bild
Serie

Handlingar

Avskriftssamlingen

 Volymer (1786 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1:119341764
Skatteköp av hospitalsjord 1764. Ängen Lilla Rosenkrans i Akebäck.
 
1:219531811-13
Albom, Sven Erik. Brevutdrag 1811-13.
 
1:31900 – tTransumt ur: J. E. Almquist: Ledsagor och domsagor i Sverige. Stockholm 1954 sid 390-394. 
1:419561687
Besvärjelser från Martebo och Anga. Lev. 19/1956
 
1:51900 – t1884
Brev från biskop L. A. Anjou till statsrådet (C. Hammarskjöld) odat.
Brev från O. Myhrman till densamme 1884-04-25 rörande L. A. Anjou. 3 blad fotostatkopior efter original i RA.
 
1:61694
Avkortningsbok 1694
 
1:719391668-1669
RA Topografica 54 - Gotlandica
Avräkningsbok för Norra häradet 1668-1669. Bl a husbönder i Norra häradet 1668-1669.
 
1:81900 – t1685
Visby stads bakugnstaxa 1685.
 
1:919571600-1607
Skogssyn rörande Viberge skog och hage. Tillhör Bara kyrka.
 
1:101900 – t1594-11-19
Kungl. missiv till Niels Bild om oengihet mellan borgarna i Visby och slottstjänarna på Visborg 1594-11-19.
Dito om hamnens och stadens förfall.
Fotostatkopior.
 
1:11 a1900 – t1594-11-20
Kungl. missiv till Niels Bild ang. en präst som fört ett oskickligt leverne 1594-11-20.
Fotostatkopior.
 
1:11 b1900 – t1561-06-28
Kungl. brev utfärdat av Fredrik II till länsherren Jens Bilde ang. uppbärande av tull i Visby.
Fotostatkopior.
 
1:121900 – tBomärken 
1:131900 – t1288-08-09
Borgmästare och råds i Visby skrivelse till konungen i Sverige 1288-08-09.
Fotostatkopior efter avskrift i B:2 RA.
 
1:141900 – t1506
Brev eller skrivelse från borgmästare och råd i Visby till motsvarande myndighet uti staden Borgh på Femarn år 1506.
 
1:151900 – t1556-04-06
Kungl. brev utfärdat av Christian III till borgmästare, råd och borgare i Visby med förbud att nedbryta stenhus 1556-04-06
 
1:161900 – tOdat
Brev från Hans Brask till Nicolaus Guttone
 
1:1719601829, 1868
Släkten Hauffman
Brevväxling rörande förvärfvandet af Butendorffs genealogiska samlingar jemte en anteckning af C Säve rörande en i Visby befintlig återstod af saml.
 
1:181900 – t1859-1878
Brevväxling. Utdrag ur Lisen Sylvan f Lidman correspondence med väninnorna Abela Wallenberg och Louise Silfversparre kusinen Louise Annerstedt, modern domprostinnan Ebba Lidman och sonen Otto Sylvan, under åren 1859-1878.
 
1:191900 – t1584-07-20
Kungl. brev om rätt att vädja från domstolar i stad till landsting 1584-07-20.
 
1:201900 – t1879-1882
Brev från prinsessan Eugenie till Frida Enström Fridhem.
Fotostatkopior av 3 brev 1879-05-04, 1880-05-28, 1882-05-28 samt 1 kuvert. Originalet hos Villy Pettersson i Visby.
 
1:211900 – t1619-02-15
Fastebrev för Christen Brösus i Visby 1619-02-15.
 
1:221937 – 391561-1637
Excerpter och avskrifter ur Rigsarkivet i Köpenhamn.
Handlingar rörande Tull-, hamn- och bropenning i Visby 1561-1637.
 
1:231900 – t1645
4 fotografier av brev rörande Brömsebrofreden 1645.
 
1:2419471408 eller 1409
Kopia av ett gammalt brev om en kvarn hörande till prästgården i Burs.
 
1:251900 – t1773-1808
Hemföljd för Häxarve i Buttle. Catharina Båtelsdotter 1773, Cajsa Lisa Pehrsdotter 1792 och Brita Pehrsdotter 1808. Original hos Ellen Andersson Visby.
 
1:2619671664
Båtsmansrannsakning 1664
 
1:271900 – t1630-1647
Handlingar från Gane i Bäl. Bl a ang. Vikeåns fiske.
 
1:2819511630-t
Fastebrev för landsdomaren Niels Medzen och borgaren Erich Christensen utfärdat i Visby, sannolikt på 1630-talet.
 
1:291940 – t1734 o 1763
Björkhaga i Dalhem. Protokoll 1734 och 1763 vid syn för skatteköp. Lev. 6/1949
 
1:30 a1900 – t1538-1591
Div. avskrifter ur Danska Magasin och Secher: Förordningar och recesser.
 
1:30 b1900 – t1511
Bulloriu Danicum 1198-1316. Regester, anteckningar.
 
1:311900 – t1613-1632
Kungl. antagningsbrev 1613-08-07 för Peiter v Eigen att vara konungens stenhuggare på Gotland.
Kungl. missiv 1632-05-30 till Jens Hög angående förläning av gårdar till stenhuggarna Peter v Egen m fl.
Kungl brev 1632-05-30 med tillåtelse för Peter v Egen, Gert Smid och Peter Kran att utföra sten.
 
1:3219601705
Fastebrev 1705 utf. för bröderna Pehr och Detlof Pehrsson Godrings i Ekeby.
 
1:331900 – t1827
G. J. Eberstein. Invigningstal 1827 vid Jakobsbergs begravnings- plats.
 
1:341900 – t1631
Öppet brev 1631 från hövits- mannen Jens Höegh på Visborgs slott angående Övide i Eksta
 
1:351900 – t1735 (1635)
Domboksutdrag S.H. 1735 ang tingsbevis om köp av jord i Etelhem 1635.
 
2 
2:11900 – t1650-1733
Landshövdingens skrivelser.
Excerper ur i Riksarkivet förvarade serien Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t Gotlands län. Upprättade av Rickard Steffen.
 
2:21900 – t1646-1689
Gotlands Dombok. Omfattar åren: 1646, 1649, 1650, 1651, 1655, 1656, 1659, 1660, 1688-89.
 
3 
3:11900 – t1850-1943
Hägur i Bunge
Gårdsräkenskaper samt dagboksanteckningar (räkenskaper 1853-79) Original hos Ture Brongse, Broungs Fårösund.
 
3:219801879-1902
Adolf W Claudelin
Minnen från Sydafrika 1879-1902
 
3:319611676-1705
Handlingar rörande Gotlands försvar 1676, 1749 och 1705.
 
3:41900 – tOloph Odenius. Till frågan om en hypostaslikhet mellan Tor och sankt Olof. 
3:51900 – t1755-1760
Utdrag ur Generaltullarrendesocitetens handlingar 1756, 1758.
Personella berättelser 1765 mm
 
3:61900 – tUr "Analecta Gotlandiensia" Wallin, Jöran.
Gotlands landshövdingar.
 
3:71900 – t1626-01-28
Kvitto utfärdat av Falch Lyche för mottagna pengar av slotts- skrivaren på Visborg Jenns Nielsenn.
 
3:81900 – tAv Rickard Steffen gjorda avskrifter ur Gustafsonska samlingen. 
3:91900 – t1618
Förordningar av 1618 avskrifter av Kerstin Steffen.
 
3:101900 – t1690-1763
Utdrag ur Statens Historiska Museums inventarium över fornfynd, inkomna under 1600- och 1700-talen.
 
3:111900 – t1601
Lista över av hamnfogden på Hall Hanns Clensadell uppburen strömming under året. Garnströmmingslängder.
 
3:121900 – t1601
Lista över skatteströmming som uppburits av Jacob Nyemand, hamnfogde på Frööell och Clinttehaffn.
Garnströmmingslängder
 
3:131900 – t1685
Garnströmmingslängd 1685
 
3:141900 – t1586-03-26
Kungl. brev till Mogens Giöe på Gotland om redskap för Thomas Bildhauer vid brytning av sten.
 
3:151900 – t1585-03-21
Kungl. förläningsbrev för Mogens Giöe till Bremers vald på Visborgs slott och Gotland.
 
3:161900 – tUppgifter rörande personer angivna på gotländska glasmålningar. 
3:171900 – t1813
Topografisk berättelse över Gotland 1813
 
3:181900 – t1690
Fotokopior av Gotlandslagen
 
3:191900 – t1630
Inskription på gravsten i domkyrkan över ridfogden i Visby 1630
 
3:201900 – t1797
Fåhreus: Beskrivning över gotlandsfisket 1797 (ur Hush. Sällskapets handl.)
 
3:211900 – t1574-03-02
Fastebrev vid tingsbordet i Hejde ting rörande Stenstuve i Fröjel. Avskrift.
 
3:221900 – t1511
Brev rörande Gotland (avskrifter)
Från Gotke van Mer. Tryckt i Repertorium Dipl Regni Danici Mediaevalis II:7 nr 12019
 
3:231900 – t1633-07-01
Brev rörande Gotland
Jens Höeghs brev om Norsholmen på Fårö. Utdrag av vissa brev ur Diplomatarium Danicum och Dipl Suecanum.
 
4 
4:11900 – t1766
Husesyn vid Bäcks i Hangvar
 
4:21900 – t1734-1753
Excerpter ur Visby Stads jordeböcker 1734 och 1753.
Äldsta förteckning över Visby stads jord finns bland landshövdingen Psilanders skrivelser till Kungl. Maj:t 1717 (i RA)
 
4:31900 – t1771
Kungl. Maj:ts förnyade hamnordning 1771.
 
4:41900 – t1738-03-27
Köhler. Odat skrivelse till Svea Hovrätt från Johan Lutteman ang tvist med länsman Gahne om prästrättigheter.
Skrivelse 1738-03-27 till Svea Hovrätt från Petter Gahne ang prästrättigheter.
(Original i Köhlerska arkivet kapsel 2)
 
4:51900 – t1622-1641
Hemdagsdomböcker med akter. Landstingsakt.
 
4:61900 – t1654-1659
Ur 1654, 1658 och 1659 års jordeböcker.
 
4:71900 – t1649
Fotos ur 1649 års jordebok.
 
4:819581700-tal
Begravningsbjudning från 1700-talets början från Sallmunds i Hamra.
 
4:91900 – t1649-1705
Excerpter ur Kämnärsrättens protokoll
 
4:101900 – t1685
Längd över lagmans- och häradshövdingepenningar för år 1685.
 
4:111900 – t1640
Fragment av jordebok från omkring 1640 (Kammararkivet)
 
4:121900 – t1689-11-19
Jordrannsakning för Gotland - Fårö
 
4:131900 – t1649
Gotlands lands- och jordebok 1649
 
4:1419611658
Lagmansrättens protokoll 1658
 
4:151900 – t1585-06-06
Instruktion och fullmakt för Anders Bing, Hendrich Brahe, Arrild Huitfeld och Jacob Vind att hålla rättarting på Gotland.
 
4:161900 – t1799
Hilfelings antiquariske Reise paa öen Gulland 1799.
 
4:171900 – t1578-03-19
Kungl. brev till länsherren Emmicke Kaas ang brytning av byggnadssten på Gotland.
 
4:181900 – t1607-03-12
Kungl missiv till Hermand Jull om att anskaffa full last av blocksten till ett fartyg som skulle anlända.
 
4:191900 – t1605-09-24
Kungl. missiv till Hermand Jul att låta bryta pelare av sten på Karlsön.
 
4:201900 – t1598-10-29
Kungl. missiv till Hermand Juel om förbud för utlänningar att medföra sten.
 
4:211900 – t1626-10-08
Kungl. missiv till Falch Lyche ang Peter van Eghens (Negens) och flera stenhuggares begäran att sälja sten mm.
 
4:2219601591
Inskrift på epitafium i Grinderslev över länsherren Erik Lyche, jämte beskrivning av epitafiet.
 
4:231900 – t1624-09-09
Kungl. stämning till prosten mäster Anthonius Hansen, sockenpräst i Visby, för åtskillige förargelser att svara i Köpenhamn.
 
4:241900 – t1631-07-15
Kungl. missiv till Jens Hög angående tillåtelse för Rasmus Hendrichsen i Bursvik (Bursöe) att använda ett stenbrott.
 
4:2519601714
Beskrivning till M. Schilders karta över Gotland 1714.
 
4:2619531791
Bouppteckning 1791 efter Lars Hansson vid Gimrings i Havdhem.
 
4:271900 – t1776-1811
Bouppteckning efter Mårten Pehrssons hustru 1776 samt efter Hans Thomasson 1811 vid Snevide i Havdhem.
 
4:281930 – t1648-1693
Lagmansrättens domböcker
 
4:291900 – t1601?
Lista över inlevererade skattepersedlar, utdelad salt mm
 
4:301900 – t1601
Lista över av domarna på Gotland uppköpt boskap till Kungl. Maj:ts behov.
 
4:311900 – t1626-05-23
Kvitto utfärdat av Peter van Eghen till Falch Lycke om betalning för blocksten.
 
4:321900 – t1584-07-22
Fastebrev för Valla i Klinte
 
4:331900 – t1556
Fastebrev för Valla i Klinte.
 
4:341900 – t1725-1742
Handlingar om jordbruket på Gotland.
 
4:351900 – t1809-05-08
Herta hamnrätt. Avskrift av vittnesintyg.
 
4:361900 – t1649-02-10
Visby kämnärsrättsprotokoll
 
4:371900 – t1657, 1693
Två pergamentsbrev rörande Lilla Tollby i Källunge.
 
4:381900 – t1626-06-23
Tingsbevis utfärdat av settingsdomaren Hans Jacobsen i Houffborig setting, att under 1625 ingen falkfångare varit i Hoburgs ting.
 
4:391900 – t1749
Försvarsplan för Gotland 1749 av Stael von Hollstein.
Översatt från franska av överstelöjtnant Nils Söderberg.
 
4:401900 – t1717-18
Handlingar rörande den ryska invasionen 1717.
 
5 
5:11900 – t1705
Almanacksanteckningar 1705 av landshövding Gust. Ad. von Osten gen Sacken.
 
5:21900 – t1667-1674
Studier rörande Gotland under Jacob Momma-Reenstiernas arrende 1667-1674.
 
5:31900 – t1916-10-23
Infäste. Kammarkollegiets tjänstememorial 1916-10-23 betr. tomter med infäste i Visby.
 
5:41900 – tSläkten Lutteman. 
5:51900 – t1868
Alf (red. Snöbohm) Gutniska Sagor och Sägner.
 
5:61959Gunnar Svahnström: Förslag till fredande av märkliga delar av den gotländska stranden. 
5:71900 – t1968
Recept. Gotländska matrecept inkomna till Gotlands Allehanda vid tävling 1968.
 
5:81900 – tSaknas 
5:91900 – t1640-1774
Hospitalsregister.
 
5:1019441752
Resa till Visby 1752. Avskrift ur von Huppenstedtska affärsarkivet i Vadstena.
 
5:111900 – t1693-97
Register till jordransakningar på Gotland och Fårö.
Visby Slottsladugårds arrendeakt.
Visby Stads jordar med kartor.
 
5:121900 – t1652
Relation om Gotland.
 
5:1319451829
Utdrag ur Wisby Weckoblad 1829 rörande H. K. H. Kronprins Oscars besök på Gotland 15-19 juni.
 
5:141900 – t1712-06-30
Skrivelse från landshövding Nils Posse till rådet.
 
5:1519611412
Sigill på pergamentsbrev.
 
5:161900 – t1631-07-14
Bevis av skepparen Jochum Riek om stenhuggaren Gerdtt Smidts last av blocksten till Helsingör.
 
5:171900 – t1637-05-17
Kungl. brev till Holger Rosenkrantz att landstinget skall hållas på Compagniet i Visby.
 
5:181900 – t1634-06-13
Kungl. missiv till Holger Rosenkrantz angående undersökning om hamnavgifter i Visby.
 
5:191900 – t1634-10-15
Kungl. missiv till Holger Rosenkrantz att låta bygga en pråm.
 
5:201900 – t1626-05-02
Tingsbevis utfärdat av settingsdomaren Jens Ottemars angående 1625 års skatt av ödegårdar i Rude setting.
 
5:211900 – t1634-04-02--04
Kungl. brev med beviljande för landsdomaren Niels Madsön och hans broder Jacob att få anlägga kalkugn vid S:t Olofsholm.
Dito (dat 2 april) för bröderna att få utföra blocksten.
 
5:221900 – t1633-03-14
Kungl. missiv till lensmanden på Gotland om åtskilliga gotländska frågor (gårdarnas taxering, lanthamnar mm).
 
5:231900 – t1573-04-12
Kungl. förläningsbrev för Chresten Munck på Visborgs slott och Gotland.
 
5:241900 – t1600-10-08
Kungl. missiv till hovmästaren om sändande av salt och korn till Gotland såsom ersättning för allmogens arbete.
 
5:2519501840-1895
Brev till urmakaren i Lovisa Finland, Carl Olof Engelbrekt Rundberg och hans familj.
 
5:261900 – t1649-01-04
Visby Rådstuvurättens protokoll
 
5:271900 – t1648
Ordinari PostTydender
 
6:11945Söderberg, Gotlands National- beväring m fl handlingar ang försvaret. 
6:21900 – t1629-05-02
Tingsbevis utf av settingsdomaren i Heide setting Laurids Thyrvolds ang skatten år 1628 för Hemundtz gård i Sanda.
 
6:31900 – t1485-1487
Namnen i Ivar Axelsson Thotts räkenskapsbok 1485-87.
 
6:41900 – t1630-05-01
Räkenskaper för kronans sakören, jordhyra mm i Södra tredningen för tiden 1629-05-01--1630-04-30
 
6:519311640-1683
Räkenskaper. Undervisning om räntepersedlar i Sverige mm 1640-83.
 
6:61900 – t1523-1524
Utdrag ur Sören Norrbys räkenskapsbok 1523-24.
 
6:71900 – t1582-(1587)
Othems kyrkoräkenskaper.
 
6:81900 – t1645-1647
Gotlands ränteri- och provianträkning 1645-47.
 
6:91900 – t1646-1647
Räkenskaper och Lands- och Jordbok 1646-47.
 
6:101900 – t1631-11-16
Erkännande av stenhuggaren Giert Smidt om betalning för blocksten.
 
6:111900 – t1514-05-22
Skrivelse till konungen från Gotlands allmoge 1514.
 
6:1219391601-1645
Byfogdens i Visby räkenskaper 1601-45. Utdrag.
 
6:1319441685-1718
Visby stad sextonmän 1685-1718.
 
6:1419441690-1846
Visborgs slottsladugård. Arrendeakter.
 
6:151900 – t1879-08-28
Brev från P A Säve till godsägare J Vict. Karlesson.
 
6:161900 – t1773-03-08 och 1773-04-22
Skrivelse från landshövdingen i Gotlands län till landshövdingen i Kalmar län rörande ölänningars besök på Gotland.
 
6:171900 – t1715, 1764
Fastebrev för Gervide i Sjonhem.
1. Pergamentsbrev 1715
2. Pappersbrev 1764
 
6:1819571684, 1688
Hans Sartorius. Almanacksanteckningar.
 
6:1919561535-1541
Secher. Tegnelser over alle Lande 1535-1541. Rörande Gotland (från Danske Magazin III, B. 5-6)
 
6:2019551760-talet
Gotländska släktanteckningar
 
6:2119591680
Bryggarlagets skrå 1680. Avskrift av Nils Söderberg.
 
6:221940 – t1661-1763
Avskrifter av handlingar rörande fisket i Sjuströmmar 1661-1763.
 
6:231900 – tSkråväsende, silverämbetenas skrå i Reval. Schragen des Revalschen Silberarbeiter-Amts. 
6:241950 – t1684-1822
Hägdarve i Silte. Avskrifter av gårdshandlingar.
 
6:251960 – t1657
Gotlands allmoge skriver om fästningsarbetena i Slite.
 
6:261900 – t1624-07-30
Kungl. missiv till Chr. Ulfeldt att stenhuggaren Giert Smid får bryta sten.
 
6:2719681879-08-28
Protokoll vid syneförättning vid båtsmanstorpet på Sigleifs ägor i Näs socken.
 
7:11960 – t1580-talet
Förteckning över ödegårdar.
 
7:219701761
Text till karta 1761 över Strandroten 1:st kvarter samt del av Klinteroten 1:st kvarter.
 
7:319701741
Text till karta över Visby stads ytterområden år 1741.
 
7:41900 – tAvskrifter ur "Analecta Gothlandensia Walliniana" I-III 
7:51900 – t1600-talet
Hulte i Hemse. Tre pergaments- brev.
 
7:61900 – t1633-05-01
Settingsbevis utf i Kräklinge setting rörande avkall i Nickarve gård i Vänge.
 
7:719501000-talet
Sven Jacob Contro och Vige slott. Berättelse från en dansk krönika med händelser från Grötlingbo omkring år 1000.
 
7:819701741
Text till karta över Visby stads ytterområden år 1741.
 
7:919701748
Text till kartan över Visby inom murarna 1748.
 
7:101966Alveskogs i Eke. Gårdshistorik. 
7:111900 – t1689-1694
Landshövdingen i Gotlands län brev till Kungl. Maj:t 1689-07-04, 1689-07-10 och 1694-01-29 om fartygs- strandningar.
 
7:1219701741
Text till karta över Visby stads ytterområden år 1741.
 
7:1319701748
Text till kartan över Visby inom murarna 1748.
 
7:1419701750
Text till kartan över Visby åkrar och trädgårdar 1750.
 
7:151900 – tText till karta över Lilla Karlsö. 
7:161900 – tHandlingar rörande Kurtz. 
7:1719701793-09-28
Rodarve i Fardhem. Testamente för Nils Larsson Rodarve.
 
7:1819711902-06-30
Förteckning över abonnenterna vid Visby telefonförening.
 
7:1919701852-10-28
Likmide i Hemse. Hemföljdslista för Petter Jacobsson.
 
7:2019701782-06-20
Haralds i Alva. Förliknings-
instrument mellan Lars Andersson Haralds och hans svärfader Lars Larsson.
 
7:211900 – t1585-04-07
Kungl. brev och förordning om Thold och Sise på Gotland.
 
7:221900 – tVisby. S:t Hansrotens 1:a kvarter nr 12. 
7:231900 – tVisby. S:t Hansrotens 1:a kvarter nr 2 
7:241900 – tVisby. S:t Hansrotens 1:a kvarter nr 7 
7:251900 – tVisby. S:t Hansrotens 1:a kvarter nr 1 
7:261900 – tVisby. S:t Hansrotens 1:a kvarter nr 1 och 2 samt trädgårdstomt i Strandrotens 2:a kvarter nr 33 
7:271900 – t1685
Utdrag ur Visby stora sjötulls utgående journal 1685, rörande export av kalk och sten.
 
7:281900 – tGotlands landskyrkors ålder (årtalsangivelser mm). Original ur Klintebergs samling, samt avskrift. 
7:291900 – tSturtzenbecker 
7:301900 – t1744-45
Avskrift av predikan av Jöran Wallin 1744-45.
 
7:311900 – tÄttlingar till ägarna av gårdarna 1/4 mtl kronoskattehemman Björsared och Olofstorp, Hallen, i Bergums socken i Västergötland. 
7:321900 – tPettersson, Kerstin. Vildandens klagan, sångtext. 
7:331900 – tFöreningen 1870-års män. Medlemsmöte Gotlandsresan 1931, nedtecknat av J. Sigfrid Edström. 
7:341931Rickard Steffen. Visby socken och landsförsamling, historisk utredning. 
7:351900 – tKerstin Steffen. Tidningsartikel, Gotländsk hemslöjd. Ur gamla boupp- teckningar. 
7:361936Vamlingbo. Ronarve-Hansen. Dikt uppgjord av Arvid Berggren. 
7:371934Föreningen Vapenbröderna I 27. 3 visor nedtecknade 1934-05-12 i Stockholm av Rich. Karlström. 
7:381900 – t1806
Nidvisa. Biskopsverser 1806.
 
7:3918791879
Säve, P A. Julen på Gotland för 60 år sedan. Avskrift av GA:s julnr 1879.
 
7:401900 – t1630-05-05
Tingsbevis utf vid Kreckelings settingsting av domaren Rasmus Sisarffue ang skatten för 1629 av Skags gård i Österfarn.
 
7:411950 – t1808-05-09
Skrivelse om lotsning av örlogsfartyg till Gotland. Avskrift ur Kalmar landskanslis arkiv: brevkoncept.
 
7:421900 – t1771-1782
Excerpter ur Visby stads äldstes protokoll 1771-82.
 
7:431900 – tFotografi av frampärmen till codex B 63 (Visby stadslag) KB. 
7:4419611683
Skattefrihetsbrev för Fridarve i Vamlingbo 1683.
 
7:451900 – t1725
Protokoll Södra Häradsrätten 1725 rörande Bonsarve i Vamlingbo.
 
8:11900 – t1624-1730
Excerpter ur Rådhusrättens protokoll 1624-1730.
 
9:11900 – t1832
Dreutzer, Olof Martin. Meritförteckning.
 
9:21900 – t1848-1884
Anjou, Lars Anton. Brev till utomstående 1848-84. Fotostat- kopior.
 
9:31900 – t1700-talet
Avskrifter av kulturhistoriska handlingar från Stenkyrka.
 
9:41969Gårdshistoria och ägarelängder över Getarebyn i Hablingbo. 
9:51900 – tKöhler, Märta m fl. Kompletteringar till gotländsk genealogisk litteratur. 
9:61900 – t1805
Findarve i Rone. Lantmätar- och rågångsprotokoll 1805.
 
9:71900 – t1812-1840
Burge i Rone. Avskrifter av vissa gårdshandlingar 1812-40.
 
9:81972Anteckningar om Risungs i Rute. 
9:919731731-1807
Ringvide i Fole. Avskrifter av 4 bouppteckningar och 2 domboksutdrag.
 
9:101973Historik över fastigheten Klinteroten 1:a kvarteret nr 51 Backen 1 i Visby. 
9:111900 – t1800-tal
Avskrifter av Recept- och Formelbok 1800-tal.
 
9:121972Kams i Halla. Avskrifter av gårdshandlingar. 
9:131900 – tFrån Eggert Altena till Sven-Eric Öhman. Överförd till S-E Öhmans personarkiv P485. 
9:141973De gotländska fiskelägena. 
9:151900 – t1743-07-07
Jacob Tofftén. Grammatica Antiquae Lingvae Rusticanae in Gothlandia.
 
9:161900 – tNågra data ur Godtemplarordens historia. 
10:11972Gotlands Folkblad och Gotlänningens sammanslagning - dess följder på ledarsidornas politiska utveckling. 40 poängs uppsats i historia av Christer Pettersson. 
10:21974Några märkesmän inom den gotländska forn- och folkminnesforskningen. Av Torsten Gislestam. 
10:31972Befolkningsutveckling och yrkesfördelning på Fårö under 1900-talet. 40 poängsuppsats i folklivsforskning av Majvor Östergren-Larsson. 
10:41973Kommunsammanslagningen på Gotland 1971, ur sociologisk synvinkel. Trebetygsuppsats av Bo Lerman, Mats Norrby och Bo Stenbom. 
10:51972Gotlands ungdomsfullmäktige, en deskriptiv analys. Tvåbetygsuppsats av Thomas Fernström. 
10:61978Di sma undar jårdi, traditioner om underjordiska väsen på Gotland. Uppsats av Ulf Palmenfelt. 
10:71974Grötlingbo prästgård - en historisk studie. Av Erik Engström. 
10:81973Den gotländska tjäran. Produktion och handel vid 1600-talets mitt. Av Kalle Lönngren. 
10:91972Visby kyrkogårdar utanför ringmuren. 40 poängsuppsats i konstvetenskap av Sixten Frank. 
10:101900 – tGotland, Visby och de medeltida tyska handelsgillena. Av Bengt Lindberg. 
10:111978Fångarna i Visby länsfängelse 1851-1855. En jämförelse mellan kvinnor och män. Av Elisabeth Sjöstedt. 
10:121978Gotland - Musikens ö, en musikalisk årsrapsodi 1978 sammanställd av Leif Ekvall. 
10:131979Skolväsendet i Eskelhem före 1910. Specialarbete av Eva Hansson. 
10:141979Avair Strabain från Alva socken, ett försök att lokalisera hans boplats och gravplats. 60 poängsuppsats av Gudrun Norrby. 
11:11970 – t1923-1973
En festskrift med anledning av Gotlands Kvinnors Gille i Stockholm 50-årsjubileum. Av Ingrid Tholander och Ellen Lindegren.
 
