bild
Arkiv

Lidingö kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1529
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/zcxuI97bMIVOStiy708TpD
Omfång
96,8 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Lidingö församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/13072

Förteckning 1529

Förteckning

över

Lidingö församlings kyrkoarkiv
ArkivhistorikLIDINGÖ KYRKOARKIV

Administrativ historik:
Lidingö församling är en lokal församling inom Östermalms och Lidingö kontrakt.
Församlingen utgörs av ett pastorat och leds av kyrkoherden samt kyrkorådet som ansvarar för den kyrkliga förvaltningen. Kyrkofullmäktige beslutar i ärenden rörande ekonomiska frågor rörande förvaltning, val, motioner, interpellationer.
Inom förvaltningen handläggs frågor rörande
-Folkbokföring fram till 1991-06-30 som då övertogs av Skatteförvaltningen.
-Kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01.
-Kyrkorådets verksamhet.
-Ekonomisk förvaltning.
-Begravningsväsendet.
-Inventarieförteckningar.
-Ritningar och handlingar rörande församlingens byggnader och kyrkogårdar.
-Ämbetshandlingar (visitationsprotokoll, inspektionsprotokoll m.m.).
-I det äldre arkivbeståndet finns handlingar angående församlingens fattigvård, folkskoleväsendet, upplästa kungörelser, statistiska tabeller.

Historik:
Lidingö församling bildades 1832 och var då under åren 1832-1907 annexförsamling inom Danderyds pastorat. Lidingö blev eget pastorat 1907 och till kyrkoherden uppfördes en ny prästgård på Grönsta som blev färdig 1910.
I mitten på 1100-talet hade Lidingö nåtts av kristendomen. Det finns en runsten fragmentariskt bevarad från den tiden, endast den nedre delen finns kvar och står i dag vid bollplanen mellan Norra Kungsvägen och Islingevägen. Det finns även en runhäll vid Bogravfältet på Kvarnbacken.
När rundkyrkorna på senare delen av 1100-talet byggdes i Bromma och Solna fördes Lidingö till Solna. Lidingö överfördes till Danderyd 1653-09-16 enligt kungligt brev. På 1500-talet kom Lidingö i släkten Banérs ägo genom olika giftermål. År 1623 byggdes Lidingö kyrka, som bekostades av Svante Gustafsson Banér och hans maka Ebba Grip. Förmodligen fanns det ett träkapell där kyrkan nu står. Det finns anteckningar i en skrift som kallas ”Danderyds och Lidingö församlingars antiquitetsbok”.

Lidingö kyrka renoverades 1756 då kyrkan och fönstren på södra sidan gjordes större. De två kyrkklockorna som i dag hänger i klocktornet kom till Lidingö 1814. På 870-talet fick norra sidan sina fönster. 1913 gjordes ombyggnad av koret. Ombyggnad av sakristian sker 1941. Genomgripande renovering sker 1952, nya kyrkbänkar m.m. Vid en brand 1969 förstördes sakristian.

År 1937 invigningen av Breviks kyrka på midsommardagen av ärkebiskop Erling Eidem. Kyrkan är uppförd i tegel med tunn puts, taket och tornöverbyggnaden är helt klädd med kopparplåt. I tornet hänger två klockor gjutna 1937 av klockgjutare K G Bergholtz. Ritningarna till kyrkan gjordes av arkitekt John Åkerlund. 1970 sker en väsentlig tillbyggnad då ny skarestia, skrudkammare samt förskola tillkom. Även hiss installerades. 1986 gjordes en renovering av kyrkans interiör.

Skärsätra kapell invigdes 1966 och upphörde 1976.

År 1972 invigdes Rudboda kyrka av biskop Ingmar Ström. Kyrkan ritad av arkitekt Rolf Bergh. Urtypen för Rudboda kyrka är f.d. Studiokyrkan i Sigtuna (Tilkyrkan). Den kvadratiska kyrkobyggnaden är helt uppförd i trä. Klockstapeln står vänster om kyrkan uppförd som en öppen klockbock. Klockorna är gjorda vid Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.

Bodals kapell invigdes 1973 av kontraktsprosten Tore Norrby. För uppförande och konstruktion svarade Oresjö Sektionshus AB. Byggnaden av trä var monteringsfärdiga och levererades i sektioner som sammanfogades på plats. Klockstapeln uppfördes 1979 efter ritningar från Jacobsson & Widmark. I stapeln hänger två klockor tillverkade av Bergholz klockgjuteri i sigtuna. 1983 invigdes Bodals kapell till kyrka, officiant var biskop Lars Carlzon.

