bild
Serie

Arkiv med löpande volymnumrering

Mannerfeltska släktarkivet

 Volymer (169 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11673 – 1725"Svarta boken", Mannerfeltarnas släktbok.
Förd fram till 1858. Kopia, originalet ej påträffat
1981.
I: Amirallöjtnant Måns Assarssons adlad Mannerfelt (1619-1674) arkiv.

I:A Måns Mannerfelts testamente, dat. 1673-12-29, 3 avskrifter.

I:B Diverse handlingar (omfattar åren 1682-1725) rörande arvstvisten mellan Måns Mns arvingar å ena sidan och arvingarnas förmyndare köpmannen Jacob Sneckenberg och dennes hustru å den andra.
 
2II: Löjtnant Assar Adolf Carlsson Mannerfelts (1703-1770) familjearkiv.
A: Handlingar rörande inköp av säteriet Rosendal med underliggande torp, 1749-10-27, 1751-10-24. (Se vidare III:G-I, IV:H).

B:a Bouppteckning och arvskifte efter Assar M., 1770-08-20.

B:b Nytt arvskifte efter bröstarvingen ryttmästare Carl Ms (1739-1771) död, 1773-02-15.

C:a Bouppteckning efter Sofia Brita M., f. Belfrage, (1715-1782) 1782-11-14.

C:b Arvskifte mellan Sofia Brita Mns barn, 1783-03-19.

C:c Ofullständigt koncept till C:b.

D: Utdrag ur protokoll från Göta hovrätt, 1771-11-14, rörande ryttmästare Carl Mns testamente.

E: Bouppteckning och arvskifte efter löjtnant Nils Johan M. (1745-1775), 1776-01-25, 1776-01-26.

F: Bouppteckning efter Margareta Elisabet M. (1747-1792), 1792-02-20.

G: Bouppteckning och arvskifte efter Brita Catharina (Kajsa) M. (1752-1779), 1779-02-08, 1779-02-26.

H: Ulrika Monthans, f. Mannerfelt, (1757-1793) arkiv.

H:a Förteckning över Ulrika Mns andelar i fast egendom, som tillfallit henne efter föräldrarnas död.

H:b Diverse handlingar rörande den monthanska egendomen Hallanda.

H:c Diverse handlingar rörande det monthanska frälsehemmanet Stora Brushed.
 
3III: Löjtnant Erik Magnus Mannerfelts (1755-1807) familjearkiv.

A: Handlingar rörande Erik Magnus Mns militära bana. Ordres, fullmakter etc.

B: Bouppteckning efter Erik Magnus M., 1808-02-02.

C:a Koncept till brev av Erik Magnus M. till:
Lindequist, Sven Gabriel, lagman, 2 odat.
Monthan, Elias Christoffer, assessor, 1797-11-06.
Unge, Alexander, kapten, 1806-10-24.

C:b Brev till Erik Magnus M. från diverse personer, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

D: Bouppteckning efter Ulrika Eleonora M., f. Björnberg, (1758-1840), 1840-08-01.

E:a Koncept till brev av Ulrika M. till okända adressater.

E:b Brev till Ulrika Eleonora M. från diverse personer, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

F:a Inbördes testamente mellan makarna Erik Magnus och Ulrika Eleonora M., 1789-01-02.

F:b Gåvobrev av kapten Johan Fredrik Björnberg till Erik Magnus och Ulrika Eleonora M. på en kvarn och en såg, 1791-08-26.

G: Diverse handlingar rörande köp av Rosendals säteri 1784-1787, (se även II:A, vidare IV:H).

H: Diverse juridiska handlingar, räkenskaper m.m. rörande Rosendals säteri under Ulrika Eleonora Mns ägotid, -1834, (se vidare IV:H).

I: Köpekontrakt och Köpebrev på Rosendals säteri mellan Ulrika Eleonora M. och sönerna Johan Fredrik och Gustaf Wolter M., 1834, (se vidare IV:H).

J: Diverse räkningar, kvitton m.m. av tämligen obestämd proveniens, men härrörande från Erik Magnus och Ulrika Eleonora Mns tid. (En del av dessa handlingar kunde med lika stor rätt förvaras i Gustaf Wolters Mns arkiv).
 
4K:
Sofia Juliana, f. Mannerfelt,
(1789-1843) och överstelöjtnant
Gustaf Fredrik Natt och Dags
(1779-1855) arkiv.

K:a
Stiftsjungfrubrev för Sofia
Juliana M., 1795-05-02.

K:b
Handlingar rörande avträdes-
och boskillnadsförmån mellan
Sofia Juliana och Gustaf Fredrik
NoD. och deras borgenärer.

K:c
Handlingar rörande det avslutade ackordet med Gustaf Fredrik NoDns
kreditorer.

K:d
Ulrika Eleonora Mns gåvobrev
till Gustaf Fredriks och Sofia Julianas barn Hedvig Beata
Eleonora (1823-1882) och Axel
Magnus Wilhelm NoD. (1826-1900).

L:
Kammarjunkare Assar Adolf
Mannerfelts (1790-1834) arkiv.

L:a
Fullmakter, betyg, etc.

L:b
Testamente och boutredning
efter Assar Adolf M.

L:c
Brev:
koncept till modern 1819-05-10,
till en broder 1832-01-14.

Från:
Ahlquist, J. C., 1832-12-04,
Hessle, Chr., 1818-07-24,
Leijon, G. V., 1832-12-12,
Smedmark, 1816-11-27.

L:d
Handlingar rörande Assar Adolf Mns juridiska verksamhet.

L:e
Betald räkning.

M:
Hedvig Elisabet, f. Mannerfelt,
(1791-1858) och kammarjunkare
Carl Johan Björnbergs (1789-1834) arkiv,
(se även Björnbergska
släktarkivet, III:B).

M:a
Bouppteckning och arvskiftes-
handlingar efter Carl Johan
Björnberg.

M:b
Arvskifte och diverse övriga handlingar efter Hedvig Elisabet
Bns sterbhus.

M:c
Handlingar rörande den Björn- bergska egendomen Lilla Djupsås.

M:d
Avskrift av auktionsprotokoll.

M:e
Förteckning över skuldsedlar,
som skola tillfalla Hedvig
Elisabet och Carl Johan B. efter
Ulrika Eleonora Mannerfelts död.

M:f
Stiftsjungfrubrev för Hedvig Elisabet Mannerfelt, 1797-05-02.

M:g
Brev till Hedvig Elisabet B. från: Bohman, Johan, 1857-03-02,
Mannerfelt, Anna Nora, 1850.

M:h
Diverse.

N:
Kapten Johan Fredrik Mannerfelts
(1794-1846) arkiv.

N:a
Kaptensfullmakt.

N:b
1841 års skräddarejournal
vid Gäseneds kompani,
Älvborgs regemente.

N:c
Inbjudan.

O:
Hovpredikant Carl Erik (1796-1840) och Henrika,
f. af Bjerkén, (1801-1853)
Mannerfelts arkiv.

O:a
Magisterbrev och promotionsprogram.
O:b Manuskript till predikan, troligen av Carl Erik Mannerfelt.
O:c Tacksägelse efter Erik Mannerfelt.
O:d Överlåtelsebrev på Dala prästgårds halva flygelbyggnad till Hedvig Elisabet Björnberg.
O:e Redogörelse för medel tillhöriga barnen Hedvig Carolina och Anna Sofia Mannerfelt för åren 1845-57.
 
5IV:
Överstelöjtnant Gustaf Wolter
Mannerfelts (1798-1867)
familjearkiv.

A:
Inbördes testamente mellan makarna Gustaf Wolter och Anna
Margareta (Anne Margret) Eva
Gustava, f. Granfeldt, M.,
1839-05-11.

B:
Brev:
koncept av Gustaf Wolter M. till
brev till div. personer,
till Gustaf Wolter M. från
div. personer, A-L,
se brevskrivarregister i den
manuellt förda förteckningen.
 
6Överstelöjtnant Gustaf Wolter
Mannerfelts (1798-1867)
familjearkiv.

Brev:
koncept av Gustaf Wolter M. till
brev till div. personer,
till Gustaf Wolter M. från
div. personer, M-Å,
se brevskrivarregister i den
manuellt förda förteckningen.
 
7Överstelöjtnant Gustaf Wolter
Mannerfelts (1798-1867)
familjearkiv.

C:
Handlingar rörande Gustaf Wolter Mns militära bana.

C:a
Fullmakter, avskedsansökan
(koncept).

C:b
Officersutbildning.
 
8Överstelöjtnant Gustaf Wolter
Mannerfelts (1798-1867)
familjearkiv.

C:c
Diverse orderböcker från
Västgöta-Dals regemente.
 
9Överstelöjtnant Gustaf Wolter
Mannerfelts (1798-1867)
familjearkiv.

C:d
Diverse.

C:e
Boställen:
Räkenskaper, kontrakt, räkningar
m.m. 1. Sjögården, 2. Forstena.

D:
Handlingar rörande Gustaf
Wolter Mns offentliga förtroende-
uppdrag, medlemskap i föreningar.

D:a
Kommunala uppdrag.

D:b
Södra Vadsbo, Kåkinds och Gudhems kretsavdelningar av Skaraborgs läns hushållningssällskap.

D:c
Skaraborgs läns
kreatursförsäkringsbolag.

D:d
Västergötlands fornminnesförening.
 
10Överstelöjtnant Gustaf Wolter
Mannerfelts (1798-1867)
familjearkiv.

E:
Handlingar rörande Gustaf Wolter
Mns förmyndarskap för Beata och
Christer Natt och Dag.

