Torsdagen den 29 februari, klockan 16.30–22.00, pågår underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Serie

Handlingar med främmande eller okänd proveniens

Hellerups gårdsarkiv

Serien i kartongen med undantag
av nr 4, som är inbunden.
I äldre förteckning står "Protokoll, 1654-1663 och 1672-1676, samt inneliggande handlingar, 1672-1693 och odat, tillhörande Hallands lagmansting. Överförda till lagmanstingets arkiv." Det är troligt att Hallands läns lagmansrätts arkiv avses men det är oklart var handlingarna har hamnat i det arkivet (juli 2023).

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11628 – 1828,odatInnehåll se bil. 7.
BILAGA 7. Volym G II:1.
1. Vidimerad kopia av kungl. gåvobrev till Bengt Börjesson på gårdar i Kulling härad i Västergötland, (1628).
2. Inventarium efter Burggreven (i Göteborg) Daniel Langen. Papperen kan möjligen ha tillhört Gerhard Leijoncrantz, då ett av dem är försett med namnet Gerard von Lengercke(n), 1653.
3. Till Marcus Larsson på Vallda från Peter Kniphoff, 1660.
4. Brev till matronan Kirstin, salig Marchus Lauridtsens (änka).
Köpenhamn 1662-07-31.
5. Anders Appelboms kvitto på arrende för en gård, 1662-1672.
6. Lista på de klockarehemman rektorerna i Halmstad "af Arilds tid sig till årlig lön och underhåll att uppbära landgille", (1668), 1688. Vidimerad kopia.
7. Testimonium för Abraham Hecktor Loffman. Utfärdat i London. 1669.
8. Brev till Paul Rock från Anton Haydorn i Hamburg, 1671-12-30.
9. Listor över utdelta allmosor till fattiga i Släp och Vallda, 1673-1676.
10. Brev till Lars Carlsson i Göteborg (möjligen i tjänst hos Gerhard Leijoncrantz) från Michel Jacobsson Järenborg i Trelleborg, 1675-09-04.
11. Handling rörande gåvobrev till Sven Håkansson på en gård i Broby, 1675.
12. Handlingar rörande Catharina (Karin) Norfelt. Bl.a. om nåde- år för henne samt om hennes egendomar i Halland, 1681, 1691 och odat.
13. Kämnärs och råds dom i Falkenberg i sak mellan kyrkobonden Anders Åkesson i Getinge och Johan Larssons hustru Elisabeth. Enligt påteckning uppläst 1685 vid lagmanstinget i Varbeth. Enligt påteckning uppläst 1685 vid lagmanstinget i Varberg, 1684.
14. Domboksutdrag rörande sak mellan Varbergs stad. företrädd av fiskalen Jean Bostell, och Anders Björnsson på Stommen angående landsköp, 1684.
15. Brev till överstelöjtnanten Magnus Gripenwaldt från Henrich Braunjohan i Göteborg, 1688-05-01.
16. Supplik till Kmt från bonden Eric Karlsson i Hanhals med Carl XI:s resolution. Kungsbacka 1689-09-14.
17. Avskrift av halländska staten, 1693.
18. Skrivelse till hovrätten ang. lotsar i Onsala socken. Koncept ?, 1693.
19. Fragment av koncept, dat. Malmö 01-29 och 02-15 1697.
20. Landshövdingens i Hallands län resolution på en inlaga av professorn J.J. von Döbeln rörande städjebrev. Kopia 1726.
21. Borgaren Pehr Erlandsson i Laholm från sonen Lars Holmberg i Karlskrona, 1731-02-07.
22. Brev till rådman Brüner i Varberg från Suenbjörn Bonsterberg och Måns Arfvesson Lybärg, 1738.
23. Skattläggning av hemmanslägenheterna nr 9 i Quisborg och nr 1, 2 och 5 i Östraderome, 1740.
24. Jordebok och rusttjänstlängd
för säteriet Ölmanäs, ägt av Christina Poppelman. Vidimerad kopia, (1740), 1743.
25. Brev till kyrkoherden Törnebohm i Kungsbacka från Ernst Friedr von Döbeln, 1743-01-04.
26. Brev till länsmannen Gabriel Björkstedt från kronobefallningsmannen Petter Hagelberg, 1743.
27. K.Bef. havandes kungörelse att uppläsas från Ölmevalla kyrkas predikstol, 1744.
28. Brev till kaptenen (Johan Christoffer) von Baumann i Göteborg från Holmgren i Kaltorp, 1750-07-10.
29. Memorialbok för Gerhard Fogelberg, 1750.
30. Brev till smeden Lars Jönsson från sonen Jöns Holmberg i Varberg, 1751-03-12.
31. Handlingar i mål inför konsistoriet i Göteborg mellan kyrkoherden Sven Erynnander i Sibbarp och Brita Bengtsdotter på Ottersjö, 1767.
32. Olof Falckenbergs salubrev till hovslagaren Stephan Holmberg på en del av egendomen Björclelycke, 1771.
33. Domboksutdrag rörande mål vid Falkenbergs accisrätt mellan tullnären Magnus Molanden och bonden Lars Söhrensson från Jonstorps by i Vinberg, 1773.
34. Brev till borgmästaren Bohman i Falkenberg från A. Almquist i Vänersborg, 1774-05-31.
35. Syn på kaptensbostället Klellstorp i Broby s.n, Kinnefjärdinge hd., innehaft av stabskaptenen vid Västgöta-Dals regemente, Jacob Gustaf Lendt, 1793.
36. Skattläggning, skattevärdering, köp av kronohemmanen Björka, Lastorp, Domarp m.fl. avskrift av kungl. brev, 1796.
37. Avskrift av Sibbaprs församlings brandstodsförening, 1820.
38. Skattbok för hattmakaren B.F. Holmquist, 1823-1833.
39. Kmt:s myndighetsförklaring för Christina Margaretha, Lovisa Ulrica och Wilhelmina Eleonora Silfverskiöld, 1824.
40. Brev till borgmästaren M.F. Corin i Laholm från Andersson i Kungsbacka, 1828-01-02.
41. Förfallobrev för ett av hemmansägaren Christoffer Bengtsson i Töringe taget lån i Riksens ständers bank, 1828.
42. Brev till "Mle Secretaire Erickus Sillnecus à Stockholm". Låg tillsammans med Olof Silneckers papper. Möjligen är Sillnecus identisk med Erik Sillnäus, adlad Gyllenecker, odat.
43. Skrivelse till Adam Altersleben. Koncept? odat.
44. Beskrivning av säteriet Langås, odat.
45. Tvist om mark på Mellberget, odat.
46. "Memorial och berättelse om Elmhults ström", odat.
47. Brev från Juliana von Baumann i Schwerin i Mecklenburg. Okänd adressat, odat.
48. Satirisk dikt av Johan Holmström, odat.
49. Brev till presidenterna i Göteborg från syndicus Haquinus Bengtsson Lidenius 1655-11-05 angående drottning Kristinas offentliga övergång till den katolska kyrkan. Inordnat 1978. Jfr Karl Mellander: "Gårds- och släktarkivet från Hellerup i Halland", Arkivvetenskapliga studier, andra samlingen, Upp- sala 1954, s 136 ff. (BÅ).
 
