bild
Arkiv

Svea Hovrätt Huvudarkivet

Svea Hovrätt

 Serier (313 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
#Kartor och ritningar
 
APROTOKOLL OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR 
A IEgentliga protokoll 
A I aProtokoll i civila målInnehåller även åtskilliga protokoll i brottmål från tidigare år. Fr.o.m. 1860 ingå kriminalprotokollen här 
A I a 1Renskrivna protokoll1614 – 1950Serien inbunden med undantag av vol. 2, 68-74. Register för tiden 1643-1843. Omfattar fr.o.m. mars 1910 blott första huvudavdelningen.
 
A I a 2Konceptprotokoll1614 – 1902Serien i buntar med undantag av vol. 4-9, 11-17. 
A I a 3Protokollsutdrag1707 – 1786 
A I bProtokoll i brottmål 
A I b 1Renskrivna protokoll1756 – 1859Serien inbunden med undantag av vol. 15 och med register för tiden 1765-1833, åtskilliga protokoll i brottmål från tidigare år ingå i civilprotokollen.
 
A I b 2Konceptprotokoll1639 – 1857Serien i buntar.
 
A I b 3Protokollsutdrag1773 
A I cProtokoll i mål refererade inför Kungl. Maj:t1619 – 1695
 
A I dProtokoll i särskilda mål1679 – 1810Serien i buntar utom vol. 6-7 och 23. En äldre volym "Strödda mål 1615-1668" har fördelats i enlighet med Bilaga 1.

Målet mellan Gyllenstiernorna och Arvid Ivarsson Natt och Dag samt den fiskaliska aktionen emot honom. Kungl. brev 1678 22/12, 1679 19/2 och 6/12. Om denna process se Meddelanden från Svenska riksarkivet 1957, s. 138 ff.

1679 8/1-12/8; Ingå i Revisionsakt. 1680 21/8, Gyllenstierna ./. Natt och Dag, vol. 1-2, pag. 1-219, 216(!)-453. Renskrivna protokoll.
 
A I eProtokoll vid sessioner i konungens närvaro1794 – 1795
 
A I fProtokoll i pleniärenden1860 – 1947Serien inbunden. Rygg- och pärmtitel: Anteckningsbok för pleniärenden. För 1910-1919 ingå utförliga pleniprotokoll i A I a 1. 
A I gProtokoll i presidentärenden1923 – 1927Serien inbunden. Rygg- och pärmtitel: Anteckningsbok över beslut, som av presidenten fattats å hovrättens vägnar. 
A I hProtokoll rörande tjänstledighet för underdomare1902 – 1947Serien inbunden. Rygg- och pärmtitel: Anteckningsbok rörande ... Omf. 1910-1947 blott första huvudavdelningen. 
A IICodices rationum 
A II aRenskrivna1636 – 1837Serien inb. med undantag av vol. 30-43, 46, 51, 53, 57, 63, 75, 93, 97a, 120, 124, 126, 129, 131, 135, 145, 157 och 159.
Vol. 1-29, 44, 46, 49, 52, 54-56, 58-62, 65-74, 76-77, 81, 83 med register.
 
A II bKoncept1654 – 1849Serien i buntar.
 
A II cSärskilda mål1705 – 1743 
BREGISTRATUR OCH KONCEPT 
B IÖver utgångna skrivelser 
B I aRegistratur1614 – 1802Serien inbunden. Reg. utom vol. 1-2 och 126. 
B I bKoncept 
B I b 1Huvudserie1614 – 1948Vol. 1-150 i buntar, därefter inbunden med ryggtitel: "Registratur". Vol. 151-323 med register. Från och med 1910 endast första huvudavdelningen. 
B I b 2Supplementserie1800 – 1920 
B I b 3Skrivelser i revisionssaker1877 – 1902Vol. 1-6 inbundna med register över såväl kärande som svarande, vol. 7-9 i buntar och utan register. 
B I b 4Telegrambok för fiskalsexpeditionen1910 – 1931 
B I b 5Koncept rättsstatistiken1651 – 1913Serien i buntar. Ingår tidigare i B I a. 
B I b 6Skrivelser i original1614 – 1768 
B IIDomböckerSerien inbunden med reg. utom vol. 3-6 och 12. Fr.o.m. mars 1910 endast första huvudavdelningen. Hjälpmedel vid forskning: Kuylenstiernas register 1615-1680. 
B II aHuvudserie1614 – 19481614 7/6-1/7, 28/9-11/11; Ingår i A I A I:1. 
B II bDomar i original1614 – 1678 
B IIIUtslag och resolutioner 
B III aI civila mål 
B III a 1Utslag och resolutioner1683 – 1855Serien inbunden utom vol. 19-20 och 67, Under tiden 1683-1817 med ryggtitel: "Civila resolutioner" eller "Resolutionsbok", därefter: "Utslag i civila mål". Reg. utom vol. 16, 19-20, 62 och 67. Enligt aktuarie J. Sandemans anteckningar i 1687 års registratur, fol 469, ha "formelle resolutioner... till annum 1682 icke warit brukelige, therföre och inga separata böcker uppå dem finnes". Från och med 1839 äro resolutionerna i regel samlade i slutet av banden. 
B III a 2Utslag1856 – 1948Serien inbunden och med reg. Fr.o.m. 1910 endast 1:a huvudavdelningen. 
B III a 3Resolutioner1856 – 1926Serien inbunden utom vol. 2 och 26. Vol. 1, 3-16 med register. 
B III bI kriminella mål 
B III b 1Utslag och resolutioner1626 – 1855Serien inbunden utom vol. 1, 3 och 29 samt med reg. utom vol. 1-3, 6, 21 och 29. Under tiden före 1815 med titel: Kriminella resolutioner, därefter: Utslag i brottmål. Enligt aktuarie J. Sandemans anteckningar i 1687 års registratur, fol. 468, finnas "till annum 1624 ... inga criminalböcker". Ingå även i B III A 3. 
B III b 2Utslag1856 – 1949Serien inbunden och med register. Från och med 1910 endast 1:a huvudavdelningen. 
B III b 3Resolutioner1856 – 1902Serien inbunden utom vol. 7. Reg. i vol. 1-4. 
B III cI civila och kriminella mål 
B III c 1Utslag i konceptSerien i buntar. Ordnade efter parter. Häri även enstaka resolutioner. 
B III c 2Konceptutslag i deserta mål1864 – 1869 
B III c 3Resolutioner i koncept 
B III c 4Konceptresolutioner ang. försäljning m.m. av fideikommissegendom1887 – 1904 
B III d I ägodelningsmål1936 – 1948Serien inbunden. Kallas: J-utslag.
Kvar å hovrättens III avdelning.
 
