bild
Serie

Handlingar från Kammarrätten

Sump. Kammarrätten, Kammarkollegiet, Statskontoret

 Volymer (26 st)

ReferenskodAnmärkning 
1 a, b1. Arensborgs Profwiant Räckningh Pro Anno 1653 medh Profwiandtmestaren Päder Andersson Wacktel ifrån den 1 July 1653 och till den 1 July Ao 1654. 2. Fullmakt för Lars Mörling att vara fortifikationskapten vid livgardet i Carl Blåmans ställe 1701. 3. Om betalning av 88 fältflaskor Osby 21/6 1710. 4. Resolution på överstelöjtnant Burgners memorial om gehäng och patrontaskor 1716. 5. Om medel till instrument för fältkistor 1717. 6. Specifikation som uthwysar huru mycket jag af Regements Cassan sampt af Soldaternes leyomåhlupburne giehäng penningar effter wälborne Hr Öfwerste lieutnantens von Burgners ordres till honom sielf och wederbörande uthbetahlt åhren 1716 och 1717. 7. Förteckning på de monderingssorter fanor och spel instrument, överstelieutenanten wälborne H Arnold Niclas von Burgner, efter des nådigst ärhålna Capitulation och ordres låtit förfärdiga, och wid generalmönstringen den 14 och 15 October innewarande år, til Jönkiöpings regemente låtit lefwerera 1717. 8. Öfl Ulfsparres, herteska och Sabels Dragone werwning 1670. 9. Öfwersten högwälborne Hr Brenert Wachtmeister åthniutit på sine 1500 dr silfwermynt Stabs löhn Ao 1681 nembl. m m. 10. Rulla uppå hans kongl may:tts Guardies recreuter ifrån den 1 November 1709 som af Hr Maijor Carl Kruse äro wärfwade och komma af hans Exell se kongl rådet och öfwerståthållaren högwälborne grefwe Knut Posse att munstra nembl. 11. Fol. 618-715 år 1647-1665 revision av räkenskaper för provinsialstationen i Östergötland m m. 12. Efterskrefne officerare under det Carelske Ryttare Regiementtet hafwa sine hemman i Nyland och Borgå lähn Pro Anno 1650. 13. Anno 1678 den 13 November har iagh widh Laholms Pass munstradt och öfwerseedt Ryttmästare Edell och Manhafftigh Herjes Wisings Compagnie Ryttare. Beståendess af Efterskrefne Manskap och således Munderade som fölier. 14. Hr Fältmarskalcken Och General Gouverneuren högwelborne H. Baron Rutger von Aschebergh För Recruiterne widh hennes kongl. may:ts Ryks Enkie Drottningens Lyf Regimente Cavallerie pro Anno 1677. 15. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1678/21. 16. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1678/23 m m. 17. General Munster Rulla öfwer hennes kongl. May:tz Ryks Enkiedrottningens Lyfregimente Cavallerie 1679. 18. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1679/17. 19. Anno 1679 Ähr Een dheel aff hennes Kongl. May:tz Ryks Enckiedrottningens Lyf Regemente till häst bestående af 4 compagnier under hans Excell:s kongl Rådhetz feltmarskalken och General gouverneurens högwälborne Hr Barons Rutgerdt von Ascheberg, commando effter ordres och befallning till inquarteringh och winter stående uthi Provinsien Hallandh inlogierat som och ifrån den 1 October till den sidsta December ofwanstående åhr, effter den deröfver gjorde förordningh åtniutit af landet dheras tractamente verplegningh och underhåll sålunda som föllier m m. 20. Fältmarskalk Leut: högwälborne Hr Rutger von Ashenbergs werfning och munsterplatz sampt Regementets qvarter och underhåld under påstående werfning Ao 1678 tillkommer och der emot anordnadt ähr som föllier nembl: 21. Officerarnes af hs M:tt Ryks Enkiedrottningens Lyf Regemente 6 månaders Tractamente effter kongl M:tts ordinance Ao 1679. 