bild
Serie

Löf Axel Emanuel (1880-1951) Folkskolelärare, rektor, kyrkoherde m.m.

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling

 Volymer (54 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1ca 1880 – ca 1920 talI. Från Mellösa.
I. Diverse handlingar som tillhört Löfs föräldrar. Brev och vykort. Tre anteckningsböcker, av vilka två innehåller bl.a. anteckningar om Löfs fader den tredje genealogier. Tre hushållsböcker, den äldsta från 1898.
2. Brev, räkningar, kontrakt, testamente, som tillhört fru Anna och fröken Lydia Uddqvist, Ulsta.
3. Genealogier.
 
2Folkskolan.1880 – 1920II. Folkskolan. Årsbetyg från Kristinehamns folkskolor; för Artur Jansson f. 1907 läsåren 1916-1920, för Erik Sköld f. 1907 läsåren 1916-1920.18 häften från folkskolan; välskrivningsböcker, rättskrivningsböcker, m.m. 1880 - 1890 tal spr.år. Löfs hand. m.m. 
3Seminarietiden.ca 1880 tal – ca 1910 talIII. Seminarietiden. Skriv och ritböcker. Lektionsutkas, föredrag, tidningsuppsatser m.m. ca 1880-1910 tal 
4Universitetstiden.1885 – 1924IV. Universitetstiden. Seminarieuppstatser.
1. Idéinnehållet i Viktor Rydbergs "Den siste Athenaren", 1924.
2. Edsförbundets yttre politik under 1600 talets första tredjedel. 1885.
3. Furst Schwarzenbergs tyska politik.
 
5Universitetstiden.ca 1890 – ca 1930V - VI. Kollegiehäften; bl.a. ang. stenåldern, järnåldern, m.m. ca: 1890-1930 tal. (Rektorstiden/Jönköping och Örebro). 
6Rektorstiden, Jönköping och Örebro.ca 1910 tal – ca 1930 talVII. Diverse handlingar (från rektorstiden/Jönköping och Örebro). Tidningsklipp, Skrivelser, Föredragningslistor, Elevuppsatser, Betyg m.m., Ca: 1910 tal - 1930 tal. En inb. "efterprövningar" ca: 1928-1932. 
7Rektorstiden, Jönköping och Örebro.1926 – 1930VII. Forts. Diverse handlingar: Förfrågningar om inträde. Meddelanden o.d.till lärarpersonal och elever 1/1-30/6 1927. Diverse år 1927-1930. Diverse utkast till protokoll m.m. vårterminen 1927. Tjänstgöringsbetyg för Valborg Rhen 1926. Diverse meddelanden o.d. h.t. 1926. Diverse underrättelser för lärarna m.m. 1928. 
8Rektorstiden, Jönköping och Örebro.1914 – 1932VIII. Förläggningsplanscher i teckning. Frihandsteckning i färg. SFS 1914-1929 spr.år. Ett antal häften: bl.a. Jönköpings folkskolor, 1926-1928. Undervisningsplan för småskoleseminarier fastställd 1920. Reglemente för Jönköpings och Kalmar läns n:a landstings småskolelärarinneseminarium i Eksjö, 1899. Dito fast Katalog, berättelser och årsredogörelser 1916-1924 spr. år. Redogörelser för Örebro läns landstings småskoleseminarium 1924-1927. Katalog vid Jönköpings läns landstings småskoleseminarium i Jönköping, 1926-1932. Katalog vid Örebro småskoleseminarium 1925-1926. Katalog över Biblioteket vid Jönköpings småskoleseminarium, 1924. Årsredogörelser för småskoleseminariet i Jönköping åren 1924-1932. 
9Tal och uppsatser från skilda tider.1904 – 1924IX.29 st. anteckningsböcker; Predikningar, Predikoutkast, 1904 - 1924 spr. år samt odat. 
10Tal och uppsatser från skilda tider.1937 – 1950X. Morgonandakter vid h.a. läroverket i Kristinehamn åren 1937 - 1950. 
11Tal och uppsatser från skilda tider.1927 – 1942XI. Spridda år. Tal och uppsatser.
1. "Till kronprinsen" /Löfs ant. Troligen avsett för Hans Höghets information vid besöket under jubileet 1942.
2. Tal vid stadens 300 års jubileum 26/7 1942. En renskrift, 3 koncept.
3. Luther. Hans Sachs. Utkast.
4. Ansgar.
5. Krigsfångarna i Kristinehamn.
6. Om släktforskning här på orten (Kristinehamn).
7. Förspelet till stadsanläggningen vid Varnan. /Karlstadstidningens julnummer 1941.
8. Wahlundska gården.
9. På promenad genom forntid och nutid.
10. Om häxväsendet.
11. Kristinehamn de sista 100 åren. Art. i N.W.T. 1937.
12. Häfte. Värmländsk bebyggelsehistoria. 1916.
13. Prästerud. Bergslagernas artilleriregemente.
14. Fragment.
15 - 16. Planerad ? Läsebok över Värmland.
17. Tyska resan år 1927. Löfs hand.
18. Gärdsberg - Broström. N.W.T:s julnummer 1938. Eldsvådor. Tillfällig hälstal.
 
