bild
Serie

Frans Bergqvist (f.1852) Kapten, Överstelöjtnant och Chef för Kristinehamns kompani

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

Serien i arkivboxar.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
1ca 1720 tal – ca 1940 talInbunden. Spridda år. Häri fotografier bl.a av Kristinehamns kompanichefer spridda år. Konungen Oscar II till häst, riksmarskalken Essen och Landshövdingarna Svedelius och Boström m.fl. 1900. Fotografi samt text rörande trossboden (den sista i Värmland) 1818? Fotografi av 4 de korpralskapet från Krisinehamns kompani 1899. Foto; Livregementet livfot korpraler och vicekorpraler 1901. Foto; Officerarna på Kr-hamns kompani 1899. Vykort; Infanterilägret vid Sannahed 1901. Lägerliv vid Sannahed 1901. Stridsövning vid Sannahed 1902. Officerpaviljongen (officersbyggnaden), Sannahed 1901-1902. Tidningsartiklar bl.a om Kristinehamns kompani och dess chefer m.m. spridda år. Brev spridda år. Överståthållaren, en chef kommenderande general och kommenderad av kongl. svärdsorden herr von Lantingshausens underdåniga berättelse 1760. Konung Oscar II tal vid fanöverlämningen 2/9 1900. m.m. 
2ca 1800 tal – ca 1940 talSpridda år. Inb i arkivbox. N. 8 Kristinehamns Kompani av Kongl. Livregementet till fot; Stamrulla = Namn på officerare, manskap (nuvarande och förra namn samt födelseort), etc och när tjänsten började, född, samt anteckningar om person ifråga, häri även Rote hållets namn, belägenhet. Bilaga 1. Kompaniet består av...
Bilaga 2. Korpralskapens förläggning i olika socknar. Bilaga 4. Uppgift å spel och korpraler m.fl, Indragna och anslagna rotar, Innehavare av skyttemedalj och skyttemärke. Bilaga 5. Förteckning på manskap som genomgått f.b. underbefälskola eller f.b. korpralskola. Bilaga 6. Förteckning på manskap som genomgått underbefäls-skola, korpral-skola samt volontär-skola. I volymen så är manskapet födda 1840 tal - 1900 tal. Männen är antagna ca: 1880 tal - - ca: början på 1900 talet. Häri även lösa handlingar; Brev, Värmlands Militärpensionskassas stadgar, intyg, kungörelser, tjänsteförteckning, tidningsklipp, minnesanteckningar, Kungl. livregementets grenadjärers inbjudan till avtäckande av regenenters gamla mötesplats, Sanna hed, rest minnessten samt musikprogram, Vilka som varit vid Kristinehamns kompani (kompaniadjutanter) och tjänstgjort åren 1809 - 1926. Soldatminnen från Sannahed, upptecknade av f. Soldaten på Ölme kompani av Kungl. Närkes regemente Lars Lämgren. Handling rörande anställning som officiersaspirant samt inträde i tjänstgöring, tjänstgöringsdetaljer under volontärperioden, gradpassering i Stockholm. Kassarapport och förteckning av inventarier i Kr-hamns rullförvaringsexpedition. Häfte; Forna Närkingars minnesfest den 21/11 1905 (N:o 21 kungl, Närkes regemente har upphört att vara)