22. Räckningh för dhe Penningar Städarne här i Skaraborgs Lähn till officerarnes aff hennes May:z Ryks Enkiedrottningens Lyff Regemente under hans Excell:z Fältmarskalkens Aschenbergs Commando för November och December månaders Tractamente pro Anno 1678 halfwa uthgiordt, nembl. 23. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1677/29 (uträkning på mat). 24. Uträckningh, hwarefter hennes kongl May:tz Ryks Enkedrottningens Lyf Regemente Cavallerie som Commenderas af feldtmarskalkeutnanten wälborne Rutger von Ashenbergh så officerare som gemene bekomna November och December Månaders löhningar, Contante Penningar som dem effter ordningen beståås, huilket på Capitulations Räckningen och den Summan som af felt Magazinet ähr anslagen at Betahlas afräcknadt blifwer pro Anno 1677. 25. Liquidations Conto medh hennes May:tz Riks Enkiedrottningens Lyf Regemente till häst under hans Excell:z Hr feldtmarskalk Leutnant högwälborne Hr Rötger von Aschenbergs Commando hvad det efter November Månads uträckning 1677 åtniutit jembwähl och hwad som der på til underskrefne Datum Resterer m m. 26. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1678/19-20 (likvidationskonto). 27. Hans Excell. Hr feldtmarskalken högwälb. Hr Baron Rutger von Aschenbergh ifrån den 1 july til den 1 november Anno 1679. 28. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1676/17 uthräckningh för hennes May:tt Riksens Enkedrottning Lyfregemente under Hr General Aschenbergs Comando nämbl. 29. Assigneras hermedh hennes kongl May:tz Ryks Enkie drottningens Lyfregemente till häst till dess månadtlige Fourage effter specificerade socknar uthj Ingelstadh, Färs och Järestadh härade att lefwereras. 30. Inkvisition om fourage i Ingelstad härad för riksenkedrottningen kavalleri 1678. 31. Riksenkedrottningens livregemente till häst 1677/31 (likvidation Färs härad). 32. Riksenkedrottningens livregemente till häst. Inkvisition om fourage och förplägning i Ljunits och Henestads härader 1679. 33. Inkvisitionsmöte i Ingelstads härad för riksenkedrottningens livregemente till häst 1677. 34. Een Månadtz Tractamente för hennes Kongl May:tz Ryks Enkiedrottningens lyfregemente Cavallerie, med Complete officerare och gemene, belöper så som effter föllier huareffter dhett efter Capitulationen för femb månader nämbl. från den 1 november 1677 till den 2 April 1678 bägge inclusive förplägas skall, uthi penningar, profwiant och fourage. 35. Specification uppå dhe Medler så penningar som profwiant och fourage, som utur winterqwarteren för dhe 4:ra första månaderna Anno 1677 uthi Skåhne widh Ystadh uthbekommit och betalt är, huilckett till penningar är 8,5 dr smt af hwart heelt hemman effter förmedlingen som dherpå giordt ähr beräknas nämbl. 36. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1678/31 (om Aschebergs lön). 37. Fältmarskalks löjtnants fullmakt för general Ascheberg 1677. 38. D:o 1678/24 Riksenkedrottningens livregemente till häst. 39. Riksenkedrottningens Lifreg. till häst 1679/26 Fältmarskalken Rutger von Ascheberg debet-credit. 40. Rupnische Arrende Rechnung von 1678 biss 1679 Oster. 41. Om 330 daler till general Ascheberg 1676. 42. Om. general Aschebergs lön för 1675. 43. Riksenkedrottningens livreg. till häst 1676/14 om generalgager 1675. 44. Fol. 909-1527, År 1678-98 Räkenskaper däribland Riksenkedrottningens livregemente till häst 1679/20, 1680/15, 1676/21, 1675/22, 1682/4, 1678/17, 1678/18, 1677/35, 1678/26, 1689/16, 1678/22, 1677/23, 1677/38, 1677/24 (officerares återstående fälttractamente under senaste kriget) 1698/4. 
