bild
Serie

Avskriftssamlingen

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar om ej annat anges.

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11762, odat.I sitt originalomslag.
1. Inb. Diarium Gyllenianum per certas decurias dispositum, in quo vita, itinera, acta et alia accidentia Gyllenii breviter ostenduntur et indicantur 4:0. 294 sid., omfattar tiden 1622-1667, avskriften av Andreas Larssons hand.odat.
2. Inb. Probstens och kyrkoherdens M. Erlandi Nicolai Hofstens Beskrivning om Värmland 4:0 429 sidor. kapitelfört. (Erland Nicolai Hofsten var född i Arvika 1651 - blev lektor i Karlstad 1680, pastor i Filipstad 1703 där han dog den 15/7 1717) anteckningar av kamrer Fryxell. Avskriften har tillhört Frans von Schéele. odat.
3. Inb. Kort Ekonomisk Beskrivning över Värmland författad år 1762 av greve Adolf Mörner , Landshövding i Närke och Värmland. 4:0. 488 sid. fört. över tingslag i Värmland. Avskriften har tillhört Frans von Schéele.
 
21779 – 18651. Berättelse över en resa i Värmland sommaren 1845 på Kongl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens bekostnad av Ferd. Ludvig Borgström. Fol. 59 + 20 sid. Avskriften skall ha föranstaltats av Andreas Larsson. Jfr. E. Nygren i inledning -s. XV - till den av honom 1915 utgivna tryckta upp.
2. Beskrivning över Karlskoga socken. Anmärkningar om Karlsoga och Bjurtjärns församlingar. 7 sid. Erland Faxell, kyrkoherde 1741-1754, kommer sist i kyrkoherdelängden. Original eller samtida avskrift.
Dahl, M., Beskrivning över Karlskoga socken och därtill hörande Bergslag i Värmland, Örebro 1779. 8:0. 31 sid. + fört. på ämbetsmän i Karlskoga. Defekt tryckt exemplar; saknade blad har ersatts av handskrivna. Andreas Larssons hand.
Samma som föregående "Avskrift av avskrift okt. 1863" 4:0. 38 sid. Alsterlunds hand.
Uppgifter hämtade från en karta över den trakten av Karlskoga socken, som är belägen öster om sjön Mökern samt Letälven och Svartälven. Kopierad i kong. landtmäterikontoret 1712. Uppgifterna sammanställda av Alsterlund julen 1865-1866.
3. Djurklou. G. Bidrag till östra Värmlands antikvariska topografi fol. 158 sid. Avskrift troligen efter författarens koncept.
4. Samma som föregående (går dock endast t.o.m. Alster socken). 4:0 80 sid. Avskrift av Andreas Larssons hand. odat.
5. Historisk beskrivning om Råda socken. (i Amne-härad). 4:0. 8 sid. Författad troligen på 1770-talet. Original eller samtida avskrift. (I margen Voxabularium anglicanum).
6. Anteckningar om Fryksände. Fol. 6 ½ sid. På baksidan av förska arket "Herr margister Fryxell" odat.
7. Ekman. G. (1804-1876): Yttrande ställt till Kungl. Hushållningssällskapet i Värmland i anledning av hovjägmästare Falks till sällskapet "ingivne förslag i avseende på skogsvårdens förbättrande" dat. Lesjöfors 19 febr. 1851. fol. 10 + 2 sid. original.
8. Ett häfte; Lindberg. J. Beskrivning över Nyeds Bergslags Härad som utföres av Nyeds och Älvsbacka socknar uti Karlstads län; I enlighet med Kong. Majts nådiga brev av den 12 dec. 1845 upprättad åren 1847-1851. 4:0. 133 sid. har tillhört Andreas Larsson. Jfr. P. H. Eldin till A. Larsson 16/9 1869.
9. Nordström. A; Beskrivning jämte statistiktabell och karta över By socken belägen i Värmlands län, Nås härad. Fol. 32 sid. + tabell 10 sid. Original. Personlig dedikation till Andreas Larsson av förf.
10. Värmlands historia till nyare tiden. Fol. 60 sid. Möjligen original. odat.
11. Avskrift av föregående. 4:0 39 sid. Andreas Larssons hand.odat.
12. Kostnadsförslag till Råda kyrka. Undertecknat: St. 11/7-53 Ludvig Haveman. Fol. 4 sid. samt en teckning.
13. Tidningsinsändare rörande värmlänningarnas benägenhet att söka arbetsförtjänst utom provinsen och botemedel däremot. Fol. 4 ½ sid. odat.
 