C DIARIER 
C IIngående diarierOm förprickningen i diarierna se respektive aktserie. Se registraturet 1734, fol. 195v. 
C I aPleniärenden1930 – 1948Serien inbunden. 
C I bCivila mål och ärenden 
C I b 1Kungl remisser1714 – 1947Serien inbunden utom vol. 1. Reg. fr.o.m. vol. 5. Fr.o.m. 1910 endast 1:a huvudavdelningen. 
C I b 2Instämda och vädjade mål1734 – 1948För tiden före 1734 se Janus regius.Ryggtitel 1734-1826: Diarium causarum civilium. Serien inbunden med register över kärande, fr.o.m. 1852 även över svarande. Fro.m. 1910 endast 1:a huvudavdelningen, fr.o.m. 1921 särskild avdelning för Stockholm, registret angivet med St. framför numret. Innehåll till 1858.25/11 anteckning om akts uppsändande till justitierevisionen.
 
C I b 3Besvärs- och ansökningsmål 
C I b 3 aaRenskrivna diarier1690 – 1948Serien inbunden. För tiden 1691-1800 alfabetiskt upplagd, därefter kronologiskt med register. Fr.o.m. 1910 endast 1:a huvudavdelningen. Diarierna äro fr.o.m. 1930 delade i två avdelningar, en för besvärsmål och en för ansökningsärenden, med gemensamt register. - Följande specialregister förekomma även: Över testamenten och äktenskapsförord 1801-1916, över bouppteckningar 1801-1916, över anstånd med sådanas ingivande 1868-1916, över stämpelbelopp för bouppteckningar m.m. 1885-1917, över ansökningar om stadfästelse av utländska äktenskapskillnadsdomar 1907, 1910-1929, över besvär i mål ang. upplösning av äktenskap 1919-1929, över överklagade myndighetsförklaringar 1925-1929, över missnöjesanmälningar fr.o.m. 1871, över stämningsansökningar 1867-1921, över auktioner å eller likvid för fastighet m.m. 1871-1929, över sortering och lottning av skriftväxlingar 1801-1845, över stämpelbeläggningsmål 1895-1897, över ansökningar om restitution av stämpelavgift 1911-1929, över besvär rörande böter och viten 1902-1910, över överklagade beslut av underdomstolar 1911-1929, över myndigheters skrivelser 1910, över ansökningar om utbekommande av fullmäktigarvoden 1915-1929, över ansökningar om ersättning för svarandetalans bevakande 1926-1930, över underdomares ansökan om förordnande av förste notarier 1918. 
C I b 3 bbKonceptdiarier1692 – 1800Serien i buntar utom vol. 1-3. Kronologiskt upplagd. 
C I cKriminella mål och ärenden 
C I c 1Kungl. remisser1769 – 1899Serien inbunden. Reg. i vol. 7-19.
1769-1804; Ingå i C I c 2:1-34.
 
C I c 2Besvärs- och ansökningsmål1769 – 1947Serien inbunden. För tiden 1769-1803 9/4 alfabetiskt upplagd, fr.o.m. 1803 kronologiskt med register. Fr.o.m. 1910 endast 1:a huvudavdelning. Diarierna äro fr.o.m. 1933 delade i två avdelningar, en för Stockholm och en för landsorten, med skilda register. Häri även diarium över kungl. remisser 1769-1804. - Följande specialregister förekomma även: över utlånade kriminella handlingar 1810-1814, över insända fånglistor 1831-1839, 1842-1928, över skrivelser från underrätter 1907-1909, över besvär i mål ang. upplösning av äktenskap 1913-1919 sept. samt över mål ang. barnuppfostringsbidrag 1913-1918.
 
