bild
Arkiv

Svea livgarde

Svea livgarde

Grunddata

ReferenskodSE/KrA/0101/E
Datering
19751984(Tidsomfång)
ArkivinstitutionKrigsarkivet (depå: Frihamnen)
Arkivbildare/upphov
Svea livgarde (1521)
Alternativa namn: Kungl Maj:ts livgarde till häst och fot  (1672 – 1700)
Alternativa namn: Kungl Maj:ts livgarde till fot  (1700 – 1791)
Alternativa namn: kungl Maj:ts första livgarde  (1791 – 1792)
Alternativa namn: Svea livgarde  (1792 – 1808)
Alternativa namn: Fleetwoodska regementet  (1808 – 1809)
Alternativa namn: Svea garde  (1809 – )
Alternativa namn: I1
Alternativa namn: Försvarsmakten Svea livgarde  (1994 – 2000)
Alternativa namn: I 1/Fo 44  (1984 – 1994)
Alternativa namn: Gula regementet
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Inledning (äldre form)Arbetsbeskrivning för Svea livgarde ( I 1 ) 1975-07-01 - 1984-09-30 och Svea livgarde med Stockholms försvarsområde ( I 1/Fo 44 ) 1984-10-01 - 1994-06-30.

Arbetsuppgifter och organisation:

1975-07-01 - 1984-09-30
Regementets uppgift var att vidmakthålla ett antal krigsförband i krigsorganisationen samt genomföra krigsplanläggning för dessa. Regementet svarade även för Kungsängens kasernområde med tillhörande övnings- och skjutfält samt visst stöd till andra förband i garninsonen.

I vidmakthållande av krigsförband ingick grundrekrytering av officerare men intern befälsutbildning samt grundutbildning av värnpliktiga. Dessutom genomfördes befälsutbildning för att vidmakthålla krigsförbanden.

Regementets personal och utbildningsförband deltog även i stor utsträckning av den statsceremoniella verksamheten på uppdrag av överkommendanten och kommendanten i Stockholm.

Regementet bestod huvudsakligen av en stab, en utbildningsenhet med bland annat en utbildningsbataljon och avdelning för handhavande av övnings- och skjutfält samt en stödenhet med underavdelningar.

SkyddS var lokaliserad till Kungsängen och ingick som en avdelning i förbandet. Handlingar rörande denna funktion återfinns således i Svea livgardes arkiv.

1984-10-01 - 1994-06-30
Ovanstående arbetsuppgifter gällde fortfarande.

K 1/FO 44 avvecklades och regementets namn ändrades. Regementet övertog uppgiften som lägre regional chef för Stockholms försvarsområde samt vidmaktshållande av kavalleriförband i krigsorganisationen. Regementschefen blev kommendant i Stockholm.

Regementet bestod av en stab, en enhet för territoriell ledning, en utbildningsenhet med bland annat två utbildningsbataljoner samt en stödenhet med underavdelningar. Regementschefens uppgifter som kommendant i Stockholm, bland annat avseende statsceremoniell verksamhet, samordnades av en garnisonsenhet lokaliserad på Kungl. Slottet i Stockholm.

Samband mellan regementets arbetsuppgifter och viktigare handlingar:

Vid regementet har varje handling registrerats för sig. Skrivelserna har klassificerats enlig gällande Handbok för klassificering av Försvarsmaktens handlingar (KMÄ). Sammanställningen över ADB-system som utnyttjats vid organisationens enheter redovisas nedan. När det gällde verksamheten som kommendant och därtill hörande uppgifter finns stor del av dessa redovisade i garnisonsorder.

Arkiv som organisationsenheten vårdar:

I 1 och I 1/Fo 44 hade en egen arkivenhet som endast hanterade enheters handlingar.

Enheten har hanterat såväl öppna som hemliga och kvalificerat hemliga handlingar. I det hemliga arkivet finns handlingar som är sekretessbelagda enligt sekretesslagen 1980:100 kap 2 § 2.

