bild
Volym

[PRIVATARKIV]

SAMLINGSARKIV E.B.A.

Grunddata

ReferenskodSE/H256/FAV_1721-1/F 1/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/x6DN9TVZJqwyzEbjMDnuCE
ExtraID1
Datering
18361934(Tidsomfång)
ArkivinstitutionEmmabodabygdens Arkivförening

Innehåll

Allmän anmärkningSammanhållet arkiv:
Dessa handlingar inlämnade av Roland och Berna Welander.
Ursprung Öremåla och Krukö.
Köpebref (köpebrev)
1836-11-30 Andreas Månsson i samråd med min Hustru Chrestina Gummesdotter, uplåter (upplåter) och försäljer itt ägande 1/4 dels mantal frälse Öremåla, beläget i Calmar (Kalmar) Län Södra Möre Härad, Wessefjerda (Vissefjärda) Socken, till Bonden Johannes Petersson och Chrestina Andersdotter i Klippingsbo.
12-01-1838 Wi underteknader (undertecknader) gör her (här) med wetlit med sunt förnuft och moget betänkande försälier (försäljer) vårt hitils (hitills) ägande 1/4 dels heman skate (skatte) Frälse Öremåla beläget i Wessefierda (Vissefjärda) Socken Södra Möre Herad (Härad) Calmar Län till bönderna Olof Petterson och Petter Jonasson i Bagatånga (Baggetånga) af Fridlevstad Socken medelstad Häras och Blekinge.
18-04-1863 Undertecknad befullmäktigadt ombud för sterbhusdelägarne efter aflidna fröken Brit Sofie Dalman, försäljer här meddelst till Bonden Gustaf Jonasson Backe i Öremåla. Nämnda sterbhusdelägares ägande skatterätt i 1/8 del Öremåla, att tillträdas den 2 sistlidne januari innevarande år.
01-02-1876 Görer härmed wetterliget det vi genom offentlig auction denna dag försålt våra mynd------ arfv efter aflidne Peter Gustavsson i Öremåla till fallna fattighet 1/8 mantal ----- frälse Öremåla i Wessefjerda Socken Södra Möre Härad å Calmar Län till Jonas Gustafsson och dess hustru Kaisa Lena Svensdotter i Öremåla.
05-02-1881 Carl Peter Jonasson med sin hustrus ja och samtycke upplåter och försäljer härmed vårt hittills egande 1/8 mantal Kronoskatte Krukö i Wessefjerda Socken av Södra Möre Härad och Kalmar Län för att genast tillträdas till min svåger Hemmansegaren Jonas Svensson i Magdegärde.
27-09-1882 Jonas Svensson försäljer denna dag 1/3 del af mitt hitintills egande och --rådande 1/8 dels mantal kronoskatte Krukö, beläget i Wissefjärda församling Södra Möre härad ock (och) Kalmar län, till hemmansegaren Gustaf Svensson i Krukö.
1836-1882.
Rättegångshandlingar:
22-05-1844 Utdrag af domboken: Wid upprop af det, på ---- Domboken för nästlidet Ting under ------- till denna Rättegångsdag uppskjutna mål emellan Drängen Niklas Jonasson i Förlångsö, kärande och bonden Gustaf Jonasson i Bungamåla, svarande angående utbekommande af tjänste hjonelön 1844.
24-09-1861 Karolina, Anna Beata och Hilda Charlotta, åläggande det Gustaf Andreasson och Gustaf Nikolausson att vid utöfningen af denna befattning, ställa sig till efterrättelse lagens stadganden i 22 och 23 kapitlen ärfdabalken (ärvdabalken) samt Kongl. Förordningen den 24 september 1867.
12-05-1875 2 st utdrag af domboken: En stämning angående ett gåfvobref (gåvobrev) som skrevs av hemmansägaren Petter Gustafsson i Öremåla till sin hustru Kajsa Lovisa Pettersdotter, enka (änka) strax före sin död, den 28 januari 1875. Han gav sin hustru ett litet lifstidsundantag, som skulle från hans före vårt äktenskap ägande hemman 1/8 mantal Öremåla utgå till min dödedag men som vid nämnda gåfvobrefs upprättande och underskrifning (underskrivning) med hans egenhändiga namntekning (namnteckning) begicks den oförsigtigheten (oförsiktigheten) att ena vittnet bonden Johannes Johansson i Öremåla blef tillkallad som andra vittnet, hvilken (vilken) innehar förmynderskap för min aflidne (avlidne) mans i förra giftet omyndiga barn och således är klart att han är ett jäfvigt (jävigt) vittne i denna sak. Af (av) denna anledning har vid boupptekningen (bouppteckningen) efter men aflidne man Petter Gustafsson hans barns förmyndare nämligen hemmansägarna Johannes Johansson, Nikolaus Jonasson och Karl Gustaf Andreasson alla i Öremåla vägrat och underkänt handlingen eller ifrågavarande gåfvobref.
07-06-1875 Utdrag af domboken: Utslag: Då svaranden Johannes Johansson ej haft fullmakt att förete från Petter Gustafssons från Öremåla myndige söner Nokolaus Gustaf, Karl Johan och Frans August, men desses (dessa) hörande i målet erfordras, vill häradsrätten lemna (lämna) käranden tillfälle att den till medsvarande instämma och uppskjutes derför (därför) målet till tredje rättegångsdagen.