12Värmland. Miscellanea.ca 1600 tal – 1928XII. Värmland. Miscellanea. 1. Två anteckningsböcker som innehåller uppgifter om Rådhuset och en del andra byggnader i staden, om gårdar i Varnum, om fastingen, utdrag ur Gyllenii diarium m.m. 2. Om prästmöten i Karlstads stift under 1600 talet m.m. 3. Hjonelagsregister "af" Mariestad 1615 m.m. 4. Ombergshedens marknad 1812. Trolldomsmål i Visnum 1651. 5. Landshövdingens 5-årsberättelse 1866. 6. "Krigen i Värmland". 7. Berättelse om tillkomsten av Nyeds kyrka, 1728. 8. Om Lurö, diverse kartskisser. 9. Tomter, uppbud, köpehandlingar/Kristinehamn. 10. Anteckningsbok innehåller uppgifter ur hertig Johans räkenskaper, 1928?. 
13Östersysslet.ca 1700 tal – ca 1800 talXIII. Mikrofilmad. Östersysslet. 1. En förteckning över 11 ritade och tryckta Kristinehamnsplaner samt över trakten och landskapet. J. Hedberg. 2. Diverse handlingar rörande Varnum. Innehåller avskr. av mantalslängder och jordeböcker, uppgifter om gårdar m.m. 3. Ämtfalla (Emtfalla) R'kenskapsbok och gårdshandlingar i original 1700 tal-1800 tal. 4. Div. handlingar rör. Ölme, Mantalslängder, Jordeböcker samt historik om gårdar. Spr. år. 5. Handl. om Lungsund. 6. Handl. om Väse: Ur taxeringslängder 1780 riddarskap och adel. 7. Handl. om Visnum. 8. Handl. om Visnums-Kil. 9. Södra Råda. Nysund. 10. Generalextract över 1780 års mantalslängder för Östersysslets fögderi och Kr-hamns stad. 
14Utdrag ur domböcker.ca 1600 tal – ca 1800 talXIV. Mikrofilmad. Utdrag ur domböcker. 1-3. Ölme härad 1600-1800 talet. 4. Visnums härad 1600 talet. 5. Väse härad 1640 talet. 6. Färnebo härad 1600 talet. 
15aGenealogica.Spr.årSläkter i Varnum med släktutredningar. 
15bGenealogica.Spr.årXV. Mikrofilmad. 40 st. anteckningsböcker rörande släkter i Varnum. 
16Genealogica.1915XVI. Mikrofilmad. Släkter i Varnum, 1915. 
17Genealogica.Spr.årXVII. Släkter i: 1. Ölme. 2. Visnum. 3. Visnums-Kil. Doktor Nicolsons fäderne och mödernesläkt. 4. Rudskoga. 5. Nysund. 6. Södra Råda. 7. Lungsund. 
18Genealogica.Spr.årXVIII. Släkter i: 8. Bjurtjärn. Släkten Littmarck. 9 Älvsbacka (Elfsbacka). Anteckningar om skolväsendet. 10. Grythyttan. 11. Vasaättlingar. 
19Kristinehamnssläkter.Spr.årXIX. 1-5. Mureus, stadens förste kyrkoherde. Fasc. 1 innehåller en påbörjad /4 s./ uppsats om M., fasc. 3 excerpter ur M:s skrifter.
6. Flygge, en anteckningsbok samt lösa blad.
7. Ekehielm.
8. Jernfelt.
9. Carlberg - Jernfelt - Ekehielm.
10. Örnstierna.
11. Karl Magnus Broström. Biogr. ant. av justier. E. Sundberg.
 