C I c 3Rannsakningar1752 – 1929Serien inbunden. Reg. i vol. 5-9, 11-72. Fr.o.m. 1910 endast Svea-avdelningen. Innehåller även förteckningar över insända fånglistor t.o.m. 1829. 
C I c 4Fiskaliska aktioner. Stämpelmål1944 – 1948 
C I dSpecialdiarier 
C I d 1Över konkurser1765 – 1899Serien inbunden. Från underrätter inkomna. 
C I d 2Över ansökningar om tjänstledighet för underdomare och förordnanden för extradomare1870 – 1943 
C I d 3Ang. expeditionslösen1870 – 18771870-1872; Ingår i C I d 2:1. 
C I d 5Över nöjdförklaringarSerien inbunden med register. Omfattar 1:a huvudavdelningen. 
C I d 5 aaHuvudserie1910 – 1943 
C I d 5 bbAng. villkorlig straffdom1919 – 1943 
C I d 6Över ägodelningsmål1935 – 1948Serien inbunden med reg. Omf. 1:a huvudavdelningen. 
C I d4Över fiskalsförelägganden1923 – 1932Omfattar 1:a huvudavdelningen. 
C IIUtgående diarier 
C II aKanslidiarier 
C II a 1Huvudserie1713 – 1948Serien upplagd enligt hovrättens beslut febr. 1713. Inneh. fr.o.m. 1841 endast missiv. Serien inbunden utom vol. 1, 3-5, 9, 11-12 och 14. 
C II a 2Kanslidiarier för sekreterareexpeditionen1840 – 1948Serien inbunden. Inneh. brev i civila ärenden. Fr.o.m. 1910 endast 1:a huvudavdelningen. 
C II a 3Brevdiarier för fiskalsexpeditionen1841 – 1948Serien inbunden. Inneh. brev i kriminella ärenden. 
C II bExpeditionsdiarier för brottmål1763 – 1805Serien inbunden. Divisionsvis förd. Fr.o.m. 1800 endast rannsakningar och skriftväxlingar rörande häktade. Enligt riksarkivets beslut 1961 17/3 utgallrad för tiden 1806-1875. 
C II cSpecialdiarier 
C II c 1Över und. utlåtanden i brottmål1848 – 1884Serien inbunden. 
C II c 2Över utslag, varigenom dömts till fästning på bekännelse1813 – 1836Inbunden. 
C IIIÖver ärenden som förut tillhört kammar-, bergs- och kommerskollegiernas handläggningOmfattar hela landet. Jfr. kungl. förordning 17 april 1828. Diarierna ofta kallade T.D. 
C III aIngående diarierSerierna inbundna och med reg. 
C III a 1Civila mål och ärenden 
C III a 1 aaInstämda och vädjade mål1828 – 1837 
C III a 1 bbBesvärs- och ansökningsmål1828 – 1837 
C III a 2Kriminella mål och ärenden1828 – 1837 
C III bUtgående diarier1828 – 1837 
C IVRotlar 
C IV aKungl remisser1890 – 1899Serien inbunden. Titel: Presidentens rotel. Jfr D.III h 1. 
C IV bÖver revisionssaker 
C IV b 1Över avlämnade protokoll1711 – 1873Smal fol. Serien i buntar utom vol. 6. 
C IV b 2Över avlämnade akter1740 – 1880Smal fol. Serien i buntar. 
C IV b 3Gemensamma1859 
C IV cÖver överklagade civila och kriminella besvärsmål1902 – 19358:o. Serien inbunden. Omf. även 2:a huvudavdelningen. 
C VLottningsdiarier ("Sorteringslistor")Enligt riksarkivets beslut 1961 17/3 utgallrade för tiden 1816-1948. 
C V aCivila mål1660 – 1818Vol. 1-3 med titel: Rotulus actionum civilium. 
C V bInstämda och vädjade konkurser1800 – 1875 
C V cCivila besvärsmål1846 – 1853 
C V dBrottmål1791 – 1836Serien inbunden. 
C VIDivisionsdiarier 
C VI aÖver revisionssaker ("missnöjesanmälningar")1910 – 1948Serien inbunden. Enligt riksarkivets beslut 1961 17/3 utgallrad för tiden 1829-1926. 
C VI bÖver supplikations- och referentsaker1708 – 1810Serien inbunden utom vol. 1. Såväl instämda och vädjade som besvärsmål. Enligt riksarkivets beslut 1961 17/3 utgallrad för tiden 1811-1858. 
C VI cÖver lottade skriftväxlingar i ansökningsmål och fiskaliska aktioner1799 – 1813Serien inbunden. Enligt riksarkivets beslut 1961 17/3 utgallrad för tiden 1811-1858. 
C VI dÖver kungl. remisser i brottmål1818 – 1824 
C VI eÖver supplikationer och lottade skriftväxlingar i brottmål samt refererade rannsakningar1748 – 1838Serien inbunden. Enligt riksarkivets beslut 1961 17/3 utgallrad för tiden 1836-1858. 
C VI fÖver sorterade skriftväxlingar i brottmål1799 – 1800Serien enligt riksarkivets beslut 1961 17/3 utgallrad för tiden 1801-1858. 
DLIGGARE OCH REGISTER 
D IJanus regius1614 – 1748Serien inbunden. Utg. av ett i kronologisk ordning upplagt alfabetiskt register, efter sökandens förnamn, över akterna i instämda och vädjade mål med uppgift om tiden, då målen först inkommit till hovrätten, om domarna samt om akternas plats i Libri causarum (E VI a 2 aa); efter 1712 blott aktnummer.

Ett W. anger, att akten vid gallringen på 1860-talet tillvaratagits av Westin och ingår i Westinska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek.
 