08-09-1875 2 st utdrag af domboken: Käranden har nu till deltagande i svaromålet låtit instämma Peter Gustafssons från Öremåla myndige söner Nikolaus Gustaf Petersson, Karl Johan Petersson och Frans August Petersson. Desse, som enligt tillgängligt bevis fått sig stämningen delgifven (delgiven) den 29 sist lidne juni, låta sig vid pårop icke afhöra; men de hafva till käranden öfversändt en skrift, hvilken hon nu inlemnar (inlämnar) och som befinnes vara af följande lydelse. "På grund af G. Jonassons å Herr Domhafvandes vägrar sanning att vi vid 3:dje rättegångsdagen sig infinna, får jag till åtlydande häraf antaga, att vi icke erhållit del af Rättens sista protokoll i målet utan endast fått en så kallad stemning (stämning), utan att hafva af rättegångsdagens sista dags protokoll erhållit del. Vi medgifver emellertid att sökanden må undfå, hvad hon i stämningen yrkat, det vill säga af den del som af Peter Gustafsson tillhörde, af den del som oss tillhörer får ingenting rubbas. Stockholm den 23 Augusti 1875.
04-10-1875 2 st utdrag af domboken: Uti det vid förra allmänna sammanträdet handlagda, under 8:92 här ofvan i domboken anmärkta mål emellan enkan (änkan) Kajsa Lovisa Petterdotter i Öremåla, kärande, samt hemmansegarne Johannes Johansson, Niklas Jonasson och Karl Gustaf Andreasson, äfven i Öremåla, jemte (jämte) Nikolaus Gustaf Pettersson, Karl Johan Pettersson och Frans August Pettersson i Stockholm, svarander, om undantag.
13-03-187 Utdrag af Intekningsprotokollet (Inteckningsprotokollet): Protokollet här ofvan visar att häradsrätten från första sammanträdet af tinget till denna dag uppskjutit det ärende, som innefattar ansökan af enkan Kajsa Lovisa Pettersdotter vid Öremåla om intekning uti ett åttondedels mantal frälse derstädes, hvilket tillhört Petter Gustafsson och hans hustru Kristina Nikolausdotter, till säkerhet för beståndet af en handling. Då detta ärende derföre nu uppropas företräder sökandens förut begagnade ombud nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo samt inlemnar, under fullföljd af ansökningen, den till grund derför åberopade handling och expeditionen i ärendet; hvarjemte ombudet, som ej eller --- är försedt (försedd) med handlingar till bestyrkande af nu warande innehafvarens eganderätt till ifrågavarande hemmansdel, anhåller om uppskof till sista sammanträdet under nästa hösteting.
04-01-1877 En stemnings ansökan (stämningsansökan).
15-03-1877 Stämning till detta sammanträde har ågått en så lydande ansökan: Wi underteknade tillförordnade förmyndare för aflidne hemmansegaren Petter Gustafsson i Öremåla nio omyndiga barn, uppdrag hemmansegaren Karl Johan Johansson i Målatorp att förrätta boutredningen efter förbemälte Petter Gustafsson i Öremåla; detta uppdrag fortsatte ---nämnde Carl Johan Johansson, med hånande af boupptekning den 18 mars 1875 samt auktion på lösören den 6 april samma år, samt försålde äfven fastigheten 1/4 dels mantal Öremåla den 1 februari 1876; för dessa förrättningar höll han slutredogörelse den 6 april 1876; denna slutliqvid (slutlikvid) kan vi icke åtnöja oss med, alldenstund (all den stund) han icke ännu redovist (redovisat) oss ----- lösöre auktion utan tvärtom påfört oss hvad han utan vårt bifall lemnat enkan i sterbhuset 56 kronor 44 öre, samt räknat sig till räntor för sina arfvoden och tagit skiftesarfvoden för delningen af fastigheten med 46 kronor 15 öre och för delningen af behållningssumman emellan pupillerna tretton kronor 15 öre hvilket allt ickke är wanligt af utredningsmän att räkna sig till godo; dessutom har han räknat sig till godo auktionsarfvode för försäljningen af fastigheten med 46 kronor 15 öre. Alla dessa anmärkningar bestrides helt och hållet till intagandes i liqviden; På dessa grunder nödgas vi anhålla om laga kallelse och stämning på mernämnde Karl Johan Johansson i Målatorp.
09-05-1877 Utdrag af domboken: Då häradsrätten nu företager uppskjutna och här ofvan i domboken antecknade målet emellan Jonas Gustafsson, Johannes Johansson, Nikolaus Jonasson och Karl G. Andreasson, alla i Öremåla, kärander samt hemmansegaren (hemmansägaren) Karl Johan Johansson i Målatorp, svarande, om redovisning, infinner sig å kärandesidan Jonas Gustafsson från egen del och såsom ombud för sina medparter hvarjemte svaranden låter genom nämndemannen August Pettersson i Alsjömåla inlämna följande skrift.....