2 a, b1. Koncept 1816. 2. Inkomna handlingar avgjorda mål 1815. 3. Instruction för öfwerstallmästaren. 4. Om kronohemmanet Castenbool i Långsunds socken 1656-59. 5. Rannsakning med Östgöta infanteri (Första lifgrenadjärregementets arkiv 1664/4). 6. Aus Rechnung auff dess herrn Maieur Clauss Ullrich von Schwerins geworbennen 2. Comp. zu Fuss Stralsund 20/9 1658. 7. Specification huru såsom officerarne af H. Öfwerstens wälb. Malckom Hammiltons Regemente äre till Spannmåhls och Hemmans räntor betalte pro anno 1684. 8. Ödmiukt memoriale wid hos gående H. Öfwerste Magnus Cronbergs bref och memorial berörande åtskillige felande Bekläd- och monderingssorter för dess i nåder anförtrodde Wästerbottens infanterie och under nödwändigheter som erfordras 1712. 9. Conducteurs fullmakt för Philip Schultz 1701. 10. Löner 1717 Livregementet till häst m m. 11. Jordebok för Västgöta kavalleri med adelsfanan ur 2 kompanier östgöta kavalleri (Västergötland och Dal) 1662. 12. Västmanlands regemente räkenskaper 1719. 13. Östergötland 1667 Klagomål på indelningen. 14. Pro memoria angående för afskedade Lieutenanten af Wästgiötha 3 mänings Reg:te till häst Johan Kamffers ansökning at utbekomma dess löhn för November och December månader åhr 1720. 15. Specification uppå de Antal Betiante af kongl May:tz felt Stat som till Salzborg tyd efter annan hafwa warit commenderade som föllier Riga 8/2 1704 m m. 16. Om mönsterskrivaren Iwan Swänsons lön 1671 Jönköpings regemente. 17. Specification uppå det siuka manskap af Östgiöta infanteri som den 1 Januari 1700 uti Greifwald ey kunnat passera munstring. 18. Rulla uppå Kongl. May:tz fält Artollerie Stat med Annotation för hwar och ens nampn ehwadh och huru många Beklädnings Sorter som hwar och en af bemälte Stat hafwer Bekommit och åtniutit Anno 1700 då staten ifrån Stockholm afgick och all sedan till Anno 1704 Exclusive. 19. Expectanter vid Tavastehus läns infanteri regemente 1731 (1731/3). 20. Expectanter vid Westgöta-Dals regemente 1731 (1731/6). 21. Expectanter vid Åbo läns infanteri regemente 1731 (1731/4). 22. Expectanter vid Nerike och Vermlands regemente 1731. 23. Landshövdingen Hr Pehr Ribbings brev till kongl. Statskontoret om detta åhrs Löhner som är uti sedlar. Upsala 30/6 1715. 24. Uthräkning på skiutz och omkåstningar som ehrfordras till 400 st. nedsändande till Malmoe hwilka efter hans kongl. may:tz befallning blifwit förfärdigade jemväl om 200 st. Wäriors förskaffande till Lund 1717 21/2. 25. Jonas Andersson för efterskrefne åhr. 26. Östgöta Infanteri Reg:ts skrifwaren Johan Wittman (1658/13). Sluth Räckning för Östergötlands infanteri Räknings Ballance Pro Anno 1658. 27. Karl XII/Piper Wolmar 26/6 1704 till k. rådet Dahlberg. 28. Stat för Infanterie Regementerne med och utom boställen, hwar efter de om månader till tjugoåtta dagar beräknad böra niuta sina underhåldh och Fourage och Lönings portionen uti qwarteren denna winter manöver, och till dess löhnerne och tractamentet eftter 1714 åhrs Stat och utbetalningsordning bättre kunna utfalla Ystad 31/5 1715. 29. Utländska värvade infanteriregementet Nr 256 1699/4 räkenskaper. 
31. Koncept 1825 m m. 2. Koncept 1821. 3. Koncept 1816. 4. Inkomna handlingar 1813. 5. Inkomna handlingar 1826. 6. Inkomna handlingar 1815. 7. Inkomna handlingar 1810. 8. Inkomna handlingar 1836. 9. Inkomna handlingar 1833. 10. Inkomna handlingar 1814. 11. Inkomna handlingar 1813. 12. Inkomna handlingar 1812. 13. Inkomna handlingar 1814. 14. Koncept och inkomna handlingar 1802, 1810, 1813, 1814, 1817, 1818, 1821 och 1827. 15. Inkomna handlingar 1825. 16. Inkomna handlingar 1814. 17. Inkomna handlingar 1811. 18. Inkomna handlingar avgjorda mål 1822. 19. Inkomna handlingar 1812. 20. Koncept 1812. 
4 a, b1. 2. revisionskontoret Inkomna handlingar 1832. 2. Inkomna handlingar 1845 Remiss till Militieräk. kontoret 1844 års avlöningsförslag för andra Livgardet. 3. D:o 1846 respektive 1845. 4. D:o 1850. 5. D:o 1827 resp. 1826. 6. D:o 1829; 1828. 7. D:o 1830; 1829. 8. Inkomna handlingar 1812. 9. Inkomna handlingar 1822. 10. Inkomna handlingar 1853. 11. Advokatfiskalsämbetet 1815 Utslag uppå anmärkning emot majoren Staf von Post. 12. Inkomna handlingar 1814. 13. Inkomna handlingar 1812. 14. Inkomna handlingar 1829. 15. Inkomna handlingar 1815. 16. Inkomna handlingar 1813. 17. Kammarrevisionen Inkomna handlingar 1774. 18. Kammarrätten Inkomna handlingar 1842 Remiss till Mil. Räk. kont. 1821 års avlöningsräkning för andra livgardet. 19. D:o 1833; 1832. 20. D:o 1826; 1825. 21. D:o 1833; 1832. 22. D:o 1838; 1837. 23. D:o 1841; 1840. 24. Utslag i ett mål ang. grosshandl. Bruhns och Cederholms ansökan om befrielse fr. betalningsskyldighet. 25. Kammarrätten 1812 memorial om balansmål. 26. Kammarrätten 1812-13 1:sta rev. kontoret Koncept. 27. Koncept 1813. 28. Koncept 1812. 29. Koncept 1818. 30. Utslag i koncept 1817. 31. Koncept 1812. 32. Utslag Koncept 1817. 33. Utslag i koncept 1816. 34. Koncept 1816, 1817. 35. Utslag (avgjort mål) 1813. 36. Utslag, avgjorda mål 1814. 37. Protokollsutdrag 1814. 