D IIReferentlistor1720 – 1780Upprättade i enlighet med kungl. brev 1735 23/4 och 1739 17/8 att ingivas till riksens ständers justitiedeputation. Utg. av förteckningar på i hovrätten immediate upptagna och lagvadde saker. 
D IIIFörteckningar, register, inventarier 
D III aRegister över kungl. brev och författningar1614 – 1721 
D III bRegister till registratur och domböcker1634 – 1635 
D III cDomslistor och aktförteckningar 
D III c 1Över bundna akter i instämda och vädjade mål1659 – 1688 
D III c 2Över domar1653 – 1872Serien inbunden, kronologiskt förd med domsnummer, vol. 2-7 även med ingående diarienummer. Vol. 3-5 med ryggtitel: Doms- och aktförteckning. Vol. 2-6 inneh. även uppgift om till justitierevisionen uppsända akter och vol. 1-4 uppgift om bortregistrerade och bortlagda akter. 
D III c 3Över konkursmål 
D III c 3 aaHuvudserie1702 – 1864Serien inbunden utom vol. 1. Utg. av förteckning över bevakningsinlagor i instämda (adliga) konkurser samt i mål i vilka årsstämning ägt rum. 
D III c 3 bbUppgifter till kollegier och banker1823 – 1863Utg. av halvårsvis upplagda förteckningar över uppgifter rörande avträdes-, boskillnads- och urarva förmåner samt jämlikt konkurslagens 9 § i adliga konkursmål. 
D III dFörteckningar över anhängiggjorda mål 
D III d 1Civila mål1636 – 1744 
D III d 2Över fiskaliska aktioner och supplikationsmål1720 – 1770 
D III d 3Över oresolverade brev och suppliker1670 – 1765 
D III d 4Över bortregistrerade civila suppliker1720 – 1767 
D III eRegister över rannsakningar1810 – 1871Serien inbunden utom vol. 1. Alfabetiskt upplagd årsvis. Hänvisar till fiskaliska utslagsnumren. 
D III fRegister över äganderättshandlingar1682 – 1873Serien inbunden. Om denna serie se Donum Boëthianum, sid. 208, not 2. På försättsbladens insidor ha anteckningar gjorts om de handlingar, som återförts till sina ursprungliga akter. 
D III gDepositionsförteckning1704 – 1941Serien inbunden. Utg. av förteckningar över i hovrättens arkiv till förvaring mottagna originaltestamenten, pacta ante nuptiale och inventarier jämte i förekommande fall anteckning om handlings återtagande. 
D III hAnteckningsböcker 
D III h 1Över kungl. remisser1883 – 1922Serien inbunden. Vol. 1-3 innehåller utförligare anteckningar om målen och om innehållet i Kungl. Maj:ts resolutioner än remissdiarierna (C I b 1) och remissrotelböckerna (C IV a). 
D III h 2Över fri rättegång1920 – 1921Serien gallrad enligt riksarkivets beslut den 30 augusti 1967. 
D III IAnslagsböckerPromemoria om rotlar och anslagsböcker 1961 av S. Landahl.
 
D III i 1Domsanslagsböcker1895 – 1935Serien gallrad enligt riksarkivets beslut den 17 mars 1961. 
D III i 2Av utslag och resolutioner i civila mål1896 – 1935Serien gallrad enligt riksarkivets beslut den 17 mars 1961. 
D III i 3Av utslag och resolutioner i brottmål1897 – 1935Serien gallrad enligt riksarkivets beslut den 17 mars 1961. 
D III i 4Aktionsanslagsbok1895Serien gallrad enligt riksarkivets beslut den 17 mars 1961. 
D III i 5Berättelseanslagsbok1886Serien gallrad enligt riksarkivets beslut den 17 mars 1961. 
D III i 6Postbok1907Serien gallrad enligt riksarkivets beslut den 17 mars 1961. 
D III i 7Anmälningar rörande ombud1905 – 1940 
D III jFörteckning över vid protokollen tjänstgörande notarier1846 – 1899Serien fortsätter i Advokatfiskalens arkiv C VI. 
D III kFörteckningar över familjerättsliga ärenden 
D III k 1Över bevakade testamenten1694 – 1916 
D III k 2Över bouppteckningar1736-1746, 1801 – 1916 
D III k 3Över förmyndarskap 
D III k 3 aaÖver förmyndare1750 – 1890Serien inbunden. Alfabetiskt upplagd förteckning över av hovrätten tillsatta förmyndare jämte uppgift å de omyndiga. 
D III k 3 bbÖver omyndiga1861 – 1890Serien inbunden. Alfabetiskt upplagd efter de omyndigas namn jämte uppgift å förmyndare samt anteckningar om ingivna förmyndareredovisningar. 
D III k 3 ccFörmynderskapsbok1891 – 1924Serien inbunden. 
D III k 3 ddÖver förmyndarebevis1820 – 1857 
D III k 3 eeÖver myndigförklarade kvinnor1858 – 1864 
D III lFörteckningar över arkiv och inventarier 
D III l 1Över arkivet1440 – 1919Se även F I:1. 
D III l 2Över inventarier1703 
D IVPrejudikatsamlingar (Promptuarium)1600-taletSerien inbunden. Se även D V:1.
I Uppsala universitetsbibliotek, vol. B 184 f, s. 361 ff., finnes på "kriminalböckerna" gjord sammanställning, efter Missgärningsbalken, av straffens art. Målshänvisningarna äro likartade med dem i Prejudikatsamlingarna.
 
D VSandemans samling1324 – 1701Serien i buntar. Utgöres av aktuarien Johan Sandemans anteckningar, avskrifter och excerpter. Se härom bl.a. Skoglar Bergströms förteckning (D III L 1:1) 1693 C och F samt Donum Boëthianum, s. 218 f. 
D VIMatriklar och meritlistorSe även E IV a-b. 
D VI aHovrättens egen personal 
D VI a 1Huvudserie1614 – 1947Serien inbunden utom vol. 1-2 och 6.
1614 - 1697; Ingår i D V: 1. Utg. av J. Sandemans förteckning på hovrättens ledamöter och betjänte.
 
D VI a 2Adjunktionslistor1871 – 1926Serien utg. av årshäften i buntar. Innehåller även uppgifter om första adjunktionen. 
D VI a 3Auskultanteder 
D VI a 3 aaHuvudserie1627 – 1875Serien inbunden och med reg. i varje vol. Inneh. t.o.m. år 1810 i allmänhet anteckningar om befordringar och dödsfall. Sådana uppgifter för åren 1801-1833 ingå i D VI a 1:3-4.
 
