Begränsa ditt sökresultat

 • ARKIV
  • Typ: Info Info
  • Arkivbildare / upphov: Info Info
   • Alla (156717) Info Info
   • Statlig myndighet (79329)
   • Kommunal myndighet (5929)
   • Gård (4571)
   • By (18)
   • Förening (17975)
   • Företag (21956)
   • Övriga (3756)
   • Ej fastställd (25042)
   • Person (släkt) (13407)

 • REGISTER
  • Alla (9996)
  • Brev (4875) Info Info
  • Uppslagsverk (2472)
   • Rosenbergs geografiska lexikon (82) Info Info
   • Svenskt biografiskt lexikon (2390)
  • Folkräkningar (1859) Info Info
  • Närings- och yrkesliv (336)
   • Aktiebolag (5) Info Info
   • Konkurser (1)
   • Kungliga Patriotiska sällskapet (303) Info Info
   • Sjömanshus (27) Info Info
  • Visa fler...

 • ARKIVINSTITUTIONER Info Info


Visar träff 1-20 av 167591
1. Svenskt biografiskt lexikon
Namn: Gustav I

Yrke: Kung
Född: 1496
Död: 1560
99,19615

2. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38727

Utfärdat: 15260707
Innehåll: Gustav I ger priorn i Eskilstuna kloster rätt att ha sina s.k. säckebröder ute och tigga till klostrets behov där det tycktes honom lämpligt, detta utan motstånd från biskopen etc.
98,96006

3. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38884

Utfärdat: 15290812
Innehåll: Kung Gustav I till invånarna i Ångermanland om deras årliga skatt
96,57295

4. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38849

Utfärdat: 15290000, Slöta prästgård
Innehåll: Kung Gustav I:s föreskrift för Mårten Skinnare att han måtte njuta handräckning till att utbekomma sina fordringar hos sina gäldenärer. Vidimeras av Lasse Månsson och Lasse Tiste, borgmästare i Vadste...
96,56274

5. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38865

Utfärdat: 15290408, Uppsala
Innehåll: Kung Gustav I förlänar borgmästare och råd i Uppsala ”tegelhagan, hused oc lertekten som ligger offwan Swartebeeken (Svartbäcken) wid aana oc i förra tider haffwer tillhört klöstred ther i Vpsale”.
96,35014

6. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38937

Utfärdat: 15300500
Innehåll: Kung Gustav I tillskriver inbyggarna i Orsa att deras önskan att till kyrkoherde få herr Olof i Malung inte kan beviljas.
96,34768

7. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39195

Utfärdat: 15370710, Stockholms slott
Innehåll: Kung Gustav I stadfäster ”Ordinantz” angående de fattigas försörjning samt befaller att ”Trykerit som är uptaget här i riket för thet menige bästa” skall placeras i Själagården.
96,34655

8. Krigsarkivets porträttsamlingar
Namn: , Gustav I (Vasa)

Levnadstid: f. d.
Arkiv: Flottans porträttsamling
96,30905
Digitaliserat material finns

9. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39676

Utfärdat: 15290730, Stockholms slott
Innehåll: Kung Gustav I utfärdar privilegier för Stockholms stad, vari bl.a. stadgas ”at ingen aff Nordlanden segle vthländes”.Utfärdaren beseglar.
96,29225

10. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38780

Utfärdat: 15270911
Innehåll: Kung Gustav I:s dombrev rörande Lösings härads gräns och Norrköpings stads ägor.
96,280815

11. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 39216

Utfärdat: 15380316, Stockholm
Innehåll: Kung Gustav I ”...emot framfarne Konungars nådigast gefne bref, försäkringar, och Recesser, Nembl. Höglofl. i åminnelse Konungh Gustafs den förste daterat Stockholm 1538 dhen 26 Martii,...”
96,28042

12. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38803

Utfärdat: 15280113
Innehåll: Kung Gustav I:s brev till fru Märta på Mörby ang. en träta om Salsta och Vattholma kvarn.
96,273544

13. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38992

Utfärdat: 15310809, Stockholms slott
Innehåll: Kung Gustav I skiftar jord med Gustav Kafle i ”Dijwle”.
96,270065

14. Personregister över skrivelser till Kungl. Maj:t
96,25427
Digitaliserat material finns

15. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38702

Utfärdat: 15260203, Växjö
Innehåll: Kung Gustav I fråndömer Växjö kloster en gård och tilldömer herr Holmger Karlsson denna mot att denne betalar 50 mk ”gwnneska” till klostret.
96,2325

16. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38945

Utfärdat: 15360824, Stockholm
Innehåll: Kung Gustav I inbjuder Lasse (Mattsson) Kavle på Hallarne (nu Hallanda i Broddarps sn, Gäsene hd) till sitt bröllop i Uppsala med Margareta Eriksdotter den 1 oktober 1536.
96,23196
Digitaliserat material finns

17. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38817

Utfärdat: 15280310, Delsbo prästgård
Innehåll: Kung Gustav I förebrår prästerskapet och allmogen i Jämtland för att de har bistått de svenska förrädarna bland vilka herr Olof i Malung nämns, vidare för att räntan till Uppsala domkyrka ha...
96,19989

18. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38896

Utfärdat: 15291219, Stockholm
Innehåll: Kung Gustav I till Benkt Arendsson på Ekolsund med befallning att inte befatta sig med godsen ”Liuna” och Torp i ”Hagstada” socken samt ”Ullavi” i Örberga socken i Östergötland, vilka genom arv tillhö...
96,069534

19. SDHK (Medeltidsbrev)
SDHK-nr: 38936

Utfärdat: 15300500
Innehåll: Kung Gustav I tillskriver dekanen (Nils Andersson) i Västerås och (sin ämbetsman i Västerås) Johan Skrivare om tillsättning av kyrkoherde i Orsa. En begäran av inbyggarna i Orsa att till kyrkoherde få...
96,06915

20. Värmländskt konkursregister
Namn: Frödin, Gustav I.

Årtal: 1958
96,06116