51. Referentlista i krigsmål 1812-1820. 2. Kammarrättens utslag i målet med statsfiskalen Munte om apotekaren K 1738. 3. Inkomna handlingar 1844 Remiss till Mil. Räk. kont. 1843 års avlöningsräkning för andra livgardet. 4. Kammarrätten inkomna handlingar 1818, 1819. 5. Inkomna handlingar 1834. 1833 års redogörelse för medel till kasernbyggnad för andra livgardet (Andra livgardet, arkiv 1833/18). 6. Inkomna handlingar 1828, 1827 års avlöningsräkning för andra livgardet. 7. Inkomna handlingar 1835. 8. Inkomna handlingar 1815. 9. Inkomna handlingar 1814. 10. Koncept m m 1811. 11. Inkomna handlingar 1820. 12. Inkomna handlingar 1813. 13. Koncept 1812. 14. Koncept odaterad (anmärkningar Västmanland landsbok efter 1801). 15. Inkomna handlingar 1800 Balancen i 1795 års Gottlands läns landsbok. 16. Koncept 1815. 17. Koncept 1820. 18. Koncept 1815. 19. Koncept 1812 och odaterade. 20. Koncept och inkomna handlingar 1816. 21. Inkomna handlingar 1814, 1815 Angående kronofogden Bergstedts sterbhus. 
61. Koncept och inkomna handlingar rörande balansen i 1796 års landsbok i Västerås län 1802. 2. Inkomna handlingar 1814. 3. Inkomna handlingar m m rörande kronofogden. Thoréns Bergs och Törnros´förvaltningar 1796-1807. 4. Inkomna handlingar 1816. 5. Inkomna handlingar 1813. 6. Inkomna handlingar 1812. 7. Inkomna handlingar 1817. 8. Inkomna handlingar 1815. 9. Inkomna handlingar 1813. 10. Inkomna handlingar 1789. 11. Inkomna handlingar 1816. 12. Inkomna handlingar advokatfiskalsämbetet 1816. 13. Inkomna handlingar 1814. 14. Inkomna handlingar 1815. 15. Inkomna handlingar 1815 advokatfiskalsämbetet. 16. Inkomna handlingar 1814. 17. Koncept 1820 juli-dec. 18. Koncept 1820 jan.-juni. 19. Ink. handlingar 1814. 20. Koncept 1813. 
7 a, b1. Advokatfiskalsämbetet Ink. handl. 1814. 2. Om regementskvartermästaren Ströbergs balans vid Telegrafinrättningen 1814. 3. Koncept 1812. 4. Kammarrätten vota 1810. 5. Inkomna handl. 1811, 1809, 1814. 6. Inkomna handl. 1833. 7. Inkomna handl. 1816-1817. 8. Diverse handlingar 1795. 9. Inkomna handlingar 1813. 10. Advokatfiskalsämbetet 1814 utslag (Jönköpings reg. 1814/5). 11. Inkomna handlingar 1816. 12. Inkomna handlingar 1812-1813. 13. Diverse handlingar 1815-1820. 14. Koncept 1821. 15. Räkenskaper 1789. 16. Inkomna handlingar 1825. 17. Diverse handlingar 1815. 18. Inkomna handlingar 1814. 19. Inkomna handlingar 1812. 20. Inkomna handlingar 1815 Advokatfiskalsämbetet. 21. Inkomna handlingar 1815. 22. Inkomna handlingar 1817. 23. Inkomna handlingar 1812. 24. Inkomna handlingar 1813. 25. Inkomna handlingar 1820. 