D VI a 3 bbAuskultantprov1814 – 1826 
D VI a 4Förordnanden och ledigheter1690 – 1870 
D VI a 5Meddelanden1891 – 1920Serien inbunden. Efter pleniprotokollen gjorda sammanställningar av uppgifter om antagning av e.o. notarier, om indelning till tjänstgöring inom hovrätten, om ansökningar och förslag till tjänster inom hovrätten och underdomstolarna samt ang. domareförordnanden. 
D VI a 6Prövningsdivisionen1930 – 1935 
D VI bUnderdomstolars personalUppgifter ingå även i D VI a I:1 och 5. 
D VI b 1Diarium över domareförordnanden1867 – 1937Serien inbunden. Reg. Upplagd på häradshövdingarnas namn t.o.m. 1889, därefter på domsagorna.
Omf. fr.o.m. 1873 även rådhusrätter.
 
D VI b 2Meddelanden om domareförordnanden1891 – 19201891 - 1920; Ingå i D VI a 5. 
D VI b 3Vice häradshövdingar1889 – 1896 
D VI b 4Förste notarier1919 – 1933 
D VI b 5E.o. notarier1880 – 1930 
D VIITitularböcker1614 – 17751614; Ingår i D V:1. 
D VIIIListor över sakören, lösen m.m. 
D VIII aSaköreslängder1614 – 1947Serien inbunden utom vol. 1. Kallas för tiden 1700-1858 Bötesbok. 
D VIII bLösenböckerSerierna inbundna. Gallrade enligt riksarkivets beslut 4 maj 1951. 
D VIII b 1I civila mål1882 
D VIII b 2I brottmål1912 
D VIII b 3Kommunikationsresolutioner1884 – 1885 
D IXAvskrifter 
D IX aAv kungl. brev1615 – 1739 
D IX bEpiscoporum capitularium et variorum literae1613 – 1684 
D IX cConstitutiones Regiae Academiae Upsaliensis1655 
D IX dStäders privilegier1624 – 1652 
D IX eDiverse avskrifter av skrivelser till Kungl. Maj:t1681 – 1770 
EINKOMNA HANDLINGARIngå i övrigt i F II. 
E IKungliga brev1614 – 1948Serien inbunden utom vol. 51. Reg. till vol. 11-50, 52-67. För tiden 1614-1695 se D. 
E IISkrivelser från övriga myndigheter 
E II aRiksens ständer och riksens ständers kontor1668 – 1771 
E II bDomstolar och judiciella myndigheter 
E II b 1Justitiekanslern och justitierevisionen1680 – 1770 
E II b 2Göta hovrätt1637 – 1771 
E II b 3Åbo hovrätt1637 – 1771 
E II b 4Göta, Åbo och Vasa hovrätter om proclama1737 – 1817Serien inbunden. Samlad efter 1802 års brand av aktuarien Carl Adolf Lönbohm. 
E II b 5Övriga hovrätter och andra överdomstolar1695 – 1739 
E II b 6Lagmän, häradshövdingar och vice häradshövdingar1625 – 1818 
E II b 7Underrätter i städer1682 – 1804Serien i buntar. 
E II b 8Domsagor och rådhusrätter1742 – 1752 
E II cKollegier1680 – 1774Serien i buntar. 
E II dGuvernörer, ståthållare och landshövdingar1681 – 1821Serien i buntar. 
E II eUniversitetskanslern, biskopar och konsistorier1675 – 1758 
E II fReduktions- och likvidationsverken1683 – 1739 
E II gÖvriga kommissioner1704 – 1759 
E II hÖvriga ämbetsmän och myndigheter1704 – 1818 
E IIISkrivelser från hovrättens personal och från advokater1674 – 1767 
E IVTjänsteansökningar, meritförteckningar samt trohets- och ämbetseder 
E IV aTjänsteansökningar-1800Serien i buntar och alfabetiskt ordnad. Omfattar tiden t.o.m. år 1800. Ingår före 1856 i E VI a 3aa och därefter i E VI c. Specialförteckning se bilaga.
 
E IV bMeritförteckningar1724 – 1911Serien i buntar. Ingå t.o.m. år 1800 även i E IV a och fr.o.m. 1856 i E VI c. 
E IV cTrohets- och ämbetseder1661 – 1878Serien i buntar. 
E VSkrivelser till hovrättens ämbetsmän1628 – 1810 
E VIRättegångsakter 
E VI aI civila mål 
E VI a 1Remisser från Kungl. Maj:t1680 – 1759Serien i buntar utom vol. 6. 
E VI a 2Instämda och vädjade mål 
E VI a 2 aaHuvudserie [Liber causarum]1615 – 1948Serien inbunden t.o.m. vol. 478 utom vol. 69, 71, 105, 109, 118, 404, 423-435, 453, 464 och 473, därefter i buntar utom vol. 677. Omf. fr.o.m. mars 1910 blott 1:a huvudavdelningen.
Benämnes t.o.m. 1712 Liber causarum, i regel med aktförteckning i varje vol., därefter Akter i instämda och vädjade mål. Hjälpmedel vid äldre akters eftersökande. För tiden t.o.m. 1748 Janus regius, fro.m. 1734 även vederbörliga diarier samt t.o.m. 1680 jämväl Kuylenstiernas register.
För tiden 1689-1704 (vol 423-436) samt 1713-1804 (vol. 479-814) äro på grund av brand eller gallring blott strödda akter bevarade. Dessa akter äro t.o.m. 1804 förprickade i Janus regius och i diarierna. - Kriminalmål påträffas här ännu 1750.
Handlingarna kronologiskt ordnade t.o.m. 1800, sedan efter domsnummer. Inneh. t.o.m. 1800 även akter till oavslutade eller deserta mål. Sådana akter placeras senare i E VI a 3 aa och fr.o.m. 1856 i E VI c, med undantag av de för tiden 1801-1836 med bortläggningsnummer försedda akterna (se E VI a 2 cc).
 