03-09-1877 Utdrag af domboken: Wid upprop af det i förra tingets dombok antecknade, till denne rättegångsdag uppskjutna mål emellan Jonas Gustafsson, Johannes Jonasson, Nikolaus Jonasson och Karl G. Andreasson, alla i Öremåla, kärander, samt hemmansegaren Karl Johan Johansson i Målatorp, svarande, om redovisning, tillstädeskomma parterne, Jonas Gustafsson personligen och likasom vid förra rättegångstillfället, jemväl (jämväl) såsom ombud för sina medparter samt svaranden genom nämndemannen August Pettersson i Alsjömåla, enligt fullmakt; varande Jonas Gustafsson i rättegången biträdd af Gustaf Nilsson i Stålberga. Jonas Gustafsson påpekar, hurusom i klandrade redovisningen inropssumman för ett parti hafre (havre) och potatis, som antecknats vara såld å auktionen icke blifvit upptagen, genom hvilken anmärkning Jonas Gustafsson vill visa, att redovisningen icke är riktig; hvarjemte Jonas Gustafsson säger, att auktionsprotokollet ingenting innehåller derom, att svaranden frånsagt sig skyldigheten att ansvara för auktionsmedlens indrifvande ( indrivande), samt att det är brukligt att auktionsförrättare, som ej vilja ikläda sig en dylik ansvarighet, uttryckligen gifva detta tillkänna och derom föra anteckning i auktionsprotokollet; anhållande Jonas Gustafsson emellertid om vittnesförhör med handlanden F.J. Thunberg i Klättorp och hemmansegaren Olaus Magnusson i Muggetorp, hvilka begge (bägge) äro tillstädes och vid pårop företräda... .
01-10-1877 Utdrag af domboken: Uti det i domboken är ofvan antecknade mål emellan Jonas Gustafsson, Johannes Jonasson, Nikolaus Jonasson och Karl G. Andreasson, alla i Öremåla, kärander, samt hemmansägaren Karl Johan Johansson i Målatorp, svarande, om redovisning, kommer utslag att, i stället för innevarande dag, meddelas å första rättegångsdagen af häradsrättens tredje allmänna sammanträde.
29-10-1877 Utdrag av domboken: Uti det å första sammanträdet af tinget handlagda i domboken här ofvan anteknade (antecknade) mål emellan Jonas Gustafsson, Johannes Johansson eller Jonasson, Nikolaus Jonasson och Karl G. Andreasson, alla i Öremåla, kärander, samt Karl Johan Johansson i Målatorp, svarande, om klander af redovisning.
1844-1877.
Lagfartshandlingar
Lagfartsbevis- och protokoll:
02-02-1859 Angående försäljning mellan Gustaf Jonasson i samråd med hustrun Helena Gustafsdotter vårt ägande hemman ett åttondedels mantal frälse Öremåla, beläget i Calmar (Kalmar) län, Södra Möre Härad och Wissefjerda (Vissefjärda) Socken, till förre bonden Carl Mattiasson i Muggetorp.
23-05-1861 Ett fastebrev: Wi Södra Möre Härad höllo allmänt Ting uti Wassmolösa (Vassmolösa), söktes hos Oss fasta å ett- åttondedels mantal frälse Öremåla, Petter Gustafsson och hans hustru Kristina Nikolausdotter, köpt af Gustaf Svensson och hans hustru Kristina Nikolausdotter.
01-02-1871 En ansökan af Jonas Gustafsson och hans hustru Kajsa Lena Svensdotter om lagfart å en från ett åttondedels mantal frälse Öremåla afsöndrad jordlägenhet.
05-09,
02-10-1876 Utdrag av lagfartsprotokollet angående ansökan af Jonas Gustafsson och hans hustru Kajsa Lena Svensdotter om lagfart å 1/8 mantal frälse Öremåla.
03-09,
01-10-1877 Handlingar rörande anhållan om lagfart för Petter Jonasson i Bockabo å ett åttondedels mantal frälse Öremåla 9 april, 4 juni.
09-01-1878 Peter Jonasson upplåter och försäljer mitt egande hemman 1/8 dels mantal frälse Öremåla beläget i Calmar (Kalmar) län Södra Möre härad och Wissefjerda (Vissefjärda) Socken till Torparen Jonas Gustafsson och des (dess) hustru Kajsa Lena Svens Dotter.
02-09-1878 Med begäran om lagfart för Jonas Gustafsson och hans hustru Kajsa Lena Svensdotter å ett åttendedels mantal frälse Öremåla.
11-04-1881 Å ett åttondedels mantal kronoskatte Krukö i Wissefjerda (Vissefjärda) Socken, anhåller Per Arvidsson i Torsås om lagfart för Jonas Svensson.
11-04-1881 Lagfart beviljad å ett åttondedels mantal kronoskatte Krukö i Wissefjerda (Vissefjärda) Socken för Jonas Svensson, hvilken enligt afhandling den 5 februari 1881 köpt hemmansdelen af sin svåger Karl Peter Jonasson och hans hustru Kristina Andersdotter.
31-10-1882 Handlingar angående ett tjugufjerdedels mantal kronoskatte Krukö i Wissefjerda (Vissefjärda) Socken anhåller nämndemannen Karl Magnus Johansson i Emmaboda om lagfart för P. G. Petersson och hans hustru Helena Nilsdotter och för Gustaf Svensson.
10-03-1883 Wid Genomseende af Södr Möre häradsrättsinteckningsprotokoll för tio år tillbaka, har jag inhemtat, att det åttondedels mantal kronoskatte Krukö i Wissefjerda (Vissefjärda) Socken, hvarå Jonas Svensson den 11 april 1881 erhållit lagfart, för närvarande ej är besväradt med några flera inteckningar.