F:
Handlingar rörande Gustaf Wolter
Mns förmyndarskap för Johan
Fredrik Mns sterbhus.

G:
Manuskript till Gustaf Wolter Mns uppsats "Om Hornborgasjöns
sänkning".

H:
Handlingar rörande säteriet
Rosendal med underliggande gårdar (Vånga sn, Ås hd, Älvb. län).
Åtkomsthandlingar, ekonomiböcker,
skattesedlar m.m.
(se även II:A, III:G-I).

I:
Handlingar rörande fideikomisset
Trestena med underliggande
gårdar, fideikomisshandlingar,
ekonomiböcker, skattsedlar m.m.
(se vidare Granfeltska släkt-
arkivet IV:D).
 
11Överstelöjtnant Gustaf Wolter
Mannerfelts (1798-1867)
familjearkiv.

J:
Räkenskaper.

J:a
Gustaf Wolter Mns skuldsedlar.

J:b
Uppgörelse och likvid med samtliga fodringsägare i
Gustaf Wolter Mns sterbhus,
1867-1870.

J:c
Kreditavräkningar och korre- spondens mellan Gustaf Wolter M.
och hans bank, 1856-1863.

J:d
Avräkningar med diverse släktningar.

J:e
Kvittenser.

J:f
Räkningar.

J:g
Kassaböcker.

K:
Diverse.
 
12L:
Anna Margareta (Anne Margret)
Eva Gustava Mannerfelts,
f. Granfeldt (1813-1884) arkiv.

L:a
Brev till Anne Margret M. från
div. personer, A-L, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.
 
13L:
Anna Margareta (Anne Margret)
Eva Gustava Mannerfelts,
f. Granfeldt (1813-1884) arkiv.

Brev till Anne Margret M. från
div. personer, M-Å, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

L:b
Diverse kvitton, räkningar,
verser, noter etc.
 
14M:
Anna Eleonora (Anna Nora)
Vilhelmina Mannerfelts (1839-1917) arkiv.

M:a
Brev till Anna Nora M. från
div. personer.

A - Maria Mannerfelt,
se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.
 
15M:
Anna Eleonora (Anna Nora)
Vilhelmina Mannerfelts (1839-1916) arkiv.

M:a
Brev till Anna Nora M. från
div. personer.

Marie Louise Mannerfelt - W,
se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

M:b
Diverse:
avskrifter av predikotexter,
bröllops- och dödsnotiser,
julklappsverser, julkort etc.
 
16N:
Godsägare Erik Gustaf Mannerfelts
(1841-1918) familjearkiv.

N:a
Brev till Erik Gustaf M. från:
Ljunggren, Axel,
1879-12-16.

Mannerfelt, Gustaf Wolter,
1862-10-18.

N:b
Betyg från förberedande kadettskola.

N:c
Gravationsbevis och inteckningar på egendomen Östtomten.

N:d
Kvitton.

N:e
Brev till Maria M., f. Bromander,
(1838-1898) från Mannerfelt,
Anne Margret 1874-04-21.

Se även vol. 87, 94-120, 130-142.

O:
Hedvig Charlotta Johanna
Mannerfelts (1848-1901) arkiv.

O:a
Brev till Charlotta M.
från div. personer,
se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

O:b
2 manus av professor J. Ekman
dedicerade till Charlotta M.

O:c
Diverse visitkort.

P:
Ingenjör Assar Adolf Teodor Mannerfelts (1850-1917) arkiv.

P:a
Skolbetyg.

P:b
Koncept till sjöförklaring
angiven av Teodor M.

P:c
Brev till Teodor M. från:
Granfeldt, Lennart, stationsinsp.
1876-09-08.

Mannerfelt, Anne Margret,
1869-07-30,
1873-04-18,
1877-09-11.

Mannerfelt, Carl Otto,
1873-04-15.

P:d
1 inbjudningskort.

P:e
Brev till Maria Matilda M.,
f. Engström, (1859-1934) från
Mannerfelt, Anne Margret,
1881-10-31.

Q:
Major Johan Fredrik Mannerfelts
(1854-1931) arkiv.

Q:a
1 inbjudningskort.

Q:b
Brev till Johan Fredrik M. från:
Mannerfelt, Emil,
1874-05-11.

Mannerfelt, Carl Otto,
1873-03-13, 1873-03-16.

Q:c
Brev till Augusta Emelie M.,
f. Åhslund, (1862-1916) från
Mannerfelt, Anna Nora,
1880-12-02.

Q:d
2 kriaböcker för Johan Fredrik
Mns son Fredrik, 1907-1908.

R:
Förvaltare Vilhelm Claes Axel
Mannerfelts (1856-1919) arkiv.

R:a
Brev till Axel M. från diverse personer, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.

R:b
1 inbjudningskort, visitkort.

R:c
Handlingar rörande försäljning
av Trestena fideikomiss,
1910-1919 (se även IV:I o.
Granfeltska släktarkivet IV:D).
Se även vol. 88, 121 och 122.

S:
Disponent Emil Magnus Ludvig
Mannerfelts (1857-1933) arkiv.

Brev till Emil M. från
Jacobsson J. A.,
1916-08-25, 1916-?-?,
se även vol. 88 och 129.
 
17V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:a
Brev till Otto M. från diverse personer.
A - B, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.
 
18V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:a
Brev till Otto M. från diverse personer.
C - E, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.
 
19V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:a
Brev till Otto M. från diverse personer.
F - G, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.
 
20V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:a
Brev till Otto M. från diverse personer.
H - K, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.
 
21V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:a
Brev till Otto M. från diverse personer.
L - O, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.
 
22V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:a
Brev till Otto M. från diverse personer.
P - Sj, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.
 
23V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:a
Brev till Otto M. från diverse personer.
Sk - U, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.
 
24V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:a
Brev till Otto M. från diverse personer.
V - Ö, se brevskrivar-
register i den manuellt
förda förteckningen.

A:b
Brev till Otto M. från hustru
och släktingar, se brevskrivar- register i den manuellt
förda förteckningen.
 
25V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:b 1
Anne Margret Mannerfelt, samt
en bok korrespondens mellan
Anne Margret och Otto och
Marie Louise Mannerfelt.
 
26V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:b
Brev till Otto M. från hustru
och släktingar, se brevskrivar- register i den manuellt
förda förteckningen.

A:b 2
Marie Louise Mannerfelt.
 
27V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:b
Brev till Otto M. från hustru
och släktingar, se brevskrivar- register i den manuellt
förda förteckningen.

A:b 3
Anna Nora Mannerfelt, familjen
Erik Gustaf Mannerfelt, Charlotta
Mannerfelt, familjen Assar Adolf
Teodor Mannerfelt.
 
28V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:b
Brev till Otto M. från hustru
och släktingar, se brevskrivar- register i den manuellt
förda förteckningen.

A:b 4
Familjen Johan Fredrik Mannerfelt, Vilhelm Claes Axel
Mannerfelt, familjen Emil Magnus Ludvig Mannerfelt.
 
29V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:b
Brev till Otto M. från hustru
och släktingar, se brevskrivar- register i den manuellt
förda förteckningen.

A:b 5
Familjen Magnus (Måns) Gustaf Teodor Mannerfelt, familjen
Adolf - Anna Margareta Murray.
 
30V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:b
Brev till Otto M. från hustru
och släktingar, se brevskrivar- register i den manuellt
förda förteckningen.

A:b 6
Familjen Carl Erik August Mannerfelt, Axel Ludvig Christoffer Mannerfelt, Eleonora
Jakobina (Jacquette) Mannerfelt.
 
31V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:b
Brev till Otto M. från hustru
och släktingar, se brevskrivar- register i den manuellt
förda förteckningen.

A:b 7
Familjerna Suber, Davidsson,
Eliasson, Heyman.
 
32V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

A:c
Div. telegram till Otto M.
(med fru) på olika högtidsdagar.

B:
Handlingar rörande Otto Mns militära bana.

B:a
Fullmakter och utnämningar,
tjänsteförteckning, betyg etc.

B:b
Ordres.

B:c
Handlingar rörande tjänstledighet.

B:d
Reseräkningar.

B:e
Korrespondens i tjänsten.

B:f
Uppsatser i krigsvetenskap.
 
33V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

B:g
Diverse koncept och kladdar, samt
strödda handlingar i tjänsten.

Elevkataloger från Karlberg
(och Skara) 1862-1874.

B:h
Ritningar, skisser, diagram etc.
från officersutbildningen.
 
34V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

C:
Handlingar rörande Otto Mns
offentliga uppdrag.

C:a
Kommunalfullmäktige.

C:b
Överkontrollörskap för brännvins-
och maltdryckstillverkningen i
Skaraborgs län.

C:c
Borås Järnvägars AB.

C:d
Älvsborgs läns södra
Hushållningssällskap.

C:e
Västergötlands och Norra
Hallands handelskammare.

C:f
Borås Arbetarinstituts
Föreläsningsanstalt.

C:g
Borås Sparbank.
 
35V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

D:
Handlingar rörande Otto Mns
medlemskap i diverse föreningar.

E:
Författarskap och forskning.

I:a
Manuskript till div. tidnings-
och tidskriftsartiklar.

I:a 1
Grevinnan Anne Marie Sparre
på Hofsnäs.

I:a 2
Släkten Stårck
(trolig författare Otto M.).

I:a 3
Riksföreståndaren Sten Sture d.y.
och slaget vid Bogesund
hindersmässodagen 1520.

I:a 4
Claes Ekeblad och Metta Kafle.

I:a 5
Gustaf III och Älfsborgarne.

I:a 6
Olle Svensson - En Åsbo-folktyp.

I:a 7
Boken om Trestena, Historien om
Trestena fideikommiss.