8 a, b1. Handlingar hörande till Liquider med Östergöthlands Län. 2. Koncept 1811. 3. Inkomna handlingar 1813. 4. Inkomna handlingar 1812. 5. Inkomna handlingar 1825. 6. Koncept 1814. 7. Koncept odaterat efter 1844 (generals epåletter, preussisk kask). 8. Inkomna handlingar 1831. 9. Inkomna handlingar 1814. 10. Inkomna handlingar 1807. 11. Inlkomna handlingar 1825. 12. Inkomna handlingar 1814. 13. Inkomna handlingar 1808. 14. Inkomna handlingar 1814. 15. Inkomna handlingar 1810. 16. Inkomna handlingar 1816. 17. Inkomna handlingar 1819, 18. Inkomna handlingar 1814. 19. Inkomna handlingar och redovisningar 1815. 20. Inkomna handlingar anmärkningar vid Vadstena krigsmanshuskassas huvudbok (Krigskollegium Krigsmanshuskontoret E V 1797-1820). 
91. Inkomna handlingar 1872, 1847, 1814. 2. Inkomna handlingar 1814 m m. 3. Inkomna handlingar 1815 m m. 4. Inkomna handlingar 1814. 5. Inkomna handlingar 1813. 6. Inkomna handlingar 1838. 7. Inkomna handlingar 1841. 8. Andra revisionskontoret Ink. handl. 1835 Blekinge Läns bevärings manskap 1835. 9. Inkomna handlingar 1834. 10. Inkomna handlingar 1812. 11. Inkomna handlingar 1814. 12. Sluträkning med Carlstads lantmäteri (1808-00 års krig). 13. Blekinge ränteri. 14. Örebro ränteri Kopparberg, Karlskrona, Göteborg, Östergötland. Kristianstad, Halland m m. 
10Inkomna handlingar 1820-1825. 
111. Inkomna handlingar 1817. 2. Inkomna handlingar 1813. 3. Inkomna handlingar 1815. 4. Inkomna handlingar 1814. 5. Inkomna handlingar 1827. 6. Inkomna handlingar 1812. 7. Inkomna handlingar 1820. 8. Inkomna handlingar 1812. 9. Inkomna handlingar 1831. 10. Diverse koncept 1814-1821. 11. Koncept 1812. 12. Diverse handlingar 1817, 1814. 13. Anmärkning vid redogörelsen för Nickala sjukhus 1808-1809. 14. Angående Finska officerarnes innestående fältavlöningsfordringar och serskilt major Aminoffs 10/10 1817. 15. Novo Conto Till den af f.d. Vestra Arméns Venstra Flygels Genera krigs Commissariats Fält Contoir upprättade Liquid med Regements Quartermästaren vid kongl Lif grenadier Regementet Capitainen O. von Feilitzen 1821. 16. Diverse handlingar 1803. 17. Anmärkningsakter 1811-14. 18. Redogörelse för kongl Westerbottens Fält Jägare Regementes mötes kostnader år 1830. Handlingen flyttar till Regementsräkenskapen 1724-. 
121. Koncept och inkomna handlingar 1791-1821. 2. 1813 och 1814 års expeditioner för 3:e avdelningen. 3. Inkomna handlingar 1847. 4. Inkomna handlingar Specifique Förteckning öfwer de af f.d. Kongl Krigs Comitén wid dess uplösning till Kongl Kammar Rätten öfwerlemnade och till 2:dra krigsrevisions Contoret remitterade oafgjorde mål, utwisande, hwilka af desse mål, och huruleds de till närwarande dag blifwit af Contoret handlagde och hwilka till åtgärdande ännu återstår. 5. Inkomna handlingar 1813. 6. Angående 2:ne anmärkningsacter, rörande krigsrustningarne år 1801, öfwerlemnas ödmiukeligen til kongl kammarrättens afgörande Stockholm af kongl kammarrättens 4:de revisions Contor den 25 november 1806. 7. Inkomna handlingar 1816. 8. Inkomna handlingar 1816-19. 9. Inkomna handlingar 1812-13. 10. Inkomna handlingar 1817. 11. Inkomna handlingar 1816. 
131. Inkomna handlingar 1814. 2. Krigsrevisionsdep. Koncept 1813. 3. Inkomna handlingar avgjorda mål 1811. 4. Inkomna handlingar avgjorda mål 1814. 5. Inkomna handlingar 1804. 6. Kammarrätten Koncept och memorial 1803, 1804, 1805. 7. Inkomna handlingar avgjorda mål 1813. 8. Inkomna handlingar avgjorda mål 1814. 9. Inkomna handlingar avgjorda mål 1812. 10. Koncept 1804. 11. Inkomna handlingar 1820. 12. Inkomna handlingar 1826. 13. Inkomna handlingar 1816. 14. Inkomna handlingar 1818. 15. Inkomna handlingar 1810. 16. Koncept 1816. 17. Kammarrätten Utslag 1817. 18. Kammarrätten Utslag 1820. 19. Inkomna handlingar 1814, 1815. 20. Koncept 1812. 21. Koncept 1815. 22. Inkomna handlingar avgjorda mål 1821. 23. Koncept 1821. 24. Advokatfiskalsämbetet Ink. handl. 1814. 25. Revisionsdepartementets 3. avdelning Koncept 1815. 26. 2. avräkningskontoret Koncept 1746. 27. Inkomna handlingar 1816. 28. Räkning öfver durchtågskostnaden uti Uleåborgs län år 1802. 29. Koncept 1817. 30. Inkomna handlingar 1820, 1821. 31. Inkomna handlingar (remit. till advokatfiskalen 1825). 32. Koncept 1816. 