11:21900 – t1817-1911
Botvalde 1:13 i Ardre (gula gården i Ljugarn). Ägarelängd 1817-1911.
 
11:31970 – t1841-1855
K. G. Johanssons brevsamling.
 
11:41973PM för Länsstyrelsens fiskelägesinventering 1973. 
11:51973Anteckningar om Kyrkjuves i Gammelgarn. 
11:61900 – t1807
Visby. Text till karta över Slottsfyrkanten 1807.
 
11:719691500- och 1600 tals kyrklig musik. Register och innehållsförteckningar över kompositioner och kompositörer i Källungehandskriften (Källunge P:1) samt i Visbyhandskriften eller melodipsalmbok nr: 2125 (musiksamlingen IX:1). 
11:819741653
Hercules Briants nådeansökan 1653.
 
11:91900 – t1803-1830
Brev till kronofogde Dahm. Häri även ett brev till kronolänsman i Sanda 1813-08-15.
 
11:1019741803-1830
Brev till kronofogde Dahm.
 
11:1119741815, 1901
Brev till kronofogde Dahm 1815 samt ett brev till kronofogde Bokström 1901.
 
11:121900 – t1680-1974
Gotlands Nation genom tiderna.
 
11:13a1969Gotländskt bondeår. Av Sigfrid Larsson. 
11:13b1900 – tBondeåret utvecklingen 1850-1950. 
11:141900 – t1821
Liknatte i Stenkyrka. Arrendekontrakt 1821.
 
11:151900 – tForskning om släkten Wigsten utförd av Haldur Wigsten. 
11:161974Herdaminneskommitténs excerptsamling i Uppsala landsarkiv. 
11:171950Johan Ahlboms anteckningsbok. 
11:181900 – tAkter rörande byggnadsväsendet. 
11:191900 – t1917
Tidningsartiklar ang I. B. Sandströms flygolycka 1917.
 
11:201974Till sommar-västergänningar. Av Nils Magnus Montan. 
12:11900 – tAnteckningar om Viktor Hansén. 
12:21974En studie över Eksta ting under 1600-1700-telen. Av Eva Thulin och Anders Tevely. 
12:31974Förfäderna till de gotländska syskonen Ingrid, Gösta, Märta och Staffan Köhler. 
12:41974Linné om Gotland. 40 poängsuppsats av Erik Arvidsson. 
12:51955Fröjel - min hemsocken. Av Helge Lindwall. 
12:619741408-1942
Hellgren, Ella. Länsherrar på Gotland. Utkast samt en äldre handskriven förteckning.
 
12:71900 – t1718
Bouppteckning från Norder Ihre i Lärbro rörande Nils (död för 20 år sedan, änkan Catharina Larsdotter).
 
13:11973 – 74Krönika över släkterna Vestergren och Cederlund samt deras anhöriga. Utarbetad av K. G. Vestergren. 
13:21968Medeltida dopfuntar på Gotlands fornsal i Visby. Uppsats i konsthistoria av Harald Ahlman. 
13:31900 – t1791-11-09
Avskrift av Visby Rådhusrätts fastebrev 1791 ang Fyrbybershage öster om staden Frijord).
 
13:41975Visa på gutamål "Häusating". Upptecknad av Sigfrid Larsson. 
13:51974 – 75Odvalls i Stånga, en gårdshistorik av Åslög Lindgren. 
13:61900 – tB. Hildebrand. Utredning om släkterna Fåhraeus och Gazelius. 
13:71900 – tStrandningshandlingar. 
13:81975Torsten Gislestam. Vad bouppteckningarna kan berätta. 
13:919681868-1968
Mansfjeld, Hurtig m fl. Metodistkyrkan i Sverige 100 år.
 
13:101895J. M. Eriksson. Metodismen i Sverige. 
13:111900 – tEhingerska släktvapnet. 
13:121975Släkterna Jest-Toftén-Eriksson, Jonsson-Käck, Wedin-Wasmuns, Jacobsson-Buttlegårde-Lille-Welinge-Enge, Lyth. Av Christer Eriksson. 
13:131970 – t1864-1964
Öberg, Nils. Visby barn och upptagningshem 1864-1964.
 
13:141970 – tPettersson, Willy. En återblick över nykterhetsrörelsens historia på Gotland. 
13:151900 – tDahlqvist, Marianne. Kvarnar och malning uppteckningar från Fårö. 
13:161970 – t1885-1975
Visby missionsförsamling 90 år.
 
13:171900 – tAvskrift av anteckningar i pastor Jonas Isbergs bibel 1700- och 1800-talen. 
13:181900 – tInventering av enskilda arkiv för Riksarkivets räkning. 
13:191970 – tHus fiskeläge i Ronehamn. Krister Jonsson, specialarbete. 
13:201900 – tSvenska målarförbundet 25 år. Jubileumskrift. 
13:2119761850
Den jordbruksidkande befolkningen i fyra gotländska socknar år 1850.
Uppsatsövning av Harald Edström.
 
13:221900 – tEngström, Lars. Research för Sveriges Radios projekt "Gård på Gotland". 
141975Excerpter ang kyrkobyggnaderna i Eksta och Sproge. Av Olof Levin. 
151900 – tKamratnytt A 7 - Lv2 
16Fattas 
17:119761412-1653
Anteckningar om gården Kattlunds ägare.
Av Sten Körner och Tommy Sundberg.
 
17:21900 – tGrill, C. Svenska indelnings- verket. 
17:319751840-1900
Klyvningen av hemmansbruk i Rute ting på Gotland 1840-1900. Tvåbetygsuppsats av Mats Deurell.
 
17:41970 – tSläkten Wiman. 
17:51969Utdrag ur Pilevallen - en släktbok för släkten Fosie-Sylvan. 
17:61900 – tEnekvist, Agne. Rone - Utdrag ur kartor, uppsatser, anteckningar mm. 
17:719771857-58
Ehrenström, Nils Ludvig. Brevkoncept (1 st)
 
17:81900 – t1803-1830
Korrespondens till krono-
befallningsmannen Pehr Dahm.
 
17:919771900-02-21
Kappe, C O F. Vigselbevis (Australien)
 
17:101977Söderström, Albert. Sjonhem - min barndoms hembygd. 
17:1119241780-1920
Prästmöteshandlingar.
 
17:121900 – tFide skola. 
17:131900 – t1753
Avskrift av bouppteckning från Västers i Boge.
 
17:141900 – t1743-1879
Almqvist, Rune. Brevsamling rörande Gotland.
 
17:151969Carlsson, Nils. "Fyrmästaren berättar" (intervju). Kopia ur Nytt från Sjöfartsverket 1969:2. 
17:16Fattas 
17:171970 – t1598-01-20
Pergamentsbrev. Avskrift av original i landsarkivets pergamentsbrevsamling.
 
17:181900 – tSläkten Kolmodin från Koldmo, släkttavla. 
18:11976Larsson, Erik. Släktanteckningar 
18:2Fattas 
18:31968Lindgren, Svenolov. Lövskogsvegetationen på Gotska Sandön. 
18:41978Engström, Albert. Fotostatkopior av handskrivet manuskript till artikeln Gottska Sandön, publiserad i Strix 1921-09-21 
18:51970 – tSläkterna Björkdahl, Bjessander, Bondarvfve etc. Sammanställda av Christer Eriksson. 
18:61900 – tGranatenburgs meritförteckning. 
18:71970 – t1843-1917
Vamlingbo skolråds protokoll 1843-1917. Excerpter upprättade av Vuxenskolans studiecirkel 1974-77.
 
18:81974Ersson, Per-Göran. Medeltida belägg av gotländska gårdsnamn. 
18:91979Wase, Dick. Reflektioner över inbördeskriget 1288, avrättningarna 1342 och de gotländska köpmännen till 1348. 
18:101950 – tGotska Sandöns kyrkogård. Avstyckning 1953. Kopia av lantmäteriet i Visby akt Fårö 374. 
18:111978Utdrag beträffande Gotland ur C. Grill, Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket. 
18:121900 – t1946-49
Förteckning över föredrag i Gotlands trådradio 1946-47, 1949
 
18:1319781605-06-21 och 1655-02-20
Avskrifter av två pergamentsbrev betr Värmdö socken, Stockholms län.
 
18:141978Gårdsutredning gällande Hemmungs i Hablingbo. 
18:1519701573
Niels Jesperssön. Gradual. En almindelig sangbog. Tryckt i Köpenhamn 1573. Fotostatkopia efter originalet i Det Kgl. Bibliotek, Köpenhamn.
 
18:161978Artikel i Dagens Nyheter 1978-03-22. Gotlandshuset, en berättelse om en familjs liv genom fyra generationer. 
18:171978Siltberg, Tryggve
Adelsmannen Pettersson i När, sanningen bakom en släkt- tradition.
 
18:181977Lilla Kyrkebys i Hejnum. Special- arbete 1977-78 av Ewa Bendelin och Ann-Louise Hedman. 
18:1919791861-1979
Förteckning över styrelse- ledamöterna inom Gotlands södra härads brandstodsförening.
Upprättad 1979 av Ann-Margret Wiman
 
18:201979Valleviken, samhället som vägrar dö. 
18:211900 – t1854
En kungs sång författad af Jönköpings regemente år 1854, på Gotland. Originalet tillhör fru Barbro Kysinger i Vall.
 
19:11978 – 791745-1774
Hembygdsforskning II. Vuxenskolans studiecirkel i Vamlingbo ht 78 och vt 79, redovisar sockenstämmoprotokoll för tiden 1745-74.
 
19:21979Bachér, G. Anteckningar om ägare till fastigheter på "Öde slottsplatsen" i Visby. 
19:31979Engman, Anette S3.
Specialarbete. Gårdsforskning
Knuts i Väskinde.
 
19:41979Specialarbete S3. Gårdsforskning Nygårds i Fole. 
19:51979Pettersson, Willy.
Visby konsumtionsförening fyller 60 år 1979, en historik.
 
19:61979Eriksbergsarkivet. Fotostatkopior av vissa brev med gotlandsanknytning. 
19:71979Jacobsson, Maria. Personarkiv. 
19:819801878-80
Ekström, Michael. Affärsarkiv. Vissa ankomna brev.
 
19:91979Reemt R Poppinga
Die Vitalienbruder ohne Legende. Tryckt i Unser Ostfrisland - Ostfrienen-Zeitung.
 
19:1019791305-1552
Wase, Dick. Sammandrag av vissa testamenten rörande Visby.
 
19:111970 – tFisket i Västergarn. Gåva av herr Edvin Norragård i Romakloster. 
19:1219471648-03-28
Valle i Klinte. Bouppteckning efter Peder Jacobssön.
 
19:1319801712, 1724
Snöbohm, Petter Kronolänsman i Eksta och Hejde ting.
Missivbrev 1712 och kvittens 1724.
Avskrift av T. Siltberg.
 
19:141957Eriksson, Inger
Neogards gotländska grammatik. Maskinskriven uppsats 1957.
 
19:151900 – tSaknas 
19:161900 – tSaknas 
19:1719791877-1907
Historik öfver Svenska Baptistförsamlingar i Concordia, Kansas USA.
 
19:1819791798
"En lustig och sannfärdig historia om ... Hobergsgubben.
 
201964Lanthamnsfonden. Länsstyrelsens förslag till avveckling av de gotländska lanthamnarna och lanthamnsfonden 1964.
Dublett till volym i läns- styrelsens arkiv (Kameralsektionen A IV:2)
 
2119801692-1721
Båtsmansrullor. Kopior och avskrifter.
 
221981Specialarbete av Mats Pettersson.
Sindarve gård i Hemse socken.
 
231980 – tEngquist, Sture. Dennes upp- satser.
Enekvist, Agne. Sammanställning.
 
24:119531900-1952
Några data ur Gotlands läns lasaretts ekonomiska historia.
 
24:21967Karlström, Ture
Inventeringsarbete rörande de byggnader som förvaltas av Kungl. Fortifikations- förvaltningen, och som synas vara av särskilt antikvariskt eller kulturhistoriskt värde.
 
24:31972Lyth
Krigiska händelser kring Bunge i gångna tider.
 
24:41964Professor Sten Carlssons Gislestam. Torsten
Sjöfarten på Fårösund under Krimkrigets första år (1854).
(Professor Sten Carlssons 3-betygsseminarium 1964.)
 
24:51970 – 71Sjögren, Anna
Om Johan Bahr.
 
24:61969Siltberg, Tryggve. Frikyrklighet och emigration. En studie av två gotländska socknar under 1800-talets senare hälft.
(Professor Nilssons 3-betygsseminarium vid Uppsala universitet 1969)
 
25:11970Bergström, Carl
Byggmästarna Bergström i Hemse.
 
25:21952Cramér, C. R.
Bidrag till en materialsamling för en Krönika om släkten Cramér.
 
25:31960 – tKomplement nr: 1 till materialsamling för en Krönika om släkten Cramér: 
25:41969Studieplan för hembygdskursen 1969 av Agne Enekvist. 
25:51900 – tSaknas 
25:61970 – tKöhler, Märta
En släkthärva på 1600-talets Gotland.
 
25:71970Rumin, Wilhelm
Bilder från Hemse omkring år 1890.
 
25:81952Carlsson, Ture
Gotländsk folkmusik. Spelmän, låtar och traditioner.
 
25:91951Anmo, Gideon
Historik över Linde missions- församling.
 
26:11900 – tNordin, Ingvar
DBW:s trädgård mm.
 
26:219171716
Översättning af Johannis Schoumachers Disputation pp om Gothland, hållen i Upsala den 17de Juni 1716 under Professor Johannis Stnchupraesidio.
 
26:31971Törnholm, Greger
Utflyttning från Fårö under åren 1861/70.
Uppsats framlagd vid TBV under ledning av universitetslektor Sven Hellström. 40 poäng i Historia Norrköping, ht 1971.
 
26:41900 – tSaknas 
26:51900 – tDannert, Leif
Gotland 1645-1954
 
26:61961Pettersson, Roger
Bebyggelsen i en gotländsk socken med utgångspunkt i folkvandringstidens kämpagravar.
(Uppsats för kulturgeografiska proseminariet den 22 nov 1961).
 
27:11964Enekvist, Agne
Människor vid en gård. Sorby i Väte.
 
27:21963Enekvist, Agne
Lärare i Bro socken.
 
27:31980Andersson, Sune
Släkten Johansson från Autsarve i Rone.
 
27:41980Johansson, Linda
Vrakplundring och sjöröveri vid Gotska Sandön. Petter Gottberg - Sandöns envåldshärskare och Östersjöns sista sjörövare.
(Uppsats för fortsättningskurs i Etnologi, 20 poäng).
 
27:51900 – tSaknas 
27:61953Hansson, Rudolf
Historik. Tofta folkskola.
 
27:71900 – tSaknas 
27:81900 – tSaknas 
27:91980 – tBefästningar från Skansudd i Västergarn till Kronvall i Eksta.
(Kopior från original förvarade hos hembygdsföreningen i Klinte).
 
27:101980Hafdelin, Nils
Svenska kulturtraditioner - Gotland / bröllopsseder mm. Tryckt i Visby 1980.
 
27:111980Ekvall, Leif
Fredrich Mehler och musiken på Gotland.
(60-poängsuppsats Stockholms universitet Musikvetenskap).
 
28:11980Jakobsson, Harald
Klockringning i Levide kyrka.
 
28:21900 – tSaknas 
28:31981Gotländsk russafvel. Kopior ur tidningen "Tidskrift för Lantmän 1902 nr 14" 
28:41980 – 81Lundgren, Astrid
Excerpter angående Levide och Gerum kyrkor.
 
28:51980Arbetarminnen från Gotland. Intervjuer av ABF i Visby 1980. 
28:61981M. Östmans personarkiv. Ankommande brev (2 st) 1878.
(Kopia av original 1981 hos Frimärkshuset i Stockholm. Avsågs försäljas vid auktionen 1981-03-20--21).
 
28:71980Frikyrklighet. "Tankar - några anmärkningar mot läseriet, sådant det för närvarande uppträder på Gotland i april 1878". Handskrift (fragment). Består av ark 1 och 4, ark 2 och 3 saknas. 
28:81900 – tReglemente för Exercis 1846. (Kopior efter inlån från Harald Booberg i Fröjel) 
28:91900 – tValdemar den stores brev 1177 betr ett Knutsgille på Gotland. Originalet i Riksarkivet i Köpenhamn, Diplomatarium Ringstadense Legata, Privilegia Variae Epistola Regum sid 10-12. 
28:101980Maritime Museums arkivalier från Admiralty och Navy Board. Fotostatkopior 1980 ur dess arkivförteckning. 
28:111980 – tVanwelde, Armand
Welden.
 
28:121981Lundgren, Astrid
Excerpter ang Silte kyrka
 
28:1319811700
Descriptions Bock öfwer Tofta Sochen aff Gottlandz Södre Befallningh. Af Jonas Frijman år 1700. Kopia gjord av Agne Enekvist.
 
29:11970 – tSundberg, Tommy
Hembygdsforskning.
 
29:21974Bebyggelseutveckling i Väskinde församling, Gotland.
(Lars Hugo, Per B. Wisth, Kulturgeografiska institutionen Stockholms universitet 1974)
 
29:31966Bäck, Torsten
Småländsk immigration till Gotland 1790-1815.
 
29:41900 – tUtredning ang blocklamellfabrik på Gotland. 
29:51950 – tErici, Einar
Försök till Inventarium över äldre kyrkorglar i Sverige.
 
29:61900 – tSläkten Möller från Södra Vram och Allerum med några förgreningar på spinnsidan. 
29:71900 – tSläkten Sanne, släktregister. 
29:81962Släkten Wa(h)rgren från Varan i Västra Karups församling. Sammanställningen utarbetad av fil mag Bo Bergström Torekov 1962. 
30:119581655-60
Maczak, Antoni
Resultat av de år 1955 gjorda källforskningarna rörande det Polsk-Svenska kriget 1655-60
 
30:21819Karl XIV Johan. Sång på Carls dag 1819, vistext, handskriven. 
30:31944Sorgegudstjänst, Visby domkyrka 1944-11-27 kl 19.00.
Ångfartyget Hansas undergång med besättning och resande.
 
30:41956Ahlfvin, Fridolf
Ardre min hemsocken.
 
30:51950 – tOdén, Olof
Lasaretssläkare och stadskirurger på Gotland och i Visby. Troligen uppgjord av Olof Odén.
 
30:61900 – tVisby, Vågbrytaren vid hamnen (innan 1981).
Tidningsurklipp. Funnet vid genomgång av biblioteket och kapslarna med särtryck. Ingen uppgift om från vilken tidning eller från vilket år, finns angivet.
 
30:71954Almquist, J. E.
Gotlands Lagsaga (och) Domsagor i Gotlands län.
 
30:81960 – tTidningsartiklar om gotländska gårdar i Agne Enekvists urklippsamling. 
30:91815Enequist, J.
Tal hållet i Visby Consistorium vid årsexamen den 21 juni 1815. Handskrivet.
 
30:101900 – tBergström. Kurt
Förste provinsialläkaren, med. dr. Kurt Bergström skrifter under Visbytiden 1930-39.
 
30:111868Visby Badhus. Dikt vid fest sommaren 1868. 
30:121965Enekvist, Agne
Skola och undervisning i Väskinde socken. Lärarbiografier efter 1848.
 
30:131971Hyllningshäfte tillägnad Sture Engquist på 50-årsdagen 26 april 1971 av vännen Agne Enekvist. 
30:141965Enekvist, Agne
Hellvis i Fole, studier i en gammal bygd.
 
30:151975Den Enekvistska släktfärden 1975. 
30:161970 – tEnekvist, Kristina
De gotländska kommunnamnen
 
30:171900 – tThorer, Lagman
Några anteckningar från en resa på Gotland av F.T.R.
 
30:181960Pleskow, släkt i Lybeck. 
31:11927Larsson, Johan
Gotländska Får- och bomärken.
 
31:21927Larsson, Johan
Gotländska Får- och Bomärken.
(Kopia av 31:1)
 
321922Larsson, Johan
Gotländska Får- och Bomärken.
 
33:11900 – t1817
Hägsarve i Hablingbo, Stor- skiftet 1817.
 
33:21900 – t1741, 1749
Mannerheim, Handlingar angående artilleribataljon på Gotland 1741, 1749. Maskinavskrift.
 
33:31900 – t1870-tal
Hertzman Filip
Anteckningar från Gotland 1870-talet.
 
33:41900 – t1741, 1749
Mannerheim, Handlingar angående artilleribataljon på Gotland 1741, 1749. Fotostatkopior av originalhandlingen.
 
33:51900 – t1858-59
Handlingar angående läseriet på Gotland 1858-59. Ur Domkapitlets arkiv.
 
33:61900 – t1640, 1654, 1709
Pommer, Mauritz
Fastebrev Kulkamsbetningen.
 
33:71900 – t1700-talet
Björk, Ingemar
Prästtionden på Gotska Sandön.
 
33:81900 – t1826
Gabriel Thimotheus Lytteman, avskrift av bouppteckning.
 
33:91900 – t1841
Forsslund, N. V.
Reseanteckningar.
 
33:101819Tal på Carlsdagen 1819. 
33:111957Uppgifter om den äldste medlemmen av släkten Cramér på Gotland. Sammanställt 1957 av hovrättsfiskalen Thomas Cramér, Stockholm efter forskning gjord av D. Gadd. 
33:121900 – tGadd, David
De Kolmodinska släktgravarna i Eksta.
 
33:131900 – tJudichaer, Ole och Judichaer, Sören. 
33:141951En sägen om Kattlundsgården mm på gutamål.
(Avskrift efter uppteckning av O. O. Pettersson Sallmunds i Grötlingbo 1951).
 
33:1519581600-1958
Sturkell, Carl E.
Anteckningar i kronologisk ordning beträffande äganderätten till Gotska Sandön 1600-1958.
 
33:161900 – t1822
Klingwalls, J. G
Anmälan 1822 om sitt arbete Fornlemningar i Wisby.
 
33:171900 – t1880-1890-talet
En visa om Klintehamn från 1880-1890-talet, Septemberstämning.
 
34:119541872
Krokstedt, Axel
Novemberstormen år 1872.
 
34:21900 – tLithberg, Nils
Anmärkningar om de gotländska pastoratens uppkomst.
 
34:31957Lundström, Hans E.
Generalplaneskiss för Visby år 1957
 
34:41900 – t1863
Norby, Carl Julius
Den kyrkliga ställningen inom Visby stift. (Teologisk Tidskrift 1863 sid. 208)
 
34:51900 – tOdén, Olof
Föredrag, Data ur lasarettets å Gotland historia.
 
34:61950 – tPettersson, Hugo
Ga i skolu.
 
34:71972Prognos över sysselsättningen inom jordbruk och fiske år 1980 på Gotland. Lantbruksnämnden i Gotlands län. 
34:81952Rosvall, David
Om Klinte församlingsbibliotek.
 
34:91950 – tPettersson, John
Atlingbo första folkskola och första folkskollärare.
 
34:101961Föreningen Sveriges Kyrkogårdsföreståndare. Handlingar från XXIV kongressen i Visby 1-3 augusti 1961. 
34:111954Enekvist, Agne
Litteraturförteckning, böcker och uppsatser om Tingstäde kommun och dess socken.
 
34:121967Enekvist, Agne
Undersökningar av de gotländska förnamnen från äldsta tider till o m 1850.
Utdrag, Frekvensundersökningar av de manliga förnamnen på gotländska landsbygden 1570-1670. Tabellbilagor.
 
34:131967Duplett av 34:12. 
35:11900 – tHederstedt, Hilding
Släktforskning, släkten Hederstedt. I denna ingår även forskning rörande Carl Dreutz från Livland.
 
35:21980Rosén, Yngve
Tofta skjutfält - Fornlämningar och historik.
 
35:31982Wickman, Carl J.
Sockenbeskrivning över Barlingbo och Ekeby 1797. Avskrift utförd av Olof Levin.
 
35:41982Excerpter angående Grötlingbo kyrka och Fide.
(Utförda 1982 av Astrid Lundgren för Sveriges kyrkors räkning.)
 
35:51982Excerpter angående Havdhem och Näs kyrkor.
(Utförda 1982 av Astrid Lundgren för Sveriges kyrkors räkning.)
 
35:61900 – tSaknas 
35:71900 – tSaknas 
35:81957Lye idrottsförening. Jubileumsskrifter 40 och 50 år. 
35:91981Buttle kyrka, avskrift av epitafium för Lars Bromander, utförd av Olof Levin Buttle. 
35:1019811874
Hjert och Tektor. Sammanställning av vissa handlingar rörande dubbelmordet i Malmköping 1874. Avskrift av diverse handlingar av lagmannen vid Katrineholms tingsrätt Carl E. Sturkell.
 
361979Sjöstedt-Siltberg, Elisabeth
Register till kriminalvårdsanstaltens (Länsfängelsets) i Visby fångrullor (serie D III a) 1851-1855.
 
37:11977 – 831977-83
Tidningen "Poste Gutensis".
 
37:21981 – 821981-82
Gotlands Statistik. Gotlands kommun.
 
37:31982 – 831982-83
Tidningen "Kålbladet"
 
38:11980 – tBruse, Torsten
Släktforskning rörande släkten Sturtzenbecker.
 
38:21982Landshövdingar och biskopar på Gotland. Förtecknat 1982 av Seth Bergsten. 
38:31900 – t1845, 1851
Gotland, avskrift ur svenskt konversationslexikon.
 
38:41970 – tHellvi stenarbetare. Intervjuer med gamla stenarbetare. Inlämnat av Hjalmar Heidenberg i samband med Hellvi soc arb kom handlingar. 
38:519801661
Roteringslängd för Gotland 1661. Avskrift av original i KrA i Stockholm utförd av Sune Andersson, Oskar Fredrik samt Axel Häglund När.
 
38:61970 – tBåtsmanstorp i Gothem, några data. Uppsats av rektor Rudolf Carlsson Gothem. 
38:71951Missionskyrkans juniorförening. Stånga. 30-årsjubileumsberättelse i dialogform. 
38:819821798-1803
Kopior av skepparen Johan Eric Theels personarkiv.
 
38:91982Kraniet från Korsbetningen år 1361. Seminariearbete av Birgitta Finn och Gunilla Sjögren. 
38:101978Bygd i förvandling. Upprättad av en kurs inom Bunge Pensionärs- förening 1978. 
38:111982Hamra och Öja kyrkor. Excerpter utförda av Astrid Lundgren för Sveriges kyrkors räkning. 
39:11960 – tEngquist, S.
Förteckning över gårdsfolk i Stenkyrka 1683-1748
 
39:219831874, 1883, 1895
Gårdsarkiv från Lindarve 1:7 i Burs. Kopior.
 
39:319831907, 1908, 1917
Auktionsprotokoll från Klinte och Fröjel. Kopior.
 
39:41982Gårdsarkiv från Gläves i Burs. Kopior, originalet tillhör fru Rut Pettersson, Ammunde i Burs. 
39:519831911-1958
Båtsmansrotearkiv från Källunge.
 
39:61900 – t1857-1860
Hall, Byarättens protokoll.
 
39:71970 – t1697
Avvikande stavning och formulering i Lantmäteriets exemplar av 1697 års jordebok över stadens tomter och hyra.
 
39:81950 – tLiedgren, Jan
Register till gotländska urkunder i Haqvin Spegels och Jöran Wallins arbeten.
 
39:91958Liedgren, Jan
Medeltidsavdelningens kopieböcker från medeltiden och senare tid. Serie A och B.
 
40:119821755
Tessin, Carl Gustaf personarkiv. Brev 1755 från landshövdingen i Gotlands län. Kopia.
 
40:21931Herlitz, Nils
Några anteckningar om släkten Herlitz.
 
40:31900 – tBiskops i Bunge. Avskrift rörande utdrag ur domboken 1623 (3 sidor). (Se även G 191) 
40:419831883-1983
Logen 297 Ansgarius av IOGT - Lokalföreningen 297 Ansgarius av IOGT-NTO i Klintehamn 100 år 6 januari 1983.
 
40:519831458-03-17
Stockholms stads brev (pergament) till danske kungen 1458. 2 foton, papperskopior, av sigillen för Johan Smede och Mattias Bretholt.
Original i DRA D 14 Sverige.
 
40:619821828-1848
Falkenberg, Carl Henrik
Dagbok 1828-48. Originalet tillhör fru Gunvor Hagman, Österlings i Stånga. Avskrift 1982 av Gunvor Hagman.
 
