bild
Arkiv

Svea hovrätt administrativa arkivet 1728-1947

Svea Hovrätt

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420422/10
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/EfHjuGMI7KcXTcy48t4zx6
Omfång
4 Hyllmeter 
60 Volymer 
Datering
17281947(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Svea hovrätt (1614)
Kategori: Statlig myndighet. Hovrätter 1614-

Innehåll

Allmän anmärkningArkivbeskrivning
Svea hovrätts administrativa arkiv (1728-1947)

Inledning
Inför leverans till Riksarkivet av Svea hovrätts administrativa handlingar för åren 1948-1989, upptäcktes vid inventeringen även en mängd handlingar från tiden före år 1948. Totalt rör det sig om ett femtiotal volymer, där den äldsta handlingen är daterad år 1728. Den övervägande delen av handlingarna är dock tillkomna under första hälften av 1900-talet.

Myndighetens organisation och arbetsuppgifter
Svea hovrätt grundades år 1614 med uppgift att vara högsta domstol och i kungens ställe döma i mål som överklagats från landets samtliga lokala domstolar. Göta hovrätt inrättades 1643 och under 1800- och 1900-talet tillkom ytterligare fyra hovrätter. Efter Göta hovrätts tillkomst omfattade Svea hovrätts domkrets Svealand och Norrland. År 1645 tillkom Gotland. År 1910 inrättades en särskild Norrlandsavdelning, som 1936 blev Hovrätten för Övre Norrland. Detta innebar att mål från domstolarna i Västerbottens och Norrbottens län inte längre överklagades till Svea hovrätt. År 1789 inrättades Högsta domstolen, till vilken de olika hovrätternas domar kan överklagas. Hovrätten leds av en hovrättspresident och är indelad i dömande avdelningar och en administrativ enhet.

Samband mellan myndighetens arbetsuppgifter och viktigare handlingar
De administrativa handlingarna består främst av protokoll, inkomande handlingar, ämnesordnade handlingar och personalhandlingar. Tidigare har både dömande och administrativa handlingar för åren 1728-1947 levererats till Riksarkivet.

Materialet och sökingångar i arkivet
Arkivhandlingarna ordnas systematiskt i en arkivförteckning. Det arkiverade materialet är inte heltäckande, utan det rör sig om sporadiska förekomster av handlingar i flertalet av de aktuella serierna. Majoriteten av serierna fortsätter i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008 (se nedan).


Protokoll
Presidentmötesprotokoll (1935-1947) och Kamrerarens protokoll (1944-1947). Inga sökregister finns till protokollen. Båda serierna fortsätter i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008.

Remisser
Remisser med tillhörande diarium för tidsperioden 1929-1947. Handlingarna arkiveras dock i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008. Serien fortsätter även efter år 1948 i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008.

Inventarieförteckningar
Inventarieförteckningar (1728-1947) över Svea hovrätts möbler, konst och andra föremål (bl.a. en förteckning över Svea hovrätts böcker, upprättad 1728). Serien fortsätter i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008.

Inkommande handlingar
Kungliga brev för perioden 1921-1947. Ingår dock i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008. Det finns ett register till de Kungliga breven för tidsperioden 1921-1947. Registret för år 1947 ingår i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008. Det gör även registret till Kungliga remisser (1920-1947). En mindre mängd Äldre skrivelser domsagor (1922-1947) och Byråchefens korrespondens (1946-1947) finns.
Serien Kungliga brev respektive Byråchefens korrespondens fortsätter i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008.

Handlingar ordnande efter ämne
I serien ingår Handlingar som rör hovrättens arkiv (1838-1947), Fonder (1790-1947), Handlingar rörande hovrättens organisation (1811-1947), Handlingar rörande försvarsberedskap (1935-1939) samt Handlingar rörande högtidstillfällen och jubiléer (1870-1947). Samtliga serier (utom Handlingar rörande hovrättens organisation) fortsätter i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008.

Personalhandlingar
I arkivet finns både ämnesordnade handlingar samt olika liggare och register som rör hovrättens personal. I serien Personalakter finns akter för personal som entledigats mellan åren 1928-1947. Det finns en Personalliggare som omfattar personal född mellan år 1863-1915 samt Tjänstematriklar med bilagor för personal född mellan år 1880-1939.
I arkivet ingår även Personalkort där anteckningar har förts mellan år 1927-1947. De personalkort där anteckningar även har förts efter 1947 arkiveras i Svea hovrätts administrativa arkiv 1948-2008. Av personalkorten framgår bland annat vilket år en person entledigades. Personalkorten är sökväg till personalakterna som är arkiverade efter året när personen slutade sin anställning. För hyresnämnderna finns personalkort för åren 1942-1947.

Räkenskaper
När det gäller räkenskaper finns serierna Huvudböcker fonder (1900-1942), Avlöningskort och tjänstgöringsjournaler (1940-1947) samt Kvittens- och kontraböcker (1868-1931).

Sekretess
Arkivhandlingarna innehåller inga sekretessbelagda uppgifter. (Eventuellt kan sekretess förekomma för vissa uppgifter i personalhandlingarna.)

Gallringsbestämmelser
Det är oklart vilka handlingar som kan ha gallrats genom åren och vilka gallringsföreskrifter som i så fall har tillämpats.
Inledning (äldre form)Myndighetens organisation och arbetsuppgifter
Svea hovrätt grundades år 1614 med uppgift att vara högsta domstol och i kungens ställe döma i mål som överklagats från landets samtliga lokala domstolar. Göta hovrätt inrättades 1643 och under 1800- och 1900-talet tillkom ytterligare fyra hovrätter. År 1789 inrättades Högsta domstolen, till vilken de olika hovrätternas domar kan överklagas.

Tillgänglighet

UpphovsrättUpphovsmannen

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad2014-04-04 00:00:00
Senast ändrad2014-04-22 15:14:18