141. Ink. handl. avgjorda mål 1814. 2. Ink. handl. Handlingar i målet mot f. d. landshövdingen af Nordin 1808-1823. Krigen 1808, 1809. Kriget mot Danmark Vestra grense Trupperna i Dalarne nr 2 II. 3. Inkomna handlingar 1815. 4. Inkomna handlingar 1814. 5. Inkomna handlingar 1816. 6. Koncept 1812. 7. Inkomna handlingar 1812. 8. 4:de Krigsrevisionsavd. ink. handl. 1813. 9. 4 avd. ink. handl. 1814. 10. Koncept 1814. 11. Omgjorda concepter för de till kongl. kammarrätten inlemnade förteckningar öfver kronans skulder och utredningar öfver Kronans fordringar sedan 1808 och 1809 årens krig. 12. Inkomna handlingar avgjorda mål 1804. 13. Inkomna handlingar avgjorda mål angående änkan till generaldirektören von Hess. 14. Inkomna handlingar 1814. 
15Generalräkning öfver förskutne Medel vid Ryske krigsfångars Durchtåg och förplägning uti Stockholms län åren 1809 och 1810. 
161. Inkomna handlingar 1815. 2. Inkomna handlingar 1830 (Redogörelse öfwer Kostnaden för Kongl Helsinge Regementes Bewärings Manskaps Mönstringar och Möten År 1830). Handlingen överflyttad till Regementsräkenskaper 1724- . 3. Inkomna handlingar 1814. 4. Inkomna handlingar 1813. 5. Inkomna handlingar 1816. 6. Inkomna handlingar 1814. 7. Inkomna handlingar 1815. 8. Inkomna handlingar 1813. 9. Inkomna handlingar 1812. 10. Inkomna handlingar 1814. 11. Inkomna handlingar 1820. 12. Inkomna handlingar 1822. 13. Inkomna handlingar 1815. 14. Inkomna handlingar 1814. 15. Inkomna handlingar 1815. 16. Inkomna handlingar 1807. 17. Inkomna handlingar 1814. 18. Inkomna handlingar 1815. 19. Inkomna handlingar 1814. 20. Inkomna handlingar 1815. 21. Inkomna handlingar 1812. 22. Inkomna handlingar om utslag i T. Wahlbergs mål 1793. 23. Ink. handl. avgjorda mål 1812. 24. Ink. handl. avgjorda mål 1816. 25. Inkomna handlingar 1814. 26. Inkomna handlingar avgjorda mål 1817. 27. Kammarrättens utslag 1815. 28. Inkomna handlingar 1814. 29. Inkomna handlingar 1814 (ang. Alenius). 30. Inkomna handlingar 1813. 31. Inkomna handlingar 1814. 32. Inkomna handlingar avgjorda mål 1812. 33. Inkomna handlingar 1814. 
171. Inkomna handlingar 1814. 2. Inkomna handlingar 1815. 3. Inkomna handlingar 1814. 4. Inkomna handlingar 1795. 5. Inkomna handlingar 1814. 6. Inkomna handlingar 1813. 7. Inkomna handlingar 1803, 1804, 1812. 8. Inkomna handlingar 1801. 9. Inkomna handlingar 1813. 10. Inkomna handlingar 1816. 11. Inkomna handlingar Överlämnat dit enl. kungl. koll. beslut nr 589 den 17 juni 1828. 12. Inkomna handlingar Militieräkenskapskontoret 1844. 13. Inkomna handlingar 1810. 14. Inkomna handlingar 1814. 15. Inkomna handlingar 1814. 16. Inkomna handlingar 1812. 17. Inkomna handlingar 1816. 18. Inkomna handlingar 1814, 1815. 19. Inkomna handlingar 1911. 20. Inkomna handlingar 1808. 21. Inkomna handlingar 1814. 22. Inkomna handlingar 1815. 23. Inkomna handlingar; mål rör. kronans befallningsman Södergren 1814. 24. Inkomna handlingar 1818. 25. Inkomna handlingar 1819. 26. Inkomna handlingar 1820. 27. Inkomna handlingar 1819. 28. Advokatfiskalsämbetet. Ink. handl. 1814. 29. Inkomna handlingar 1815. 30. Inkomna handlingar 1814. 31. Inkomna handlingar 1835. 1834 Års regementsräkning vid No 14 Kongl Helsinge Regemente. Handlingen överflyttad till regementshandlingen 1754- . 32. Inkomna handlingar från Norrbottens fältjägarecorps 1844-1848. 
