bild
Arkiv

Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling


Kristinehamns allmänna läroverks handskriftssamling (Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek)

År 1861 donerade George Adlersparres son, C. A. Adlersparre, mera känd under författarnamnet Albano, en större boksamling med en del konstverk och kuriosa till Kristinehamns stad. Donatorns avsikt var att ortens befolkning skulle ställa boksamlingar till förfogande, ej en samling utan på samma gång en Akademia och ett Tusculum. Donatorn avled 1862 och i början av innevarande sekel överflyttades samlingarna till Karlstad, (Värmlands museum). Kollegan Johan Alsterlund som var född i Kristinehamn son till dåvarande kyrkoherden Jonas Alsterlund som blev anställd vid stadens skola. Johan Alsterlund lade grunden till och byggde vidare på de rika samlingar, till vilka läroverket efter hans död blev ägare till. Alsterlunds viktigaste insats blev nog, att han räddade rika samligar till Värmlands och Dals historia vilka sammanbragts av kontraktsprosten och kyrkoherden i Kila pastorat Anders Lignell. Lignell avled 1863 och troligen redan år 1865 överflyttades samlingarna till Kristinehamn, möjligen i samband med att en son till Anders Lignell, Per Lignell, det året uppehöll en tjänst vid läroverket. Lignell utförde på sin tid en högst märklig gärning i stiftet som präst och publicist, och att han därjämnte hann med en forskar och samlare. Han var även riksdagsman vid två ridsdagar 1834 och 1844. Det var då han utförde forskningsarbetet i Riksarkivet men framförallt i det på den tiden svårtillgängliga Kammararkivet, varav resultatet återfinns i hans samlingar. Alsterlund räddningsarbete biträddes av en kollega vid Kristinehamns läroverk, Andreas Larsson, hans minnesruna har tecknats av C. V. Bromander i Värmland förr och nu 1924, han föddes i Bro sn. blev student i Lund vid 28 års ålder och knöts efter långvariga och grundliga universitetsstudier vid Kristinehamns läroverk från höstterminen 1863. Han avled i staden 1880, varvid hans boksamling, 400 band, och hans manuskriptsamling införlivades med läroverkets bibliotek. Axel Em. Löf blev staden Kristinehamns historiker. Hans stora boksamling ca 6000 band, och hans stora manuskriptsamling, 58 volymer tillföll genom testamente läroverket efter hans frånfälle 1951. Avsikten med denna uppsats har egentligen varit att påminna om existensen av de rika samlingar till Värmlands och Dals historia, som ingår i Kristinehamns läroverksbibliotek. Ett flertal brevsamlingar, avskrifter av Diarium Gyllenianum, Värmlandsbeskrivningar, pergament m.m. För en grundligare kännedom hänvisas läsaren till den detaljerade förteckning som förf. publicerat i Värmland förr och nu 1937. Där återfinns dock icke de Löfska samlingarna, vilka tillkom senare. För med historik se Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling D1:1

Arkivbildarkort som upprättats; Kristinehamns högre allmänna läroverks handskriftssamling.
Kristinehamns högre allmänna läroverks bibliotek.

Arkivförteckningen är upprättad av Eva-Gullan Näsström, Värmlandsarkiv, 2014-01-15.

 Serier (23 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
Se även: SE/VA/10044/F 1 aHandlingar från Kristinehamns Högre Allmänna LäroverkPergamentbrev. 
D 1Liggare och Register 
F 1 aAdlersparre, Carl August (Albano), Skriftställare (1810-1862) och Greve 
F 1 bAlsterlund, Johan Wilhelm (1821-1891)Serien i arkivboxar om ej annat anges. 
F 1 cAvskriftssamlingenSerien i arkivboxar om ej annat anges. 
F 1 dFrans Bergqvist (f.1852) Kapten, Överstelöjtnant och Chef för Kristinehamns kompaniSerien i arkivboxar. 
F 1 eBjörkman Peter (f. 1791-d.1854) Magister, Vice komminister och Kyrkoherde 
F 1 fBoivie Carl Martin (f. 1807-1851) Präst 
F 1 gBouppteckningar 
F 1 hBroström Anders Fredrik (f. 1835) Riksdagsman och BoktryckareSerien i arkivboxar. 
F 1 iBrunius, Karl Georg (1792-1869), Professor i Lund, arkitekt, konsthistoriker. 
F 1 jFernow Erik (1735-1791) AnikvarieSerien i arkivboxar. 
F 1 kFrykholm Magnus, (1802-1892) Komminister och Kyrkoherde 
F 1 lGarneij, Johan Carl, Auskultant i bergskollegium, Direktör över tackjärnstillverkningen m.m.Serien innehåller sigillata. 
F 1 mHaak, Pehr Reinhold, (1783-1864) chirurgie magister, regementsläkare, stadsläkare och kirurg. 
F 1 nLagerlöf, Magnus, (1778-1844) komminister, kyrkoherde, prostArkivbox. 
F 1 oLarsson, Andreas (1820-1880) extra förordnande vid läroverket i Kr-hamnSerien i arkivboxar.
 
F 1 qLöf Axel Emanuel (1880-1951) Folkskolelärare, rektor, kyrkoherde m.m.
 
F 1 rSchéele, Frans Adolf von (f.1795-d.1863)Serien i arkivboxar. 
F 1 sTegnér Esias (1782-1846)Nr. 1-3 har granskats av förste bibliotekarien Bert Möller, Lund, som den 13/8 1936 lämnat följande utlåtande:
"Till en vän är en egenhändig originaldikt, hittills okänd, och handskriften, av stilen att döma, från ungefär 1800. Dityramb är icke skriven med Tegnérs stil och det är väl osäkert, om dikten är av honom. Kompendiet är icke skrivet av Tegnér. Antagligen har han fått övertaga det från någon tidigare ägare och begagnat det under sina studier under den tidiga Rämentiden."
 
F 1 tWenergrund, Cajsa, född Fosselius, d. 1840 
F 1 uTilläggsleverans 920109 (Toijer Daniel)Serien i arkivboxar. 
F 1 pLignell Anders (1787-1863) komminister, lärare, sekreterare, kyrkoherde, prost och riksdagsmanSerien i arkivboxar. Serien innehåller sigillata. Se även Jean Silvings samling (Lignell).
Lignellska samlingen i Kristinehamns realskolas är i riksarkivet deponerade volymerna; "Handlingar om Dalsland 1565-1808." "Jordeboks- och mantalshandlingar för Värmland 1581-1825." Diverse handlingar om Värmland 1571-1825." "Kyrktionde i Värmland 1617-1710."