bild
Arkiv

Svea hovrätt administrativa arkivet 1948-1989

Svea Hovrätt

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420422/11
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/UEOgDby2VYJPbyvtRAf869
Omfång
81 Hyllmeter 
1478 Volymer 
Datering
19481989(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Riksarkivets digitala arkiv)
Arkivbildare/upphov
Svea hovrätt (1614)
Kategori: Statlig myndighet. Hovrätter 1614-

Innehåll

Inledning (äldre form)Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-1989

Leveransen till RA Arninge i mars 2014 omfattar handlingar fram till och med 1989.

Administrativa handlingar till och med år 1989 har i och med leverans 2014-03-18 överlämnats till Riksarkivet.


Myndighetens organisation och arbetsuppgifter

Svea hovrätt grundades år 1614 med uppgift att vara högsta domstol och i kungens ställe döma i mål som överklagats från landets samtliga lokala domstolar. Göta hovrätt inrättades 1643 och under 1800- och 1900-talet tillkom ytterligare fyra hovrätter. År 1789 inrättades Högsta domstolen, till vilken de olika hovrätternas domar kan överklagas.

Efter Göta hovrätts tillkomst omfattade Svea hovrätts domkrets Svealand och Norrland. År 1645 tillkom Gotland. År 1910 inrättades en särskild Norrlandsavdelning, som 1936 blev Hovrätten för Övre Norrland. Detta innebar att mål från domstolarna i Västerbottens och Norrbottens län inte längre överklagades till Svea hovrätt. Hovrätten för Nedre Norrland bildades 1948. Gävleborgs län tillhörde Svea hovrätts område fram till 1954, då en del av länet överfördes till Hovrätten för Nedre Norrland (hela länet överfördes 1976). Värmlands län tillhörde Svea hovrätts domkrets fram till 1963, då det överfördes till Hovrätten för Västra Sverige. Mellan åren 1976-1992 ingick Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län i Svea hovrätts domkrets. Från och med juli 1992 ingår Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län i Svea hovrätts domkrets.

När den nya rättegångsbalken (1942:740) trädde i kraft den första januari 1948 bröt man den tidigare arkivbildningen på Svea hovrätt. Arkivet delades upp i ett domstolsarkiv för handlingar tillkomna i hovrättens dömande verksamheten och ett administrativt arkiv för handlingar inkomna eller upprättade i den administrativa verksamheten.

Arkiven förtecknas som två separata arkivbildare. Den 31 december 2008 bröts arkivbildningen då hovrätten övergick till en ny verksamhetsbaserad arkivredovisning, enligt RA-MS 2008:75.

Svea hovrätt leds av hovrättspresidenten och består av ett antal dömande avdelningar och en administrativ enhet. Den administrativa verksamheten är en stödfunktion till den dömande verksamheten. Den administrativa enheten leds av kanslichefen och fullgör uppgifter som rör personal- och ekonomiadministration, registratur, arkiv, bibliotek, IT, utbildning och service. Den administrativa verksamheten på Svea hovrätt regleras enligt förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion och Svea hovrätts arbetsordning (se arkivförteckningen serie F 2 a för aktuell arbetsordning). Dessutom har Domstolsverket viss föreskriftsrätt genom verkets författningssamling (DVFS).

Överlämnade arkiv till hovrätten

År 1994 övergick Bostadsdomstolen från att vara en egen myndighet till att vara en del av Svea hovrätt. De personalhandlingar som rör personal som övergick till hovrätten överfördes och införlivades med hovrättens administrativa arkiv, enligt Riksarkivets beslut (RA-MS 2001:44). År 1999 övergick Vattenöverdomstolen till att bli Miljööverdomstol och de personalhandlingar som rör personal som övergick till hovrätten överfördes och införlivades med hovrättens administrativa arkiv.