E VI a 2 bbKonkursakter1796 – 1922Serien i buntar utom vol. 3-4. Utgöres av underrättsakter i vädjade konkursmål specificerade i Bilaga 6. Huvudakten i E VI a 2 aa. Konkursakter ingå dels i nämnda serie, dels såsom bortregistrerade i E VI a 2 cc, E VI a 3 aa och cc samt i E VI c 2, dels såsom kriminella i E VI b 2 cc. 
E VI a 2 ccBortlagda akter1801 – 1836Serien i buntar. Utgöres av akter i förlikta eller deserta mål, vilka äro försedda med s.k. bortläggningsnummer. Dessa nummer återfinnas i diarierna. Ingå t.o.m. 1800 i E VI A2 aa. 
E VI a 3Besvär och ansökningar 
E VI a 3 aaHuvudserie1614 – 1950Serien inbunden t.o.m. vol. 04 därefter buntar. Vol. 18-22, 24-39, 49-94 med register. Omfattar fr.o.m. 1910 blott första huvudavdelningen. Benämnes t.o.m. 1582 Liber supplicationernas akterna fr.o.m. vol. 24 i allmänhet ordnade alfabetiskt efter sökadens förnamn. För den efter 1682 äro handlingarna ordnade sålunda: åren 1685-1799 kronologiskt i regel efter resolutions eller utslagsdatum, åren 1800-1820 efter kärandeparten, åren 1821-1855 efter notarier - förr benämnda notariehandlingar - och ordnade efter notariernas förteckningar eller, där dessa saknas efter resolutionsdagen, samt för tiden ??? utslagsnummer. Bortregistrerade ??? handlingar ligga på dagen för bortregistreringen. Från 1856 ing. ??? liksom handlingar i övriga mål, ??? ej meddelats, i E VI c - jfr även serierna märkningen vid E VI a 2 aa, för tiden 1683 - 1804 äro på grund av brand eller utgallring blott strödda handlingar bevarade.

OBS! Volymerna 63-71, 76, 86-94 kan ej tas fram pga skador.
 
E VI a 3 bbSupplementserie1621 – 1927Serien i buntar. 
E VI a 3 ccKonkursakter1797 – 1886Serien i buntar utom vol. 3. Utgöres av i Bilaga specificerade underrättsakter i förlikta eller icke fullföljda vädjade mål, som därmed överförts till denna serie. Huvudakt i E VI A 3 aa. 
E VI bI brottmål 
E VI b 1Remisser från Kungl. Maj:t m.fl och av hovrätten omedelbart upptagna mål1672 – 1810Serien i buntar utom vol. 2, 22 och 24.
 
E VI b 2Besvär och ansökningar 
E VI b 2 aaHuvudserie1657 – 1949Serien i buntar. Omf. fr.o.m. 1910 blott första huvudavdelningen. Benämnes t.o.m. 1798 rättegångsakter i brottmål, suppliker och besvär. Handlingarna äro kronologiskt ordnade. Fr.o.m. 1799 benämnas de kriminella besvär och ansökningar och äro för tiden 1799-1855 ordnade på notarier efter resolutionsdagen samt för tiden efter 1856 efter utslagsnummer. Från sistnämnda år ingå handlingar i mål, där utslag ej meddelats, i E VI C. För tiden före 1799 äro på grund av 1802 års brand på Riddarholmen blott strödda handlingar bevarade. Se härom Donum Boethianum, s. 209 f. samt Kungl. Svea hovrätt 1614-1964. Jubileumsutställning, s. 10 f. För tiden 1799-1855 äro de handlingar, som finnas i denna serie, avprickade i diarierna.
 
E VI b 2 bbSupplementserie1798 – 1925Serien i buntar. Utgöres av handlingar ordnade efter ingivelsedagen. Spridda år.
 
E VI b 2 ccKonkursakter1853Bunt.
Utgöres av underrättsakt i kriminellt konkursmål. Huvudakten i E VI B2 aa, 1853 14/12, Agrell.
 
E VI b 3Underställda rannsakningarAkter där huvudhandlingen är införd i rannsakningsdiarierna (C I C3). De höra till grövre brottmål, som nästan undantagslöst av underrätt avdömts på urtima ting och underställts hovrättens prövning.
 
E VI b 3 aaUtan fiskalsnummer1616 – 1801Serien i buntar utom vol. 2 och 8.
 
E VI b 3 bbMed fiskalsutslagsnummer ("Fisk - U.")1792 – 1871Serien i buntar. Rannsakningsdiariet innehåller uppgifter om utslagsdagen. I utslagets nedre vänstra hörn finnes uppgift om utslagsnumret, efter vilket serien ordnats. Hjälpmedel: Rannsakningsliggaren (D III e) fr.o.m. 1810.
 
E VI cI civila och kriminella mål 
E VI c 1Huvudserie1856 – 1948Serien i buntar. Omfattar efter 1910 båda huvudavdelningarna. Innehåller akter i bortregistrerade och förlikta ärenden samt mindre sådana, i vilka dom eller utslag icke meddelats, samt för tiden för 1929 även handlingar i pleniärenden. Årsvis ordnade efter notarier.
 
E VI c 2Konkursakter1857 – 1888Serien i buntar. Utgöres av i Bilaga specificerade underrättsakter i förlikta eller icke fullföljda vädjade mål, som därmed överförts till denna serie. Huvudakt: E VI C1.
 
E VIIAkter i jorddelningsmål1936 – 1949Serien i buntar. Före 1935 fördes jorddelningsmål direkt till Kungl. Maj:t.
 