26-04-1883 En handling rörande försäljning mellan Jonas Gustafsson och Cajsa Lena Svens Dotter och till wår måg Carl August Johansson från Båldön och wår Doter (dotter) Helda Gustafva Jonasdotter fastighetslägenhet afsöndrat från 1/8 dels mantal Övemåla beläget i Wissefjerda (Vissefjärda) Socken Södra Möres härad och Calmar (Kalmar) län.
10-02-1890 Lagfart beviljad å ett tjugufjerdedels mantal kronoskatte Krukö i Wissefjerda (Vissefjärda) socken för Jonas Gustafsson och hans hustru Kajsa Lena Svensdotter.
1892 Lagfart beviljades å 1/288 mantal kronoskatte Krukö i Wissefjerda socken, hvilken hemmansdel Peter Jonassons hustru Emma Sofia Petersdotter, Jonas Petersson, Gustaf Jonassons hustru Ingrid Kajsa Petersdotter, Frans Oskar Gustafssons hustru Gustafva Nilsdotter.
13-02-1893 Anhållan om lagfart för Byggmästaren Jonas Gustafsson å ett tjugufjerdedels mantal kronoskatte Krukö i Wissefjerda socken och lagfart beviljades å ett tjugufjerdedels mantal kronoskatte Krukö i Wissefjerda socken för Jonas Gustafsson som enligt köpebref den 5 maj 1891 och villkor om undantg tillhandlat sig berörda fastighet af enkan (änkan) Helena Nilsdotter, N. Petersson, J. Petersson, Nikolaus Jonasson och hans hustru Kristina Petersdotter, C. Jonasson och hans hustru Emma Sofia Petersdotter, Gustafva Petersdotter samt Gustaf Jonasson och hans hustru Ingrid Kajsa Petersdotter.
15-02-1902 En handling rörande öfverlåtelse och försäljning från C. August Johansson och Hilda Gustava Jonsson till snickaren Frans August Welander.
11-05-1904 Anhållan om och beviljande av lagfart å en från ett åttondedels mantal frälse Öremåla i Wissefjerda socken afsöndrad (avsöndrad) lägenhet för Frans August Welander.
04-04-1907 Bytesbref (bytesbrev) mellan Frans August Jonasson Welander och hans föräldrar Jonas Gustafsson och dennes hustru Cajsa Lena Svensdotter.
14-01-1913 Bytesbref, efter föredragning häraf resolverades: Häradsrätten beviljar lagfart å en fräån ett åttondels mantal frälse Öremåla i Wissefjerda socken afsöndrad lägenhet hvilken Frans August Jonasson Welander enligt bytesbref den 4 april 1907, emot ett åttondels mantal Öremåla och en erlagd mellangift bortbytt till sina föräldrar Jonas Gustafsson och Kajsa Lena Svensdotter, hvilket avsades.
12-03-1913 Bouppteckning har förrättats i sterbhuset efter Jordägaren Jonas Gustafssons i Öremåla aflidna hustru Kajsa Lena Svensdotter, godkänt av Gustaf A. Welander, Karl J. Welander båda i Krukö, Frans A. Welander i Öremåla, C. August Johansson, Hilda Gustafva Johansson i Hulan, arfvingar (arvingar). Jonas Gustafsson i Öremåla änkeman. Resolverades: Häradsrätten beviljar lagfart för Jonas Gustafsson å en från ett åttondels mantal frälse Öremåla i Wissefjerda socken afsöndrad lägenhet av hvilken hälften utgjort Jonas Gustafssons giftorätt i hans och hans aflidna hustru Kajsa Lena Svensdotters bo och andra hälften tillfallit Gustafsson på grund af en emellan honom och makarnas barn Gustaf Adolf Welander, Karl Johan Welander, Frans August Welander och Hilda Gustafva Jonasdotter samt hennes man Karl August Johansson den 1 maj 1908 upprättade arfsförening; hvilket afsades.
1859-1913.
Auktioner:
27-03-1863 Redovisning för den auktjon (auktion) som underteknad (undertecknad) auktionsförrättare G. Carlsson i Bredasjö förrättat den 27 mars 1863 efter Hemmansegaren Peter Gustafssons i Öremåla aflidna hustru Chrestina Nicolaus Doter, samt slutliqwid (slutlikvid) och boutredning i berörda sterbhus.
31-12-1865 År 1864 den 30 mars blef till följd af derom utfärdat kungörelse arrende auktjon (auktion) förrättad på 1/8 dels mantal Öremåla tillhörigt Hemmansegaren Peter Gustafssons, Öremåla desstädes 7 omyndiga barn. Förmyndare Gustaf Andreasson, Gustaf Nicolausson Klippingsbo och Hult.
07-03-1867 År 1867 den 7 mars blef till följd af derom till socknekyrkan utfärdat kungörelse arrende auktjon förrättad på 1/8 dels mantal Öremåla tillhörigt bonden Peter Gustafssons desstädes 7 dels myndiga och dels omyndiga barn. Auktionsförrättare G. Carlsson i Bredasjö, Förmyndare Gustaf G A S Andreasson i Klippingsbo och Gustaf Nekolausson i Hult, Nikolaus Gust. N S PS Peterson myndig son.