3ca: 1743 – ca; 1880 talKompendier.
1. Ett häfte; Geometri. 4:0. 340 sid. Troligen från 1700-talets senare del. Har tillhört Olof Rådberg. På baksidan: A.M. Hammarskiöld.
2. Ett häfte; Annotationer uti Cicero De Oratore, gjorda på professor E. Lidfors publika lektion vår och höstterminerna 1821 av A.E. Lindblom. 4:0. 56 sid.
3. Inb; Theologia pastoralis 4:0 112 sid. odat.
4. Häfte; Filosofisk rättslära. 4:0. 54 sid. odat.
5. Ett häfte; Seiler. G. F. Dogmatisk Polemisk Theologi jämte en kort sammandrag av lärosatsernas historia att begagnas vid Akademiska föreläsningar, övers. från andra uppl. av år 1789. fol. 27 sid.
6. Inb; Strödda anteckningar ur verk av Voltaire och Thomas. 4:0. 68 sid. 1743.
7. Ett häfte; Aesopi fabler, försvenskad av Johan Ahlander. 8:0. 140 sid. odat.
 
41791 – 1863Kompendier. I sitt originalomslag.
1. Inb; Collegium metaphysicum seu otologicum editum a celeberrimo donino Mathia Fremling Lund den 1/3 1791 Elof Lagerlöf. 4:0. 134 sid.
2. Häfte; Filosofiska statslärans propedevtik. Efter Boström. 4:0. 38 sid.
3. Häfte; Ahlstrand. A.G., Psychologie. På häftets framsida G.W. Blomstrand 1843. 8:0. 82 sid.
4. Inb; Anteckningar efter Y. Sahlins enskilda föreläsningar av L.J. Wahlstect " Grekiska filosofiens historia"., häri även ett schema till filosofiens historia. 4:0. 118 sid. år 1860.
5. Ett häfte; Anteckningar i filosofi höstt. 1825 och vårtt. 1826. 4:0. 818 sid. (söndrig).
6. Filosofiska och historiska anteckningar. 4:0. 40 sid. odat.
 
51604 – 1708Inb. i sitt originalomslag; Utdrag ur Kungl. Maj:ts och Bergskollegiets förordningar, brev och resolutioner samt ur riksdagsbeslut rörande bergslagerna i riket år 1604-1708. 4:0. 899 sidor. Av handstilen att döma synes samlingen ha tillkommit under 1700-talets förra del. 
6odat.Kammarkollegii underdåniga betänkande rörande kammarverket i riket. Fol. 272 sid. + register 3 sid. De fem sista bladen saknas. Betänkandet måste ha tillkommit i början av Karl XII:s regering. Original eller samtida avskrift. 
7ca: 1700 tal – ca: 18101. Häfte; Kungl. Maj:ts resolutioner i brottmål under 1620-1650 talen. Fol. 270 sid. Början och slutet defekta. Handstilen troligen från början av 1700-talet.
2. Häfte; Allodifications och assecurationsakt för ridderskapet i herigdömet Pommern och furstendömet Rügen 1810. Fol. 46 sid. Samtida avskrift.
3. Leopold. Karl Gustaf av: Försök att bestämma betydelsen av några ord, som i vårt språk uttrycka sinnesgåvor. 4:0. 12 sid. odat.
 
81783 – 1784Visböcker. I sitt originalomslag.
1. Häfte; Frykman, Johan: Samling av artiga visor. 4:0. 202 + 18 sidor. Enligt anteckning av titelbladet har samlingen börjat 1783. I volymen ett antal lösa blad.
2. Häfte: Frykman, Johan: Samling av allehanda småsaker till nöje och tidsfördriv. 4:0. 110 sid. + 3 lösa häften på 40 sid. Samlingen påbörjad 1784.
 
