bild
Volym

[Handlingar från Kammarrätten]

Sump. Kammarrätten, Kammarkollegiet, Statskontoret

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0908/F 3/1 a, b
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/yc7fceBM0ANJnxN020Z8e0
ArkivinstitutionRiksarkivet i Täby, Krigsarkivet

Innehåll

Allmän anmärkning1. Arensborgs Profwiant Räckningh Pro Anno 1653 medh Profwiandtmestaren Päder Andersson Wacktel ifrån den 1 July 1653 och till den 1 July Ao 1654. 2. Fullmakt för Lars Mörling att vara fortifikationskapten vid livgardet i Carl Blåmans ställe 1701. 3. Om betalning av 88 fältflaskor Osby 21/6 1710. 4. Resolution på överstelöjtnant Burgners memorial om gehäng och patrontaskor 1716. 5. Om medel till instrument för fältkistor 1717. 6. Specifikation som uthwysar huru mycket jag af Regements Cassan sampt af Soldaternes leyomåhlupburne giehäng penningar effter wälborne Hr Öfwerste lieutnantens von Burgners ordres till honom sielf och wederbörande uthbetahlt åhren 1716 och 1717. 7. Förteckning på de monderingssorter fanor och spel instrument, överstelieutenanten wälborne H Arnold Niclas von Burgner, efter des nådigst ärhålna Capitulation och ordres låtit förfärdiga, och wid generalmönstringen den 14 och 15 October innewarande år, til Jönkiöpings regemente låtit lefwerera 1717. 8. Öfl Ulfsparres, herteska och Sabels Dragone werwning 1670. 9. Öfwersten högwälborne Hr Brenert Wachtmeister åthniutit på sine 1500 dr silfwermynt Stabs löhn Ao 1681 nembl. m m. 10. Rulla uppå hans kongl may:tts Guardies recreuter ifrån den 1 November 1709 som af Hr Maijor Carl Kruse äro wärfwade och komma af hans Exell se kongl rådet och öfwerståthållaren högwälborne grefwe Knut Posse att munstra nembl. 11. Fol. 618-715 år 1647-1665 revision av räkenskaper för provinsialstationen i Östergötland m m. 12. Efterskrefne officerare under det Carelske Ryttare Regiementtet hafwa sine hemman i Nyland och Borgå lähn Pro Anno 1650. 13. Anno 1678 den 13 November har iagh widh Laholms Pass munstradt och öfwerseedt Ryttmästare Edell och Manhafftigh Herjes Wisings Compagnie Ryttare. Beståendess af Efterskrefne Manskap och således Munderade som fölier. 14. Hr Fältmarskalcken Och General Gouverneuren högwelborne H. Baron Rutger von Aschebergh För Recruiterne widh hennes kongl. may:ts Ryks Enkie Drottningens Lyf Regimente Cavallerie pro Anno 1677. 15. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1678/21. 16. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1678/23 m m. 17. General Munster Rulla öfwer hennes kongl. May:tz Ryks Enkiedrottningens Lyfregimente Cavallerie 1679. 18. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1679/17. 19. Anno 1679 Ähr Een dheel aff hennes Kongl. May:tz Ryks Enckiedrottningens Lyf Regemente till häst bestående af 4 compagnier under hans Excell:s kongl Rådhetz feltmarskalken och General gouverneurens högwälborne Hr Barons Rutgerdt von Ascheberg, commando effter ordres och befallning till inquarteringh och winter stående uthi Provinsien Hallandh inlogierat som och ifrån den 1 October till den sidsta December ofwanstående åhr, effter den deröfver gjorde förordningh åtniutit af landet dheras tractamente verplegningh och underhåll sålunda som föllier m m. 20. Fältmarskalk Leut: högwälborne Hr Rutger von Ashenbergs werfning och munsterplatz sampt Regementets qvarter och underhåld under påstående werfning Ao 1678 tillkommer och der emot anordnadt ähr som föllier nembl: 21. Officerarnes af hs M:tt Ryks Enkiedrottningens Lyf Regemente 6 månaders Tractamente effter kongl M:tts ordinance Ao 1679. 