Torsdag den 21 februari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Färdsedlar till Finland

Hjälpkommittén för Finlands barn

Serien består av färdsedlar för åter- resorna till Finland, men färdsedlarna användes för alla typer av avregistre- ring, dvs även fosterbarnsöverenskomm- elser och adoptioner. Som bilagor till de sistnämnda ligger i regel kopia av resp rådhus- eller häradsrätts beslut om adoption. . Färdsedlarna är sorterade i nummerordn. och består av listor över de barn som omfattas av varje transport med uppgift om den adress dit barnen ska i Finland. Denna adress är inte nödvändigtvis densamma som den adress som antecknats på registerkorten som hemadress. . Färdsedlarna omfattar nr 1-6713, med en lucka för nr 3050-4100, som förkommit innan leverans till Riksarkivet.

 Volymer (19 st)