E VIIIAktfragmentOm aktfragmenten se Donum, s. 208 f. Av Malmstens arkivförteckning, där de till större delen äro specificerade, framgår det ursprungliga beståndet av dem. Sedermera påträffade ha dock även placerats i aktfragmentsserierna och införts i nämnda förteckning. Då fragmenten sedermera kunnat inordnas i de aktserier, till vilka de en gång hört, har anmärkning härom gjorts.
 
E VIII aArvskiften och arvsföreningar1652 – 1823 
E VIII bBouppteckningar1670 – 1849Serien i buntar. Specificerad förteckning, i vilken även upptagits de bouppteckningar, som kunnat inordnas i andra serier, se Bilaga 10.

Om adliga bouppteckningar se anmärkning vid E IX.
 
E VIII cBytesbrev1670 – 1759Specificerad förteckning, se Bilaga 11.
 
E VIII dDombrev och attester1551 – 1765Specificerad förteckning, se bil.

1551 - 1765; Ingå i E VIII C.
 
E VIII eFastebrev1644 – 1762Specificerad förteckning se Bil.

1644-1762; Ingå i E VIII C
 
E VIII fFörlikningsinstrument1650 – 1765Specificerad förteckning se Bil.

1650 - 1765; Ingå i E VIII C.
 
E VIII gHyreskontrakt1713 – 17561713 - 1756; Ingå i E VIII C. Utg. av kontrakt mellan Maria Gustava Gyllenstierna och Svea hovrätt 1713 samt mellan Erland Broman och envoyén Puente Fuerte m.fl. 1755 - 1756.
 
E VIII hJordeböcker/efter 1678/; Ingå i E VIII C. Utg av Abraham Leijonhufvuds och h.h. Brita Kaggs sterbhus jordebok.

/1741/; Ingår i E VIII I. Arvid Horns jordebok.
 
E VIII iKöpe-, pante- och gåvobrev1646 – 1777 
E VIII kSläkttavlor u.å.Ingår i E VIII I. Avser Christoffer i Nyland, Moser von Filseck, Månesköld och Trotzig. 
E VIII lTestamenten, äktenskapsförord och morgongåvobrev1628 – 1790Om testamenten se anmärkning vid E X.
 
E VIII mAkter från underrätter1650 – 1863Serien i buntar. Specificerad förteckning se Bil. ? 
E VIII nAkter från länsstyrelser m.fl. myndigheter1724 – 18201724 - 1820; Ingår i E VIII M:2. Specificerad förteckning se Bil. 18.
 
E VIII oLänsvis ordnade handlingarSerien i buntar. Utg. av äganderättshandlingar. Register över dem i D III F: 1-14. Om serien se Donum Boëthianum, s. 208, not. 2.
 
E IXBouppteckningar 
E IX aKungliga bouppteckningar1844 – 1915Serien inbunden utom vol. 11. Bouppteckningar för tiden före Bernadotteska ätten ingå i Kungliga arkiv.
 
E IX bAdliga bouppteckningar1736 – 1916Serien i buntar. T.o.m. år 1800 ordnade efter ingivelsedagen, därefter i nummerordning. Se särskild förteckning. Innehåller även enstaka arvskiften. Över bouppteckningar, ingående i serierna E VI 2 AA och E VI 3 AA, finnes specialförteckning, Bil. 19, liksom över sådana i serierna Aktfragment (E VIII B) och Handlingar till depositionsdiariet (Bil. 20). Adliga bouppteckningar ingå också i från hovrätten utgallrade akter i Westinska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek, serierna Sveriges adel och Sveriges topografi. Över dem i den förra serien finnes specialförteckning (Bil. 21). Över bl.a. bouppteckningar och arvskiften för åren 1493, 1586-1671, som ingå i Libri causarum (E VI A 2 AA: 1-271) föreligger en av M. Gyllenstierna utarbetad separat specialförteckning.
 
E XTestamenten, äktenskapsförord och morgongåvobrev1775 – 1868Serien i buntar. Utgöres huvudsakligen av adliga personers testamenten, ordnade efter bevakningsdag eller, då denna icke påträffats, efter ingivningsdag resp. testamentsdatum. Det sistnämnda gäller framför allt i serien ingående äktenskapsförord och morgongåvobrev. Då flera testamenten av samma person finnas ett år, ha de samlats i ett fascikelomslag. Testamentena, liksom enstaka äktenskapsförord, äro för tiden 1690-1916 registrerade i D III K 1:1. I ett till denna liggare fogat Tillägg redovisas i densamma icke upptagna bevakade testamenten, som jämväl finnas i denna serie E X). Testamenten för åren 1628-1790 förekomma också i serien Aktfragment (E VIII I), specialförteckning Bilaga 16, liksom för åren 1713-1834 i Handlingar till depositionsdiariet (E XIII A), specialförteckning Bilaga 20. Över testamenten, äktenskapsförord och morgongåvobrev för åren 1594-1770 hörande till ur hovrättens arkiv utgallrade akter, i serien Sveriges adel i Westinska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek finnes specialförteckning, Bilaga 22. Över bl.a. testamenten, äktenskapsförord och morgongåvobrev för åren 1533-1671, som ingå i Libre causarum (E VI A2 aa: 1-271), finnes en av M. Gyllenstierna utarbetad separat specialförteckning.
 
E XIHandlingar rörande förmyndarskapUtg. av handlingar till förteckningarna över förmynderskap och godemansförordnanden.
 
E XI aFörmyndarebevis1826 – 1855 
E XI bMyndighetsbevis1824 – 1920 
E XI cRecipisse i förmyndareärenden1873 – 1889 
E XI dFörmyndareredovisningar1862 – 1920Serien i buntar. 
E XIIHandlingar i pleni-, president- och tjänstledighetsärenden 
E XII aHandlingar i pleni- och presidentärenden1850 – 1947Serien i buntar. Ingå före 1929 i E VI C 1. 
E XII bHandlingar rörande vice häradshövdingar1867 – 1894Serien i buntar.
 