22. Räckningh för dhe Penningar Städarne här i Skaraborgs Lähn till officerarnes aff hennes May:z Ryks Enkiedrottningens Lyff Regemente under hans Excell:z Fältmarskalkens Aschenbergs Commando för November och December månaders Tractamente pro Anno 1678 halfwa uthgiordt, nembl. 23. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1677/29 (uträkning på mat). 24. Uträckningh, hwarefter hennes kongl May:tz Ryks Enkedrottningens Lyf Regemente Cavallerie som Commenderas af feldtmarskalkeutnanten wälborne Rutger von Ashenbergh så officerare som gemene bekomna November och December Månaders löhningar, Contante Penningar som dem effter ordningen beståås, huilket på Capitulations Räckningen och den Summan som af felt Magazinet ähr anslagen at Betahlas afräcknadt blifwer pro Anno 1677. 25. Liquidations Conto medh hennes May:tz Riks Enkiedrottningens Lyf Regemente till häst under hans Excell:z Hr feldtmarskalk Leutnant högwälborne Hr Rötger von Aschenbergs Commando hvad det efter November Månads uträckning 1677 åtniutit jembwähl och hwad som der på til underskrefne Datum Resterer m m. 26. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1678/19-20 (likvidationskonto). 27. Hans Excell. Hr feldtmarskalken högwälb. Hr Baron Rutger von Aschenbergh ifrån den 1 july til den 1 november Anno 1679. 28. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1676/17 uthräckningh för hennes May:tt Riksens Enkedrottning Lyfregemente under Hr General Aschenbergs Comando nämbl. 29. Assigneras hermedh hennes kongl May:tz Ryks Enkie drottningens Lyfregemente till häst till dess månadtlige Fourage effter specificerade socknar uthj Ingelstadh, Färs och Järestadh härade att lefwereras. 30. Inkvisition om fourage i Ingelstad härad för riksenkedrottningen kavalleri 1678. 31. Riksenkedrottningens livregemente till häst 1677/31 (likvidation Färs härad). 32. Riksenkedrottningens livregemente till häst. Inkvisition om fourage och förplägning i Ljunits och Henestads härader 1679. 33. Inkvisitionsmöte i Ingelstads härad för riksenkedrottningens livregemente till häst 1677. 34. Een Månadtz Tractamente för hennes Kongl May:tz Ryks Enkiedrottningens lyfregemente Cavallerie, med Complete officerare och gemene, belöper så som effter föllier huareffter dhett efter Capitulationen för femb månader nämbl. från den 1 november 1677 till den 2 April 1678 bägge inclusive förplägas skall, uthi penningar, profwiant och fourage. 35. Specification uppå dhe Medler så penningar som profwiant och fourage, som utur winterqwarteren för dhe 4:ra första månaderna Anno 1677 uthi Skåhne widh Ystadh uthbekommit och betalt är, huilckett till penningar är 8,5 dr smt af hwart heelt hemman effter förmedlingen som dherpå giordt ähr beräknas nämbl. 36. Riksenkedrottningens Lifreg:te till häst 1678/31 (om Aschebergs lön). 37. Fältmarskalks löjtnants fullmakt för general Ascheberg 1677. 38. D:o 1678/24 Riksenkedrottningens livregemente till häst. 39. Riksenkedrottningens Lifreg. till häst 1679/26 Fältmarskalken Rutger von Ascheberg debet-credit. 40. Rupnische Arrende Rechnung von 1678 biss 1679 Oster. 41. Om 330 daler till general Ascheberg 1676. 42. Om. general Aschebergs lön för 1675. 43. Riksenkedrottningens livreg. till häst 1676/14 om generalgager 1675. 44. Fol. 909-1527, År 1678-98 Räkenskaper däribland Riksenkedrottningens livregemente till häst 1679/20, 1680/15, 1676/21, 1675/22, 1682/4, 1678/17, 1678/18, 1677/35, 1678/26, 1689/16, 1678/22, 1677/23, 1677/38, 1677/24 (officerares återstående fälttractamente under senaste kriget) 1698/4.

Kontroll

Skapad2018-01-16 14:07:17
Senast ändrad2018-01-17 14:23:51