bild
Arkiv

Svea hovrätt, domstolsarkivet

Svea Hovrätt

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420422/09
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/fKINeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
832 Hyllmeter  (Omfång för efterleverans 20150929 är summerat till det totala omfånget.)
Datering
19481980(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmI Svea Hovrätts arkiv förvaras sekretessbelagda handlingarna skilda från akten i separata serier: F 7 A B-mål Sekretessbelagda aktbilagor, F 7 B T-mål Sekretessbelagda aktbilagor, F 7 C Ö- mål Sekretessbelagda aktbilagor samt F 7 E Ljudupptagningar Sekretessbelagda aktbilagor. Bilagorna kan innehålla allt i från personsekretess 70 år till försvarssekretess 40 år. Rådgör med en handläggare på Riksarkivet Arninge innan ni beställer fram handlingar ur dessa serier.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge, Marieberg)
Arkivbildare/upphov
Svea hovrätt (1614)
Kategori: Statlig myndighet. Hovrätter 1614-

Innehåll

Inledning (äldre form)Svea hovrätt, myndighetshistorik och arkivbeskrivning

1. Organisation och arbetsuppgifter

Svea hovrätt grundades 1614 med uppgift att vara högsta domstol och i kungens ställe döma i mål som överklagats från rikets alla lokala domstolar. Sedermera inrättades flera hovrätter och år 1789 även en Högsta domstol till vilken de olika hovrätternas domar kan överklagas.

Alltsedan 1948 finns sex hovrätter i Sverige. Svea hovrätt är den största av hovrätterna och har till uppgift att pröva mål och ärenden som har överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrätternas domkrets. Domkretsen omfattar Stockholm, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län.

Svea hovrätt har även till uppgift att exklusivt ha hand om vissa särskilda måltyper. Från och med 1919 och till och med 1998 var Svea hovrätt i viss sammansättning överdomstol i vattenmål (Vattenöverdomstol). Alltsedan 1994 är hovrätten överinstans i mål som överklagas från landets hyresnämnder. År 1999 inrättades Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som överinstans i mål överklagade från landets miljödomstolar.

Hovrätten leds av en hovrättspresident och är indelad i dömande avdelningar med en lagman (ordförande), hovrättsråd, hovrättsassessorer och hovrättsnotarier. Hovrättens administrativa enhet leds av en kanslichef och har hand om bl.a. presidentens kansli, hovrättens personal- och ekonomiadministration samt bibliotek och arkiv.

Grundläggande bestämmelser om hovrättens uppgifter, organisation m.m. finns i rättegångsbalken, hovrättsinstruktionen (1996:379) och verksförordningen (1995:1352).


2. Svea hovrätts arkivförteckning

Den 1 januari 1948 trädde en ny rättegångsbalk (1942:740) i kraft. Syftet med den nya rättegångsordningen var att uppnå ett förfarande som karaktäriserades av ökad muntlighet, koncentration och omedelbarhet samt av en fri bevisprövning. Reformen innebar en genomgripande förändring av domstolsförfarandet. Domstolsorganisationen bibehölls dock i stort sett oförändrad.

När den nya rättegångsbalken trädde i kraft 1948 påbörjades en ny arkivförteckning i Svea hovrätt. Hovrättens arkiv delades upp i ett domstolsarkiv för handlingar tillkomna i hovrättens dömande verksamhet, och ett administrativt arkiv för handlingar inkomna till eller upprättade av den administrativa enheten.

Fr.o.m. 1948 ordnas och förtecknas hovrättens arkiv enligt följande.

1. Vattenöverdomstolen vid Svea hovrätt (fr.o.m. 1919)
2. Renovationsakter (fr.o.m. 1919)
3. Domstolsarkivet
4. Administrativa arkivet

3. Svea hovrätt, domstolsarkivet 1948-1975

Målkategorier
Vid hovrätten förekommer en mängd olika mål och ärenden. Dessa är indelade huvudsakligen i tre kategorier, brottmål (B-mål), tvistemål (T-mål) och övriga mål (Ö-mål). Målen har numrerats i löpande följd efter målkategori och år allteftersom de inkommit till hovrätten. Målnummer utgörs av bokstaven B, T eller Ö beroende på målkategori samt löpnummer och år, t.ex. B 1/49.