40:71980Andersson, Hilma
Sägenuppteckning 1980 rörande Gotska Sandön mm.
 
40:81967Information om Länsstyrelsen i Gotlands län. 
40:91983Folkmängdsstatistik för Gotland 1721-48. Kopior av original i SCB:s arkiv. 
40:101983Molin, Torsten
Anteckningar om yrkesvägledning- ungdomsförmedling på Gotland 1945-01-01--1981-09-30
 
40:111983Kopia av karta inköpt av Ola Sollerman på bokauktion i Stockholm i juni 1983. 
40:1219831680-1682
Visby kyrkoarkiv. Död- och begravningslängd 1680-82.
 
40:1319871612/13 - 1662/63
Avskrift av Visby församlings räkenskaper för begravning och bröllop. Avskrift i Landsarkivet av Astrid Lundgren.
 
40:1419841600/1601
Räntekammaren i Danmark kvittensböcker. Utdrag rörande Gotland.
 
41:11983Några notiser ur Rone KI:1. Renskrift av material till hembygdsföredrag i Rone, hållet av arkivarie Tommy Sundberg. 
41:21983Vad blev det av horan? Hellvi och Näs socknar 1845-1865
Uppsats 40 p historia av Carina Strömberg.
 
41:31983Minnesord över G Fritzell m fl.
Kungl. Samf. för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia.
 
41:419821682-05-08
Skeppargillets i Visby stiftelseurkund. Avskrift 1982 i ViLA av pergamentsbrev.
 
41:51980Gotländsk stenindustri - intervjuer av ABF omkr 1980. 
41:61983Böcker på 1600-talets Gotland, ur Sävesamlingen. 
41:71983Stridsskjutning - Hjälmkrossaren 
41:81981 – 82Sånt jag minns - Minnen från nykterhetsrörelsens arbete på Gotland. Nedtecknat av medlemmar 1981-82. 
41:91981Studiehandledning - Gotland. Gotlands turistförening. 
41:101983Från bonderörelse till centerrörelse. Havdhem och Eke socknar i Gotlands län. 
41:111983Från bonderörelse till centerrörelse. Stenkyrka socken i Gotlands län 
41:1219801879-03-23
Brev från Masse Klintberg till systerdottern Hermanna Arwesson.
Kopia.
 
41:131990Ett sjukvårdsdistrikt 1990
Föredrag av överläkare Wolfgang Rutz, Visby.
 
41:141900 – tSaknas 
41:151984P. A. Säves samlingar
Avskrift av vissa delar av mikrofilmrulle A:1 i Landsarkivets filmsamling, bl a ang gotländska klädedräkten. Avskrift av Ragnar Olofsson Levide.
 
41:161984Anjous kyrkogärning. Uppsats i Kristendomens historia pk 2. Att lägga fram på seminarium 17 januari 1984. Lunds universitet. 
41:171984Sergo, Arnold
"Där kommer en främling". Skildring av flykt från Estland till Gotland 1944.
 
42:11900 – tSnöbohm, A. Th
Anteckningar om Gotland.
Kopior
 
42:21900 – tSnöbohm, A. Th
Anteckningar om Gotland. Dubletter av vissa sidor.
 
431984Handlingar rörande fynd och fornlämningar. Kopia ur Antikvarisk-Topografiska Arkivets (ATA) akt om Alva socken. 
44:119841744
Föreläsningar till Paraboln och Bombkastning i allmänhet och i synnerhet Wid Belägringar.
Utgifne af Feldtmarchalcken, Riddaren och Commendeuren af Kongl. Maijst Orden Högwälborne Grefve Herr August Ehrenswerd år 1744. Fotostatkopia.
 
44:21984Jordbrukets kapitalförsörjning på Gotland under 1800-talet. En komparativ studie i böndernas pekuniära förhållanden 1800-1819 och 1861-1880 i tre socknar.
B-uppsats av Anders Perlinge.
 
44:31980 – tVåra 100 vanligaste Gotlandslimerickar, hopsamlade av Fic du Ficon. 
44:41984Kvinnoprästfrågan på 1920-talet. Debatten kring frågan om kvinnans tillträde till präst- ämbetet.
Uppsats för 60 poäng Jarl Torbackes seminarium vårterminen 1984 - Anders Sjöbrandt.
 
44:51983Åkerman, Sune
Befolkningsexplosion eller barnbegränsning? Gotlands befolkningsutveckling under tidigt 1700-tal.
Presenterades vid seminarium i Gotlands Fornsal 1983-05-18.
 
44:61984Släkten Hauffman
Släktutredning om Johan Martin Hauffman (f 1715 d 1762) och hans ättlingar.
Gåva till Landsarkivet 1984 av Curt Hauffman Järfälla.
 
44:719841598-1606
Utdrag ur Samling af Kongens Rettertings Domme, udgivet af V A Secher.
 
44:81984Levide, Skogs
Kopia av karta 1773 rörande tingshuset. Original i lantmäteriet i Visby.
 
44:919641649-63
Gislestam, Torsten
Några anteckningar om bruksägaren Kristoffer Neumans industriella verksamhet på Gotland 1649-63
 
44:101984Vamlingbo och Sundre kyrkor.
Excerptering för Sveriges kyrkor. Utförd av Astrid Lundgren.
 
44:111980 – tSiltberg, Tryggve
Dikt och tradition i sandöromanen Östersjöns pärla.
 
45:11900 – tSaknas 
45:21900 – t1684
Handlingar om Ryska kyrkan i Visby 1684. Avskrift ur rådhusrättens dombok.
 
45:31972Lilja, Frans
Dagbok från Gotska sandön 1865-67.
 
45:41971Släkten Hoffman 
45:519461801
Söderberg, N
Ett lantvärn på Gotland året 1801.
Avskrifter av och utdrag ur handlingar förvarade i Länsarkivet i Visby.
 
45:61951Pettersson, Johan och Hugo
Anteckningar om Atlingbo skola.
 
45:71974Karlsson, Hugo
Fårö C:1 1688-1756 Avskrift. 2 ex.
 
45:81900 – tBolling, Helny Johanna f. Stenberg
Minnesanteckningar fr. 1800-talets senare del.
 
46:11767Tofftén, Jacob
"Gotländsk Grammatica i kort Begrep".
 
46:21950 – t1561-1730
Gadd, David
Guldsmeder i Visby 1561-1730
 
46:31988Dunér, Katarina o Nilsson, Sten Åke.
"Människans boningar". Om den nordiska arkitekturens historia.
 
46:41900 – tSöderberg, H L
Sägner, seder och bruk på södra Gotland.
 
46:51828Unnerus, G. A.
Teckningar af Trettiosex Gottländska Kyrkor 1828.
Original och en kopieomgång.
 
47:11984Engberg, Sigurd
Ett försök att utforska ett märkligt levnadsöde.
Axel Samuel Rechnitzer 1816-96.
 
47:21900 – tKungliga Gotlands regemente. 
47:31900 – tNicolaus Petreius krönika.
Flyttad till arkivkartong 131.
 
47:41985Henning Werkelins släkt. Kopiering gjord i ViLA 1985 på mtrl inlånat av Sigurd Werkelin Fårösund. 
47:519711971
Rapport från en gotlandsvecka 1-6/6 1971.
Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap.
 
48:11844Alfvegren, Georg
Inb. Geografiska och historiska anteckningar om Gotland vol 1.
Lev. 2/1957
 
48:21844Alfvegren, Georg
Inb. Geografiska och historiska anteckningar om Gotland vol 2.
Lev. 1963-07-15
 
49:119671640-1667
Inb. Arfwidsson-Bäck, Birgit
Finansförvaltning på Gotland 1640-67. En kameral studie.
 
49:219701724-1863
Inb. Arfwidsson-Bäck, Birgit
Nederburge hemman i Fardhem. Släkt- och gårdsforskning.
 
49:319701724-1863
Inb. Arfwidsson-Bäck, Birgit
Register till gårdshandlingar från Nederburge i Fardhem.
 
50:119701620-tal.
Inb. Bender, Henning
Gotland og det Gullandske kompagni. En studie over det merkantile ekspansionsforsök i Danmark omkring 1620.
 
50:219981620-tal.
Bender, Henning
Gotland og det Gullandske kompagni. En studie over det merkantile ekspansionsforsök i Danmark omkring 1620.
Kopia av 50:1
 
51:11830 – 38Bergman, C. J.
Inb. Handskrifter rörande Gotlands historia volym I
 
51:21835 – 81Bergman, C. J.
Handskrifter rörande Gotlands historia volym vol II-V

II. Inb. Anteckningar rörande kyrkor, Visby stads- och sjölag mm

IIIa. Inb. Ordlista 1837 på gotländska.

IIIb. Inb. Natural-historiska namn 1838, ur gotländskan.

IIIc. Hft. Jordfynd på Gotland åren 1849-56.

IV. Hft. Socken- och gårdsnamn 1869.

V. Hft. Innehåller bl a hänvisning till skrifter om Gotland.
 
51:31847Bergman, C. J.
Inb. Register 1847 över Gotlands topografi, beskrivning över socknar teckningar och tidningsklipp.
Vol VI
 
51:41800 – tBergman, C. J.
Inb. Anteckningar om Gotland Vol VII
 
51:51800 – tBergman, C. J.
Inb. Anteckningar om Gotland Vol. VIII
 
521961Berry, Sven och Winell, Aina
Inb. De gotländska lanthamnarna, utredning rörande 10 st lanthamnar, kartor över respektive förvaras i Länsstyrelsen Landskontorets arkiv serie J.
 
531900 – t1300-1600
Inb. Uddrag af Seddelregistranten over Indkomne Breve till Danske Kancelli.
 
541900 – t1500-1608
Inb. Diplomatarium Gotlandiae. Utdrag av brev.
 
551900 – t1644-1688
Inb. Gotländskt register 1644-88. Original i Länsstyrelsen, Landskansliet, ankomna brev Sign. D IV:6 i ViLA. Avskrift av D. Gadd.
 
56:11918 – 191800-tal
Pärm. Butendorffs Genealogiska samling. Tabeller över gotländska släkter.
 
56:21919 – 201800-tal
Pärm. Butendorffs Genealogiska samling. Tabeller över gotländska släkter.
Innehåller även avskrifter av brevkoncept 1829 ang förvärv av den genealogiska samlingen i KB.
 
571950 – t1759-1858
Fask. Gotländska byordningar.
Avskrifter. Även kopior inordnade senare än 1950.
 
5819511663-1682
Inb. Drottning Christinas underhållsländers arkiv. General- guvernörens registratur.
Maskinavskrift 1951 av David Gadd.
 
591900 – t1693-1705
Inb. Utdrag ur Deskriptions- böckerna till Ekonomiska kartverket över Gotland åren 1693-1705.
Avskrift av D. Gadd.
 
601900 – tElertz, Josef
Inb. Skildringar från gutarnes ö.
Häri även brev 1908-12-10 från Nils Litberg och tidningsklipp.
 
611909, 66Enequist.
Inb. Släkttavla över släkten Enequist. Upprättad av Gustaf Collberg, kompletterad 1966 av Arvid Collberg.
 
621959Fardelin, J.
Inb. Visby och Gotland, grävnings- redogörelser rörande undersökningar vid grävnings- arbeten under åren 1902-36.
 
631905Fardelin, J.
Arkivkartong. Ritningar till grävnings- redogörelser.
 
641700 – tArkivkartong. Inb. Handskrift från 1700-talets början vilken den gotländske karolinen J. M. Lyth erhöll av en ryttmästare under fångenskapen i Sibirien. 
65:11985Stenberg, Erik
Fask. Historik över det gotländska telefonnätet. Maskinskrift 1953 med vissa klipp ur gotlands- tidningar.
 
65:21984Johansson, Anders
Häft. Några synpunkter kring frågan om syndikalismens karaktär och problem i Sverige. Uppsats i historia 80 poäng.
 
65:31900 – t1513-1518
Fask. Brev rörande Gotland 1513-1518 ur P F Suhm, Nye Samlinger till den danske historie, bd 3 h 1, 1793 s 51-61.
 
661900 – tArkivkartong. Inb. Tysk handskrift från 1700-talet, "Der Glaube ohne Sehen", innehåller tyska psalmer och dikter mm. Häri även avskrift av brevväxling 1953 mellan bibliotekarie Bror Olsson Lund och arkivarie Arnold Sandberg ViLA rörande denna volym. 
671900 – tGottberg, Sören
Inb. Västerhejde en sockenbeskrivning. Häri även foton.
 
6819711680-1740
Inb. Grötlingbo KI:1. Anteckningsbok för sockenstämmor, kyrko- och prästgårdsreparationer samt händelser i Grötlingbo och Fide. Avskriften uppgjord i Landsarkivet 1971 av fru Astrid Lundgren.
 
69:11799Hilfeling, C G G
Inb. Handskrift. Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81. Deponerad från Visby h. a. läroverk 1957.
 
69:21800Hilfeling, C G G
Inb. Handskrift. Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81. Deponerad från Visby h. a. läroverk 1957.
 
69:3odatHilfeling, C G G
Inb. Handskrift. Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81. Deponerad från Visby h. a. läroverk 1957.
 
69:4odatHilfeling, C G G
Inb. Handskrift. Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81. Deponerad från Visby h. a. läroverk 1957.
 
70odat1797, 1799-1801
Arkivkartong. 4 hft.
Utdrag ur Hilfeling, C G G
Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81 av A J G Klingvall.
 
71:1odat1797
Inb. Äldre avskrift av Hilfeling, C G G, Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81, upprättad av Pehr Tham.
 
71:21800Inb. Äldre avskrift av Hilfeling, C G G, Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81, upprättad av Pehr Tham. 
71:31801Inb. Äldre avskrift av Hilfeling, C G G, Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81, upprättad av Pehr Tham. 
71:4odatInb. Äldre avskrift av Hilfeling, C G G, Resejournal hållen vid resa till Gotland 1797-81, upprättad av Pehr Tham. 
71:519611799-1800
Inb. Person och ortregister till Hilfelings resejournaler. Upprättad 1961 av Eva Klint.
 
71:619611799-1800
Inb. Person och ortregister till Hilfelings resejournaler. Upprättad 1961 av Eva Klint.
 
7219601827-1849
Inb. von Hohenhausen, Mikael Silvius, landshövding och militärbefäl. Brev till sin företrädare Jacob Cederström. Innehåller även personalia över de båda. Original i Lunds universitetsbibliotek. Avskrift av Bertil Casserstedt. Lev 1961.
 
731956Hägg, Stig
Inb. "Min hembygd Källunge". Historik med foton och teckningar över Källunge socken.
 
74odat1570? (1608)
Inb. Kopia av avskrift 1608 av äldre jordebok sannolikt från 1570-talet. Se R Steffens, Gotlands organisation s 56.
 
7519701608
Ersson, Per-Göran
Inb. Jordebok "1608". Original i RA Stockholm, finns även som fotostatkopia i ViLA.
 
7619601608
Enekvist, Agne
Inb. Som vol 75.
 
7719581646-47
Inb. Utdrag ur 1646 och 1647 års jordebok för Gotland. Av David Gadd efter Gotlands läns lands- och jordeböcker. Original i Kammararkivet i Stockholm, finns även i ViLA:s filmsamling AB 54 (dubeltt AB 77).
 
78:11967Karlström, Ture
Byggnadsinventering, kulturhistorisk undersökning av byggnader i Visby.
Inb. Del I. Undersökning av S:t Klemens kvarter.
Innehåller även foton (se även ViLA:s fotosamling T IIa:12-21) Lev 1969.
 
78:21967Karlström, Ture
Byggnadsinventering, kulturhistorisk undersökning av byggnader i Visby.
Inb. Del II. Undersökning av kvarteren Rådhuset, Pressen, Smedjan och S:t Gertrud.
Innehåller även foton (se även ViLA:s fotosamling T IIa:12-21) Lev 1969.
 
79:1odatKlingwall, J G
Inb, Vol I Berör Gotland kyrkor och fornminnen.
 
79:2odatKlingwall, J G
Arkivkartong. Vol II och III.
Berör Gotlands historia.
 
79:3odatKlingwall, J G
Arkivkartong 5 hft.

Vol IV och V Anteckningar om Ber Gotland.

Vol VI Antikvariska anteckningar.

Vol VII Anteckningar om nordens mytologi, nordiska gudasagan mm.

Vol VIII Anteckningar om Gotlands kyrkor mm.
 
8019461887-1890
Kristiansson, K
Inb. Gotländska inskriptioner i sockenkyrkor. Original i ViLA:s personarkiv P III vol 15 (3 hft)
Avskriften upprättad av Karin Svanström.
 
811955Krokstedt, Axel
Inb. Förteckning och biografi över sjömanssläkter och sjömän från Ronehamn omkring 1750- 1800-talet.
 
82odatvon Kruse, Wilhelm
Inb. Aus Lybecks und der Hanse Letzter Kampfperiode 1522 bis 1576 (manuskriptband). Lev 1976
 
831973Kvarnstedt, Johan
Inb. En historik om Gotlands järnväg.
 
8419491614-1637
Inb. Gotländska kyrkoräkenskaper 1614, 1624, 1630-31, 1637. Original i DRA i Köpenhamn. (Även på mikrokort).
 
851950Larsson, Johan och Gustaf
Inb. Gotländska får- och bomärken, 1927.
Fotostatkopia utförd av RA. Original hos John Larsson Burs i Norrlanda.
(OBS vol 31:1-2 för användning av kopiering).
 
86odatLarsson, Sigfrid
Inb. Historik över Gotlands järnvägar, del 1. Lev 1966-09-27.
 
87odatLarsson, Sigfrid
Inb. Historik över Gotlands järnvägar, del 2. Lev 1975.
 
88:1odatLarsson, Sigfrid
Inb. Svenska järnvägsmannaförbundets avdelning 179:ans verksamhet 1906-1956. Lev 1968-08-23.
Överflyttad från ViLA:s bibliotek.
 
88:2odatSäkerhetskopia av A:88:1.
Larsson, Sigfrid. Svenska järnvägsmannaförbundets avdelning 179:ans verksamhet 1906-1956. Pärm.
 
891955 – 58Lext, Gösta
Arkivkartong. Gotländska präster från 1850-talet. Alfabetiskt upplagt kortregister.
 
901955 – 58Lext, Gösta
Arkivkartong. Gotländska ämbetsmän från omkring 1650 till 1900-tal.
Alfabetiskt upplagt kortregister.
 
91:1odatLindström, Gustaf
Avskrifter av gotländska urkunder från 890-t. Handskrifter och tryck har till- hört Sällskapet för gotländsk forskning, handlingarna överlämnades till ViLA 1910. Arkivkartong. Lappregister rörande åren 1023-1387
 
91:2odatLindström, Gustaf
Avskrifter av gotländska urkunder från 890-t. Handskrifter och tryck har till- hört Sällskapet för gotländsk forskning, handlingarna överlämnades till ViLA 1910. Arkivkartong. Lappregister rörande åren 1387-1449
 
91:3odatLindström, Gustaf
Avskrifter av gotländska urkunder från 890-t. Handskrifter och tryck har till- hört Sällskapet för gotländsk forskning, handlingarna överlämnades till ViLA 1910. Arkivkartong. Lappregister rörande åren 1450-1564
 
91:419631892
Inb. Regesta Gotlandica. Avskrift av "Anteckningar om Gotlands medeltid". Upprättad av Torsten Walin.
 
91:5odatInb. Regesta Gotlandica, del I. 890-1429. Förteckningar på urkunder rörande Gotlands historia. Handskrift. 
91:6odatInb. Regesta Gotlandica, del II. 1431-1560. Förteckningar på urkunder rörande Gotlands historia. Handskrift. 
91:7odatArkivkartong. Kuvert. Tillägg till "Anteckningar om Gotlands medeltid" gjorda av G. Lindström i ett korrekturexemplar. Handskrift.
(Hft 8 i kuvert saknas 1984-11-21)
 
91:8odat1229-1585
Mapp. Gotländska urkunder 1229-1585. Påträffat i Mathias Klintbergs herbarium del IV, uppställt vid Sällskapet för gotländsk forskning samling.
 
91:91989Ingår i 91:7. Inb.
Förteckning på G Lindströms samling. Kopia 1988 av original hos Svenskt Diplomatarium RA i Stockholm, betecknat "Till 1949/60, 23/3 49".
 
91:101988Ingår i 91:7. Fask.
Förteckning på G Lindströms anteckningar om Gotland. Kopia 8 bl av original i Gotlands fornsal.
 
91:11odat1305-1406 (1493)
Inb. Avskrifter (inklistrade) av urkunder 1305-1406, omfattar även år fram till 1493. Handskrift.
 
91:121897 – 1910Ingår i 91:7. Inb.
Tidningsklipp (inklistrade) rörande gotländska kyrko- byggnader, handelsförhållanden under Hansetiden mm.
 
91:1319891300-tal - 1531
Ingår i 91:7. Fask. Kopior av avskrifter av gotländska urkunder 1300-tal - 1531. Utgör en del av materialet i G. Lindströms konvolut 10 (numera i avskriftssamlingen 91:8).
Kopia 1989 av kopia hos Svenskt Diplomatarium.
 
92odatLyberg, Ernst
Inb. Minnesanteckningar.
 
93odatMalmros, John
Inb. Martebo socken. En sockenbeskrivning över Martebo, innehåller även foton. Lev 1968-08-23.
 
9419351694-1716
Mantalslängd 1694 för Gotlands södra härad. Upprättad av D Gadd ur Gotlands avkortningsbok 1694 i Kammararkivet. Handskrift. (Även i ViLA:s filmsamling C D 479-481).
 
9519391614
Inb. Mantalsregister 1614 för Gotland (ur Eksta skattemantal 1614). Upprättad av D Gadd ur original i DRA i Köpenhamn. Handskrift. (Även på mikrofilm).
 
9619441658-1820
Inb. Mantals m fl längder, Gotlands län 1658-1820. Förteckningen redovisar bevillningslängder 1687-1692 och mantalslängder fr o m 1694 samt bakugnslängder 1658-1687. Upprättad av F Åbom 1944, gåva av RA 1945.
 
9719801740-talet
Neogard, Lars
Pärm. Gotlandsskildring "Gauta-minning". Avskrift av vissa avsnitt utförd 1980 i Landsarkivet i Visby. (Jfr PM 137/1979).
 
9819751700-1800
Nordström, Ebbe
Inb. Skepp i Visby åren 1700- 1800-talet.
 
9919751871-1899
Nordström, Ebbe
Inb. Visby sjömanshus fartygsregister åren 1871-99.
 
1001910Nyberg, Emil
Arkivkartong (2 trasiga vol). Gotländsk släktbok, tryck med handskrivna kompletteringar av C J Hallgren.
 
101odat1681-1848
Pärm. Nämndemän, norra häradet från 1681-1848. Lev 10/1948.
 
102odat1882-1970
Pettersson, Willy
Pärm. Historik och minnes- anteckningar över nykterhets- rörelsen IOGT och NTO på Gotland 1882-1970.
 
103:1odatRosman, Holger
Släkttabeller (förarbeten till släktbok). Handlingar ur Rosmanska släktarkivet. Handskrifter.

Arkivkartong. Släkttabeller
del I. A-K
 
103:2odatRosman, Holger
Släkttabeller (förarbeten till släktbok). Handlingar ur Rosmanska släktarkivet. Handskrifter.

Arkivkartong. Släkttabeller
del II. L-W
 
103:31926Mapp. Register och avskrifter ur DRA i Köpenhamn upprättad av E. Marquards. 
104:11948af Klintberg, lagman.
Inb. Berättelse om Ryska invasionen 1808. Avskrift av Karin Swanström efter handlingar i RA.
 
104:2odatInb. Bilagor till 104:1. 
10519781523-1524
Inb. Räkenskapsbok 1523-24. Bondenamnen i "Sören Norrbys" Gotländska räkenskapsbok. Namnförteckning och excerpter upprättad av Per Göran Ersson och namnregister av Evert Melefors. Original i DRA i Köpenhamn. Fotostatkopia. (Se även A 6:6)
 
106odat1523-1524
Inb. Räkenskapsbok 1523-24. Sören Norrbys inkomsträkenskaper för Gotlands län. Original i DRA i Köpenhamn reg. 108 A. Fotostatkopia.
 
107odat1485-1487
Inb. Räkenskapsbok. Uppbördslista 1485-1487. Uppr. av Ivar Axelsson-Thott. Original i DRA i Köpenhamn. Fotostat- kopia av C G och K O.
 
10818871485-1487
Inb. Räkenskapsbok. Uppbörds- och räkenskapsbok 1485-1487. Uppr. av Ivar Axelsson-Thott. Handskrift av V. Granlund efter original i DRA.
 
10918871485-1487
Inb. Förteckning över Ivar Axelsson-Thotts räkenskapsbok 1485-87. (dup. i A 6)
Maskinskrift av V. Granlund efter avskrift i Läroverkssamlingen (numera i ViLA).
 
11019781485-1487
Inb. Räkenskapsbok. Bondenamnen i Ivar Axelsson Thotts gotländska räkenskaper 1485-87. Upprättad av Per-Göran Ersson 1974. Fotostatkopia 1978.
 
1111933Sillén, Tor
Inb. Bidrag till gotländsk personalhistoria före den ordnade kyrkobokföringen 1500- och 1600-talet.

Avd I Fastighetsägare i Visby 1696.

Avd II Borgerskapet i Visby 1653-1654

Avd III Visby borgare som underskrev trohetseden till drottning Christina 1645.

Handskrift.
 
1121970Svensson, Henning
Inb. Minnen från Hemse och Rone. Fotostatkopia av original förvarad hos Lars Svensson Hemse.
 
113:1odatSäve, Per Arvid
Arkivkartong. Gotländska samlingar. Original i UUB.
Fotostatkopior.
 
113:21973 – 74Säve, Per Arvid
Pärm. Gotländska samlingar. Original i UUB.
Utdrag, företrädesvis sägner med lokal anknytning, ex 2 (arbetsexemplar). Maskinskrift.
 
113:31973 – 74Säve, Per Arvid
Arkivkartong. Gotländska samlingar. Original i UUB.
Som 113:2 (att användas till fotostatkopiering).
 
113:4odatSäve, Per Arvid
Arkivkartong. Gotländska samlingar. Original i UUB.
Kopior ur R 623:1-6 i UUB urkundsavskrifter.
 
11419611650-1840
Tabachovitz, A
Inb. Förteckningar över landshövdingens i Gotlands län skrivelser till Kungl. Maj:t 1650-1840. Vissa excerpter av ifrågavarande brev 1650-1733 finns i avskriftssamlingen A 2.
 
115:11971 – 741631-1644
Pärm. Tingsvittnen. Avkortning av penning- och kornskatt 1631-44. Avskrifter av Astrid Lundgren efter original i ViLA. Maskinskrift.
 
115:21971 – 741600-1645
Pärm. Tingsvittnen. Saköreslängder och tings- vittnen 1600-45.
Avskrifter av Astrid Lundgren efter original i ViLA. Maskinskrift.
 
115:31971 – 741614-1645
Pärm. Tingsvittnen. Avkortning av årlig skatt 1625-26, 1644-45, synevittnen 1622, 1635-36, 1638-39, diverse tingsvittnen 1614-45.
Avskrifter av Astrid Lundgren efter original i ViLA. Maskinskrift.
 
115:4odat1638-1639
Arkivkartong. Vissa kollationerade avskrifter (2 ex).
 
11619601655
Inb. Lilla Tullen, Förteckning över Lilla Tullen och Visby stads accislängder 1655, gårds- och personnamn. Avskrift 1960 av David Gadd efter original i RA. Maskinskrift.
 
11719601656
Inb. Lilla Tullen, upprättad efter journal över Lilla Tullen i generalguvernören över drottning Christinas underhålls- länders arkiv i RA av David Gadd 1960.
 
118:1odat1100-1299
Pärm.
Gotländska urkunder 1100- 1500-talet, ur olika diplomatorier och urkundsböcker. Register till urkunder i Haqvin Spegels och Jöran Wallins arbeten upprättad av Jan Liedgren, se 39:8, prel. arbetsregister (tysk och latinsk text). Maskinutskrift och fotostatkopia.
 
118:2odat1300-1374
Pärm.
Gotländska urkunder 1100- 1500-talet, ur olika diplomatorier och urkundsböcker. Register till urkunder i Haqvin Spegels och Jöran Wallins arbeten upprättad av Jan Liedgren, se 39:8, prel. arbetsregister (tysk och latinsk text). Maskinutskrift och fotostatkopia.
 