12-05-1875 2 handlingar: Nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo företräder och inlemnar en skrift, som med derå teknadt (tecknat) bevis. Då vi myndige söner efter aflidne (den 28 januari 1875) hemmansegaren Petter Gustafsson i Öremåla efter vår aflidna moder Kristina Nikolaidotter som med döden aflidit den 12 december 1862 och boupptekning efter henne förrättats den 27 februari 1863 samt arfskifte den 24 mars sistnämnde år, deribland blef oss 7 st omyndige barn tillskiftat 1/8 dels mantal purt frälse Öremåla, och som nämnde hemmanslott alltsedan varit bortarrenderad och vi nu 3 af oss uppnått myndige år och inser att vi icke äro besune (besuttna) eller kan utbryta våra efter modren ärfda hemmanslotter, så har vi i samråd med våra 4:ra ännu omyndige syskons förmyndare beslutat att på öppen auktion få försälja så väl de omyndiges andelar i förbemälte 1/8 dels mantal i Öremåla, då vi mundige vilja i samma utrop låta våra andelar gå till försäljning.
01-02-1876 Görer härmed wetterlegd (vederlagd) det vi denna dag å offentlig auction försålt 1/3 mantal Purt frälse Öremåla till falne aflidne Peter Gustafsson arfvingar för en summa af Tvåtusenfyrahudrasextio, 2460/kronor till Hemmansegaren Johanes Jonasson och dess hustru Ingrid Kaisa Gustafsdotter.
21-03-1877 Kungörelse av ofentlig (offentlig) öpen (öppen) auktion hållen på 1/8de dels mantal Purt frälse Öremåla tillhörigt aflidne Hemmansegaren Peter gustafssons med 3 aflidna hustrur, Christina Nikolai Dotter och Johanna Svens dotter samt nu efterlemnade Enkan Kajsa Lovisa Peters Dotter med alla samman aflade 12 st dels myndige, dels omyndige barn.
04-07-1878 Då utredningsmannen Carl Johan Johansson, Målatorp i sterbhuset efter aflidne Hemmansägaren Peter Gustafsson i Öremåla i dag lemnat Förmyndarnes så outreda (outredda) och ofullständiga handlingar att der af icke kunde synas hvad obetalda skulder besteg sig till - att så på samtliga Förmyndarnes begäran skal underteknad Gust. Nilsson i Stålberga kvad möjeligt är, försöka att samman draga sterbhusets både tillgångar och skulder.
1863-1878.
Förmyndarskapsprotokoll:
14-03-18-- Uti ingifven skrift hade Cecilia Persdotter i Krukö, under förmälan att hennes man Johannes Jonsson aflidit, anhållit att till god man för makarnas å okänd ort vistande barn Matilda Ida Helena, Ingrid Kajsa och Emma måtte förordnas Hemmansegaren Jonas Gustafsson i Öremåla.
25-02-1863 I sistlidne december månad dog min hustru Kristina Nikolausdotter, hvilken med mig under vårt äktenskap sammanaflat sju stycken minderåriga barn, enligt -------- prästbevis, och som förmyndare eller god man fordras att deras rätt iakttaga vid en snart inträffad bouptekning efter min omförmälda hustru, ----- får ja i ------- ödmjukhet anhålla det hemmansägarne Gustaf Nikolausson i Hult och Gustaf Andreasson i Klippingsbo måtte blifva forordnad att som förmyndare åberopade boupptekningen bevista.
07-10-1869 Till förnyad handläggning uppropas nu det från sista ting uppskjutna samt i då förda protokollet under paragrf 73 anteknade (antecknade) ärendet, innefattande föreläggande för Ingrid Lena Niklasdotter, Karl Gustaf Magnusson och Jonas Petersson i Klippingsbo att i dag viga, det de innan stadgad tid kungjort Nikolaus Jonasson i Öremåla, att förslaget att jemte Gustaf Nikolausson i Hult, af vertaga förmyndarevården efter aflidne Gustaf Andreasson från Klippingsbo för Petter Gustafssons i Öremåla med aflidna hustrun Kristina Nikolausdotter sammanaflade omyndiga barn; och härvid företräder å sökandenas vägnar nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo.
11-05-1870 Som min hustru Johanna Svensdotter med döden aflidit den 15 maj 1869 och efter sig lemnat tre stycken oss emellan sammanaflade medarfvingar och omyndiga barn nemligen sonen Elof fyra år, dottren Helena 6 år och Kristina två år, så är min ödmjukaste anhållan att höga domhafvanden täcktes till deras förmyndare förordna hemmansegaren Nikolaus Jonasson i Öremåla, som är dertill duglig och vederhäftig att deras rätt bevaka och förestå.
29-09-1870 Såsom protokollet för sista ting under paragraf 22 visar, har häradsrätten till denna dag uppskjutit det ärende, som innefattar föreläggande för Petter Gustaf Gustafsson i Öremåla, hvilken wid sista ting gjort ansökan derom, att hemmansegaren Nikolaus Jonasson derstädes måtte förordnas till förmyndare för hans med aflidna hustru Johanna Svensdotter sammanaflade omyndiga barn, att idag komma tillstädes och wisa, det han inom stadgad tid kungjort Nikolaus Jonasson, att han denna dag egde äfven ansökningen sig yttra; hvarjemte det blifvit Petter Gustaf Gustafsson ålagdt att å denna dag ingifva verderbörande pastors intyg om myndlingarnas födelsetider; och då detta ärende derföre nu företages, tillstädeskommer sökanden genom nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo i flere år warit medförmyndare för bonden Petter Gustafssons i Öremåla med aflidna hustrun Christina Nikolausdotter omyndiga barn och nu ämnar dermed afstå så får jag ödmukast begära entlidigande af denna befattning och i mitt ställe dertill föreslå bonden Johannes Jonsson i Öremåla, som dertill lemnat sitt bifall.