Sökingångar till arkivet

Målregister, serie D 1 A - D 1 B
Registren över inkomna mål och över givna domar och beslut är ordnade i alfabetisk ordning efter parternas namn. registren innehåller uppgifter om målnummer, avdelning och domsnummer.

Dagboksblad, serie C 2 A - C 2 C
I varje mål och ärende upprättas ett dagboksblad. Handlingar som hör till målet eller ärendet numreras och antecknas på dagboksbladet allteftersom de inkommer eller upprättas. På dagboksbladet antecknas även uppgifter om målets handläggning samt avgörandedatum och avgörandeslag. Dagboksbladen är ordnade i målnummerordning.

Domböcker, serie A 1 - A 4
Hovrättens domar, utslag och särskilt uppsatta slutliga beslut har ordnats i domsnummerordning och bundits in avdelningsvis i domböcker. Varje avdelning har en egen domsnummerserie per målkategori och år.

Domsnummer betecknas med DB, DT, SÖ (särskilt uppsatt slutligt beslut i Ö-mål) eller UÖ (utslag i Ö-mål) samt ordningsnummer. I juridisk litteratur hänvisas ofta till avgöranden i hovrätten med domsnummer, avdelning och avgörandedatum, T.ex. Svea hovrätt avd 4, DT 46, 1957-07-22.

Sekretess

Handlingar som omfattas av sekretess förvaras i särskild ordning skilda från akten i övrigt. Handlingarna förtecknas i serie F 7 A - F 7 D.

Gallringsbestämmelser

Rotelböcker, serie D 2 C har gallrats med stöd av förordningen (1953:716) om utgallring av handlingar hos vissa statsmyndigheter. Målförteckningsblad i B-, T- och Ö-mål, serie C 1 A - C 1 D, samt minnes- och anslagsböcker, serie D 2 A - D 2 B, gallras med stöd av Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, RA-FS 1991:6 ändrad i RA-FS 1997:6

En efterleverans av Svea hovrätt, domstolsarkivet för åren 1976-1980 skedde den 29 september 2015.

I Riksarkivets arkivförteckning över Svea hovrätt, domstolsarkivet, redovisas endast de serier och volymer som förvaras på Riksarkivet. Detta innebär att det förekommer vissa luckor i serierna i arkivförteckningen.

Följande serier förvaras på Svea hovrätt:
Serie A 5 Domböcker i ÖH-mål
Serie A 6 Domböcker i miljömål
Serie A 7 Domböcker från Vattenöverdomstolen
Serie A 8 Beslutsböcker
Serie C 2 D Dagboksblad i ÖH-mål
Serie C 2 E Dagboksblad, alla målkategorier
Serie D 1 C Digitalt målregister fört med VERA
Serie D 1 D Digitalt målregister fört med GLINK (systemet är gallrat enligt samtal med arkivet på Svea hovrätt 2018-09-26, ELI)
Serie D 1 Da Register över alla mål i målnummerordning
Serie D 1 Db Register över domar och beslut efter avgörande datum
Serie D 1 Dc Partregister över inkomna mål
Serie D 1 Dd Register över avgörande på underinstansens målnummer
Serie D 1 De Register över avgörande i dom/beslutsnummerordning
Serie D 1 E Register över Vera över inkomna mål, domar och beslut samt fastighetsregister
Serie D 1 Ea Partregister och målförteckning över inkomna tvistemål
Serie D 1 Eb Partregister och målförteckning över inkomna övriga mål
Serie D 1 Ec Partregister och målförteckning över inkomna miljömål
Serie D 1 Ed Partregister över slutliga beslut
Serie D 1 Ee Fastighetsregister
Serie D 1 Ef Innehållsförteckning för slutliga beslut

Serie F 5 Akter i ÖH-mål
Serie F 6 Akter i miljömål ( F 6 A Akter i miljömål, vattendomstolen, F 6 B Akter i miljömål, miljödomstolen, F 6 C Akter i miljömål, Va-nämnden)
Serie F 7 D Miljömål,sekretessbelagda aktbilagor
Serie F 7 F Film och videoband Sekretessbelagda aktbilagor
Serie F 10 Systemdokumentation
Serie F 11 Expedieringslistor
Serie H1 Målstatistik

Tillgänglighet

SekretessJa

Kontroll

Skapad2001-04-05 00:00:00
Senast ändrad2020-08-03 10:35:16