20Kristinehamnssläkter.Spr.årXX. Kristinehamnssläkter. Anteckningar om släkterna:
1. Bånge. Lagerlöf. Linroth-Adlersparre.
2. Låstbohm. Anders och Anna-Lisa Låstbohms testamente.
3. Löthner. Nordenfelt. Nordensvärd.
4. Roman.
5. Soop. Tosltadius.
6. Tollet. Wester. Wahlund.
7. Elgenstierna.
8. Div. anteckningsblock (9 st.) och oordnade lösa handlingar.
 
21Samlingar till Kristinehamns historia.1644 – 1735XXI. Samlingar till Kristinehamns historia. Rådstuguprotokoll 1644 - 1735. 
22Samlingar till Kristinehamns historia.1704 – 1841XXII. Rådstuguprotokoll 1736 - 1800. Anteckningar ur protokollen 1704 - 1841. 
23Samlingar till Kristinehamns historia.1804 – 1870XXIII. Rådstuguprotokoll, 1804-1866. Magistratprotokoll, 1867, 1870. 
24Samlingar till Kristinehamns historia.1600 talet – 1800 taletXXIV-XXV.
XXIV. Besvär och resolutioner. Saml. oordnade, kan också innehålla annat.
1-3. 1600-1800 tal.
XXV. Mantalslängder för Kristinehamn.
1-3. 1600-1800 tal.
 
25Samlingar till Kristinehamns historia.1600 talet – 1800 taletXXVI. Utdrag ur församlingsböcker. - Bouppteckningar.
1. Kristinehamns husförhörslängd, 1820-1824.
2. Födda i Kristinehamn 1600- och 1700- t.
3. Födda i Varnum 1600- och 1700 t.
4. Vigda i Kristinehamn 1600-1800 tal.
5. Vigda i Varnum 1645-1650.
6. Döda i Varnum 1645-1650.
7. Husförhörslängd/?/ 1700 talet.
8. Husförhörs/Kyrkobok 1769-1771, 1801.
9. Bouppteckningar 1700-1800 tal.
 
261600 tal – Spr.år.XXVII. "Invånare" /Löfs rubrik/
1. 21 stycken anteckningsböcker, vari personerna ordnats alfabetiskt. Spr.år.
2. Personer som avlagt borgared, 1600 tal.
 
271800 tal – 1900 talXXVIII: Excerpter ur böcker och tidningar. - Tidningsklipp.
1 Litteraturexcerpter.
2. Carlstads Stiftstidningar 1800, 1835.
3. Värmlandstidningen 1842, 1847-1848.
4. Christinehamnsbladet 1850-1853.
5. Chistinehamns Allehanda 1854-1877.
6. Värmlands Allehanda 1871-1890.
7. Nya Kristinehamns - Posten. Klipp. ca: 1930-1940 tal
 
281600 tal – 1800 talXXIX Anteckningsböcker. - Innehållet ganska skiftande, i viss uststräckning dock ordnat efter ämne, spridda ämnen. 1600-1800 tal. 24 st.
 
291700 talXXX. Anteckningsböcker. - Innehållet ganska skiftande, i viss uststräckning dock ordnat efter ämne, spridda ämnen. 1700 tal. 17 st. 
301800 tal – 1900 talXXXI. Anteckningsböcker. - Innehållet ganska skiftande, i viss uststräckning dock ordnat efter ämne, spridda ämnen. 1800-1900 tal. 16 st. 
311500 tal – 1600 talXXXII. Oordnade handlingar. Hänvisningar till Landsk. A I A, DIIH, DIII m.fl (verkar vara utslag och resolutionskoncept)? Handlar om 1500 och 1600 tal. 
321700 tal – 1900 talXXXIII-XXXIV. Oordnade handlingar. Hänvisningar till Landsk. A I A, DIIH, DIII m.fl (verkar vara utslag och resolutionskoncept)?
Handlar om 1700-1900 tal.
 