Andra arkivbildare som hovrätten ansvarar för

I arkivet förvaras förutom hovrättens egna arkivbildare även Vattenöverdomstolens (1919-1998) och Statens ansvarsnämnds arkiv (1976-). Vattenlagen trädde i kraft den 1 januari 1919 och fram till 1956 handlades vattenmålen inom Svea hovrätt. I januari 1956 bildade två av hovrättens avdelningar en särskild Vattenöverdomstol (VÖD) och vattenmålen började numrerades i en särskild nummerserie, skild från hovrättens övriga mål. Den administrativa delen av VÖD sköttes av Svea hovrätts administrativa enhet. De administrativa handlingarna arkiveras tillsammans med VÖD:s dömande handlingar i Vattenöverdomstolens arkiv. Vissa av VÖD:s administrativa handlingar ingår dock i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008. År 1999 övergick Vattenöverdomstolen till att bli Miljööverdomstol när den nya miljöbalken (1998:808) trädde i kraft. Miljööverdomstolen blev Svea hovrätts avdelning 13 och ingår i Svea hovrätts domstolsarkiv.
Statens ansvarsnämnd inrättades 1976 och ordföranden i nämnden är Svea hovrätts president och hovrätten ansvarar för nämndens administration och arkiv.

Levererade handlingar till Riksarkivet

Administrativa handlingar till och med år 1989 har i och med leverans 2014-03-18 överlämnats till Riksarkivet.

Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar

I den administrativa verksamheten handläggs frågor som gäller hovrättens organisation och övergripande planering, personal, budget, beredskap och säkerhet, lokaler, inredning och utrustning, remisser, förfrågningar och externa skrivelser. En mängd av de handlingar som uppkommer inom området administration, personal och ekonomi är gallringsbara.

När ett administrativt ärende kommer in till eller upprättas av hovrätten registreras det i det administrativa diariet och får ett diarienummer. Handläggning av administrativa ärenden sker i enlighet med hovrättens arbetsordning.

Beslut i administrativa ärenden fattas av presidenten eller annan person som presidenten har delegerat ärendet till. Vissa administrativa ärenden avgörs genom beslut efter föredragning. Beslut i administrativa ärenden tas in i protokoll eller antecknas på en handling i akten. Beroende på vad ärendet gäller och när i tiden beslutet fattats finns de vanligaste administrativa besluten i något av följande protokoll:
Byråchefs- respektive Presidentprotokoll: Beslut fattade av byråchefen respektive presidenten rörande bland annat ledigheter av olika slag, förordnanden (även för tingsrätter), resursfördelningar och beslut om svar på skrivelser av olika slag.
Administrativa protokollet med bilagor: Ersatte Byråchefs- och presidentprotokollen år 2000.

Protokoll från Ordförandekonferens: Protokoll fört vid sammanträden där presidenten, lagmännen och kanslichefen (tidigare byråchefen) beslutar om angelägenheter av gemensamt intresse för hovrätten.

Protokoll från Vice ordförandekonferens: Protokoll från sammanträden där hovrättens vice ordföranden går igenom viktigare avgöranden från hovrätterna och Högsta domstolen samt överlägger om lämpliga åtgärder för att främja en enhetlig praxis i hovrätten.
Ledningsgruppsprotokoll: Ersätter ordförandekonferensens protokoll. Protokoll fört vid sammanträden där presidenten, lagmännen och kanslichefen (tidigare byråchefen) beslutar om angelägenheter av gemensamt intresse för hovrätten.

Remisser: Uppgiften att besvara remisser är en viktig del av hovrättens verksamhet och varje år avger domstolen ett relativt stort antal remissyttranden. Det handlar vanligtvis om att avge yttrande över ett betänkande i SOU-serien eller en departementspromemoria i Ds-serie. Men det kan även gälla andra typer av rapporter eller utkast till föredrag.

