bild
Serie

Ingående diarier

Svea Hovrätt

Om förprickningen i diarierna se respektive aktserie. Se registraturet 1734, fol. 195v.