad år 1668 av konung Carl XI och kallad Academia Carolina). 4:0. 50 s. 6. De studerande vid Åbo Academia(inrättad år 1640 av drottning Kristina). 4:0 13 sidor. 7. De studerande vid Dorpts Academia ( inrättad år 1631efter konung Gustaf Adolhp Academia Adolphina uti lifland) 4:0 6 s. 8. Koncept. 18 bl. 
5spridda år5-7. 3 inbundna volymer, Karlstads stifts herdaminnen del 1-3 av Johan Hammarin (prost och kyrkoherde i Färgelanda pastorat), korrigerat och kommenterat av Andreas Larsson. 
6spridda år8. Samlingar till Värmlands historia 1. 1. Domboksutdrag m.m. rörande egendomar i Visnums, Ölme, Väse och Näs härader jämte andra förhållanden. 4:0. 57 bl. 2. Diverse anteckningar rörande socknar och gårdar. 27 bl. 3. Utdrag ur äldre jordeböcker för samtliga härad i Värmland jämte en tabellarisk översikt, omfattande åren 1653-1685. 4:0. 199 bl. 4. Mantalsregister 41 bl., 1581 - -. 5. Alfabetiskt ordnad förteckning över värmländska hyttor och järnbruk jämte uppgift om grunläggare och anläggningsdatum. Fol. 7 s. 
7ca 1600 tal – ca 1800 tal9. Samlingar till Värmlands historia 2. 1. Längder över landshövdingar och övriga landstatstjänstemän i Värmlands län efter 1779, fogdar, kronofogdar och tullinspektörer. 4:0. 28 bl. 2. Officerare, underofficerare och regementspastorer vid värmländska regementet. 4:0 48 blad. I samma aktomslag; Stadganden rörande Rotehållaren och soldaten vid Indelta infanteriregementerne, andra avd. 16:de artikeln Wermlands regemente, Sthlm år 1846. 3. Lagmän och häradshövdingar. 4:0 12 bl. 4. Bergmästare och bergsfogdar. 4:0 3 bl. 5. Provinsialläkare 1 bl. 6. 1 inb. Biskopar i Skara, superintendenter i Mariestad och Karlstad, biskopar i Karlstad, lektorer och konsistorietjänstemän. 4:0. 7. Officiarii vid prästmöten i Karlstad åren 1648-1658. 1 bl. 10. Samlingar till Värmlands historia 3. 1. Beskrivning över Kristinehamn.(stadens grundande,frihetsår, gårdar, läge, byggnad, borgerskap, näring, hantverk, rådhus, kyrka och skola) 4:0. 68 s. Avskrift efter ett sedermera förkommet original av Fernow. 2. Några anmärkningar av rättegången mellan Kapeten Thure Gyllenspets på Wassgårda och Chrmns stad angående Björklunds kvarn. 4:0. 16 s. 3. Avskrift ur Fernows Archivum Wermlandicum, rörande epitafier i Kristinehamns kyrka samt gravstenar i och utom kyrkan. 4. Borgmästare och rådmän, stadssekreterare och kassörer, vågmästare och postmästare, kyrkvärdar och klockare i Kristinehamn 19 bl. 5. Födde, vigda och döda i Kristinehamn 1700 talet, 15 bl. 6. Strödda anmärkningar vid Kristinehamns stad, 1 bl. 7. Ankomne disciplar till Kristinehamns skola. 2 folioark. Görteckningen börjar med h.t.1782. 8. Borgmästare i Filipstad. 1 bl. 9. Väse (efter Fernow). 4:0. 4 s. 10. Visnums härad (efter Fernow). 4:0 17 s. 11. Skrifter rörande Wermland och Dal, dels av trycket utgivna, dels i manuskript befintliga. 4:0. 16 s. 12. Anmärkningar över Wermlands beskrivning av Fernow. 4:0. 12 s. Anmärkningar över 7. upplagan av Tunelds Geographie. Om Wermland. 4:0. 12 s. Anmärkningar vid Fredrik Fryxells manuskript om Wermeland 4:0. 3 s. 13. Historisk beskrivning om Karlstad. 4:0. 32 s. (efter Fernow?). 14. Mantalet i Karlstad pro anno 1585. 2 bl. 15. Längder över stadstjänstemän i Karlstad 7 bl. 16. En kort historia om Dals öden i äldre och nyare tider. 4:0. 56 sidor. Avskrift av original i Lignellska samlingen nr: 27. 17. Korta beskrivningar över Bjurtjärn, Kroppa, Lungsund, Nyed, Karlskoga, Övre och Nedre Ullerud, Fryksände, Spjutbäcken, Niklasdam och Älvbro. 4:0. 48 s. 18. Noter(ant.) till Karlskoga bergslag. 4:0. 6 s. Om Nynäs. 1 s. Anteckningar om Älvsbacka efter J. Alén. 4 s. 19. Avskrifter ur Högvalls samlingar. 4:0. 24+16 s. Jfr Lignellska samlingen nr: 12. 
8spridda år11. Anteckningar (troligen från studetiden i: 1. Geografi och historia. 2. Levande språk. 3. Klassiska språk. 12. Naturvetenskap. bl.a. Conspectus över Wermlands foglar av S. Hardin. Skandinaviens foglar, ordningar och slägten. m.m. 
91600 talet – 1800 talet13. Miscellanea. 1. Dikter och visor i avskrift. 35 blad., ca: 1740 tal-1850 tal. Skillingtryck ca: 1700 talet - 1800 talet. 3. Översättningar från isländskan. 24 bl. 4. Diverse bibliografiska anteckningar. 5. Handl. rörande rektorer 1600-1700 tals handlingar (många handl. på latin.)Rektorsprogram: Karlstad, 1830-1851 spridda år. 
101836 – 188014. 2 inb. och 2 häften. Förteckningar, kataloger, årsberättelser och redogörelser över lärare och elever vid läroverken (Carlstads gymnasium, Carlstads skola, Carlstads högre lärdoms- och apologistskola, Carlstads elementarskola, Carlstads läroverk, 1836 - 1871. Kristinehamn: gossläroverket 1851, 1863-1879, Flickläroverket, 1877 - 1879. Årsredogörelser för Karlstads läroverk 1852 - 1859, för läroverken i Karlstads stift 1860 - 1880.