Personaladministrativa handlingar av övergripande karaktär såsom policydokument, planer, utredningar och kompetenssatsningar återfinns före år 2000 som bilagor till President- och Byråchefsprotokollen. Från och med år 2000 återfinns de vanligtvis i handlingar till det administrativa diariet.
Handlingar som rör personalvård återfinns antingen i handlingar till det administrativa diariet eller i personalakten. Exempel på handlingar som kan ingå i en personalakt är anställningsbevis, handlingar rörande avsked, uppsägning och entledigande, betyg, förordnande, utredningar rörande arbetssociala och psykosociala frågor, handlingar rörande arbetsskador och rehabiliteringsutredningar, handlingar i samband med pensionsutredning samt ledighetsansökningar som avser längre tid än sex månader.

Ansökningshandlingar till en ledig anställning diarieförs, men endast den anställdes ansökningshandlingar (och ansökningshandlingar från den som överklagat ett anställningsbeslut) bevaras. Ansökningshandlingarna arkiveras i personalakten. Beslut i ett anställningsärende återfinns i det Administrativa protokollet.

Hovrättens personalredovisning sker sedan år 1978 i verksamhetsstöd som är gemensamma för Sveriges domstolar. Domstolsverket (DV) är ansvarig för systemen, ytterligare information finns i DV:s arkivredovisning.

Domstolsverket (DV) ansvarar sedan år 1976 för hovrättens ekonomiredovisning och har hand om årsredovisning för Sveriges domstolar. Hovrätten granskar och registrerar sina fakturor, men övriga ekonomiuppgifter utför DV. Det enda bokföringsmaterial som arkiveras av hovrätten är verifikationer och undertecknade betalningsuppdrag som registreras hos hovrätten samt de inventeringsprotokoll som inte kan hänföras till boksluten. Övriga handlingar gällande bokföring arkiveras av DV.

Sökingångar i arkivet

Arkivhandlingarna ordnas systematiskt i en arkivförteckning. Den kompletteras med en dokumenthanteringsplan (senast ändrad år 2004) över förekommande typer av handlingar. Följande register och diarier finns som hjälp för att hitta handlingar i arkivet:

Remissdiarium
Ett remissdiarium finns för åren 1948-1999 (serie C 1). Från år 2000 diarieförs remisserna och kan återsökas i Diarium över administrativa ärenden (serie C 2).

Register över remissakter
Ett alfabetiskt register över remissakterna finns för åren 1948-1965 (serie D 7).

Register över Kungliga brev
Ett alfabetiskt register för åren 1948-1977 (serie D 6).

Diarium över administrativa ärenden
Mellan år 1949-1976 fungerar detta som ett diarium för all administrativa verksamhet. De diarieförda handlingarna återfinns därför som bilagor till olika protokoll, registratur, utgående cirkulär, stenciler och anvisningar, presidentens och byråchefens korrespondens m.m. Under åren 1977-1986 biläggs merparten av handlingarna som bilagor till president- respektive administrativa protokollet. Mellan åren 1987-1999 biläggs merparten av handlingarna som bilagor till president- och byråchefsprotokollet. Från och med år 2000 diarieförs administrativa ärenden i serien Diarieförda ärenden (serie C 2).

Register över protokoll i administrativa ärenden
Registret bevaras digitalt och började föras år 2000. Det innehåller uppgifter om diarienummer, ärende, föredragande, beslut och beslutande (serie D 8).

Register över byråchefs- och presidentprotokoll
Alfabetiskt register finns för åren 1981-1985. För åren 1986-2000 finns registret digitalt bevarat (serie D 5 a)

Register över viceordförandekonferenser
Sakregister för åren 1972-januari 1992 (serie D 5 b).

Register över Ordförandekonferensen
Sakregister för åren 1980-januari 1992 (serie A 10).

Praxisdiskussioner
Sakregister för åren 1967-1989. Finns överst i varje volym i protokollserien Praxisdiskussioner (serie A 13).

Personalkort
För åren 1948-1989 finns personalkort i alfabetisk ordning över anställd personal. Årtalen avser under vilka år anteckningar är gjorda på korten. I vissa fall avser dock årtalen istället det år personen entledigades från hovrätten. Uppgift om vilket år en person slutade sin anställning på hovrätten framgår av personalkorten. Korten är sökväg för att hitta personalakterna, som är arkiverade i alfabetisk ordning efter år för entledigande (serie D 1 a och D 1 b).