33ca. 1880 tal – ca. 1960XXXV. Fotografier - avsedda/eller använda/ som illustrationer i Kristinehamns historia.
1. Vy över Kristinehamn, 1862. Ur "Svenska Arbetaren". (saknas2013-12-19).
2. Gravstenar, epitafier (minnestavlor över avlidna) och krucifix.
3. Stadens vapen, sigill.
4. Fotografier/Gustaf Vasa, Karl XII, Christina, Axel, Gabriel G:son, Gabriel B:son Oxenstierna, J.A. Hamilton af Hageby, A. Mörner af Norlanda, Claes Ekeblad, Gustaf och Elis Wahlund m.fl.
5. Kristinehamns-motiv. Negativ/Positiv.
Bl.a. Kristinehamns stads tomter år 1717.
6. Kristinehamnsmotiv. Herrgården Prästerud, F.d. Bro gård, huset byggt 1771. Hembygdsgården med kaffestugan vid mellankvarn. Kärleksstigen och Kärleksforsen (Varnum) Björkeruds kvarn i bakgrunden. Fisktorget. Wahlundsgården. (en del fotografier av AB Karlstads Mekaniska Werkstad:s Reklamavdelning bl.a. spiralskåp av plåt). m.m.
7. Läroverksadjunkt A.E.Löf med studenterna år 1943,
 
341600 tal – 1700 talXXXVI. Fotostatkopior.
1. Namnteckningar. Priv. brevets underskrifter, Peder Flygge, Olof Persson Roman, Olof Persson Jernfelt; Sven Lagerlöf, Anders Larsson Bånge, ett flertal rådmän från 1700 talet.
2. Tvenne orationer (högtidstal) av Stefan Mureus, den förra tryckt Uppsala 1634 över Gustav II Adolf, den senare likpredikan över Arvid Pedersson Roman; Titelsidan + några textsidor av borgm. Sven Lagerlöfs tal i borgarståndet den 4 febr. 1714.
3-6 Räkenskaper från Bro gård m.m.
 
35Spridda årXXXVII. Fotostatkopior. Innehåller äldre fogderäkenskaper, räkenskaper för Kristinehamns stad, Kungl. resolutioner m.m. Spridda år. 
36Spr. år – 1700 talXXXVIII. Kartor och kartskisser. Jämför också XLVI:5.
1. Beskrivningar och skisser. Christinehamns ägor m.m.
2. Östra Värmland. Wermings karta; fotostat.
3. Ölme.
4. Spjutbäcken, Älvbron.
5. Varnum.
6-8. Staden. (stadsplaner) m.m.
 
371942XXXIX. Kristinehamns historia, första delen. Tryckt Karlstad 1942.
Manuskript. Handskrivet koncept; Utkast till bygden. Ortnamn. Fornminnen. Bebyggelse och historia till forntidens slut. Medeltiden. Gustav Vasas tid. Om bygdens utveckling, 1580-1640. Bro liv och verksamhet 1600 - -.
Bygden och järnet under hertigdömets senare tid. Missnöje och oro (krig). Upproret i Bro och dess följder. Bro blir Kristinehamn.
 
381942XL. Kristinehamns historia, första delen. Tryckt Karlstad 1942. Manuskript. Maskinskriven dublett. Men även ansökan om privilegier och privilegiebrevet. 
391600 t. – 1900 t.XLI-XLII. XLI. Excerpter I.
Excerpter till föregående. Gasciklarnas innehåll sammanfört av Löf.
1. Bygden. En del tidningsklipp. 1900 tal.
2. Arkeologi och geologi.
3. Medeltiden.
4. Gustav Vasas tid.
5. Excerpter ur hertig Karls registratur.
6. Bro gård och bruk. Bro hamn.

XLII. Excerpter II.
1. Allmogen under Gustav Adolfs tid.
2. "Upproret" 1638.
3. Excerpter ur Riksregistraturet 1638.
4. Riksrådsprotokoll 1638-1639.
5. Diverse handlingar för tiden före 1643.
6. Stadens fana.
7. Stadens vapen och sigill.
8. Varia.
 
40Spr.år.XLIII. Kristinehamns historia, andra delen; tryckt Karlstad år 1949. Manuskript. Handskrivet koncept..
Donationsjorden 1650-1760. Stadsjorden m.m. Filipstad under Kristinehamns magistrat. Reduktionen. Frihetsår. Skogen. Älvbrotorp. Sanna. Flymossen. Stadsplanen, bebyggelsen. Gator, Vägar, Broar. Eld och Brand. Burskap, Borgarskap och Invånare. Gårdar. Stadens styrelse. Rättskipning.
 