02-10-1872 Som protokollet för sista ting under paragraf 12 wisar, har häradsrätten till denna dag uppskjutit det ärende, som innefattar ansökan af Gustaf Nikolausson i Hult att han innehar för Petter Gustafssons i Öremåla sammanaflade omyndige barn, samt att hemmansegaren Johannes Johansson derstädes måtte forordnas till sökandens efterträdare.
17-03-1875 Jag Nikolaus Jonasson som i flera år varit förmyndare för bonden Petter Gustafssons i Öremåla med aflidna hustrun Johanna Svensdotter omyndige barn, så ämnar jag dermed afstå emedan jag har 3ne förmyndareskap och är dertill icke skrifkunnig, så får jag ödmjukast begära entledigande af denna befattning och i mitt ställe dertill föreslå torparen Jonas Gustafsson i Öremåla som dertill lemnat sitt bifall.
01-09-1920 Vid ingivande -- från Landsfiskalen Magnus Köhler i Vissefjärda -- av bouppteckning efter avlidne Snickaren Gustaf Petersson från Klättorp anhölls, att Häradsrätten måtte förklara omyndig dennes och hans änka Ida Peterssons den 23 september 1895 födda Tekla Emilia Gustafsdotter; och åberopades härvid följande läkrintyg: Tekla Emilia Gustafsson, elev vid Smålands sinnesslöanstalt, från Vissefjerda, som denna dag av mig John H. Bergman legitimerad läkare undersökts, har därvid befunnits lida av sinnesslöhet /idiotia/, vilken iakttagits sedan hon var 2 år. Orsak ej känd, ....... och för minderåriga dottern Nina Ingegärd, född den 8 juli 1901, enligt framställt förslag till förmyndare för dessa barn förordnad Hemmansägaren Frans Velander i Öremåla.
1863-1920.
Inteckningsprotokoll:
Utdrag af Inteckningsprotokollet:
24-09-1868 Då Häradsrätten nu företager det från sista ting uppskjutna och förda protokollet antecknade ärende, som innefattar ansökan af Johanna Svens dotter om inteckning uti det hennes man Petter Gustafsson tillhöriga åttendels mantal från Öremåla, till säkerhet för en handling, är ingen tillstädes, hvarför Häradsrätten, som måste antaga, att sökanden ej will (vill) fullfölja ansökningen, härmed förklarar, att ärendet kan av protokollet afskrifvas (avskrivas) från widare (vidare) åtgärd.
29-09-1870 Med begäran om intekning (inteckning) uti ett- sextondedels mantal frälse Öremåla, som eges (äges) af Johannes Johansson och hans hustru Ingrid Kajsa Gustafsdotter, inlemnar (inlämnar) nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo, såsom ombud för enkan (änkan) Helena Gustafsdotter.
20-01-1871 Nämndemannen Petter Jonasson i KLippingsbo företräder och inlemnar med begäran om inteckning, en så lydande skuldsedel: Till mina i senare giftet omyndiges barns förmyndare, hemmansegaren (ägaren) Nikolaus Jonasson i Öremåla betalar underteknad wid sex månaders ----------, jämte 6% ränta från den 25 förstkommande mars, en kontant summa penningar 600 rdr och till säkerhet för kapital och ränta lemnar(lämnar) öppen inteckningsrätt uti mitt egande hemman 1/8 mantal frälse Öremåla, beläget i Wissefjerda socken Södra härad och Kalmar län.
19-01-1876 Med begäran om inteckning uti ett- åttondedels mantal frälse Öremåla, hvilket tillhört Petter Gustafssonoch hans hustru Kristina Nikolausdotter, företräder nämndemannen Petter JOnasson i Klippingsbo samt inlemnar, å enkan Kajsa Lovisa Pettersdotters i Öremåla vägnar, en så lydande handling, ett "Undantagsbref".
27-11-1876 Såsom protokollet för sista ting visar, har häradsrätten till denna dag uppskjutit det ärende, som innefattar ansökan af enkan Kajsa Lovisa Petersdotter i Öremåla om inteckning uti ett åttondedels mantal frälse derstädes, hvilket tillhört Peter Gustafsson säkerhet för beståndet af en handling. Då detta ärende derföre nu uppropas, infinner sig sökanden genom nämndemannen Gustaf Petersson i Bockabo.
04-06-1877 Af den anledning protokollet för sista ting, har häradsrätten till denna dag uppskjutit det ärende, som innefattar ansökan af enkan Kajsa Lovisa Pettersdotter i Öremåla om inteckning uti ett- åttondedels mantal frälse Öremåla, hvilket tillhört Petter Gustafsson och hans hustru Kristina Nikolausdotter, till säkerhet för beståndet af en handling; och då detta ärende derför nu uppropas, företräder nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo.
01-10-1877 Jemnlikt (jämnlikt) häradsrättens beslut vid sista ting, i då förda protokollet antecknadt (antecknat), företages nu åter det ärende, som innefattar ansökan af enkan Kajsa Lovisa Pettersdotter i Öremåla om inteckning uti ett åttondedels mantal frälse Öremåla, hvilket tillhört Petter Gustafsson och hans hustru Kristina Nikolausdotter, men nu mera skall tillhöra sökanden tillstädes genom sitt förut begagnade ombud nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo.