I:b
Förteckning över skrifter
publicerade av Otto M.

II:a
Excerpter och anteckningar rörande släkten Mannerfelt.

Förteckning över "Mannerfeltska"
släktens handskriftssamling.

II:b
Anteckningar rörande släkterna
Björnberg, Fock och Schwartzenhoff.
 
36V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

II:c
Excerpter och anteckningar
rörande släkten Ekeblad.

II:d
Diverse lösa excerpter
och anteckningar.

III:
Särtryck och tidningsurklipp
av artiklar författade av Otto M.
Subskriptionskort på Mannerfeltska släktboken, del I.
 
37V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

F:
3 buntar almanackor och
kalendrar, 1860-1924.
 
38V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

F:
3 buntar almanackor och
kalendrar, 1860-1924.
 
39V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

F:
3 buntar almanackor och
kalendrar, 1860-1924.
 
40V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

G:
1 bunt fotografier av familje-
medlemmar, släktingar, vänner,
gårdar etc.
 
41V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

H:
Räkenskaper.

H:a
Skattehandlingar.

H:b
Pensions- och försäkrings-
handlingar.

H:c
Räkningar och kvitton (beröra även Marie Louise M. och
Otto Mns sterbhus).

H:d
Kassabok 1910-1921.

I:
Diverse koncept, i huvudsak till
tal vid olika tillfällen.

J:
Svar på annons rörande inackordering.

K:
Diverse program, bordsplaceringar, etc.
 
42V:
kapten Carl Otto Mannerfelts
(1852-1924) familjearkiv.

L:a
Diverse tidningsklipp
och annat tryck.

L:b
Dödsnotiser och nekrologer över
Otto M. i div. tidningar.

M:
Teckningar utförda av
Otto Mns barn.

N:
Handlingar rörande (Otto Mns?)
förmyndarskap för John Davidsson.


NN:
Diverse.
 
43O:
Marie Louise Mannerfelts,
f. Suber, (1861-1945) arkiv.

O:a
Brev från Otto Mannerfelt, 1881-1920, se brevskrivarregister
i den manuellt förda förteckningen.

O:b
Brev från barn, barnbarn
och andra släktingar, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.
 
44O:
Marie Louise Mannerfelts,
f. Suber, (1861-1945) arkiv.

O:b
Brev från barn, barnbarn
och andra släktingar, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

O:c
Brev, kort, telegram med
kondoleans rörande Otto Mns död.

O:d
Tidningsnoticer rörande Otto Mns
död, (se även V:L:b).

O:e
Livförsäkringshandlingar.
 
45P:
Kapten Gustaf Magnus (Måns)
Teodor Manerfelts (1884-)
familjearkiv.

P:a
Brev till Måns M. från diverse personer, se brevskrivarregister
i den manuellt förda förteckningen.

P:b
Handlingar rörande Måns Mns
militära bana.

P:c
Diverse manuskript, räkningar och anteckningar.

P:d
Ingegerd Marika Mannerfelts,
f. Posse (1886-) arkiv.

Brev från Mannerfelt, Carl (son),
1922-01-09.

Marie Louise,
1921-11-11,
1923-02-03, 1923-04-05,
1923-09-13, 1923-11-11.

Otto,
1923-04-15.

P:e
Carl (1913-) och Anne Charlotte
(1915-) Mannerfelts arkiv.

Kort från Marie Louise Mannerfelt,
1923-11-11,
1924-02-01,
1 odat.
 
46Q:
Anne Margreta Murrays,
f. Mannerfelt, (1885-) arkiv.

Brev från diverse personer, se
brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

R:
Landshövding Carl Erik August
Mannerfelt (1886-) arkiv.

R:a
Brev från diverse personer, se
brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

R:b
Diverse.

S:
Adjunkt Axel Ludvig Christoffer
Mannerfelts (1898-) arkiv.

S:a
Brev från diverse personer, se
brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

S:b
Räkningar och kvitton.

S:c
Diverse räkneprov m.m.

S:d
Några anteckningar,
(acc. 91/1969).
 
47von Schwartzenhoffska släktarkivet.

I:
Major Bengt Schwarts, adlad von
Schwartzenhoff, (1647-1721)
familjearkiv.

A:
Handskriven journal, innehåller grekiskt-latinskt glossarium,
dagbok, regementskvarter-
mästarräkenskaper, m.m.

B:
Kopia av reseräkning över
kostnaderna för två resor
till Stockholm, 1682 och 1686,
i samband med Bengts
och hans bröders adlande
och introducering.

C:
Husesynsinstrument över
kaptensbostället Åsen,
Ljurs sn, Gäsene hd, upprättat 1716, då Bengt v. S. avgick med majors avsked.

D:
Arvskifte efter Bengt v. S.
mellan barnen Ulrik Ludvig,
Anna Sofia, Johan Crispin och
Otto Vilhelm, 1722-02-15.

E:
Tre brev till Bengt v. S. från kommissarie Johan Stiernflycht
(1648-1703):
1685-11-18,
1686-12-16,
1694-05-29.

Ett koncept till brev från
Bengt v. S. till Anna Stiernflycht:
1709-02-26.

F:
Löjtnant Johan Crispin von Schwartzenhoffs (1685-1738)
arkiv.

Inbördes testamente (kopia)
mellan Johan Crispin v. S.
och hans andra hustru
Margareta Dahlberg, 1732-05-09.

Bouppteckning efter Johan
Crispin v. S., 1739-01-23.

Intyg om arvsrätt för Margareta
v. S. 1738-10-28.

II:
Kapten Ulrik Ludvig von Schwartzenhoffs (1681-1754)
familjearkiv.

A:
Räkenskapsbok och dagbok,
(innehåller även några anteckningar av bl.a. Ulric
Christoffer v. S.).

B:a
Giftermålskontrakt mellan Ulrik Ludvig v. S. och Margareta Maria Lillie, 1717-06-16.

B:b
Ulrik Ludvig och Margareta
Maria v. Sns inbördes testamente, 1735-06-17.

B:c
Ulrik Ludvig v. Sns testamente,
1741-06-12.

B:d
Bouppteckning efter Margareta
Maria v. S., 1747-06-25.

B:e
Bouppteckning och arvskifte efter Ulrik Ludvig v. S.,
1754-11-06, 1754-11-10,
1755-02-20.

C:
Diverse lönelikvidationer.

D:
Brev till Ulrik Ludvig v. S. från:
Groth, C. J., sergeant,
1739-01-25.

Lillie, Carl, överste,
1736-08-20,
1747-07-29.

Lillie, Jeanette (?),
1736-08-24.

Stiernflycht, Anna,
1721-12-30.

E:
Officersfullmakter, avskedsbrev.

F:
Löjtnant Carl Gustaf von Schwartzenhoffs arkiv.
Räking på innestående lön för åren 1710-11.

III. Anna Sofia Loods f. Schwartzenhoffs arkiv.
Inbördes testamente mellan lt Christer Lood o. hans maka Anna Sofia von Schwartzenhoff. Bouppteckning efter Anna Sofia Lood 1772.
 
48IV:
Löjtnant Otto Vilhelm von Schwartzenhoffs (1695-1745)
familjearkiv.

A:
Arvskifte och delning av fast och lös egendom mellan Otto Vilhelm v. Sns barn:
Anna Dorotea Timell, f. v. S.,
Carl Gustaf, Christina Juliana,
Catharina Maria Bergman, f. v. S.
Erik Gustaf efter:
1
Farbrodern Ulrik Ludvig v. S.
1756.
2
Modern Anna Maria v. S.,
f. Elfman, 1771.
3
Fastern Anna Sofia Lood,
f. v. S., 1772.

B:
Anna Dorotea, f. v. S.,
(1721-1796) och löjtnant
Carl Gustaf Timells (1723-1799)
arkiv.

B:a
Tillstånd för ofrälse
Carl Gustaf T. att äkta
Anna Dorotea v. S., 1761-04-29.

B:b
Bouppteckning och arvskifte efter Anna Dorotea T.

B:c
Carl Gustaf Tns makulerade
testamente, 1793-03-29.

Arvskifte efter Carl Gustaf T.,
1799-12-16.

Bouppteckning efter Carl Gustaf T., 1800-03-29.

B:d
Brev till Carl Gustaf T. från:

Billing, Carl,
1783-10-30.

Leijonmarck, Herman Justinius,
kontrollör, 1797-07-01.

Schwartzenhoff, Erik Gustaf v.,
löjtnant, 1785-04-05.

B:e
Carl Gustaf Tns utgiftsbok,
1787-1799.

C:
Christina Juliana von Schwartzenhoffs (1730-1810) arkiv.

C:a
Christina Juliana v. Sns testamente i avskrift, 1800-04-22.

C:b
Brev till Christina Juliana v. S.
från broder eller syster, odat.

C:c
se IV:D:a.

D:
Catharina Maria Bergmans
f. v. S., (1734-1804) arkiv.

D:a
Uppdelning av arvslott mellan
Catharina Maria B. och Christina
Juliana v. S. 1799-06-24.

D:b
Kvitto.

E:
Löjtnant Erik Gustaf von
Schwartzenhoffs (1739-1786) arkiv.

E:a
Erik Gustaf v. Sns testamente i
avskrift, 1786-01-01.

E:b
Brev i koncept från
Erik Gustaf v. S. till:
Baalack, Johan Gustaf, kapten,
1786-06-10.

Flodin, Peter, köpman,
maj 1778.

Löfgren, ?, kronolänsman,
1786-03-27.

Brev till Erik Gustaf v. S. från:
Schwartzenhoff, Carl Gustaf von,
major, 1783.

