bild
Serie

Färdsedlar till Finland

Hjälpkommittén för Finlands barn

Serien består av färdsedlar för åter- resorna till Finland, men färdsedlarna användes för alla typer av avregistre- ring, dvs även fosterbarnsöverenskomm- elser och adoptioner. Som bilagor till de sistnämnda ligger i regel kopia av resp rådhus- eller häradsrätts beslut om adoption. . Färdsedlarna är sorterade i nummerordn. och består av listor över de barn som omfattas av varje transport med uppgift om den adress dit barnen ska i Finland. Denna adress är inte nödvändigtvis densamma som den adress som antecknats på registerkorten som hemadress. . Färdsedlarna omfattar nr 1-6713, med en lucka för nr 3050-4100, som förkommit innan leverans till Riksarkivet.