118:3odat1375-1399
Pärm.
Gotländska urkunder 1100- 1500-talet, ur olika diplomatorier och urkundsböcker. Register till urkunder i Haqvin Spegels och Jöran Wallins arbeten upprättad av Jan Liedgren, se 39:8, prel. arbetsregister (tysk och latinsk text). Maskinutskrift och fotostatkopia.
 
118:4odat1400-tal
Pärm.
Gotländska urkunder 1100- 1500-talet, ur olika diplomatorier och urkundsböcker. Register till urkunder i Haqvin Spegels och Jöran Wallins arbeten upprättad av Jan Liedgren, se 39:8, prel. arbetsregister (tysk och latinsk text). Maskinutskrift och fotostatkopia.
 
118:5odat1400-tal
Pärm.
Gotländska urkunder 1100- 1500-talet, ur olika diplomatorier och urkundsböcker. Register till urkunder i Haqvin Spegels och Jöran Wallins arbeten upprättad av Jan Liedgren, se 39:8, prel. arbetsregister (tysk och latinsk text). Maskinutskrift och fotostatkopia.
 
118:6odat1400-1504Pärm.
Gotländska urkunder 1100- 1500-talet, ur olika diplomatorier och urkundsböcker. Register till urkunder i Haqvin Spegels och Jöran Wallins arbeten upprättad av Jan Liedgren, se 39:8, prel. arbetsregister (tysk och latinsk text). Maskinutskrift och fotostatkopia.
 
118:7odat? 
119:1odat120 fK - 1920
Wahlström, Einar
Arkivkartong. Väderleksnotiser för Gotland.
 
119:2odat1921 - 1989
Wahlström, Einar
Arkivkartong. Väderleksnotiser för Gotland.
 
119:3odatArkivkartong. Duplett till 119:1 
119:4odatArkivkartong. Duplett till 119:2 
120:11980 – 83Wallin, Jöran
Pärm. Analecta Gotlandensia.
Del 1. sid I:3-I:1079

Avskrift av Olof Levin efter original i KB (finns även på mikrofilm A 42-45, 79-80).
Redogörelse för innehållet finns i register till Jöran Wallins Analecta Gotlandensia mm, upprättad 1974 av Tryggve Siltberg, (finns i forskarsalen).
 
120:21980 – 83Wallin, Jöran
Pärm. Analecta Gotlandensia.
Del 2. sid I:1143-III:178

Avskrift av Olof Levin efter original i KB (finns även på mikrofilm A 42-45, 79-80).
Redogörelse för innehållet finns i register till Jöran Wallins Analecta Gotlandensia mm, upprättad 1974 av Tryggve Siltberg, (finns i forskarsalen).
 
120:31980 – 83Wallin, Jöran
Pärm. Analecta Gotlandensia.
Del 3. sid III:621-IV:1743

Avskrift av Olof Levin efter original i KB (finns även på mikrofilm A 42-45, 79-80).
Redogörelse för innehållet finns i register till Jöran Wallins Analecta Gotlandensia mm, upprättad 1974 av Tryggve Siltberg, (finns i forskarsalen).
 
1211954Wallin, Rickard
Arkivkartong. Sockenbeskrivning över Lummelunda. Paginerad 1-152 sid 90-99 obefintlig på grund av felpaginering sid 115 skadad.
Innehållsförteckning av densamme upprättad 1973 av Ivar Hallgren (1 häftad + 2 arb.-ex.)
 
122:11978Wase, Dick
Inb. Bidrag till kännedom om Visbys medeltid. Kopia 1978.

Del I sid. 1-121
 
122:21978Wase, Dick
Inb. Bidrag till kännedom om Visbys medeltid. Kopia 1978.

Del II sid. 122-286
 
122:31978Wase, Dick
Inb. Bidrag till kännedom om Visbys medeltid. Kopia 1978.

Kompletteringar till del I och II.
 
12319651680-1690
Inb. Visby domkapitel. Visitationsprotokoll 1680-90.
Avskrift 1965 efter original i ViLA av Gillis Jonasson.
 
1241950Inb. Visby domkyrka. Inventarieförteckning. Upprättad av David Gadd, handskrift. 
12519441697
Inb. Visby stads jordebok tomtbeskrivning 1697.
Avskrift 1944 av Karin Swanström efter original i Kammarkollegiet.
(För kopiering se A 126).
 
12619441697
Inb. Visby stads jordsebok 1697. Tomtbeskrivning av Mattias Schilder. Original i Kammarkollegiet. Förminskade dupletter lämpliga för kopiering, finns i volym 137:4-5.
 
127:11980 – 81Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Folkan i farten"
 
127:21982 – 83Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Folkamix"
 
127:31982 – 83Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Nya Bänkposten"
 
127:41984Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Folkanbladet"
 
127:51985Saknas 
127:61986Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Folkan Fönster"
 
127:71987Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Folkans Blandning"
 
127:81988Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Paitu"
 
127:91988 – 89Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Äuglaugå"
 
127:101989 – 90Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Rabbis-Nytt"
 
127:111990 – 91Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Pinningysu"
 
127:121991 – 92Häfte. Hemse folkskolas elev- tidning.
"Teidsfördreiv"
 
128:11977Bygd i förvandling. Ett studie- cirkelarbete i hembygdsforskning av pensionärsföreningen PRO. Fotostatkopior.

Häfte. Bunge socken m fl.
 
128:21975Bygd i förvandling. Ett studie- cirkelarbete i hembygdsforskning av pensionärsföreningen PRO. Fotostatkopior.

Häfte. Havdhems storkommun.
 
128:31976Bygd i förvandling. Ett studie- cirkelarbete i hembygdsforskning av pensionärsföreningen PRO. Fotostatkopior.

Häfte. Havdhems socken m fl.
 
128:41975Bygd i förvandling. Ett studie- cirkelarbete i hembygdsforskning av pensionärsföreningen PRO. Fotostatkopior.

Häfte. Hellvi lilla kommun.
 
128:51975Bygd i förvandling. Ett studie- cirkelarbete i hembygdsforskning av pensionärsföreningen PRO. Fotostatkopior.

Häfte. Lärbro socken.
 
128:61973Inb. Hembygdsforskning. "Att forska i Visby Landsarkiv och att skriva en sockenbok". Studieplan upprättad av Tommy Sundberg. 
128:71985Fask. Fröjel socken.
Inl. av Agnes Pettersson.
 
129:11985Fask. Ortsnamn på Gotland. Studieplan upprättad 1985 av Tommy Sundberg. 
129:21985Fask. Släktanteckningar över släkten Häglund.
Inl. av Carl-Ola Häglund, Hanes i Endre. Fotostatkopia.
 
129:3odat1778-1792
Fask. Boksamlingsförteckningar 1778, 1782, 1792. Utdrag ur bouppteckningar från prästerna Lars Malmsten i Alva 1778, Carl Lutterman 1782, Jöran Jöransson Herlitz i Visby 1792.
Avskriften har okänd proveniens och påträffad 1985-06-18 i Landsarkivet.
 
129:419851982
Samuelsson, Lena och Jacobsson, Eva.
Fask. Gotlandsdricka. Ett specialarbete 1982. Fotostatkopia (2 ex).
 
129:51983Johansson, Anders
Fask. Uppsats om Visby Kommunistiska Arbetarkommun, från världskrigets utbrott till 1947.
Fotostatkopia.
 
129:61982Håkansson, Mikael
Fask. The Svenskbybo-people in Canada - a dying culture?
Ett forskningsarbete om svenskbybornas historia och kultur. Fotostatkopia.
 
129:719851965
Fask. Familjen Jakobsson, Myrungs i Linde. Om deras emigration 1869 ("The Jacobssons story"). Kopia ur Our Pioneer Heritage (tryckt i Salt Lake City 1965).
 
129:819891571-07-18
Fask. Nils Hemmingsen. Likpredikan 1571 över Otte Rud. Fotostatkopia av original i Kongelige Bibliotek i Danmark. Lev 1989-12-05.
 
129:91984Gahm, Rolf och von Kern, Berit. Fask. Gårdshistorik över Salands i Linde. Kopia. Lev 60/1985. 
129:101983Ytterberg, Karin
Fask. Torbern Fegraeus, resor i Orienten. Kopia av examensarbete 1983.
 
129:1119851717-11-18
Fask. Redogörelse för stadsjordarna, deras beskaffenhet 1717.
Landshövdingen i Gotlands län skrivelse till Kungl. Maj:t. Kopia av original i RA.
 
129:121978Häfte. Svenska Missionsförbundet på Gotland. SMF på Gotland 100 år. Historik 1878-1978 uppr. till årshögtid hållen i Hemse Missionskyrka 1978-09-03. Kopia. 
129:13odat1645-1975
Inb. Artillerikåren på Gotland år 1645-1975. Kopia lev. 1985-09-24.
 
129:1419851979-1981
Etzel, Johannes
Fask. Schwedische Impressionen 1979, Königreich Gothiskandza 1980, Die deutsche Hanse 1981, kopia 1985 ur Uncer Danzig (tysk tidningstryck). Lev. 1985-09-15.
 
129:151985Fask. Liggare över brandförsäkrade fastigheter på Gotlands landsbygd fr o m ca. 1895.
Liggare till förteckning finns i arkivkartong utom ViLA i forskarsalen.
 
130:11977Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Studieplan för studie- cirkel 1977-78
 
130:2odatSanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Häfte. Historik över Sanda hembygdsförening.
 
130:3odatSanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Häfte. Ploglag, innehåller även mejeri och mjölkhantering.
 
130:41982Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Sanda såg & Tröskverks- förening 75 år, 1907-1982.
Inlämnat av Edvin Norragård.
 
130:51981Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Notfiske i Sanda socken. Kopia av original hos Edvin Norragård.
 
130:61981Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Koviks fiskeläge.
Kopia av original hos Edvin Norragård.
 
130:71981Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Utdrag ur text till skattläggningskarta 1701, namn på ägor, "tjärvedsskog", humleodling, sågar och kvarnar. Upprättat av Lena Olofsson.
 
130:81954Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Häfte. Gården Eskes på Gotland historia. Släktkrönika från år 1623-1954. Upprättad av Manne Briandt 1954.
 
130:91981Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Sanda skola. Historik upprättad av Lena Olofsson, Sanda. Kopia av original hos L.O.
 
130:10odatSanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Pensionat Sanda - Västergarn. Upprättad av Birgit Fors. Kopia.
 
130:11odatSanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Något om telefonens utveckling på Gotland och i Sanda med omnejd. Upprättad av Birgit Fors. Kopia.
 
130:121985Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Från mor till dotter. Recept upptecknade av studiecirkel 1984-85, ämne "Gotland - Matkulturens Ö".
Kopia.
 
130:131986Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Mat är kultur. Kopia sammanställd av Lena Olofsson.
 
130:14odatSanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Redovisning 1888 över inköpt medicin för Sanda socken av barnmorskan Maria Hammarström till kommunalnämndens ordförande Johan Christiansson. Kopia av original hos Marianne Bergström.
 
130:151987Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. "Det skall vi fira". Sammanställt av Lena Olofsson. Kopia.
 
130:161982Sanda socken. Studie- cirklar i hembygdsforskning m fl olika ämnen 1977-1987.

Fask. Brandstodsinstrument 1855, 1865. Kopia av original hos Marianne Bergström.
 
131:11950Rundgren, Viktor biskop
Häfte. Katalog över V. Rundgrens bibliotek.
 
131:2odatPetreius, Nicolaus och Mikkel- ssen, Niels.
Fask. "Danmarks förste begyndelse og herkomst..."
Kopia av original i Västerås Stadsbibliotek, ms Bb 25. (Se ViLA:s PM 18/1980 s 7 av TS).
 
131:31985Petreius, Nicolaus
Fask. Petreius gotländska krönika.
Kopia av Åke G. Sjöbergs exemplar av den tryckta boken i Leipzig 1695. (Latinsk text).
 
131:4odatPetreius, Nicolaus
Inb. Linköpingsavskriften av ovan nämnda Petreius gotlands- krönika.
 
131:519851881-1896
Inb. Kronojord i Visby stad, förteckningar 1881-96. Kopia 1985 av original i Lantmäterikontorets arkiv akt Visby stad nr 101 och 111.
 
131:619861718-04-18
Inb. G. von Philander, landshövding. Skrivelse 1718 med längd över Visby stads ägor till Kungl. Maj:t. Kopia.
 
131:71937Fask. Släkten Briant. Släkt- utredning 1937 av David Gadd. Kopia. 
131:81955Langebek, Jacob
Fask. Beskrivning av Domkapitlets i Visby kopiebok (nuv. signum: D III:2). Notering i danska katalogen: "Register til consistorialbog i Visby, E bibl. Langebekiana."
Kopia av original i Det Konglige Bibliotek i Köpenhamn, Ny klg. Saml. 2180, 4:o.
 
132:1odatGregersen, Hans Vald
Fask. Bidrag till Aabenraas ökonomiske Historie indtil ca 1730.
Rörande handelssjöfarten från Aabenraas till Visby och andra handelssjöstäder.
Kopia. Lev. 1985-19-04
 
132:219841618
Fask. Kungl. Kommissionen på Gotland 1618 - utdrag rörande fåröprästens underhåll.
Avskrift 1984 av Tryggve Siltberg.
 
132:31967Sverne, Tor
Fask. PM angående vissa frågor berörande infästerätten i Visby 1967-11-10. Häri även vissa bilagor. Kopia.
 
132:419851845-1870
Fask. Lauters på Fårö. Utdrag ur mantalslängderna 1845-1870 (vissa år). Avskrift 1985 av Olof Levin, kopia av handskrift.
 
132:5odat1890-1913
Inb. Visby församlings Jordebok. Kopia av original i Visby församling vol O II:2.
 
132:619851800-1985
Martell, Berndt
Fask. Suderbys gård i Västerhejde. Historik från 1800-talets början till 1884, ägarelängd fr o m 1821-1981, förteckning över fastighetshandlingar förvarade i gårdsarkiv G 159. Kopia.
 
132:719861718-04-18
Fask. Skrivelse 1718 från landshövdingen i Gotlands län till Kungl. Maj:t, beträffande postens och gästgiveriernas sammanfogande.
Kopia 1985 av original i RA.
 
132:8odatKarlsson, Jonny
Fask. För fångst och fägnad? Om bruket av starholkar på Öland och Gotland under 1700 och 1800-talen. Kopia.
 
132:919861841-1865
Harrysson, Stig
Fask. Anteckningar om kopparslagareämbetet i Visby från år 1841-65. Kopia.
 
132:101986Loob, Thomas
Fask. Uppsats om Gotlands Handelskammare. Kopia.
Lev. 1986-02-06.
 
132:111986Fask. Gårdsutredning avseende Skogs 1:4 i Hejde socken. Utförd av personal i ViLA. Kopia. 
132:121986Larsson, Gunilla
Fask. Boken om min farmor och farfar och om Robbenarwe (Garda).
Kopia. Lev. 1986-04-04 av Bo Jacobsson.
 
132:131992Sjöberg, Gustaf
Häfte. Uppsats Wisborgsbolaget 1904-1908 - En ångfartygs- historia.
Kopia. Lev. 920824
 
132:1419861773
Fask. Syneprotokoll 1973-08-03 rörande gårdarna Olsvenne, Sigvards och Båtels i Näs. Avskrift 1986 av Astrid Lundgren efter fotostatkopia i Nils Olofsson Olsvennes ägo. (Originalets proveniens okänd).
 
132:151985Fask. Visby Missionsförsamling 1885-1985, 100-års historik. Kopia. 
132:161986Fask. Rättegångshandlingar 1857. Rättegång för mord dömde Johan Petter Hammarström. Avskrift 1986 av Gunnar Sandström, kopia. 
132:171986Harrysson, Stig
Fask. Guldsmeder på Gotland födda omkring 1700-1900. Kopia.
 
132:1819841527-1643
Fask. Visby stads kungliga brev 1527-1643. Avskrift 1984 av Olof Levin efter original i Visby Rådhusrätt magistrats arkiv E 1a:1 ankomna kungliga brev m fl brev.
 
133:1odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. A-E (med innehålls- förteckning)
 
133:2odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. E-K
 
133:3odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. L
 
133:4odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. M-N
 
133:5odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. N-O
 
133:6odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. O-P
 
133:7odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. Q
 
133:8odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. Q-U
 
133:9odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. Omfattar medicin och föreningar.
 
133:10odatWiman, Ann Margret
Lappregister till tidningsklippsamlingen ur Gotlands Posten (samlingen förvaras i ViLA). Alfabetiskt upplagt.

Arkivkartong. Upplagt på ämnen.
 
1341985Olsson, Kjell
Inb. Personakter med register över personer som utgått från Nystugu i Hogrän fr o m 1756 samt över ägare till Bjers i Lojsta 1490-1750. Kopia. Lev. 92/1985.
 
1351969 – 72Johansson, Anders m fl
Arkivkartong. Säveskolan elevråds skoltidning nr: 1-3 1969, 1-6 1970, Gotlands Fria Press nr: 1-2 1971, Fotfolket på Gotland nr: 2-3 1972, Pansarfront nr: 1-2 1972.(?)
Kopia. Lev. 1985.
 
136:119861972
Inb. Lantmäteristyrelsens lista 1972 över fastighetsnamn (traktnamn) kommunblock 0901 (Gotland) kopia med kommentar och klassificeringar 1986 av Tryggve Siltberg. Se även om fastighetsbeteckningar i A 145:9.
 
136:219861618/20
Avskrift av Ödegårdslistan 1618 ur vissa tilläggskällor 1618/20. Avskrift 1986 av Tryggve Siltberg.
 
136:31986Möller, Gösta
Fask. "Berättelser från min tjänstetid vid Gotlands Kust- artilleriförsvar och Kungl. Gotlands Kustartillerikår" 1928-41. Kopia efter original hos Bengt G. Holmert Visby.
 
136:41983Häglund, Ragnar
Inb. Ronegårdar, historik över 10 gårdar i Rone socken från ca 1500-talet. Kopia. Lev. 1986.
 
136:519861808
Tigerström, Axel
Minnesvärda anecdoter antecknade under ryska invasionen å Gotland 1808. Kopia av original i Eriksbergsarkivet autografsamlingen 219 i RA.
 
137:11971Lindeberg, Inga
Fask. Licentitavhandling om importen av romerska och provinsialromerska bronskärl till Gotland. Lev. 1986.
 
137:21862Jacobsson, Erik
Fask. Anteckningar om släkten Schakt. Kopia. Lev. 1986-09-08 av Per Jacobsson Burgsvik.
 
137:31983Engelbrecht, Michael
Fask. Uppsats om Krimkriget 1853-56, "Der Militärische Verlauf des Krimkrieges 1853-1856". Kopia. Lev. 1986-09-16.
 
137:4odat1697
Schilder, Mathias
Text till karta över Visby stads jordar 1697. Förminskad kopia av vol. A 125, lämplig för kopiering.
 
137:5odat1697
Som 137:4. Se äveen 39:7 angående text.
 
137:61986Andersson, Ulf
Häfte. Uppsats om Gotlands läns skarprättare 1684-1861. Kopia. Lev. 1986-10-29.
 
137:719861833
Wallman, Joh. och Moberg, Sven Wilh.
Fask. Anteckningar under resor sommaren 1833.
Avskrift 1986 av delar som berör Gotland av Staffan Rosvall efter original i Nordiska museet. Originalet finns även på mikrofilm i ViLA:s filmsamling F 10.
 
137:8odat1368-1399
Fask. Pundtulllistor för Lybeck. Framtagna fotografiska papperskopior med Dick Wases handskrivna noteringar 1986. Även mikrofilm i ViLA:s filmsamling A 125.
 
1381986Olsson, Kjell
Pärm. Gårds- och släktforskning rörande Bringes i Vänge. Personakter fr o m 1490 till slutet av 1900-talet, ägarelista 1523-1950.
 
1391986Pärm. Som 138. Endast person- akter. 
1401986Kahlström, Signe
Arkivkartong. 4 fask. Släkt- utredning rörande släkten 1) Kahlström, 2) Nyström, 3) Sjögren, 4) Wolter. Kopia. Lev. 1986.
 
14119861120-1525
Ganse, Alexander
Arkivkartong. 1 häfte, 1 bunt.
Regesten Zur Geshcichte von Gotland, rörande åren 1120-1460, 1524-1525.
Kopia. Lev. 1986-10-14.
 
142:1odatPorter, Horace och Cantab M. A.
Fask. "The Walls of Visby, Gotland". Kopia ur Journal of The Royal Institute of British Architects.
 
142:21987Olsson, Kjell
Gårds- och släktforskning rörande Nickarve i Vänge omfattar åren 1412-1795. Kopia.
 
142:3odatFask. Kungl. Maj:ts förordning den 23 maj 1690 om båtsmän. Kopia av original i KrA (årstryck 1690:1549). Lev. 1987-02-04. 
142:41979, 1987Arens, Ilmar
Fask. Utdrag beträffande fartygsstrandningar. Original i gotländska domböcker i RA. Kopia inlämnad av Ulf Palmenfelt 1987-09-24. Kompl. (tysk text) 1987-09-24.
 
142:51987Eriksson, Stig
Häfte. Gotland i det svenska försvaret åren 1885-1985. Kopia. Lev. 1987-01-12.
 
142:61987Sjöstrand-Hemlin, Eva
Fask. Gotlands kultur ett studieprogram för utbildningsradion. Kopia. Lev. 1987-01-29.
 
143:11986Hederstedt, Hilding
Inb. Historik över Buttle socken,
med ägarelängder. Kopia.
 
143:21987Pärm. Kompletteringar till
A 143:1. Kartskisser med markerad bebyggelse. Kopia.
 
144:11260-
Arkivkartong. Innehåller 14 fask.
Medeltida urkunder rörande Gotland i svenska och tyska m fl arkiv, med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Urkund Tillhör lands-
arkivets dnr


Omkr 1278
Matronan Botta från Gotland till
Syster Engelgude i dominikanerklostret Sirnau
- Beskrivning uppr av Staatsarchiv
Ludwigsburg 209/87 1
- Publicering i Württembergisches
UB Tom 8, Stuttgart 19039 nr
2737 209/87 2
- Publicering l UB der Stadt Ess-
lingen Tom 1, Stuttgart 1899.
nr 140 209/87 3
- Fotokopia 408/87 4-5

1369-04-17
Johann Bruninch och Arnold v Barchusen 300/87 6
till rådet i Lemgo betr Arnolds mor
Elsebe i Gotland.
Lippische Regesten bd 2, Lemgo und
Detmold 1863, nr 1195

1389-11-29
Borgare i Lemgo till rådet i Lemgo 11 300/87 7
A.a. nr 1382

1488-06-08
Henning Pinnow, lübsk fogde i Skåne, 322/87 8-11
till borgmästarna i Lübeck
Oldenburgisches UB bd 3, Oldenburg
1927 nr 48, jfr 49-50

1524-01-05
Junker Moritz till Cristian II 322/87 12-13
A.a. nr 372

1524-02-03
Severin Norby till Junker Moritz 322/87 13
A.a. nr 373

1524-12-22
Fredrik I till Moritz von Oldenburg 322/87 14-15
och Detleff Seestedt
A.a. nr 383

omkr 1285
Zwolle till Lübeck
Oldenburgisches UB bd 6, Oldenburg
1932, nr17 322/87 16-171260 Tyska köpmän på Gotland 352/87 18-19
Fotokopia av originalet i GattererApparat
1019 Staatsarchiv des Kantons Luzern, Schweiz.
Referat av urkunden finns hos G Lindström,
se avskriftssaml 91:1 år 1260.

1294-07-06
Kung Erik VIII och hertig Hakon av 684/87 20-26
Norge ger friheter åt Lübeck, Riga, tyskarna i
Visby, Wismar osv. Bevittnat av kung Dlagnus
av Sverige i Helsingborg 1351-09-17.
Fotokopia av originalet i Stadtarchiv Vismar,
DDR, med beteckning 11 18 Hanseatica.

1294-07-06
Som föreg.
Bevittnat av biskop Bertram i Lübeck 684/87 27-30
1354-09-17.
Fotokopia av originalet i Stadtarchiv
Wismar, DDR, med beteckning 11 8 x
Hanseativa.

1556
Protokollsanteckning från överläggning 684/87 31-38
eller förhör med rådmannnen Dionisio Sagere.
Fotokopia av originalet i Stadtarchiv
Wismar, DDR, med beteckning RA:x.5.93.

1573-10-18
Borgmästares och råds i Wismar instruktion 684/87 39-44
toch memorial till vissa sändebud m fl.
Fotokopia av originalet i Stadtarchiv
Wismar, DDR, med beteckning RA:x.5.96.J Hadorph, handskrift Fh 1 nr 20
fol 132-151.
Fotokopia 1988 av originalet i Kungl
Bibl, Stockholm. Kopian är gjord från
den mikrofilm som finns i landsarkivets
filmsamling F 74.
(filmat av KB).
"Om Skåne, Halland, Bleking, Hween
och Lijster, huru de från Swerige
först kompne äre" uppsl 132-135 45-51
"Bewijs om Gottlandh, att dhet en
svensk och icke dansk provintz är''
uppsl 136-151 52-83
Flera urkundsavskrifter
Sid 84-1189 är fotokopior 1988-1989 gjorda från den mikrofilm
som finns i Iandsarkivets filmsamling F 73.
Filmat av Uppsala Universitetsbibliotek efter original där.Original i Palmskjöldska samlingen
vol 303 sid 106 84Original i Palmskjöldska samlingen
vol 100 sid 187 85Anteckn om Erik av Pommerns jordebok 1413
Original i Palmskjöldska samlingen
vol. 255 sid 184 86Anteckn om Erik av Pommerns jordebok 1413
Original i palmskjöldska samlingen
vol 333 sid 219 87Urkund 1462
Original i E 169 uppsl 409 88Urkund
Original i E 169 uppsl 413 89


Urkund
Original- i C 31 uppslag 91 höger 92 vänster 90-91

Urkund
Original i C 19 uppslag 227 92-93

Original i C 19 uppslag 233 höger 94

Urkund 1408
Original i C 631 uppslag 241 höger
242 vänster 95-96

Urkund Visby
Original i C 6 uppslag 13 vänstra sidan97

Urkunder betr prosten Johan i Bura
Original i C 6 uppslag 15 vänstra sidan 98

Urkund Visby
Original i C 6 uppslag 25 vänstra sidan 99

Urkund Visby
Original i C 6 uppslag 37 högra sidan 100

Urkund Solberga
Original i C 6 uppslag 100 vänstra sidan 101

Urkund Visby (hyror)
Original i C 6 uppslag 106 vänstra sidan 102

Urkund 1462 "Runnom"
Original i E 169 upalag 409 höger - 412 vänster 103-108

Urkund
Från "wij domare och allmoge uppå Gottland"
Original i E 169 uppslag 413 höger - 415 vänster 109-112

Urkund (1411?)
Original i C 6 fol 21 113-114

Visitationsberättelse 1329
Original i C 385 uppslag 278 vänster - 279 vänster 115-117

Taxuslista
Original i C 153 uppslag 79 höger 118
Avskrifter i avskriftsamlingen 170:3
Fiche 73, 76


Berättelse till Tyska Ordens-Högmästaren 119
om ett samtal med K Erik om Gotlands
avträdande /1447/
Tryckt: 0 G Styffe, Bidrag till Skandina-
viens historia ur utländska arkiver vol
II (Sthlm.)1864) sid 318-319.


Kopior ur den del av Revals stadsarkiv 1989-03-16
som förvaras (1989) 1 Bundesarchiv, m fl
Koblenz, Förbundsrepubliken Tyskland:

- Innehållsregister 1989 119 a-b
- Best-länd BB 43 Gotland (fol 327-337) 120-137
- Bestand BB 43 Visby (fol 315-325, 334-342) 138-172
- Briefarchiv nr 455, 9881 10419 1063,
11621 16309 16319 17609 1761 173-198
- Urkunden nr 730, 732, 943, 10729
11019 11329 11459 1146 199-216

Urkund 1402
Original i RA Stockholm, Skoklostersamlingen
E 8883 nr 49, brev nr 6 217-218

Urkund
Original: som föreg brev nr 7 219-221

Urkund Visby 1231
Original: som föreg brev nr 8 221-222

Urkund Riga
Original: som föreg brev nr 9 222-223

Urkund 1316-02
Original: som föreg brev nr 20 223-224

Urkund 1500-08-09
Original: som föreg brev nr 27 224

Urkund 1318
Original: som föreg brev nr 17 225Urkund 1317
Original: som föreg brev nr 18 225


Urkund 1318
Original: som föreg brev nr 15 226-228
SD 2171


Urkund 1317
Original: som föreg brev nr 16 228-229
SD 2120 ?