E:c
Erik Gustaf v. Sns stämningsansökan mot kapten Carl Georg Falkenberg, 1786-03-27.

E:d
Nota.

E:e
Handlingar rörande bostället
Gyltebacka, se även X:C.
 
49V:
Major Carl Gustaf von Schwartzenhoffs (1727-1806) arkiv.

A:
Bouppteckning efter Carl Gustaf v. S., 1807-06-01.

B:
Ordensbrev
(Riddare av Svärdsorden).

C:
Antecknings bok i belägrings- konst, anfallstaktik m.m. har förmodligen tillhört Carl Gustaf v. S.

D:
Genealogi över Schwartzenhoffska
släkten.
Upprättad av Carl Gustaf v. S.

E:
Köpehandlingar till frälse-
hemmanet Bollstorp, inköpt från Erik Gustaf v. S. 1774-06-20,
se även X:A.

F:
Handlingar rörande arv efter
sergeant Peter Unge.

G:
Handlingar rörande förmyndarskap
för Carl Georg Falkenberg och
Ebba Falkenberg.

Ett antal brev från diverse
personer rörande detta förmyndarskap återfinnes
under V:K.

H:
Diverse lösa räkenskaper,
räkningar och kvittenser.

I:
Diverse koncept och anteckningar.

J:
Förteckning över Carl Gustaf
v. Sns (?) myntsamling.
 
50V:
Major Carl Gustaf von Schwartzenhoffs (1727-1806) arkiv.

K:
Brev till Carl Gustaf v. S. från
diverse personer, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.
 
51VI:
Charlotta von Schwartzenhoffs,
f. Björnberg, gm Carl Gustaf
v. S., (1722-1791) arkiv.

A:
Bouppteckning efter Charlotta
v. S., 1791-04-18.

B:
Brev till Charlotta v. S. från
diverse personer, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.
 
52VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

A:
Utkast till testamente (1804-10-13),
bouppteckning (1821-04-24).

Diverse handlingar, främst domstolsprotokoll, rörande tvisten mellan Ulric Christoffer
v. Sns arvingar.

B:
Handlingar rörande utredning av Ulric Christoffer v. Sns dödsbo.

Räkenskaper, verifikationer etc.

Brev till Gustaf Wolter Mannerfelt (se även dennes arkiv, vol. 5) i samband med dennes utredningsarbete.

C:
Handlingar rörande Ulric Christoffer v. Sns militära bana.

C:a
Utnämningar, fullmakter.

C:b
Avsked från tjänsten.
 
53VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

C:
Handlingar rörande Ulric Christoffer v. Sns militära bana.

C:c
Kriget i Pommern 1805-1807,
handlingar i tjänsten:
ordres, rapporter, räkenskaper etc., handlingar rörande hans blessyrer.

C:d
Övriga tjänstehandlingar, främst från 1807-1812.
Ordres, rapporter,
räkenskaper etc.
 
54VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

D:
Handlingar rörande Ulric Christoffer v. Sns resa till
Bremen och Stade, 1792.

(Se även X:T).

E:
Diverse anteckningar (troligen)
härrörande från Ulric Christoffer
v. Sns studietid.
Bl.a. en handskriven latinsk-
svensk ordbok.

F:
Diverse lösa (fragmentariska)
anteckningar, koncept, etc.

G:
Koncept till brev från Ulric
Christoffer v. S. till diverse personer (de flesta oidentifierbara).
 
55VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

H:
Brev till Ulric Christoffer v. S.
från diverse personer:
1.
A-E, se brevskrivarregister i den
manuellt förda förteckningen.
 
56VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

H:
Brev till Ulric Christoffer v. S.
från diverse personer:
2.
F-L, se brevskrivarregister i den
manuellt förda förteckningen.
 
57VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

H:
Brev till Ulric Christoffer v. S.
från diverse personer:
3.
M-Sch, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.
 
58VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

H:
Brev till Ulric Christoffer v. S.
från diverse personer:
4.
Se-Ö, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.
 
59VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

I:
Räkenskaper.
(Dessa ha ej nöjaktigt kunnat
föras till de övriga räken- skaperna under de olika
"gårdsarkiven", se X:A-V).

I:a
Räkningar.

I:b
Kvittenser.

I:c
Kassaböcker.

I:d
Diverse lösa (fragmentariska)
räkenskaper.

I:e
Diverse lösa handlingar rörande
skatt och mantalsskrivningar m.m.
 
60VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

J:
Pamflettlitteratur (tryckt och i avskrift), främst i samband med
1789 års riksdag.

K:
Författningar, riksdagstryck och
diverse annat officiellt tryck,
även i avskrifter.
 
61VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

L:
Tidningar och diverse annat tryck.

M:
Diverse uppsatser i manuskript
och andra skriverier,
(okända författare).

N:
Tillfällighetsdiktning, typ
supvisor och kärlekskväden, för-
modligen författade av lokala
förmågor.
Jämte ett antal Bellman- och
Vadmandikter i avskrift.
 
62VII:
Överstelöjtnant Ulric Christoffer
(Crispin) von Schwartzenhoffs
(1755-1821) arkiv.

O:
Noter, danser, etc.

P:
Predikotexter, liktal, psalmer,
böner etc.

Q:
Tillkännagivanden av dödsfall,
inbjudningskort till begravningar
och middagar.

R:
Anställningskontrakt och avskedsintyg för några åboar, pigor och drängar.

S:
Diverse.

T:
Brev till diverse personer från
diverse personer.
(Dessa brev ha förmodligen legat som bilagor till brev till
Ulric Christoffer v. S. men
särskiljts, och höra till dem,
som ej kunnat återföras till sitt rätta sammanhang).

U:
Förteckning över det v. Schwartzenhoffska arkivet, eventuellt sammanställd av
Ulric Christoffer v. S., förteckningen omfattar handlingar som bevararts fram till major Carl Gustav v. Sns död.

De flesta av de i förteckningen
förekommande handlingarna finnes
fortfarande bevarade.

V:
Diverse handlingar utan bestämd
proveniens, men i huvudsak från
Ulric Christoffer v. Sns livstid.
 
63VIII:
Kapten Alexander Unges (1748-1807) arkiv.

A:
Handlingar rörande Alexander Uns
militära bana.

A:a
Utnämningar och fullmakter.

A:b
Diverse tjänstehandlingar.
(Ordres, rapporter, räkenskaper
etc.).

A:c
Handlingar rörande kommendering
till Trollhätte kanalbygge, 1795.
 
64VIII:
Kapten Alexander Unges (1748-1807) arkiv.

A:
Handlingar rörande Alexander Uns
militära bana.

A:d
Kriget i Pommern, 1805-1807.
Handlingar i tjänsten.

B:a
Brev från Alexander U. till
majoren Per Adolf Gyllenhaal,
(Gyllenhaal bebodde kaptensbo- stället Gullstorp, som sedermera beboddes av Alexander U. och
därefter av Ulric Christoffer
v. S. Unges brev måste ha glömts
kvar av G. och så hamnat i v. Schwartzenhoffska arkivet).

B:b
Brev till Alexander U. från diverse personer, se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

C:
Diverse lösa räkenskaper.

D:
Diverse.
 
65IX:
Fröken Agneta Sylvans (?-1834)
arkiv.

A:
Brev:
A:a
Koncept till brev.

A:b
Till Agneta S. från diverse personer, se brevskrivarregister
i den manuellt förda förteckningen.

B:
Diverse inbjudningskort,
dödsnotiser etc.
 
66X: Gårdsarkiv.

A:
Bollstorp, frälsehemman, 1 mtl
(Möne sn, Ås hd, Älvsb. län).
Inköptes av löjtnant Christer
Lood (gm Anna Sofia v. S.),
1747-04-11 från Beata Ebba
Lagerberg (½ mtl) och magister
Thore Hellstadius 1749-04-25,
(½ mtl).

Beboddes av löjtnant Erik Gustaf
v. S. under det tidigare
1770-talet, under vilken tid
hemmanet var officersboställe
(nr 565, Ås komp. Älvb. reg.).

Övertogs av major Carl Gustaf
v. S., 1774, som bortpantade
hemmanet (åter frälse), 1781,
till några bönder.

Återlöstes, efter långvarig
process, av Ulric Christoffer
v. S., 1813-1814.

A:a
Åtkomsthandlingar för Christer Lood, 1745, 1749.

A:b
Erik Gustaf v. Sns ödmjuka memorial rörande hemmanets
förfall.

A:c
Processhandlingar i samband med Ulric Christoffer v. Sns
återinlösen av Bollstorp.

A:d
Diverse fragmentariska räkenskaper och andra administrativa handlingar.

A:e
/Se även V:E/.

B:
Gullskog, kaptensboställe vid
Södra Kinds komp., Älvborgs reg.,
½ mtl (Örsås sn, Kinds hd,
Älvb. län) med följande augments-
hemman i Kinds hd:
/Kalvs sn/
Hunnebo (1/8), Klägghult (1),
Bålared (1/4),

/Mårdaklavs sn/
Klevan (1/2),

/Håksviks sn/
Andlarp (1/4),

/Frölunda sn/
Norrbo Yttre (3/4),
Brädden (1/8), Heden (1/4),
Uvebo (1/4),

/Svenljunga sn/
Svenljunga m. en kvarn (1/8),

/Örsås sn/
Tränghult (1/8),
Bullsång Lillegården (1/4).
Boställe för:
/major P. A. Gyllenhaal,
1797-1803 (?), se VIII:B:a/,

kapten Alexander Unge,
1804-1807, (förvaltades under denna tid av hovrättskommissarie
Carl Heil),

Ulric Christoffer v. S.,
1808-1814, (förvaltades under
denna tid av landbonden Anders
Hansson),

/major P. de Frese 1814- /.