Personalregister
För åren 1974-1998 finns ett alfabetiskt register för yrkeskategorierna hovrättsråd, assessorer, fiskaler samt fiskalsaspiranter ordnat efter datum när respektive person började på hovrätten. Från år 1999 finns registret digitalt bevarat (serie D 1 c).

Sekretess

Handlingarna i Svea hovrätts administrativa arkiv är, med vissa undantag, allmänna och offentliga. Sekretessbelagda uppgifter kan förekomma i vissa personalhandlingar.
Bestämmelser om sekretess finns för perioden 1948-1978 i 1937 års sekretesslag, för perioden 1980-2008 i Sekretesslagen (1980:100).

Gallringsbestämmelser

Gallring av arkivet sker med stöd av Riksarkivets beslut och föreskrifter. Svea hovrätt har beslutat om tillämpning av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter. I arkivförteckningen finns närmare uppgift om hovrättens tillämpningsbeslut för respektive gallringsbar serie.

Svea hovrätt tillämpar/har tillämpat följande generella gallringsföreskrifter för det administrativa arkivet:
Generella gallringsföreskrifter
- Kungl. Maj:ts kungörelse 1945:86 och 1945:32.
- Kungl. Maj:ts kungörelse 1953:716./Förordning (1953:716) om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter.
- Riksarkivets gallringsbeslut nr 74/1963.
- Riksarkivets gallringsbeslut nr 403/1974.
- Riksarkivet gallringsbeslut nr 785/1981 och 1985:91.
- Riksarkivet gallringsbeslut nr 43/1986.
- RA-FS 1991:6/1997:6 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.
- RA-FS 1991:11/2004:1 Riksarkivets föreskrifter om återlämnande eller gallring av vissa ansökningshandlingar.
- RA-FS 1993:4 Riksarkivets föreskrifter om allmänna råd om gallring av vissa handlingar hörande till redovisningssystemet Cosmos.
- RA-FS 1996:4 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om bevarande respektive gallring av handlingar tillkomna genom lokal löne- och personaladministrativ verksamhet hos statliga myndigheter.
- RA-FS 1998:1/2000:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av räkenskapshandlingar hos statliga myndigheter, försäkringskassor och vissa enskilda organ.
- RA-FS 2004:2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling.
- RA-FS 2004:3 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar.
- RA-FS 2006:5 Riksarkivets föreskrifter om allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet.

Lokala tillämpningsbeslut av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter

- Byråchefsprotokollet nr 1011, 1993-10-21
- Presidentprotokollet nr 269, 1999-09-23
- Administrativa protokollet 2004/0088, 2004-02-17
- Administrativa protokollet 2004/0505, 2004-08-26
- Administrativa protokollet 2006/0910, 2006-10-04
- Administrativa protokollet 2007/0908, 2007-08-17
- Administrativa protokollet 2009/0204, 2009-03-09


Ansvarig för arkivverksamheten

Ansvarig för arkivverksamheten vid Svea hovrätt är kanslichefen. Kontaktperson för arkivfrågor är huvudregistratorn.

Bilagor

Förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion.
Förteckning enligt 7 a § Datalagen (1973:289), upprättad 1998-03-31.
Beskrivning enligt 15 kap 11 § Sekretesslagen (1980:100) av hovrättens register, förteckningar och andra anteckningar som förs med hjälp av automatisk databehandling, upprättad 1998-03-31.
Beskrivning enligt 15 kap 11 § Sekretesslagen (1980:100) av hovrättens register, förteckningar och andra anteckningar som förs med hjälp av automatisk databehandling, upprättad 2004-01-27.

Tillgänglighet

UpphovsrättUpphovsmannen

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad2014-04-07 00:00:00
Senast ändrad2018-10-24 09:46:52