Urkund 1318
Original: som föreg brev nr 19 229
SD 2166


Urkund 1352
Original: som föreg brev nr 35, 230-231


Urkund 1369-05-29
Original: som föreg brev nr 36 231-232


Urkund 1380
Original: som föreg brev nr 37 232


Urkund 1246. 1248
Original: som föreg brev nr 38 232-233


Urkund 1360. 1372
Original: som föreg (tillhör ev brev nr 38) 233-235


Urkund 1349
Original: som föreg brev nr 41 235


Urkund 1459
Original: som föreg brev nr 42 235-236


Urkund 1387
Original: som föreg brev nr 43 236-237


Urkund 1287
Original: som föreg brev nr 44 237


Urkund 1296-07-23
Original: RA, Vitterhetsakademiens
deposition, P A Munchs avskrifter fra
Vatikanarkivet, kapsel 1080-1350 fol 37 238


Urkund 1334-04-28
Original: som föreg fol 83 239-240


Urkund 1359-06-30
Original: som föreg, kapsel 1351-1397
fol 59 241-242


Urkund 1398-12-20
Original: RA, Vitterhetsakademiené de-
position, K H Karlssons avskrifter
fra Vatikanarkivet, kapsel Bullor
1390-1400 243-246


Urkund 1400-01-26
Original: som föreg 247-248


Urkund 1431-03-11
Original: som föreg, kapsel Bullor
1421-1460 249-250

Urkund 1433-08-14
Original: som föreg 251-252

Urkund 1453-06-07
Original: som föreg 253

Urkund 1466-08-08
Original: som föreg, kapsel Bullor
1461-1516 254-256

Urkund 1347-09-18
Original: som föreg, kapsel Suppliker
1342-1440 257-258

Urkund 1429-03-25
Original: som föreg 259

Urkund 1429-10-24
Original: som föreg 260


Urkund 1433-01-15
Original: som föreg 261


Urkund 1433-08-14
Original: som föreg 262


Urkund 1456-12-02
Original: som föreg, kapsel Suppliker
1441-1475 fol 54 263-264


Urkund 1457-04-09
Original: som föreg fol 55 265-266


Urkund 1465-05-26
Original: som föreg fol 108 267-268


Urkund 1482-05-11
Original: som föreg, kapsel Suppliker
1476-1493 269-270


Urkund 1502-08-13
Original: som föreg, kapsel Suppliker
1494-1503 271


Urkund 1433-09-16
Original: som föreg, kapsel Annale
1422-1532 272


Urkund 1442-06-03 Visborgs slott
Original: Riksarkivets pappersbrev, Sthlm 273


Urkund 1459-04-30 Roma kloster
Original: som föreg 274-275


Urkund 1492-06-26
Original: som föreg 276-277


Urkund 1408
Original: RA Sthlm, B 12, Åke Hansson
Ulfsparres kopiebok sid. 32 278


Urkund 1412 Kalmar
"Confirma:on på Gottlanske inwånernes privilegier"
Original: som föreg sid. 32-33 278-279
Urkund 1442
"Copie af ett begge rijkens rådh
Danmark och Sveriges dagtingbref om Gullandh ... 11
Original: som föreg sid 33-35 279-281


Urkund 1449
"Gotlands försäkran att blifue under Sverige"
Original: som föreg sid. 36-37 282-283


Urkund
Original: som föreg sid. 37-38 283-284


Urkund 1462 (1442?)
Original: som föreg sid. 38-39 284-285


Urkund 1449
Original: som föreg sid. 40-41 286-287


Urkund 1449
"K Christierns confirmation på Wijsby daghtingan"
Original: som föreg sid 41-42 287-288


Urkund 1457
Original: som föreg sid. 42-4344 288-290


Urkund 1457
Original: som föreg sid. 44-46 290-292


Notis av J Bureus om "Visby Bibliothek" Kopia av ViLA film F 75.
Original: KB Sthlm, handskrift
Fa 12 (J Bureus, Sumlen) f 483. 293

Urkund
Om Helgeand ? 883/1989
Original: Stadtarchiv Osnabrück,
DeP 3a 1 VII Urkunde Nr 1:1 294

Urkund
Om Helgeand ? 883/1989
Original: som föreg Urkunde 1:2 295
Urkund 883/1989
Om Helgeand ?
Original: som föreg Urkunde 1:3 296


DRA D 139 urkunder 1376-1536
Kopia 1989 av original (kopia) hos
Svenskt Diplomatarium


Urkund 1376-08-15
Rep 3109 297-299
Original: Rigsarkivet, Köpenhamn D 13


Urkund 1389-10-21
Rep 3719
Original: som föreg 300-301


Urkund 1390-05-03
Rep 3746. Gulland 5.
Original: som föreg. 302-303


Urkund 1405-11-25
Rep 4726, Gulland 6a.
Original: som föreg 304-305


Urkund 1408-11-01
Rep 5016. Gulland 8a.
Original: som föreg 306-307


Urkund 1412-05-10
Rep 5209. Gulland 10
Original: som föreg. 308-309


Urkund 1414-05-25
Rep 5441. Gulland 6b.
Original: som föreg 310-311


Urkund 1414-05-25
Rep 5442. Gulland 7
Original: som föreg. 312-313


Urkund 1449-07-31.
Rep 7908. Gulland 11.
Original: som föreg 314-315


Urkund 1471-05-20
Gulland 12.
Original: som föreg 316-317


Urkund 1476-01-16
Gulland 13
Original: som föreg 318-319


Urkund 1483-10-01
Gulland 14
Original: som fÖreg 320-321


Urkund 1485-05-25
Gulland 15
Original: som föreg 322-323


Urkund 1495-06-10
Häri rep 31019 5016. Gulland 8b.
Original: som föreg 324-325


Urkund 1514-05-22
Gulland 28
Original: som föreg 326-327


Urkund (1536)-08
Gulland 20 ? Reg 52 135
Original: som föreg 328-329


Urkund 1381-90
Original: Riksarkivets numrerade
odaterade pergamentsbrev nr 72
(RA Sthlm) 1989-11-08 330
Fotografisk papperskopia finns
i avskr saml 170:1.
Fotonegativ finns i


Urkund 1555
Brev till Otte Rud, länsherre på 1990-01-22 331-336
Gotland, från borgmästare och råd
i Lübeck. Häri ett brev 1555 från
Iübska köpmän på Gotland till borgmästare
och råd i Lübeck.
Original: DRA, privatarkiv nr 1741
Otte Rud.Urkund 1591-04-12 1990-01-22 337-340
Brev ("skudsmaal") från borgarna
i Visby då Lykke lämnade läns-
herrebefattningen på Gotland.
Original: DRA, privatarkiv nr 1259
Erik Lykke.


Fortsättning i Avskriftssamlingen 144:3
 
144:2Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland i svenska och tyska m fl arkiv, med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


1 fascikel, förvaras i samma kapsel som A 144:1
Hermann von Lerbeck, Chronicon Comitum Schauvenburgensium (1620). Kopia 1987 (ViLA dnr 689/1987 S 08) av original i Niedersächsisches Staatsarchiv in Bückeburg, 3062 Bückeburg, Västtyskland.
En översättning till tyska finns i Programm des Gymnasiums Bückeburg 1872.
 
144:3Arkivkartong. Innehåller 5 fask.
Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland i svenska och tyska m fl arkiv, med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


1373 VI Kal Maji (två ? urkunder) och 04-26 (en ? urkund)
Gregorius XI, rör Gotland
Original: Riksarkivet A9, Registorum eccles. Lincop. fol 30.

sid 178-179


1334-04-28
Johannes XXII till ärkebiskopen i Uppsala; han skulle skydda gotlänningarna.
Original: Svenskt Diplomatarium, Munks avskrift från Vatikanarkivet, blad 82 (A5-format, fram- o baksida)
Källa: Alexander Ganse, Regesta Gothlandiae nr 497

sid 180-181

1334-04-28
Johannes XXII till 'clero et populo Gutlandiae'.
Original: som föreg blad 83 (A5-format, fram- o baksida).
Källa: som föreg nr 496

sid 180-181


Odat (1524)
Niels Jensen till Per Kierkebinge
Original: RA, Strödda hist handl 1a, Handl rör S Norby och Gotland. Källa: Lars J Larsson, Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525, Lund 1986, s 111, 192 not 85.

sid 182Omkring 1400
Original: Ordensfoliant (OF) 13/Fråga till Alexander: Vad skall jag skriva här ???/
Förteckning över breven: se ..... /VAR??/
Kopia 1993 från Geheimen Staatsarchivs, Berlin 33, Archivstrasse 12-14.

sid 184-195

Omkring 1400
Som ovan OF 2c

sid 197-219


Omkring 1400
Som ovan OF 3

sid 220-246


Omkring 1400
Som ovan OF 15

sid 248-265

Omkring 1400
Som ovan OF 16

sid 267-351

Omkring 1400
Som ovan OF 17
sid 352-416


Som ovan.
Kopior erhållna 1994 dnr 695:
Urkunder ur I. Ordenbriefarchiv: Nr 843, 1035, 1036, 9434, 9506, 9515, 9516, 9517, 9519, 9633, 9636.
Beskrivning av urkunderna finns i Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525, hrsg v Erich Joachim & Walther Hubatsch, Göttingen 1948-50.
sid 417-444
 
144:4Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Jakob Langebeks samlinger (Hanskriftsaml. gr I) , XIV A Danmark ("Langebeks Diplomatarium"), Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

1524-09-27(pk 43)445-447
1527-08-18(pk 45)448-449
1528-05-03("" )450-452
1535-02-09(pk 48)453-454
1538-03-17(pk 50)455-456
1538-06-22(" " )457-459
1538-06-29 (" " )460-463Brev 1502-03-16 daterat "Fardingabo" [Follingbo] till "d:no Petro in Burss" [Peder Jakobsson Sunnanväder, då kyrkoherde på Gotland] från "Johannes ord. pred.". Litteratur: R Stensson 1947 s 14, T Siltberg i R Bohn (red), Gotlandia Irrendenta, Festschrift für Gunnar Svahnström, Sigmaringen 1990.
Original i Sturearkivet, RA, leveransen 1947, nr 261.
Kopia 1994. Jfr nedan s 469-470.
464-465


Avskrift av brev 1459-04-30 med vidimation av 1284-01-13 (RA ppr I, se kopia ovan sid 274). Avskriften gjord av B E Hildebrand och korrigerad 1994 i Diplomatariet, RA, av "en av mina [Birgitta Fritz'] latinkunniga medarbetare".
Original i (vol V ?) B E Hildebrands samlingar till Svenskt Diplomatarium, VHAA:s dep i RA.
Kopia 1994.
466-468

Avskrift och översättning av ovannämnda brev 1502-03-16, utförd 1994-09-23 av Gösta Hedegård, Riksarkivet

469-470

Kopior 1994 av vissa brev i Riksarkivet
471 ff

RA ppr I 1480-05-20 Uppsala
472-473

RA ppr I 1535 u. d. Linköping
474-475

VHAA perg 1546-05-03
476-477

VHAA perg 1548-06-29
478-479

VHAA perg 1559-01-13
480-481

VHAA perg 1571-11-26
482-483

VHAA perg 1590-11-09
484-485

VHAA perg 1612-08-31
486-487

VHAA perg 1625-10-07
488-489

VHAA perg 1682-08-30
490-491


Kopior av Riksarkivets katalogkort för de ovannämnda 1994 kopierade breven
492-498

Kopior av Riksarkivets katalogkort för RA ppr II 1480-04-12 och 1480-04-23
499-501

Kopia av pergamentsbrev i Riksarkivet
RA:s pergamentsbrev 1584-06-22 Hejde ting
502-505Kopior 1995 från Tallinns Stadsarkiv:

1455 März 3
Reval an Olaf Yalffen und Jon Yszem, Landesdomer auf Gotland, betr Gotenhof.
Original: "Handschrift zu Reval f 3b."
Druck: Hanserecesse II 4 nr 321 (nur Regest)
506-507

1455 März 3
Reval an Lübeck, betr Gotenhof
Original: "Handschrift zu Reval f 4."
Druck: Hanserecesse II 4 nr 322 (nur Regest)
507-(509)

1517
Lawerens Schinkel, Hoffman vp Gotland
Original: BB 7 (Ende)
Druck: Katalog des Revaler Stadtarchivs 1924-26 S. 138 (nur Erwähnung).
510

1533 Aug 19
'Dingesdomer' des Landes Gotland bevollmächtigen Mathies van Tryr
Original: Urkund P 1021 Perg.
Druck: Revaler Regesten Bd 2 1969 Nr 288 (Regest), Katalog des Revaler Stadtarchivs 1896 S. 358 (Erwähnung).
511
1533 Sept 8
Mattis van Trier betr Novgorod
Original: Urkund P 1022.
Druck: Revaler Regesten Bd 2 1969 Nr 289 (Regest).
512
1540 Maj 10
'Tynges Tumehre' des Landes Gotland bevollmächtigen Peter Birckenfelder
Original: Urkund P 1060.
Druck: Revaler Regesten Bd 2 1969 Nr 302 Perg.
513

1414 den 14 juni
Från Gotland till Reval.
Tryckt: Liv-, Est- und Curländische Urkundenbuch 5 nr 1975, och i Svenskt Diplomatarium 2 nr 1959. Även skiss av sigillet med namnet "Olai Thomeson" och ett bomärke (skissen översänd från Tallinns Stadsarkiv 1995).
514-515


Dokument från Archiv der Hansestadt Rostock
Kopia 1995
Dokumenten är omnämnda i Hanserecesse III Folge Band 9 (HR III 9)

1528 Febr. 18
Wismar an Friedrich, König von Dänemark
HR III 9 nr 418
"RA Rostock, wismarsche Abschrift".
516-519

1528 Okt. 2
Lübeck an Rostock (mit ein Schreiben aus Wisby?)
HR III 9 nr 457
"RA Rostock, Or., P[er]g[ament]., mit Resten des Sekrets."
520-521

1528 Okt. 9
Norder settynge Godtlandes [an Rostock oder Wismar]
HR III 9 nr 458
"RA Rostock, Abschrift."
522-523

1529 April 6
Wismar an einige auf Gotland
HR III 9 nr 467
"RA Rostock, wismarsche Abschrift, S. 1 und 2 eines Bogens, auf dem auf S. 3 und 4 n. 468 folgt".
524-525
1529 April 6
Wismar an den Hauptmann auf Wisborg und ganz Gotland
HR III 9 nr 468
"RA Rostock, wismarsche Abschrift, folgt aug n. 467".
526-527

Anm. Sid 527 verkar vara felaktig; tydligen felkopierad och identisk med sid 525.

1529 April 15
Wismar an Rostock (sendet nr 458, 467, 468)
HR III 9 nr 472
"RA Rostock, Or., Sekret erhalten."
528-529


1529 Aug. 29
Friedrich, Köning von Dänemark, an Rostock
HR III 9 nr 488
"RA Rostock, Or., mit Spur des Siegels".
530

[1530 Juli]
Instruktion für Rostocker Rsn zu Verhandlungen mit König Friedrich von Dänemark
HR III 9 nr 664
"Aus RA Rostock, S. 1-3 eines Bogens".
531-533


Dokument från Tallinna Linnaarhiiv / Stadtarchiv Tallinn
Kopia 1995

1552-06-13 (måndag efter Trinitatis)
Otte Rud till Reval
Original: Bestand 230 (Revaler Magistrat), Verzeichnis 1, Nr BE 15 (Hansische Korrespondenz ca 1506-1599)
534-537Dokument från UUB
Kopia 1995

1595-07-23
Pergamentsbrev utfärdat för tingsbordet i Bro ting rörande köp av Kyrkeby stycke i Hejnum fjärding och Bäls ting
Ingick i UUB:s accession 1953/20. Samlingen, som mest innehöll tryck, hade tillhört Lars Smitt ("brännvinskungen"), köptes av Rodling (chef för Kopparberg och förvaltades av boksamlaren Brun, samt köptes 1953 av UUB.
538


Dokument från Tallinna Linnaarhiiv / Stadtarchiv Tallinn
Kopia 1995

1537-04-20
Dorpat till Reval betr Gotenhof.
Original: Bestand 230 (Revaler Magistrat) Verzeichnis 1, B.D. 1 V, Bl 138-139
539-541
1560-08-06
Jens Bylde till Reval betr Gotenhof
Original: Bestand 230 (Revaler Magistrat) Verzeichnis 1, B. E. 15, Bl 237-238
542-544

1560-08-26 Eryck Baecke för Jens Bylde till Reval
Original: Bestand 230 (Revaler Magistrat) Verzeichnis 1, B. E. 15, Bl 239
545
Dokument från Greifswalder Universitätsarchiv

Alteste Universitätsmatrikel fol 4r 30,
34, 83r, 105, 308, 308r
1472, 1590, odat
Översänt med ViLA dnr 1367/1995 S 04
546-552Dokument från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)


K M:ts brev till Gotland, 2 st 1586 resp cirka 1580. Äldre signum: "Gothland N:o 154" resp "Gothland N:o 155".
Originalets plats: Danske Kancelli I.1.2.a:92 Uindførte Koncepter til aabne Breve og Missive 1572-1660, Pakke 1 Skaanske aabne Breve, första resp andra dokumentet; finns även på film M 45.249 (kopian gjord därifrån 1995)
553-557


Dokument från Rigsarkivet i Stockholm


Brev utfärdat 1638-09-10 av Domaren Lars Hemmund uti Hablinge ting, Lars Lukase m fl [på Gotland]. Plats: Stegeborgssamlingen 216 B "varjehanda rättegångshandlingar". (Tips 1996 från Jens Lerbom)
558


Dokument från Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Archivstraße 12-14, Berlin 33

OBS. får ej kopieras utan ovannämnda arkivs tillåtelse! Se sid 559 och 574.

Ur: Ordenbriefarchiv (omnämnt i Regesta Historico-Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198-1525, utiven av Erich Joachim & Walther Hubatsch, Göttingen 1948-50).
* Nr 9432 [år 1447]
560-569

* Nr 9440 [år 1447?]
570-573

Ordensfolianten OF 2c Seite 206, 206 [b], 207, 207 [b] (ff?). Brev från Tyska Orden till Visby och bönderna på Gotland Sept. 5 1399
575-576
Dokument från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

Jfr PM 8/1996.


Danske Kancelli BI1a:46 "Diverse A-D Nr 1-163 [1481-1571] 4 Pk 1 Bd" (B Kornerup, Danske Kancelli, 1943 sid 21). Följande beskrivningar är hämtade ur Specialregistraturet (kortlåda) till ifrågavarande enhet.


Nr 48 /1524/ Koncept till instrux for Esge Bille paa sendelse til Sören Norby. U.D. /1524 c 8 Juli/ 3 Bl. Jfr Allen IV.2 s. 575 Anm 46. Tidl: ad Skab 9, 347.

577-579

Nr 48a 1524 Aug-Septbr Optegnelser til Forhandlingerne i Malmö om Gulland og Sören Norby og til adskillige Breve m m 1524 Aug-Septbr, ... 1 Læg. Tidl D K H Fasc 11a Nr 1 (Reg s 385)
580-587

Nr 48b /1524-09-03/ Optegnelser til Artikler for Anders Bille og Mikkel Brockenhuus at forhandle med Sören Norby paa Gulland. U.D. /1524 3 sept/ 1 Ark. Tidl: D K H Fasc 11a Nr 58 (Reg s 427).
588-592

Nr 50a /1525-06-10/ Sören Norbys Memorial til Tyge Krabbe og Johan Rantzau med Betingelser for en fredelig Overenskomst. U.D. /1525 10 juni/ 1 Ark. Jfr Allen V, 59ff. Anm. 38. Tidl. Reg 52 Sverrig Nr 126b, DKH Fasc 11a Nr 64 (Reg s 430)
593-597

Nr 50b 1525-06-27--07-04. Renskrift til Frederik I:s Stadfæstelse af overenskomsterne med Sören Norby 1525 4 Juli, med Renskrifter til flere Akter til disse overenskomster 1525 27 og 28 Juni. 1 Læg. Jfr Allen V 63ff Anm 43. Tidl: D K H Fasc 11a Nr 59 (Reg s 427).
598-607

Två kungabrev 1556. Enligt uppgift från DRA i brev 1996-03-15 dnr 516 består enheten inte som anges i kortlådan av följande:
"Fol 37-42 av
Nr 75a. /1556/ "Fortegnelse paa Forleninger og Pant med Redogörelse indtil Aaret 1556. Omfattende Jylland ... Tidl Dske Saml Nr 77 C Pk Lensvæsenet i Allm. i Chr. IIIs Tid" [Fol 37-42 avser Halland, Bornholm, Gotland]"
608-610

Nr 156 /1566/ Fortegnelse paa Skyts, som "Vragaren" har tagit op fra de ved Gotland sunkne Orlogsskibe: "Samson", "Hannibal", "Mercurius", "Engelske Fortuna", og "Floris". U.D. /1566/ Med Paategning af Mogens Gyldenstjerne 1 Ark sm Fol. Tidl "Krigsarkivet".
611-613

Nr 157 1566-07-28. Register paa Skibe og Folk, som gik under ved Gotland 1566 28 Juli og Navne paa Adelsmænd döde i Sverrig paa det sidste Togt. U D /1566/. 1 Bl. Med paategninger af Mogens Gyldenstjerne. Tidl: D Kanc Indlæg til Reg. og. Tegn samt henl. Sager.
614-616Kopia av ett brev 1645 i Krigsarkivet, Stockholm

Åke Hansson Ulsparres brev dat. Visborg 1645-12-23 till amiralitetet. Original i Amiralitetskollegium, Kansliet, E IIa Ink. skrivelser 1645, fol 882-883
617-619


Urkund i Historisches Archiv, Stadt Köln, Severinstr. 222-228, 50676 Köln. Mikrofiche erhölls 1994.

Notering om Gotland på Hansedagar 1540-06-30.
Original: Hanset. II fol 192v - 194r.
Omnämnt i Inventare Hansischer Archive, Kölner Inventar, von Konstantin Höhlbaum, Bd 1 (Leipzig 1896), sid 331.

620-623

Riksarkivet i Stockholm

Kopia ur den handskrivna lappkatalogen över pappersbrev
1442, 1482, 1492, 1526
624-626


Rigsarkivet i København (DRA)

Kongens retterting. Herredags Dombog Nr. 15 1599
Papperskopia. DRA:s film S 12.502.

627-675


Stadsarkivet i Kampen
Gemeentearchief, Gemeente Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen, Nederländerna.

Dokumenten är omnämnda i: Register van Charters en Bescheiden in het Oude Archief van Kampen, I 1862 s. 254-255.:

"1478 9 Aug, 25 Sept. 20 Nov. Iwer Axelssoen, ridder, hoofman op Gothland, verklaart ..."
Oud-Archief Kampen, inv. nr. 9 (Diversorum A)
fol 228, 263v, 264
676-679

"Latere correspondentie over dezen vredebrief"
Oud-Archief Kampen, inv. nr. 219 (Minuten II) fol 544, 487, 489.
680-682

Kopia ur tryckt beståndsöversikt: J. Don, De Archieven der Gemeente Kampen, Deel I, Kampen 1963 s 2, 8.
683-685Kopior från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

Tagna 1996 vid T Siltbergs besök där.

Arkivförteckningar och motsvarande i DRA:s expedition:

- avseende Kongehusets og rigets arkiv, Forholdet til udlandet E1: Folioregistrant 14 sid 365 ff vissa sidor avseende Roma kloster och Kolk i Estland
686-697

- avseende Köpenhamns Universitet Konsistoriet, Folioregistrant 14
Anm. Häri finns ytterligare Gotlandica, som ej kopierats. Vissa handlingar finns kopierade i ViLA. Det kan finnas mera Gotlandica.
698-699

- avseende Kongehusets og rigets arkiv, Forholdet til udlandet E1 Livland: Seddelregistrant VII, vissa kort avseende Roma kloster och Kolk i Estland (sid 720 enbart Roma)
700-720

- avseende Kongehusets og rigets arkiv, Forholdet til udlandet E1 Hansestæderne: Seddelregistrant VII, kort avseende Lübecks brev (pergament) till Kristian III 1544-03-24
721
- avseende Kongehusets og rigets arkiv, C 5 Lenssager indtil 1660, Seddelregistrant IV, de kort som avser Gotland (markerade C5a)
722-727


- avseende Kongehusets og rigets arkiv, Særligt stillede landsskaber og unionsriger, Seddelregistrant VI, avseende D 13 Gotland
728-741

- "Filmfortegnelse over Lensregnskaber", utdrag avseende sidorna som innehåller Købehavns og Visborgs len
742-745

- "Register over Person- og Stednavne i Danske Kancelli, Indlæg til Registranterne samt henlagte sager B 38, år 1481-1533, B 44, år 1534-1571, B 160, år 1572-1650", de sidor som innehåller Gulland, Visby m m.746-754

- Håndskriftsamlingen "XVI. Proveniensordnet kopisamling (Danica-kopior)", vissa sidor bl a avseende "De Königsbergske afskrifter"755-760

- Seddelregistrant utan nummer över "De Königsbergske afskrifter" (I samma kortlåda finns den upplösta samlingen Danske selskabs papirer)761-812


Fortsättning i A 144:19
 
144:5Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Kopior från Public Record Office, London

Notiser i tulljournaler avseende Gotlandica
sid 1-110


Kopior från Riga

*Handelsfördrag 1228 eller 1229. Ryska.
sid 111-122
Kopior av förteckning 1992 i samband med utställning samt ur Ganses och Lindströms kataloger (i ViLA:s Avskriftssamling) rörande ovannämnda handling
sid 123-127

*Brev 1388 (tidigare felaktigt åsatt dateringen 1338)
sid 128-131


Kopior från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

1526-07-13
Brev Lübeck till Frederik. Refererat i Hanserecesse III Folge Band 9 nr 301.
Kopia 1995-10-23. Original: DRA, Kongehusets og Rikets arkiv, Forholdet til udlandet, E, Tyskland (Hansestaederne, 1526 13/9 [läs: 13/7] (tidigare beteckning: Gemeinsch Arch XXXIX n 13a).

sid 132-133


Dokument från Tallinna Linnaarhiiv / Stadtarchiv Tallinn
Kopia 1995

1544-10-15
Dorpat to Reval betr Gotenhof. BE 19
Original: Bestand 230 (Revaler Magistrat) Verzeichnis 1, B.D. 1 V, Bl 319
sid 134-135

Kopior från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

1601-06-22
K M:ts brev till lensmanden Herman Juel ang tolderen
Original: Danske Kancelli
sid 136-137


Kopior av brev i Danzigs stadsarkiv


Kopia 1996 av kopia hos Svenskt Diplomatarium, RA, (Smalfilm Acc 2a/1963, förtecknade i "Registrant till medeltidsbrev i Danzigs arkiv ..."). Texten från Registranten anges nedan.