41Spr.år.XLIV-XLV. Kristinehamns historia, andra delen; tryckt Karlstad 1949.

XLIV. Manuskript.
1. Handskrivet. Ej komplett.
2. Maskinskrivet. Ej komplett.
XLV. Manuskript. Maskinskrivet.
Släktregister Wahlund m.fl.
 
42Spr.år.XLVI-XLVII. Excerpter till föregående. Fasciklarnas innehåll sammanfört av Löf.

XLVI. Excerpter 1. Stadsjorden.
1. Stadens hemman.
2-3. Stadsjorden.
4. Stadens gränser m.m.
5. Kartor m.m.

XLVII. Excerpter 2.
1. Skogen.
2. Älvbrotorp.
3 Sanna.
4. Flymossens historia.
5. Filipstad under Kristinehamns magistrat.
6. Gator, vägar och broar.
7. Eld och brand.
 
43ca. 1700 tal – 1900 talXLVIII. Excerpter 3.
1. Burskap och borgare.
2-3. Gårdar.
4. Inteckningar - gårdsköp.
5. Excerpter ur fastighetsregistret.
6. Rådhuset.
 
44ca 1600 tal – 1900 talIL. Excerpter 4.
1-2. Kristinehamns historia del II. Styrelsen.
3. Rådstugan.
4-6. Rättskipning 1600-1800 talet.
7. Riksdagar.
8. Kristinehamn och Landshövdingarna.
9. Kungabesök.
 
45ca 1600 tal – 1900 talL. Kristinehamns historia, tredje delen. Otryckt och ofullbordad.
Manus I. sid.uppgifterna avse foliosid. Övriga uppgifter inom parentes är Löfs.
1.Innehållsplan för del III.
2. Sjöändanskörslor. /4.s. Handskrivet koncept./
3. Vågen. /8+8 s. 2 st. handskrivna koncept.
4. Järnet. /8 s. Handskrivet koncept.
5. Strider om seglationen på Vänern. /11 s. / Stadens sjöfart. /14 s./ Handel och sjöfart./3 s./ Handskrivna koncept. Går till 1860.//"Svårt att disponera, ty utom stadens faktiska sjöfart måste fram till 1860 ständig hänsyn tagas till striden med Vänersborg m.fl."/
6. Handel./17 s./Handel och handlande. /17 s./ Strid om handelsgebit. /28 s.// Handskrivna koncept. "Måste mycket om och utarbetas. Utom stadens egen handel måste särskilda små avdelningar inkomponeras ang. stadens strider med Karlstad, Örebro m.fl. om handelsgebit"./
7. Marknader. /Handskrivet koncept 24 s.; maskinskrivet manus, 2 ex. 17 s. "Kan tryckas"/.
8. Kvarnar. /Handskrivet koncept. 10 s./
9. Hantverk 1642 - 1842. /Löfs rubrik. Handskrivet koncept./ Hantverk. /49 s. Handskrivet koncept/
10. Hantverk./Maskinskrivet manus. 2 ex. 37 s. "Kan tryckas, men går blott till 1860./ Skråtidens utgdag. Näringsfrihet (1830-1864).
 
46Spr. år.LI. Manus II.
1. Industri. /Delvis handskrivet koncept. /Maskinskriven utskrift. /Går blott "till 1800"/. Stållinor. /Maskinskr. 7 s.
2. Jordbruk och boskapsskötsel. /Handskrivet koncept 14 s./
3. Magasinet. /Handskrivet koncept. 4 s/ Magasinet. Hungerår. /Maskinskrivet manus. 2 ex., varav det ena korrigerat. 5 s./
4. Fiske. /Handskrivet koncept 3 s. 2 icke lika lydande ex./ Fiske. /Maskinskr. utskrift. Ofullbordad. 3 s. 2 ex./ Manus II /forts./
5. Kyrkan/13 s./, Kyrkoherda /11 s./, Kyrkogårdar /8 s./, Fattigvård 11 s. /Handskrivet koncept, nr 1 till 1858, övriga spridda år./ Ytterligare två fragmentariska koncept, det ena med rubriken " I Herrens lustgård"./
6. Kyrkan. /Handskrivet, delvis maskinskr. koncept, 65 s./
7. Skolor. /Handskrivet koncept, 22 s./ Skolan. /Maskinskrivet manus, 18 s. "Kan tryckas"/.
8. Post och tidningar. /Handskrivet koncept, 9 s./.
9. Läkare, sjukdom, sjukvård. /Handskrivet koncept, 17 s./
10. Läkare, sjukdom, sjukvård. /Maskinskrivet manus, 17 s., 2 ex. "Ej fullt färdigt"/.
11. Ordning och sed. /6 s./ Handskrivet koncept. Levnadssätt. Bildning. /2 s./ Ofullbordat koncept.
 