E XII cHandlingar rörande tjänstledighet för underdomare1919 – 1947Serien i buntar. 
E XIIIHandlingar till depositionsdiariet 
E XIII aHuvudserieSerien i buntar utom vol. 5. Handlingarna äro ordnade efter numreringen i D III G:2. Utg. av: Arvskiften, Avvittringsinstrument, Bytesbrev, Bouppteckningar, Testamenten, Äktenskapsförord, Morgongåvobrev, Berättelse, Fideikommisshandlingar. Över dessa se specificerad förteckning i Bilaga 20.

I serien ingå även borgensförbindelser m.fl. handlingar, hörande itll processer. De ha i D III G:2 numren: 54, 59, 63, 83, 85, 96, 99-100, 102-111, 115-117, 120-121, 136, 149, 154-155, 158-159, 171, 176-182, 186, 188, 194-196, 199, 206-207.
 
E XIII bAng. återtagna depositionerSerien i buntar. Utgöres dels av suppliker om återbekommande av deponerade testamenten, dels av hovrättens vid deponerandet utfärdade protokollsutdrag, som vid depositionens återtagande lämnats tillbaka till hovrätten. Ordnad efter numreringen i D III G:1. 
FÄMNESORDNADE HANDLINGAR 
F IStrödda handlingar ang. hovrätten1731 – 1874 
F IIHandlingar rörande hovrättens arkiv1859 – 1913 
F IIIHandlingar rörande hovrättens stat1611 – 1825 
GRÄKENSKAPER 
G IKassaräkenskaper 
G I aHuvudserie1773 – 1888Serien inbunden. 
G I bLönefyllnads-, adjunktions-, och allmänna medel1862 – 1883Serien inbunden.
 
G I cFria rättegångar1921 – 1935 
G I dKoncepträkning med Riksgäldskontoret1800 – 1806 
G IIAvlöningsräkenskaperFör tiden före 1720 hänvisas till räkenskapsmaterialet i kammarkollegiets och statskontorets arkiv.
För tiden 1720-1778 hänvisas till räkenskaperna i löningskontorets arkiv.
För tiden efter 1778 hänvisas till räkenskapsmaterialet i kammarkollegiets och statskontorets arkiv.
 
G II a 1RevideradeSerien inbunden. Utgöres av bundna avlöningslistor jämte månadssammandrag.
 
G II a 2Koncept1898 – 1901 
G II aHuvudserie1884 – 1923 
G II bLönefyllnads- och adjungationsmedel 
G II b 1Redovisningar1828 – 1888Serien i buntar. Innehåller reviderade redovisningar. Benämns fr.o.m. 1877 redovisning för allmänna medel och fr.o.m. 1884 anslaget till amanuenser och extra bitr. Ingår fr.o.m. 1889 i G II A. 
G II b 2Verifikationer1847 – 1898Serien i buntar.
 
G IIIExpensmedelsräkenskaper 
G III aHuvudserie 
G III a 1Reviderade1656 – 1923Serien i buntar t.o.m. 1831. Därefter inbunden.
 
G III a 2Koncept1800 – 1825 
G III a 3Avskrifter av Svea Hovrätts till kammarrätten avlämnade expensmedelsräkningar1871 – 1886 
G III bRäkning för extra anslagna medel till förbättring i hovrättens rum1749 – 1758 
G III cMotbok med svenska akademien1792 – 1842 
G III dRenskrivningsmedel 
G III d 1Enligt riksdagens anslag1910 – 1912Serien inbunden. 
G III d 2Enligt särskilda Kungl. brev1888 – 1909Serien inbunden.
 
G III eAnmärkningar mot Svea hovrätts expensmedelsräkningar1863 – 1878 
G IVAvlönings- och expensmedelsräkenskaper. Nyare serie 
G IV aRedovisningarUtgöres av anslagsböcker, inkomst och utgiftsjournaler
 
G IV a 1Avlöningsmedel1923 – 1935Serien i buntar.
 
G IV a 2Expensmedel1923 – 1935Serien i buntar. Innehåller även anslagsjournaler. 
G IV bVerifikationer 
G IV b 1Avlöningsmedel1923 – 1936Serien i buntar och pärmar.
 
G IV b 2Expensmedel1923 – 1936Serien i buntar och pärmar.
 
G VRevisionsskillingskassans räkenskaper 
G V aHuvudböcker med verifikationer 
G V a 1Huvudböcker1876 – 1918Serien i buntar. För 1876-1877 endast kortfattade räkningar. Redovisningarna benämnas huvudbok fr.o.m. 1883. Innehåller även verifikationer. 
G V a 2Verifikationer1852 – 1927Ingår även i G V A1 
G V a 3Fragment1789 – 1861Bunt. Sammanställningar avs. 1789-1799; 1855-1861. 
G V bRevisionsskillingsräkningar 
G V b 1Renskrivna1789 – 1902Serien inbunden. Volymerna överförda från Arninge till Marieberg 20200618. 
G V b 2Koncept1802 – 1853Serien inbunden utom vol. 1.
 
G VIGammallösenskassans räkenskaper 
G VI aVerifikationer1905 – 1927Ingår även i G V A2:1 
G VIIFredenstjernska fonden 
G VII aHuvudböcker med verifikationer 
G VII a 1Huvudböcker1857 – 1919Serien i buntar. 
G VII a 2Verifikationer1833 – 1927Serien i buntar. Ingår även i G V A2:1.
 
G VII bHyreskontrakt1833 – 1867 
G VIIIHandlingar till avlönings-, och expensmedelsräkenskaperna1858 – 1883