1513-02-18 300, D/14, 303
Rådet i Danzig ber konung Hans av Danmark att befalla sin fogde på Gotland att frige det strandade gods som tillhör Danzigs skeppare Gorges Rantze. Or. papp. Ericsson nr 466.
sid 138-139

1513-04-04 300, D/14, 304
Konung Kristian meddelar Danzig att han befallit sin ämbetsman på Gotland att frige Danzigs gods. Or. papp.
sid 140-141Kopior från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)


Kopia av registraturet "Fol. reg. 95Ia" i DRA:s expedition. Titel: "'Skaanske Handlinger', det er: Regnskabssager vedrörende Landsdele afstaaede til Sverig". Kommentar på försättsbladet: "Samlingen oplöst og hovedparten overfört til 'Lensregnskaber' u. v. En rest findes dog innden "midlertidig besatte lande, skånske provinser" beroende i 3A reol 31:2, den er ikke registreret (NR [?] 1965)"
sid 142-159

Förordningen 1618
Ur: "Danske Kancelli (B 160) Indlæg til Registre og Tegnelser samt henlagte sager (Skåne, Sjælland, Fyn, Smålandene og Jylland 1617-18"
sid 160-179


K M:ts brev 1578-10-05 till Christoffer Valkendorff m fl samt de höglärda vid Köpenhamns universitet betr målet mot prästen Christen Andersen.
Original: Köpenhamns Universitet Konsistoriet pakke 12.01.02 sag 2-3-16.
Kopia finns även i A 144:7 s 666-670.

sid 180-182


Danske Kancelli B 46:2 Diverse (1 pakke):

- 48d.
Koncept til instrux for Esge Bille på sendelse til Søren Norby. U.d. [1524 c. 8 juli]
sid 183-188

- 48e.
Optegnelser til forhandlingerne i Malmö om Gotland og Søren Norby og til adskillige breve m.m. 1524 aug-sept., samt koncept-brudstykke til brev ang. overenskomst mellem biskop Lage Urne i Roskilde og borgmester, råd og borgerskap i København. 1524 12 sept.
sid 189-198

- 48f.
Optegnelser til artikler som Anders Bille og Mikkel Brockenhuus skal forhandle med Søren Norby på Gotland. U.d. [1524 3 sept]

sid 199-201

- 49a.
Optegnelser til skrivelse til kong Gustav af Sverige m.m. U.d. [1524]
sid 202-203

- 49b.
Optegnelser til adskillige norske og danske kongebreve. U.d. [c. 1524]
sid 204-208

- 50a.
Søren Norbys memorial til Tyge Krabbe og Johan Rantzau med betingelser for en fredelig overkomst. U.d. [1525 10 juni]
sid 209-214

- 50b.
Frederik 1.s stadfæstelse af overenskomsterne med Søren Norby 1525 4 juli, med renskrifter af flere akter ang. disse overenskomster 1525 27 og 28 juni
sid 215-223

- 50c.
Fortegnelse på bisper og andre, som har været hos kongen i Assens [1525] 16 juli, samt udkast til svarsskrivelser til rådene i Skåne, til Norge m.m.
sid 224-227


Utdrag ur DRA:s specialregistratur till Danske Kancelli B 46 1481-1571
sid 228-233


Utdrag avseende Gotland ur ett tryckt verk:
W. F. Creeny, Illustrations of incised slabs on the continent of Europe, London 1891. Titelsidorna t o m sid viii, uppslag 27, 33, 35, 44, 58, 59, 67, 68, sid 71-74.

sid 234-262
Kopior från The British Library

Department of Manuscripts, Great Russell Street, London WC1B 3DG

Erhölls 1996-10-04 (deras order 9650755), och beställdes av T Siltberg vid besök i London 1996-06-28.

Kopior rörande Gotland ur handskriften Add. Ms. 16540 (1 inb. volym) fol 107-109, som tillhört hertig Vincenzio Ranuzzi of Bologna, och som utgör en skildring av Skandinavien på italienska, skriven omkring 1700 av en jesuit, Burlamacchi of Lucca. (Omnämnd i A Guide, Meddelanden från Krigsarkivet 2, 1959, s 151.)

sid 263-266


Arkivbeständig kopia av föreg
sid 267-270Kopior från Malmö Stadsarkiv

"Modbogen", regler för fiskare i Malmö från 1400- eller 1500-talet.
Original: i Registrum Villae Malmøyghe 1420-1652, s 35a-36a, Magistraten i Malmö DI:1. Kopia 1997-09-15.

sid 271-273

Kopior från Rigsarkivet i Köpenhamn

1412-05-10 Gotlands landsbygds brev till Erik av Pommern, där de utfäster sig viss skatt och dagsverksskyldighet
sid 274

Kopia avseende Gotlandica ur Rigsarkivets "Seddelregistrant 25" över kanslerns brevkoncept 1620-22 (finns i D.K. B 157). Utdrag nov. 1999 av T Siltberg
Breven finns helt el. delvis i kopia i A 144:24 s. 73-108.
sid 275-285

Kopia ur Rigsarkivets "Seddelregistrant 9" avseende Rentekammer Afd. i Danske Kancelli (bl.a. Rentemester-Regnskaber och vissa volymer D.K. B 104-188)

sid 286-320

Kopia 2001 från Archiv der Hansestadt Rostock av Gotlands landsbygds skrivelse 1478 25/3 till Rostock
sid 321-322

Blankett från Archiv der Hansestadt Rostock rörande kopior
sid 323


Kopior 2010 från Uppsala Universitetsbibliotek:

Avskrifter av dokument härrörande från Hogenskild Bielke, volym E 131. (Anm. Den äldre benämningen på vol. E 131 och 132 är "Gröna Boken".)

- Volymens samtida innehållsförteckning
sid 324-327

- Utdrag (uppslag 301, 307-309, 319) ur en anonym krönika avseende bland annat sjökatastrofen vid Visby 1566
sid 328-332

Avskrifter av dokument härrörande från Hogenskild Bielke, volym E 132.

- Volymens samtida innehållsförteckning
sid 333-339

Kopior ur ett exemplar av Erik Jöransson Tegels större krönika om Erik XIV. (Om denna se Hasse Petrini i Scandia 1935, samt hans avhandling "Källstudier till Erik XIV:s och nordiska sjuårskrigets historia", Lund 1942.) Exemplaret finns i Nordin 161, UUB. Kopiorna omfattar första sidan, samt vissa sidor med omnämnande av Gotland under Nordiska Sjuårskriget (s. 180-181, 250-251) bland annat om sjökatastrofen vid Visby 1566 (s. 256-259).
sid 340-344


Kopia ur Suhm XIII fol. 444: S. Abildgaards avbildning av Valdemarskorset med Visby i bakgrunden.
sid 345
 
144:6Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Anm. Kopiorna av Gotlandica 1-4 är tagna från ViLA:s mikrofilm AB 23.

Gotlandica 1. Egeskabssamlingen D 13. Dokumenter angående Gotland 1366-1555
sid 2-152

Gotlandica 2. Egeskabssamlingen C:5. Lenssager angående Gotland 1525-1542.
sid 153-183

Gotlandica 3. Egeskabssamlingen, privatarkiver på pergament: Skinkel, Laurens, 1509-1517; Thott, Oluf Axelsøn 1458 og 1456.
sid 184-208

Gotlandica 4. Egeskabssamlingen B 2. Hyldinger fra Gotland 1584 og 1610.
sid 209-233

Anm. Kopiorna av Gotlandica 9, 14 och 15 är tagna från ViLA:s mikrofilm AB 27.

Gotlandica 9. Privatarkiv paa papir:
Bille, Anders, 1524;
sid 234-237
Gyldenstjerne, Niels Eriksen 1471;
sid 238-239
Rosenkrantz, Henrik Nielsen,
1530-1537;
sid 240-293
Rosenkrantz, Olof Nielsøn 1538.
sid 294-305

Gotlandica 14. Topografisk samling:
a. købstæder. Visby 1492-1625
sid 306-338

Forts i A 144:7
 
144:7Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Forts ifrån A 144:6 (se dito)

b. herreder. Gulland 1511-1632
sid 339-387

Gotlandica 15. Rettertingsdome "1557, 1559, 1631, 1636, 1641, 1643".
sid 388-605

Anm. Kopiorna sid 606-782 är tagna från ViLA:s mikrofilm AB 28.

Gotlandica. Universitetets arkiv no 1197 (Gl no 184)

sid 606-673

Gotlandica. Herredagsdombøger "1557, 1559, 1636, 1643"


1557-10-08 Original: Nr 7 fol 4b ff. Effuert Bardsker mot Otte Rud.
sid -

1557-10-08 Original: Nr 7 fol 6f Olof Sigders mot Otte Rud.
sid 677-678

1557-10-08 Original: Nr 7 fol 6b f. Anders Gage mot Otte Rud.
sid 678 (ofullst!)

1599 [!]
sid 680-719 (s 700-701 ej Gotl)
1636
sid 720-749,
1636
sid 750-757,
1641
sid 758-767,
1643
sid 768-782 (s 774-782 trol ej Gotl).
 
144:8Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Kopior av Gotlandica i Tallinns stadsarkiv. Följande papperskopior är tagna från ViLA mikrofilm AS 140, fotograferad i Tallinn 1993.

Innehållsförteckning finns i början av vol. 144:8 (se: understrukna sidnummer) och består av följande:

Filmningslista (ViLA dnr 934/1993 S 08) sid 2-8. I denna anges med icke understruket nummer de blad här i vol 144:8-9 där kopiorna återfinns. Understruket nummer anger sida i innehållsförteckningen, där beståndet närmare beskrives.

Tiina Kaala, Mittelalterliche Gotlandica in Revaler Stadtarchiv, 1991 sid 9-..
 
144:9Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Kopior av Gotlandica i Tallinns stadsarkiv. Följande papperskopior är tagna från ViLA mikrofilm AS 140, fotograferad i Tallinn 1993.

Innehållsförteckning finns i början av vol. 144:8 (se: understrukna sidnummer) och består av följande:

Filmningslista (ViLA dnr 934/1993 S 08) sid 2-8. I denna anges med icke understruket nummer de blad här i vol 144:8-9 där kopiorna återfinns. Understruket nummer anger sida i innehållsförteckningen, där beståndet närmare beskrives.

Tiina Kaala, Mittelalterliche Gotlandica in Revaler Stadtarchiv, 1991 sid 9-..
 
144:10Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Dokument innehållande Gotlandica i Stadsarkivet i Gdansk (Archivum Panstwowe w Gdansku).

Papperskopior från ViLA:s film AS 150, som erhölls från Gdansk 1994 efter Landsarkivets anhållan i skrivelse 1994-06-17.

Dokumenten är omnämnda i G J V Ericsson, Handlingar och brev i Danzigs Arkiv till Sveriges Medeltidshistoria (1923), eller i Inventare Hansischer Archive Bd 3 Danziger Inventar 1531-1591 von Paul Simson (1913).

1426-10-30 Danzig an Gottland
Druck: Ericsson Nr 18. HR 8 nr 123.
300.27 Nr 1 Fol 49
2

1430? Johann Koleke klagt gegen Visby
Druck: Ericsson Nr 21
300.U11 Nr 12 (heute vielleicht nicht U sondern D, also 300.D11 Nr 12)
3-6

1446-08-19 Danzig an dem Heermeister
Druck: Ericsson Nr 100. Regest in HR II 3 nr 472
300.27 Nr 5 Fol 36
7-8
1447-08 19 Danzig an König Erik und Visby
Druck: Ericsson Nr 104
300.27 Nr 4 Fol 257
9

1460-09-23 An Olof Axelsson, Gotland
Druck: Ericsson Nr 214
300.27 Nr 6 Fol 379
10-11

1460-09-23 An Visby
Druck: Ericsson Nr 215
300.27 Nr 6 Fol 380
11-13
1463-09-28 An Oloff Axelsson, Gotland
Druck: Ericsson Nr 226
300.27 Nr 6 fol 491
14

1470-02-27 Ywar Axels [Ivar Axelsson, Gotland]
Druck: Ericsson Nr 248.
300.U11 Nr 83 (300.D11 Nr 83)
15-20

1470-03-02 Ivar Axelsson, Gotland
Druck: Ericsson Nr 249
300.U11 Nr 79a (300.D11 Nr 79a)
21-23

1470-04-01 Visby an Danzig
Druck: Ericsson Nr 250.
300.U11 Nr 80. (300.D11 Nr 80)
24-27

1518-03-21 Janss Hölgerssen (Ulfstand) an Danzig
Druck: Ericsson Nr 487.
300.U11 Nr 285 (300.D11 Nr 285)
28-31


1536-06-09 Heinrich Rosenkranz an Danzig
Druck: Simson Nr 900
53, 981
32-36

1536-06-30 Danzig an Heinrich Rosenkranz
Druck: Simson Nr 913
Miss. 14, 177-178
37-39

1536-07-26 Wisby an Danzig
Druck: Simson Nr 928
53, 981.
40-42


1537-02-27 Heinrich Rosenkranz an Danzig
Druck: Simson Nr 1001
53, 981
43-47


1540-05-07 Danzig an Wobeser, Gotland
Druck: Simson Nr 1347
Miss. 16, 93.
48


1562-07-02 Jens Bilde, Gotland [an Danzig]
Druck: Simson Nr 4125
28, 102 f. 2-3. 33b, 335, 2. 2 Abschr.

Häri även:
1562-07-23 Jens Bilde, Gotland, an Danzig
Druck: Simson Nr 4138
28, 102, f 3. 33b, 335, 2-3. 2 Abschr. - 24 A, 17 Or., empf Juli 27.
49-52


1562-07-21 Danzig an Valentin Uberfelt.
Druck: Simson Nr 4136
Miss. 28, 294-296
53-57

1562-08-06 Danzig an Valentin Uberfelt
Druck: Simson Nr 4153
Miss. 28, 308-310. Entw.
58-62

1562-08-13 Jens Bilde an Danzig
Druck: Simson Nr 4156
28, 102. 33b, 335, 6-7. 2 Abschr. - 24A, 17. Or., empf Sept 4.

63-68

1562-08-17 Rat und Stadtvogt von Visby bezeugen
Druck: Simson Nr 4159
28, 102. 33b, 335, 11-13. 2 Abschr. - 24A, 17. Or., übergeben Sept. 11.

69-72


1562-08-30 Danzig an König Friedrich II von Dänemark
Druck: Simson Nr 4170
Miss. 28, 325. Entw.

73

1562 Juni/Juli. Rezeß zu Odense, Dänemark, betr Handel auf Gotland.
Druck: Simson, Anh. Nr 17 S. 870. DNT.

* Exemplar 1. Fol 15-43 (även 157-185)
74-128
* Exemplar 2. Fol 45-58

129-154Kopia 1996. Från en filmremsa (fiche)

1537-05-05 Danzig an Heinrich Rosenkranz
Druck: Simson Nr 1026
Miss. 15, 58-59
155-157
Kopia 1995.


1486 Juli 21
Visby till Danzig
Omnämnt i Hansisches Urkundenbuch Band 11 (HUB 11) nr 52
Tidigare: 300 Abt. U 11, 177, nu 300.D11, 177. Pergament.
158-159

1540-05-12
Hertig Albrecht av Preußen till Danzig
signum APG 300,53/478 sid 51-58
160-166
 
144:11Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Gotlandica i Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

sid 1-941 utgör kopior av ViLA:s film AB 9

s 1-30 finns även i annan bättre kopia (ej tagen från film AB 9) i Avskriftssaml 144:20 s 1423-1447


Regnskaber fra Gotland 1498-1500 (108A)
s 1-18Inventarielista over Visborg 1539 (108A)
s 19-30

Registrant 52 nr 108.
Inventarium antwortet Claus Rantzau samt Efterretning om visse Renter, som ligge til Wiisborg Slot af al Gulland af Wodisle (!) Wobiser paa Wisborg, ipso die ascensionis Domini 1539.
Nuværende Sted: Gamle Regnskaber.


Visby byfogderäkenskaper 1601-1645 (108B). Utgör saköreslängder. Omfattar 1601/02, 1625/26, 1629/30, 1634/35-1641/42 samt 1644/45. Se även Avskrift i Avskriftssaml vol 6.
s 30-188

Regnskaber for Visby Helliggejstehus 1611/12, 16/17 (taget två gånger)
s 189-418 (här t o m s 299, forts i A 144:12)
 
144:12Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Gotlandica i Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

sid 1-941 utgör kopior av ViLA:s film AB 9

Regnskaber for Visby Helliggejstehus 1611/12, 16/17 (taget två gånger)
s 189-418 (här fr o m s 300, forts från A 144:10)

Toldregnskaber fra Gotland 1616-33 Ur registrant 108B.
Tulljournaler:
1616/17 Hall
s 421-425
1625Burgsvik
s 426-436
1627/28När, Burgsvik, Visby
s 437-511
1628/29Slite, Bunge, Fröjel, När
s 512-529
1627/28Fröjel, Västergarn
s 530-554
1629/30Fröjel, Västergarn, Visby
s 555-620

Acisjournaler 1630 jan - 1631 april
s 621-704

Tulljournaler:
1631 nov - 1632 maj Visby
705-726
1628/29 Visby
s 727-770
1632/33 Burgsvik s 771-804, Bunge s 805-821, Visby (tolderens ex) s 822-941. Årgången fortsätter på film AB 9, men har ej papperkopierats här.
s 771-941
 
144:13Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Gotlandica i Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

sid 1-381 utgör kopior av ViLA:s film AB 20


Film AB 20:
Visborgs lens lensregnskaber serie D
Kvittantiarumbilag 1633-1645
film AB 20
s 1-381
 
144:14Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)

Gotlandica i Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

sid xx-xx utgör kopior av ViLA:s film AB 22, s xx-xx film AB 25, s xx-xx film AB 25-26


Film AB 22:

Fragment av pergamentsbrev
s


Förteckning över kyrksilver och -guld, -inventarier och -pengar på Gotland i reformationstiden 1518-31

Registrant 52 nr 109.
Fortegnelser over Kirke Sölv og Klenodier udtagne efter Kongl. Befaling af Kirken i Wisby 1531. Originaler.
Nuværende Sted: do.


Rättelselista till filmerna Visby 1-14 (=A 9-22)


Film AB 25
Gotlandica 6. Udgaaede skrivelser og koncepter dertil 1562, 1648 og 1676-77


Gotlandica 7. Dom over den forrige slotsskriver på Visborg Daniel Jensen m. v. 1611-25


I slutet har endast vissa tingsvittnen kopierats på papper.
 
144:15Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)

Gotlandica i Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

sid 383-708 (forts fr föreg vol) Utgör kopior av ViLA:s film AB 25-26


Daniel Jensen
 
144:16Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Gotlandica i Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)


Rentekammarens kvittencer avseende Gotland

Kopia av ViLA:s mikrofilm A 120.
 
144:17Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Gotlandica i Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)


Rentekammarens kvittencer avseende Gotland

Kopia av ViLA:s mikrofilm A 120.
 
144:18Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Gotlandica i Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)


Rentekammarens kvittencer avseende Gotland

Kopia av ViLA:s mikrofilm A 120.
 
144:19Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Kopior från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

Tagna 1996 vid T Siltbergs besök där (fortsättning från A 144:4).

Arkivförteckningar och motsvarande i DRA:s expedition:

- "Oversigt over Danica-fotograferingen pr. 1 december 1966". Utdrag avseende vissa sidor som kan ha intresse för Gotland.
813-827

- Seddelregistrant 21 avseende Kongens Rettering
828-884

- "Nyere sikkerhedsfotografering December 1985"
885-886

- Mikrofilmförteckning "Kongens Retterting"
887-889

- Seddelregistrant utan nummer över Danske Selskaps Papirer
ett kort avseende Gotland 1622
892


Danske Kacelli BI1b:47 Diverse originale Kongebreve 1481-1571
K M:ts brev 1528-04-09. Avser tydligen Visborg på Jylland.
890-891

Privatarkiv paa papir nr 5815: Henrik Krummedige
Brev från kung Hans daterat 1501-09-09 i Västergarn
893-894

Privatarkiv paa papir nr 6219: Oluf Nielsen Rosenkrantz (d. 1545)
- Brev från K M:t 1538-05-09 (Reg 52 137c)
895-897

- Kvitto från Hans Gaggi 1538-07-06 (Reg 52 137b)
898-899

- Michel Skrivares intyg 1537-12-28 (Reg 52 ad 136)
900-902


K M:ts tryckta resolution 1621-09-21 till staden Rostocks förordnade till Köpenhamn ("der Statt Rostock abgeordneten zu Copenhagen").
Original: Tyske Kancelli Udenrigiske Afd. (TKUA) Spec. del Mecklenburg AI:29
903-908

Avskrift 1900 av påvens resolution 1500-11-07 på en supplik avseende Lunds stift (rör ej Gotland?)
Original: Håndskriftssaml. XVI Provinsordnet kopisamling, 950 Vatikanet, volym E:4
909-911

K M:ts brev 1610-04-06 (3 st), avskrifter av Langebek 1753 ur Visby Domkapitels arkiv
Original: Håndskriftssaml. I Langebek XIV Diplomatarium A Danmark vol 81
912-916

Privatarkiv paa papir nr 5141, Anders Bentsen Bille, pakke B, brev 1532-03-27 till hans maka Pernille Krognos från Henrik Rosenkrantz
917-928


Privatarkiv paa papir nr 5504, Mogens Gyldenstierne, volym Lb3, brev 1566-10-24 från Jens Bille
929-934Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling (TKUA) Spec. del Danzig A III:7

- Polska skeppskapteners redogörelse dat. Danzig 1571-10-14. Besvär över danska och lybska krigsskepps åtgärder under kriget (här har några sidor som berör Gotland kopierats).
935-939

- Danzigs skrivelse 1571-10-14 till kungen av Danmark om fribytare m m
940-941


Kongens retterting

- Diverse Akter vedkommende Kongens og Rigens raads retterting 1611-55 nr 7, Gulland 1624-09-08
942-948

- Dokumenter og Akter vedkommende diverse Retssager
nr 114-116
949ff

- Nr 114 Peder Bay contra borgmester og raad i Visby, KRR dom Gulland 1624 8 septbr
950-956

- Nr 115 Peder Bay contra Troels Nielsen, landsdommer, Claus Mortensens fuldmægtig, KRR dom Gulland 1624 8 septbr
957-959

- Nr 116 Maren Frantsdotter, Albret Guldsmeds efterleverske contra Michel Knudsen, borger i Visby, KRR dom Visborg slot 1624 8 septbr. Med supplik fra Maren Frantsdotter af s.d. Vedlagt: Visby borgmester og raads dom 1622 5 marts o. Gullandsfars landstingsdom 1623 1 oktbr.
960-982

Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling (TKUA) Spec. del Lübeck A II: 11
1524-1526


983-1120

Håndskriftsamlingen XIV Königsberg Preussisches Gehejmearchiv, Afskrifter, pakke 2.

1122-1179
 
144:20Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Kopior från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

Tagna 1996 vid T Siltbergs besök där (fortsättning från A 144:19).

Sid 1180 - 1309 är kopierade från ViLA:s film AS ...
Kongehusets og rigets arkiv, E Forholdet t udlandet. Brev 1544-03-24 från Lübeck till Kristian III (pergamentsbrev plus pappersinlägg)

1181-1183

Kongens retterting. Herredagsdombog 1641
1184ff
- 1641-10-26 Jens Mickelssens talan mot avl. Hans Pedersen och landsdomaren Niels Madsen, sid 593a-595b

1186-1191

- 1641-10-26 Jens Mickelssens talan mot Niels Madsen
sid 596a (endast början)
1192


Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling (TKUA) Spec. del
Rostock AI:29

1612-04-14
1194-1209

1612-08-15
1210-1213

1613-04-02
1214-1225

1614-03-15
1226-1232

1621-09-18
1233-1247

1621-06-25
1248-1261

1621-08-22
1262-1280

1621-09-21
1281-1290


Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling (TKUA) Spec. del
Danzig A III: 7
1562-10-23

1291-1301

Håndskriftssamlingen I Langebek XIV Diplomatarium A Danmark

Vol 44, 1525 utan datum rör. Gotland, 2 brev

1302-1309

Københavns Universitet Konsistoriet:

pakke 12.01.03 sag nr 2-3-9
1310-1320
pakke 12.01.03 sag nr 2-3-37
1321-1328
pakke 12.01.05 sag nr 2-6-19
1329-1334Kopior från Archiv der Hansestadt Lübeck

Kopior från ViLA:s film.
1335ff

Lübecker Kämmerei Einnahmen åren 1514-1609 (Staatsarchiv Lübeck, Handschriftensammlung, Nr. 341) förtecknar för året 1527, fol. 29b, som inkomst från Gotland 2000 mk, för 1528, fol. 32a, 1849 mk 10 sk, för 1529, fol. 34b, 2169 mk 10 sk och för 1530, fol. 37a, 1064 mk 14 sk. Här återfinnes under utgifterna för år 1529, fol. 35a, en notering av 600 mk för amtmannen Melchior Rantzau.

1336-1341


Lübecker Kämmerei Einnahmen åren 1511-31 (alte Kämmerei 2) De fyra första ovannämnda posterna fol. 269a, 287b, 308a, 327b.
1342-1346


Kopior från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn (DKB)

Ny kgl. Saml. 4:o 2091 ("Rosenkrantziana") (DKB:s mikrofilm 2761:1). Tillstånd från DKB att lägga dessa kopior i ViLA:s avskriftssamling erhölls i 1996-09-16 (ViLA dnr 1205 S 04).

Sid 365-369 och 379-389 ur Pakke 18 "Kongelige missiver og forlæningsbreve til Niels Bild med flere documenter hans embeder vedkommende som befalingsmand paa Bergenhuus slot, paa Visborg i Gulland, paa Laugholm slot etc. 1586-1617"

1347-1362

Sid 477-479 Pakke 19 n. 49 "Kongelige missiver og befalinger til Holger Rosenkrands hans embede wedkommende ... 1614-1618"

1363-1365
Kopior från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)


Håndskriftssamlingen I Langebek XIV Diplomatarium A Danmark

Vol 47 Brev (2 st.) 1532-08-05 rör. Visby

1366-1369

Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling (TKUA) Spec. del

Hansestæderne pakke A III: 18 "1330-1561". Dokument 1610? betecknat "Rostock Reg 52 Nr 162 b" och "Gulland"

1370-1377


Fotografiska kopior av vissa sidor som också finns som papperskopior i A 144:22 sid 390-391, 413-414, 418-428, 432, 434-446, 449-464. Se förteckning för A 144:22.

1378-1422


Anmärkning: s 1423-1447 finns även i Avskriftssaml 144:11 s 1-30 i en något sämre kopia (tagen från film AB 9)

Lensregnskaber indtil 1559: Gotland 1498-1500, pk. 5 (gl. pk. 8)
1423-1434

Lensregnskaber indtil 1559: Gotland inventarium 1539, pk. 9 (gl. pk. 15 læg 25/1)
1435-1442


Lensregnskaber indtil 1559: [diverse], pk. 9 (gl. pk. 15 læg 25/2) [Omfattar fol 11-12 av det ovannämnda Gotland 1498-1500, samt 1 blad rubricerat "Wiisse rennthe som ligg:r tiill Wiisborig slott aff all Gullanndtt"]
1443-1447
 
144:21Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling (TKUA) Spec. del


Brev från J Klingenbeck till Henrik Rosenkrantz 1533
Kopia från film S 1561
sid 1-5


Hansestaederne AI
Brev från Wismar till Fredrik II
1566-1587
Kopia från film S 1616

sid 6-39


"Extract af hwis Breve og Documenter som findes wed Raadhuuset i Stättin ang:de hænße Stædernes Frihed"
Avser 1300-r t o m 1560
Kopia från film S 1624

sid 40-70

Hansestaederne A III Diverse

Brev från Rostock till hertiginnan Elisabeth av Mecklenburg ang kung Fredriks ölaccis


sid 71-77

Brev från Rostock. Reg 52 nr 162.
Oläslig, se bättre kopia

sid 78-86

Brev 1627sid 87-89


Lübeck
S 1637
sid 90-276
komplLaurids Jensens dikt "En skjøn Vise om de gode Guds Engle ...", som finns på bladet D v (och till slutet) i Ph. Melanchton, En gudelig oc lifflig Dialogus, Kbhvn 1636. (Här kopierat 1996 från 1 ex. i Karin Brahes Bibliotek, Landsarkivet for Fyn, Odense.) Dokumentet är omnämnt i Ehrencron-Müller, Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814, bd IV Kbhvn 1927 sid 271
277-284

Greifswald
S 1724

sid 285-297


Rostock

sid 298

Stralsund
S 1725


sid 301-
 
144:22Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)Tyske Kancellis Udenrigske Afdeling (TKUA) Spec. del

Livland A II 5 1527-58 och odat. Akter og dokumenter vedr. godset Kolck
sid 358-380
S 1761


sid 381-385
Rostock t K Mt 5/9 1553
S 1656Av sid 390-391, 413-414, 418-428, 432, 434-446, 449-464 (vilka är svårlästa) finns fotografiska kopior med bättre läsbarhet i A 144:20 sid 1378-1422.


sid 386-411
AI:28
S 1657

sid 412-469
AI:29 (Rostock t K Mt 1610-t)
S 1657


sid 470-487
Wismar 1588 m.m.
S 1658
TS påskrift på lappen: "S 1657 till BS 961002"


sid 488-519
Från film S 9211
"Polen A II Akter vedr. den polske greve Johan af [V?]enezuich tilfangetagelse af den danske Raase, der havde Nation ved Gulland, vedlagt ... 1563-64"


sid 520-535
Herredagsdombok 1641 26/10
Handskriven påskrift "16 mm"Brev c. 1524 om Greifswald o Visby
Original: i DRA, Tyska Kancelli Ind. Afd. (TKIA) A IV Indk. breve 93 1515-50 (tidigare plats: DKH Fasc. 10 Reg. S. 375)
Kopia: film S 4816, DRA
536-541

Brev 1555 månd näst efter söndag Cantate
K M:t till Visby om oenighet. Bönderna har fått likadant brev.
Original: i DRA, Danske Kancelli, Adskillige registre 1523-1533, 1533-1558 (bok 4976) sid 129a - 131a.
Kopia: film M 63.208, DRA.
542-546


Register over alle lande 1570.
Original: i DRA, Danske Kancelli, bok 4974
Kopia: film M 63.208, DRA.
547-699 (836)

A 144:22 slutar

Fr o m sid 700, se fortsättning i Avskriftssamlingen A 144:23.
 