47ca 1600 tal – 1900 talLII. Manus III.
1. Krig och militaria. /10 s./ Krig och militära bördor. /25 s./Handskrivna koncept./ Kristinehamn och Karl XII:s krig / 6 s./
2. Krigsfångar i Kristinehamn. / 8 s. Handskrivet koncept. / Krigsfångar i Kristinehamn/ 7 s. Maskinskrivet manus./ Krigsfångar i Kristinehamn under det stora nordiska kriget. /21 s. Maskinskrivet manus./
3. Kronojakterna. / 7 s., Handskrivet koncept./
Kronojakterna. /6 s., Maskinskrivet manus./
4. Båtsmän. /Fragment/.
5. Brännvin. Krögare. / 8 s. Handskrivet koncept./
6. Gästgiveri. /10 s. Handskrivet koncept.
7. Brandväsendet. / 9 s. Handskrivet koncept./ Brandväsendet. / 6 s. Maskinskrivet manus./
8. Hygien. /Fragmentariskt koncept./
9. Brandväsendet och vattenförsörjningen. /3 s. Koncept./ Vattenförsörjningen. /6 s. Handskrivet koncept./ (saknas 2013-12-16) Se FIQ: 52.
10. Vidskepelse. /Handskrivet koncept. 5+2 s./ (saknas 2013-12-16). Se FIQ:52.
11. Tull och accis. /14 s. Handskrivet koncept./
12. Ekonomiska förhållanden. /40 s. Handskrivet koncept./
13. Räkenskaper och skatter. /57 s. Ofullbordat/?/, handskrivet koncept.
14. Räkenskaper och Skatter. /Fragment./
 
48Spr. år.LIII. Excerpter till Kristinehamns historia, tredje delen. Fasciklarnas innehåll sammanfört av Löf.
Excerpter I.
1. Sjöändskörslor.
2. Vågen.
3. Järnet.
4. Sjöfart och hamnen.
5-6. Handel och marknader.
7. Järnvägar och farleder. (saknas 2013-12-16).
 
49Spr. år.LIV. Excerpter II.
1. Kvarnar.
2. Hantverk.
3. Industri.
4. Jordbruk.
5. Magasinet.
6. Fiske.
 
501600 tal – 1800 talLV. Excerpter III.
1. Ur den äldsta kyrkoboken, 1644-1689. Ur sockenstämmoprotokollen till år 1851. Kyrkorådsprotokoll 1768-1830.
2-3. Diverse anteckningar om kyrkan, 1700-1800 tal.
4. Fattigvård och fattigstuga, 1800 talet.
5. Anteckningar om präster m.m.
6. Kyrkoinventarier.
7. Gravstenar.
8. "Ankomne brev".
 
511600 tal – 1800 talLVI. Excerpter IV.
1. Skolor.
2. Knidstedt - Olof Nilsson (Nilssonska fonden). 1800 tal.
3. Post.
4. Läkare, sjukdom och sjukvård. 1800 tal.
5. Nöjen och kulturliv. 1600-1800 tal
6. Krig och militära bördor. Spr.år.
 
52ca 1600 tal – 1800 talLVII. Excerpter V.
1. Krigsfångar i Kr-hamn under det stora nordiska kriget
2. Båtsmän
3. Kronojakter.
4. Lantvärnet.
5. Brännvin och krögeriet.
6. Gästgiveri.
7. Brandväsendet.
8. Hygien.1700-1800 tal.
9. Vattenförsörjningen.
10. Vidskepelse.
11. Ordningsmakten.
 
53ca 1600 tal – 1800 talLVIII. Excerpter VI.
1. Tull och accis, 1700-1800 tal.
2-5. Ekonomiska förhållanden, skatter och taxeringar, 1600-1800 tal.