181. Inkomna handlingar 1873. Förteckning på de till 1873 års verifications Bok hörande handlingar och Räkenskaper, som i Lands Contoret ingenfunnits, och nu till Höglofl. kongl. kammarrätten insänds. 2. Inkomna handlingar 1803. 3. Inkomna handlingar 1813. 4. Inkomna handlingar 7/12 1812. 5. Inkomna handlingar rem. till advokatfiskalen 1822. 6. Inkomna handlingar (remit. till advokatfiskalen 1823). 7. Inkomna handlingar avgjorda mål 1816. 8. Inkomna handlingar 1812. 9. Inkomna handlingar 1813. 10. Inkomna handlingar 1875. 11. Inkomna handlingar 1815. 12. Inkomna handlingar 1812. 13. Inkomna handlingar 1812-1828. 
191. Inkomna handlingar 1813. 2. Inkomna handlingar 1814. 3. Inkomna handlingar 1815. 4. Kongl Krigs Collegii Actuaire Contors Redovisning för de af framlidne Professorn P H Lings Sterbhus delägare aflemnade exemplar, af de utaf bemälde Professor utgifne Reglementen för gymnastik och Bajonettfäktning för åren 1842 t o m 1844. 5. Krigs Coll. Redov. för de af Profess. Lings Sterbhus till Coll. aflemnade exempl. af de utaf bemälde Ling utgifne Rglement. för gymnastik m m för åren 1845, 1846, 1847, 1848 fol. L. 4. 10. 1847 och 1848 årens Redogör. för emottagne exemplar af Författningssamling fol. 7/2 1846, 1847 och 1848 årens redogör. öfver medlen till samt aftryckta exemplaren af 1: sta Planchen utaf Hydrografiska chartan öfwer Mälaren fol. 15, 18, 21. 1847, 1848 årens Redogörelse öfver de undertecknad enl. Kongl Collegii beslut till försäljning emottagne exemplar utaf samling af gällande författningar rörande arméen dess styrelse. 6. 1 no Krigs Coll räkn. för af Lings sterbhus aflemnade exemplar af Reglementen för Gymnastik m m för År 1843 fol. 14 2 do Tibells Sammandrag af Författn. rör. förwaltningen-vid Krigswäsendet till lands för 1849. 3 till Gyllenskepps redog. öfwer emttagne Exempl. af författningar rör. arméen dess Styrelse etc. för 1849 fol. 10. 4 Falkenstedts redog. öfver medel m m af Hydrografiska Chartan öfver Mälaren År 1849. 7. Redovisning öfver försålde exemplar af Reglementen för Gymnastik och Bajonettfäktning, för år 1850. Do öfver de af Samling af gällande författning rörande arméen, dess styrelse och förvaltning för år 1850. Do öfver Tibells Sammandrag öfver författningar, rörande Krigs-väsendet till lands år 1850. 8. Redovisning öfver Lings exemplar af reglementen för Gymnastik och Bajonettfäktning år 1851 de öfver af Tibells sammandrag af Författningar rörande Krigsväsendet till lands år 1851, do öfver Samling af gällande författningar rörande arméen, dess styrelse och förvaltning år 1851. 9. Mål om regementsintendenten Wolmar Silfversparres uppbördsbrist 1899. 10. Handlingar ang. afl. Kronofogden J. H. Ewerläp balans 1892. 
20Inkomna handlingar 1831. 
21Inkomna handlingar 1812-1813. 
221. Koncept 1808-10. 2. 2:dra Krigsrevisionskontoret Koncept 1815. 3. Inkomna handlingar (remit. till advokatfiskalen 1820). 4. Inkomna handlingar 1815. 5. Diarium 1819 och 1821 Krigsrevisionskontoret. 6. Lista öfver utfärdade Anmärkningar från Kongl Kammar Rättens Krigs Revisions 4:de Afdelning År 1813-1814. 7. Diarium öfver Anmärkningsmålen 1812-22 Krigskollegium civila departementet C I. 
