bild
Arkiv

Rikets Allmänna Kartverk m föregångare

Rikets allmänna kartverk

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420232/01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/dFuT7tDeoKzSIP3opsdbb0
ExtraID420232.01
Omfång
265,1 Hyllmeter  (-)
Datering
18051974(Tidsomfång)
VillkorDelvis
TillståndsgivareS-avd, resp enhet
VillkorsanmOSL. Olika sekretessgrunder för serierna B6, C5 och E6.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Stockholm/Täby (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Rikets allmänna kartverk (1894 – 1974)
Alternativa namn: RAK
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Inledning (äldre form)Arkivbeskrivning för Rikets allmänna kartverk med föregångares arkiv,
ca 1805-1974

Myndighetens organisation och arbetsuppgifter
Rikets allmänna kartverk (RAK) kan ses som en efterföljare till den militära fältmätningsverksamhet som påbörjades av topografiska Corpsen i början av
1805 och pågick till 1811. Därefter gick denna verksamhet upp i Ingeniörskåren och kom att bilda en fältmätningsbrigad som verkade fram
till 1831 då den blev en självständig enhet med beteckningen topografiska
kåren. Åren 1874 - 1894 benämdes kåren generalstabens topografiska
avdelning för att bli rikets allmänna kartverki militär regi fram till 1937 och därefter ett civilt kartverk ända tills samorganisationen med lantmäteristyrelsen till Lantmäteriverket 1974. Framställningen av ett första rikstäckande topografisk kartverk, generalstabskartan utfördes således av militären. Inte förrän 1937 blev RAK en civil myndighet. De fanns under 1800-talet ett flertal självständiga verksamheter, som organisatorisk tillhörde lantmäteristyrelsen (LMS) men kom att föras till den militära kartläggningsverksamheten. Dessa var:
*Rikets ekonomiska kartverk 1859-1894
*Sockenkarteverket

Tryckning och distribution skedde genom Generalstabens litografiska anstalt 1872 - 1962 samt Svenska reproduktionsaktiebolaget 1962 -1979. En helt självständig myndighet som kan ses som en föregångare till RAK men låg utanför den militära organisationen och gav ut ekonomiska kartor var:
*Ekonomiska kartverket i Norrbottens län, 1859-1894
*Rikets allmänna kartverk, Luleå-expeditionen, 1894-1902

År 1937 blev verksamheten civil.
År 1974 samorganiserades RAK och LMS till en ny myndighet, Statens
Lantmäteriverk. Sambandet mellan myndighetens arbetsuppgifter och
viktigare handlingar och ärendeslag, Arkivbildaren RAK har avsatt
arkivalier av stora mängder. Arkivalierna har relativt stor särart och
därför har arkivdelarna hållits var för sig. De olika arkivdelarna presenteras nedan: Arkivbildning av kartor 1805-1974 Det arbete som den militära fältmätningskåren startade i början av 1800-talet resulterade efter hand i ett rikstäckande kartverk. Efter ca ett hundra år var förstagångsutgivningen av den s k generalstabskartan klar. För södra delen av landet användes skalan 1:100 000, bladen för de inre delarna av Norrland gavs ut i skala 1:200 000 medan Norrlands kustland också kom att redovisas i skala 1:100 000.

Kartutgivningar:
* Ekonomisk karta i skala 1: 10 000 och 1: 20 000
* Generalstabens topografisk karta i skala 1: 100 000
* Översikts karta i skala 1: 400 000, 1: 300 000 och 1: 250 000
* Generalkartor
* Internationella kartor