B:a
Förvaltningshandlingar och
räkenskaper under P. A. Gyllenhaals indelningstid.

B:b
Förvaltningshandlingar och räkenskaper under Alexanders Uns
indelningstid.

B:c
Ulric Christoffer v. Sns
indelningstid:
B:c 1
Brev till Ulric Christoffer v. S.
från landbonden, "förvaltare",
Anders Hansson, bönderna Bengt Hansson och Johan Bengtsson.
B:c 2 Processen mellan Ulric Christoffer von Schwartzenhoff och P. de Frese ang boställets vanskötsel 1819-20. Husesynsinstrument 1803.
 
67X. Gårdsarkiv

C:
Gyltebacka, löjtnantsboställe
vid Södra Kinds komp. Älvsb. reg.
(Roasjö sn, Kinds hd, Älvsb. län)
med följande underliggande
löningshemman i Kinds hd:

/Revesjö sn/
Flenstorp,

/Roasjö sn/
Qvarnegärde, Habo Lillegården,

/Sexdråga sn/
Ringstena Pär Olofsgården.
Beboddes av Ulric Christoffer
v. S., 1783-1796.

C:a
Transumt av husesyninstrument,
1783-09-04.

C:b
Kontrakt på indelningsbyte
mellan Ulric Christoffer v. S.
och löjtnant C. Delwig,
1796-07-17.

C:c
Förvaltningshandlingar och räkenskaper.

C:d
Process mellan Ulric Christoffer
v. S. och några löningsbönder
rörande ränteuppbörd.

D:
Hof, säteri, 2 mtl (Hällstads sn,
Ås hd, Älvsb. län) med under-
liggande rå- och rörshemman,
(tills. 2 mtl):

Hallarna, Hulugården, Håkansgården.
Inköptes på auktion av
Carl Gustav v. S. 1786-05-01
från änkefru Jeanna Oxehufvud,
f. Giötenstierna och pupillerna
Bo och Tönne Oxehufvud, (förmyndare kapten David Fredrik
von Wachenfelt).

Ärvdes av Ulric Christoffer v. S.
Försåldes på auktion vid dennes död 1821.

D:a
Köpebrev, 1786-05-01.

Avskrift av K. brev på säterifrihet, 1734-10-11.

Kvittenser på köpesumman.

D:b
Förvaltningshandlingar och
räkenskaper.

D:b 1
Mantals- och skattehandlingar.

D:b 2
Diverse lösa räkenskaper och
förvaltningshandlingar.

D:b 3
Förteckning över åbornas under
säteriet Hof besvär,
(i form av brev till härads- hövding Temtander, 1811-11-07).

D:c
Skiftes- och rågångshandlingar.

D:c 1
Handlingar rörande vägdelning
i Hällstads socken.
 
68Gårdsarkiv

D:c
Skiftes- och rågångshandlingar.

D:c 2
Handlingar rörande rågångstvisten
mellan delägarna i Gammalstorps
skogslag i Hällstads socken.

D:c 3
Övriga handlingar rörande åker-
och ängskiften, en del i samband
med storskifte under 1780-talet.

D:d
Handlingar rörande processen
mellan kronan (kronolänsman Carl
Adam Lundgren) och Ulric Christoffer v. S. om brännvins-
bränning på Hof.
 
69Gårdsarkiv

E:
Hulvik, frälsehemman, 1/4 mtl
(Nårunga sn, Gäsene hd,
Älvsborgs län) med underliggande
torpet Hallors Nabb.
Inköptes av Ulric Ludvig v. S.
från Johan Gabriel Gyllengrip,
1737-08-02 (?).

Ärvdes sedermera av Ulric Christoffer v. S., såldes på auktion vid dennes död.

E:a
Köpebrev, husesyninstrument och
processhandlingar.

E:b
Handlingar rörande Nårunga
skogsprocess.

F:
Hällstad Påvagården, frälsehemman, 1 mtl (Hällstad sn, Ås hd, Älvsb. län).

1/4 mtl i gården inköpt av Ulric Christoffer v. S.
Låg under bondebruk.

F:a
Åtkomsthandlingar och kontrakt.

F:b
Process rörande ofrälses rätt att bruka frälsejord,
(Påvagården svarande).

G:
Iglabo, säteri, 1 mtl (Ljurs sn,
Gäsene hd, Älvsb. län) med
underliggande torp och såg- och
mjölkvarn.

Inköptes av Bengt v. S. från
assessor Johan Stiernflycht,
1684-09-28.

Ägdes av olika medlemmar av den
v. Schwartzenhoffska släkten.

Såldes på auktion efter Agneta
Sylvans död 1834 genom Gustaf Wolter Mannerfelts försorg.

G:a
Köpebrev på säteriet, 1684-09-28.

G:b
Handlingar rörande Ulric Christoffer v. Sns åtkomst av
säteriet med underliggande torp.

G:c
Förvaltning.

G:c 1
Räkenskaper.
 
70Gårdsarkiv

G:c
Förvaltning.

G:c 2
Anders Glad(er)s redovisning
för Iglabo 1810-1821.

G:c 3
Iglabo sterbhus efter Agneta
Sylvans död 1834.

G:d
Processhandlingar rörande Ljurs
Stommens såg- och mjölkvarn
mellan olika medlemmar av den
v. Schwartzenhoffska släkten
å ena sidan och kronan och
medlemmar av släkten Stiernflycht
å den andra sidan.

G:e
Brukningskontrakt för torpet Lommared (under Iglabo) 1801.
 
71Gårdsarkiv
H:
Jugeshult, fänriksboställe,
(Grönahögs sn, Kinds hd,
Älvsb. län).

Okänt hur handlingarna kommit att
ingå i det v. Schwartzenhoffska arkivet.

Kontrakt m.m.

I:
Klockö Yttergården, frälsehemman,
3/8 mtl (Möne sn, Ås hd,
Älvsb. län).
Inköpt av Ulric Christoffer v. S.

Köpekontrakt (i avskrift, ej daterat) mellan säljare Daniel
Frodelius och Ulric Christoffer
v. S.

Övriga åtkomsthandlingar och
husesyninstrument, 1783-10-24.

J:
Lindhult, säteri, 1 mtl
(Holtsljunga sn, Kinds hd,
Älvsb. län).
Inköptes av Carl Gustaf v. S.,
1764-05-12, ärvdes av Ulric
Christoffer v. S., 1807-03-05,
såldes vid dennes död, 1821-03-25.

J:a
Förvaltningshandlingar, huvud- sakligen diverse lösa räkenskaper
1764-1821.

J:b
Diverse handlingar rörande säteriets rätt till en äga i
Holtssjön, 1793-1809.

K:
Ljur, Lillegården, kronoskatte-
hemman, 1/8 mtl (Ljurs sn,
Gäsene hd, Älvsb. län).
Ägdes av Carl Gustaf Timell.

Processhandlingar rörande arv av Lillegården efter Carl Gustaf Tns
död.

L:
Ljur, Tolsgården, kronoskatte-
augmentshemman, 3/4 mtl
(Ljurs sn, Gäsene hd,
Älvsb. län). Ägdes av Carl Gustaf
Timell.

Åtkomst- och processhandlingar.

M:
Pålstorp, skatterusthåll, 1/2 mtl
(Hemsjö sn, Kullings hd,
Älvsb. län) med tillhörande
augmentshemman:
frälsehemmanet Brasegården,
skatterusthållet Skaftared,
skattehemmanet Kärrbogärde.

Ägdes av Charlotta Björnberg,
uppläts till Alexander Unge 1782,
och ärvdes 1807 av Ulric Christoffer v. S.

Såldes på auktion 1821.

M:a
Diverse kontrakt med brukningsbönder 1796-1804,
inteckningshandlingar.

M:b
Förvaltningshandlingar under
Alexander Uns ägotid 1782-1807,
främst lösa räkenskaper.
 
72Gårdsarkiv
M:
Pålstorp, skatterusthåll, 1/2 mtl
(Hemsjö sn, Kullings hd,
Älvsb. län) med tillhörande
augmentshemman:
frälsehemmanet Brasegården,
skatterusthållet Skaftared,
skattehemmanet Kärrbogärde.

Ägdes av Charlotta Björnberg,
uppläts till Alexander Unge 1782,
och ärvdes 1807 av Ulric Christoffer v. S.
Såldes på auktion 1821.

M:c
Förvaltningshandlingar under
Ulric Christoffer v. Sns ägotid
1807-1821.

Korrespondens mellan ägare och
förvaltare (?) Carl Arvidsson,
lösa räkenskaper.

N:
Räfvike, Ranagården, kronoskatte-
rusthåll, 3/4 mtl (Möne sn,
Ås hd, Älvsb. län).

Ägdes av Ulric Christoffer v. S.
1810-1821.

Köpekontrakt, processhandlingar
och räkenskaper.

O:
Skinten, frälsehemman, 1/4 mtl
(Qvinnestads sn, Gäsene hd,
Älvsb. län).

Ägdes av Carl Gustaf Timell,
såldes till Carl Gustaf v. S.,
1764-08-10.

Diverse åtkomsthandlingar m.m.

P:
Sköfde Barkegård, allodial-
frälsehemman (Sköfde sn, Kullings hd, Älvsb. län).
Ägdes av Ulric Ludvig v. S.

Köpebrev mellan Jan Uggla och
Ulrik Ludvig v. S., 1735-01-04.

Q:
/Trälunda, Lillegården, halvt
frälsehemman (Möne sn, Ås hd,
Älvsb. län).