26-11-1877 Wid upprop af det å andra allmänna sammanträdet af tinget handlagda, i protokollet här ofvan tecknades ärendet, som innefattar ansökan af enkan Kajsa Lovisa Petersdotter i Öremåla inteckning till säkerhet för lifstidsundantag uti ett- åttondedels mantal frälse af samma hemman, hvilket tillhört Peter Gustafsson och hans hustru Kristina Nikolausdotter, men numera skall egas af Peter Jonasson i Bockabo, företräder skandens förut begagnade ombud nämndemannen Peter Jonasson i KLippingsbo.
18-01-1881 Uti ett- åttondedels mantal frälse Öremåla söker Helena Gustafsdotter derstädes genom nämndemannen Peter Jonasson i KLippingsbo undantagskontrakt.
1868-1881.
Bouppteckningar:
06-10-1869 Gustaf Johansson i Hult företräder Petter Gustafsson som den 14 sistlidne augusti vid slutad bouppteckning efter aflidna hustrun Johanna Svensdotter, och som skulden betydligt öfverstigit värdisumman (värdesumman) så öfverenskom jag med mina omyndiga barns kurator bonden Nikolaus Jonasson i Öremåla, att jag skulle få bibehålla boet orubbat, emot det att jag betalar alla sterbhusets skulder, samt uppfostrar barnen och sörjer dem med nödiga kläder och håller dem i skola till öfvning (övning) i deras kristendomskunskap, samt håller dem i examen för att beredas för att första gången få begå Herrens Nattvard ...
09-01-1871 Med mina Petter Gustafsson aflidna hustru Johanna Svens dotter sammanaflade 3 st barns förmyndare Nicolaus Jonasson i Öremåla har jag öfwerenskommet följande arfvsförening.... .
16-02-1875 Undertecknade myndige söner efter aflidne Hemmansegaren Petter Gustafsson i Öremåla befullmäktiger härmed våra omyndiga syskons förmyndare Bönderna Niklas Jonasson och Johannes Johansson i Öremåla att å wåra wägnar öfvervara bouppteckningen efter wår aflidne fader Petter Gustafsson samt der wår rätt bewaka (bevaka) samt å wåra wägnar underskrifva wåra namn såväl på bouppteckningen, som äfven wid försäljningen af begge (bägge) hemmanslotterna såväl det 1/8 de dels mantal efter wår aflidna moder Kristina Niklas dotter, som den hammanslott 1/8 de dels mantal som finnes efter wår aflidne fader. Undertecknade myndiga söner Nikolaus Gustaf Pettersson, Karl Johan Pettersson, Frans August Pettersson, från Stockholm, Vittnen: Gust. Nilsson, Kålberga, Gustaf Gustafsson, Båldön.
12-05-1875 Under detta häradsrättens sammanträde har nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo, för inregistrering, till rätten inlemnat en af G. J. Johansson i Målatorp och Gustaf Svensson i Krukö den 18 nästlidne mars efter hemmansegaren Petter Gustafsson från Öremåla upprättad boupptekning, hwaraf inhemtas: att han aflidit den 28 nästförutgångne januari: att han såsom sterbhusdelegare efterlemnat sin hustru Kajsa Lovisa Pettersdotter samt tolv barn, af hvilka nio äro omyndiga, nämnligen sönerna Jonas Alfred, Pär Elof och Ernst Teodor samt döttrarna Karolina, Anna Beata, Hilda Charlotta, Helena Gustafva, Emma Kristina och Augusta Matilda. De omyndigas talan bevakats af deras förmyndare hemmansegarna Karl Andreasson i Öremåla samt Johannes Johansson och Nikolaus Jonasson.
06-09-1875 Utdrag af protokollet, hållet angående bouppteckningar, norgongåfvobref samt afhandlingar om lösöreköp.
06-04-1876 Arfvskeftas mellan arfvingarna efter aflidne Hemmansegaren Peter Gustafsson i Öremåla.
23-02-1881 Förrättning af undertecknade Rådmän såsom Magistratens här i staden deputerade bouppteckning och värdering af qvarlåtenskapen efter Jungfru Hilda Charlotta Pettersson, som afled den 9:de dennes och som arfvingar efterlemnade 6 helsyskon nemligen (nämnligen) Nikolaus Gustaf, Carl Johan och Frans August Pettersson i Stockholm samt Jonas Alfred Pettersson på obekant ort, alla till yrket Förgyllare; Anna Beata Pettersson samt Enkan Carolina Jonsson alla myndiga och 3 halfsyskon i Fadrens andra Gifte nemligen Per Elof, Helena Gustafva och Emma Christina samt 2 halfsyskon i 3:dje Giftet nemligen Ernst Theodor och Augusta Mathilda Lovisa Pettersson alla omyndiga och vårdas af deras förmyndare i Småland. Boet uppgafs af Systren Enkan Jonsson.