Det har också avsatts olika underlag som t ex stom- och konceptkartor till
ovannämnda kartserier. I den moderna kartutgivningen har allt fler
deloriginal använts vid kartframställningen och särskilda bevarandeområden
har valts ut för att eftervärlden skall kunna förstå hur kartframställningen gått till. Sökingång till kartserierna är dels traditionell arkivförteckning och dels digital sökingång via Lantmäteriets webbplats och historiska kartor.
Arkivbildningen av flygbilder under perioden 1928 - 1974 Flygbilden i form av lodbild har tjänat som underlag för kartframställning från slutet av 1920-talat och har även idag en stor betydelse. År 1937 beslöt riksdagen att en ekonomisk karta grundad på fotokartan skulle framställas. RAK började därför att med vissa tidsintervaller genomföra flygfotografering över landet efter en s k omdrevsplan. Omdrevsflygningar har genomförts på standardhöjderna 4 600,
9 200 och 13 200 m. Flygbilden utgör en centralprojektion, vilket innebär
att den innhåller perspektivförskjutningar och dessa tilltar mot bildens
kanter. Dessa förskjutningar korrigeras. I idealfallet åstadskoms ett foto
där varje punkt återges som om den betraktades rakt uppifrån. Ett sådant
foto kallas ortofoto. Det har avsatts ca 1,3 miljoner flygbilder i negativ
och kontaktkopior. Sökingång till flygbilderna är stråköversikter, som
visar flygstråk och plats där respektive exponering skett.

Stråköversikterna kan läsas i ADB-miljö. Den geodetiska arkivbildningen
under perioden 1760 - 1974 Geodesin har två syften, dels att ge en
grundval för landets kartläggning, dels att nyttas för den vetenskapliga
geodesin och därvid ligga till grund för internationella beräkningsarbeten. När Lantmäteristyrelsen framställde geografiska kartor under 1600-talet hade man endast några få ortsbestämningar att stödja sig på. Under 1700-talet kom ökade krav på stödpunkternas kvalitet och antal.

År 1758-1761 utfördes den första större trianguleringen i Sverige.
Mätningen sträckte sig längs kusten från Svinesund till Simrishamn. Ett
huvudnät av första ordningens triangelkedjor tillkom under 1800-talet.
Sveriges första precisionsavvägning påbörjades 1886 och slutfördes 1905.
Sveriges andra precisionsavvägning genomfördes under åren 1951 - 1968.

De geodetiska mätnings- och beräkningsarbetena har bl a avsatt följande slag
av handlingar:
*triangelpunkter
*höjdfixpunkteer
*tyngdkraftspunkter
*riksgränspunkter

Sökingång till det geodetiska arkivet är dels arkivförteckningen dels punktkartor, som redovisar triangel- och höjdfixpunkternas belägenhet.

Vilka arkiv som myndigheten förvarar

De arkiv som avsatts av Rikets allmänna kartverk med föregångare förvaras hos Lantmäteriverket med undantag för de administrativa arkiv som avsatts före 1937. Dessa förvaras vad gäller militär verksamhet hos Krigsarkivet och det som gäller militär verksamhet hos Riksarkivet. Sökingångar i arkivet / arkiven, Sökingång till administrativa handlingar är arkivförteckning.

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess,

Sekretess tillämpas för vissa försvarsärenden.

Gallringsregler
Riksarkivets gallringsbeslut för system S och statens lönerapporteringssystem

Vem som är ansvarig för arkivverksamheten
Chefen för kommunikationsenheten är informationsägare.

Arkiv med stark anknytning till Rikets allmänna kartverks arkiv och som förvaras hos Riksarkivet
Ekonomiska kartverket i Norrbottens län samt Luleåexpeditionen Generalstaben: Topografiska avdelningen
Generalstaben Gränsöversynen Sverige - Finland 1955-1957
Gränsöversynen Sverige - Norge 1959-1962
Hahr, August, arkiv
Lehman, Yngve, arkiv
Rikets allmänna kartverk 1894-1937 Avdelningen för de ekonomiska kartarbetena
Rikets allmänna kartverk 1894-1937 Topografiska och geodetiska avdelningarna
Rikets ekonomiska kartverk

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad2010-12-21 00:00:00
Senast ändrad2024-03-22 09:11:37