Fastighetsaffären (mellan två bönder) förmedlad av Ulric
Christoffer v. S.

Köpekontrakt (2 st.). /

R:
Vrångestorp, löjtnantsboställe,
1/2 mtl (Grönahögs sn, Kinds hd,
Älvsb. län).
Ulric Christoffer v. Sns boställe
1797-1803.

S:
/Åsboborgs gruva, (Nora sn,
Örebro län), 1 del ägd av Ulric Christoffer v. S.

Försäljningskontrakt mellan
Ulric Christoffer v. S. et alia
1810-07-09. /

T:
Gatzdorffs Hof, (Bremen).
Kom i v. Schwartzenhoffska
släktens ägo genom Dorotea Orwegen från Stade, gm Bengt
v. S.

Diverse handlingar.
Se även VII:D.

U:
Kartor över:
Hallors Nabbs äga,
(Nårunga sn, Gäsene hd) 1758.

Ritad av Johan Georg Timmerman,
se även X:E.

Ridderstorp,
(Qvinnestads sn, Kullinge hd),
1705.
Ritad av Johan Kämmenskiöld,
(jämte konceptskiss).

V:
Diverse.
 
73I:
Överstelöjtnant Mattias Björnbergs (1698-1776) familjearkiv.

A:
Handlingar rörande Mattias Bns
militära bana:
Fullmakter, rulla, bostället
Gullskog,
(Se även v. Schwartzenhoffska
släktarkivet, X:B).

B:
Kapten Alexander Björnbergs
(1725-1788) arkiv.

1 regementsorder, 2 kvittenser.

C:
Kapten Fredrik David Björnbergs
(1726-1796) arkiv.

1 kvittens.

II:
Kapten Johan Fredrik Björnbergs
(1721-1796) familjearkiv.

A:
Handlingar rörande Johan Fredrik
Bns militära bana:
fullmakter, utnämningar,
ordres etc.

B:
Inbördes testamente mellan
makarna Johan Fredrik och
Juliana B., f. Ahlehielm,
1792-11-07.

C:
Brev till Johan Fredrik B. från diverse personer, se brevskrivar- register i den manuellt förda
förteckningen.

D:
Räkenskaper, räkningar
och kvittenser.

E:
Gårdsarkiv:
huvudsakligen åtkomsthandlingar
och domstolsprotokoll.

E:a
Ginkalunda, säteri, 1 mtl
(Kinna sn, Marks hd, Älvsb. län)
med underliggande hemman i
Kinna sn:
Persgården, Lars Anders gård,
Wrå Anders gård, Olof Marcus-
gården + några torp, jämte
Wälby Landbogård (Berghems sn,
Marks hd), Seglora (Seglora sn,
Marks hd).

Dessa gårdar inköptes av Johan
Fredrik B. under 1740-1780-talen.

E:b
Hede, säteri, 1 mtl (Kinna sn,
Marks hd) arrenderades av Johan Fredrik B.
Ägdes av medlemmar av släkterna
Örnevinge och Gyllenhaal.

E:c
Wägatorp, frälsehemman, 3/4 mtl
(Essunga sn, Barne hd, Skaraborgs län).

Bortbyttes av Johan Fredrik B.,
1778-09-13, mot några gårdar i Kinna sn, Marks hd.

E:d
Diverse.

F:
Juliana Björnberg, f. Ahlehielm,
(1723-1785) arkiv.

Brev till Juliana B. från:
Björk (?), 4 st. odat.

Steneberg, Adolf, 1766-03-19,
(Bredared).

G:
Hedvig Catharina Borgenstiernas,
f. Björnberg, (1755-1783) arkiv.

Bouppteckning efter Hedvig Catharina Borgenstierna,
1784-03-17.

H:
Maria Elisabet Anagrius-Lindeqvists,
f. Björnberg, (1758-1840) arkiv.

Bouppteckning efter Maria Elisabets förste make, Johan
Fredrik Anagrius (1730-1794),
1794-10-09.

III:
Kapten Nils Johan Björnbergs
(1764-1822) familjearkiv.

A:a
Stämning och domstolshandlingar.

A:b
Brev till Nils Johan B. från Schwartzenhoff, Ulric Chri. 9/2 1814.

B. Kammarjunkare Carl Johan Björnbergs (1789-1834 ) arkiv.
Domstolsprotokoll. Döds- och begravningsnotiser. Diverse.

IV. Förteckning över släktarkivet från 1800-tal.
 
74I:
Major Lars Granfeldts (1730-1803)
familjearkiv.

A:
Fullmakter, utnämningar.

B:
Arvshandlingar efter Lars G. och
hans hustru Clara Carolina,
f. Flach (1737-1775).

C:a
Avräkning mellan Lars G. och
hans framlidna hustrus brorson,
löjtnant Carl Fredrik Flach,
rörande arv efter assessorskan
Clara Flach, 1790.

C:b
Brev rörande detta arv till Carl
Fredrik Flach från Magnus
Kiellensedt, 1788-1790, 11 st.

D:
Diverse.

II:
Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851) familjearkiv.

A:
Handlingar rörande Gustaf Gns
militära bana:
A:a
Fullmakter, utnämningar.

A:b
Räkenskaper i tjänsten.
 
75II:
Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851) familjearkiv.

B:
Brev till Gustaf G. från diverse
personer.
A-F, se brevskrivarregister i den
manuellt förda förteckningen.
 
76II:
Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851) familjearkiv.

B:
Brev till Gustaf G. från diverse
personer.
G-M, se brevskrivarregister i den
manuellt förda förteckningen.
 
77II:
Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851) familjearkiv.

B:
Brev till Gustaf G. från diverse
personer.
N-V, se brevskrivarregister i den
manuellt förda förteckningen.
 
78II:
Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851) familjearkiv.

C:
Diverse lösa räkenskaper, räkningar kvitton etc.
(Se även IV: Gårdsarkiv).
 
79II:
Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851) familjearkiv.

C:
Diverse lösa räkenskaper, räkningar kvitton etc.
(Se även IV: Gårdsarkiv).
 
80II:
Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851) familjearkiv.

D:
Diverse:
dödsnotiser, predikningar,
verser, recept etc.
 
81II:
Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851) familjearkiv.

E:
Diverse tryck.
 
82F:
Löjtnant Georg Vilhelm Granfeldts
(1807-1880) arkiv.

Brev till Georg Vilhelm G. från:
Granfeldt, Adolf, hovrättsråd,
1851-01-27.

Kruse, Fredrika,
1855-03-12.

Wersäll, Johan, kontraktsprost,
1854-12-16.

G:
Hovrättsråd Adolf Fredrik
Granfeldts (1811-1875) familjearkiv.

G:a
Brev till Adolf Fredrik G. från:
Granfeldt, Gustaf, ryttmästare,
1840-09-24.

Granfeldt, Hedvig, s. gm Wersäll,
1840-03-04.

Wersäll, Johan, kontraktsprost,
1859-01-08.

G:b
Brev till Maria Augusta Vilhelmina Granfeldt,
f. Lundström, från:
Granfeldt, Augusta,
1888-09-29, 1888-09-30,
1890-09-11.

Mannerfelt, Anne Margret,
f. Granfeldt,
1880-11-04,
1881-08-12, 1881-09-11,
1882-05-18,
1883-01-17.

H:
Augusta Carolina Charlotta
Fredrika Sofia Granfeldts
(1814-1891) arkiv.

Brev till Augusta G. från:
Granfeldt, Anne Charlotte,
f. Fock, 1839-11-02.

Mannerfelt, Anne Margret,
f. Granfeldt,
1859-01-05, 1859-03-05.

Wersäll, Johan, kontraktsprost,
1845-06-14.

I:
Lantbrukare Lars Carl Ture
Emanuel Granfeldts (1816-1897)
arkiv.

1 kvittens.

J:
Johanna Beata Ottiliana Granfeldts (1823-1902) arkiv.

Brev till Johanna G. från:
Cronstedt-Lewenhaupt, Eva Augusta, 1849-05-06.

Granfeldt, Augusta,
1858-07-04,
1860-02-23.

Granfeldt, Claes, major,
postmästare,
1851-05-12,
1869-10-03,
1873-05-15.

Granfeldt, Ture, lantbrukare,
1858-05-14,
1863-07-08,
1869-10-11.

Mannerfelt, Anne Margret,
f. Granfeldt,
1859-01-19,
1866-05-15,
1874-06-06, 1874-09-09,
1881-05-13.

Mannerfelt, Anna Nora,
1859,
1866-02-28,
1868-04-22,
1869-06-09, 1869-07-31,
1876-09-26.

III:
Anna Margareta Fock-Sparres,
f. von Essen, (1752-1832) arkiv.

A:
Avskrifter av diverse domstols-
protokoll, kvittenser, etc.

Brev till Anna Margareta F-S.
från Hindrichsson, Sven,
1813-07-06.

B:
Handlingar rörande generallöjtnant Georg Vilhelm Fock (1727-1808).

Faste- och skötebrev på två egendomar, arvskifteshandlingar, diverse.

C:
Handlingar rörande generaladjutant Claes Erik Sparre (1740-1813).

Diverse räkenskaper.

1 brev från Fägerskjöld, Carl, 1812-04-21.

D:
Handlingar i samband med bouppteckning och arvskifte efter Claes Erik Sparre.

IV: Gårdsarkiv
A: Stora Broke. Skattehemman 1/4 mantal och tullmjölkvarn i Härlanda sn, Skånings hd i sambruk med Ågården, skattehemman, 1/4 mantal i samma sn. Ägdes av Claes Erik Sparre, ärvdes av Anna margareta Fock-Sparre 1813 och efter henne av Gustaf granfelt 1832 och 1851 av Georg vilhelm Granfelt.
a. husesynsinstrument
b. Arrendekontrakt
c. Domstolsprotokoll och processhandlingar.
d. Diverse räkenskaper.
 
