bild
Arkiv

Råbelöfs godsarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/30879:01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/vMIuLad3UqwgGQiNZyml35
Omfång
1000 Volymer 
76 Hyllmeter  (-)
Datering
16162001(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmFör tillgång till privata handlingar yngre än 100 år krävs tillstånd från familjen.
Sökmedel
Brevskrivarregister
Arkivförteckning (godkänd): Förteckning 348/2007., Arkivförteckningen upprättad av arkivassistent Robert Iwenstam, arkivhandläggare Mats Johansson samt arkivarie Annika Tergius 2007.
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Råbelöfs gods
Alternativa namn: Råbelövs gods
Kategori: Gård. Gårdar
 
Svenska Lantbrukstjänstemannaförbundet, Skåneavdelningen, Nordöstra Skånes klubb
Alternativa namn: SLF , N. Ö. S.
Kategori: Förening. Fackliga föreningar
 
Skånska Lantmännens Arbetsgivarförening, Villands häradskrets
Kategori: Förening. Fackliga föreningar
 
Äsperöds och Röetveds Dikningsföretag
Kategori: Företag

Innehåll

Allmän anmärkningDepositionsavtal 2000-06-28. Alternativt namn Råbelövs godsarkiv.
Volymerna J 2:1, J 3 A:1-2, J 3 B:1-3 samt J 4 B:2 är utlånade till deponenten 2013-11-18 och tre månader framåt (AT)
Inledning (äldre form)Godset och ägarna
Råbelöfs gods är beläget i Fjälkestad socken i Villands härad. Sätesgården Råbelöf har med största sannolikhet sina anor från medeltiden även om inga ägare är kända från den tiden. Det omnämns som gods 1525 då Otte Stigsen (Hvide) plundrade gården. Ägare var då Claus Steensen Bille vars sonson Anders Steensen Bille till förmån för sitt gods Rosendal i Kropps sn, sålde gården 1616 till Christoffer Ulfeldt. Den sistnämnde lät 1637 uppföra en ny sätesgård av vilken det endast kvarstår delar idag.
Godset övergick vid Christoffer Ulfeldts död 1653 till sonen Björn Christoffersen Ulfeldt gm Margrete Brahe. Deras son Otte Christoffer Björnen Ulfeldt var ägare mellan 1656 och 1663 då han dog barnlös. Egendomen övergick då till hans farbror Ebbe Christoffersen Ulfeldt vilken dog 1684. Han hade i sitt äktenskap med Hedvig av Slesvig-Holstein dottern Anna Catharina vars make Carl Gustaf Skytte kom i besittning av Råbelöf. Denne hade gården fram till 1717 då hans brorson Carl Henrik Skytte ärvde det mycket skuldsatta egendomen. Om Carl Gustaf Skytte berättas bl a att han under de sista åren av sitt liv isolerade sig på den sk trädgårdsholmen i sin rädsla för pesten.
Carl Henrik Skytte sålde hela godset 1732 till Ludvig Gustaf von Böhnen och allt sedan dess har Råbelöf varit i samma familjs ägo på ett eller annat sätt och är så än idag. Ludvig Gustaf von Böhnen (1697-1748) var son till Casper von Böhnen (1645-1698) till Trolleberg och hans andra hustru Magdalena Ranck (1675-1733). Fadern var i sitt första gift med en dotter till den kände lundabiskopen Peder Winstrup, Anna Maria Winstrup men äktenskapet verkar ha varit barnlöst. Han var militär och blev tillsammans med sin äldre broder Svante Casper (1996-1763) naturaliserad svensk adelsman 1731. 1725 gifte han sig med Anna Catharina Ridderschantz (1694-1763), dotter av Johan Halfast, adlad Ridderschantz och Sofia Maria Ulfeldt samt syster till bl a Sofia Elisabeth Ridderschantz (1697-1787) till Araslöv även kallad ”den skånska prinsessan”.
Ludvig Gustaf von Böhnen och Anna Catharina Ridderschantz fick sammanlagt åtta barn; Johan (1726-1775), Sofia Christina (1727-1786), Hedvig Barbara (1728-1806), Casper Ludvig (1729-1796), Anna Catharina (1731-1795), Ebbe Christoffer (1732-1732), Carl Gustaf (1733-1786) samt Ebba Christina (1736-1755). År 1763 lät Anna Catharina Ridderschantz göra ett fideikommiss av egendomarna Råbelöf och Odersberga till förmån för sina döttrar. Döttrarna Sophia Christina och Hedvig Barbara innehade båda fideikommisset i tur och ordning men då de båda var ogifta och barnlösa samt överlevde sina yngre systrar gick egendom till deras brorsdotter Anna Christina von Böhnen (1754-1819).
Hon var dotter till Johan von Böhnen (1726-1775) och Johanna Celestina von Schwartzer (1731-1790) och gifte sig 1781 med hovmarskalken Johan Georg von Rosen (1743-1823). Paret innehade godset mellan 1806-1823 då deras son Fredrik Johan von Rosen tog över och var slottsherre fram till sin död 1846. Eftersom han dog ogift och därmed inte efterlämnade sig några barn, övergick fideikommisset till hans syster Sophia Christina von Rosen som var gift med Ludvig Bartolomé De Peyron. Äktenskapet var barnlöst och när så Sophia Christina avled 1864 gick fideikommisset till hennes morbror Carl Axel Ludvig von Böhnens (1760-1829) son Axel Frans Anton von Böhnen. De kommande åren följde många komplicerade processer och uppgörelser mellan honom och systern Celestine von Böhnen (1811-1885) och hennes man. Axel von Böhnen ansågs av systern och svågern inte vara i stånd att sköta egendomen och trots en förbindelse att inte gifta sig gjorde han det med sin hushållerska Maria Påhlsson med vilken han redan fått en dotter, Sofia Franscisca von Böhnen (1865-1876).
Celestine von Böhnen gifte sig 1846 med majoren John William Kennedy (1806-1874), son till den från Skottland invandrade Thomas Kennedy (1772-1848), i arkivet benämnd Thomas Kennedy d.ä. och hans andra hustru Sophia Christina Peterson (1784-1838). Från 1864 och framåt processade paret om rätten till Råbelöf och var de som egentligen skötte egendomen. När Axel von Böhnen dog 1875 övergick rätten till fideikommisset enligt fideikommissbrevet av 1763 till hans dotter. Dottern levde dock bar ett knappt år efter faderns bortgång och efter att Råbelöf och Odersberga under de sk fardagsåren förvaltats av hennes modern, kunde Celestine och John William Kennedy tillträda egendomen.
John William Kennedy var som tidigare nämnt son till grosshandlaren Thomas Kennedy från Skottland som sedan sin ankomst till Sverige 1792 räknats som ointroducerad adel. Utöver John William föddes i äktenskapet med Maria Peterson även barnen Alexander (1805-1868), George (1807-1879), Sophia (1813-1869), Thomas (1818-), James (1819-) och Charles (1821-1821) samtliga födda i Göteborg där familjen tillsammans med andra invandrade familjer från Storbritannien såsom Carnegie och Dickson utgjorde gräddan av borgerskapet. John William satsade på den militära banan och var bl a främlingslegionär under en period. Innan sitt äktenskap med Celestine von Böhnen, fick han en oäkta son med Caroline Krook, John Alexander vilken han sen legitimerade och gav rätten att bära namnet Kennedy.. i sitt äktenskap fick han sönerna Robert (1847-1852) och James (1848-1916) samt dottern Celestine (1849-).
Vid faderns död efterträdde sonen James Kennedy honom som fideikommissarie. Han var sedan 1883 gift med Margareth de Geer af Finspång (1863-1926) och fick med henne fem söner och en dotter. Sonen Gilbert (1886-1946) blev hans efterträdare och hans son med Ebba Kalling, Douglas Kennedy efter honom.
I september 2007 avled godsägare Douglas Kennedy och godset drivs idag av dennes brorson John Murray.