23 a, b1. Inkomna handlingar 1823. 2. Inkomna handlingar 1812-1838. 3. Advokatfiskalskontoret Utslag 1808. 4. Inkomna handlingar 1824. 5. Inkomna handlingar 1812. 6. Inkomna handlingar 1816 resolution. 7. Koncept 1836. 8. Koncept 1814 Utslag. 9. Inkomna handlingar 1811. 10. Inkomna handlingar Protokollsutdrag från deputerande för revision av Krigsräkenskaperna 1811. 11. Diverse paginerade verifikationer. 12. Diverse paginerade. 13. Krigsrevisionen Koncept 1815. 14. 2:dra Krigsrevisionskontoret Inkomna handlingar 1818. 15. 2:dra Krigsrevisionskontoret koncept 1819. 16. Protokollsutdrag 1820. 17. Koncept 1820 (Förteckning över av f. d. kgl krigskommittén vid dess upplösning till kammarrätten överlämnade och till 2:dra krigsrevisionskontoret remitterade oavgjorda mål 1820. 18. Krigskommittén Inkomna handlingar 1820. 19. Inkomna handlingar (mål som skola avskrivas efter anmälan till konungen 1817, 1820. 20. Inkomna handlingar 1819. 21. Inkomna handlingar 1816. 22. Inkomna handlingar 1815. 23, Inkomna handlingar 1789. 24. Inkomna handlingar 1811. 25. Inkomna handlingar 1812. 26. 2:dra Krigsrev. Cont. Kvitton 6/3 1817. 27. Krigsrev. 4:de avd. 1813 13/9 J. Zengerlein Memorial angående Stockholms escaders östra commissariats redogörelse för 1808 års expedition. 28. Inkomna handlingar 1813. 29. Koncept 1816. 30. Inkomna handlingar Kgl Kommittén till krigsförvaltn.ärendenas utredande. 31. Inkomna handlingar 1820. 32. Koncept 1816. 33. Inkomna handlingar 1811. 
241. 1812-1813 Stockholms stads förstärkningsmanskap. 2. Inkomna handlingar 1820. 3. Inkomna handlingar 1814 Diverse handl. rörande anmärkningsmål mot off. 4. Kammarrätten krigsrev. dep. 1814 (1814 anmärkning). 5. Inkomna handlingar 1814. Upplysning om remissakts vidare expedition. 6. Inkomna handlingar Continuation aff Regementsskrifvaren Johan. 7. Inkomna handlingar 1813. 8. Inkomna handlingar 1814. 9. Inkomna handlingar 1818. 10. Inkomna handlingar 1813. 11. Inkomna handlingar 1814. 12. Krigsrevisionskontoret Koncept 1807/1. 13. Inkomna handlingar 1816. 14. Inkomna handlingar och avgjorda mål 1813. 15. Inkomna handlingar 1813. 16. Inkomna handlingar Avgjorda mål 1819. 17. Inkomna handlingar 1814. 18. Inkomna handlingar 1822. 19. Inkomna handlingar 1825. 20. Inkomna handlingar 1813. 21. Inkomna handlingar (rem. till advokatfiskalen) 1821. 22. Inkomna handlingar m m 1811-12. 23. Inkomna handlingar 1813. 24. Inkomna handlingar anmärkningar 1817. 25. Inkomna handlingar 1838. 
251. Hans Kongl May:ts vår Allernådigaste Konungs af den 6te sistlidne April utfärdade Kungörelse och allerödmjukast bifogade betyg 7/7, 1809 (Anders Knutson Alströms ). 2. Östergötlands lantvärn. 3. Södermanlands regemente (1709/2)? 4. Fol. 402-429 1718-1698 diverse. 5. Fol. 441-495 1701-1707 diverse. 6. Till kongl krigs Collegium med en infordrad upplysning 1/5 1820. 7. Regements skrifwarens och befallningsmännens Räkningar öfwer Militien i Finlandh. 8. Första lifgrenaddierregementets arkiv 1722/6 Räkning för fridshielpen wed Kongl May:tz Östgöta Regiemente till foot m m. 9. 1644-1646. 10. Uträkning på gage m m 1715. 11. Fol. 354-383 1701-1685. 12. Inkomna handlingar 1836. 13. Inkomna handlingar 1834. 14. Ransakning öfwer Ryttmästaren Magnus Gabriel Willemsens förgripelser håhin aff generalauditeuren Fahlströms och krigsFiscalen Lars Riddermark 1689 Bilagerna föllia här i ett band. 15. Utländska värfvade Infanteriregementet Nr 256 1898/2. 16. Fol. 450-513 1703-1706. 17. Diverse odat. 
26Anmärkningshandlingar 1846.