9ca: 1740 tal – ca: 1760 talOriginalomslag.
1. Oktavband, 242 sid. Innehåller Andeliga visor (sid 1-44, mest av pietiskisk typ), Herdavisor (sid.47-109) och Kärleksvisor, vilka å sid. 110 sägas vara skrivna år 1761. Å sid. 3 med annan hand: I. T. Edström; å en av sidorna: P. E. Edström, Knista klockargården. (med register).
2. Ett häfte; Kvartvolym, 320 sid. På första volymens utsida: Miscelanea, Innehåller också verkligen litet av varje, dikter av Dalin, Nordenflycht och Mörk, avskrifter av Carl IX:s brev till Chistian IV och dennes svar, instruktion för den engelske ministern i Stockholm 1743, undervisning om fläckuttagningsmedel, runstavar och huru hemman och andra lägenheter bli skattlagde, recept för fyllehundar, visor om tobaks brukande m.m. Det mesta har tillkommit på 1740 talet.
3. En inbunden. Samlade visor och prisdikter. 4:0. 122 sid. Dikter av Vadman, Baggesen, Atterbom, Tegnér, Leopold, Choraeus, Kullberg, Valerius, Geijer, Afselius m.fl. odat.
 
101773 – 1847Miscellanea.
1. N. J. Wetterquists samling: Ett häfte. Wäxtterminologi jemte Botaniska anteckningar efter åtskilliga författare. Skara 1839. 8:0. 62 sid. En inb. Wäxtregister. 16:0 32 s. 1840. Ett häfte: Uppsats på växterna i mitt herbarium. 8:0. 32 sid. odat. Ett häfte: Naturliga familjer efter adjunkt von Dûben. 8:0. 16 sid. odat.
2. Ett häfte: Åtskilliga recept och botemedel för allehanda sjukdomar hos både människor och kreatur, med register. Sammandragen av Petter Oxelberg Pettersson anno 1773.
3. En inb. Löthner, C. A. R., Framsteg i läsningen. 8:0. 36 sid. En förteckning över dagliga pensa i olika läroämnen med början den 3 okt. 1846 och förd till den 5 juni 1847. Carlstad.
4. En inb. Mademoiselle U. Wahlunds motbok med C. D. Cöhler. 8:0. 28 sid. Själva motboken börjar i juni 1814, slutar redan å sid. 2 med maj 1815. Anteckningar om vävar åren 1822-1824.
5. En inb. Handrulla över nr: 22 Kongl. Wermlands Regemente 1857. 8:0. 54 sid.
6. Häfte: Kladdanteckningsbok, odat.
 
111813 – 1895Spridda år.
1. Rulla uppå Kristinehamns kompani under Kongl. Närkes regemente som embarkerade på linjeskeppet Adolph Fredrick vid Dalarön den 7/5 1813.
Rulla uppå befäl och manskap av Kristinehamns och Visnumns kompanier under Kongl. Närikes regemente som ännu ej till kompaniet återkommit, dels kommenderade, dels sjuka, 27/6 1814 Luneburg.
Rulla på befäl och manskap av Kristinehamns konpani under Kongl. Närkes regemente som vid dess återmarsch till hemorten ännu icke till regementer återkommit, 1800 tal (odat).
2. Inb. Generalmönsterrulla uppå Kristinehamns kompani, upprättad vid general Gustaf Boijes inspektion å Rudsbergs gästgivargård den 5/11 1819, häri även mönstringsberättelse (vid. avskrift) 12/11 1819.
3a. Ekonomiska besiktningar 1816-1840.
3b. Inkomna skrivelser 1816-1854. Avskrifter av kungörelser för år 1813.
4. Inb. Konceptbrevbok vid Kristinehamns kompani under Kong. Närkes regemente 6/7 1817 - - 22/2 1820.
5. Knektkontrakt m.m. 1813-1895 spridda år.
 
121836 – 1844Inb. Journal för ankommande handlingar, regementsorder, skrivelser m.m. avseende Närkes regemente omfattar åren 1836-1844 totalt 724 sidor. 
131820 – 1825Inb. Kvartalsrapporter, avlöningsförslag, förteckning på kompanibefälhavare, förteckning på boställen, namnrulla m.m. från Kristinehamns kompani omfattar åren 1820-1825.