Vissa sekretessbelagda handlingar i arkivet är kopplade mot den särskilda planläggningen. I de öppna arkiven kan finnas uppgifter som är sekretessbelagda med hänsyn till bland annat personliga förhållanden (sekretesslagen 7 kap).

Sammanställning över gallringsföreskrifter:

I skrivelse från krigsarkivet 1995-06-12, dnr 1158-1994-42 finns redovisat gallringsföreskrifter som har gällt för arkivtjänsten.

( SAMMANSTÄLLNINGEN ÖVER ADB-SYSTEM har EJ förts in här ! )

(...)

Historisk bakgrund:
Svea livgarde

Svea livgarde räknar sina anor från de " 16 smocke män " som dalkarlarna avdelade till Gustav Vasas livvakt i januari 1521, kallad " Hans Nådis egna fotgångare ". Sen 1523 har dennas efterföljare haft huvudstadsanknytning men också följt svenska kungar vid utländska krig.

Gårdsfänikan, som förbandet inledningsvis benämndes, upplöstes 1608. Elitknektarna deltog i det tillfälliga Livregementet fram till 1626, då ett fältförband bildades med namnet Gula Brigaden. Förbandet övergick i fransk tjänst nere i Tyskland men Karl X Gustav återskapade 1654 ett nytt gardesfältförband, som verkade i fälttågen fram till 1718. Därefter vidtog långa år för de värvade gardisterna i Stockholm som ordningshållare och som maktfaktor i politiska intriger.

I slutet av Gustav III:s dagar skapades ännu ett gardesförband varvid det ursprungliga erhöll fältnamnet Första Livgardet. Detta förband upplevde sina sista krigsoperationer i Tyskland och Norge 1813-1814. Under 1800-talet bildades Livgardesbrigaden bestående av Svea ( I 1) och Göta ( I 2 ) Livgarden samt stundtals även Norska Gardet.

1901 års allmänna värnplikt gjorde att krigsorganisationen snabbt kunde ökas, och under 1940-talets höga beredskap utbildade Svea Livgarde två fältregementen, som senare kom att ombildas till IB 1 och IB 38. IB 1 avvecklades i början av 1980-talet medan IB 38 hade en modernare utrustning och vidmakthölls samt erhöll det historiska namnet Gula Brigaden. 1990 beordrades återgång till IB 1 istället för IB 38, och 1994-07-01 organiserades Livgardesbrigaden som ett eget utbildningsförband.

Livgardets Dragoner:

Förbandet hade sina första föregångare i det uppländska och sörmländska ryttarfanorna från 1536. 1636 uppsattes Upplands Ryttare, som 1667 upphöjdes till Livregementet till Häst.

1791 delades regementet upp i tre kårer, varvid husarer samt infanterister senare blev K 3 respektive I 3 medan kyrassiärkåren förvandlades till dragoner 1815 samt sammanslogs med Livgardet till Häst ( K 1 ) 1928. Efter kriget nedskars anslagen och namnet ändrades till Livgardesskvadronen. 1968 utgick hästarna ur krigsorganisationen men ett antal behölls för garnisonstjänsten.

1975 fastställdes betäckningen Livgardets Dragon ( K 1 ), som 1984-10-01 införlivades med Svea Livgarde. Livgardets Dragoner utgjorde sedan en av utbildningsbataljonerna i I 1/Fo44 fram till 1994-07-01 då regementet återigen blev ett eget förband.

Försvarsområde 44

Under 1940-talets beredskapstid inrustades Sverige i försvarsområden syftade till att deras staber kunde ta ett totalförsvarsgrepp i varsin länsdel. 1946 enades Stockholms samt Norrtäljes försvarsområden till blivande Fo 44. Detta samgrupperades åren 1975-1985 med K 1, och när K 1 avvecklades 1984-09-30 överfördes försvarsområdets uppgifter till Svea Livgarde.

Anders Ihrén

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Skapad2001-06-11 00:00:00
Senast ändrad2018-05-22 13:09:01