83III:
Anna Margareta Fock-Sparres,
f. von Essen, (1752-1832) arkiv.

B:
Forentorp, berustat säteri (skatte), 1 mtl (Gudhems sn,
Gudhems hd, Skarab. län) m.
underliggande frälsehemman i
Gudhems hd:
Åsen, 1 mtl (Tunhems sn),
Kartberga, 2 mtl,
Hvirveln, 1/8 mtl (Ugglums sn)
m. underliggande torp och lägenheter.

Skiftades mot säteriet Röå
(se IV:C) 1823, såldes 1834.
Ägare Gustaf Granfeldt.

B:a
Gravationsbevis och saluhandlingar.

B:b
Domstolsprotokoll och
processhandlingar.

B:c
Diverse räkenskaper.

C:
Röå, (Breviks sn, Kåkinds hd,
Skarab. län) bestående av
Stora Röå, kronoskatterusthåll,
1 mtl,
Lilla Röå, skatteaugmentshemman,
1/2 mtl,
Rösnäs frälsehemman, 1/4 mtl.
Ägdes av Georg Vilhelm Fock,
ärvdes av dennes änka Anna Margareta 1808 och övertogs senare av mågen Gustaf Granfeldt
som 1823 skiftade egendomen mot
Forentorp (se IV:B).

C:a
Inteckningsprotokoll.

C:b
Utsädes- och bärgningsjournaler,
1774-1800, 1816-1820.
 
84III:
Anna Margareta Fock-Sparres,
f. von Essen, (1752-1832) arkiv.

C:c
Diverse räkenskaper,
(se även II:C).

D:
Trestena, säteri, fideikomiss,
1 mtl (Bjerka sn, Gudhems hd,
Skarab. län) m. underliggande
gårdar och torp i Bjerka sn:
Anisåsen 1/4 mtl,
Bengt Pers- el. Store Skattegården 1 mtl,
Brestorp, Stora, 1 mtl,
Holmetorp 1/2 mtl,
Hyndebo 1/4 mtl,
Lille Skattegården 1/2 mtl,
Sven Anders- el. Backgården
3/4 mtl.

Köptes 1790 av Georg Vilhelm
Fock, under vilken tid egendomen
blev fideikommiss (att ärvas på
kvinnolinjen).

Arrenderades 1808-1832 av Gustaf
Granfeldt, vilkens hustru Charlotta därefter ärvde den
efter ägarinnan Anna Margareta
Fock-Sparre.

Ärvdes av Anne Margret Mannerfelt
1851 och av Anna Nora Mannerfelt,
1885.
Såldes 1916.

Se även Mannerfeltska släktarkivet IV:I och IV:R:C.

D:a
Domstolsprotokoll rörande
egendomens fideikomissnatur.

D:b
Husesyninstrument och åbokontrakt.

D:c
Handlingar rörande Hornborgasjöns
sänkning.
(Jfr. Mannerfeltska
släktarkivet IV:G).

D:d
Handlingar rörande rågångstvister.

D:e
Debetsedlar på kronoutlagor.
 
85III:
Anna Margareta Fock-Sparres,
f. von Essen, (1752-1832) arkiv.

Se även Mannerfeltska släktarkivet IV:I och IV:R:C.

D:f
Diverse räkenskaper,
(se även II:C och Mannerfeltska släktarkivet IV:J).

D:g
Journaler över utsäde, skörd,
brännvinsbränning, nötkreatur etc.
 
86Arkiv, vilkas samband med det
"Mannerfeltska släktarkivet"
är obekant.

I:
Fredrika Drösn, f. Kruuse af Verchou, (1796-1863) arkiv.

Brev till Fredrika D. från
diverse personer.
Se brevskrivarregister i den manuellt förda förteckningen.

II:
Hovkamrerare Per Drösn (d. 1844)
arkiv.

Brev till Per D. från:
Essen, Gustaf Alexander Carl Ture
von, frih., legationssekreterare,
1833-05-21,
1839-05-26,
1 odat.

Högberg, G., 1826-02-02.

Lewenhaupt, Gustaf G:son,
greve, major, 1830-10-28.

III:
Lagman Sven Fredrik
Lindequists arkiv.

Brev till Sven Fredrik L. från:
Brovall, A.,
1841-08-12, 1842-05-19.

Åberg, C. L.,
1842-05-13, 1842-06-06.

IV:
Diverse.
Ett fåtal handlingar, varav
några brev, ur okända arkiv.
 
87Överstelöjtnant Gustaf Wolter
Mannerfelts (1798-1867)
familjearkiv.

Handlingar rörande Trestena.

Anna Margareta (Anne Margret)
Eva Gustava Mannerfelts,
f. Granfeldt (1813-1884) arkiv.

Brev från Anne-Sophie Smedberg,
Ljungskile 1882-07-26.

Brev från sonen Axel
Mannerfelt, Stockholm,
1881-01-24, 1881-01-27,
1881-02-07, 1881-02-24,
1881-03-02, 1881-03-17,
1881-04-07, 1881-04-20, 1881-05-05, 1881-05-09,
odat.,
1881-06-22, 1881-07-25,
1881-08-04, 1881-08-15,
1881-08-19, 1881-09-08,
1881-10-25, 1881-10-31,
1881-11-10, 1881-11-24,
1881-12-05 (2 brev),
1882-09-29, 1882-11-09,
1882-11-23, 1882-12-16,
1882 odat., 1882-08-10,
1883-08-13.

Brev från sonen Fredrik Mannerfelt, Karlsborg
1881-03-27.

Räkenskapsbok 1832-1842.
Dikter.
Dödsnotiser.
Handlingar rörande Trestena
se vol. 91-93.

Anna Eleonora (Anna Nora)
Vilhelmina Mannerfelts (1839-1916) arkiv.

Brev från brodern
Emil Mannerfelt, Ryningsnäs
1887-11-24.

Brev från svägerskan Julia Mannerfelt, Ryningsnäs
1888-08-16.

Brev från Louise Knistedt, Örebro
1887-11-17, 1888-01-07.
Dödsnotis.

Godsägare Erik Gustaf Mannerfelts
(1841-1918) familjearkiv.

Kontrakt.
Handlingar rörande Trestena se vidare vol. 94-120, 130-142,
143-144.
 
88Förvaltare Vilhelm Claes Axel
Mannerfelts (1856-1919) arkiv.

Brev från stationsinspektör
Lennart Granfeldt,
Örebro 1873-09-09.

Brev från systern Anna Nora
Mannerfelt,
Trestena 1881-12-15,
Lysekil 1883-07-28.

Brev från systern Charlotta Mannerfelt,
Lysekil 1883-07-18.

Brev från brodern Emil Mannerfelt,
Säbylund 1898-03-30.

Brev från brodern Fredrik Mannerfelt,
Vadstena 1871-12-19,
Axvalla 1872- -13.

Brev från brodern Theodor Mannerfelt odat.

Brev från brodern Otto Mannerfelt,
Stockholm 1872-02-24,
Karlberg 1872-05-14.

Brev från K. H. Tidelius,
Sandhem 1872-06-28.

Handlingar rörande Trestena
fideikommiss.
Diverse.
Se även vol. 16, 121, 122, 146.

Disponent Emil Magnus Ludvig Mannerfelts (1857-1933) arkiv.

Brev från fil dr Eugen Lewenhaupt,
Uppsala 1896-03-03.

Brev från systern Anna Nora
Mannerfelt,
Trestena 1887-04-03.

Brev från brodern Axel Mannerfelt,
Trestena 1887-11-17.

Brev från brodern Fredrik Mannerfelt,
Skövde 1929-12-23.

Handlingar angående Mannerfeltska
och Granfeldtska gravplatsen på
Björklunda kyrkogård.
Tryckta predikningar och andra skrifter.
Inbjudningar.
Dödsnotiser.
Se även vol. 16, 129, 147, 148.

Juliana (Julia) Fredrika Lovisa
Mannerfelts, f. Lagerholm
(1862-1926) arkiv.

Brev från svägerskan Anna Nora
Mannerfelt,
Trestena 1914-12-22,
1915-01-14, 1915-03-15,
1915-07-02.

Brev från svågern Axel Mannerfelt,
Trestena 1916-12-04.

Brev från maken Emil Mannerfelt,
Trestena 1896-03-10, 1896-03-14.
Inbjudningskort.
Se även vol. 123-125, 149-150.
 
89Ryttmästare Johan Gustaf
Granfeldts (1772-1851)
familjearkiv.

Handlingar rörande Trestena.
Almanackor 1818, 1819, 1823, 1833, 1841-1843, 1846, 1849.

Anna Charlotta Granfeldts,
f. Fock (1778-1849) arkiv.

Dödsnotiser.

Hovrättsrådet Adolf Fredrik Granfeldts (1811-1875) familjearkiv.

Uppgifter på mottagna
kontanta medel under
vistelsen i Uppsala 1828.

Augusta Carolina Charlotta
Fredrika Sofia Granfeldts
(1814-1891) arkiv.

Dikter.
Predikningar.
Almanackor 1873-1875.

Lantbrukare Lars Carl Ture
Emanuel Granfeldts (1816-1897)
arkiv.

Brev från fadern Johan Gustaf Granfeldt,
Trestena 1850-07-17.

Brev från systern Hedvig Wilhelmina Wersäll,
Larv 1854-12-23.

Brev från överstelöjtnant
Ture Gustaf von Essen,
Kavlås 1855-02-20.