23-02-1882 Bouppteckning efter Förgyllarearbetaren Jonas Alfred Pettersson, som i en ålder af 23 år 10 månader och 15 dagar aflidit den 8 December sistlidet år och enligt uppgift såsom arfvingar efterlemnat: 1: Brodern, Förgyllarearbetaren Nikolaus Gustaf Pettersson 2: Bodern, Förgyllarearbetaren Carl Johan Pettersson 3: Brodern, Förgyllarefabrikören Frans August Pettersson boende i Christiania 4: Systern Carolina, Enka efter snickaren J.F. Jonsson, boende i Eskilstuna 5: Systern Anna Beata Pettersson, boende i Nyköping 6: Halfbrodern (halvbrodern) Pehr Elof 7: Halfsystern (halvsystern) Emma Christina 8: Halfsystern Helena Gustafva alla myndiga 9: Halfbrodern Ernst Theodor och 10: Halfsystern Augusta Mathilda Lovisa bägge myndiga. Vid förrättningen tillstädeskan Waktmästaren B.O. Lindström såsom ombud för Brodern N.G. Pettersson; och antecknades boet enligt en af den sistnämnde med edsförbindelse underskrifven handling.
01-05-1908 Sedan bouppteckning blifvid förrättad i sterbhuset efter jordägaren Jonas Gustafsson i Öremåla aflidna hustru Kajsa Lena Svens dotter, samt sedemera ett förslag till arfsförening blifvit upprättadt och detsamma blifvit af sterbhusdelegarna beaktadt och godkändt till efterrättelse slutades nu såsom arfsförening emellan berörda sterbhusdelägare.
1869-1882.
Kontrakt:
06-04-1875 Efter i wederbörlig ordning från Prädekstolen (Prädikstolen) uppläser Kungörelsen till idag utlyst auction låter förmyndarens för aflidne Hemmansegaren Peter Gustafssons i Öremåla omyndiga barn, ----arrendera Myndlingarne i arfv till falna Hemman 1/4 man Öremåla.
Kungörelse:
21-01-1876 Med Häradsrättens bifall låter förmyndarna för aflidne Hemmansegaren Peter Gustafssons i Öremåla omyndige barn i samråd med deras myndige syskon, försälja Tisdagen den 1 februari klockan 12 på dagen, dem i arfv till falne Hemman 3/4 mantal Purt frälse Öremåla i Wissefjerda socken, Hemmanet säljes i 2ne upprop eller 1/8 mantal hvar för sig.
10-03-1877 Onsdagen den 21 mars låter förmyndarne och de myndige arfvingarne efter aflidne hemmansegaren Peter Gustafsson i Öremåla, genom ofentlig (offentlig) auktion försälja deras i arfv till fallena fastighet 1/4 dels mantal Purt frälse Öremåla - om hemmanets beskaffenhet och köpewillkoren skall före utropet tillkännagifvas och bör då flifvande köparne företas antaglig säkarehet (säkerhet) för köpeskelingen (skillingen).
1876-1877.
Konkurser:
27-11-1888 Protokoll, hållet å kronofogdekontoret i Råby. Enär vid exekutiv försäljning å tingsstället i Wassmolösa den 16 sistlidne oktober af dels P.M. Nikolaussons i Krukö konkurs------ 1/16 mantal och 1/24 mantal tillsammans 5/48 mantal, Krukö i Wissefjerda socken, hvilka hemmansdelar i gemensamt utropades af sina egare hvartdera för 500 kronor blifvit tillsagdt, att köpeskillingarne skulle härstädes denna dag klockan tio förmiddagen fördelas så varder denna förrättning nu å utsatt tid företagen i närvaro af kontorsskrifvaren A. Hässler såsom ombud för Smålands Hypoteksförening samt förenämnde Gustaf Svensson och Peter Gustaf Petersson.
08-03-1897 Hemmansegaren Jonas Gustafsson i Öremåla förordnas att uti Handlanden J. Jaenssons från Klättorp vid Södra Möre Haradsrätt anhängiga konkurs såso godman biträda gäldenärens hustru Johanna Jaensson.
1888, 1897.
27-02-1889 Inträde i SÖDRA och NORRA MÖRE HÄRADERS BRANDSTODSBOLAG.
Räkning gällande Förmynderskap 1864, 1866-1872, 1880-1882, 1888
Krono-Debetsedel 1872, 1874-1888, 1907-1914, 1916, 1918-1927
Debetsedel i Södra Möre fögderi 1873
Debetsedel till Presterskapets i Wissefjerda aflöning (Prästerskapets i Vissefjärda avlöning) 1873, 1875-1888, 1907-1917
Kommunal-Debetsedel, debetsedel å kommunalutskylder i Wissefjerda 1873, 1875-1880, 1882-1885, 1907-1911, 1913-1921
Taxeringsbevis 1874-1875, 1877
Räkning rörande auktion m.m. 1875, 1880-1881, 1924
Debetsedel å pensionsavgifter i Vissefjärda socken 1914-1921, 1924-1925
Premiekvitto till Vissefjärda Sockens Ömsesidiga Brandförsäkringsförening 1915-1928
Resolution angående godkännande av självhushåll 1917
Brev 1876, 1882, 1902
En inbjudan till Föreningen "KYRKANS VÄNNER" 1879
Ett häfte, Anförande i tullfrågan af Liss O. Larsson 3 mars 1887
Anvisning för betaldt telegrafsvar 1900
3 st Almanacka 1923, 1926, 1934
Kostnadsberäkning till Folkskolehus i Elmtamåla, utan år

Kontroll

Skapad2023-01-12 12:30:24
Senast ändrad2023-01-12 12:30:24