144:23Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)Register over alle lande 1570.
Original: i DRA, Danske Kancelli, bok 4974
Kopia: film M 63.208, DRA.
700(547)-836


Register over alle lande 1571.
Original: i DRA, Danske Kancelli, bok 4975
Kopia: film M 63.208, DRA.
837-1119
 
144:24Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)


Folioformat.

Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):

Danske Kancelli. Mønsterrulle over Visby borgere 1639.
Kopia från film AB 26, ViLA
1-20Håndskriftsamlingen, Langebek XIV A: 40: brev 1514 den 22 maj från Gotlands landsbygd ("domere och menege almoge paa eder nades lands Gwlland") till Kongen.
21-24

Från Riksarkivet i Stockholm (RA):

K H Karlssons avskrifter ur Vatikanarkivet, bulla 8/8 1466 (Omnämnd i S-E Pernler, Gotlands medeltida kyrkoliv, 1977 s 144.)
25-27

"Konnungh Carll then ottondes Hampnskråå".
Original i RA:s kopiesamling I vol 535 (tidigare benämnd Codex B 26). Bunt, häri en samling avskrifter omkr 1600, vari detta hamnskrå omfattar sid 59-61

28-33

"Konungh Carl then ottondes hampn skråå", m fl hamnskrån.
Original i Codex kopiebok B 2, fasc. 10 "Hamnskrån 1450"
34-56


Utdrag (två olika avsnitt) rörande Gotland ur en handskriven skildring av det Nordiska kriget 1563-70, med rubriken "En sandrue och vaarhafftige Bescriffuelse ... Feyde ... begynte 1563".
Original: en inbunden volym, RA:s Manuskriptsamling vol. 9. Verket finns enl. anteckning omnämnt i Warmholtz, Bibl. Hist. del 6 nr 3181c.

57-72

Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):
Folioformat

Utdrag ur Danske Kancelli B 157: Kanslerns (och 1612 även ståthållarens) brevbok 1612 (avseende brev till Ditlev Holck), 1621-22 (avseende noteringar om brev till lensmanden Chr. Ulfeld och vissa skeppare om leveranser från Gotland).
Kortregister över breven 1620-22 finns i A 144:5 sid 275-285 (trol. finns enl. registret ytterligare brev i D.K. B 157; KOLLAS!)
73-108Utdrag ur Danske Kancelli B 216: "Overslag paa udlovet kontribution mod fritagelse for baadsmandsudskrivning for Danmark og Norge"
Utdrag avseende Gotland och Visby
(Anm. Brevet om Gotland nr 46 är ej bevarat liksom breven numrerade däromkring. Däremot finns nr 76 avseende Visby, se mikrofilm.)
109-112

Ur D.K. B 104. Brev 1624-05-10
113-114

Ur D.K. B 110. Brev 1645-04-23
115-117

Ur D.K. B 243a fasc. IV:1
Uppteckning någon gång 1646-49 av tolderes restantier
118-120

Ur D.K. B 213
Utdrag ur Sören Rasmussens förteckning över K M:ts gäldbrev 1626-30
121-124


Utdrag ur DRA:s
* folioreg. 108 C
125-128
* folioreg. 108 B
129-149
* folioreg. 108 A
149a-c

* Militære regnskaber
150-152
 
144:25Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)Förteckning avseende "Revaler Stadtarchiv Briefarchiv", överlämnad av Stadsarkivet i Tallinn till Sten Körner (ViLA dnr 137/97 S 04)
 
144:26Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)Kapsel. A4-format


Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):

Herredagsdombog 1641 nr 43
Kopia från spole S 16/470, DRA
s 1-39

Mål 1641-10-26 Nils Mikkelsen mot Hans Pedersens arvingar
s 2-13
Mål 1641-10-26 Jens Mikkelsen mot Niels Madsen fol 596-600
s 14-37


Dokument från Österreichisches Staatsarkiv, Minoritenplatz 1, Wien

Kopior erhållna 1998 från Sven Löfveberg (dnr 837/98)

Brev från Sven Löfveberg till ViLA 1998-06-17
s 40-41

Brev till Sören Norby från Karl V 1524-09-17
Original: Dokument vom Reichsregisterbücher Kaiser Karls V, Dienst- und Schultsbrief 5, 6.
Kopia
s 42-44
Tryck N J Ekdahl s 761-764
s 45-46

Brev till Sören Norby från Karl V febr. 1530
Original: Dokument vom Reichsregisterbücher Kaiser Karls V, Wappen Besserung 9, 6.
Kopia
s 47-50
Transkription (Copyright: Sven Löfveberg)
s 51-53
Dokument från Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Archivstraße 12-14, 14195 Berlin

s 54-102

OBS. får ej kopieras utan ovannämnda arkivs tillåtelse! Se sid

Arkivets beställningsblankett
s 54-


1404
I OBA 781.
s
1408 eller tidigare
I OBA 970.
s
1437 Juli 15
Dat. Wisborg.
I OBA 7341.
s

1437-07-15
Dat. Wisborg.
I OBA 7342.
s

1441 Juli 25
Erik av Pommern till Hochmeister Konrad von Erlichshausen.
Dat. Visborg.
Zwei Stücke:
* I OBA.
s
* Registrant 15 S. 54f.
(Teilweis gedruckt in Hansisches Urkundenbuch 7:1 Nr 700, 709.
s

1445 März 19
Visby an Hochmeister.
I OBA 8718
s

1448 Aug. 14
König Karl Knutsson von Schweden an Danzig.
Dat. Borgholm.
I OBA 9639 Beilage.
(Teilweis gedruckt in Hanserecese II 3 Nr 471.)
s


1448 Aug. 19
Danzig an Hochmeister.
I OBA 9639
s

1449 Aug. 3
Dat. Marienburg.
I OBA 10 011.
s

1455-03-10
Olof Axelsson Tott.
Dat. Wisborg.
I OBA 13 574.
s

1460-08-26
Olof Axelsson Tott.
I OBA 15 523.
s

1462-04-14
Olof Axelsson Tott.
I OBA 15 774.
s

Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):
A4-format

Utdrag ur Danske Kancelli B 215 b, IIA1 "Forandrings-Register paa nogle Riigens Lehnne ..." 1593
s 103-115Utdrag ur Danske Kancelli B 243 b, IV
"Toldernes Restancer for 1625 - efter 1646"
s 116-120


Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):
A4-format

Danske Kancelli B 92. Uindførte Koncepter til aabne Breve og Missiver (Kopior från DRA:s film M 45.249.):

1. Skaanske aabne Breve:
K Mts brev 1586 "nr 154"
s 121-124
2. Skaanske Missiver:
K Mts brev o 1585 "nr 155"
s 125-126
K Mts brev 1592-01-28
s 127-129
K Mts brev 1592-11-27 om böndagar
s 130-131

3. Sjaellandske aabne Breve
K Mts brev 1602?, Gullands Blocksten nämns
s 132-136


Danske Kancelli B 33 "Koncepter til Missiver 1523-58" (Kopior från DRA:s film M 45.146):
1. Uindförte Koncepter til Missiver 1523-58:
K Mts brev 1554-11-05 med svar på klagomål från Visby ("Gothland N:o 142")
s 137-144DK B 164 "Diverse Breve, Dokumenter og Akter sagligt ordnede" (Kopior från DRA:s film M 45.328-330)
s 145-179

Ur V:2 Told
"Offuerslag paa tolden vdj Danmark" (film M 45.328)
s 147-153
Ur IX Forsvars- og Krigsvæsen
Ur IX:4 "Extrakt over Erklæringer ang. Baadmands-Kontribution" (film M 45.330)
s 154-157
Ur IX:6 "Fortegnelse paa Skyts, Ammunition og al Slags Rustning paa de Kongelige Slotte 1597 14 Jan." (film M 45.330)
s 158-164

Ur IX:9 "Summarisk Fortegnelse over Baadsmænd ankomne til Bremerholm fra Lenene i Danmark og Norge 1627" (film M 45.330)
s 165-168

Ur XV "Diverse Statistica ..."
Ur XV A 1 "Staat van Denemarcken" (film M 45.330)
s 169-177

Ur XV A 2 "Optegnelser med Erik Krogs Haand om Mönt og Vægt samt Udtydning paa Danmarks Vaaben"
s 178-179

Filmförteckning avseende Danske Kancelli. Koncept upprättat av Peter Buntzen, DRA, som vänligt lät ViLA kopiera det i nov. 1999

s 180-201


Dito i form av kopia av Kornerup 1943 (Vejl. Arkivreg. I) i DRA, med handskrivna tillägg om filmnummer; ex. i DRA kopierat samtidigt som föreg.

s 202-217Rentemesterne: "Diverse akter og dokumentet vedk. afregning og kvittanse"
Original: DK B 223
Kopia från DRA:s film S 13.025-033
sid 218ff


AI1. Rentemesternes förteckning över vissa kvittenser 1623/24, notis om stenhuggaren Peiter van Egen
sid 221-225

"Afregninger med statsleverandører"

* Andersen, Jörgen, Helsingör
sid 226-246
* Braem, Gödert
sid 247-252
* Dorte, Gödert Braems Enke
sid 243
* Karen, Borgemester Jacob Madsens Enke
sid 254-245
* Madsen, Jacob, Köbenhavn
sid 257-292
* Marselis, Gabriel
sid 293-307Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):
A4-format

Sid. 310-438 utgör kopior från ViLA:s mikrofilm AS xxx. Filmat år 2000 i DRA.


Ur: Forleningsbog 1597-98, D.K. B 181a
s 310-323

Ur: Forleningsbog, D.K. B 181b
s 324-334

Ur: Forleningsbog, D.K. B 181c fol. 467-474
s 335-357

Ur: Forleningsbog, D.K. B 181d
s 358-372


Ur: Revisions-Tegnebok i Rentekammaret 1647/48 D.K. B 225r fol. 47
s 374


Ur: Revisions-Tegnebok i Rentekammaret 1650-52 D.K. B 225v fol. 217
s 375


Ur: Revisions-Tegnebok i Rentekammaret 1655 D.K. B 225y fol. 210-217b
s 376-389
OBS 217a-b saknas! KOLLA FILM


Ur: Ekstrakt-Tegnebok over Restancer i Revisions-Tegnebøgerne A-R 1627-48 Nr 1. D.K. B 235 sid. 294a-b, 351b, 352a, 693a-703a
s 391-419

Ur: Alfabetisk Register til Restancer i Ekstrakt-Tegnebok Nr 1 og Revisions-Tegnebøgerne S-CC 1627-60. D.K. B 236 uppslag 27, 47, 119
s 420-424


Ur: 1665 "Alphabet ofver K.M.'s Rentecammers Restanzer". Indholder alfabetiske Person- og Stedregistre til det nye af Restanceskriver Anders Sørensen udarbejdede Restance-register i 16 Bind 1596-1665. D.K. B 242 sid. 127a, 284b, 285a, 290a, 387b, 388a
s 425-431


Ur: "Gamle Restantz Registere vdi K.M.'s Rendte Cammer" AA. D.K. B 241 s 1376-1381. (Övriga utdrag ur boken finns nedan i A 144:27 s. 315-438)

s 432-438

(forts A 4 här!)

s
 
144:27Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)A4-format (pärm)


Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):


Utgör kopior från ViLA:s mikrofilm AS 160 (sid 1-314) och AS 161 (sid 315-438). Filmat 1999 i DRA.

Vissa dokument 1608-1648 i Danske Kancelli rörande Gotland.

Kvittencebøger 1608/09, 1611/12, 1615/16, 1618/19, 1620/21, 1621/22, 1623/24
Original: DK B 217, DRA.
sid 1-47

Kvittencebøger 1625/26, 1626/27, 1633/34, 1635/36, 1634/35A, 1641/42, 1647/48
Original: DK B 217, DRA.
sid 48-96

Restance-Tegnebog i Rentekammeret 1627-31
"2 Bd. Indholder Optegnelser om resterende Regnskaber af alle Slag især fra Tiden 1627/28-1630/31, men ogsaa nogle tilbage i Tiden indtil 1598. Med Randbemærkninger til 1657."
Original: DK B 237b, DRA (inget i band a).
sid 99-106

Restance-Tegnebøger i Rentekammeret 1631-60.
"4 Bd. Af ligartet Indhold med foregaaende."
Original: DK B 238a-d, DRA.
asid 107-109
bsid 110-116
csid 117-121
dsid 122-124


Danske Kancelli. Diverse Efterretninger, Overslag og Beregninger samt Regnskabsbilag og andre Dokumenter vedk. Rigens og Kongens Intægter og Udgifter.
III Skatter. Dokument 1, 2, 3, 4, 4a
Original: DK B 215c, DRA.
sid 125ff

1 Fortegnelse paa belöberne af de aarlige Byskatter for Köbstæderne i Danmark c. 1605
sid 126-133

2 Fortegnelse paa Pengeskatter, Korn- og Madskatter paabudne i Danmark og Norge i Tidsrummet 1589-1656
sid 134-148

3 Overslag over de enkelte Belöb og den samlede Indtægt af Pengeskat for hele Riget 1651 28 Septbr.
sid 149-163

4 Beregninger over Indtægten af Pengeskatterne for Danmark og Norge til Michaelis og Jul 1611 og til Martini 1620 (Gulland 1611: 8.489 dr, Bornholm 4.243 dr, sid 170)
sid 163-222
4a. Fortegnelse paa den aarlige Afgift, Köbstæderne i Danmark er ansat til for at være fri for Baadmands-Udskrivning. Odat [1633-45]
sid 223-227


Revisions-Tegnebog i Rentekammaret. (Annotationer til Iagttagelse ved Revisionen.) 1615-21
Original: DK B 224, DRA.
sid 228-235

Revisions-Tegnebøger i Rentekammaret. (Annotationer til Iagttagelse ved Revisionen.)
b 1629, c 1630/31, d 1630/31, e 1631/32, g 1632/33, i 1633/34, l 1640/41, p 1644/45
Original: DK B 225, DRA.
sid 236-255

Visbys brev 1631 18/4 till K M:t
Original: DK B 216
sid 256-261


Maanedsindtægtsregister for Rentekammaret 1642/43
Original: DK B 197b f 25b
sid 262-265

Maanedsindtægtsregister for Rentekammaret 1615/16-1620/21
Original: DK B 197a
sid 266-314


Utdrag rörande Gotland ur Rentekammarens restantieliggare "Gamle Restantz Registere vdi K.M.'s Rendte Cammer" AA.
Original: DK B 241. (Anm. Kopia av B 241 s 1376-1381 finns ovan i A 144:26 s 432-438.)
sid 315-438


Slut på A 144:27
 
144:28Medeltida och tidigmoderna urkunder rörande Gotland med innehållsförteckning. Kopior erhållna som svar på eller i anslutning till Landsarkivets cirkulärskrivelser (se PM 15/1987)A4-format (kapsel)


Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):


Sid 439-448 utgör kopior från DRA:s film M 45.354
Original i D.K. B 188, DRA

Ur: I 1. Fortegnelse paa Lener 1595
s 440-442
Ur: I 2. Fortegnelse paa de Herreder ... Uddraget af Frökenskatten, som udgaffs til Midfaste 1589 (Gotl. ej med)
s 443

Ur: III 2. Forklaring over vaegt og maal ...
s 444-448

Koncepter til Skaanske Registre. Div. brev om Gotland "1584", 1585-1614.
Utgör kopior från DRA:s film M 63.213.
Original i D.K. B 49, DRA.
s 449-486

Koncepter til Skaanske Tegnelser. Div. brev om Gotland 1581.
Utgör kopior från DRA:s film M 63.213.
Original i D.K. B 52, DRA.
s 487-596


Dokument från Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Archivstraße 12-14, D-14195 Berlin (Dahlem)

s 597-610

OBS. får ej kopieras utan ovannämnda arkivs tillåtelse! Se sid 597

Arkivets beställningsblankett
s 597


[1427 Okt 27 ?]
Datiert Visborg.
I OBA 4838
(Gedruckt: BSH 2 nr 91.)
(Erwähnt: Schieche in Historisk Tidskrift, Schweden, 1950 S. 295.)

s 598-601

[1448 Mai-Juni]
Der Hochmeister an Erik von Pommern
Undatiert.
(Erwähnt: Lögdberg s III; Schieche in Historisk Tidskrift, Schweden, 1950 s 291).
Original: OBA 9441.

s 602-606

1472 Sept. 27
Ivar Axelsson Tott?
Datiert Visborg.
Original: I OBA 16 358.
(Erwähnt: Schieche in Historisk Tidskrift, Schweden, 1950 S. 296.)

s 607-610Från Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA):

1524 Aug. 23
Brev från Knud Skrivare till Otto Holgerssøn Rosenkrantz.
Original: privatarkiv 1708 Otto Holgerssøn Rosenkrantz (brevet utgör hela arkivet). (Tidigare plats: "Danske Kongers Historie Fasc. X".)
Tryck: omnämnt i Hanserecesse III Folge 8 Bd, nr 846.
Kopia från DRA till ViLA i DRA:s brev 2001-01-05.

s 611

Uppsala Universitetsbibliotek (UUB)

Vers om Gotland.
Original: C 237 sid. 188v
s 612


Rigsarkivet i Köpenhamn (DRA)

Teckningar av tre Gotlandssigill: Visby 1374, Visby 1586 och landet Gotlands stora sigill.
Original: Jakob Langebeks samlinger XV Segltegninger 29 I nr 18-20
Kopia i brev från DRA 2001-03-28
s 613-615

Dito. Kopia av ViLA:s film AS 164, som erhölls från DRA 2001-04-12
s 616-623

Riksarkivet i Stockholm

Katalogen över Sturearkivet, kortlåda 10 (i RA:s expedition)
Brev nr:
1765 s. 624-625 Från Knud Skriver till Jacob scriptor på Stegeborg
1767 s. 626-627 Från Knud Skriver
1768 s. 628-630 Från Knud Skriver till Jacob Andree scriptor Stegeborg, dat Sthlm 1521
1772 s. 631-632 Från Knud Skriver till jacob Andersson, Slottskriver Stegeborg
1776 s. 633-636. 1507 Från Clawes Stüfiuck?
1783a s. 637-642 Från Erik Turesson
1784 s. 643-644 Från Laurens Skynckel
1797 s. 645-646 Från Knut Jwde, Erik Turessons tjänare
1798 s. 647-650 Från Per Styge till Jacob, slottskrivare på Stegeborg
1799 s. 651-652 Räkenskapsanteckning där Knut skrivare omnämns
1800 s. 653-654 Från Erich Trolle
1808 s. 655-656 Från Knud Skriver till Jacob Andersson


A 144:28 s. 657-714

Kopior från Riksarkivet i Stockholm

2011 aug.

Kammarkollegiet, Kansliet
Ankomna brev rör. Gotland

s. 657-668
EIIa:115

s. 669-696
EIIa:119

s. 697-706
EIIa:123

s. 707-714
EIIa:127
 
144:29s. 923-965 ”Avskrifter ur Vatikanarkivet Suppliker 1517-1527”

Dubbletter

s. 658-696 Likpredikan över Herman Juel skriven av Lauritz Nielsson Skaaning. Tryckt 1610. Original i Det kungelige Bibliotek

s. 697-792 Likpredikan över Otte Rud skriven av Niels Hemmingsen.Tryckt 1571. Original i Det Kongelige Bibliotek

s. 773-777 Bröllopsdikt 1655 för Frans Brockenhus och Christina Lykke

s. 778-887 Likpredikan över Jens Hog till Wang av Erico Ohi Tormio (Erich Olufsen Torm) Tryck 1655

s. 888-897 Två brev 1653 till arvprinsen Carl (X) Gustaf från Simon Strelow resp, allmogen på Gotland

s. 898-920 ”Sören Norrby och Gotland” Fasc, i ”Strödda historiska handlingar 1 a” i RA. Kopia 2003

s. 921-922 Gotlands allmoges brev 1449-01-04 till Kung Karl Knutsson. Avskrift i B9 fol 327v, RA
 
144:30A 129 s. 6547-6664 Revals stadsarkiv filmat i Berlin 1988

A 148 s. 6665-6809 Riksregistraturet Brev rör. Gotland 1645-46

A 184a s. 7882-7928 Oxenstierna Brev fr Ulfsparre 1645-46, 1653. Trohetseder fr Gotland 1645 (t. o. m Hejde setting) s. 7929-8003

A184b s. 6910-7027 (Oxenstierna se A 184a) Brömsebrofreden Trohetseder 1645 fr o m Hejde setting. Brömsebrofreden traktater dok 13A och 13E

A 192 s. 7028-7208 Ständernas plena och kanslier Borgarståndet
 
144:31A 180:2 s. 7673-7850 Ecklesiastica vol 75 (RA). Stegeborgssaml. Carl (X) Gustafs koncept om Gotl. Landsbok 1649

180:4 s. 7857-7876 Extranen 200 ”Film 4”

A 193 s. 7349-7470 Länsräkenskaper för Gotl län, kontributionslängd för eldstadspenning m.m. 1711-12

A 196 s. 7472-7672 Brev 1475, 1525-67
 
144:32s. 966-972 RA Påvebrev rör. Heytmers uppdrag bl.a. i ”Gothie”

s. 973-983 Ina Friedlaenders registrant 1937 n. 49 om B12

s. 984-1051 DRA Marinearkivet for 1655 vol. 7 ”Fortegnelser over fanger 1620-1626 (1644 ?)”

s. 1052-1081 DRA, TKVA ”Filmfortegnelser Nr 1 ” 1975 s. 1052-1062. Danske Kaneelli Microfilmförteckningar – Perioden 1660-1699 s. 1063-1065. – Udenrigiske afd s. 1066-67. Kopior ur Sj T s. 1069-81

s. 1082-1104 B65, KB, fol 33-43. Kungl. recesser om Gutalagen. Kung Hans 1492. Kung Christiern III 1537 (endast pkt 1-3). Avskrift med David Bilefelds handstil.

s. 1105-1112 Gdansk. Brev 1478 25/3 från Gotlands landsbygd (gm två landsdomare) till Danzig. Tryckt i HUB 10 nr 642. Original i 300D/II, 135, Archiwum Panstwowe

s. 1113-1124 RA. Kammarkollegiet i provinskontor vol 94 3 sidor ”N:o 3318 år 1871) s. 1115-1117.

Ecklesiastikdep E1:84 s. 219-222 om tiondesättning Visby stift s. 1118-1124.

s. 1125-1172 Erik Jöransson Tegels historia om Erik XIV ”den större typen”. Två handskrifter i UUB; E265 vissa sidor s. 1127-1136, E266 vissa sidor s. 1137-1155.

Jöran Wallin Analecta Gothlandensia band III UUB s. 773-787. Avskrift av stadga 1587 9/2 om prästrättigheter på Gotland s. 1156-1172

s. 1173-1193 Archiv der Hansestadt Lubeck. Listor över Gotlandica i arkivets bestånd, s.k. ”Fundstellenubersicht” 2011 (2 listor på 9 resp 8 sidor) samt vissa noteringar bl.a. om volymer som Siltberg använde vid sitt besök 2011

Dresden s. 1194-1219 Kopia 2008 av Mscr. Dresd. M187, en bönbok som anses komma från Solberga kloster. Handskriften är utgiven (s. 313-321) av Julius Weidling, Schwedische Geschihte im Zeitalter der Reformation, Gotha 1882

s. 1220-1306 DRA Kobenh Univ. Sager henlagt efter arkivregistraturen af 1633

2-3-5 1575 8/6 1221-1237
11 1577 4/4 1238-1259
16 1578 5/10 1260-1261
17 1578 16/4 1262-1282
18 1579 20/6 1283
2-4-15 1573 3/6 1284-1295
16 odat. 1296-1300
2-6-19 1572 6/6 1301-1306
 
144:33s. 1307-1406 Avskrifter 1831 av diplom rörande Danmark i Preussiska Riksarkivet i Königsberg J:DRA. Kopia omkr. 2000 av ett urval av avskrifter som förefaller beröra Gotland

s.1407-1502 Longebeks Diplomatarium DRA. Serien Sverige; Brev om Gotland påträffade vid genomgångar omkr. 2000-2015

s. 1503-1665 Langebeks Diplomatorium DRA. Serien Danmark; Brev om Gotland påträffade vid genomgångar omkr. 2000-2015

s. 1666-1700 Haqvin Spegel Kopior ur vol. D 172 ”Samling af Publicue Acter” Kungl. Bibl. Bland annat finns här avskrifter av Schachts skrift 1676 under det fingerade namnet Alitestuto
Litteratur: bl.a. Stobaeus o Siltberg i Gutagåtor (Visby 2014) s. 1668-1696
Poesi m.m. Vs 35, en volym i ovannämnda samling. Kopior över volymens innehållsförteckning s. 1697-1700
 
144:34s. 1701-1828 Brev rörande Gotland i Statsarkivet i Gdansk

s. 1829-1866, 1867-1886 RA, s. 1829-1866 Medeltidshandlingar med gotländsk anknytning. pergamentbrev 1255-1300, Codex, Peringskiölds dipl. E7 I:507. s. 1867-1886 Generalguvernören över drottning Kristinas underhållsländer. Ankommande brev till generalguvernören från allehanda 1858 K 501, 1859 K 502

s. 1887-1893, 1894, 1895-1900 DRA, Lubeck, KB. K Maj:ts brev 1538 till Jacoben kenigk. Pergamentsbrev, utfärdat av Rådmännen och Menigheten i Visby. Manus till insändare 1822 mot ”herr Bergman” och ”Wisby tidning”

s. 1901-1905 Plansch omkr 1590 (kopparstick) av Fredrik II:s begravning 1855 med landskapsvapen bl.a. Gotlands. Kopior (vissa förminskade) av A 144:5 s. 440-443

s. 1906-1909 Plansch av Fredrik II:s begravning 1588 i Peder Hansens Resens krönika 1680. Kopior (vissa förminskade) av A 144:5 s. 444-447

s. 1910-1912 Brev 1526-10-28 från Visby till Rostock. Foto 1987, Stadtarciv Rostock
 
144:35Sigillavgjutningar från R 5179 O,R 5197 (2 st) och Vila:s sigill lack (1 st) 
144:36aDRA Sigill på CD och negativ. Utskrifter av sigill 
144:36bDRA Utskrifter av sigill 
145:11987Gillmeister, Heiner
Arkivkartong. Fask. Folk Games and Merriment on the Island of Gotland (Folklekar och spel på Gotland). Kopia. Lev. 1987-08-11.
 
145:21987Fask. Utdrag 1691, 1713 rörande mordutredning 1691 och tvist- uppgörelse 1713 mellan Claes Mårtensson Havdhem och Lars Hansson Hablingbo. Original i Gotlands södra härads dombok. Kopia. 
145:31987Hagerman, Yngve
Inb. Släktöversikt rörande släkten Fjällbäck. Kopia. Lev. 1987-08-24.
 
145:41987Viberg, Åke
Fask. Släktutredning med historik rörande släkten Norby- Wassman-Björkander. Kopia. Lev. 1987-09-03.
 
145:51987Häfte. S:t Olof 50 år. Minnesskrift över åren 1937-1987 från hospital till öppen vård. Tryck. Lev. 1987-09-14. 
145:61983, 1987Åberg, Åke
Fask. "Böcker på Gotland under 1600-talet", 1983. Häft. Kopia 1983 "Bucher bewegten die Welt". Stencil (svensk text) 1987.
 
145:719871667, 1668
Fask. Brev 3 st.

1) Jacob Momma Reenstiernas kontrakt 1667-03-27 rörande arrendet av Gotland.

2) Jacob Momma Reenstiernas brev 1668 till drottning Christina rörande arrendet av Gotland. Kopia 1987 av original i RA vol. K 98.

3) Promemoria odat (ca 1667). ("Hennes Kongl. Maij:ts Sentimenter...") rörande arrendet av Gotland.
 
145:819871715-1795
Fask. Prosten Lars Neogards och Johannes Neogards diarie 1715-1795. Gåva till Wisby K. Gymnasi Bibliotek av kyrkoherden J. P. Kellgren 1855. Kopia av originalet i ViLA.
 
145:91984Inb. Hjälpregister över fastighetsbeteckningar på Gotland. Kopia 1984 av original i lokala Skattemyndigheten i Visby. (Se även A 136:1). 
145:101987Ganse, Alexander
Fask. Förteckning över domare på Gotland före 1645. Kopia 1987.
 