Brev från bruksägare
Olof Gabriel Hedengren,
Stockholm 1869-12-13.

Johanna Gustava Granfeldts,
f. Fock (1823-1886) arkiv.

Brev från systern Anna Margareta
Charlotta de Laval,
Piggatorp 1869-10-08.

Brev från Anna Margareta Drös,
Skara 1889-04-01.

Brev från systern Sofia Augusta
Dyrssen, f. Fock,
u.o. 1869-10-07.

Brev från svägerskan Anna Sofia
Fock, f. Sjöqvist,
Hjo 1862-08-03,
Ruder 1869-10-07.

Brev från modern Sara Augusta
Fock, Ruder 1869-10-07.

Brev från Alice Lagerhjelm,
Husby 1869-10-07.

Brev från svägerskan Anna Margareta Eva Gustava Mannerfelt,
Skara 1869-10-08.

Oidentifierade brev.
Tal till brudparet på Ruder
1850-09-12.
Boken "Om svenska Biafvelns
uphjelpande" av T. G. von Essen
1857.
Dikter.
Inbjudningar.
Dödsnotiser.
Fotografier.

Johanna Beata Ottiliana Granfeldts (1823-1902) arkiv.

Brev från systern Augusta
Granfeldt, u.o. 1873-03-03.
Anteckningar 1875-1892.
Avskrift av brev om baron Reinhold Jakob von Essens död
på Kavlås 1781.

Brev från Handarbetets vänner
1879.
 
901808 – 1872Ryttmästare Hans Focks (1790-1872) arkiv.

Almanackor med anteckningar huvudsakligen från Ruder
åren 1808-1872.
 
911868 – 1870Anna Margareta Mannerfelts
arkiv, se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
1 kapitalbok,
1868-1870, (acc. 35/1981).
 
921868 – 1872Anna Margareta Mannerfelts
arkiv, se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
1 kapitalbok, 1868-1872.
 
931873 – 1874Anna Margareta Mannerfelts
arkiv, se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 kapitalböcker, 1873, 1874.
 
941869 – 1873Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 kapitalböcker, 1869-1870,
1871-1872, 1873,
(acc. 35/1981).
 
951874 – 1876Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 kapitalböcker, 1874, 1875, 1876.
 
961877 – 1880Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 kapitalböcker, 1877, 1878,
1879-1880.
 
971880 – 1882Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 kapitalböcker, 1880,
1881-1882.
 
981883 – 1885Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 kapitalböcker,
1883-1884, 1884-1885.
 
991885 – 1889Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 kapitalböcker, 1885-1886,
1886-1888, 1888-1889.
 
1001889 – 1892Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 kapitalböcker, 1889-1890,
1890-1891, 1891-1892.
 
1011892 – 1895Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 huvudböcker, 1892-1893,
1893-1894, 1894-1895.
 
1021895 – 1897Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 huvudböcker, 1895-1896,
1896-1897.
 
1031897 – 1899Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 huvudböcker, 1897-1898,
1898-1899.
 
1041899 – 1901Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 huvudböcker, 1899-1900,
1900-1901.
 
1051901 – 1903Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 huvudböcker, 1901-1902,
1902-1903.
 
1061903 – 1905Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 huvudböcker, 1903-1904,
1904-1905.
 
1071869 – 1873Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 avräkningsböcker,
1869 skadad, 1870-1872, 1873.
 
1081874 – 1877Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 avräkningsböcker, 1874-1875,
1875, 1876-1877.
 
1091877 – 1880Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 avräkningsböcker, 1877,
1878, 1879-1880.
 
1101880 – 1883Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 avräkningsböcker, 1880-1881,
1881-1883.
 
1111883 – 1885Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 avräkningsböcker, 1883-1884,
1884-1885.
 
1121885 – 1889Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 avräkningsböcker, 1885-1886,
1886-1888, 1888-1889.
 
1131889 – 1892Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 avräkningsböcker,
1889-1890 skadad,
1890-1891, 1891-1892.
 
1141883 – 1891Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
4 kassaböcker, 1883-1886,
1884-1886, 1886-1889, 1886-1891.
 
1151890 – 1899Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
4 kassaböcker, 1890-1892,
1892-1897, 1893-1897, 1897-1899.
 
1161898 – 1909Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
5 kassaböcker, 1898-1901,
1899-1900, 1901-1904, 1904-1907,
1907-1909.
 
1171910 – 1915Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
4 kassaböcker, 1910-1912,
1912, 1913-1914, 1914-1915.
 
1181869 – 1904Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 kassakladd, 1869, 1874-1882,
1901-1904.
 
1191905 – 1914Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
3 kassakladd, 1905-1909, 1910-1913, 1913-1914.
 
1201881 – 1908Erik Mannerfelts arkiv,
se även volym 87.

Handlingar rörande Trestena.
2 kopieböcker, 1892-1902, 1901-1908.

1 inventariebok,
1881-1888.
 
1211896 – 1905Erik Mannerfelts arkiv.
Brev till Vilhelm Claes Mannerfelt, se även tidigare
volymerna 16, 88.
 
1221906 – 1916Erik Mannerfelts arkiv.
Brev till Vilhelm Claes Mannerfelt, se även tidigare
volymerna 16, 88.
 
1231885 – 1911Erik Mannerfelts arkiv.

Brev till Juliana (Julia) Fredrika Lovisa Mannerfelt,
f. Lagerholm, se även tidigare
volym 88.
 
1241912 – 1913Erik Mannerfelts arkiv.

Brev till Juliana (Julia) Fredrika Lovisa Mannerfelt,
f. Lagerholm, se även tidigare
volym 88.
 
1251914 – 1925Erik Mannerfelts arkiv.

Brev till Juliana (Julia) Fredrika Lovisa Mannerfelt,
f. Lagerholm, se även tidigare
volym 88.
 
1261848 – 1900Erik Mannerfelts arkiv.

Brev till Wilhelmina Lagerholm.
 
127Erik Mannerfelts arkiv.

Brev till Wilhelmina Lagerholm, brandskadad, diverse år.
 
127aErik Mannerfelts arkiv.

Brev till Wilhelmina Lagerholm,
diverse år.
 
128Erik Mannerfelts arkiv.

Brev till Wilhelmina Lagerholm,
almanackor, brandskadad,
diverse år.
 
129Erik Mannerfelts arkiv.

Diverse år.
Brev till Emil Magnus Ludvig
Mannerfelt, se även tidigare
volymerna 16, 88.
 
1301905 – 1906Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1311906 – 1907Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1321907 – 1908Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1331908 – 1909Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1341909 – 1910Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1351910 – 1911Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok 1.
 
1361910 – 1911Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok 2.
 
1371911 – 1912Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1381912 – 1913Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1391913 – 1914Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1401914 – 1915Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Huvudbok.
 
1411908 – 1913Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Kopiebok.
 
1421913 – 1916Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena.
Kopiebok.
 
1431870 – 1933Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena
och Säbylund.
Kassaböcker,
(Trestena) 1870, 1915-1916.
(Säbylund) 1919-1933, 7 bd.
 
144Erik Gustaf Mannerfelts arkiv,
se även tidigare volymerna
16, 87, 94-120.

Handlingar rörande Trestena
och Säbylund.
Trestena gård,
fastighetshandlingar m.m.
 
145Anna-Nora Mannerfelts arkiv.

Korrespondens, häri även brev
till Jaquette Mannerfelt.
Jfr. vol. 87.
 
146Axel Mannerfelts arkiv.

Korrespondens.
Jfr. även vol. 16, 121-122.
 
147Emil Mannerfelts arkiv.

Telegram, korrespondens.
 
148Emil Mannerfelts arkiv.

Korrespondens.
Jfr. även vol. 16, 129.
 
149Hustrun Juliana (Julia)
Mannerfelts (f. Lagerholm)
arkiv.

Korrespondens.
 
150Hustrun Juliana (Julia)
Mannerfelts (f. Lagerholm)
arkiv.

Korrespondens.

Jfr. även vol. 88, 123-125.
 
151Släkten Lagerholm.

Brev, teckningar, fotografier,
Vilhelmina Lagerholm,
Julius Lagerholm,
Pehr Didrik Lagerholm och
Nils Fredrik Lagerholm,
jfr. även vol. 126.
 
152Sonen Bengt Mannerfelts arkiv.

Korrespondens.
 
153Sonen Bengt Mannerfelts arkiv.

Korrespondens.
 
154Carl Mannerfelts (f. 1913) arkiv.

Fotografier, pressklipp, brev.
 
155Mannerfeltska släktarkivet.

Handlingar rörande släktmöte 1953, dödsrunor, stamträd.
 
156Mannerfeltska släktarkivet.

Bouppteckningar, gravbrev m.m.
 
157Mannerfeltska släktarkivet.

Almanackor (12 st.),
teckningar m.m.
 
158Mannerfeltska släktarkivet.

Predikningar, dödsnotiser,
inbjudningskort m.m.
 
159Mannerfeltska släktarkivet.

Fotografier.
 
160Mannerfeltska släktarkivet.

Fotografier.
 
161Mannerfeltska släktarkivet.

Fotografier.
 
162Mannerfeltska släktarkivet.

Fotografier, monterade.
 
163Mannerfeltska släktarkivet.

Fotografier, monterade.
 
164Mannerfeltska släktarkivet.

Fotografialbum, 6 bd.
 
165Erik Mannerfelts arkiv.
Brev inom familjen 1881-1915; handlingar rörande Östtomtens egendom 1911-1912; Räkenskaper.
 
166Erik Mannerfelts arkiv.
Korrespondens.
 
167Erik Mannerfelts arkiv.
Korrespondens och fastighetshandlingar.
 
168Erik Mannerfelts arkiv.
Handlingar rörande "Rödemosseaffären".