Driften
Råbelöf och Odersberga utgjorde fram till 1900-talet ett gemensamt fideikommiss med en stor mängd arrendegårdar. Odersberga är dock frånsålt sedan----. Driften är i huvudsak förlagd till Råbelöf och Fredriksdal med Fårarp och omfattar drygt 3700 ha mark fördelat på åker, bete och skog.
Gården är känd för sina mjölkkor vilka härstammar från en egengjord import av låglandskor från Holland på 1880-talet. Sedan 1965 tillämpas sk varm lösdrift och all fodring samt mjölkning är datoriserad.
Jordbruket är framför allt inriktat på spannmål, oljeväxter, sockerbetor och vall. Skogen utgör större delen av egendomens areal och utgjordes fram till 1983 av Hemskogen och Kullaskogen av vilken den senare nämnda år såldes till Skogssällskapet.
På gården har tidigare även funnits bränneri vilket lades ner i början på 1950-talet. Under samma årtionde slogs även Råbelöf och Fredriksdal ihop till en gemensam produktionsenhet.
Förutom att vara framstående inom mjölkproduktion har man på Råbelöf även visat ett stort intresse för den mekaniska utvecklingen inom jordbruket. Några av de tidigaste tecknen på detta i arkivet är James Kennedys handlingar rörande elektrisk plöjning (J 4:4).
Under några år i början av 1900-talet innehade även James Kennedy Torsebro krutbruk i närheten. Ett krutbruk med anor ifrån 1600-talet och vilket var verksamt ända fram till 1923 då driften lades ner helt och hållet. In till Torsebro har sedan lång tid tillbaka funnits ett antal kvarnar vilka hört till Råbelöf. James Kennedy var främst intresserad av att utvinna vattenkraft i fallen vid Torsebro.