21631 – 1677,odatHandlingar med sannolik proveniens i Göteborgs stadsarkiv, 1631-1677: van Dijks
skrivelse till Kmt, 1631-10-09;
"Memorial Belangend die Regierung
der Stadt Gothenburg", ca 1635-1640; "pantelängd för tomtepenningar", 1646 och 1648; burggrevens, presidentens och rådets i Göteborg öppna brev om olaglig huggning i stadens skog;
1663-01-31; oidentifierade fragment, 1665-04-17 och odat; Strömbåtsgillets i Göteborg supplik till Kmt om förnyade privilegier, 1669-03-06; rådhusrättens i Göteborg resolution på supplik från hustru
Anna Gudmundsdotter att resa en
stuga i Skillnaden mellan stadens
och Krokslätts ägor, 1672-07-08;
sekreteraren Risings redogörelse för burggreven Norfelt rörande en skrivelse om belöning till rådmannen Gerdt Braunjohan 1672-09-06; promemoria för byggningskollegiets president, Gerhard Leijoncrantz, om i kollegiet behandlade ärenden, 1672; anmärkning till skrivelse från Kmt rörande hamnarnas underhåll, 1673-02-03; kungl.brev till burggreve, president och magistrat i Göteborg med rekommendation för fortifikationskassören Törnebohm att erhålla stadsbokhållartjänsten efter von Ackern, kopia, 1677; protokoll från (rådhus)-rätten i Göteborg rörande sak mellan Johan Brandt från Marstrand och majoren Rootkirck, 1677; handlingar i mål inför kommissorialrätt i Göteborg mellan tullförvaltaren Erik Berg och överbesökaren Truls Torstensson, 1677; specifikation på inkvarteringspenningar för borgerskapet i Göteborg, odat.
Lagmannens över Halland Jakob Reenstiernas papper.
Ankomna brev, 1694-1695.
Handlingar rörande Ottersjö säteri, 1787-1801:
Kungl. Bef.havandes utslag i sak mellan garvarämbetet i Varberg och Fr.M. Lilliehöök samt Joh. Chr. Dragun rörande garveriidkande på Ottersjö, 1787; husesyner rörande hemman under Ottersjö säteri, 1794-1801.
Kaptenen vid Västgöta-Dals regemente Volter von Rehausens papper, 1792-1805.
 
31664 – 1694"Vegeholms, Rögles, Spannerups och Karsegaards Landboe Regenskaber, paa alle opbörder och utgiffter", 1664-1665; "Verificationer till Tommerup Landboo Räckning" /N. Åsbo hd./,
1671; räkenskapsbok för Norra Skånska Kavalleriregementet under Nils Gyllenstierna, ofullständig, sannolikt förd av regements- och mönsterskrivaren vid regementet Oluff Nordsteen, 1692-1694.
 
Se: SE/LLA/30121/F/41676 – 1680, odat.Olof Silneckers papper. Diplomatiska handlingar. Brev till "Baron und Reichsrat" rörande den svenska kapitulationen vid Anclam i augusti 1676, Stralsund 1676-08-23; brev till "Monseigneur", chiffer, tyska, Danzig 1678-11-21 november; brev till Johan Gyllenstierna från Nils Lillierot, chiffer, svenska, Paris 1680 23 apr-3 maj; d:o, Paris 1680 30 apr-10 maj; d:o från Nils Bielke och Nils Lillierot, Paris 1680 7-17 maj; d:o från Nils Lillierot, Fontainebleau 1680 19-29 maj med P.S. 21-31 maj; två chiffernycklar, varav den ena ställd till Johan Gyllenstierna och med påteckning: siffror med Olivecrantz, den andra med påteckning: siffror med Suen Karlström, odat; skrivelse ang en ny kanon, utan ort odat. 
41754 – 1759Räkenskapsbok märkt "sjornall". 
Se: SE/LLA/30121/F/91782 – 1790Wilhelm Robert Muhls papper. Avlöningslistor m.m. för Echstedts och Leijonhufvuds kompanier av Änkedrottningens livregemente på Sveaborg. Förda och signerade av adjutanten vid kompaniet, Wilhelm Robert Muhl.