1461985 – 871624-1630
Arkivkartong. Visby rådhusrätts protokoll 1624-30. Avskrift 1985-87 av Astrid Lundgren efter original i Visby stad A Ia:1. Kopia av första upplaga (ej kollationerad).
 
1471987Pärm. Romaklosters rektorsområde. Historik över skolorna. Upprättad av ABF. Lev. 54/1987. 
1481983Arkivkartong (häften). Västerhejde Krönikan, Utgiven av Västerhejde hembygdsförening 1983-. Kopia inlämnad av A-M Wiman m fl.
1-2/1983, 1-5/1984, 1-2/1985, 1-2/1986, 1-2/1987, 1/1988, 1-2/1989, 1-2/1990, 1-2/1991, 1-2/1992, 1/1995, 2/197, 1-2/1998, 1/1999
 
149:11987Ganse, Alexander
Fask. Litteraturlista till gotländskt diplomatarium 1987. Kopia 1987.
 
149:21986Wase, Dick
Fask. Visby och dess invånare under medeltiden, tidigare icke uppmärksammade notiser i Lubecks arkiv. Kopia.
 
149:319871292
Fask. Urkund daterad 1292-07- (12?) Stockholm.
Kopia 1987 av original i Uppsala Universitetsbibliotek, Palm- skiöldska samlingen vol. 303 s. 183-188.
 
149:419871462
Fask. Urkund daterad Runnom (?) 1462. Kopia 1987 av original i Uppsala Universitetsbibliotek, Nordin 248 s. 14.
 
149:519871539-1589
Fask. Urkunder 1539-89. Avskrift ur gotländska domböcker av urkunder 1539-10-07 (pergament), 1543 (brev), 1548 "tisdagen näst efter Petri Pauli dag" (pergament), 1589-03-25 (?). Avskrift 1987 av Tryggve Siltberg.
 
149:61987Fask. Levnadsbeskrivningar över pastorerna i Löderup. Nr 7 är Nils Pedersen identifierad som Petreius. Kopia av original i Lunds landsarkiv sign. Löderups series Pastorum 1200-1800 P 1:1. 
149:71987Hedin, Svante
Fask. Föredrag vid celebrerandet av 700-årsminnet av Anga kyrkas vigning år 1287, hållet i Anga församlingshem den 31 oktober 1987. Kopia.
 
149:819871856-1860
Fask. Text till Visbykarta 1856-60 över Visby inom murarna av A. Kollberg och L. Fegraeus. Kopia 1987 av lantmäteriet i Visby akt Visby stad 85 och 86. Nr 85 s 1-119, 86 s 1-72 + 2 opag.
 
149:91987Fåhraeus, Gösta
Fask. Tre Gotlandssläkter från Stora Gåsemora på Fårö. Rörande släkterna Fåhraeus och Gazelius.
 
149:101951Torbrand, Dagny
Häfte. Stux i Bunge - en nordgotländsk "gard". En kulturgeografisk studie. Tillhör Stux i Bunge gårdsarkiv. Maskinskrift. Lev. 1987.
 
149:1119871472-1552
Fask. Gotländska urkunder. Revals stadsarkiv. Kopia 1987 av dokument 1472-1552 förvarade i Berlin-Dalhem. Finns även i ViLA:s filmsamling A 129.
 
149:1219901839-1864
Fask. Kriksarkivet. Militär-
befälet på Gotland Stabsavdelningen, trupp avd. I.
Examensprotokoll 1839-1864. Kopia 1990.
 
149:131987Larsson, Henry
Häfte. Suderbys i Källunge, en gård och dess folk. Gårds- och släkthistorik från början av 1700-talet. Kopia. Lev. 1988-02-17.
 
149:141988Fask. Anga och Norrlanda Friförsamling, personhistoria. Tre stycken manuskript avsedda för bok.

1) Gunnar Pettersson f 1882-01-30 pastor (tog sig senare namnet Gaute).

2) John Fredrik Pettersson f 1884-01-24.

3) Alrik Emanuel Pettersson f. 1888-05-25.
 
15019871600
Petreius, Nikolaus
Inb. Gotländsk krönika i den danske historikern Claus Lyskanders handskrift. Original i Kongl. Biblioteket i Köpenhamn, Arn. Magn. saml. 4:0 846. Finns även i ViLA:s film- samling A 110.
 
151:11987Ganse, Alexander
Regesta Gotlandica.
Pärm. Regesten Zur Geschichte von Gotland (4 fassing), år 686-1425 s. 1-250. Kopia 1987-08-28.
 
151:2odatGanse, Alexander
Regesta Gotlandica.
Pärm. Källförteckning s. 251-494. Kopia.
 
151:31988Ganse, Alexander
Regesta Gotlandica.
Pärm. (5:e upplagan). Kopia.
 
152:1odat1408-1462
Fask. Urkunder om Gotland 1408, 1412, 1448, 1449 (?), 1449, 1462 (även odat). Kopia ur Nordiska handskriftssamlingen vol. 248 s. 11-15 (UUB).
 
152:2odat1856
Fask. Reskarta över Gotland. Kopia ur del av Rese-karta öfver Sverige. Original hos Gunnar Sandström.
 
152:31988Genrup, Kurt
Fask. Josef Hjorter en nutida gotländsk traditionsbärare.
Utdrag ur Umeå-etnologi meddelanden från etnologiska institutionen vid Umeå universitet, nr 10 april 1987. Kopia lev. 1988-03-15 av Lena Olofsson.
 
152:419881737, 1775
Wahlström, Einar
Fask. Berättelser över händelser rörande barnafödsel i Martebo- Lummelunda pastorat 1775 och lammslakt i Östergarn 1736. Kopia. Lev. 57/1988.
 
152:51988Lindström, Margit
Fask. Minnesskrift till 100-års minnet av prinsessan Eugenies bortgång den 23 april 1889. Kopia. Lev. 1989-05-10.
 
152:619881899-1900
Nielsen, Augusta
Fask. Dagboksanteckningar från resa New York till Klondyke 1899-1900. Kopia. Lev. 63/1988.
 
152:719881600-1900-talet
Harrysson, Stig
Fask. Sammanställning av snickare och svarvare i Visby och på Gotland. Kopia. Lev. 1988-08-23.
 
152:81988900-1646
Olsson, Kjell
Fask. Förteckning över bidrag till kännedom om de gotländska domarna från 900-talet till 1646. Kopia. Lev. 77/1988.
 
152:919911851-1853
Olof Petter Hederman. Resebeskrivning över örlogs- fregatten Eugenies värdsomsegling 1851-53. Upprättad av Kjell Olsson. Kopia.
 
152:101988Fegraeus, Ludvig
Fask. Utdrag ur stamtavlorna rörande släkten Robsahm och Fegraeus. Undertecknat den 1 februari 1905 av Ludvig Fegraeus. Kopia.
 
152:111971Fask. Personuppgifter rörande Laura Christina Johanna Lorentza Bergenstjerna. Handskrift undertecknad den 30 april 1971 Otto Wittberg. Påträffad i ViLA:s fotosamling 1998-08-26. 
152:121990Fylkinger, Ingegerd
Häfte. Uppsats om Gotska Sandön - en säljägarstation och handels- plats? Kopia.
 
152:131990Fask. Anteckningar om ett "Äspänge" (aspänge) i okänd socken. Kopia av avskrift av Per-Axel Wiktorsson samt häri även 3 foton lev. av Gotlands Tidningar 1991-03-02. Original i gradualbok i KrA, Militieräkningar 1606:4. 
152:141996Johansson, Anders
Fask. Tabeller över livslängder på Gotland 1650 - ca 1865. Kopia. Lev. 1996.
 
152:151991Jacobsson, Einar
Fask. Historik om Ljugarnsbadets Vänner. Kopia. Lev. 1991-08-27.
 
153:11992Sandblad, Birgitta
Fask. Släkthistoria om "Västgötaknallen" från Tvååker i Halland Nils Falk 1762-1828 och hans dotter Charlotta Falk 1799- 1882. Upprättat 1975-1990. Kopia. Lev. 20/1992.
 
153:21987 – 88Fask. "Sällsamheter på Gotland". Anteckningar förda vid studiecirkel på Sudergården i Hemse av Ingrid Johansson Havdhem. Kopia. 
153:319881942
Fask. Brevväxling mellan Bengt Pettersson och Vetenskapsakademiens Naturskyddskommitté rörande fridlysning av Sorbus-hybrider vid Ava på Fårö 1942. Kopia ur Vetenskapsakademiens i Stockholms arkiv. Lev. till ViLA 1988 av Anton Kepler och Cecilia Holmstedt.
 
153:419881812
Fask. Skrivelse 1812 rörande Kronomagasinet i Visby (nuvarande Landsarkivet). Original i Militärbefälets på Gotland arkiv (KrA) vol. N:7 Ankomne handlingar år 1812, nr 129. Kopia.
 
153:5odat1940-41, 1943
Karlström, Karl
Fask. Brev 1940, 1941, rapport 1943 rörande folkberedskaps- åtgärder. Kopia.
 
153:61989Boberg, Karl
Fask. Utredning 1989 över försvunna gårdar i Fröjel socken samt kopia av ekonomisk karta 1940 ca.
 
153:719891909
Lappenberg, Iohannem M.
Inb. Smeidler, Helmlds krönika (Helmoldi presbyteri Bozoviensis cronica slavorum). Kopia.
 
153:81980Bäckström, Ulla
Fask. Anteckningar 1979-80 rörande Såjdebränning. Kopia. Lev. 14/1990.
 
153:919911893
Fask. Greifswalds universitets matrikel. Utdrag rörande gotländska studenter 1456-1629 ur Ernst Friedlanders utgåva av matrikeln. Kopia. Tillhör dnr 851/1991 (från A. Ganse).
 
153:101991Jordansson, Birgitta
Fask. Uppsats om befolkningsstatistik och yrkes- redovisning 1750- 1855 i Skaraborgs län. Kopia. Lev. 1991.
 
153:111991Fask. Berättelser 1957 om minnen från Ardre och Vitvär av Rudolf och Hilda Strömbeck Ardre. Avskrift av Anita Jacobsson- Widding efter kasettband inspelat av Gunnar Olsson. Kopia 1991. 
153:121989Peterson, Gunilla
Häfte. Uppsats om skatter och försvarsutgifter på 1800-talet. Kopia. Lev. 1991.
 
153:131989Peterson, Gunilla
Fask. Regressionssamband för bedömning av gårdsarealer utifrån kamerala enheter. Kopia. Lev. 1991.
 
153:1419911828-1832
Fask. Handlingar rörande fångvård på Gotland 1828-32. Avskrift 1991 av Gunnar Sandström. Kopia. Sid 1-18.

Flyttad till 194:1
 
154odat1706
Petreius, Nicolaus
Inb. Gotländska krönika, Cimbrers oc Gorhers Aeldgamle herkomst og handel, dansk översättning. Kopia. (Finns även i ViLA:s filmsamling A 127).
 
1551988Ganse, Alexander
Arkivkartong. Material (8 fask).

1) Georg J. V. Ericsson. Handlingar och brev i Danzigs arkiv till Sveriges medeltidshistoria (Göteborg 1923).

2) Karola Ciesielska (1967).

3) Danske Magazin 3 raekke, 3 bind (Köpenhamn 1851 p. 101-139 Dokumenter vedkommende Öen Gotland.

4) Danske Magazin 3 raekke, 3 bind (Köpenhamn 1851 p. 176-211 Dokumenter, vedkommande Öen Gotland Geistlighed under dens forste Superintendenten mester Mourits Christensen Laetus (1572-1586)

5) Nowa Ksiega rachunkowa starego miasta Elblaga (Torum 1987)(räkenskapsbok ur Elbings stadsarkiv, kopian avser 1404) s 1-41.

6) Karl von Hegel, Städte und Gilden der Germanischen Völker im Mittelalter bd 1 (Leipzig 1891, reprint Aalen 1962) p 233-241 Riga p 296-326 Gotland och Visby.

7) Enn Tarvel (Tallinn 1983 s. 149-158).

8) Karol Gorski (Torun 1949) Avser landsmenigheten i Preussen (inte Gotland).

Kopior ur vissa tryckta källor och litteratur rörande den medeltida gotländska lands- menigheten.
 
1561988Ganse, Alexander
Pärm. Friesland und Gotland ein Vergleich spätmittelalterlicher Landesgemeinden 1988. En sen- medeltida jämförelse mellan landskapen. Tysk text. Kopia s. 1-427.
 
157odat1229-1685
Inb. Visby Domkyrkas brev 1229-1685. Brevsamlingen deponerad i RA. Kopia. Lev 72/1952.
 
158:11988Ganse, Alexander
Svenskt Diplomatarium. Kartotek utdrag avseende Gotlandica. Kopia.

Pärm. s. 1-289
 
158:21988Ganse, Alexander
Svenskt Diplomatarium. Kartotek utdrag avseende Gotlandica. Kopia.

Pärm. s. 290-601
 
158:31988Ganse, Alexander
Svenskt Diplomatarium. Kartotek utdrag avseende Gotlandica. Kopia.

Pärm. s. 602-910
 
158:41988Ganse, Alexander
Svenskt Diplomatarium. Kartotek utdrag avseende Gotlandica. Kopia.

Pärm. s. 911-1229
 
158:51988Ganse, Alexander
Svenskt Diplomatarium. Kartotek utdrag avseende Gotlandica. Kopia.

Pärm. s. 1230-1499
 
158:61988Ganse, Alexander
Svenskt Diplomatarium. Kartotek utdrag avseende Gotlandica. Kopia.

Pärm. s. 1500-1839
 
158:71988Ganse, Alexander
Svenskt Diplomatarium. Kartotek utdrag avseende Gotlandica. Kopia.

Pärm. s. 1840-1995
 
158:81988Ganse, Alexander
Svenskt Diplomatarium. Kartotek utdrag avseende Gotlandica. Kopia.

Pärm. 1261-1595. W. Koppe's excerpter ur NstB, Testamente: Lubska arkiv om Gotland s. 1-277. Kopia.
 
159odatReserv TS 
160odatReserv TS 
161:1odatFask. Fastebrev 1716 rörande Mos i Stenkyrka. Avskrift av Olof Levin. Finns även på mikrofilm. 
161:21988Fask. Utdrag ur Landskansliets rapport 1837-03-23 rörande strandningen av amerikanska briggen Charlotte vid Grötlingboudd 1836 samt om gotländskt bärgningsmanskap som blev vinddrivet. Kopia av original i Landskansliets A II:76 1837 dnr 205. Se även Landskansliet D XXIII grupp 4 1836 s. 131. 
161:31989Engelbrecht, Michael
Fask. Recentioner av Visby-Colloquium och Hansischen Geschichtsvereins 15-18 juni 1984. Kopia. Lev. 1989.
 
161:41988Larsson, Maria
Häfte. Uppsats 1988 om turismen på Gotland. Kopia. Lev. 1988-12-05.
 
161:51989Helenius-Öberg, Eva
Fask. Uppsats i Nordiska språk med historisk inriktning. Kopia. Dnr 503/1988.
 
161:619561527-02-03
Fask. Fastebrev 1527 rörande Lunds i Hablingbo. Avskrift 1956 av David Gadd efter original (pergamentsbrev) i Landsarkivet.
 
161:7odat1567-05-18
Fask. Brev 1567 rörande Kauparve i Lau. Kopia av tryck i Gotlands Allehanda 1881-02-26 efter original i ViLA.
 
161:81989Lindkvist, Henry
Häfte. "Sudrets Slipstenhuggare" en rapport av en unik arbetsmarknadssituation. Kopia. Lev. 1989-10-25.
 
161:919891701-1988
Häglund, Per
Häfte. När och Närkar, kartverk mm, innehåller bebyggelse, vägar och ägarelängder mm fr o m 1701-1988.
 
161:101956Gadd, David
Inb. Förteckning över socknar och hemman på Gotland från medeltid till 1773 över förhållandet mellan kyrklig, administrativ och judiciell inledning. Upprättat 1947 renskriven 1956. Kopia.
 
161:111989Wallin, Jöran
Inb. "Topographia Suecana - Gotland". Nordiska samlingen UUB vol. 1004.
Uppsats rubricerad "Kort relation Wisby stad på Gotland samt dess tilltagelse och aftagelse". Utdrag ur Jöran Wallins arbeten rubricerat "D:r Wall. Gottl.".
 
161:1219891571
Fask. Likpredikan 1571 över Otte Rud. Kopia av tryck hos Rothe 1 p 327 ff.
 
161:131989Harrysson, Stig
Fask. Tenngjutare i Visby 1485-1840. Kopia. Lev. 93/1989.
 
162:11988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Sundberg, Tor
Häfte. Uppsats om Donnerska huset i Visby och fastigheten Strands 1:44 i Klintehamn. Kopia.
 
162:21988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Hallin-Lawergren, Gunilla
Häfte. Uppsats om medeltida stigluckor. Kopia.
 
162:31988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Nyborg, Jan
Häfte. Uppsats om Grausne 1:6. Ett gotländskt småbrukarställe 1835-1930 i Lokrume. Kopia.
 
162:41988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Lindvall, Karin
Häfte. Uppsats om Gardsby i Fardhem socken en gotländsk gård genom 300 år. Kopia.
 
162:51988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Blomberg, Maj-Gun o Lundkvist, Anders.
Häfte. Uppsats om "Vad händer med vårt halvgamla kulturarv". Kopia.
 
162:61988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Wittberg, Sten
Häfte. Uppsats om bebyggelsen vid en sågplats anlagd av bröderna Graham i Anga- Norrlanda. Kopia.
 
162:71988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Danielsson, Harald
Häfte. Uppsats om Fröjel kyrka och kastal. Kopia.
 
162:81988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Andersson, Bernt
Häfte. Uppsats om Östra Folkskolan i Visby, nuvarande Solbergaskolan, en byggnadshistorisk översikt 1888-1987. Kopia.
 
162:91986Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Pettersson, Kristina
Häfte. Uppsats om Hjorterianernas kapell i Burs socken. Kopia. Lev. 1988.
 
162:101988Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Andersson, Torgny
Häfte. Uppsats om By gård i Eke socken. Kopia.
 
162:111989Swanström, Eric
Häfte. Uppsats om kvarteret S:t Hans i Visby, Struktur och förändring under 100 år. Kopia.
 
162:121989Bebyggelsehistoria med byggnads- vård rörande Gotland.

Ragnarsson, Ulla
Häfte. Uppsats om Häggska huset i Hemse, folkhögskolan på Gotland under femtio år 1876-1926 lokaler och byggnader. Kopia. Lev. 1990.
 
1631989Ganse, Alexander
Pärm. Materialsamling till Regesta Gotlandica, anteckningar och kopior från institutioner rörande eftersökningar av eventuella gotländska urkunder. Se även nr 153:9. Utdrag 1991 rörande gotländska studenter 1456-1629.
 
164:119891700 ca
Fask. Text till skattläggningskarta för Östergarn omkring 1700-tal. Kopia av original i Lantmäteriets i Visby arkiv. Avskrift 1989, se 164:2.
 
164:219891700 ca
Fask. Text till ovan, avskrift 1989 efter kopia av Olof Levin.
 
164:319891692
Fask. Roteringsrullor 1692 rörande 1:a Gotlands båtsmans- kompani. Kopior av handlingar i KrA i Stockholm. Båtsmanshållet Sjömilitiekontoret 2, EI:6.
 
164:41989Degerman, Allan
Fask. Självbiografi 1901-1920. Kopia. Lev. från Carl Bertil Myrsten/ gm Stig Holmqvist.
 
164:51989Fask. Gotlands Länsbibliotek. Förteckning över uppsatser och skrifter som inkommit vid insamling av akademiskt material, maj 1986. Kopia. Lev. 1989-12-11.
Uppsatserna och skrifterna finns i Gotlands Länsbibliotek.
 
164:619901829-1882
Fask. Utdrag ur Kammarkollegiets skatteköpsböcker 1829-82. Kopia av original i Kammarkollegiets första provinskontor, serien skatteköpsböcker band 14 1829-44 och band 15 1845-82.
 
164:719901723-1745
Fask. Förteckning 1723-45 över skatteköpta gotländska gårdar. Kopia. Utdrag ur Kammarkollegiets första provinskontor, volymen "Förteckningar över expedierade skatteköp 1723-45" (arkivförteckningen 1945 s 78).
 
164:81990Häfte. Förteckning över skifteslagsindelningen och årtal för laga skifte i Gotlands län. Kopia av original upprättad av Inger Nilsson 1962 i Lantmäteriet i Visby. 
164:919901750
Fask. Brev 1750. Båtsmansrotering på Gotland 24 oktober 1750. Kopia av original i Amiralitetskollegie arkiv, kansliet vol. E Ia 1750.
 
164:10odatSaknas 93-12-21. 
164:111990Johansson, Tyko
Häfte. Minnen 1912-28. Kopia. Lev. 90-04-30 av Karin Jansson Hörsne.
 
164:121990von Corswant-Naumburg, Inga
Häfte. Uppsats om heraldik på kinesiskt porslin, som behandlar den Wikanderska vapenporslins- samlingen på Riddarhuset och Svenska Ostindiska kompanierna och deras handelsfärder. Kopia. Lev. 90-05-09.
 
164:1319911537
Fask. Brev 1537. Kungligt brev beträffande silverskatt på Gotland. Kopia av Danske Magazin 3 raekke, VI bind sid. 144-145.
 
164:141991Plagemann, C. J.
Fask. Berättelse över resa 1851 på Gotland med uppgifter över kalkbränning, växtodling mm.
Kopia av original i Hushållnings- sällskapets arkiv E I:7 sid. 110 ff. Lev. 1991.
 
164:151991Steffen, Richard
Fask. Brev 1890, 1891, 1894 (5 st) till Gustaf Fröding. Kopia av original tillhör UUB. Lev. 91-05-06 av Germund Michanek.
 
164:1619911566-1569
Fask. Brev 1566, 1567, 1569 (7 st) rörande dansk-lybska flottans förlisning utanför Visby 1566. Avskrift av Olof Levin av kopior efter original i DRA.
 
1651987 – 88Arkivkartong. Häften. Medeltidsgillet, tidskriften "Enhörningen" årgång 1 nr 1 o 2 1987, specialnummer 1988. Lev. 1988. 
1661989Pärm. Städernas allmänna brandstodsbolag, serie E IIIa, försäkringshandlingar rörande Visby stad. Kopia av original i Stockholms stadsarkiv. (Mikrofilmat 1989). 
1671987Olsson, Kjell
Arkivkartong. Gotländska karoliner 1700-21. Kopia. Lev 1989.
 
1681989Olsson, Kjell
Arkivkartong. Biografier över Gotlands 2:a båtsmanskompani 1685-1887. Kopia. Lev 1989.
 
1691989Arkivkartong. "Livet i Gammelsvenskby", svenskbybornas mattraditioner, seder och bruk 100 år tillbaka i tiden. Kopia av manuskript upprättad av Ingeborg Lingegård (i samband med studiecirkel). Lev. 81/1989. 
170:119891381-1390
Kuvert. Urkund 1381-90 rörande Gotland. Foto av original i RA numrerade odaterade pergamentsbrev nr 72. Fotostatkopior finns i avskriftssamlingen A 144:1 sid. 330.
 
170:21988ca 1342
Kuvert. Sigillstamp från Visby ca 1342. 4 st foton av original tillhörig Gunnar Sandström Hörsne. Se även A 170:5 dokumentation över sigillstamp. ViLA:2 PM 26/1988 S 04.
 
170:319901400?
Fask. Gotländsk uppbörds- anteckning från medeltiden (1400-talet). Avskrift 1990 av Margarete Andersson-Schmitt och Monica Hedlund efter original i UUB C 153 f 78v (tysk text). Kopia. Inledning av Tryggve Siltberg.
 
170:419891588
Braun, Georg o Hogenberg, Frans
Fask. "Wisbia Gothorum". Ingår i Braun & Hogenberg, Civitatis orbis Terrarum, bd 5 planch 39 Köln 1588. Kopia 1989 efter Original i Nationalmuseet, 2 afd, Köpenhamn.
 
170:519901799-1803
Fask. Handlingar rörande rättegång mot Bertel Rundberg mm 1799-1803 i länsstyrelsearkivet. Kopia 1990 efter original i Landskansliets arkiv serie A II 1799 och D I 1789-1800, 1802-03. Innehållsförteckning upprättad 1990 av Tryggve Siltberg.
 
170:61988Fask. Dokumentation rörande sigillstamp från Visby omkring 1342 mm. Tillhörig Gunnar Sandström. Redogörelse av fyndet skrivet av Gunnar Sandström med PM 26 av Tryggve Siltberg. Kopia. 
170:719891644/46
Fask. Jordeboksanteckningar 1644, 1646 (1640-talet). Avskrift 1989 av Olof Levin efter original i Kammararkivet, RA i Stockholm, serie Jordeböcker.
 
170:81990Pickhan, Gertrud
Fask. Gospodin Pskov. Enstehung und Entwicklung eines städtischen Herrschaftszentrums in Altenssland (?). Ursprung och utveckling av en stad som överhetscentrum i Altenssland (?). Kopia.
 
170:9odatFask. Eksta socken. Avsnitt ur arkeologisk redogörelse för Eksta socken. Okänd proveniens. Kan vara kopia ur arkeologisk rapport i ATA eller Gotlands Fornsal. Påträffad 1990 i ViLA:s handarkiv. 
170:1019901713-15
Fask. Brev 1713 (3 st), 1714 (1 st) 1715 (1 st) till Ulrika Elenora d y från landshövdingen på Gotland Nils Posse och hans hustru Henrietta Beata (f Horn). Kopia av original i RA vol. K 252.
 
170:111990Castenhag, Ylva
Fask. Uppsats om Östergarnsholm. Kopia 1990.
 
170:121989Johansson, Charlotte
Fask. Uppsats om "Gotland som dansk provisn 1526-1645", makt- strukturen och böndernas position i den. Kopia 1990. Lev. 1990-08-10.
 
170:131990Fask. Handlingar rörande införande av gatunamns- och tomtnummerskyltar i Visby. Kopia 1990 av original i Stadsfullmäktiges i Visby arkiv serie Handlingar 1873 nr 6.
Jfr artikel av Tryggve Siltberg i Gotländska studier 7 1990.
 
170:1419901697
Fask. Texten till 1697 års skattläggningskarta över Gahne gård i Bäl. Kopia 1990.
 
170:1519881612/63
Fask. Räkenskaper för jordhyra. Avskrift 1988 av Astrid Lundgren efter original i Visby domkyrko- församling L Ia:1.
 
170:1619901696
Fask. Avskrift och kopior av vissa invånareförteckningar för Visby 1696 med konkordanshänvisningar. Upprättat 1990 i Landsarkivet av Thomas Hallqvist och Tryggve Siltberg (PM 18/1990) Se även källhänvisningar i A 170:17.
 
170:1719901696
Fask. Kopior av vissa invånareförteckningar för Visby 1696. Upprättat av T. Hallqvist och T. Siltberg. Se även kopior och avskrifter i A 170:16.
 
17119891751-1855 Inb. Tabellverkets folkmängdstabell för Gotland. Original i tabellverkets (SCB:s föregångare) arkiv som förvaras 1989 hos statistiska centralbyrån i Stockholm. Kopia. 
17219901845-46
Arkivkartong. Förteckningar rörande Gotland m fl län 1845-46, över vissa av Danske Kancellis utgående handlingar. Utdrag ur "Förteckningar öfver handlingar .... Uti Kongeliga Danske Geheimearkivet". Original i RA i Stockholm. Kopia.
 
1731990Ström, Håkan
Pärm. Bunge gårdar och boställen. Sammanställning över personer i Bunge uppdelade efter gårdar med ägarelängder från omkring 1650-talet. Kopia.
 
174:119901697-02-10
Fask. Norra Häradsrättens dombok 1697 rörande tvist mellan Sigmund Tiengwede i Kräklingbo och Cristen Dibiers i Hörsne. Avskrift 1990 av Gunnar Sandström.
 
174:21990Henriksson, Bjarne
Fask. Uppsats "1939 ett ödesmättat år för Åland". Kopia 1989 av arkivbyråns och landskapsarkivets på Åland verksamhet. Lev. 1990-10-29.
 
174:31990Fask. Handlingar rörande släkten Åhsberg i Visby på 1700- 1800-talet, släkttavla, byggnadskontrakt av original 1942. Kopia. Lev. 1990-09-26. 
174:4odat?, Ernst
Fask. "Resan till Amerika". Kopia. Inl. av Gunhild Bengtsson.
 
174:51989 – 90Branigar, Thomas
Fask. (3 häften). Imigrants from Gotland Sweden to Dickinson County Kansas parts I-IV, rörande e