S:ta Annagården/Församlingsgård togs i bruk juli 1978, men invigningen skedde inte förrän den 12 november samma år. Den inleddes med högmässa i Lidingö kyrka. Byggnadskonstruktör var Jacobsson & Widmark med byggnadsingenjören Stig Lundgren. Det nedre planet är främst avsett för barn- och ungdomsverksamhet, olika körer, lekmannagrupper, syföreningar, begravningskaffe och borgliga begravningar. Övre planet innehåller församlingsexpeditionen med administration, informationsenheten, arbetsrum för präster samt arkiv. Tidigare fanns pastorsexpeditionen på Odenvägen 3. Men de lokalerna hade blivit för trånga och otidsenliga. Myndigheten hade krav på b.la. arkivet som inte längre uppfyllde gällande bestämmelser. 1999 invigdes S:ta Anna kapell som rymmer 20-25m personer och används för andakter, dop, vigslar m.m.

Kyrkans förskola i Lidingö har utvecklats från det som först kallades barntimmar. Förskoleverksamheten startades 1965 på Dannemansvägen 35. Verksamheten växte snabbt och förskolor inrättades i Brevik, Skärsätra kapell, Lilla Grönskan, Rudboda, Bodal och Kvarnskolan vid S:ta Annagården.

Kyrkogården: När kyrkan blev färdig omgavs den av en mycket liten kyrkogård. Det var från början mycket vanligt att begrava sockenborna inne i kyrkan. Detta förbjöds 1815 enligt beslut av Kungl. Maj:t. Kyrkogården utvidgades 1850, 1904, 1909, 1945, 1952, 1965 och 1977. Kyrkogården har c.a. 8000 gravplatser. 1952 byggdes ett kolumbarium som innehåller 507 urnnischer med plats för c.a. 2000 urnor. Minneslunden invigdes 1974 och vilokullen invigdes 1996. Totalt omfattar den nuvarande kyrkogården 90 000 m2.

Andra händelser i Lidingö församlings historia:
1912 AB Gasackumulator AGA /Daléns företag flyttar till Lidingö.
1914 Södra Lidingöbanan, mellan Herserud och Skärsätra invigs.
1915 Lidingö kyrkliga ungdomskrets bildas.
1925 Lidingöbron invigs.
1930 Visitation av ärkebiskop Nathan Söderblom.
1947 Ny kommunistergård i Brevik färdig.
1948 Pastorsexpeditionen på Grönsta flyttar till Odenvägen 3.
1950 Planer på att bygga en ny stor kyrka i Torsvik, blev inte av.
1950 Visitation av biskop Manfred Björkqvist.
1964 Visitation av biskop Helge Ljungberg.
1966 Bodalskretsen börjar sin verksamhet.
1972 Lidingö församling får sin första kvinnliga präst, Kerstin Propper.
1976 Visitation av biskop Ingmar Ström.
1995 Minnessten över Estoniaoffer reses vid Bodals kyrka.

Viktiga handlingar som har förts inom församlingen är:
-Räkenskaper.
-Ministerialböcker.
-Församlingsregister.
-Gravböcker.
-Protokoll. Ritningar och kartor.
-Diarier.
-Inventarieförteckningar.
-Arkivförteckningar.
-Handlingar angående kyrka, församlingsgårdar, kyrkogårdar, prästgårdar och ekonomibyggnader.

Kyrkoherden är ansvarig för kyrkobokföringsdelen i arkivet.
Kyrkorådet är ansvarig för folkbokföringen t.o.m. 1991-06-30 och de kyrkliga handlingarna i arkivet.

Sökingångar till arkivet:
-Arkivförteckning.
-Diarium.

Gallring:
Gallring har skett enligt Riksarkivets direktiv. Verifikationer, lönespecifikationer och övriga handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagorna till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare.

Sekretess:
Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 22:1-2. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för serien eller den volym det gäller.

1999-12-31 skildes Svenska kyrkan från Staten och detta innebar att hela arkivet måste avslutas och nybildas fr.o.m. 2000-01-01.

Omarbetad och kompletterad av arkivarie Antoinette Ekberg, Stockholms stadsarkiv 2022-02-07

Ämnesord

Ämnesord, ort
Lidingö församling

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2023-11-22 07:35:02