Arkivet
Den äldsta handlingen i arkivet är, som nämnts ovan, Anders Bille till Rosendals överlåtelse av Råbelöf med underlydande till Christoffer Ulfeldt till Svenstorp 1616. Ytterligare en del äldre köpebrev ingår i arkivet av vilka samtliga är transkriberade i sin helhet. Bland de äldre handlingarna finns även Anna Catharina Ridderschantz urkund rörande instiftande av fideikommiss av Råbelöf och Odersberga för sina efterkommande 1764.
I arkivet finns även en del handlingar rörande släkten von Böhnen. Den förste innehavaren av denna släkt, Ludvig Gustaf von Böhnen, var son till Casper von Böhnen och dennes andra maka Magdalena Ranck. Första gången var han gift med Anna Maria Winstrup, dotter till den kände biskopen i Lund Peder Winstrup och hans första fru. Magdalena Ranck å sin sida var gift andra gången med Reinhold Rehbinder. Kvarlåtenskapen efter dessa utgörs främst av bouppteckningar och arvsutredningar efter föräldrar och syskon. Det finns även en del handlingar rörande arvsutredningar från Ludvig Gustaf von Böhnens andra hustrus släktingar bl a de sk Wittingska arvsangelägenheterna. Magdalena Ranck gifte sig andra gången med Reinhold Rehbinder och fick med denne dottern Anna Christina vilken gifte sig med Gustaf Adolf Witting.
Då Råbelöf har brunnit vid två tillfällen 1782 då ekonomibyggnaderna skadades samt 1909 då väldigt stora delar av anläggningen ödelades är inte mycket bevarat av äldre driftshandlingar, däremot finns kompletta räkenskaper från slutet av 1800-talet fram till 1970.
Vid ett eller flera tillfällen har de äldre handlingarna i arkivet gåtts igenom och lagts i olika paket. Dessa paket har försetts med innehållsförteckningar vilka finns bevarade i E 1:1. Vid ordnings- och förteckningsarbetet har, så långt det varit möjligt, den ursprungliga proveniensen av handlingen, grundat på dessa paket, angetts på aktomslaget.
Arkivet innehåller en hel del personliga handlingar framför allt då från medlemmar av familjen Kennedy. Utöver de medlemmar som ägt och bebott Råbelöf, finns även handlingar efter Thomas Kennedy d.ä. samt dennes son George Kennedy vilken var bror till John W. Kennedy. Utöver dessa handlingar finns även en del handlingar rörande Säby kungsgård vilken under en period på 1700-talet innehades av Carl Gustaf von Böhnen (1733-1786) son till Ludvig Gustaf von Böhnen och Anna Catharina von Ridderschantz.
Ett stort antal genealogiska utredningar och släktträd för ägarefamiljerna till Råbelöf ingår i serie J 8.
Bland handlingarna märks även de dokument som bevarats i samband med det sk Tullbergska upproret och strejken 1907 samt den mängd rättegångshandlingar, korrespondens m m som tvisten med medlemmar av familjen von Böhnen gav upphov till under 1800-talet.
Brevskrivareregister är upprättat över de privata breven.

Arkivet är till större delen ordnat och förtecknat av arkivassistenterna Mats Johansson och Robert Iwenstam, kartor och ritningar är registrerade av arkivhandläggare Matts Wiberg under ledning av arkivarie Annika Tergius.
Personarkiven och de äldre handlingarna är ordnade och förtecknade av arkivarie Annika Tergius.

Källor:
Elgenstierna, Gustaf 1931: Den introducerade svenska adelns ättartavlor.
Kjellberg, Sven T (red.) 1966: Slott och herresäten i Sverige, del III.
von Sydow, Waldemar & Ohlén, Carl-Erik 1937: Gods och Gårdar i Sverige
von Warnstedt, Christopher 1975: Kalender över introducerad adels förening.
Råbelöfs gods med Douglas Kennedy som fideikommissarie i 50 år 1946-1996.
Råbelöfs godsarkiv
Samtal med Douglas och Britta Kennedy.

Tillgänglighet

SekretessNej
DepositionJa

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckningen delvis omarbetad 2020 i samband med genomgång av Landsarkivets pergamentsbrevsamling.
Skapad2000-10-02 00:00:00
Senast ändrad2020-12-29 14:08:43