bild
Arkiv

Mannerfeltska släktarkivet


Det Mannerfeltska arkivet förvaras tillsammans med de Björnbergska, Granfeldtska och de von Schwartzenhoffska släktarkiven. Inom det Mannerfeltska släktarkivet finnes ett stort antal enskilda arkivbildare, 32 st.

En tämligen utförlig beskrivning av släktarkivens historia ger Otto Mannerfelt i inledningen till "Mannerfeltska släktboken, I":

Mannerfeltarnas arkivhandlingar ha i huvudsak nedärvts efter linjen löjtnanten Erik Magnus - överstelöjtnanten
Gustaf Wolter - kapten Otto Mannerfelt, det von Schwartzenhoffska släktarkivet [2] kom i Manner- feltarnas ägo, då ätten dog ut med överstelöjtnant Ulric Christoffer von Schwartzenhoff 1821 och Gustaf Wolter Mannerfelt blev utsedd till boutredare av arvingarna Björnberg [3], det Björnbergska arkivet kom att införlivas med det "Mannerfeltska släktarkivet" genom Ulrika Eleonora Björnberg, som var gift med Erik Magnus Mannerfelt.

Det Granfeldtska släktarkivet [4] kom i Mannerfeltarnas ägo med Anne Margret Granfeldt, gift med Gustaf Wolter
Mannerfelt. Schematisk bild mellan ätterna finns i den manuellt förda förteckningen.

För biografiska data rörande medlemmarna av dessa släkter hänvisas till Elgenstierna, Svenska adelns ättartavlor.

Hur Fredrika, f. Kruuse af Verchou och hovkamrerare Per Drösn arkiv införlivats med de övriga arkiven har
ej kunnat beläggas. Blott kan sägas, att av brev- skrivare till dessa att döma stodo makarna Drös i nära kontakt med Granfeldtarna och Mannerfeltarna, deras giftermål ingicks också på den Granfeldtska egendomen Trestena.

Orsaken till förekomsten av lagman Sven Fredrik Lindequists arkiv (som blott omfattar fyra brev) i det "Mannerfeltska släktarkivet" har ej kunnat uppdagas. Den övervägande delen av vad som nu omfattar det "Mannerfeltska släktarkivet" grovordnades och förtecknades av Otto Mannerfelt, vilkens egen korrespondens utgör en betydande del av arkivet. Vid hans död 1924 deponerades arkivet i Krigsarkivet, men handlingar har fortsatt deponeras även efter det. En stor del av Otto Mannerfelts arkiv förvaras i Borås stadsarkiv. landshövding Carl Mannerfeltrs handlingar finns i Göteborgs landsarkiv.

 Serier (1 st)

ReferenskodTitel 
0Arkiv med löpande volymnumrering